Pesti Napló, 1854. május (5. évfolyam, 1243-1267. szám)

1854-05-05 / 1246. szám

m­últ évben — nem is számítva ama 470 mérföldnyi útépítést, melynek költségei államkincstári pénzzel fe­deztettek — a legsanyarúbb állapotban lévő vidékek országutainak helyreállítása is megkezdetett, mi­által nemcsak a közlekedési mód­­en megkönnyítve, hanem amaz emberbaráti czél is el­éretett, hogy a múlt évi kedvezőtlen időjárás következtében sintő kerületek szükségein segíteni lehessen. A,,Frankl. Potzeitun­g“ban olvassuk . Mikép előttem határzottan erősítik, az ausztriai császár kü­lönös kívánatéra történt, hogy sem porosz sem orosz részről a menyegzői ünnepélyek­­r­e Bécsben rendkívüli követ nem jelent meg. Mind­­azáltal mindkét udvar ez esemény alkalmával sze­­rencsekivánatit utólagosan terjesztendi a császári pár elé és pedig a felséges Fejedelemnek kevés idő múlva Prágában leendő megjelenése alkalmával, mely időben mind a porosz herczeg, min­d pedig az orosz nagyhg, talán maga a trónörökös, oda váratik. Hogy ezen magas képviselői mindkét udvarnak a menyegzői napon nem érkeztek Bécsbe, ennek oka azon helyesen méltatott óhajtásban rejlik, nehogy a béke fentartására annyiszor érvényesített előterjesztések talán oly tény által meggyöngittessenek, mely mindig bizonyos demon- Strationak tekintethetett volna. A „Chronicle“ Bécsből, múlt h. 28-dikáról a követ­kező távirati tudósítást hozza : „Ausztria interventiója Montenegróban indítványba hozatott (projected). Albánia és Herczegovina megszállásáéi van határozva; az illető parancsok tegnap már elindittattak. Cambridge hű fogadtatása igen szívélyes volt. Ma adá át a királynő szerencsekivánati iratát. KÜLFÖLD. Németország. Berlin, máj. 1. — (Schl. Z.) Azon tudósítások, miszerint Oroszország kész volna alkudo­zásba bocsátkozni Poroszországgal egy kereskedelmi szerződés megkötése végett, ismételve merülnek föl, sőt a .N. Pr. Z.­ mai száma azt állítja, hogy az orosz kor­mány tetemes ajánlatokat tett volna a kereskedelmi po­litika terén. Mennyire tudtunkra esett, érkeztek ide Sz.-Pétervárról némely ajánlatok, de ezeknek nem volna hivatalos jellemök, hanem csak magas állású szemé­lyekhez intézett előleges javaslatok. Francziaország, Paris, ápr. 29. — A „Moniteur“ következő tudósítást hoz a görög állapotokról: „Az Athénből érkező tudósítások a Görögországbani han­gulatot oly szik­ekkel festi, melyek azokra nézve, kik eddig ezen ország jólétét óhajtották, igen szomorítólag hathatnak. Görögországban most valóságos rémuralom uralkodik. A királyság minden pontjaira, melyek eddig semmi rokonszenvet sem tanúsítottak a fölkelés irányá­ban, ügynökök küldetnek. Azok, kik általuk el­engedik magukat csábíttatni, főnökük vezetése alatt azonnal a határokra indulnak, s rendszerint azzal kezdik meg működéseiket, hogy a lakosságot, melyre bukkannak, azonnal megsarczolják, s azoknak falvait, kik a forra­dalomban részt venni vonakodnak, tűzzel vassal pusz­títják. Ha egyszer török területre érkeztek, akkor, az athéni szokásos kifejezés szerint, a nyomorult keresz­tény rájákat kényszerítni kell a lázadásra. Ugyanez idő­ben azon görög börtönök, melyek a lázadás elején mindjárt meg nem nyittattak, pótolják a toborzási esz­közök hiányát. Az ily módon szabadságba helyzett nyo­morultak a rendes katonaság soraiba osztatnak