Pesti Napló, 1855. március (6. évfolyam, 1491-1517. szám)

1855-03-01 / 1491. szám

a Schänzel Menzikoffjai határozottan léptek elő köve­teléseikkel, kinyilatkoztatván , miszerint 5—6 pgc krajczáron alól a tojás darabját nem adják. Már most tudni kell, hogy a bécsiek nagy buzgalommal töreksze­nek az ember rendeltetésének elérésére s minthogy az újabb természetvizsgálók az emberi jog alkotásából azt következtetik, miszerint az ember nem hús-, hanem növény­evésre van rendelve, a bécsiek roppant sok növényt fogyasztanak, nemcsak a káposzta vagy tök regényes ős alakjában, hanem a tisztvegyítmények legkülönfélébb nemeiben is, azaz nemcsak sok „zuspeist“ hanem még sokkal több „mehlspeist“ emésztenek. Már pedig a tésztára tojás kell, és sok tésztásra sok tojás! Minél drágább a tojás, annál drágább a tésztás! Ezen a gastronómia legrégibb matadorjai által átalánosan elismert axiómá­kat csak azért idézzük a nyájas olvasó emlékezetébe, hogy fogalma legyen azon mély benyomásról, melyet a schanzelbeli monopolisták ultimátuma a bécsiekre tett! Combinátiokat lehetett hallani, mikhez képest bizonyos lapok vezérczikkei csak olyan grammatista pensumok! Mi lehet e tojás-krízis oka ! Hisz tyúkokat nem küld­tek Szebasztopol elé, hogy ott a „kakasokkal“ együtt elhulltak volna ? Tyúkokból vezérczikkeket nem süt­nek, tehát innen sem magyarázható a tyúk-deficit? Így nem marad egyéb hátra, mit azt feltenni, hogy a tyú­kok megvannak, és — minthogy nem hihetni, hogy az élet örömeiről teljesen lemondtak volna — tojnak is. Tehát uzsora, uzsora!..........Van valami a dologban, de csak valami! Nem tartozunk azok közé, kik csak addig ragaszkodnak elveikhez, m­ig ezek előnyükkel megegyezők s azonnal megtagadják, mihelyt érdekük általuk veszélyeztetve van. Mi feltétlen szószólói va­gyunk a kereskedelmi szabadságnak s uzsorát nem is­merünk, azaz mindenkit arra hiszünk jogosítottnak, hogy áruját úgy adja, miként neki tetszik. E szerint a tojás­drágaságra nézve is csak annyit jegyzünk meg, hogy az nem­ szükséges, és sem az áru hiányában, sem a fogyasztás növekedésében okát nem találja. De azért véteknek nem rójuk fel az eladónak, ha darabját 5—6 krajczáron adja; a számítás igen egyszerű; a kö­zönségnek vagy van annyi pénze, hogy ezen 5—6 krt adhatja egy tojásért, vagy pedig nincs. Ha van, az eladó bolond volna, ha áruját drágábban eladhatja s olcsóbban adná; ha pedig nincs, akkor áruja ve­vő nélkül marad s igy az ár magától fog csökkenni. A­mit itt a tojásra nézve mondtunk, az a többi élelem­­czikkre nézve is áll, s úgy hisszük, a mostani drága­ság csak bizonyos fokig emelkedhetik, azaz olyanig, melyig a közönség elbírja; aztán pedig természetes határát eléri és sokkal gyorsabban apad, mint kor­mánybeli kényszerrendszabályok vagy Isten tudja mi­nő tilalmak által.