Pesti Napló, 1854. június (5. évfolyam, 1268-1290. szám)

1854-06-01 / 1268. szám

míg kimivelt középhangjai és a lágy halk hangok, miket mezza voce névvel szokott az olasz kifejezni, szépek, szív­hez szőlők, mondhatjuk édesek. Ezt mind elmondhatjuk, mert ez­ állításunk támogatást talál több műértőnek ítéleté­ben. A k. a. játéka jobb volt mint első felléptekor, nem kell felednünk, hogy életében ma másodszor lépett szín­padra; öltözéke nagyon ízletes volt, a­nélkül hogy túlter­helt volna. Mazzi után az út fáradalmait kellett észre­vennünk, de ezért többször hatással énekelt. V­a­n g e­­­ur adá Károly király szerepét. E szerep, mint magas bariton Füredy repertoirjához tartozik; miért énekli azt tehát Van­­gel ur, midőn Füredy nincs akadályoztatva? K ő s z e g h y ur Don Silvában igen helyén van. Közönség szép számmal jelent meg ez előadáson s 0 cs. k. Fensége Albrecht főlig Kormányzó ur is jelen volt. — Kétségtelen igaza van a B. H. érdemes referensének, midőn azt mondja, hogy az a sok szereppróbálgatás nem czélszerű, így például ha a lowoodi árvában meghagyták volna szerepét Komlóssy Idának, legutóbbi előadása e kedvencz darabnak nagyobb közönséget hozott volna a színházba s azt jobban is kielégítette volna. Non omnes omnia. Bármily színészi tulajdonok, a dicsvágy és művé­szi buzgalom legerősb rugóitól támogatva sem elegendők arra, hogy egy színésznő a tapshozó szerepek minden genre-jét elfoglalni képes legyen. Van Bulyovszkynénknak elég szerepe, mely úgyszólván számára van teremtve, — de azért Latkóczynét, Jókaynét s Komlóssy Idát nem min­den szerepben képes pótolni vagy feledtetni. Bizony igen kár, hogy a rendezőség, vagy ki, Bulyovszkynét úgyszól­ván mindenes gyanánt alkalmazva, szükség nélkül minden szerepeken keresztül erőlteti, s igy a közönséget a meg­szokott s megkedvelt szereplők eltávoztatása által tetemes élvezettől megfosztja. — Mi a népszínműveket illeti, a nélkül,hogy valakit elkedvetleníteni óhajtanánk,kimondjuk, hogy Ötvös Borosának jövőjét nem látjuk. Ellenben lelki­ismerettel javasolhatjuk azoknak , kik jelenleg a szerződé­seket a nemzeti színház rovására köthetni szerencsé­sek, miszerint a jeles, s nemcsak vonzó külseje, hanem szerény viselete miatt is tisztelt, és sokoldalú színi kép­zettséggel bíró Munkácsy Flóra kisasszonyt a népszínműi rovatnak megnyerni igyekezzenek. Ezzel be­cses szolgálatot tennének a nemzeti színháznak, a művé­szetnek, a közönségnek. — Ma csütörtökön adatik: Báj-ital. Vig opera 2 felv. Irta Romani, Fordította D­e­á­k­i F. S. HIVATALOS­A nagyszebeni cs. kir. haditörvényszék által következő ítéletek tétetnek közzé : 1. Kenderessy, született Nagy-Berivoj Boer Anna, mikefalvai, küküllőmegyei erdélyi születésű 33 éves katholika, néhai Kenderessy Elek birtokosnak özvegye, gyermektelen, mikefalvai lakos; 2. Török Rozália, született Gálfy, mártonosi, ud­varhelyszéki erdélyi születés, 34 éves, reform, tanárné, gyermektelen, maros-vásárhelyi lakos; 3. Szentkirályi, szül. Berzenczey Erzsébet, m.­­vásárhelyi erdélyi születés, 32 éves,kath. néhai Szentki­­rályi Zsigm. birtokos özvegye,gyermektelen,m.