be, s ezekkel indulnak együtt a keresztény Epirus és Thes­­salia kirablására. Ily módon gondolják a tartományo­kat megifjithatni s a forradalom számára megnyerhetni. Attika­ és a Peloponnesusban most az igazságszolgál­tatás mindenütt fel van függesztve ; az állampénztárak , gabnaraktárak a rablás- és pusztításnak lőnek marta­­lékivá; szóval : mind az országban, mind az admini­­stratióban a legiszonyatosb anarchia uralkodik. Athénben épen most az úgynevezett jólléti bizottmánynak (?) egy neme állíttatott fel az öreg phanariota Soutzo Mihály el­nöklete alatt. A comité legelső dolga volt,egy proscriptioi lajstromot készitni, s hogy a végrehajtás az ítéletet azonnal kövesse, bizonyos számú sicáriusokat fogadott, kik épen most érkeztek meg Smyrna­ és Szambulból, s kiknek missiója abban áll, mindenkit le­gyilkolni, ki annak gyanújában áll, hogy a lázadást nem­ pártolja. Ápril 13-kán egy athéni lakos, ki némileg két­séget fejezte ki a jelen fölkelés eredményi fölött, majdnem áldozatául esett egy ily borzasztó végrehaj­tásnak. Miután a legirtózatosabban bántak volt vele, börtönbe hurczoltatott. Ugyanazon nap a katholiku­­sok, kik épen a zöld csütörtök szent ünnepét ülték meg, majdnem azon veszélybe jutottak, hogy lássák, miként támadja meg szentegyházukat a rabló bandák csapatja. S hogy e vész ártalmatlanul vonult el fejek fölött, csak azon ellenvetéseknek köszönhetik, melyeket a franczia császár követe intézett a görög hatóságokhoz. Fájdal­mas érzelemmel registráljuk a szédelgés mindezen kór­jelenségeit, melyek azzal fenyegetnek, hogy Görögor­szágot a végromláshoz vezetendik. — Strassburgból írják egy rajnai lapnak : „A foly­tonos csapat­szállítások Francziaország déli részébe nyil­vános bizonyságul szolgálnak arra, hogy a Törökor­szágba küldendő hadsereg haladéktalanul tetemesen fog szaporíttatni. A kormány e részben a nemzetnek aka­ratával találkozik, mely semmit sem óhajt annyira, mint hogy az Oroszország elleni háború a legnagyobb nyo­matékossággal folytattassék. Eddig nagyobbrészt gya­logság küldetett Keletre, most már a lovasság- és tü­zérségre kerül a sor. Tíz üteg ismét parancsot kapott haladéktalanul tengerre szállani. Május végéig mintegy 80,000 ember leend a csatatéren. A rajnamelléki had­osztály létszáma a 20,000-et nem fogja meghaladni. Páris, ápril 29. — Az uj császárságnak is kell hogy meglegyen a maga Fesch bibornoka, s ép ezért egy B­o n­a­p­ar t­e , az ismeretes s nagyhírű természetbú­vár­, s 1848-ban a római követkamra elnökének , Bo­naparte Károly, caninoi herczegnek második fia épen most á­l­d­o­z­á­r­r­á lett. Az ifjú áldozár, Lucian Lajos József Napoleon Bonaparte, 1828. született. A hevesvérű Bonapartisták Lucián unokájában , ki az 500-ak tanácsá­ban elnökölt, a jövendőbeli pápát látják, legalább is a bi­­bornok-süveget követelik. — Mahler ausztriai menekvő parancsot kapott Pa­rist 24 óra alatt elhagyni, miután ő külföldi lapoknak tu­dósításokat küldött be, melyek ellenséges vagy részaka­­ratú érzelmet tanúsítottak a francziák császára és kormá­nya irányában. A „H­e r­a­­­d“ Marseilleből , m. h. 25-dikéről ezen távirati tudósítást hozza: „A franczia külügy­minisztertől következő tudósítás érkezett, melyet hiva­talosnak tekinthetni : „Ausztria végre definitív elhatá­rozta magát. F. hó 19-kén Ferencz József