Pesti Napló, 1854. július (5. évfolyam, 1291-1316. szám)

1854-07-01 / 1291. szám

győződött , így épen nem valószínűtlen azon hír, misze­rint a czár kabinetünket megkérdeztette, mi azon con­­cessiók legkisebb mértéke, melyeket akkor várhat, ha az ausztriai „sommation“­ enged. Mi választ nyert, nem tudjuk, de úgy vészük, hogy e válasz kétsé­ges nem lehet. Ausztria Oroszországnak azt mondja : Ha tovább is megmaradnál a dunai fejedelemségekben, én abban reátnézve kárt és veszélyt látok; te azt mondod, 108y visszavonulsz, ha a francziák és an­golok is vsszavonulnak; mi közöm nekem a francziák és am­­ekhoz , hogy miattok kárt és veszélyt szenved­je mi közük a francziák és angoloknak hozzám, hogy miattam visszavonuljanak? — Ha azokkal bajod van , végezd ő velek; a dunai fejedelemségek ügye pedig engem illet s ezt velem kell végezned.“ Ez körülbe­lül az ausztriai felszólitás alapeszméje; ebből pedig világos, hogy Ausztria minden feltétel nélkül kívánja a dunai fejedelemségek odahagyását, minthogy már azoknak megszállását is jogtalan lépésnek tartotta; pedig ki hallotta valaha, hogy valakit, mivel elkövetett hibáját ismét jóvá akarja tenni, végre még meg is ju­talmaznak ? A dunai fejedelemségeket a háború csapá­sai alól felszabadítani s onnan a két verekedő fél akár­melyikét is kiszoritni, jövőre pedig a háború e téren­ megújulását akadályoztatni : ez Ausztria legközvetle­nebb feladata, mely az által meg leend oldva, hogy az oroszok a dunai fejedelemségekből kitakarodnak s az osztrák hadsereg azokat megszállja; csak aztán jut a sor az ügy többé kevésbbé közvetlen, de nem kevésbé világfontosságu oldalaira .... Későbbi századok ez évtől fogják datálni az újabb történet egyik uj kor­szakát, a jelen krízis következményei még igen igen so­ká érezhetők lesznek, s épen a legfontosabbak — leg­későbben. Oroszország ama görög művész festvényé­­hez hasonit, mely fátyollal betakarva látszott s midőn a fátyolt félre akarták húzni, azt látták, hogy a fátyol maga a gép. Oroszhonnak eddig csak külszinét látták, ez most, miként a napvilágnak kitett festvény színei, mindinkább tünedezni kezd, mindenki kiváncsi megtud­ni, mi rejlik e külszin megött.... félünk, félünk, hogy a külszin maga a lényeg volt s hogy mögötte — semmi sincs! — Hogy legrövidebb idő múlva fontos hirek birtokába jutandunk, ezt azon megfeszített szorgalomból is kö­vetkeztethetni, m­elylyel Nagy-Szeben, Brassó, Czerno­­vitz és Lemberg közt a telegrafi vonalak helyreállításán dolgoznak. Hesz­tisznagy szombaton fog útnak indulni a reá bízott két hadsereg megszemlélésére; hetek előtt mond­tuk, hogy e geniális hadvezér szokatlan kitüntetésben fog részesülni s valóban nem emlékezünk oly esetre, hogy két hadsereg feletti főparancsnokság oly férfira ruháztatott volna, ki a hadseregben elérhető legfőbb méltóságot még nem viseli. Ily kitüntetés után Hesz báró alkalmasint nem igen soká fog várni a tábornagyi pálczára. A­mit egyik bécsi lap Bécsben mulató Met­ternich herczeg által a bécsi kabinetnek tett béke­tervekre nézve Londonból telegrafiroztat magának: arra nézve én sokkal hihetőbb versiót hallottam, mint­hogy egyáltalában föl nem tehetni, hogy Ő Felsége jeles külügyminisztere mellőzésével Metternich herczeg ál­tal fogna magának indítványokat kidolgoztatni. — Én úgy