Pesti Napló, 1856. február (7. évfolyam, 1768-1794. szám)

1856-02-01 / 1768. szám

szet szempontjából érdekel bennünket; történeti forrá­saink egy része is e nyelven van írva. Nagy számmal vannak ez ország levéltáraiban szerte török oklevelek, s azoknak egybevetése nélkül nem hozhatjuk tisztába a kérdést: milyen volt hazánk egyes vidékeinek igazga­tása általában a török uralom alatt. Mily becses adatok vannak a velenczei köztársaság fenmaradt irományai között hazánk történeteire nézve, azt hisszük, már régibb közléseinkből is meggyőződhe­tett az olvasó, melyeket V­e n­c­z­e­­ Gusztáv b­v. tag előadásai felől írtunk. Érintők akkor, mi rendkívüli tü­relemmel forgatott át tudós hazánkfia ez iratokból számos rolianst; érintők különösen azon nagy érdekű követjelentéseket, melyek hazánk egyik igen nevezetes korszakának egyéniségeire s pénzügyi és egyéb viszo­nyaira oly világot vetnek , minőt hasztalan keresünk azon idők egyéb fenmaradt emlékeiben. Ma történeteink egy másik, szintén nevezetes korszakának fölvilágosí­­tásához nyújtott adatokat velenczei jegyzeteiből fent tisztelt tudós hazánkfia. Ő ugyanis a történeti tár ré­szére, melyet a tudós társaság ad ki, érintett jegyzetei­ből azon tárgyalásokat szándékszik összeállítani, melyek a magyar állam és a velenczei köztársaság közt nagy Lajos királyunk korában folytak. Ez­úttal az 1349—ki velenczei követség történetét adta elő. Nagy Lajos első olaszországi hadjárata épen fegyverszünettel jön befe­jezve. A magyar sereg egy része Nápolyban volt. A köztársaság békét óhajtván eszközölni, 1349. júliusban követeket választ, kik e szándékát Magyarországon elő­mozdítsák. A választott követek nevei : Gradenigo Já­nos, Pisani Miklós és Aurio Fülöp. Értekező felolvasta azon utasítást, melyet e követeknek adott a nagy tanács. Ebből látjuk többek közt, hogy leginkább Dalmatia bir­toka volt a viszály almája. Fényt vet ez okirat általában az 1358-ks béke előtti történetekre; fényt vet Dalmatia akkori viszonyaira, s egyaránt jellemzi a velenczei köz­társaság politikáját és a középkori diplom­atia eljárását, mely szerint jogtudósok közbejövetelével szerették el­intézni az államok közötti jogvitákat. Mi az épen fen­­forgott viszályokat illeti , úgy látszik, hogy nagy Lajos a fejedelmek valamely congressusa elé akarta volna vinni az ügyet, míg a köztársaság azon volt, hogy csak egymás közt végezzék. Az alkudozás részleteit nagy óvatossággal megszabta a nagy tanács a követeknek, s e fölött még meghagyta nekik, hogy minden fonto­sabb tárgyban , mely föl találna merülni, külön uta­sítást kérjenek. Érdekes a követek választási módja is, s a követi személyzet ismertetése. A követi kí­séretben volt egy jegyző , inassal , egy tolmács, pénztárnok, lovász, két szakácsnő, s mindenik követ mellé négy apród. A követek, mint látszik, még július 20-án megválasztattak, azonban csak septemberben mentek el. Késkedések oka volt alkalmasint a fekete halál pusztítása, melyben az európai emberiségnek szinte egy harmada elhalt; s a melynek megszűntekor, mint tudjuk, nagy jubileum tartalék Rómában, melyen Lajos királyunk is jelen volt s ez alkalommal találkozott vele Cola di Rienzi, az ismert tribün. A velenczei követség elválasztása után, mint látszik, épen Magyarországon pusztított az említett fekete halál, s annyira dühöngött, hogy a követek írták Velenczébe : mortalitás maxima est in