Pesti Napló, 1854. május (5. évfolyam, 1243-1267. szám)

1854-05-05 / 1246. szám

354. ötödik évi folyam-ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK lékre postinküldve: Pesten házhozhordva: J» *“ 9» V gyedre 5 fr. — kr. p. j Fálívre vt előfizetés , mint a j Évnegyedre 4 „ — ankinti eladás is i egy hónapra 1 fr. 30 kr p megszűnt. ap politikai tartalmát illető minden közlés a SZERKESZTŐ-HIVATALHOZ, ki ügyelt tárgyazó pedig a kiadóhivatalhoz Intézendő: m­i­nt az a 8-ik szám. Szerkesztési iroda: Ori­steza 8. sz. Bérmentetlen levelek csupán rendes levelezőinktől fogadtatnak el. Hirdetések öt ha­sábos petit-sora 4 pgc kraj­­ozárjával számíttatik. A be­­igtatási s 10 pengő kinyi külön bélyegdíj előre lefize­tendő a Magánviták öt ha­sábos sora 5 pengő krajczár- jával számíttatik. — A fölvé­teli díj szinte mindenkor elő­re lefizetendő a Péntek, május 6-én. HIRDETÉSEK és MAGÁNVITÁK. PESTI NAPLÓ kiadó hivatalában. Megjelen a PESTI NAPLÓ — hétfőt és inneputáni napokat kivéve — Jelen ívnyi alakjában, mindennap reggeli órákban. Előfizetési felhívás a ORSIJE SARED íjns-júniusi két hónapos és íjns-september! öthónapos folyamára. lékre postán küldve két hónapra 3 írt. 50 kr. öt hónapra 8 fr. 20 kr. idapesten házhoz hordással két hónapra i­tt 40 kr. öt hónapra­­ írt. 40 kr. p.p. Az előfizetések elfogadtatnak minden cs. k. posta­­italnál, és Pesten e lapok kiadóhivatalában, utcza 8. sz. 1—só emeleten az udvarban, és ich Gusztáv könyvkereskedésében, úri- és kígyó­ja szegletén-----Az előfizetési levelek bérmentve rendők. Pesti Napló kiadó­hivatala, B­é­c­s, máj. 3. 11 A Moniteurből táviratilag közlött hír, hogy az szók politikai okból hagyták oda Kis-Oláhor­­jot, igazolni látszik azon, általam bár kissé félénken Ivánított nézetet, miszerint az oroszok, az ausztriai ősz szövetség következtében jobb szárnyukat az szíriai határtól el akar­ák távolítani, a­honnan­­is némi veszélyt várnak, ha bizonyos eventualitá­­ténynyé válnak. Ilyen eventualitás volna a török igazi tartományok lázadása, mely részben már bekö­­ltezett. Oroszország azonban, úgy látszik, ebbeli tér­­megváltoztatta s n­e­m Szerbiában kezdé a tánczot, őt az ausztriaiak, — kik azonnal benyomulnak, mi­­nt a forradalom véres zászlaját kitűzi — oláhországi ratióira nézve ott nagyon veszélyesek lettek volna, ez magyarázható, hogy a lázadás nem, miként vár­­, Szerbiában, hanem Montenegróban tört ki legelő­­t; mig az ausztriaiak ott benyomulnak, az oroszok i-Oláhországból már visszavonultak s egész erejök­­a Dunapart egyik pontjának rohanván, mindene­re azon lesznek, hogy majd akkor egyidőben Szerbi­­án a „nemzeti“ párt foglalkoztathassa az osztrák had­iét. — Mindez természetesen csak combinatio, de iz ilyen is annyiban említésre méltó, a mennyiben sn nem valószínűtlen s az eddig ismert tényekkel tö­­ljesen megegyező. — Mivel épen combinatiókról­­ szó, el nem hallgathatom egy igen tekintélyes ii nézetét a mostani helyzetről, melyet oraculum gya­­it nem tekintünk ugyan, de a forrás hitelessége s az tőnek bő tapasztalatainál fogva az olvasó figyelmébe ülunk. Feltűnő ugyanis egy részről azon lanyhaság, mylyel a nyugati hatalmak segélyhadai haladnak,­­srészről pedig azon még folyvást tartó homály, mely nyugoti diplomatia sikerét a német nagyhatalmak irá­­ában még mód is takarja s mely nem engedi, hogy politika tényekben nyilvánuljon. Jól értesült körök­­­ tehát ekként fogják fel a dolgot: a nyugoti hatal­­ok azok, melyek a háborúban