­­ Itt természetesen azon feltételtől indulunk ki, miszerint a drágaság úgynevezett „mes­terséges,“ de hisz az uzsoráról szólók szintezt teszik fel, mert azt állítják, hogy a drágaság nem valódi hi­ányból, hanem más okból, nevezetesen egyesek önké­nyéből származik. A fentebb kimondott elvek első pillantaira borzasz­tóknak látszanak talán, ha nem nézzük közelről e ré­met, akkor nem fogjuk oly félelmetesnek találni. Ha a szükség fedezésére megkívántató élelemmennyiség megvan, ennek el is kell adatnia , különben elromlik. Ha az ár oly magasra csavartatik, hogy azok, kik az élelem fogyasztására hivatvák, a rájuk jutó mennyisé­get drágasága miatt nem vásárolhatják, a felesleg az eladó kezében marad , ki aztán olcsóbb áron is túl ad rajta s akkor az úgynevezett uzsora önmagát bünteti s egyszersmind önmagát mégis szünteti, ha úgy szabad mondani. Mindezt, a jog szempontjából nézve, mondjuk, a méltányosság törvénye más, de még ez sem oly feltétlen ellene az úgynevezett uzsorának. Mert nem tehetni fel, hogy mindannyi „uzsorásnak“ egy­szerre nagylelkűségi kedve fogna szottyanni; a­mit pedig egyes tehet, az eltűnésig kevés. így tehát az egyes méltányossága által, önmagát károsítja, a kö­zönségnek pedig nem használ, mert ő csak egyes hul­lám­ a nagy árban s a könnyítés, melyet ő a szegény embernek szerezhetne, alig érezhető; nála tíz, húsz, száz szegény olcsóbban kapja az élelmet, milliók pe­dig másoknál drágán veszik. Azért — ismételjük — még a látszólagos hátrá­nyok daczára is kereskedelmi szabadságot kívánunk, mindenben és feltétlenül! E tekintetben közgazdászati kérdésekre nézve is az újabb orvosi iskola elvét ajánl­juk, mely szerint minden nyavalyának természetes fo­lyását meg kell hagyni, s ezt legfölebb gyorsítani vagy a vele járó bajokon könnyíteni, de a nyavalyá­nak ellene dolgozni, ez a régi iskolának jelenleg álta­lánosan kárhoztatott elve! A tilalmi rendszer az élel­mi­szerek drágaságának soha elejét nem vette, se nem segített rajta, midőn beállt. . . . Nem volna-e nevetsé­ges, ha a kormány azonnal tűzzel vassal nekik menne a tojásárulóknak, hogy árujukat olcsóbban adják! Mi kicsinyben nevetséges, nagyban igen veszélyes lehet! S valamint a közönség meg van győződve, miszerint a tojás­krízis természetes után magától el fog múlni, szintúgy meg lehet győződve, hogy ez az általános drágaságra nézve is várható! Már most az anyagi „mindennapi kenyértől“ tér­jünk át a politikaira. A porosz-franczia szerződésre nézve semmi bizonyost nem hallani, de annyi minden­esetre megjegyzésre méltó, hogy a Kreuzzeitung már­is arra készíti elő olvasóit, hogy ama szerződés nem fog létre jöni. — De hisz akkor Poroszország nem lesz képviselve a bécsi conferentiákon. — A Kreuz­­zeitung ezen sem ütközik meg. — „Nem lesz képvi­selve — hát aztán?“ Így kiált fel­: a conferentia vagy helyre­állítja a békét vagy nem ! Ha ne­m, Poroszor­szág nem sajnálhatja, hogy ily sikertelen fáradozásban részt nem vett; ha pedig igen, akkor mind Ausztria­, mind Orosz- és Törökország érdekében áll, hogy a béke ne jöjön létre Poroszország nélkül. — Ez néze­tünk szerint, ismét egy kis vám­asztás akar lenni; a Kreuzzeitung, valahányszor alkalma van rá, a nyuga­­tot mindig „Wauwau“ gyanánt állítja elénk; mi pe­dig azt mondjuk rá, ha a nyugat egyszer oly i­úlha­­talmassá lesz, hogy mind Oroszországnak, mind Ausz­triának és Törökországnak tőle rettegnie kell, akkor bizony Poroszországot is csak úgy elsepri, akármit mon­danak is az újságok Poroszország erejéről s hatalmá­ról. . . . „Lumpaci vagabundus“ban a varga mindig azt kiabálja: „Ne tréfáljon velem az a szabó, mert h­a neki megyek . . .