hallottam a dolgot, hogy ő Felsége már régeb­ben szólott a herczeggel a keleti ügyről s az ősz kan­­czellár nézeteit figyelemre méltóknak ítélvén arra kérte, hogy e nézeteket jegyezze fel s rendezze egy memo­randumban. Erre a herczeg azt válaszolta volna, hogy ily kidolgozás még e század harmadik évtizedéből meg­van az állam-irománytárban, hogy nézetei azóta meg nem változtak s hogy az ottan tett inditványok nagyobb része még most is alkalmazható. Ez azon emlékirat, mely nemhivatalosan az angol kabinettel közöltetett s Aberdeen lord tetszésében részesült. Ha ezen versio helyes, ez emlékirat jövőben, midőn az ügy ismét a di­­plomatia kezébe kerül, igen jó tanácsadó lehet, de most, midőn a hadseregek s nem a tollak működnek, közvet­len jelentősége csakugyan igen csekély volna. (Lapszemle.) A W. Lloyd junius 28-kai számá­ban E. W. a keleti viszályt veszi újabb elmélkedése tárgyáúl, s e sötét, végzetteljes drámára nézve, mely­nek vég­fejleményit még a jövőnek méhe rejti, követ­kezőkép nyilatkozik : Mi a történetben egyetlen esetre sem emlékezünk, hogy valamely állam magát köte­lezte volna, bármi körülmények közt csak védelmi háborút viselni. Néha valóban szükségessé válik vé­delmi czélból is támadólag lépni föl. Hogy valamely állam, mely egy másikkal háborúba bonyolult, azt mond­hassa, hogy hadi működéseit egy neki kijelölt határ­vonalon belül kívánja valósítni, mialatt ellenese szabad kézzel bírna, korlátozás nélkül folytatni a háborút, ilyesmi nem gondolható. Oroszország azon esetben, ha a harcrot Törökország ellen folytatja, magának nem engedend föltételeket szabni arra nézve, mikép foly­tassa e háborút. De más hatalmak is szintén hamis és téves állást foglalnának, ha így szólnának Oroszor­szághoz : ha te egyik karodat hátadhoz hagyod köttetni , a másikkal Törökországot vered, úgy hadviselésedet békésen fogjuk nézni; de ha mindkét karodat használod, akkor reád törünk. — A dunafejedeleműségek kiürí­tése miatti kérdés egészen elváltoztatta természetét. A viszály kezdetén, midőn az forgott fen, szabad-e zálogot elragadozni, vagy nem, Európa akkori szelíd hangulatánál e zálog visszaadatása a viszály­nak véget vethetett volna. Most midőn a háború megüzenve van, sőt folyt is a háború, midőn a harcz szerencséje már egyik fél ellen dőlt el, midőn a török dunatartományok kiürítése egy csatavesztés következ­tében és újabbtéli aggodalomból történik, e hátráló mozgás a viszály megoldását csak elősegíteni képes, de de azt nem végezheti. Az orosz udvarhoz menesztett felhívás sem mondja, hogy ezzel minden meg van téve, mit tőle követelni lehet és fognak. A bécsi conferentia egész világ előtt nyitva álló jegyzőkönyvei az európai béke helyreállítására többet kívánnak, mint csupán ezt. — A nyugati hatalmak világos állást foglaltak Oroszország ellenében, midőn Törökországnak, e jogta­lanul megtámadó«­ államnak részére állottak. Ezen ál­lás előnyösebb is. Ha Anglia p. o. Oroszországnak tud­tára adta volna , hogy csak akkor fog neki háborút üzenni, ha Törökországnak ázsiai, nem pedig ha csupán európai tartományait szállja meg, vájjon mi lett volna a következés? Fegyverkeznie, pénzt kiadnia kellett volna , valamint most­ elmulasztotta volna a fó alkalmakat a háború viselése és bevé­­gezésére, s később aztán , midőn a csupa