közvetlenül érdekel­­t; — a keleti harcz tulajdonképen ezek és Oroszország át fog folyni. A győzelem azonban azon részen lesz, ilyet a német hatalmak gyámolitanak. A nyugoti ha­­mak pedig még nem oly igen biztosak arról, hogy en gyámolított rész­ek lesznek; örömest­átnák te­­t, hogy Oroszország egy ideig győzne s diadalaitól el­­­adtatva mindig tovább és tovább, végre pedig oly messzire menne, hogy Ausztria kénytelen lenne, tettleg fellépni az északi hatalom ellen. Akkor az angolok és francziák bizonyosan mindjárt ott volnának s velünk együtt az ellenség megsemmisítését eszközölnék. E te­kintetben itt igen tisztán látják a dolgot és senkinek sincs kedve — saját ujjait megégetvén, — más szá­mára a tűzbe kapni és a sült gesztenyét onnan kihúzni. A nyugati hatalmak azt látszanak óhajtani, hogy Ausz­tria — úgyszólván — az előcsapatot, ők maguk a tar­talékot képezzék, pedig a dolog természete épen a meg­fordított rendet kívánná. Meg vannak győződve, hogy Au­sztria azonnal határozottabban fog fel­lépni,mihelyt az el­­ső komoly csata oroszok és angolok vagy francziák közt megtörtént. ■— A nyugati hatalmak késlekedésének tán még azon oka is van, hogy először a törököket jól meg akarják veretni, hogy a jó muzulmánok „per argumen­tum ad hominem“ meggyőződjenek arról, miszerint egyedül nyugati szövetségeseiknek köszönhetik, hogy általában még léteznek. — A törökök pedig, úgy tet­szik , — keresztül látnak ezen terven s ha tovább is úgy tartják magukat , miként ezt utóbbi napokban tették, idegen segítségre nem szorulandnak annyira, mi­ként jó barátjaik hitték. Hogy pedig az orosz túlerő a törököt végkép el ne gázolja, az a nyűget érdekében is fekszik , s ha az oroszok egyszer oly nagy számmal nyomulnak Bolgárországba , hogy ilyesmitől tartani lehetene , tudjuk, jobban fognak sietni angol és fran­­czia uralmék , s alkalmasint sokalni fogják hajóhaduk pihenését is, mely napról napra bámulatosabbá válik. Dundas admiral mindenesetre híressé teszi magát, má­sok kis hajóhaddal igen sokat tettek; ő nagy hajóhaddal mit sem tesz, s ez is mesterség a maga nemében ! Az ausztriai-porosz egyesség most a két uralkodó által alá van írva, s igy minden e t­árgyra vonatkozó aggodalom alaptalannak bizonyult; a szerződés mind­két részről „pure“ megerősittetett, s H­e­s­z tlosz ügy e kényes ügynek oly sikeres megoldása által fényes ér­demet szerzett magának. Helybeli újdonságaink nincsenek. Ő Felségeik hal­lomás szerint már holnap Laxenburgba mennek; teg­nap Vilmos főherczeget látogatták meg, s a­hol a fiatal Uralkodó pár megjelen , a nép mindenütt örömriadás­­sal üdvözli. Ó-O r s o v a, april 29. +** A gőzhajó-társulat vidini, kalafati és lompalán­­kai ügynökei rendeletet kaptak, hogy azonnal állomá­saikra siessenek. A vidini és kalafati ügynök tegnap el­utazott , a lompalánkai útra készül. Ezen rendelkezés­ből azt következtetik, hogy a gőzhajózás Lom-Palán­­káig újból megnyittatnék, miután most már a jobb és balpart addig a törökök birtokában van. Tegnap és tegnapelőtt több oláhországi menekült ér­kezett ide, kik Krajova környékét odahagyták. Orsová május 1-jén. (II.) A lefolyt­­hónak legutolsó napjaiban az orso­­vai szkella olyan volt , mint a zsibvásár ; szám talán szekér bútor, ágynemű s egyéb pogyásszal meg­rakatva várta ott megviszgáltatását, illetőleg az engedel­met városunkbai bejövetelre. Oka ennek, hogy a szom­széd oláhországi vidék lakosai félnek a jövő esemé­nyektől, hogy azokat kikerülhessék, összeszedvén be­csesebb ingóságaikat ide menekülnek.