“ s midőn mindnyájan rémülettel néznek rá, hozzá teszi: „Csak azt mondom, ha de hiszen nem megyek neki!! Lapszemle. A „D­ivatcsarnok“ i. e. 11-dik számának élén a „nemzeti színház“ czíme alatt a szerkesztőtől Szelestey Lászlóhoz intézett levélben, mely Horvát Edmund úr énekiskolája jelen képzettségi fokát, jelentőségét és első felléptét (Ernaniban) tár­gyalja, a következő figyelemre méltó elmélkedés fog­laltatik : „Alig múlt egy éve, midőn ez eszme megtestesíté­sére a nemes honfi és mubarát Horváth Edmund ur magát eltökélé. Lehozatá Pestre G­e­n­t­i­l­u­o­m­o olasz tanár urat, megnyitotta itt az iskolát, kiválasztotta a tanulásra számosan jelentkezők közöl azokat, kiknek hangja a kiképzésre legalkalmasbnak mutatkozék — mert százankint csak nem tarthatá a tanulókat, sem egy mester annyi mellett óhajtott sikerrel nem fára­­dozhaték — se rövid idő alatt, egy maga fizetvén a mestert és segélyezvén a tanulókat, tettel bizonyította be, hogy lehet a mi édes hazánk földén is találni ope­rai éneklésre képezhető igen szép hangokat, követ­kezőleg, hogy nemzeti operánk folyvást élvezetes fen­­tartása, csak m­inmagunktól függ! Nekem már hónapok előtt volt alkalmam hallani Ge­ntilupino ur e tanítványait egypár hangverse­nyen, s már akkor volt okom bizton remélni a szép sü­­kert, mi most tagadhatatlan ténynyé len. Horváth Edmund ur honfiúi bőkezűsége és m­i­­szeretete megmutatta, hogy ily dalképző-intézet léte­­síthetése nálunk, nem „ábránd“, s az arra szánt nemes áldozat, nem „kábaság“, hanem oly „kiadás“, mely azonkívül, hogy anyagi hasznot is hozhatna az alapí­tóknak és színházunknak, még a nemzeti becsület és dicsőség egyik tényezője gyanánt is tekinthető. A­mit „Ernani“ban ezúttal tapasztalunk , azt egy alapító lelkesedése s állhatatos áldozatkészsége, egy mester ügyessége s kitartó fáradozása hozta létre. Pedig mint minden rendkívüli kezdetnek, úgy ennek is meg kelle küzdeni sok előítélettel, kicsiny­léssel, megszólással- Bátorító buzdítás helyett, itt is föltünedezett csüggesztő jóslata a pénz-, idő­ s fárad­ságvesztegetésnek; az olasz mester ügyetlensége, ma­gyar torkok kiképzésére alkalmatlan volta, sok oldal­ról vala hallható! . . . Mindezzel szerencsésen megküzdött a lelkes alapító, s a buzgó daltanár. S várjon most mit fognak szólni, mit tenni, a­kik így beszéltek ? Elnémulnak talán ? . . . Ezt igen ildomosan cselekszik, mert a már tényül álló süker hangosan szól ellenük. A nemz.­színházi közönség hallott, és ítélt! — S vájjon a hazafis­ág, a nemzeti becsület nem azt kivánná-e, hogy ilyetén o­l­­csó beszédek helyett, melyek szerint és nyomán so­hasem lenne kilátásunk dalképző intézetre nemz­ szín­házunk mellett, inkább némi kis áldozatba kerülő részvéttel iparkodnánk fölkarolni az ügyet, melynek e­g­y­e­s vállalkozó, annyi csüggesztő, leverő akadály és szóbeszéd daczára, oly szép eredménynyel törte meg ösvényét ? És ismerve honfiaink lelkesedését és buzgalmát mindazért, mi a nemzeti művelődésre, s igy fajunk emelésére, becsületére hatással,befolyással van; is­merve azon áldozatkészséget is, melylyel az ily czélű vállalatok éltetését eszközölni mindig hajlandók: azon édes remény kecsegtet engem, a barátom ! hogy e ne­mes példa nem marad méltó utánzás nélkül; hogy a szép kezdetet nem engedi sorvadásra jutni a magyar nagylelkűség, a nemzeti büszkeség, a legnemesebb verseny; hanem fognak találkozni többen, kik öröm­mel nyújtanának kezet a nemes vállalathoz, melyet el­­­végre is egyes lelkesedés, egyes bőkezűség, ha fen­­tarthatna is még egy ideig, de kellő kifejlésre, virágra és gyümölcsözésre csakugyan nem vihetne el.