partibus Hungáriáé, s hogy maga a király is benne volt e betegségben. Oly körülmények, melyek­ről hallgatnak hazai forrásaink. A köztársaság utasító követeit, mihez tartsák magukat,ha a király meg találna halni. Mi a követség eljárását illeti : úgy látszik, hogy az eredménytelen volt. Ismételt hiú békeszerzési kísér­letek után megint kitört a háború, mely aztán csak 1358-ban végződött a turini békével. Ez érdekes adatok, mint mondám , V­e­n­c­z­e­l Gusz­táv ur által egybeállitva, a Történeti Tárban fognak megjelenni. Ugyan­e Tár szerkesztőihez utasitaték egy levél, mely az akadémiát értesité, hogy Nyéken, Vajkán s egyéb megnevezett helyeken és hazánkfiainál nagybecsű okiratok vannak; ezek közt eredeti oklevél (alkalma­sint V.) Istvántól, levelek Zrínyi Miklóstól stb. Majd jelentette az elnök, hogy Szilasi János nagyváradi kanonok úr a magyar akadémia alapítása évünnepére 1000 pót­tékét alapított; 500 kötelez­vényben, 500-at újabban kiadott munkája jövedelméből. Továbbá pestmegyei birtokos Marton János úr, sú­lyos betegségből fölgyógyulása örömére, 300 aranyat ajándékozott a hazai tudományosság ezen intézetének. Elnök úr megírta az érdemes alapítónak, hogy a milyen veszteség viszonyaink közt minden jó hazafiak elveszté­se, s a­mennyire óhajtja ennélfogva, hogy a tisztelt alapító sokáig éljen , szintúgy óhajtja , bár minél több követőre találna a hazafiaság ezen áldozata. tje Az akadémia elnöke fölhívást bocsátott ki a tagok­hoz, hogy életírásuk adatait, s munkálataik jegyzékét küldjék be. A titoknok jelentette, hogy 120 tag közöl mindeddig csak 20 tag részéről érkezett válasz e fölhí­vásra. Alkalmasint, mivel a beküldésre határnap nem volt kitűzve. Most két hónapot tűztek ki a beküldésre. Jelenti továbbá az elnök, hogy kilátás van nem­so­kára tartandó nagygyűlésre, mely alkalommal a nyolc­ év óta megürült helyek­be lesznek töltendők. Az akadémia tagjai — a rendes tagok egy részét ki­véve, — mindez ideig ingyen dolgozatokkal látták el az akadémia közlönyét. Ezentúl az értekezéseket díjazzák. Uj érdek a közremunkálásra. A magyar drámaíróknak is örömhírt mondunk. A gróf Teleki József-féle drámajutalom nem sokára ki lesz hirdetve s pedig kettő egyszerre. Végre jut eszökbe olvasóinknak Érdy rendes tag­nak érdekes értekezése az Erdélyben talált romai viasz táblákról. Azon alkalommal meghagyták értekezőnek, készíttetné el mielőbb e táblák hű rajzait, hogy az aka­démia azokat megküldhesse mindazon tudományos inté­zeteknek, melyek vele érintkezésben állanak. Érdy úr ma az elnöknek benyujtó e rajzokat. Volt alkalmunk látni. Igen sikerüiteknek mondhatni. A­ki a római cur­­siv írást úgy tudja olvasni, mint Érdy ur, e másolatokat szintúgy elolvashatja, mint az eredetieket. Tartalmuk­nál fogva, mint Érdy ur mondja , régiségtani tekintet­ben nagy érdekkel bírnak e táblák. CSENGERY ANTAL, illető korszak történeteinek vázlata mégis főleg István­­ffytól vett irányt, mert ennek munkáját mindenkinek íróasztalára juttatták a kölni, bécsi, nagyszombati sajtók; amazéról százan és százan tudták, hogy melyik könyv­tárban találtatható, és mégis benn, a poleton, felejtették mindnyájan. Az „erdélyi történelmi adatok“ első kötete alapját Borsos Sebestyénnek, Nagy Szabó Ferencz által folyta­tott, 1490-től 1658-ig terjedő krónikája teszi. Borsos Sebestyén írni kezd 1562-ben, marosvásárhelyi polgárrá választatik 1563-ban, a város