csá­szár ő Felsége lekötelezte magát a nyugati hatalmak irányában Görögországot haladéktalanul vagy Scutari, Prevesa, vagy Yolo mellett szárazföldi és tengeri ere­jével megszállani, valamint Montenegróban is minden mozgalmat elnyomni. Poroszország Ausztria példáját követendi. Ezen határozatok valának azok, melyek Cambridge hgnek Bécsbei utazására szolgáltattak al­kalmat. Olaszország­­a ,Triest, Ziga-nak ,Genuából szinte jelentik, miszerint ott Mazzinit hasztalanul keresték. Egyébiránt itt nem titok, hogy ő egy házban tartózkodott a St. Lorenzo-negyed közelében, melyben már 1853 februárban és múlt évi nov. 2-kán is menhelyet talált. Svéd- és Norvégország­i .übeckből írják ápril 20-áról: „Midőn N­ap­­­e­r admiral Svédország fővárosát megláto­gató , a­­ lakosság által majdnem a legnagyobb enthusias­­mussal fogadtatott. Fogadtatása az udvarnál is igen szívé­lyes volt s bucsuvételekor a király maga kiséri őt egész a palota lépcsőjéig. A gothlandi katonai parancsnokság, hi­básan magyarázván kapott utasításait, nem akará megen­gedni , hogy az angol flotta fris víz bevétele végett kikös­sön, mire a minisztériumtól azonnal parancsot kapott, hogy az országgal­ ilyetén egybeköttetéseknek ellene ne szegül­jön. Stockholmban egyedül 100 ökröt vettek az angol flotta számára, melyet részint levágva, részint eleven két nagy­szerű járművön küldtek meg neki. Nagyobb operatiókat a Kelettengeren a franczia hajóhad megérkezése előtt nem várhatni; ez alatt azonban az orosz kikötőknek ostromzár alá vetése már megtörtént; legalább az innen Rigába in­dulandó lübecki hajó­­„Alexandra“, mind Bolderaa mind Liban előtt, midőn oda vitorlázni megkisérlette, brit czir­­káló hajók által visszautasíttatott, s most Memelbe futott be. Stockholmból is jelentik az orosz partok ostromzár alá vételének megkezdését.“ Törökország. Gyakran volt alkalmunk azon bámula­tos vitézséget kiemelni, melylyel az egyiptomiak a Dunánál verekesznek. Ez irányában érdekes azon sa­­­játszerű látvány leírását olvasni, melyet e híres csapat nyújt : „A korán ezen védői — írja egy angol tudósító - borzasztó katonai szépséget nyújtanak. Vagy ha inkább akarjuk , rútságuk a magasztossal határos. A toll e rettentő zászlóaljat alig birja leirni , melynek barbár nyerses­égéről annak megjelenésében csak egy fénykép adhatna fogalmat. Képzeljünk magunknak egy vad kato­naságot fekete, bárdok, kardok, szuronyok és fegyverekkel ellátott, szennyes gyapjúkelmékbe burkolt rabszolgákból; meztelen lábaikon kilyuggasztott czipők lógnak, hátukat rendetlen podgyász nyomja, mely inkább hasonlít sietve felkapott zsákmányhoz , s kék, elkopott egyenruhájok hosszú, legdurvább kelméjü fehér­ szerzetes öltöny alatt eltűnik; némelyek e köpenyt a földig értetik, mások lágyékaikhoz kötik. — S most nézzük a fej köré tekert széles turbánok alatt az arczokat. — Ezek a legphantastikusabb, legidegenszerübb, egyszersmind leg­rettentőbb, legbestiálisabb arezok, melyeket Afrika mutat, itt láttam vadul magasztos óriásokat emberevő fogakkal s villogó szemekkel, melyek a sötétbarna vonásokból előra­gyognak ; itt láttam gyöngés törpéket sárga arczokkal, melyeken mondhatlan emberi szenvedések vannak kinyom­va, s kiknek még csak egy hosszú foguk van, melylyel a töltényt harapják. Ez után ezek közt láttam öreg katonákat is, kik úgy néztek ki mint Sesostris harczosai, kik a kar­­nak­i vagy mércés homorú müvekről leszálltak. Fedőkkel barázdázott s ősz hajaktól körüllengett homlokaik, sebfedte bronz arczuk, nyugodt magoktartása Ibrahim pasa veterán­jait ismerteti fel.