­­ A menekültek Csernetz s Turnu-Severin lakosainak vagyonosabb osz­tálya,s kivált az ott s környékén egész Kalafatig lakó fa­luk birtokosai s bérlői; az elsők tartván, ne­hogy az uj orsovai s kladovai várból a törökök a Dunán átkelvén az említett városokat, mint 1829-ben kirabolják s felgyuj­tsák,a birtokosok s bérlők pedig nem annyira a törököktől mint tulajdon jobbágyaiktól félnek; ők, kik — kevés kivétellel — a határzott visszonyok daczára velők em­bertelenül bánnak, jelenleg bánásmódjuk visszafizetésé­től rettegnek, annál inkább, miután Kis-Oláhország ke­rületeiben a muszka sereg távozásával ki sem találko­zik, ki a rendet s békét föntartsa , a tapasztalás pedig bizonyítja, miszerint az oláh földnép ilyenkor rablócsa­patokba összeállván, vadságában véresen a rajta elkö­vetett vétségeket megbeszélni hajlandó. Hogy ezen ve­szélyt kikerüljék, a­ki csak tehette, elhagyta lakhelyét és ide menekült. A hadi járatról mit sem lehet bizonyost jelenleg hal­lani, kósza hírekkel pedig az olvasó közönséget sem most sem máskor untatni nem leend szokásom. B­e­l­g­r­á­d , május 1. Visszatérvén ide, sietek azonnal írni, s újra foly­tatni megkezdett levelezéseimet. Visszatértemmel Bel­­grádot régi állapotában találtam; elég nagy kiterje­désű, de nagyon szétszórt város ez, melynek egyik felé­ben szerbek több idegenekkel, a másikban törökök — csak nagyon kevés szerbekkel vegyítve — s közepében vegyesen laktak. Két ura van tehát a városnak : szer­­bek s törökök, de ez utolsók már előbb is voltak, azon­ban különösen jelenleg oly visszatartón élnek, hogy alig alig ismerhetni meg, hogy itt tömegesen laknak tö­rökök. Mily újságok vannak itt, még nem tudom, kevéssé mulatnom kell itt, hogy előbbi kerékvágásomba vissza­térjek. Eddig is azonban hallottam, hogy valamelyik múlt szerdán már az óra is meg volt határozva, mikor fognának az ausztriai csapatok e városba bevonulni. Így mondták az itteni mindentudók, de az illetők szé­gyenben maradtak, meglátván, hogy e kósza hírnek hi­telt adtak. Montenegróból nevezetesebb hírek járnak. Itt küldöm eredetiben a felhívást, melyet Danilo vladika, a montenegrói kapitányokhoz intézett, Montenegro kapi­tányságokra lévén felosztva, s minden kapitány — atyaújsági módra — területén legfőbb közigazgatási s bírói hatalmat gyakorolván.*) Ezen felhívásra 6000 montenegrói íratta be magát a kapitányoknál előlegesen is; de ha valódi harczra kel a dolog, még egyszer annyi készen áll fegyvert fogni. 6—12 ezer ember nagy hadiműködésekben nem nagy jelentőségű ugyan, de hogy 6—12 ezer montenegrói­nak diversiója a törököknek nagy bajokat okozhat, ezt mindenki, a a­ki régibb, de sőt legújabb múltat s Omer pasa hadjáratát Montenegro ellen vizsga szemmel tekin­tette, tudni fogja. Későbbi hírek szerint Danilo vladika öszszehivta a beirottakat, s nekik sárga rézkeresztecs­­kéket adott, melyeket harczban ruhájukon viselendőnek Későbbi hírek még mit sem jelentenek a törökök csem­­­agoltak közt történt összeütközésről, s így ebből azt következtethetni, hogy a vladika még mindig csak jó alkalmat les­z). Ma fognak megkezdetni az előadások az itteni tano­dákban a húsvéti szünetek után. Simonics, a tanodák főfelügyelője még itt mulat, s kilátása van, hogy ő jö­vőre is itten maradhatand. Zimonyban tegnap láttam az itteni angol consult, s ott azon hírt hallottam, hogy ez Belgrádból elmegy. Ezt itt még nem tudhattam meg; ha megtudom, megírom. (Lapszemle) Az „Ost. D. Post.