birájává leszen 1582-ben, meghal 1584-ben. Feljegyzéseinek (9—36.11.) az 1490 —1560-as időszakra vonatkozó része jobbadlán mások­tól, névszerint Székely Istvánnak imént az újabb nem­zeti könyvtárban is megjelent krónikájából kölcsönözte­­tett. Azontúl 1583-dikig, tehát a halálát megelőző évig önnön tapasztalatait jegyzette fel, de az 1572-1579- diki évek gyűjteléke — mindössze két levél — elve­szett. Legérdekesebb köztök az 1562-ki székely táma­dást tárgyalója közvetlenségfrissesége megérzik rajta. János Zsigmondnak 1564. és 1565-diki hadviseléséről is találunk itt egy két eddigelé ismeretlen adatot. Bor­sos buzgó unitárius volt, s ez okán Zápolya fia, kiről Forgács Ferencz a történetíró úgy vélekedett, hogy em­lékező tehetsége is alig volt, ítélő képessége épen nem s hogy beszéde hasonlított a kisdedek csácsogásához, nyomorék ember leven lelkében, testében, — a mi Bor­sosunk szerint, oly fejedelem vala, kinél drágalatosabb királya nem volt a keresztyéneknek*, s ki a nem-unitá­rius papoknak „kigyomlálását az Isten igéjére hagyta vala, mely Istennek igéje őket naponként irtogatja va­la.“ Az olvasók tudják, hogy Erdélyben Locinus taná­nak elterjedése még nagyobb sebességgel történt meg, mint hanyatlása. Borsos folytatója s anyja után unokája Nagy-Szabó Ferencz ifjúságától halálaig van a római-katholikus egy­ház kebelében élt. Született 1581-ben, iskoláit 1588- ban kezdte járni, a deák nyelv némi ismeretére is tevén szert, noha szülei őt tudományos pályára épen nem szánták, mert 1598-ban „a szabóműnek megtanulására adják“ melyet valószínűleg atyja is gyakorlott. 1599- ben Kolozsvárra megyen mint szabólegény, hol a ko­­lozsmonostori jezsuitákkal is érintkezésbe jött, úgy lát­szik, kik őt ekkor vagy megnyerhették a római katholi­­kus dogmáknak, vagy megerősíthették bennök. Emlék­irata mind terjedelemre — majdnem egy harmadát te­vén a jelen kötetnek (39—168. 11.) — mind belbecsre nézve messze maga m­egött hagyja Borsosnak kissé so­vány feljegyzéseit; és a kiadó igen helyesen némi súlyt helyez arra, hogy e mű egy polgárember szellemi ma­radványa. „Renden van, mond a nemes gróf, hogy va­laki olykor a tömegből is hallassa szavát, hiszen ők is ott voltak ama századok eseményeinek szövődésénél s megoldásánál; kell hogy közölök is elmondja egykettő : mint volt a dolgok akkori folyása, mi fájt a népnek, vagy mi által értette sorsát bárcsak időszerűleg is javítva.“ A figyelmesebb olvasó már Szalárdi „siralmas króni­káján" is észre fogja venni, hogy az nemcsak puritánus és tudákos színezetére nézve, hanem az események fel­fogását is illetőleg különbözik azon történetírók munkái­tól, kik vagy születésöknél vagy állásuknál fogva a tár­saság felsőbb rétegeihez tartoznak. — Ő nemesember ugyan, de mégis közelebb álló a ,cívisz hajlékához mint az úri kastélyhoz. Nagy-Szabó Ferencz épen a népből való. Innen fogjuk magunknak megmagyarázni , hogy munkája több helyt Erdély szász annalistáira emlékeztet bennünket, hogy egyik másik eseményre nézve szem­pontja megegyezik amazokéval, miért is hajlandók va­gyunk ezt nem specificus­ szásznak hanem közpolgári­­nak tekinteni Nagy-Szabó a 89-dik lapon ekkép formu­­lázza : „Cantusok legyünk dolgainkban, mert nincsen soha igaz akarattal mihozzánk (t. i. a­kik városiak va­gyunk) a székelység, sem nemességnek nagy része.