­vásárhelyi lakos; törvényesen megállapított tényállás mellett s az elsőre törvényszékileg kivett vallomás által, a két utób­bira pedig a körülmények találkozásából törvényesen bebizonyultnak találtatván, hogy ők a menekült haza­áruló Kossuth Lajos által titkos ügynökei útján indított S a császári kormánynak Magyar- és Erdélyországbani megbuktatására czélzó összeesküvésében részt vettek, a­mint következik : 1. Kendersfy Anna,valamint a Kossuth ügynöke Makk által czime alatt hozott iratokat Hajnal Róza kezei­ből átvette, mely iratokban, hazaáruló tervek tudatása és a vezénylő társulati főnök kinevezése mellett a székely­földön tett intézkedések, a lázadásnak Erdély magyar megyéibeni szervezése rendeltetnek meg, valamint a székelyföldet illető társulati határozatok, melyek Makk megbízása szerint küldetéséhez mellékeltettek, 1851. oct. elején Török tanár által tartalmuk elolvasása s társulati állása és annak tudatásával,hogy a katonai fő­nök már kineveztetett, és hogy továbbá ő a hozzá in­tézett szó-és írásbeli felhívásnak engedve, minden ira­­tot a czélzott intézkedés szerint a kijelölt személyeknek a megállapított egyetértéssel adta át s arról Törököt érte­­sité s a megbízott sikeres működése felöl tudomást nyert. Továbbá bevallá, miként a Makk hazaáruló vállala­tát, kivel már azon időtől, midőn ez 1850-ben M. Vá­sárhelyt fogva ült, titkos összeköttetésben élt, akként mozditá elő, miként egy levélbeli felszólítás folytában 1851. junius havában Kossuth ügynökét Ruzsicskát, ki azon időben a Háromszékre érkezett Makk tartózkodása felől értesité, s hogy 1851. October végén a Törökhöz Pestről érkezett társulati küldetés felől tudomással bírt s abban a nők illető szövetségét érdeklő hivatással Hi­báztatott fel. Különösen pedig bevallá, hogy ép 1851. octoberben azon egyetértéssel, hogy a titkos szövetséget a nők közt is elágaztatja, mi a szervezés intézkedéseihez tar­tozott s hogy a nők köteleztetni fognak a vállalatnak anyagi segélyzésseli támogatására s Török Rozália által részvételre felhivatva eskü mellett is nyilvánított meg­egyezéssel mint társulati tag felvétetett. 2. és 3. Török Rozália és Szentkirályi Erzsébet, hogy ők a hazaárulási irányban a nők között támasztott titkos egylethez állottak, Szentkirályi Er­zsébet mint nyilvánított és kötelezett tag, Török Rozá­lia mint vezetőnő, ki 1851. julius havában, midőn Ru­­zsicska Kossuth ügynöke férjét társulati kerületi főnök­nek rendelte, és Ruzsicska által értesitetett és kötelez­tetek, és 1851. oct.havában, midőn a pesti kiküldött fér­jéhez társulati megbízásokat hozott, e kiküldöttel is a nő­egylet rendezése felől értekezett és tényleg sikeresen mű­ködött, nevezetesen pedig 1851. oct. havában az említett két nőt, Kenderessy Annát és Szentkirályi Erzsébetet szó­beli értesítés után a czél és egybefüggés felöl, mint ta­gokat az egyletbe felvette, esküvel kötelező és az egy­leti teendők tudatásával, tevékenységre utasitá. Ennélfogva az e vádlottak felett véghezvitt haditör­vényszéki vizsgálat folytán, f. évi febr. 8-án hozott íté­letek által az V. h­ cz. és a k. b. t. k. 61. §-a, valamint azon törvény 3. és 34. czikke, és a főhadiparancsnok­­ság 1849. jul. 1-jén kibocsátott