“ KÜLFÖLD. Francziaország. Pár­is, febr. 23. A francziák csá­szára, mint látszik, épen most dilemmában van keletre utazását illető tervére nézve,­­ azon tervre nézve, mely iránti különös előszeretetét nem nyomhatja el. Ezen hangulatban fogadta tegnapelőtt lord John Rus­sell látogatását, ki neki Viktória királynétól egy sajátkezüleg írt levelet nyújtott át, melyben brit királyi fölsége, mint több hiteles személyek állítják, a Kri­­miába czélzott utazás fontosságát érinti és azon kivo­­natát fejezte volna ki, hogy a császár e fontos pilla­natban az ügyet fontolná meg jól s oly messze ne távoznék. Ezen egyszerű szavak igen komoly refle­xiókat idéztek volna elé, s megjegyezni akarják, hogy a császár elhatározásában nagyon ingadozóvá lett. Szilárdan nincs semmi elhatározva, s azon reményt táplálják, hogy a császár kedvencz eszméjéről le fog mondani. Páris, febr. 24. Tegnapelőtt este az ittlakó észak­­amerikaiak, mint a „Moniteur“ írja, Washing­ton születésnapjának megünneplésére nagy tánczvi­­galmat adtak, melyen több követ, miniszter és előkelő külföldi volt jelen. A császár naponként dolgozik Crenneville ausztriai tábornokkal.­­ A testőr­tisztek állítólag parancsot kaptak, magukat készen tartani, hogy az első felhívásra hadtestekkel Párist elhagyhassák. Azt állítják, hogyha a császár Krimiába elutazik, a testőrségből 7000 ember fogja kisérni.­­ A hírlapoknak megparancsolták, hogy Berry­er be­szédének kinyomatását előlegesen hagyják el, azonban tegnapelőtt este ezen parancsot visszavették. Utólag hallják, hogy M­a­t­h i­­­d­e­­gnő az ünnepélyen jelen vala. — Tudni akarják, hogy a Porta Vely pasát Bécsbe követül küldendi, hol egyszersmind az érte­kezleteken is őt képviselni fogja. — Pietri helyett, ki sem­e megyei főnökké van kinézve, rendőrfőnökké C­a­r­­­i­e­l neveztetnék, kit a császár az utóbbi időben ismételve, nevezetesen nem rég Londonban titkos küldetésekre alkalmazott volna.­­ Bár­mi csodálatosan hangozzék is, mégis a legbi­­­­zonyosabban erősíti a rajnai lap párisi levelezője, mi­szerint a Franczia- és Poroszországi közti szerződés már a múlt szombaton, itt aláíratott. Pénteken este a feltételekre nézve megegyeztek, s szombaton reggel az aláírás megtör­tént W­e­d­e 11 tábornok és Drouyn de Lhuys ne­vében. Az, jóváhagyás végett, azonnal Berlinbe kül­detett, de azóta onnan feleletet nem kaptak. És a­mint levelező hiteles forrásánál állítják, itt már ezen késé­sem miatt nyugtalankodni kezdenek. Levelező azonban nem hiszi, hogy ennek kedvezőtlen következményei lennének. A kérdéses szerződés lényegesen két szikk­­ből áll. Az elsőben Poroszország kötelezi magát Oroszországnak háborút szenni, ha ez Ausztriát meg­támadja, és a másodikban kötelezi magát Oroszorszá­got megtámadni, ha ez a négy pontot el nem fogadná. A Levelező a császár elutazásáról is biztos híreket vél közölni. A császár az utazással nem hagyott föl. Sem­ az angol sem a franczia