“ Dunai fejedelemség. Bu­karest­ből ápr. 25-ről ír­ják a S. Booténak: „Mondva volt, hogy a porosz k. consul egy félreértés folytán bevonta lobogóját, miután egy porosz alattvaló és consuli hivatalnok befogatott, s a határon átvitetett a consul reclamatiói daczára. E tudósítás nem egészen helyes. A porosz k. consul az összes fejed. consuli lobogókat bevonatta utasításai értelmében, miután több havi gyakori reclamatiói azon meggyőződést ébresztették benne, hogy a porosz alatt­valók szerződésszerű jogait nem akarják tisztelni. Még a hadi­állapot által parancsolt megszorításokon túl sem akarta az itteni közigazgatás a porosz alattvalók szerződéses jogait tisztelni. A szükség által nem pa­rancsolt katonai beszállásolások, sőt még a kötelezés is, katonákat élelmezni, az petroladó jogellenes feleme­lése s egy új iparadó behozatala, melynek megfizeté­sére a porosz alattvalókat helyiségeik bezárása által kényszerítők, valamint másnemű panaszok , melyek elől az administrativ hallgatás által akart kitérni, meg­győzték a porosz consult, hogy méltóságához képest nem otalmazhatja többé védenczeit, sőt egy porosz alattvalót a consul tudta nélkül kiutasításra ítéltek, s csak azután kívánták, hogy a consul beleegyezését adja hozzá. A consul tiltakozott s védenetét kiadatni kí­vánta , mi megtagadtatván, bevonata a porosz lobo­gókat. K­r­a j­o v a , april 25. Az oroszok kivonulása oly mó­don történik, melyet nemcsak igazságtalan és ember­telennek, hanem legnagyobb mértékben barbárnak is mondhatni. Nem elég, hogy egész Kis-Oláhország ki van szíva, hogy az erőszakosan és maguk az oro­szok által meg­állapított, de még máig sem megfizetett árakon összehalmozott készletek, melyeket el nem vi­hettek, a lángoknak adtak martalékul , hanem még a szegény országot minden véderő- és eszköztől s min­den hatóságtól megfosztva, minden gonosztevőnek zsák­mányul odaveték! A határőrök részben le vannak fegy­verezve , részben az erősebbeknek el kell velök vonul­­niok, szintúgy a dorobanzoknak és a rendes katona­ságnak is. Mindenütt középre vették s mögöttük tüzér­osztályokat állítottak fel, hogy a szökés gondolatától távol tartsák; másrészről mindennemű híreket terjeszte­nek a törökök kegyetlenségeiről, s még koholnak is proclamatiókat török parancsnokoktól, melyekben az orosz alatt szolgált hivatalnokok mind halállal fenye­­gettetnek. Ily módon boszulják meg magokat, a mi tu­­retzki duch­unkért (török érzület), elpártolásunkért az igaz hittől, pogány érzelmünkért, s több ily epitheto­­nok, melyekkel az ország lakosságát szidják. Képzel­hetni ekként , mily husvétunk volt. Holnap vagy hol­napután nem lesznek hatóságaink, s valószínűleg bojá­­raink is csak kevesen; tegnapelőtt óta itt valódi nép­­vándorlás látható, melyet az oroszok különfélekép mozdítanak elő. (A V. levelezője.) — Ép most terjed kire, hogy a törökök egy osztálya már P r­a­d­i­li­á­b­a (első postaállomás Kalafáttól) érke­zett. A nemzeti párt merészen lép elő s nyíltan beszél a törökök fogadására indítandó küldöttségről s egy igazgató választmány