előkészü­letek által ellankadott, egy Oroszország választása­­iimn időpontban talán még is besesodor­tatott volna/Balgaság is lett volna ily intézkedéshez al­kalmazkodni,mert ki Törökországot Európában megveri, megveri ez­által Ázsiában is. A testnek egy részét nem lehet úgy sebezni, hogy a fájdalmat a másik rész együtt ne érezze. Vájjon akarhatnak-e a német nagyha­talmak maguknak ily kedvezőtlen állást kijelöltetni? Harczkészen állani, a­nélkül hogy harczolniok szabad volna, mielőtt ellenesük kiválasztja nekik az időpontot, melyet ők maguk választhatnának ki s kellene kiválasz­tanak ? — Az idő a békére még nem késő — ezek a czikk zársorai. — A háborúra sem késő. De késő min­denre most, mi a háború és béke közt fekszik. — A világ nem csatákat szomjaz , hanem eldöntés után ered. — Az utolsó szónak ki kell mondatnia, minél előbb annál jobb. — A biztosítékokat név szerint kell megnevezni, miket Európa Oroszországtól követel, s a czárnak tudnia kell, hogy ha e biztosítékokat meg nem adja, úgy e biztosítékok egy óráig sem maradnak ugyan­azok , hogy akkor napról napra roppantabb lesz a szá­molás, melynek vég­kiegyenlítése a fizetőnek egy fél­század ótai nyereményeibe kerülhet. AUSZTRIAI BIRODALOM B­é­c­s , jan. 24. Mennél inkább közeledik az elhatá­rozás pillanata, é­s ez Oroszországnak, kabinetünk ismeretes jegyzékére adandó válaszában fekszik,­­ annál nagyobb feszültség szállja meg a kedélyeket. A béke barátai erősen hiszik , hogy akkor aztán egy itt tartandó congressus a többit rendezni fogja; de máso­kat ismét azon aggodalom kap itt meg, váljon Franczi­­aország és Anglia is — föltévén, hogy Bécsben csak­ugyan létrejö e congressus — hajlandók lesznek-e, annak bizonytalan eredménye fejében, az ellenségeske­déseket annak tartama alatt megszüntetni? Azon intéz­kedések , miket e két hatalom jelenleg tesz, legalább erre nem nagy reménynek engednek helyet, mert min­den oda mutat, hogy a nyugati hatalmak szándé­kában áll : a háborút az orosz földre és pedig legköze­lebb, Krimiába és Finnlandba áthelyezni, s ezzel össze­függésben a Várnába hozott ostromtárgyuknak aligha van más czéljuk, mint Szebasztopolt a szárazföldről is megtámadni. Az ausztriai politika programm­ja a legközelebb jövőre. (A „Journal des Debats“ után.) (Vége.) Ha Ausztria, mint közbenjáró elfogadtatik, legelőször is Törökországot fogja megerősítni, hogy azt minden túlsúlyozó befolyástól elvonja; másodszor pedig Orosz­országnak jövőre lehető támadásai el­len egy védrendszert fog organizálni, mely Európát megnyugtatja, s a mostanihoz hasonló zavarok visszatérése ellen biztosítja. Midőn Ausztria ezen kettős eredményre törekszik, egyszersmind hű ma­rad régi és következetes politikájához. Ausztria sohasem járult a Porta gyengítéséhez; a törökök országának szétdarabolását sohasem helyeslé; az uj görög királyság alakításában legkisebb részt sem vett; s végre azon pasák kísérleteit, kik a zultánok jármát le akarák rázni s magokat függetlenekké tenni , sohasem helyeselte. Ausztria hisz Törökországnak életrevalóságában azért, mert ezt óhajtja. Ausztria kívánja ezt, mert az ottomán birodalom fenállása, Ausztria politikájával megegyezik. Mind­ebből azonban nem kell azt következtetni, mint ha Ausztria mindazon gyengeségek fölött, melyek Törökor­szág sorsát aláássák, s