miniszterek befolyása Lajos Napóleon egyszer elhatározott szándéká­­ról le nem verhette. Ha ez megtörténhetnék, azt még meglepőbb eseménynek kellene tekinteni, mint magát az elutazást. Az elutazás napja még nincs meghatá­rozva, s ez mind az, mit a császár tanácsosai nyertek. Nagybritannis, Lo­ndon, febr. 24. — Felső­házi ülés, febr. 23. Shaftesbury lord peti­­tiót nyújtott be a bor, sör és pálinka eladása ellen átalában; a másikat pedig a szeszes italok árulása el­len az Úr napján. — Panmure lord helyreigazitá azon állítást, mintha Sir J. B­u­r­g­o­y­n­e valamely el­követett hiba miatt hivatott volna vissza. Az ö (Pa­ti­n­­u­re), vagy pedig Palmerston lord közlését rosszul értették. Sir J. Burgoyne haza­tér, mivel az erődítési ügynek az ő vezetésére szüksége van, s ami­vel ifjabb utóda, Jones tábornok, inkább képes a távoli hadjárat fáradalmait Krimiában elviselni. — Lynd­­hurst lord kérdésére P­a­n in a r­e lord bizonyosnak állítja, hogy a hadsereg számára készítendő nyári ru­háktól már dolgoznak, s az előbbi kormány a téli ru­házatról is kellőleg gondoskodott. — Lynd­hurst lord visszatér a másik házban történt nyilatkozatokra a feketetengereni ostromzár hatástalansága fölött. Az admirálok, a kormánynak saját vallomása szerint a Bosporus elzárásával kezdték a dolgot, minek körül­belül ugyanazon értelme volt, mint a gibraltári ten­gerszoros elzárásának minden középtengeri kikötők ostromzárlására. Nem bírja felfogni, miként tudhattak ezen rendszabály törvénytelensége fölött 3 hónap hosszant vitatkozni, miután annak a legelső pillanatra fel kellett volna tűnnie. Granville lord kinyilat­koztatja, miszerint ezt Stratford de Redcliffe lord, mint az angol korona ügynöke és a franczia kor­mány közti bővebb tárgyalások szükségessége idézte elő, s úgy hiszi, hogy e kérdés végelhatározása nem idézett elő szerfölötti késedelmezést. Alsóházi ülés, febr. 23. R­e­e­d őrnagy beje­lenti, miszerint ő csütörtökön, márt. 8-kán, azon eset­re, ha miniszter­ krízis nem jó közbe (nevetés) egy külön kiküldöttséget fog a hadseregbeni előléptetés rendszerére nézve indítványozni.­­ Sir F. B­aring kérdi, hogy Raglan lord a Krimiában levő hírlap­­levelezők fölött panaszkodott volna, és hogy New­castle hg ennek következtében köriratot intézett volna minden szerkesztőségekhez, s várjon áll-e vala­mi útjában ezen okmányok előterjesztésének? Mr F. P­e­el megjegyzi, hogy mindezen okmányok magán­levelek voltak; ha azonban a tisztelt gentleman azok­nak előterjesztésétől valami hasznot vár, a kormány erre is kész leend. Mr. L­a y­a­r­d kérdi: vájjon nem volna e méltányos a szerkesztőségek válaszait is elő­terjeszteni. Mr. Peel nincs birtokában ezen válaszok­nak, s azért e kérdésre nem felelhet. — Mintegy 10 percznyi szünet után , mi­alatt a ház minden helyisé­gei megteltek, Mr Berkeley a terembe lép , és Sir C. W­o­o­d-nak s a többi minisztereknek egy üzenetet hoz oly nagy sietséggel, hogy a gyülekezet, új krízist gyanítván, ironikus nevetésbe tör­ési. Végre 5 óra táj­ban belép Palmerston lord helyeslés és a vidám­ság kitörései közt, s alig ment helyére, mire ismét fel­áll , s indítványozza, hogy a Szebasztopol előtti had­sereg fölött kinevezendő bizottmány vétessék tárgya­lás alá. Sir