Pesti Napló, 1855. augusztus (6. évfolyam, 1618-1642. szám)

1855-08-01 / 1618. szám

St. Petersb.a többi állításai, mint p. o., hogy egy kis ál­­gyu is volt a fedélzeten, melyet a tengerbe vetettek, el­lentétben állanak Fanshawe kapitány nyilatkozatával, s azok fölött kellő ítéletet hozni nem lehet, mielőtt Sir P. Wood Geneste hadnagy tudósítását közhírré nem tette. Azt is jól tudjuk, hogy az állítólagos „gyúcsövek“ melyek a naszádon lettek volna, nem valának egyebek jelző röppentyűknél. Záradékul sajnálattal jegyzi meg a „Times“, hogy azon tiszt Hangőben, ki lobogóját ily mó­don bemocskolá, még pedig ily barbár tett által, nem defavoyáltatott, és hogy Oroszország még az életben maradottakat sem bocsátotta szabadon, s így a többiek lemészárlásáért egyedüli elégtételt is megtagadta. — A „Daily News,“ — miután a Kelettengeren mű­ködő hajóhad erejét részletesen előadta (lásd tegnapi számunkat) -- következőleg folytatja elmélkedéseit. A múlt évi hadjárat zártával Sir C. N­a­p­i­e­r­nek meg­hagyták : „húzza be lobogóját, s lépjen szárazra.“ De ha egy gentleman test szolgáját elbocsátja, kevesebb durvasággal teszi ezt, mint a­milyet Sir Charlessel érez­tettek. Ezen, még eddigelé hallatlan eljárás okául azt mondották, hogy az admiral nem teljesített mindent, mit a parancsnoksága alatt álló flotta hatalmától méltán le­hetett volna várni, vagy pedig a­mi neki meg volt pa­rancsolva, hogy elvégezze. Sir Charles hajóhada kö­vetkezőleg állott: 19 sorhajó, 12 fregatt, 17 corbett, 8 kisebb gőzös, és 1 kóroda­hajó. A szövetségeseknek a Kelettengeren most levő flottájuk majdnem kétszer oly nagy, mint Napieré , és ha az úszó ütegek hozzá csatlakozandnak, kétszernél is nagyobb leend. D­u­n­­d­a­s admiral azon előnyben részesül, hogy neki a múlt évi vizsgálatok és kémszemlészetek mind ja­vára esnek, és még sem mondhatni, hogy 1855- dikben több vállalkozási szelleme vagy tevékenység mutatkozott volna, mint 1854-ben. A partok ostromzár­­lása cseppet sem lett szorosabb, mint volt. A parton levő falvak és távirdai vonalak megtámadásai épen nem bírnak nagyobb jelentőséggel a múlt évieknél. Mi e had­járat folyama alatt egy hadműködésről sem hallottunk, melyet Bomarsund szétrombolásával hasonlíthattunk volna egybe, és e csapás július vége előtt történt. Múlt év­ben azt mondák nekünk, hogy szárazföldi csapatok hiánya miatt a saison vége előtt mire sem lehetett vállalkozni. Igaz, hogy a szárazföldi sergek, miután végre megér­keztek , igen keveset vagy épen semmit sem vétettek használatba, de 1855-ben legkisebb intézkedéseket sem láttunk, hogy oda szárazföldi csapatokat küldeni szán­dékoznának. A kelet tenger egypár nyári hónapjai mi­hamar eltűnnek ; hát csakugyan azt akarják, hogy az 1855-diki hadjárat ama vizeken és oly eredménytele­nül üssön ki, mint 1854-ben?“ — A „Daily News“ közzéteszi a Layard által a parliamentben is fölemlített óvástételét a mold­­va és oláh gentlemaneknek. Az alálí­ottak Párisban élnek, s különösen Cl­a­r­e­n d­o­n lord ellen panaszkodnak a fölött, miszerint Anglia és Francziaor­­szág nem gondoltak arra, hogy a vitéz román népnek, mely a megtiszteltetésre a szövetségesek oldala mellett harczolhatni büszke leendett, fegyvert adjanak kezébe. Második panaszuk az, hogy a bécsi conferentiákon a ro­mán nép nem volt képviselve, sőt hogy inkább annak sorsa fölött, daczára annak, hogy azt elvben „autonóm“­­nak elismerték, „majdnem önkényes“ határozat hoza­tott, így a