“ máj. 3-kai szá­mában a legújabb orosz manifestumra nézve követke­zőleg nyilatkozik : „Az orosz császár legújabb manifes­*) A vladika e fegyverre hívását már múlt számaink egyi­kében egész teljében közöltük. Szerk. *) Tegnapi számunkban közölve volt, hogy a montene­­gróiak Niksichnél átrontottak a határon, de pórul jártak. Szerk. túrna — úgymond — nem tartalmaz semmi új gondola­tot, csupán az eddig felhozottakat fejezi ki élesebben. Végül a politika teréről eltér. A felhívás, teljes hatal­mával, a vallás nevében történik! Oroszország egyedül maradt Istenhez hű, az egész többi Európa, mely Mold­va és Oláhországot kiüritettnek látni, me­g három ten­ger, mely a világuralkodás kulcsait a moszkovit hata­lomnak átadni nem akarja — ezen egész Európa elpár­tolt I­stentől. — Mi Miklós császár manifestumát nem kívánjuk szóról-szóra taglalgatni, mert az által egy fe­jedelem személyét fognék némileg bántani, kinek kor­­má­ja még folyvást barátságos viszonyban áll Ausz­triához. De el nem nyomhatjuk egy gondolatunkat, mely bennünket e manifestum elolvasásakor mélyen megkapott. Ám tegyük föl, hogy Oroszország tervei el volnának érve, hogy a byzanczi császárság már húsz év, sőt h­oszabb idő óta is helyre van állítva; hogy Moszkova és Sz. Pétervár ura Byzanczban is uralkodik; úgy a törökségről s ennek egykori hatalmáról egészen a traditióig minden elenyészett; s hogy Perzsia határai­tól kezdve egészen de Európa közepéig azon egyetlen hatalmas férfi uralkodik, ki népének caesarja s pápája egyszersmind.­­ A német tengernek, a földközi ten­gernek, az Adriának, valamint a csatornának tartomá­nyai is mindnyájan ismerik azon hatalmas kezet, mely kapuikon kopogtat. A katholikus, az evangélikus és anglikán kereszténység, s mind az, ki az orthodox egy­házat nem vallja magáénak, veszélyeztetve látja magát a keleti caesaropapismus folyvást külebb terjeszkedő hatalma által. Ugyanazon hatalmak, melyek józan óva­tosságból ma egy veszélytelen időközi kormányt fentar­­tani kívánnak, végre szivök és léterejökben vannak fe­­nyegettetve, s kardhoz kell nyúlniok szabadságuknak s apáik vallásának védelmére. De a byzanczi császár mint egyház feje vezeti millióit a hitetlenek ellen. Ő mani­­festumot bocsát népeihez, hogy azokat a vallásuk mel­letti harczra tüzelje. Mit fog nekik mondani? Többé nem a keresztnek a félhold elleni harcza forog fen, az a keresztnek harcza a kereszt ellen. S a m­nifestum még­sem leend uj ! Mi azt ma ismerjük má­r. Csak a dátumot s a bevezetést kellene megváltoztatni. Ama harczban is azt fogja mondani Oroszország, hogy: „el­lenségei nem mozdítandják el ama szent czéltól, me­lyet neki az isteni gondviselés kijelölt“ — a byzanczi császár, ha a római vagy evangelicus egyház ellen for­dítaná fegyverét, sem végezhetné nyilatkozatát hatás­­teljesb zárszavakkal, mint melyekkel a mai manifestum végződik: „Tudja meg az egész kereszténység, hogy a czár gondolata öszves igaz hivő népének gon­dolata, mely Istenhez és egyetlen fiához, a mi Megvál­tónkhoz Jézus Krisztushoz hű maradt!“ AUSZTRIAI BIROMLOS. Bécs, május 3. 