J. Graham felhasználja ez alkalmat,­­ hogy a bizottmányi kérdéssel a kabinetbeli kilépé­sének okai fölött teendő nyil­atkozatát kösse egy­be. — A R­o­e­bu­ck-féle indítvány fölötti vitatkozásban egészségi állapota nem engedő részt venni. — Jóllehet azt hallja ,­­ hogy a bizott­mányi személyzet kinevezésére nézve méltányos mó­dosítás hozatott indítványba, a vizsgálat elvével még­sem képes teljesen megbarátkozni. A korona minisz­terének minden esetre a névsorozatra is kellett volna jöni, hogy a netaláni veszélyes kihágások elkerültes­­senek. A bizottmány többségének minden esetre jo­gában áll ülései határozatainak nyilván- vagy titok­­bani tartása. Az utolsó esetben a közvéleménynek leg­kisebb befolyása sincs a vizsgálat menete­ és ered­ményeire, s a vádlottak megfosztanák az alkalomtól magukat igazolhatni. Az első esetben pedig a vallo­mások napról napra a közönség szeme élibe kerülné­nek, pártoskodó elferdítések készülnének előre, s a vádlottak nem volnának képesek magukat védelmezni. Továbbá igen veszélyesnek látszik előtte a ház telj­hatalmait annak tagjaira ruházni át. Miért nem törté­nik a vizsgálat a ház sorompói előtt? Ezzel nem azt akarja mondani, hogy ezen példák a jelen esetre ille­nek, mert a Walcheren-vizsgálat nem a Walcheren­­expeditio alatt történt, s Chath­am lord, mint főparancsnok , a ház sorompói előtt állott maga védelmezésére- Nem vonja kétségbe a ház vizs­gálati jogát; a követek háza hatalmának alig van határa , kivé­vén , ha a végrehajtó hatalom fun­­ctiói végrehajtását tulajdonítná magának. Átmenvén a kormányhozi személyes viszonyaira, megjegyzi, hogy mind elötte , mind az egész világ előtt a vizsgálati indítvány elfogadása úgy tűnt fel, mint rá­­szóló szavazat az egyetemes Aberdeen-kormány ellen. A kinevezési indítványnak bizonyára szintén ily ér­telme van. Azt fogják tőle kérdeni: hogyan jött, ily felfogás mellett, azon gondolatra, hogy az úgynevezett új kormányba belépjen ? Mindenekelőtt huzamos be­tegsége hosszasabb alkudozásokra képtelenné tette. Öt leginkább azon főkérdés foglalkoztató, vájjon fog-e Anglia külpolitikájában valamely változás történni ? A kabinet alakítását, magára vállaló nemes lord megnyug­tató biztosítására, hogy Clarendon politikája a ka­binet politikája is maradand, minden alárendelt tekin­teteket kivert fejéből, remélvén, hogy miután, legked­vesebb barátjainak ketteje a nép boszankodásának fel­áldoztatok, s az administratióban több lényeges váltó-­­­­­zás történt, a közönség nem fog tovább is a vizsgá­­­­lathoz ragaszkodni- Ebben azonban csalódus­. De nem tartózkodhatik, hogy az ilyféle vizsgálatok ellen óvást ne tegyen. Egy részről kiáltó igazságta­lanság a miniszterek által választott tengeri és szárazi főparancsnokokat, távollétökben, a ház előtt feleletre vonni, mely őket nem választotta s ellenőrködést nem gyakorol fölöttük. Föltéve, hogy azon okokat akarnák megvizsgálni, miért nem kezeltetett a feke­­tetengereni ostromzár teljes szigorral, hat küldöttségi tagtól függne, várjon a vizsgálat ezen veszélyes pályán végig haladjon-e? Ebből igen veszélyes súrlódások keletkezhetnek Francziaországgal, a­mi szövetsége­sünkkel. E kényes pontot nem akarja közelebbről fel­­világosítni. A világ legintelligensebb