III-ik jegyzőkönyvhöz mellékelt F. czikkely egy tollvonással semmisiti meg egy egész nemzet natio­­nális lételét, midőn azt határozza meg, hogy az ottomán Porta a fejedelemségek lakosságának ne engedje meg oly eseményekben részt venni, melyek hazájuk nyugalmára nézve veszélyesek volnának. Ők jól tudják, mily hasznot húzhat Oroszország ezen „kétértelmű szavak“ magyará­zatából ; ők nagyon jól tudnák, mit nevez Oroszország „veszélyes eseményeknek“ s „a csend és rend fentartá­­sának“. Ők óvást tesznek minden ellen, mi a fejedelem­ségek sorsa fölött, azok beleegyezése nélkül elhatároz­tatott, vagy jövendőben elhatároztatni fog. — Alsóházi ülés jul. 26. A török kölcsön­­r­e vonatkozó törvényjavaslat, minden ellenmondás nél­kül, m­á­s­o­d­sz­or olvastatik föl. —A segélyzési bi­zottmányban Sir G. Grey indítványára oktatási czélok­­ra Nagybritannia számára 396,921 font sterling, Izland számára pedig 215,200 font sterling szavaztatott meg.­­ Roebuck fölemlíti, hogy C­h­e­s­n­e­y tábornok Newcastle bg által fölkéretett, venné át a török contingens organisatioját, később azonban P­a­n­m­u r­e lord az ő helyére Vivian tábornokot nevezte ki. Váj­jon lehet-e az e fölötti levelezéseket előterjeszteni? Palmerston lord feleli, hogy C­h­e­s­n­e­y tábornok, kinek érdemeit teljesen elismeri , nem épen a török contingens szervezésére, hanem másutt alkalmaztatott. — Reed őrnagynak már ismeretes interpellatiójára következőleg felel Palmerston :Ha a szünnapok alatt oly körülmények merülnek föl, melyek szüksé­gesnek vagy óhajtandónak tüntetnék föl a parliamentet hamarább híni össze, m­­int rendesen történni szokott: ő felsége miniszterei természetesen kötelességeknek tartandják ezt megtenni. (Nevetés.) A ház látandja, hogy e kérdésre lehetetlen felelnem. (Halljuk, halljuk!) Mire Reed őrnagy kinyilatkoztatja, hogy miután a ns lord a kívánt biztosítékot megtagadja, még ez estre feljegyezteti resolutio-indítványát. Sir H. Willoughby kérdésére Sir C. W­o­o­d kinyilatkoztatja, hogy Dun­­d­a­s admiral egy egész sor sürgönyt küldött be, s ezek között Geneste hadnagynak az orosz hatóságok által átküldött levelét Fanshawe kapitányhoz. Utóbbi ok­mány legközelebb a ház asztalára fog tétetni. Sajnálat­tal kell kijelentenie, hogy Oroszország a hangos fog­lyok kiadatását kereken megtagadta.­­ L­a­y­a­r­d kérdésére L­a­i­n­g megjegyzi, miszerint az utolsó bécsi okmányokra vonatkozó indítványát, a premierrel tartott előleges értekezlete következtében, pénteken, aug. 3-kán terjesztendő elő. — Lord John Russellnek Disraeli által kí­vánt utasításai a parliament elé terjesztettek. — A „Times“ egyik czikkében lemond azon remé­nyéről, hogy Németország viszonyai a nyugati hatal­makhoz, melyek kilátást nyújtanának az Oroszország elleni operatiókra, kedvezőbben fognának alakulni.­­ Az új gyarmatügyi miniszter sir W. Moles­­worth tegnap Southwark követéül újólag megválasz­tatott, még pedig szavazat nélkül, pusztán kézfelmutatás által. Két ellenjelölt lépett föl a küzdtérre : John Hamil­ton, ki azonban még az elhatározás előtt visszalépett, miután a választók hangulata ellene nyilvánult. A má­sodik volt Sir Charles Napier, ki csak azért lé­pett föl mint jelölt, hogy alkalma legyen szólhatni, ki múlt évi hadjáratának s azon méltatlanságok történetét, melyet sir J. Graham követett el rajta, körülbelül ugyanazon módon adta elő, mint azt előbb már a „Ti­­mes“-ban tette. A derék adm­irál szerencsétlenséget jó­solt