korábban vagy későbben meg­semmisülését idézhetendik elő, áltatásban élne; mi csak azt akartuk kijelölni, miszerint Ausztria mindent, a­mi csak tőle függ,meg fog tenni, hogy ezen összeomlást még messze távolba mozdítsa. Ez volt a jelen krízis bekövet­keztének kezdetétől fogva, a bécsi kabinet és az orosz czár közötti meghasonlásnak oka, miután ez utóbbi Tö­rökország végét nemsokára bekövetkezendőnek hitte. Miklós czár előtt a bécsi kabinet ezen nézete nem volt ismeretlen, mert azon időben, midőn Sir George Sey­­mourral az annyiszor emlegetett ismeretes beszélgeté­seket tartotta, s e fölött egyenesen Victoria királynő miniszterével értekezett, a bécsi kabinetnek , sőt Berlinben is a királynak és a porosz hgnek erre vonatkozó nyilatkozatok tétettek. Miután azonban a bécsi kabinet ezen beszélgetések alkalmával a török uralom végének eventualitását megengedte, az ausztriai és orosz udvarok belátták, hogy ezen even­­tualitás kérdése fölött minden nehézség nélkül érte­kezhetnek, midőn mindketten egy görög állam, egy bi­­zánczi császárság felállítását absolute kizárták, s abban állapodtak meg, miszerint ezen tágas államterületen csak apró, semleges államok csoportozatát türendik el, melyek Európa protectorátusa alá helyeztetnének. Au­sztriának tehát igen könnyű egyetérteni azon kabine­tekkel , melyek a Portát most gyámolitják és védik s nem akarják, hogy ismételtessék az, mi 1853—54-ben a Feketetengeren, a Dunánál és Szambulban történt. E czélra elegendő, hogy a Feketetenger jövőre minden nemzet hadihajóinak nyit­­va álljon, hogy Oroszország lemondjon a Dunafejedelemségrőli protectorátus­­ról, mi oly gyakran ürügyet szolgáltat azoknak megszállására, s hogy végre a Du­­nafejedelemségek ne maradjanak Oroszország kezében. S kinek fog ezen Oroszországtól elvett préda hasz­not hozni ? Az egész világnak, mindenekfölött pedig Ausztriának, mert Ausztria, — főleg szomszédsága miatt, mely ezen államot sajátságos állásba helyezi — több hasznot húzhat belőle, mint bármely más állam. És valóban­­ megjegyzésre méltó, hogy, míg Ausztria, mint nagyhatalom, minden, Európa közérdekeit érintő kérdésnél érdekeltetik, itt egyszersmind Németország érdekei felől is kell gondoskodnia, s kell, hogy saját érdekei túlsúlyra vergődjenek. Németország érdeke az Ausztria és Poroszország ál­tal a német szövetséggyűlésnek máju 24-kén előterjesz­tett memorandumban tisztán van tárgyalva. A többi közt ez mondatik: „Úgy tűnik föl előttük (Ausztria és Poroszország ud­varai előtt), mint Németország politikai állásának kö­vetelése, mint fentartó politikájának eleme, mint nem­zeti gazdagsága természetes kifejlődésének egyik feltétele ,­­ hogy az Al-Duna tartományaiban jól rendezett s közép Európa érdekeinek megfelelő állapo­tok létezzenek. Németország iparo­­s kereskedésének a versenyzésnek egy tágas s gyümölcsöző mezeje nyí­lik más nemzetekkel; oly terület, melynek a német in­­telligentia és munkaerő értékesítésére annál nagyobb fontosságot kell hogy nyerjen, minél gyorsabban halad előre a művelődési állapotok s közlekedési viszonyok kifejlődése. Németország anyagi érdekei a nagy vizit irányában Kelet felé a legmagasabb lendületre képesek, s ennélfogva közös német ügy, hogy a Dunáni kereske­dés teljes szabadsága biztosíttassák, s a közlekedési utak élénkítése Kelet felé korlátozások által ne akadá­lyoztassák.