“ Ezen szempont kissé ferde, de nem ferdébb, nem band­­zsasabb a másik táborénál; következik innen, hogy e nézpontok közvetítése tisztében áll a történésznek. Krónikásunk állása szerény volt, de nem aljas, nem olyatén, mely őt képetlenné tette volna a személyek és dolgok figyelmes szemmeltartására. Szülei nem voltak vagyon nélkül , ő maga rövid idő alatt jólétre tett szert. Midőn 1602-ben a hajdúk Marosvásárhelyt felvették, többed magával Brassóba menekült, hol atyja és anyai nagybátyja Borsos Tamás egykor azon tanácskozának , „hogy bárcsak olyan bástyát építhetnének Vásárhelyt, mint ott a kerekbástyáknak egyike, mégis nem büdos­­nék az ember másuá idegen nép közé.“ Visszakerülvén városukba, hozzáfogtak a szándék létesítéséhez, s a mi Ferenczünk is egy volt azok közöl, kik a polgárság rö­vidlátó részének s a területén és területéhez közel vá­rakat tűrni nem akaró székelység ellenére végrehajtot­ták a munkát Midőn 1611-ben Báthori Gábor, Forgács Zsigmond és Radul havasalföldi vajda betörésekor köz­felkelést parancsolt, Nagy-Szabó a városi osztalék má­sod hadnagyává neveztetett. 1614 ben Borsos Tamás felhívására, ki akkor a fejedelem ügyeiben a portánál volt, Bethlen Isván és Erdélyi István fökövetek s Tolda­lagi Mihály ügyviselő kíséretében K­onstantinápolyba ment. „Vittem vala el hatszáz tallért és száz aranyat, s egyébféle pénzt is magammal, és hoztam ugyanavval valami marhát (árut), nem nagy haszonnal .... De én nem kalmárságra mentem volt, hanem látásnak, hallás­nak okáért.“ 1621-ben , Bethlen Gábor Magyarorszá­gon táborozván, öcscse a kormányzó mindenféle szü­­l­séget küld a zultán moldvai táborába , s a szál­lítmány egyik felügyelőjévé Nagy-Szabót nevezi ki, mondván a tiszt felvállalásától vonakodónak: „én tu­dom , hogy kicsoda kegyelmed ; ő felségének ilyen nagy dolgára alkalmatos ; mindenre embernek is­mertem én lenni kegyelmedet.“ Megannyi adat, melyek őt jogosultnak mutatják a közbenszólásra, midőn egy­korúi jó és gonosz tapasztalataikat elmondják, jogosult­nak annyival is inkább, mivel emlékiratát némi óvatos­ság mellett is példás igazságszeretet jellemzi. Ezen igazságszeretet íratja vele, midőn a kalendárium­ ke­resztes gyászos mezején csak török halottakat nem ma­gyarokat és németeket is akart látni: „olyan a mi dol­gunk, hogy a mi gyalázatunkat csak hazug írással akar­juk elfedezni;a tollát ezen igazságszeretet hegyezi, mi­­dőn a kegyetlenkedésről szól, melyet 1596-ban a szé­kely közembereken elkövettek az urak; ezen igazság­szeretet több ízben bélyegző szavakkal tör ki belőle jobbra balra, midőn Báthori Zsigmond és Básta korsza­kának eseményeit nehézkes de biztos kézzel ecseteli. A történetíró kivált e korszakra nézve több becses uj adatot fog találni az emlékiratban, olvasásra méltót min­den lapon. Még csak annyit akarok róla említeni, hogy a feljegyzések írásához, minuták nyomán 1653-ban fo­gott a szerző, s hogy azok folyton folynak 1658. au­gusztus 29-ig, midőn a tatár már a tőszomszédban „vágott, égetett, ölt.