proclamatioja értelmé­ben Kenderessy Anna a hazaárulás bűne miatt kö­tél általi halálra, Török Rozália és Szentkirályi Erzsé­bet a hazaárulás bünébeni részvét miatt az első 15, a második 10 évi várfogságra ítéltettek. Ő cs. kir. Apostoli Felséges, évi ápril 12-én kelt legfelsőbb kiadványával Kenderessy Anna vádlot­tat a halálos büntetés elengedésével tiz évi várfogságra megkegyelmezni, Török Rozália és Szentkirályi Erzsé­bet büntetését az elsőnél 10, az utóbbinál 8 évi vár­fogságra enyhíteni legkegyelmesebben méltóztatott. Mire az ítélet rendszerint közzététetett és végrehajtatott. Telegraf! tudósítások, London, máj. 29. Lord John Russell az alsó­házban közli, hogy a kormány a máj. 23-kai utolsó bécsi jegyzőkönyvet megkapta; továbbá még kinyilat­koztatta, hogy Francziaország fegyveres erőt küld a Pyraeusnak, sőt szükség esetén Athénnek is megszál­lására. (D. C.­ London), máj. 29. Lord Joh­n Russell a parlia­­mentben kinyilatkoztatja, hogy a Pyraeust angol-franczia csapatok fogják megszállni, mivel a király, fegyveres csapataiból a felkelőkhezi átszökést szervezte. Az erre vonatkozó bizonyítványok csütörtökön fognak a parlia­ment elé terjesztetni. (Amand.) Trieszt, máj. 30. A Lloyd-gőzössel Görögország­ból ide érkezett legújabb tudósítások folytán a helyzet ott lényegesen nem változott. Egy franczia seregosz­tály érkezett a Pyraeushoz, de még nem szállott ki. Epirusban Dimarko és Burgaretti közt még mintegy 2000 felkelő áll Botzari és Tramizervas alatt. A törö­kök Arta mellett sátortanyát vertek. F­u a d effendi e tartomány szervezetével foglalkozik. Thessaliában a fölkelési mozgalom még folyvást tart. Legújabb posta: B­é­c­s, máj. 31. Perovich di Luzza herczeg, továb­bá Kowalewszki orosz ezredes és Komstadius ur Montenegróból ide érkeztek. Pár­is, máj. 27. Hübner ur, az ausztriai követ tegnap a tuilleriákban ebédelt, hol különös figyelem és üdvözlések tárgya volt. A párisi börzén azon (hamis) hir keringett, miként Mayendorff ur útlevelét kérte. Párisból írják a boroszlói újságnak, miként a háború kérdésének megoldását az orosz czár lemondása által várják az ottani politikai körökben. E hírt kötve hiszik bár, mindazáltal e nagyon fontos esemény jelenségeire akarnak ismerni azon nyilatkozatokban, melyek Sal­­vandy az exminiszter előtt tétettek Napoleon Lajos ál­tal a lapunk tegnapi számában említett audienczia al­kalmával. Mindenesetre hihetjük, mond a levél, hogy az orosz kormány itteni párthívei a czár elleni európai koalitiót mint elkerülhetlent ismerik el és Oroszország érdekében az európai legitimizmus védbástyáját a czár lemondása által vélik megmenthetőnek. A harertérre menendő 5-ik hadtest számára­ az illető sorezredek, a vadász zászlóaljak és lovas ezredek már kijelöltettek. Egy nem valószínűtlen hír Lamori­­c­­­é­r­e tábornokot említi, mint annak vezérét. Egy fényesen kidolgozott harezterre a számkivetett tábor­noknak vonta magára a császár különös figyelmét s a kiegyenlítésre a tábornok egykori barátai közöl többen nyújtottak segédkezet. Londonmáj. 