“ Ezen elvnek, Ausztria által közbenjárói állásában ki­fejtve s érvényre emelve, kell hogy eredményei legye­nek, melyeket előre lehet látni. Ha már a Dunafejede­­lemségeknek csakugyan protectorátus alatt kell államok, Ausztria védnöksége mindeniknek el­be teendő. Ugyan­ez áll Szerbiáról is, kivévén azon politikai kötelékeket, melyek a Fejedelemségeket a Portához csatolják, így a török birodalom három nagy tartomá­nya az orosz befolyás elől elvonatnék, s Ausztriáé alá jutna; a Porta ez­által kétség­kívül igen keveset nyerne, de Ausztria, mindenekfölött pedig Németország, igen nagy hasznot húzna belőle. Akkor Németország és Ausztria mintegy a F­eke­te tengerig terjednének, a dunáni hajózás szabad volna, s a Pontus Euxinus Ausztria délkeleti tartományainak egy új s biztos összeköttetést nyitna a Középtengerrel. De még ez nem mind ; Ausztriának eddig sokat kel­lett Oroszországtól félnie; az utóbbinak dicsvágyó szán­­dékai nem engedék nyugodni; kereskedelmi érdekeiben fenyegettetve látta magát. Oroszország az Ausztriával határos szláv tartományokban szakadatlanul agitált ezer meg ezer ürügy alatt, s minthogy Szerbiára vonatkozó szándékait soha sem titkolta, Ausztriának méltó oka volt, a dolgok menetében Dalmatiát is félteni. Egy na­­pon Ausztria még azt is tapasztalhatná, hogy Miklós czár utódjai, már mint Stambul urai, Cattarot hatalmukba ke­rítik s itt katonai állomást alapitnak, mint a milyennel bir Anglia Máltában. Ez sokak előtt agyrémnek látszik ugyan s talán az is volt, később azonban a czár többszörös nyilatkozatai által megvalósult, melyeknek viszhangja még Bécsben is hallatszott. Németország és Ausztria érdekei tehát öszhangzanak nyugat érdekivel. Azért mondhatni, hogy a támadt con­­flictus egy, a gondviselés által előkészített szerencsés eset, melyet ép oly ügyességgel mint erélylyel fel­használhat. Ez volna, a­mint előttünk bizonyosnak állították, az előre elkészített terv azon esetre, ha Oroszország, Ausz­tria és Poroszországnak jegyzékiratában kifejezett mind­két követelésnek engedend. Ha a terv sikerül, Orosz­ország igen nagy vereséget szenvedett; majdnem min­dent megtartana ugyan, mit eddig területileg bírt, de lehetetlenné válnék előtte új hódításokra indulni ki, s a Dunatorkolatok fölötti uraság kiesnék kezeiből. Da­czára ennek Oroszország megmaradna nagyhatalom, mi azonban Ausztriának nem volna ellenére , mert Orosz­országot még egyszer használhatná. A nagyszerű diplomatiai s katonai mozgalom köze­pett, mely Európa általános eszméinek menetét teljesen megváltoztatta, Ausztria nem veszti el szeme elől a jövőt, s nem feledi a múlt tanulságait. Az 1848—49-ki emlékezet még igen fris, s Ausztria és Oroszország közt csak akkor kerülne véleges szakadásra a dolog, ha a czár részéről a legtulságosb konokság tapasztal­­tatnék. A bécsi kabinet közbenjárási sze­repében alkalmat nyer Európa minden kabinetjeinek jó szolgálatot tenni, még a sz­p­éte­r vár­nak is. Ha Oroszország vakon ro­hant oly harczba, mely Európát lángba borítja, eljárá­sának következményeit egyedül magának tulajdoníthat­ja; de ha szerencsésen elkerüli a mélységet, mely lábai előtt tátong, Oroszország ezt egyedül Ausztriának kö­szönheti. Ide czéloz a Bécsben uralkodó gondolat, s