felállításáról. — Az utolsó oro­szok is készülnek a várost odahagyni s Dealu-Ferraru­­luiba (a magaslatok Krajovától kelet felé) visszavonulni. Oroszország: Oroszországból a kegyvesztések, s elégü­­letlenség az idők folytán gyakran távolít el egyes oroszo­kat, részint kényszernél fogva, részint önkénytesen, kik az­tán a személyes sérelmen kívül az emberi és társalmi ha­ladás szükségéről gyakran oly meggyőződést nyernek a távolban, mely képtelenekké teszi őket a mostani Oroszországnak ismét polgáraivá lenni. Ily egyesekből alakult Londonban az úgynevezett „szabad orosz köz­ség.“ E község legújabban a Lengyelországban levő orosz katonákhoz egy felhívást intézett, melyet több angol lapok közöltek, s melyben a jövendő , az ifjú Oroszországot szólaltatják meg, az otthon hallgató, számkivetésében szavát emelő , a vértanúk és Szibéria Oroszországát, mely távolról intézi felhívását rokonai, testvérei, egyedüli barátjaihoz; s igyekeznek ezeket meggyőzni, hogy a czár sokkal jobban cselekednék, ha otthon szabadítná fel a rabszolgákat, kik csak úgy igazhivők, mint azok Törökországban, kikért a czár ál­lítólag fegyvert ragad, s kiknek sehogy sincs roszabb dolguk, mint az orosz parasztoknak; meg akarják győzni az orosz katonákat arról, hogy rokonvért onta­nak s győzelmeik gyalázatukra várnak, ha a lengyelek ellen használtatják magukat, kik nem akarják orszá­gukat Oroszország által elnyeletni, de azzal szövetkez­ni, s kik szeretik az orosz népet, szeresse ez is azt; törekszenek az orosz katonát felvilágosítni az iránt­, hogy Finnland sem orosz szellemű, s csak a balti tarto­mányok mennek Luther bibliájával a görög kereszt melletti harczba; végül felkiáltanak: Nem Lengyelor­szágban virul számotokra a dicsőség babérja , ott csak a kibékülés lehetséges stb. A bizottmány állítólag utat módot talált e proclamatiókat az orosz határszéleken bevetni. (Mi pedig az ily külső izgatásoknak csak áldo­zatait, nem pedig áldását ismerjük.) — A „N. Z.“ hoz egy úgy stratégiai mint politikai szempontból egyaránt érdekes levelezést. Ennek adatai azt látszanak gyanízni, hogy a bátorság és dölyf az oro­szoknál mégis kissé alábbszállott, s saját legyőzhet­­lenségükről józan gondolatokat kezdenek táplálni. A N. Z. levelezője így ír: „Kronstadt sorsa itt valóban nem ke­vés aggályt kelt, bármint igyekeznek is az oro­szok idegenek irányában oly színt adni maguknak, mintha bevehetlensége iránt rendíthetlen meggyőződés­sel bírnának. Való, hogy a gránit erősítvények teteme­sen szenvedtek, azonban természetesen a legnagyobb erőfeszítéssel dolgoznak, hogy az erősségeket védképe­­sekké tegyék, s hogy szétromboltatásuk vér és fárad­ságba kerü­lend , ez iránt semmi kétség sem létezik. Legtöbb aggályt ébreszt az igen romladozott Sándor erősség. A két hajóosztály, mely Kronstadtban fek­szik, már vitorlakészen áll ugyan, de nehezen fognak kimenni. A próbalövés eredményei, mely nem rég Kronstadtban tartatott, feltűnőleg hiányosaknak tűntek ki. 14-én mint már tudva van Kronstadtban egy lőpor­műhely lobbant fel, 45 ember, köztük 9 tiszt vesztette életét. Neva kiszakadásánál, s még a város azon ré­szében is , mely­­hez legközelebb fekszik , több ütegeket állítnak, valamint folyó némely szigetein is - bizonyságul, hogy még Pétervárott is tartanak a kiszál­lástól. Az arany az itteni várdából