27. A hadügyminisztérium ma azon rendeletet bocsátja közre, hogy az ezredek létszáma 12 századra emeltessék. Ezekben 8 szolgálattevő század a többi 4 raktárhelyi századok. Ekként az ezredek lét­száma 1200 emberre emeltetett. Legújabb a csatatérről, Sumlából, máj. 23-ról távirati után a következő tudósítás érkezett Bécsbe : „Az oroszok tetemes erővel négy különböző alkalommal intéztek rohamot Szilisztria ellen s mindannyiszor nagy veszteséggel vezettek vissza. Omer pasa szükséges előké­születeket tesz, hogy a hadsereggel Szilisztria felmentésére induljon.“ A czár parancsa ekként csak azt eredményező, hogy az orosz hadsereg saját számát apasztotta. Musza pasa más tudósítások szerint távol van a gon­dolattól is, hogy a reá bízott várat átadja. Ha azon­ban a vár mégis elesnék, úgy ez oly győzelem len­ne , melyet a győztes el nem viselhetne. Omer pasa bizonyosan mindaddig nem fog nyílt csatába ereszkedni, míg az oroszok sikertelen ostrommal derekasan meg nem fogyasztották magukat. A törökök e­bédállása stratégiai úgy mint politikai tekintetből a legjobb. Mennél tovább halad az orosz a Balkánvonal felé, annál kevesebb kilátá­sa a sikerre. Szilisztria sorsa eszerint politikai szempont­ból még fontosabb , mert az orosz kabinet, ha e vár el­esik, igyekezni fog fordulatot tenni s visszavonul­ni. Sz. Pétervárott Szilisztria meghódításában be­csületüket megmentve látandják s ajánlatokat fog­nának tenni a fejedelemségeknek feltétel melletti odahagyására nézve ; mert ott már átlátják , hogy csak a visszavonulás menthet a megveretéstől. De ha Szilisztria el nem esik s Oroszország katonai dicsősége nem nyer semmi elégtételt, úgy szégyen okáért folytatnia kell a harczot egész Európa ellen. Musza pasa ekként nagy személyeséggé lett a világ­­eseményekre nézve. W. L. A bécsi „Presse“ pedig következő távirati sürgönyö­ket hoz : „Sumla, máj.26. Bazardsikkban már segédcsapatok ál­lanak. Az előcsapat Muszabeg közelébe (a karassai után Traján sáncza mellett) nyomult előre. Paskievits hg hír szerint megállj­t parancsolt a Bukarest és Brailából ki­­indított csapatoknak, miből azt következtetik, hogy az oro­­­­szok fel akarnak hagyni Szilisztria ostromlásával. „Zimony, máj. 30. Turtukaiból a törökök f. hó 25- dikén kivonultak, Nikápolyt pedig hir szerint 26-dikán hagyták el. Mondják, hogy e két helyet az oroszok már megszállották.“ Üzleti tudósítások. Pest, máj. 30. — G a l n a. A nagy­bani forgalomban félreismerhetlenül csekélyebb élénkség uralkodik, mint a múlt héten ellenben a részletes eladás annál tetemesb, miután főleg a felvidékekről számosan jelentek meg a vevők, kik igyekeznek egyesben véve nem nevezetes, de együtt véve még­is tetemes szükségletüket fedezni. Az árak szilárdak; a forgalom minden gabnanem­­ben jelentékeny, kukoricza és köles 4 — 8 krral ment fel­­mérője, valamint a könnyű árpának is. Gyapjú. Bács­kai és baranyai gyapjú jó keletnek örvend. Hegyi czigája 66—70 ft. Hegyi kétnyiretű 106—120 ft. Tiszai kétnyi­­retű kevés van a piaczon, mázsája 106 frt. bőrgyapju 120 -136 f. A heves-miskolcz-gyöngyösi gyapjú nem igen két, miután közönséges posztóra nem alkalmas. Pesti pia­cai árak : Búza : bánsági 6—7 f. tiszamelléki: 6—6 f. 36 kr. bácskai: 6 f. 6 kr. —6 f. 30 kr. Sz. fehérvári: 6—7 frr. Kétszeres : 5 f. 36 