“ Jézus légy velünk! ez a végszó. A kiadó úgy vélekedik, hogy több polgártársaival egye­temben az aggastyán is összeroskadott a dúló csorda szablyái alatt. Nagy-Szabó krónikáját több rendbeli nagybecsű mel­lékletek követik, melyek annak 1580-tól 1621 terjedő részére vonatkoznak, s melyekről külön czikkelyben fogok szólani. SZALAY LÁSZLÓ: PESTI NAPLÓ. Pest, febr. I. A P. Lloyd társulat f. hó 26-kán tar­tott közgyűlése ismét újabb jelét adá azon feözszellemnek s azon közczélokra törekvésnek, melyeket e társulat ma­gának programjában kitűzött. A kezdet nehézségének le­győzése után, miután kereskedelmünk és iparérdekeink képviseletére az irodalmi és egyéb közérdekeinket is fel - ,­es figyelemmel kísérő derék „P. Lloyd“ lapot alapító s a gabnakereskedés rendezésére szolgáló „gabnacsarnokot“ múlt év October havában megnyitó, jelenleg teljes kész­séggel és északarattal karolja fel az á­p­o­l­ó­i­n­t­é­z­e­t eszméjét s a kertek­ és iparkamara titkárának ez iránti in­dítványát elfogadva saját védelme alatt a b­r­a­s­s­ó­i nyug­­intézet mintájára, ily intézet fölállítását határozá el. Az il­lető alapszabályok kidolgozása végett egy választmány küldetett ki. A Lloydtársulat ez alapszabályok megerősít­­tetésének reményében hiszi, hogy a keletkezendő ápoló­intézet, mely üdvös intézet czéljának ismertetését annak idejében el nem mulasztandjuk, az ország átalános részvé­tével is fog találkozni, annyival is inkább, mert ez intézet kezelése iránt a felelősséget a felügyelő Lloydtársulat vállalja el. — D­o­b­o­z­y Károly hazánkfia, ki jól szervezett zene­társaságával két ízben utazta be a külföldet, s kinek több sikerült zeneszerz­eményét bírja a közönség, legközelebb „Szivtolmács“ czim alatt több zeneművet bocsájtand közre. A „Szivtolmács“ öt eredeti magyar darabot, egy népdalt, egy csárdást, egy hallgató magyart, egy toborzót s egy magyar indulót tartalmazand. Előfizetési ár 1­pírt. Előfizethetni szerzőnél Lipót­ utcza 19. sz. a. A gyűjte­mény megjelenik máj. 15-kén. — Bécsből írják, miként ott ? katholikus érde­kek képviseletére egy újabb nagy hírlap fog keletkezni. A magas papságnál, különösen a püspökségeknél, e válla­lat támogatása végett a pénzgyüjtések megkezdettek. — A pesti joghallgatók második bála f. hó 30-kán az elsőhöz hasonló vig kedvvel és fénynyel tartatott meg. E bál az első felett azon előnynyel bírt, hogy a tánczosok több tért foglalhattak el. Nemzeti színház. Jan. 30-án „A h­á­z becsü­lete.“ Dráma 5 felv. Bat­ta Leon után magyar színre dolgozta Bulyovszkiné. Rendező Egressi. Az előadás kielégítő lett volna, ha a szerepvivők egy része bennünket nem emlékeztet arra, hogy az emlékező tehet­ség nem a leghűbb barát. És ily esetben még az a baj is éri a színészt és közönséget, hogy a súgó szerepe B­aj­kai úrnak jut. A drámáról, annak első adatásakor már szólt e rovat. J­ó­k­a­i­n­é (Tárnoki neje) s Szerdahe­lyi (Fecsegi) teljes magasztalást érdemelnek. Jókainé gonddal s apróbb árnyalataiban is az átgondoltság jeleivel adá nehéz szerepét. Szerdahelyi Fecsegi jellemét he­lyesen fogá fel. Játéka nem volt túlzott s m­egtartá a kellő arányt — és azon vonalt, melyen túl a komikum bohózattá válik. Feleki és Szigeti helyesen tölték be szere­püket. S­z­i­g­e­t­i játéka a fiávali találkozás jelenetében, szépen tükrözé vissza az atya és a megsértett férfiú küz­delmét. Nem szólhatunk ily teljes méltánylattal Egressi játéka felöl. Játékának több sikerült része volt; neje és fia ellenében mindig jelesül tüntető fel, a szívén rágó bánat miatt bús, komoly férjet és atyát, de játékának voltak hiányai , mik közöl csak a leglényegesebbet emeljük ki Tárnokiban a nagylelkűség, a ház be­csülete személyesíttetik meg. Tárnoki képes felál­dozni magát, halálos harczot vívni neje egykori meg­­becstelenítőjével, csak hogy háza becsületét megmentse, hogy