már is Moszkvába vitetett, a bankoké követni fogja azt. Amerikából több orvos érkezett, kik a hadseregben alkalmaztatást re­mélnek. — Bármily harczias ingerültség nyilvánult is azelőtt, most itt nagy bátortalanság uralkodik, s az ál­talános nyugtalanság egész a főbb osztályokig észreve­hetőn tűnik elő. Azonban az udvar nem megy Mosz­kvuba, hanem Peterhofba, mint­egy 1­­/2 órányira Kron­­stadtól, tehát az ott várandó események legközelebbi körébe; ekkorig legalább igy van ez elhatározva. A császár folytonos mozgásban van s gyakran megy Kron­­stadtba.“ Hadi mozgalmak Délkeleti csatatér. Közlöttük tegnapi legújabb postai rovatunkban azon bukaresti hírt, mely sze­rint Orner pasa Lüders­tbk hadtestét Szilisztria és Rassova közt tönkre tette volna. Egy alsódunai 28- diki tudósítás hasonlag említ egy Szilisztria és Rassova közt történt véres csatát, melyben, mint mondja, az oroszoknak a jobb partra átkelése nem sikerült. Van-e s mi összefüggése e két tudósításnak , s általában va­lósul-e ez esemény, ezt későbbi tudósítások fogják fel­­derítni.­­ Lehetetlen azonban nem figyelmeztetnünk, hogy a kosztendzsei és kosztelici csatákról sem szóltak semmit az orosz felügyelet alatt készülő bukaresti tu­dósítások, pedig mégis valósultak. „Tegnapelőtt este óta — úgymond egy bukaresti april 26-ai levél — itt azon hír terjedt el, hogy Lü­ders­trik közel áll Szilisztriához. De ezen s más tudó­sításokban az oroszok előnyomulásáról a Trajánsán­­czoknál erősen kételkedhetni, vagy legalább is óvatos­sággal kell fogadni. A görög-szláv propaganda irodá­jának tudósításai szerint—mely iroda mell­éseg mondva közvetlen a főparancsnoknál létező orosz diplomatiai iroda alatt áll — Szilisztria legalább is négyszer esett volna az oroszok kezébe. Azon bulletineknél fogva, melyeket azon irodában bolgár, szerb (a montenegróiak számára) és görög nyelven gyártanak, s melyekben ezen nemzetek számára oly győzelmek hirdettetnek, melye­ket még előbb meg kell nyerni, s oly előnyomulások, melyeket még előbb eszközölni kell, valószínűleg Szi­lisztria eleste is hívőkre fog valahol találni. Hogy pe­dig Lüders Szilisztria előtt állhasson, előbb Rassovát kell bevenni vagy legalább megkerülni. Rassovát ugyan két napig lőtték, de még be nem vették, a török vonal sincs még Szilisztria és Rassova közt keresztül törve. Lüders tehát Rassova bevétele nélkül, vagy ha e várat meg akarja kerülni, a nélkül hogy ütközetet vagy talán csatát is azon szögben szerencsésen ne vívjon, nem nyomulhat elő Szilisztria k­özelébe. Lüdersnek 20-ban a csernavodai szögben véres ütközete volt, a nélkül hogy egy lépést tehetne előre. 22-kén ugyanott volt egy második ütközet, a­nélkül hogy az oroszoknak si­került volna, a Trajánsáczon keresztül menni, és Ras­sovát hátulról megtámadni. 22-ke óta nincsenek onnan tudósítások.“ A Rassova ellen intézett támadásokról egy b­o­l­­gárföldi ápril végén kelt levél igy szól : „Szilisz­­triánál az átkelés csak Rassova erősített hely szétrom­­bolása után fog m­egkisértethetni. Azonban, azalatt azon orosz dandár, mely a csernavodai mocsárokon átment és Rassovát, úgy mint előbb Hirsovát kézcsa­pással akarta bevenni, Usanovánál derék vereséget szenvedett, s Grotenhjelm Iick most csak e hely erős bezar­ására szorítkozik, míg Lüders hadteste teljes erővel a római sánczokat meg nem szállta.