mind a Kelettengeren , mind a Pontuson; a Krimiában folytatott trójai háború úgy sem vezethet semmi eredményre, valameddig a mostani kormány fen­­áll. Különös durva kifejezésekben, s úgy látszik, a vá­lasztók épületére a „perfid férfiú“, Sir J. Graham irá­nyában, és a premier nyomozú kísérlete fölött, ki egy öreg bántalmazott tengerész katonának egy darab sza­laggal (a Balhrenddel) akarta száját bedugni. Ő készebb volna jobb karját elvágni, mint ilyes valamit elfogadni, mert függetlenségét semmi áron sem adja. A közönség a derék admirált mély áhítattal s lelkesült helyesléssel hallgatta. Hamilton J. igen radical szellemben lépett föl, szidalmazta a háborút, mely csak azért folytattatik, hogy Lajos Napóleon trónja támogattassék. Ezen nyilat­kozatra a sokaság: El vele! küldjétek haza! El az orosz kémmel! Űzzétek el a vörös republikánust!“ felkiáltá­sokkal felelt, s nem sok hiányzott, hogy a franczia szö­vetség szentségét kézzel foghatóvá nem tették előtte. Sir W. M o­­­e s­w o r­t­h választóihoz intézett beszédében igen erős kifejezésekben mondá ki ítéletét a poeliták fölött, kiket ő „az ellenzék leglélekismeretlenebb részé­nek“ nevezett. — Lyndhurst lord nemsokára Parisba, onnan pe­dig Németországba m­enend. — A kormány külön oktatásügyi minisztériumot szán­dékszik alapítni. — A parliament elnapolása kedden,aug.1 4én valószínűleg meg fog történni. A királynő Franczia­­országban utazása 15-kére van határozva, de még nem bizonyos, hogy a királynő saját személyében zárandja-e be a parliamentet. — Az „United-Service-Gazette“ szerint a kormány komolyan el volna határozva egy olasz légió ala­kítására. Ezen légió főhadiszállása sir James Hud­son, — angol követnek a turini udvarnál — felügye­lete alatt Novarába tétetnék át, mely a toborzottak gyülhelye leend. A főparancsnokságot az igen tisztelt H. Manners Percy, ezredes a gránátos gárdánál venné át. Tisztek részint olaszok, részint az olasz nyel­vet értő angolok lennének. Hudson őrnagynak, mint főinspectornak székhelye London leend — E­d­v­á­r­d , szász-weimari herczeg Krimiából ide érkezett. — Ausztriai császár Ő Felsége Wiener Ádám urat ausztriai consullá nevezvén ki Hongkongba, e ki­nevezés ő felsége a királynő által helybenhagyatott. L­o­n­d­o­n , júl 28. (T­á­v­i­r­d­a­i u­t­o­n). A „The Presse“ erősíti, hogy Ausztria által a nyugati hatal­maknak véd- és daczszövetség ajánltatott oly föltételek alatt, melyeket ezek nem fogadtak el. — A közmunkás iroda elnökségét Lo­we kapta. Ez először B. Hall­nak volt fölajánlva. Francziaország. Pár­is, jul. 28. A császár Bia­­ritzban van , a politika szünetel. Csak apró híreket szedhetünk össze. Legelső az, hogy az angol királynő párisi útjának irányát megváltoztatták. Nagybritannia fejedelemnője Boulogneban száll ki, s az északi vaspá­lyán megy Párisba. Minthogy azonban Páris kinézése ez oldalon nem a legkellemesebb, a franczia udvariasság e tekintetben is oly gyöngéd, hogy egy vasúti vonalat húz, az éjszaki pályafőt összeköti a keletivel, csak­hogy magas vendégét Páris szebb részeinek látá­sával gyönyörködtesse. E szerint Victoria a Boulevard du Centre pompás útján megy be Pá­risba , ezután a Boulevardokon fölmegy a Madelei­­neig, innen a Concorde-piacz, Elyséei mezőkön át tér a st. cloudi útra. Napóleon herczeg 17-kén egész udvarával Boulogneba megy, a királynő elfogadására. Az elfogadási készületeket már megkezdették Páris, St. Cloud­ és Versaillesban. A városháznál nagyszerű