ott az Oroszország irányábani oly nagy kímélet jutalmát azon pillanatban vennék, midőn a keleti kérdés bevég­zése után a forradalmi is teljes erejében ismét föltámad­ván, egész erélylyel családot, vagyont s az elismert ál­lamrendet újólag fenyegetné. KÜLFÖLD. Németország, Drezda junius 26. Tegnap este Pé­ter Oldenburgi herczeg ő cs. fensége, orosz cs. gya­­logs. tábornok, nejével és családjával, s igen számos kisé­­rettel, külön vonaton Boroszlón át ide érkezett. A magas uraságok, mint halljuk, néhány napig itt fognak mulatni s aztán Sveiczba, Interlakenbe menendnek. Berlin junius 27. Az angol parlament felsőházi ülésében f. hó 19-kén Lyndhurst, Clarendon és Derby lordok öszhangzólag kimutatták annak szükségességét, hogy Oroszországtól Törökország integritásáért anyagi biztosítékokat kell kívánni, mindhárman a háború előtti állapot helyreállítását mint politikátlant utasították visz­­sza, s név szerint Clarendon lord Oroszország jelen ha­talom­állásának megcsonkítását a világ üdvére, az európai béke, előhaladás és civilisatio biztosítására nézve szükségességnek tüntette föl. A három szónokok egyike sem heveskedő ifjoncz vagy phantasta, sem „li­beralizáló irányzatoknak“ nem hódolnak. Mindhárman érettkorú férfiak, sőt Lyndhurst lord már azon tisztes korban áll, hol közelebb van a sk­ontuli mint inneni lét­hez ; mind­hárman már a legmagasb államhivatalokat vi­selték, és Clarendon lord még most is miniszter; mind­hárman az angol aristokratia és conservatismus képvi­selői, s annak fő támoszlopául különösen Derby lord van elismerve, ki magát minisztériuma idejében vilá­gosan annak nyilatkoztatta ki. Ezt kiemelnünk legalább azok ellenében nem épen fölösleges, kik még most is abban fáradoznak,hogy Oroszországot s ennek hatalom­kifejtését a conservatív érdekekkel azonosítsák, s az orosz tervek és czélok erélyes leküzdését „a forrada­lommali kaczérkodásnak“ kiáltsák ki. Azokra nézve is, kik a három tiszteletreméltó lord beszédei ellenében Aberdeen lord azon nyilatkozatához szeretnének csatla­kozni, „hogy Törökország biztonsága Oroszországtól nem sokat tarthat, s kik háromnak állása mellett, egy ellen a „tekintély,“ nem pedig „többség,“ pártparolára kívánná­nak hivatkozni, megemlítjük, hogy a három fentebb ne­vezett szónok a többséggel egyszersmind a tekintélyt egyesíti, hogy név szerint Lyndhurst lord kétségbevon­­hatlan tekintély Angliában mindenütt, hol köz és ma­gánjog forog fen, mit Aberdeen lordról állítani a három országban egyetlen okos embernek sem jutott még eszébe.­­ Talán mégis valami, álokoskodásokkal le nem küzdhető, igazság fekszik abban, ha a status quo ante ismétt visszaállítása, mind Európa köz, mind pedig Németország különleges érdekeivel teljes ellenmondás­ban állónak nyilváníttatik. Lyndhurst lord joggal kér­dezte : mily biztosítékok léteznek Oroszországnak Tö­rökország irányában újra fölmerülhető fondorlatai elle­nében, ha az (t. i. Oroszország) régi állásába ismét visszahelyeztetnék ? Az csak a hasonló tapasztalati té­telek egész sorozatából egynek kiemelése volt, midőn Lyndhurst lord az Oroszország által a dunai kereske­désre szerződvényellenesen vetett békákra mutatott.