“ Szilisztriáról pedig írja a „Sidmrid„Tudósí­tásaink az alsó Dunáról ápril 24-éig terjednek. Szilisz­triát az oroszok a dunai részről többször lődözték Rajova, a Csernavodától éjszakra a Dunánál fekv török álláspont, állítólag már romhalom, de még mindi tartja magát, bizonysága annak, hogy a törökök a szi­lárd helyek védelmezésénél régi bravourjukat megtar­tották. Szilisztria ostromához az oroszok mindaddig nem fognak , mig Lüders­tbk Bazardzsik körében 60,000-nyi hadtestével megerősitett táborba nem szál­lott, s Gortsakoff­ig a hadsereg nagyjával a Dunán­­ nem kelt, mert Omer pasa ott Sumlában sokkal félőb ellenség, s e pillanatban 100,000 emberrel rendelkezik kikkel Szilisztriát könnyen felmenthetné az ostrom alól, ha hogy az oroszok az ostrommunkálatokat ki erős a bazardzsiki és razgradi után felállított hadtestté nem fedeznék. E dunai átkelés mai nap az oltenitza és kalarasi átmenettel egyszerre történnék.“ Ez utóbbi természetesen csak úgy, ha Omer pál felebbi győzelme nem valósul, hogy különbé Szilisztriának bombázásával nem épen önkénytese hagytak fel az oroszok , mutatja azon általunk ma tegnap közlött hír , hogy egy török portyázó csapa a Dunán átkelt s Kalarasig nyomult ; azóta az oro­szok feltették magukban, hogy ütegeiket erősebben vé­dik; de még Szilisztriának — igy szól egy bolgáror­szági tudósítás —■ bezárása már azért is tévelyes mert a turtukan­ török parancsnok Mussza szilisztria pasával közlekedésben áll. Azonban Sumlával az ösz­szeköttetés meg van szakítva ; a kozákok csatangol­nak a közlekedési utakon s a bolgár népség minden­ben előmozdítja őket. Sumlában Bosquet franczia tb megszemlélte a vármüveket, Várnából jővén ide. A ozmán birodalom e sánezmüvében 200,000-nyi had­seregnek van helye. A segédseregek felállítása irán hallani, hogy St.­Arnaud és Napoleon hg Eski Zaará­ban és lord Raglan Cambridge hggel Várnában ve­endik főhadiszállásukat s ekként a török hadsereg min jobb mind balszárnyán működenének. Máj. 16-dika nagy haditanács fog Sumlában tartatni , melyen a angol-török-franczia főparancsnokok megjelenendnek Omer pasa már most is előkészületeket tesz vendé­gei fogadására, s legkevesebb aggályt sem táplál Rus­­suk és Szilisztria sorsa iránt, mert meg van győződ­ve, hogy 2—3 hóig tartandják magukat.“ Egyébiránt török földön azon hir terjeng , hog Gortsakoff hg fogja a dunai várak és Sumla ostro­mát vezényelni , Paskievits hg pedig a legválogatot­tabb törzscsapatok élén egy trainnel , mely Münic trigyét Krimia elfoglalásánál messze felülhaladja, egye­nesen a drinápolyi után fogja felkeresni a segédse­regeket. April 16-kán már­is 6000 dragonyos érke­zett Jassyba, kik mint előcsapatja nagyobb lovastö­megeknek a Dunához mentek. A Kalafat előtt — mindent felégetve, sánczoka és ütegeket szétrombolva — elvonult oroszok főhadi­szállása april 28 -i tudósítás szerint Urvilában volt, a­utósere­g Krajovában, az elősereg Szlatinában. Itt fog­nak mindaddig maradni, mig a turnu-severini portyáz csapat meg nem érkezik. Egy török portyázó csapa már Radovánig ment előre. Mihelyt az oroszok elvo­nulnak, az oláhok azonnal jelentik ezt a törököknek Ah­met pasa sokáig nem értette az oroszok fel s­ől mozdulatait, míg végre a peresowi és csorojui lakosoi a visszavonulásról értesíték. A P­a­­­r­­­e­c