gáz­­világítás lesz; XIV. Lajos udvarát ékesítik. A Tuileriák­­ban munkások sürögnek, kik a fényes ünnepély készü­letein dolgoznak. A st -cloudi palota már kész. Ver­­saillesban a nagyszerű operaterem úgy javitatott ki, mint XV. Lajos korában volt, s csilárok­, gyertyatartók­­s szőnyegekkel ékesittetik. A katonai iskolának a Mars­­mezőre tekintő homlokzatát nemkülönben ékítik. A Hor­­loge-pavillon nagy tereme, melynek erkélyéről a Mars­­mezőre láthatni, gazdagon van fölbutorozva. Minden azt jelenti, hogy a Marsmező nagy katonai ünnepélynek lesz színhelye. — Tegnap a pénzügyi minisztériumnál majdnem lá­zadás tört ki. Azok, kik a szomszéd­ utczákban az óra négyetütésére vártak, az ajtóknak rohantak, a katonákat félrelökték, s derekasan pofozkodtak. Egyébiránt vannak kiváltságolt, kiválasztott személyek, kik külön ajtón is bemehetnek s annyi 50 frankot írhatnak alá, mennyi tet­szik. Ez után a főhivatalnokok által kegyelt delnők üzérkedhetnek. (Az eddigi aláírás eredményét lásd alább a távirdat tudósitások közt).— A kormány az írók és drámai művészek egyletének segélypénztárára uj sorsjátékot engedményezett. Egy sorsjegy 1 és 5 frank. Az 5 frankos jegygyel 90,000 frankot nyerhetni, az 1 frankosok a többi apró nyereményekre jogosítvák. A sorsolási összeg 600,000 frank. — B i n e a u volt pénz­ügyminiszter nem fogadta el hivatalos kineveztetését az erkölcsi és politikai tudományok akadémiájába. (Tud­hatni, hogy 9 akademistának a kormány általi hivatalos kineveztetése mily rész­vért csinált volt). — B. Roth­schild Salamon, e ház veteránja, tegnap meghalálozott. — Az „Ind. belge“-nek Calaisból ezeket írják: Usedom, porosz rendkívüli küldött Londonban, bevé­gezvén küldetését a st. jamesi udvarnál, ma reggel csa­ládostul a calaisi révben kiszállt, egyenesen Berlinbe menvén. — Shirley tábornok, tegnap kiszállt Doverben, Krimiából jőve, s oly sürgönyöket hozva, melyeket még az nap este át kellett nyújtania a hadügyminisztériumnak. — Meyerbeer Calaisban kiszállt Párisba utazván. — A jövő hétre „Vi­vi­d“ új angol postahajót várnak, mely a dover-calaisi tengeri utat 75 percz alatt teszi meg.— Bonaparte Luczián bűnő, ki Olaszországban megha­lálozott, Calaisban született. — A külügyeket illetőleg a következő újságokat sze­melhetjük ki. Az „Ind. beige“ fölemlítvén a vitatott len­gyel kérdést, közli, miszerint azt beszélik, hogy II. S­á­n­­dor atyja irományai közt találta volna Lengyelország szervezetének egy orosz szolgálatban álló német tiszt által készített tervét. Az uj czár azt elolvasta, és meg lett volna lepetve a benne kifejtett eszmék által. A tbkot magához hivatta, kikérdezé, s még mélyebben meghatók őt a tbk feleletei, ki azt igyekvék megmutatni, misze­rint Lengyelország állása állandó befolyással leend Oroszország sorsára. — Ezek volnának az indokok, melyek II. Sándort a megkezdett útra bírták,­­ de levelezőnek értesitni kell azokat, kik a lengyel diad­­­al Varsóban már összehiva látják, miszerint az uj szer­vezet lassan fog menni, s hogy leginkább a parasztok helyzetének javilásán fognak igyekezni. Mi több, azon lengyelek, kik a dunafejedelemségben tett utóbbi had­járatban s különösen Szilisztria ostromában résztvet­­tek, valamint azok is, kik Krimiában harczolnak és Sze­­basztopolt védik, fényesen meg fognak jutalmaztatni. Minthogy a lengyelek zászlóikhoz hívek, a czár igy szólt volna: „megmutatom, hogy én fölfogom bátorságukat: szolgálati éveiket elengedem, évdíjakat, földet, vám- és vasúti helyeket adok nekik.