gyülekezete ér­teni fogja őt. Most ő azon kínos helyzetben van, mi­szerint kénytelen politikai barátjait a legsúlyosabb pillanatok egyikében elhagyni, magát azonban bünte­­lennek érzi. A kormány oly állást foglalt el, melyet ő saját személyére állandóan megtart; nem ő az, a­ki megszökött, hanem az ő nemes és tiszteletre méltó b­arátjai, kik az árgyukat beszegezvén, elfutnak. Tisz­teletre méltóbb dolognak semmit sem tart, mint a ko­ronának egy egyesült kabinetben szolgálni, melynek a ház bizalomteljesen megy eléje, de nem tart becstele­nebbet is, mint egy majoritás rendszabályához, saját lélekismeretének szózata ellen „igent“-t inteni; s azon meggyőződésben, hogy a jelen kormány a ház bizalmát korán sem bírja nagyobb mértékben, mint bírta volt az előbbi, sajnálattal válik meg barátjaitól, de leg­szentebb kötelességének tartatnija, ő felsége végrehajtó hatalmát , minden tőle kitelhető erővel támogatni. Mr. Bright a békealkudozásokat hozza szóba, me­lyek, mint ő hallotta, Aberdeen lord által helyben hagyattak, Palmerston lord által pedig ratifikál­­tattak. Remélni lehet, miszerint a kormánynak nem jutand eszébe az előbbi engedményeket megtagadni, s Palmerston kormányát megszilárdulva óhajtja látni, mert senki sem képes a béke helyreállítása mel­lett oly erélyesen és sükerdúsan munkálkodni, mint épen a­ns lord, és az ő nemes barátja, a City képvi­selője. Az utóbbi valószínűleg fel van hatalmazva fegyverszünetet kötni, mely nemsokára a békére veze­­tend, melyet Angliának mind physicai, mind kereske­delmi és morális jólléte kíván. — Mr. S. Herbert elismeri a ház vizsgálati jogát, s kész minden szó fö­lött, melyet kimondott, s minden levélről, melyet i­t, felvilágosítást adni. Ő mindenesetre Roebuck indítvá­­nyának elfogadását nem tartotta egyébnek roszal­ísi szavazatnál. Most úgy látja, hogy a közönség a kikül­­d­öttséget komolyan veszi, mint alapos vizsgálat év­körét. E czélra a bizottmány nem egyéb bohózatnál,­­ ha pedig nem az, akkor veszélyes Anglia szövet­ségeire nézve. Egy erős kormány ezen indítványt mindenesetre eltávolíthatta volna, azaz : oly férfiakból álló kormány, kik többek akarnak lenni az alsó ház sze­szélyei­n és szenvedélyeinek viszhangjánál. Mr. Ga­s­­kell igen erős tévedésnek tartja azt tenni föl, hogy a ház a kabinetnek részbeni módosítása miatt oly könnyen felhagyna ily fontos vizsgálattal, és Mr. Drummond megígéri a tisztelt gentlemannak, hogy a vizsgálat semmi esetre sem maradand puszta phramis, de egyszersmind indítványozza, hogy az egyelőre a hadsereg polgári osztályaira szok­tassék, s belőle a tisztán katonai kérdések kizárassanak. Seymour lord, ki a bizottmányba is ki van nevezve, reméli, hogy a ház részletes utasításokat adand annak. Mr. L­o­w­e úgy hiszi, hogy már a legutolszor szólott két tag be­szédéből is világosan láthatni, mily sikertelenül fog­nak kiesni a vizsgálat eredményei. Peel tábornok tudta nélkül került a névsorba, s a vizsgálat ellen sok mondani­valója van; ha azonban a ház kinevezte­­téséhez ragaszkodik, megteendi kötelességét. — Mr. Scott a vizsgálat mellett. — Mr. Vernon ellen* van. Mr. Laing egy szót akar szólni üzletférfiúi szempontból. Az ország milliókat áldozott katonai te­­lepítvényekre, melyeket úgy tekintnek, mint