1854. D. C. A magyarországi lapok hálás köszönettel írnak ama legfelsőbb rendeletről, melyhez képest az előbbi vámkötelezettség, kivéve a már 1853­ november 1-je előtt fennállott vámokat, tökéletes karba helyezett államkincstári utakra és hi­dakra szorittatik s azáltal van megkönnyítve, hogy to­vábbi rendeletig az ingyen országos munkaerő alkal­mazása által megváltható. A közlekedést kétségkívül ez igen megkönnyíti s előmozdítja az országban, s miután a közlekedés kön­nyűsége, az anyagi érdekek fejlesztésére végtelen be­folyással bír s közvetve a szellemi képzettség emeltyű­jéül is szolgál, a szóban forgó rendelet az országban csak legnagyobb örömmel volt fogadható. Általában a császári kormány Magyarország közle­kedési érdekei iránt ernyedetlen figyelem és gondosko­dással viseltetik Mint a „Pest-Ofner Zig“ jelenti SURVILLE EZREDES. Regény a császárság idejéből.*) SUE JENŐ után ( e r­ö. vFolytatás.) XVIII. A szökés.­Bracciano herczegnő gondolatainak­­­űrzavarát lehet­­t volna leírni. Johannának a legritkább lelki erője lett volna szűk­be, hogy ellenállhasson a változatnak, mely őt oly­atén vetette a legfájdalmasabb aggályokból a legőr­­igőbb örömbe. Egyszerre borzasztó félelem kapá meg Johanna ivét. . . . (Hátha Herman, midőn utolsó levelét véve, ellent nem ihatott volna ez újabb csapásnak, mely első irata ál­­l oly vigyázatlanul felgerjesztett minden ábrándos re­­­nyeit felforgatta ? Johanna, kinek ugya — annyi rázkódás következté­ig — már elgyengült, ezen gondolatra ha nem is ültté, de pillanatig tökéletesen háborodottá lön. Haldokolva képzelé magának Hermant, haldokolva Ián épen akkor, midőn ő maga — Johanna — rég­ibb óhajtásait teljesedni látta. Kit küldjön ez órában hozzá, hogy őt a reménytelen fordulatról értesítse ? És aztán, volna- e Hermannak rodalma egy újabb kecsegtetés iránt ? Hiszen az első évet is oly borzasztón meg lön hazudtolva! Johanna nem habozott , megfeledkezve szokásos sszatartózkodásáról, félelméről, meg nem gondolva pésének sem gondatlanságát, sem fontos jelentését, *) Lásd Pesti Napid 1245. számát, különben pedig csaknem feljogosítva érezve magát arra, hogy őrködjék azon férfi élete felett, kit már is úgy te­kintett, mint férjét, eltökélé magában, hogy maga fog elmenni s Hermant mindenről értesitendi. — Bátorságom lett volna, úgymond, megmondani neki, hogy meghalok, hogy vele halok meg; miért ne volna bátorságom megmondani neki, hogy élni fo­gunk ? . . .. Sietve fölvevé köpenyét, kalapját, lement a kis lép­­csőzeten, mely öltözőszobájából nyilt, elhaladt a ka­pusnak még gyengén kivilágított páholya mellett, és ennek ablakán kopogtatott. Az ajtó megnyílt, Johanna kilépett a Bracciano-palotából. Az­ éj hideg és esős volt. A Bracciano féle palota, a Faubourg-Saint-Honoré utczában, nem igen távol esett Herman lakásától. Olykor olykor Johanna, hintón haladva el e szerény menhely előtt, mélázva tekintett volt e szegényes há­zacskára. Felhevültében Johanna megfeledkezett az éjről, meg félelmeiről, miket éreznie kellett volna, s egyedül ka­landozott a komor és elhagyatott utczákon. Azon édes meglepetést forgatván elméjében, melyet Hermannak okozandó volt, gyorsan haladott előre. Fé­lelmében, hogy talán elkésik, gyengeségét és felindu­lását vádolgatá, melyek miatt nem haladhatott oly gyor­san, mint óhajtotta volna. Egy óranegyed múltával az elszigetelt térre érkezett, melynek közepén a Herman lakta ház állott. Herman szobájának ablaka ki volt világítva. Johanna — szive oly erősen dobogván, hogy szinte megszakadt — belépett a házba. A folyosó ajtaja véletlenül nyitva volt. A háznak csak három emelete, hátsó része pedig épen nem lévén, az utat nem lehetett eltéveszteni. Johanna sebesen szaladt fel a lépcsőzeten, a kapus, ki bizonyosan elaludt volt, meg nem szók­tá ő . A második emeletre érkezvén, hevesen