“ Nemsokára Sz. Pétervárról a kabinetből eredő hivatalos nyilatkozványt várnak. A kölni lap párisi A levelezője különösen makacs egy ember! Az „D es­t. Corr.“ és a „Constitu­­tionnel,“ meghazudtolják Hübner és Bourque­­n­e­y urak elutazásuk tárgyában, s íme a kölni lapban viszont így nyilatkozik : „Ön közölte az „O est. Corr“ megc­áfolására adott válaszomat, természetesen a nél­kül, hogy levelezőjének vagy az ausztriai kormány hiva­­talos közlönyének adott volna igazat. Mikép­en helye­sen megjegyzi: jövendő elhatározásokról nem könnyű bizonyost tudni. Ausztriának a nyugati hatalmakhozi vi­szonyai fontosabb szerepet játszanak, mintsem meg ne tennék minden fáradságot a hiteles tényállás megtudá­­sára. A „Constitutionne­l,“ „P­a­y­s“ s „P­a­t­r­i­e“ ismerik azon közleményemet, hogy a két kormány kö­zött bizonyos feszültség uralkodnék. Én ismét megma­radok állításom mellett, hogy Hü­b­n­e­r úr, egészségi állapotát vagy ügyeit adván okul, Párist közelebbről el­­hagyandja (?) A „Journal des Debats“ hoszasabb czikket ír a Dánia és Éjszakamerika közt folyó a Sund vámot ille­tő alkudozások felett. Azon lap szerint a viszály igen magas fokra hágott, úgy hogy közel van a nyílt ellen­ségeskedés kitöréséhez. Már múlt ápril 12-dikén tu­datták az Egyesült államok a dán kormánynyal határo­zatukat, mikép jövőben nem fizetik meg a Sundvámot, s a két állam közt az 1826-ban kötött szerződést meg­bontják. Ezen szerződés egyik czikke szerint a szerző­dő felek csak akkor bonthatják fel kötelezettségeiket, ha a szerződést egy évvel előbb felmondották. A jövő tavaszkor tehát erkölcsileg szabadságában álland az Egyesült államoknak a vámot megtagadni, melyet Dá­nia minden a Lundon átkelő hajótól követel A dán kö­vetelés valamint az amerikai megtagadás közt akkor az erő határozand. Spanyolország, jul. 23. Egy madridi levelező P­a­­checohoz Romába egy nappal előbb menesztett em­lékiratot közli. Ezen okmánynak czélja, a spanyol kor­mány viseletét, és a szent székkeli meghasonlást iga­zolni. Lényeges tartalma következő lenne: a vallást illető alkotmány alap semmit sem változtat azon tisztele­ten, melylyel a spanyol nemzet soha meg nem szűnt a katholikus vallást követni. Jogtalanul álliták, hogy a kormány a vallást sérti, s a papságot sárban hagyja, mi­után neki a költségvetésben 170 millió reált, azaz az ál­­lamjövedelem egy hatod részét utalványozta. A papja­vadalmak kiosztásának betiltása addigra, míg ki nincs tudva a papság szükséges száma, fenálló concordátumo­­kon alapul, melyek azt mondják, hogy a papi javadalmak az egyház szükségeivel arányban kell hogy álljanak. A püspökök hibája, hogy a kormány a megalapításra szük­séges statistikai adatokat még meg nem kapta; azok, bi­zonyosan szükségesebb ügyekkel elhalmozva, még nem küldötték be a kormánynak a kívánt felvilágosításokat. Fontos politikai és államgazdászati tekintetek szüksé­gessé tették a világi papi javak desamortisatioját. Ezen tekintetek nem kerülték el a concordatum létrehozóit, kik ezen javak eladatását már abban kimondották. Az egyházi hatóságok a concordatumot határozvá­­nyainak ezen részében nem hajtották végre. Elégséges Spanyolország történetét felütni annak megláthatására, miszerint különböző időkben nagyon katholikus és a pápai szék iránt barátságos hatalmak az egyházi javak eladását sürgették, a­nélkül hogy ezért a pápai kor­mány Spanyolországházi viszonyait