az ország biztosítását; nem csekélység azt hallani, hogy a biz­tosítéki intézet megbukott, s tudni akarják: miért? Bizonyossá teszi a házat, hogy az angol kereskedelmi világ büszkesége mélyen meg van sértve, látván, mi­szerint minden fáradalmai és áldozatai, Angliát a nem­zetek élére állítni, meghiúsultak. A katonai osztály tehetetlensége csak azon elvek elfogadása által orvo­solható, melyek a kereskedelmi eredményt biztosítják : osztatlan felelősség, a munka felosztása, az érdem megjutalm­azása által. Ha Palmerston lord a had­sereg ügyének reformját átveszi, bizton számíthat mind a szabadelvű párt, mind az egész ország segé­lyére. — De e reformnak akár általa, akár bárki más által okvetlenül be kell következnie. — Sir J. Packingtons ki szintén a kinevezettek so­rozatában áll, a bizottmány munkálatainak korlátozása ellen nyilatkozik, véleménye szerint e munkálatoknak mélyen behatóknak s alaposaknak kell lenniök, kez­dődvén azok a háború eredeténél. A peeliták kilépé­sét igazoltnak találja, s nem tudja felfogni, hogy mond­hatta a­z. elnök a vizsgálatot egyszer alkotmányel­lenesnek, s 8 nappal később alkotmányszerűnek. — Mr. S W o r 11 e y minden új beszéd által azon meg­győződésben erősbödik, hogy a vizsgálat igen veszé­lyes kísérlet,s a Francziaországgal a szövetséget felbon­tással fenyegeti. Mr. Walpole úgy vélekedik, hogy rendkívüli krízisekben nem kell visszarettenni rend­kívüli gyógyeszközöktől, s a praecedentia esetek egész sorozatát hozza föl: a Stanhope tábornok capitula­­tiója utáni vizsgálatot az örökösödési háborúban; Burgoyne tábornokét az amerikai háborúban;a cini­ai szerződés, a Walcheren expeditió, s 1812-ben Wellington visszatérése után Portugalliába hasonló eljárás követtezett, de egy a ház sorompói előtt foly­tatandó per nemcsak megakasztaná az ügymenetét, hanem a kormányt is felfüggesztené. Gladstone nyilatkozatait ab ovo kezdi. Nekil. Derby annyi különféle módosítású ajánlatot ten, hogy már alig tudja, miből állott az voltaképen. Szóló óhajta, bár sikerülne lord Derbynek egy tisztán tory kormány alakítása, mert ennek eredményéül a vizsgálati bizott­mányról többé szó nem leendett. Felolvassa a levelet, melyben a tory kabinetbe történt meghivatását vissza­utasítja. Mindamellett, hogy az új coalitio kísérletek­nek ellenzője é­s mélyen tisztelt barátja Aberdeen lordtóli megválása igen súlyos volt, mégis kénytelen­nek érzi magát a nemes viscounthoz (Palmerstonhoz) csatlakozni, kivel akkoron tökéletesen egyetértett. Ha lord Palmerston nem mutatkozott volna eltökéltnek a bizottmány­ kinevezési indítványt ellenezni, szóló ép­p oly kevéssé vállalkozott vala kabinetjébe lépni, mint Ausztriai birodalom. B­écs, február 26. Londonból f. hó 25-kéről tett je­lentés szerint Palmerston lord 2d-kén hosszabb bi­zalmas értekezletet tartott Walewsk­i gróffal. Az an­gol premier különösen igyekezett eltörleszteni azon kel­lemetlen benyomásokat, miket netalán a jelen miniszter­­krizy a franczia császárnál előidézend. Párisból a mai nap arról tudósítanak, hogy azon eset­ben, ha a császár Krivaiába megy, őt V­a­i 11­a­n­t tábor­nagy is kisérni fogja. Baraguay d'H­i 11­i­e­r­s, ki már felszólítást kapott a Taurisba menetelre, magát betegnek jelentette.

Next