— Ha Clarendon lord igen államférfiatlannak nevezte , az alkalom elmulasztása által, miszerint Oroszország ha­talma úgy megszoríttatott volna, hogy Európa jólétének az többé veszélyessé és ártalmassá ne válhassék, egy végre mégis kikerülhetlen harezot elhalasztás által csak véresebb és kétségbeesettebbé tenni, úgy a módot en­nek kikerülésére nem kell messze keresnünk. Helvetia. Mint tudva van, Lombardia és Tessin can­ton közt az eddig fenálló határzár f. hó 16-kán meg­szüntetett. Jól értesültek után állítják, miszerint a hel­vét szövetségi tanács kötelező magát az Ausztriávali jó egyetértés helyreállítására, a menekültek fölötti rendőrségi kezelést Tessin cantonra nézve sokkal szi­gorúbban kezelni, mint előbb, s hogy minden a cs. kir. kormány által emelt panaszra nézve alapos vizsgálatot létetend. Francziaország, P­á­r­i­s, jun. 23. A miniszterek egy­másután, időről időre oly tudósításokat terjesztenek elő, melyek inkább a nagy­közönségre, mint az állam fejére tartoznak, kinek pótlást akarnak nyújtani azon felvilá­gosításokért, melyek előbb adressek, trónbeszédek, in­­terpellációkra tett feleletek alakjában szoktak történni. Jelen pillanatban, midőn oly háború van kezdetben, melynek kimeneteléről semmi bizonyost sem mondhatni, az ily tudósítások még azon jelentőséggel is bírnak,­ hogy a közönséget bensőleg megnyugtatják, s morális bizonyosságot nyujtnak neki az állapotok biztonsága felől, míg külfelé azt törekszenek bebizonyítni, hogy az operatiók alapja szilárd. Persigny hivatalos jelentése nagy terjedelmű; ezt minden osztályú emberek annál nagyobb figyelemmel olvasták,mint hogy abban minden érdek többé kevésbé megérintetett. A választások és a sajtó képezik a két első pontot, melyet a miniszter érint , s az utóbbi különös accentussal tárgyaltatik. A sajtó méltán megérdemli, hogy minden kormány teljes figyelmét rá fordítsa; mindamellett azt hisszük, hogy a miniszter kelletinél több súlyt helyez rá, ha az előbbi idők mozgalmait annak tulajdonítja. A sajtó ta­gadhatatlanul sokat tett erre is, de ő maga csak kifo­lyása volt azon mialmának, mely a szellemi légkörben elterjedett. A kormány élén álló férfiak határozatlan­sága volt egyedül, mely ezen anyagot teljes kifejlődésre segíté. Még a legköztársaságibb sajtó sem volt képes a dec. 2-diki államcsínyt feltartóztatni. Lajos Fülöp el­esett, mert nem volt bátorsága állam­. Guizot úr szintén megbukott, mert az igazságos reformköveteléseket nem vette figyelembe. A mai sajtó, melyet a miniszter di­csér, nem ártalmas, de ép oly kevésbé mert még a kritika valódi álláspontját, s szilárd alapját fel nem találta. Megyei sajtónk túlbuzgóságban szenved, hol a prófetek akarnak leginkább kitűnni. P­á­r­i­s , jun. 24. A császár ma Maurocordato gö­rög követet fogadá, ki azon megtiszteltetést kérte ki ma­gának, hogy egy audientián búcsút vehessen ő felségétől, mielőtt Görögországba elutaznék, a miniszteri tanács el­nökségét átveendő. A „Moniteur“ egy nemhivatalos tu­dósítása szintén érinti a hellen új miniszterelnök nemso­kára bekövetkezendő elutazását.­­És így valótlannak b­zonyul be azon tudósítás, mintha Maurocordato­ur nemi ezen magas hivatalt visszautasította volna.)