kr—5 f. 48 kr. Rozs : 5 f. 36 kr. — 5 f. 48 kr. Árpa: sörnek való : 2 f. 48 kr. — 3 f. 4 kr. könnyű: 2 f. 32 kr. — 2 f. 44. Zab : bácskai: 2 f. 28 kr. — 2 f. 32 kr. Sz. fehérvári 2 f. 36 — 2 f. 40 kr. Kukoricza: magyar : 3 f. — 3 f. 36 kr. bánsági és sor­­áni 3 f. 36 kr. — 3 f. 44 kr. Köles 3 f. 36 kr. —­ 4 f. 12 kr. alsó ausztr. m. Gabonaár: pengő pénzben. Győr, máj. 18. — Búza: 6 f. 16 — 42 kr. Kétsze­res : 5 f. 36 kr — 6 f. Rozs: 5 f. 36 — 48 kr. Árpa: 2 f. 48 kr. — 3 f. 30 kr. Köles: 3 f. 42 — 4 fr. Kukori­cza : 3 f. 12 — 24 kr. Zab: 2 f. 33 — 38 kr. Bab: 5 f. 12 — 24 kr. pozs. m. Arad, máj. 28. — Búza: bánsági: 6 f. — 6 f. 6 kr. magyar: 5 f. 36 — 42 kr. kétszeres : 6 f. 54 ■— 5 f. Ku­koricza : 3 f. pozs. m. Bécs, május 30. Arany: 401/2. Ezüst: 35­4. Dimavizállás. (Május 31-kén) 7', 7 ', 6'" 0 fölött. Felelős szerkesztő: ’­­ÖRÖK JÁNOS. sas MAGÁN­HIRDETÉSEK. Az utasszállitó­gőrösök menetei. (Közbenjövő változások különösen tudatni fognak.) a) A Dunán: BÉCSBŐL LINZBE és onnan vissza naponként 7 órakor reggel. BÉCSBŐL PESTRE: naponként 6 órakor reggel. PESTRŐL BÉCSBE: n­a­p­o­n­k­é­n­t 12 órakor délben. PESTRŐL ZIMONYRA : Eszéket és Titelt megérintve, úgy le­ mint felfelé , naponként, és pedig szerdán reggeli 7 órakor , más napokon pedig reggeli 6 órakor. PESTRŐL ORSOVÁRA: Zimonynál átrakodva, szerdán reggeli 7 órakor és szombaton reg­geli 6 órakor. ZIMONYBÓL PESTRE : május 3-tól kezdve, naponként 4 órakor reggel. ZIMONYBÓL ORSOVÁRA: szombaton és csütörtökön este. ORSOVÁRÓL PESTRE: Zimonynál átrakodva, kedden és szombaton reggel. b) A Tiszán : SZEGEDRŐL ZIMONYRA: vasárnap és szerdán reggel. SZEGEDRŐL SZOLNOKRA: kedden és szombaton a zimonyi gőzös megérkezte után. SZOLNOKRÓL SZEGEDRE : vasárnap és csütörtökön a pesti reg. vasutvonal megérkezte után. SZOLNOKRÓL TOKAJRA és SÁROSPATAKRA : hétfőn és pénteken a pesti reggeli vasút­vonal megérkezte után. SZOLNOKRÓL NAMÉNYRA: hétfőn és pénteken a pesti reg. vasutvonal megérkezte után. TOKAJBÓL NÁMÉNYRA: vasárnap és szerdán reg, a szolnoki gőzös megérkezte után. TOKAJBÓL SZOLNOKRA: szerdán és szombaton reggeli 3 órakor. NÁMÉNYBÓL TOKAJRA és SZOLNOKRA: kedden és pénteken napviradatkor. SÁROSPATAKRÓL TOKAJBA és SZOLNOKRA: kedden és pénteken délutáni 3 órakor. ZIMONYBÓL SZEGEDRE : hétfőn és pénteken reggel. c) A Száván ! ZIMONYBÓL SISSEKRE : hétfőn és csütörtökön 12 órakor délben. SISSEKRŐL ZIMONYBA : kedden és pén­teken reggel. A gőzösök megérkezése Pesten . BÉCSBŐL : naponként este. ZIMONYBÓL : május 4-től kezdve, naponkint este. ORSOVÁRÓL: hétfőn és csütörtökön este. PEST, april 27-én 1854. 1223 8* Az első cs­­k-­szab- Duna gőzhajózási társaság magyarországi központi ügyvivősége. GŐZHAJOZÁSI HIRDETÉS. Alulirt középponti ügyvivőségnek van szerencséje tisztelettel köztudomásul adni, miszt­­zrin^Sóza személy- mint az áruszállítások a következő állomásokra Turnu­-Seve­­rin, Kalafat, Radujevatz és Vidinbe ismét fölvétetnek. Az utas­szállitó gőzösök a nevezett állomásokra indulnak Pestről minden szerdán és szombaton — Pest, május 10-én 1854. ^241­8* A duna gőzhajózási társaság magyarországi központi ügyvivősége. 1284 1_4 A seidliczi porra vo­natkozó tudósítás.