visszavonulásról következő részleteke hoz : Már 2 hó óta naponkint előőrsi csatározások vol­tak. Az oroszok meg-megjelentek ágyulövésnyire a sánczok előtt, s az első lövésre ismét eltűntek. Ápri 1-jén a törökök 5 rendes szakaszszal s 400 basibozuk­kal Pojána felé kémszemlét tettek. A kozák őrsöké kergető basibozukok egyszerre érkeztek velük a város­ba , hová a vágtató rendes lovasság is csakhamar meg­érkezett. Az oroszok, nem várva a megrohan­ást, mi­után nem gyaníthaták, hogy a török parancsnok az őr­ség egy részének elvonulásáról már értesítve van, s legnagyobb zavarba jöttek, a kozákok elszaladtak, s a gyalog őrség ijedtségében elbújt a házakba, hová a tö­rök lovasság nem követhette, ha ágyúkat és gyalogsá­got hoznak a törökök, nagy eredményeket vívhattak volna, így 50 halottat és sebesültet ejtve a foglyokká visszavonultak. Másnap 15,000 orosz jött a sánczol alá, de néhány lovas támadás után visszavonultak. Har­madnapra 2 ágyúval leshelybe álltak, hogy a török elő­­csapatot elfogják, de a török ágyuk kiugraták onnan E jelentéktelen ütközetek csak maszkírozásai voltak a kezdődő visszavonulásnak.“ De a visszavonulás maga sem történt nagy vérontás nélkül, így írja egy krajovai 25-ki levél : 21-én éjjel 5000 török átkelt Grujánál a Dunán a turnu-sze­­verini orosz csapatot elvágandó. Ezt­­ a Grujából visszavonuló oroszokat 21-én annyira megszorítók, hogy a Radovánba már visszavonult csapatokból 3000 em­­­bert kellő segítségekre küldeni, mire a törökök Cseta­­téba visszavonultak, de másnap Turnu-Szeverinig meg­szállták a partokat. 22-én az oroszok elhagyták Pojanát és este benn voltak a törökök. 23-án Bailestiből és Ra­­dovánból megindultak a Siul felé. A törökök d. u. 3 óra után kezdtek csak utánuk vonulni, mialatt az orosz sereg egy része a Siulon már átkelt, de 24-én reggel­i török lovasság üldözőbe véve az orosz csapatot s vad dühhel rohant reá. Nemsokára a török gyalogság és tüzérség is megérkezett, s mennél közelebb a folyóhoz annál nagyobb lett a zavar és mészárlás. Az oroszok kitűzték az ágyukat a Siulon innen, s igy sikerült neki i­de roppant veszteséggel átkelni. Ez 24-én este Krajo­vától 41/2 órányira történt. A törökök már tegnap át­keltek s oldalba támadták meg az oroszokat; ma éjje és reggel Nedeia és Padea közt átmentek a Siulon , és most érkezik híre, hogy minden visszavonulás lépést vérrel kell megvásárlani. A Moniteur közli Ham­éli­n admirál jelentését a Furious parlamentür­ hajónak Odessában fogadtatá­sáról, s felkiált: „Ez eljárás példátlan a civilizált nem­zetek háborúiban s vissza kell térni egész az 1829 évig mely időben az algíri deg hasonlag bánt egy hajóra (de nem naszáddal), hogy hasonesetre találjunk, szó­val : példát a barbárokkal­ háborúból kell venni. Dun­­das admirál és én azonnal gondoskodtunk, hogy a szi­gor oly rendszabályait léptessük életbe, milyeket is eljárás kíván.“ Ezután következett Odessa bombáztatása, mely 10 óráig tartott, s melynek 23-án ismételtetnie kellet volna, de egy gőzös, mely Sebastopol magasan az orosz flotta szemmeltartása végett 8 hadihajóval czir­­kált, azon tudósítást hozta Dundas admirálnak, hogy a sebastopoli kikötő előtti hajókon rendkívüli mozgást vettek észre s Nah­imoff flottájának kiindulása nem tartozik a lehetetlenségek közé. Mindjárt e gőzös meg-

Next