­­ A minisztérium átalakítása már több hét óta a nyi­vános beszélgetések tárgya volt, de az udvar megbízott igen jól tudták, hogy a császárnak gyakran kitörő elégede­lenségében belügyminisztere magatartásával, rejlik saját képen ily rendszabály szükségességének kulcsa. A császá előszeretete ezen hű szolga és sorsának részese irányában tartotta őt fen mindeddig administratív kapacitásának hiánya daczára. Minthogy azonban gyakran tapasztaltatott, hogy a miniszter úrnak sokszor nem igen nagy kedve van dolgozni, a császári elnézés mértéke megtelt — és mással kellett őt helyettesitni. Ez már megtörtént és Bili­au 11 úr lett belügyminiszter. Ezen ember története, ki mint fiatal, nem épen tehetségtelen ügyvéd bizonyos hírnevet­ szerzett magának Nantesben, több bizonyságát mutatja föl­­komoly szándékának, miszerint ő minden alakban és min­­­den hozzáférhető utakon eredményre akart törekedni. Fiata­g. éveiben egyszer eszébe jutott Nantesben egy ottani leggaz­dagabb örökösnő kezét megkérni. Midőn a kedves papa­m fölött elcsodálkozott. B­­ár, mint mondják, ő szókat ejtett ?! volna ki . Nekem nincs nagy nevem, nincs vagyonom, d­e három év alatt a legelső ügyvéd rangjára emelendem ma­gamat Nantesben, három évre ezután követ leszek, és ismét három év múlva a miniszter. A kisasszonynak, va­lamint a papának is tetszett ez önbizalom, s elnyerte ke­zét, és szavát is megtartotta, mert három év múlva nev­zetes hírt szerzett magának, mint ügyvéd, később követ lett, s mint Aumale hg ügyvéde 30,000 frankot húzó, évenkint. A februári forradalom megfoszta őt mind a ké állomástól, de hazája, az alsó Loire megye által az alkot­­mányozó gyűlés tagjává választatott. Itt a munkajog mel­lett szónokolt, minden igyekezete daczára azonban még­sem volt képes sem a köztársaság sem a socialisták bizal­mát megnyerni. Ki volt most jobban körüle, hogy az elnök bizalmát megnyerhesse, mint Billault? Senki! A decem­ber másodiki államcsíny után az egykori demokrata, a so­­cialista, az Orleans-család ügyvéde második Napóleon felkelő napjának hódolt, kinek köszönheti a törvényhozó test elnökévé lett kineveztetését, s most képes, hogy neje és apája irányában szavát beváltsa, most — miniszter — Persigny úr visszalépését igen sajnáljuk ; ő azonban legfelsőbb helyen épen nem esett ki a kegye­lemből. Sőt maga a császár is igen nem örömest látta minisztériumbeli kilépését, s szívesen tette volna té­mzanélküli miniszterré. Persigny­­onban, Ausztriával a szövetséget illetőleg oly­annyira különbe­nek azoktól, — melyek jelenleg ott uralkodnak, — miszerint ő szorosan ragaszkodott kilépéséhez, jóllehet a császár sajátkezűleg útlevélben a maradásra felhívta. Persigny viszálkodásai Foulddal s más apró okok is a gróf elhatározására nem csekély befolyással bírtak. A­mi a császárt személyesen illeti, mondják, miszerint uj béketervezetek irányában nem­­igen nagy hajlandósággal viseltetnék, de annyiban különböző vé­leményen van Persignyvel, hogy ez utóbbi semmi szö­­vetséget sem akar Ausztriával, míg maga a császár­­ Ausztriával a szövetségbe igen nagy bizalmat helyez s mindent elkövet, hogy ezt létrehozhassa. A törvényhió­test jövendőbeli elnökéül M­o­r­a­y grófot nevezik,­­, mint tudva van, belügyminiszter volt dec. 2-dikán. )■ visszalépett, midőn a január 21-ki decretumok kib­­csáttattak s azóta távol tartá magát az ügyektől. Olaszország. A római határokról érkezett tudósitónk szerint San Marino kis köztársaságban nyugtalanságot­ ütöttek ki, mi avval végződött, hogy ezen miniatűr­­re

Next