jó hírnevet biztosítson leányának, és férfiasan neje védelmére kész kelni azon esetben, ha Rozgonyinak fia irányában teendő nyilatkozata megrendítené azon tisztele­tet, melylyel a gyermek szerencsétlen és becsületesnek tartott anyja iránt viseltetik. Ily férfiú tehát mint Tárnoki sorsa sem felejtkezik meg komolyságáról, méltóságáról, azon fensőbbségről, mit ily jellemnek nyújt a becsületes­ség , a csábítás, s a kötelesség felejtés ellenében. Az ily férfi nem gúnyosan, nem mintegy kötekedve, nem a kár­­örvendés kifejezésével lép gyűlölt ellensége elé. Egressi játéka Tárnokit, ki Rozgonyihoz azért jött, hogy a fiával a párbajt megakadályoztassa, hogy vele élethalál - harczot vijjen, úgy tünteté fel mint ki, egyedül azon gyönyör élvezését szomjazza, melyet Rozgonyi küzdelme, fáj­dalma nyújt. De Tárnoki és Rozgonyi találkozásának nem ez a czélja. Egressi ajkain többnyire kárör­­vendő mosoly lebegett; testének tartása, kezeinek az öltöny hátulsó zsebeibe mélyesztése, félválról adott válaszai némi komikus színezetet tulajdonítottak e jelenet­nek, s az e válaszok folytán nyilatkozott derültsége a kö­zönség egy részének eléggé tanusstá a tévesztett hatást. — Latkocziné (Solmosi báróné) elég könnyedség­gel adá a salonhölgyet. Munkácsi Flóra k. a. min­den érzés, minden érdekeltség nélkül játszott. Közönség nem nagy számmal. Hivatalos. Öcs. k. Apostoli Felsége f. é. jan. 22-ki legf. határozata által a magyar országos pénzügyigazgató­­sági osztályok egyetemes létszámában betöltendő fő­­pénzügytanácsosi állomásra Charmant*Rudolf pénz­ügytanácsost Budán legkegyelmesebben kinevezni mél­­tóztatott. O cs­k. A­p­o­s­t­o­l­i F­e­l­s­é­g­e­s. évi január 25-én kelt legfelsőbb határozata által B­u­j­a­c­ov­i­c­h Sándor lovag­i tengerészeti ellenadmirált, sok évi kielégítő szolgálatának elismeréséül, a Leopold rend középke­resztjével földiszíteni méltóztatott. Az igazságügyminiszteriumnak f. hó 19-én 21,359 és 91. sz. a. kelt bocsátványa által Nedeczky István ügyvédnek Trencsén, B­ü­k­y György ügyvédnek pedig Pozson jelöltetett ki hivatalhelyül, mindkettő a pozsoni orsz. főtörvényszéki kerületben. A közép-kalocsai iskolakerületben a közelebb lefolyt évben a népiskolák ügyében félreismerhetlen áldozatok által következő előhaladások létettek : H­a­j­ó­s­o­n a két­­osztályú iskola egy III. osztálylyal bővítetett; —Sz. Istvánon a fenálló iskola szerveztetett, egy második uj czélszerü iskolaház épittetett, s egy uj tanítói állomás évenkinti 300 párt fizetéssel s 4 hold szántóföld haszon­vételével alapittatott;— Sükösdön egy második is­kola felállítása határoztatott el.Nádudvaron, Csá­szártöltésen és Keczelben az altanitói állo­más rendszeresittetett, s Kis-Körösön az izraelita községi iskola szerveztetett. Mi is a legteljesb elismerés kifejezése mellett ezennel köztudom­ásra juttatik. Buda, január 17-kén 1856. A cs. k. helytartósági osztálytól. A pesti felgymnasium­ban a közelebbi érettségi vizs­gálat dr Hans M. cs. k. iskolatanácsos vezetése alatt f. évi martius 1-jén fog megkezdődni. Mi is ezennel közzé tétetik. Buda, jan. 17-kén 1856. A Hecken­a­st Gusztávféle kiadó könyvkereskedés Pesten a cs. kir. helytartósági osztálynak több mint 400 kötet és füzet értékes könyvet adott a tanítók és iskolai könyvtárak közti kiosztás végett rendelkezésére. Mi is a legteljesb elismerés kifejezése mellett ezennel köztudo­másra