megszakította vagy a spanyol kormányt azzal vádolta volna, hogy a kath. vallást sérti. A kormány azt akarja, mikép egész eljá­rása világosan fejtessék föl, s azért az emlékirat köz­­rendi, mihelyt megbizonyosodott, hogy az a bibornok államtitkár kezébe jutott. Madrid, jul. 27. (Távirdai után). A külügy­miniszter ma Biaritzba utazott a francziák császárjának üdvözlésére. Az aláírás gyorsan foly a 230 millió real­­nyi kölcsönre. Remélik, hogy a kényszerített kölcsön nem lesz szükséges Portugal. L i s s a b o n, jul. 28. A portugali kamrák befejezték munkálataikat, még­pedig oly gyorsasággal, hogy a pairek kamrája a költségvetést 8 óra alatt vizs­gálta és szavazta meg. A kamarák, az ülést bezáró ren­deletnél fogva sept. 16-kára hivatnak össze, mikor V. Dom Pedro esküjét is leteendi. — Lissabonban nagy örömet okozott az ifjú királynak Fr­ancziaországbani szí­vélyes fogadtatása, s a portugáli monarchia barátai türel­metlenül várják visszatértét, biztosak lévén az ifjú király utazásának szerencsés eredményeiben. Egyébiránt is az ifjú trónörökös nagyon eszélyesen neveltetett a boldo­gult Dona Maria királynő által, ki őt mindjárt gyer­mekségében Car­re­ir­a algrófra bízta Az ifjú király kedélyére különben alig tehetett valami nagyobb hatást, mint Francziaország látása: ez ország csende- és nagy­ságának látása Európa jelen viszonyai között. Ez utazást a régens királyi atya befolyásának köszönhetni. Dánország Kopenhága, júl.24. A király egész­ségi állapota javul; mindennap gyengülnek a felsége lóróli leesése következtében kapott sérülésének korje­lenségei. Svédország: A „Times“ párisi levelezője egy ma­gánlevelet közöl Stockholmból, júl 20-káról, mely mind a király mind a nép érzelmeiről jól értesült svéd tollából származik. „Nem nemzetünknek netaláni közönyössége a polgárisulás ügye irányában“ — így iz a levelező — „sem pedig kormányunknak Oroszország iránti rokonszenve oka annak, miért nem leng a svéd lobogó már régóta Anglia és Francziaország lo­bogói mellett, hanem az, hogy a függőben levő kérdés még mindig pusztán keleti kérdésnek tekintetik és hogy a nagy­hatalmak semmi más czélt nem tartanak szemeik előtt, mint hogy a négy pont fölött végtelen jegyzőköny­veket irkáljanak össze. Mert, az igazat megvallva , mit érdekű Svédországot az , hogy a Bosporust bezárják, valameddig a keleti tengeren orosz uralom alatt marad és Kronstadt kikötője egy iszonyatos s mindinkább nö­vekedő tengeri hatalmat rejt keblében ? Jóllehet a nemzetet harczvágy lelkesíti, a király megtartását még­is minden osztály helyesli. Tökéletesen tudjuk méltá­nyolni, hogy ő mindaddig szigorú semlegességet tart, valameddig Anglia- és Francziaország be nem bizonyí­tották , miszerint nekik becsületes szándékukban van Oroszország uralkodásvágyának mind Éjszakán mind Délen kellő korlátokat szabni. Skandinávia jövőjének főleg Angliát kellene érdekelnie , mert ha Orosz­ország a Lund fölötti hatalmat kezeire keríti, elég hatalmas leend a Kelettengeren , hogy egész Euró­pával daczoljon. Svéd- és Norvégország partjai mély és tágas kikötőkkel bírnak, melyek vagy egé­szen mentek a jégtől, vagy a legkeményebb télben is csak legfölebb két hónapra fagynak be. A legne­vezetesebb kikötők: Carlscrona, Landscrona, Carlstien, Norten (a christianiai öbölben), Christiansand, Bergen, Trondheim és a Varangen -öböl. Az utóbbi már­is fölingerte szom­szédunk hírvágyát. Ezen kikötők mindenikéből egy egy,­­ Nagybritanniától csak 