­­ Minden hatulya „valódi seidli­czi porhhoz mellékelve van egy 40 lapra terjedő nyomta­tott füzet. A középponti szét­­küldötő raktár : „a gólyához“ czimzett gyógyszertár Bécsben, Tuchlauben, Daum-hotel átellenében. Ezen felséges hatásáról ezer még ezer példa által elhirhedt seidlitzi por, a legtekinté­lyesebb orvosi kapacitásoktól alkalmaztatik a kijelölt keresetekben, s nemcsak a fővárosban, hanem a tartományokban is napról napra növekvő hitelénél fogva megátalkodott gyanúsítások daczára úgy a palotákba, mint a gunyhékba utat tört magának. Messze elterjedett híre ezen tudományos segéd­eszközökkel nagyban készített gyógy­szerészi gyártmánynak megállapított tény. Biztos gyógyereje a,,valódi seidlitzi po­r­nak , gyomor-és hasbajokban , máj­­sérvekben , dugulásokban , aranyérben , szédülésben , szívdobogásban , vérszorulásokban, gyo­morgörcsben, nyílfolyás és gyomorégetésben, valamint különbféle női betegségekben általánosan el van ismerve , s száz meg száz beteges kedélyű egyének, kiknek foglalatosságuk folytonos ülést ,igényel, tetemes enyhülést és fris tetterőt nyertek a seidlitzi por használata által. Méltán megemlítendő még azon tulajdona is a valódi seidlitzi pornak, hogy ize kellemes, s igen jóízű pezsgő ital készül be­lőle , mely az ínyt kellemesen igerli. Magyarországi rendelményekkel szíveskedjenek az illetők következő házakhoz fordulni : Egy katulya ára 1 f. 12 kr. egy tuczat rendelménynél 20% elengedtetik. Főraktár egyedül és csupán Steinbach József urnái Pesten. A­r­a­d­o­n , Tones és Freiberger. — Csongrádon: Marsits J. — Debreczen­­b­e­n: Beszler gyógyszerész. — Eperjesen: Zsembery. — Esztergomban: Trenker. — Fehérváron: Légmann. — Fehértemplomon: Vaslavicz. — Kassán: Novelly Sánd. — Késmárkon: Zörnlaib. — Lőcsén: Kubacska. — L­o­sonczon: Schmidl A. — Miskolczon: Ujváry F. — Nag­y-V­áradon: Janky A. — Palotán: Würfel. — Pécsen: Mayer Ford. — Rimaszombatban: Hamaltár. — Rosnyón: Pösch gyógyszerész. — Szegeden: Pfeiffer és társa. — Temesvárott: Uhrmann. —■ Treu­es­i­n­b­e­n : Kulka. — Verőczén: Demetrovics uraknál. Moll A. gyógyszerész Bécsben. 7 ^ J - ” * _ . -i Scfi e* c* £ « $£ « SS «'S sr § | s a ,a­ — s a g 11 g> -24 “ N ® 1 -J CJL, te ko cm go .2* -0) £ 00 ü e* m »r 'S ír >» a io J J m — to © oo e OS ZL J* v2 m m i- -e .3 m m in — 'S ~ S 2 52 -»-3 D* “ CM S- © s ^ men co.g fi, S 42 co co © -S. a ^ m m o S5 ""©"“m“""1 ST *§. to mj* r- © S ás ooo oos CB £12 r-m co* » © vO> CM CO Oi Q £3 02 Ti CM Z* ~ _____ __ -á S ^ r- — a 3 ^SjtHOS £ S g S CO kO CM ^ | g ^F-ioSuoz 2 N § g . $ ,418002 § ^ s I N __ I-______00 4- OQ mm oT J2 .f> eo eo ® •£ g § g vflj — ............. “ w ^ 00 lO co y, ’-13 ■ M kO kO • p-4 'V 'o -VH |> 05 T3 ’S 45 j» 2 ÍI 1 ce © £5 i> cm ős Ttl ^ rQ kO CM l> LD ’■wí T-t CM lO _____ _ GO O w eo ZZ. vPAnn- 00 (O jj __________£*______CO_ *2 S ,418302 2 ® 5 ~ -cs_______________________ ♦ N to © “ J10SB1Ü 2 § 1 | 55 ős © © go *0 _ — •—O ' "■ ..III.—_ CB . e _C$ -• o> 1 N -a CO s© •§ 9 « ca ön S | o to ® to ST ® ö J f Q s “= .2 g S 2 s *4) 3 so, W O « 5 * 00 CM A KIADÓTULAJDONOS EMICH GUSZTÁV SAJÁT NYOMDÁJÁBAN uri-utcza 8. sz. a.

Next