felránta az ajtót, kiáltva : — Herman, meg vagyunk mentve! . . . De mennyire meghökkent, midőn a szobában nem talált senkit. Egyik asztalon lámpa égett. Várjon hova lett Herman ? . . . Johanna megborzadt félelmében. Talán Herman azért hagyá el lakását, hogy életének véget vessen. . . . Hova menjen most a szegény nő ? mittevő legyen ? Csakhamar titkos , önkénytelen remény lopódzék szivébe. . . . Johanna, szerelme gyermeteg és heves babonaságában, lehetlennek tartá , hogy a gondviselés engedte volna Hermannak magát megölni épen akkor, midőn ő neki közös boldogságuk hitét hozza. Ezen gondolatok vallásos érzelmeket gerjesztvén szivében, térdre ereszkedett és buzgóan imádkozott. Bocsánatot kért Istentől az öngyilkossági szándé­­kokért, melyek őt pillanatig megtagadák vala. Hálát mondott neki, hogy Bracciano herczeg határozatát meg­­fordítá. Az ima megnyugtatta őt, bizalmat csöpögtetett lel­kébe. Felkelt. Körültekintvén, a kandallón, melyben félig kialudt parázsok füstöltek, egy kis papírt vett észre. Herman kezeirása volt. Johanna e szavakat olvasá rajta : „Reggeli egy óra. Azonnal visszatérek.“ Johanna ismét letérdelt, fölkiáltva : — Köszönöm, istenem, köszönöm! Ő meg van ment­ve. . . . E szavak bizonyosan nekem szólanak..........A szerencsétlen várakozott reám! . . . Oh nemes lélek, mely nem vonta kétségbe az én lelkemet, bátorságomat, elszántságomat! . . . Az írásban foglalt szavak, melyeket Johanna kegye­lettel megcsókolt, tökéletesen megnyugtatván őt, érzel­mes kíváncsisággal vizsgálgatá ezen oly szegény lakás­nak belsejét, Herman könyveit, s egy női arczképet. Ezen ritka szépségű, idegen jelmezbe öltöztetett nőnek arczvonásai oly szembeszökőleg hasonlítottak Herman­­hoz, hogy abban Johanna ennek anyját ismeré föl. Szeme könyökbe lábbadt, midőn eszébe jutott, a mit Herman neki gyermekkoráról s e szegény anya szemetéről beszélt volt, ki oly sokáig virasztott mel­lette gyászruhában. Ezen, szintoly édes, mint méla érzelmekből a lép­­csőzet felől hangzó szavak ébreszték fel Johannát. Johanna megreszketett, mert a­mit hallott, nem Her­man szava volt. Ez utóbbinak nevét hallá említetni, figyelni kezdett. — Te alszol! vén bortömlő ! harsogott egy rekedt, durva hang. Mondd meg, haza jött-e már Herman ? — Nézze meg fenn, válaszolt a kapus gorombán. — Ezer menykő üssön beléd! hallatszott ismét az döbbent hang. Johanna ezután nehéz lépteket hallott a lépcsőzeten közeledni. Elrémülve, nem tudva mit tegyen, perczig habozott. A lépcsőzeten felfelé haladó férfi a folyosóra érkezett. Johanna, oda ijedtében, körülnézett s észrevevé a hálófülke üvegajtaját, mely függönynyel volt beborítva. Kinyitá ez ajtót s belépett e rejtekbe. Alig bírva magát lábán, azon ajtónak támaszkodott, mely a tegnap óta Boisseau börtönéül szolgáló rejteket takará el. Félénken felemelvén a függöny egyik szegletét, Jo­hanna bekandikált a szobába, melybe most Herbin Pé­tert látá belépni. Ez ember visszataszító külseje a boldogtalan nőt újabb ijedtséggel tölté el; nem bírta felfogni, micsoda összeköttetésben lehet Herman ily emberrel. Herbin Péter az asztalhoz ment, meglátta a Herman által beirt papírt, és elolvasáa azt. — Hová az ördögbe mehetett reggeli egy órakor? monda elgondolkodva. Most már mindjárt kettő lesz , s még mindig haza nem jött? ... Ez engem nyugtala­nít. . . . Úgyis oly sok mondani­valóm. ... De csitt! Lépteket hallok a folyosón. ... Ez ő. . . . Forster Herman belépett. (Folytatjuk.) 103-1246

Next