100 angol mértföldnyi tá­volságra levő éjszaki Szebasztopol válhatik. Erdeink a hajók kiépítésére szükséges fát dús mennyiség­ben szolgáltatnak: a lakosok ügyes ácsok és ret­tenthetetlen matrózok. A parti lakosságból legalább is 100,000 edzett halász és kalauz kikerül. Mind­ezen tényekből könnyű vonni következtetést. Erős hi­tem, hogy ha a szövetségesek ezen nehézséget szívükre nem veszik, az utóvilágnak véletlen zavarokat hagyand­­nak örökségül, s Oroszország még hatalmasabb leend­ő közelről fogja őket fenyegetni. Az ausztriai javaslatok elvetése után a szövetségeseknek szabad akaratukban áll új hasist állítni föl az alkudozások új megkez­désére. A skandináv hadsereg actív cooperatiója nélkül a szövetséges flotta csak félgyőzelmet vívhat ki, de Skandinávia mindaddig nem csatlakozhatn­k a ligához, mig a kérdés európai jellemet nem ölt magára, mig a háború czélja méltóvá nem válandik azon két nagy nemzethez, melyek az európai erkölcsiség és függetlenség védő bajnokaiul léptek föl.“ — A svéd király Oskar hg kíséretében jul. 24-kén Stockholmot elhagyta s Norvégországba ment. A király által, távolléte idejére, kormányzó bizottmány nevezte­tett ki. Oroszország. Sándor czár következő leiratot bocsátott ki: „A cs. ausztriai udvarnál levő miniszter, belső titkos tanácsos és rendkívüli követ s meghatalmazott Gorcsa­­kors­ághez Mindig buzgó és hasznos szolgálatai úgy rendkívüli munkálkodásai által, Bécsben létekor, és az ott tartott alkudozások alkalmával császári jóakaratunk leírására teljes jogot szerzett magának. Ennek bebizo­nyítására legkegyelmesebben kineveztük önt a Newski Sándor rend lovagjául, s annak ide mellékelt rendjelét feltűzni, s a szabályok szerint hordani parancsoljuk ön­­nek.Maradunk császári kegyelmünkkel önnek jóakarója.“ Ugyan ehhez hasonló leiratot nyert a würtembergi udvarnál levő rendkívüli követ és meghatalmazott mi­niszter Tito if titkos tanácsos, a Sz. Vladimir rend má­sod­osztályú keresztjével. Törökország, S­t­a­m­b­u­l, jul. 19. (Ered. lev.) Este 17-kén egészen váratlanul érkezett meg angol gőz­­hajón O­m­er pasa, s másnap reggel kihallgatáson volt a­zultánnál, s később a nagyvezír és hadügyminiszter­nél. Megérkezésekor polgári ruházatban volt, mintha titokban akarná tartani ittlétét, de másnap mindenütt, ho­vá dísz egyenruhájában megjelent, a szokásos rangjához illő tisztelgésben részesült. A mi perui politikusaink na­gyon törték e felett fejeket, s valóban különös hírek szárnyalnak megérkezése felől. Azonban több mint való­színű, mikép­p m­á­r pasa ide jött, hogy Ahmed pasá­val, ki épen oly váratlanul azon nap érkezett meg, itt helyt én erélyes lépéseket tegyenek, a katonai élelmezés végleges rendezése iránt,mi még most is nagyon hiányos, úgy, hogy a Krímben levő török hadsereg folytonos szük­séget kénytelen szenvedni. Hitelt érdemlő szemtanuktól tudom, hogy p. o. Eupatoriában többször napokig kenyér­hiány volt. Emellett Omer pasa valóban most az egyszer czélszerűnek tartá, hogy itt a legmagasabb helyen magát megmutassa, igy dolgozván ellene e­­­z a pasa s az irá­nyában soha sem nyugvó fondorlatoknak. Itt tartózko­dása természetesen nagyon rövid időre terjed, azonban a Krimben határozott csapás nem várható addig, mig ő itt van. Omer pasa megérkezésének napján épen ily váratla­nul utazott el Vivien­tbnok, kinek hadteste most, miután néhány nap előtt Voloból egy zászlóalj és innen egy üteggel megerősittetett, 14,000 embert számlál, Marseillen keresztül Londonba, hogy ott a minisz­terekkel ezen hadosztály ügyei felett tanácskozzzék. Csak egy napig maradand Londonban , s utazását oly jól tudta titkolni, mikép azon nap még szemlét is tartván, egy tiszt sem tudott elutazása felöl semmit. — Most már jogosan lehet reményleni, hogy e hadtest, ne­vezetesen ha a szövetséges hadsereggeli közel érintke­zése által erkölcsileg nem nyomatik, igen jól hasz­nálható sereget képezene. A katonák véleménye, kik előbb azt hitték hogy ruházatuk, és szokásaik egészen meg fognak változtatni, igen nagyon megjavult. Néhány nappal ezelőtt még száz török katona is jött mint szö­kevény a seraskierati kaszárnyából, azt kérvén , hogy e hadtesthez soroztassanak be. Levelek által csalogat­ták ezeket ide a Vivienféle hadsereg katonái. Bens­­t­o­n tábornok basi-bozukjai ellenben a dardanella-vá­­rosban teljes feloszlásban vannak. Miután borzasztó rendetlenségeket és gonosztetteket követtek volna el, a legnagyobb gonosztevő szabadonbocsáttatását követel­ték, ki időközben elfogatott; midőn ezt meg nem nyer­ték, a nekik által adott lobogót meggyalázva, megsza­kadnákt társukat, s több rabldócsapatot képezve elszé­­lyedtek az országban, s rabolva s gyilkolva vonultak a trajani pusztaságokra. 300 török gyalog katona, egy hadihajó s az európai consulok egyesült erélyes erőm­egfeszítése a város többi lakosságának vagyonbiztosítását illetőleg igen kevés hatást gyakorol a lakosság közt eredményre nézve. Va­lóságos hadi állapotban élnek itt. A még megmaradt 500 emberből egyik a másik után eltűnik,és Beaston thnok hiába számít a 14-bén megérkezett szíriai basi­­bozukokra.­­ Nincs benne semmi kétség, mikép a kí­sérlet, nem rendes lovasságot angol parancsnokság alá helyezni, egészen megbukott. Talán sikerül még, a toborzottak egy részét, kik most többnyire vonakod­nak Krímbe menni, oda elszállítani. Beas­ton tábor­nok sürgetőleg hajókat kér. Thouvenel franczia követ megérkezett; a fran­czia telepítvény nyilvánosan meghivatott, hogy előtte 21-kén reggeli 11 órakor régi szokás szerint megje­lenjen. Három négy nap alatt 14—15.000 ember fog megérkezni az uj franczia csapatokból, és előlegesen a maszlaki táborba szállandnak. Tegnapelőtt a román vá­rosrészben, Kütsük-Körben, mely Perával határos, s a francziák által oda számittatik, s többnyire aranyműve­sek és bankárok lakása , tűzünk volt, mely 250 házat hamvasztott el. A francziák jeles oltószereikkel meg­mentenek egy az égő házsorral szemben levő ko­csiszínt. A tűzoltásban az egészen fából épült város­részben szintén nagyon kitüntették most magukat a tö­rökök. Jesen voltak a had-, tengerészeti ügy és rendőr miniszterek, buzdítván a tűzoltókat. Redutkalei táborból. (Levél-kivo­nat) Redutkaleról keveset lehet mondani. E helyet hajdan bizonyos angol mérnök hadnagy erősíte meg, ki­nek terve szerint, miután a török őrség szaporítása szükségessé lett, bővebben megerősíttetett. Redut-Kálé valódi kimenet pontja minden török vagy egyesült had­seregnek, mely Tiflis felé működik, taktikai szempontból bevehetetlen táborhely. Az orosz hadosztály Calchisban 24 zászlóalj és 1000­ kozákból áll; legszélső jobbszárnya e seregnek Kuhyban az Imgar folyamnál áll. Ezen állás tökéletesen elzárja a Suchum-Kaleból Kulaisba vezető utakat, de miután az anakriai után, mely az ország helyébe vezet, balról be­keríthető, az oroszok még néhány zászlóaljat állítottak fel Sugdidi Ketuban és a khopti kolostorban. A sereg

Next