juttatik. Buda, jan. 17-én 18­6. A cs. k. helytartósági osztálytól. Az igazságügyminiszteriumnak f. hó 10-én 548 sz. a. kelt bocsátványa által Komlóssy Pál ideiglenesen kinevezett mező­kereszturi ügyvéd a délbiharmegyei margitai szolgabirói hivatalhoz tétetett át. A soproni cs. k. orsz. pénzügyigazgatósági osz­tály K­o­r­c­s­m­á­r­o­s Lajos ideiglenes cs. k. adószedőt Csurgón ideiglenes cs. k. járási gyűjtőpénztári ellenőrré Nagy-Kanizsára kinevezte. Börzetudósítások: B­é­c­s, jan. 30 Naponkint népe­sebb a börze s az ausztriai értékpapirosokbani bizalom na­ponként szilárdabb. Ma különösen az államvasuti részvé­nyek emelkedtek, miután Párisban e részvények 24 frank­kal szálltak magasabbra, így a hitelintézeti papirosok is, miután Németországból tetemes vétel iránti megbízások érkezének. A régi bankrészv. 1035, az újak 225-re emelkedtek. Államvasut 322—324. Certificátok 242—%/a. Hitelintézet 269—%. 5°|0 met. 86%—%. 4% % 761|2 —3|4. Nemzeti kölcsön 88%—%• 1854-ki sorsjegy 105 — Vs- Úrbéri kárp. kötv. a. a. 85 — 86. A többiek 78% —82. Augsburg 107. London 10. 24. Páris 124. Arany 11*|4. Ezüst 71/4. Táviratilag. Páris, Jan. 29. 4% p/° rente 95. 3 01o 69. 90. ausztr. köles. 85. a. államvasut 845. London. 3°10 Consolok 913­8. Gabonaár. Arad, jan. 26. Búza 5—51/5 frt. Rozs: 32/5 —32 frt. Kétszeres 31/2—3/5 frt. Árpa : ll/5 —% bt- Zab: l2/5 —A/­ frt. Kukoricza l4/5—% frt. N­a­g­y-B­ecskerek, jan. 25. Búza 78—80 fontos 31/2 — 5 frt. Zab . 26—28 garas. Árpa : 1 frt 50 kr. — 2 frt. Kukoricza : 2 frt pos mező. Dunavizállás. Jan. 31-kén: 11' 8' 6'" 0. fölött. LEVELEZÉSEK. Nagyvárad, január 25-én. (Ered. lev) A nép­nevelésnek egyik lényeges s elmellőzhetlen tényezője a kisdedóvoda, melynek fölállítását F­á­y Andrásunk igen helyesen monda leghatalmasb lépésnek arra, hogy a menny már e földön megszülessék. Pestalozzi a halhatlan népnevelő vala az első, kinek agyában a kis­dedóvás kiszámithatlan horderejű eszméje megvillant. Emberbaráti érzelmektől lelkesült századunk kevélylyel fölkarolt, és semmi áldozattételtől vissza nem rettenve vetélkedőleg igyekvék foganatosítani az u­dválasztó esz­mét, úgy hogy jelenleg a polgárosult európai államok­ban kevés életrevalóbb város található, hol ily jótékony intézet, melynek föladata :az erkölcsiség, feles szeretet, szelídség, pontosság, rend, tisztaság, s a nemzeti nyelv becsülése első magvait a leggyöngébb korúak kedélyé­be ültetni, s áldásdús gyümölcsözést ígérő fejtésnek in­dítani, meg nem honosult volna. Városunkban szintén létezik, vagy is inkább most már csak lézeng egy kisdedóvoda. Mondjuk, hogy most már csak lézeng, az intézet tulajdonosa ugyanis a jeles szakképzettségű vezetője Dick Ferencz, sorsát bizto­sabb és jobb karba helyezendő, folyó tanév kezdetével fő­ elemi iskoláinknál vállalt tanítói állomást, s ez idő óta intézete alkalmas segéd hiánya miatt pangás állapotában sinlik, és talán — mitől igenigen tartunk — fölbomlás­nak is néz ebbe. Nincs kétség benne, miszerint sokkal nehezebb ám jó kisdedóvodai mint elemi nevelőre szert tenni; épen azért belátásunk szerint az illetők tisztje lett volna az említett jeles tanárt, kinek a kisdedekkeli szelíd s ügyes tapintatú bánásmódját valódi örömélvezettel ta­pasztalni magunknak is alkalmunk lön , szép sikerrel folytatott pályáján minden áron továbbra­­ megmarasz­talni. A szállásbér fejében városunk részéről nyújtott 400 pftnyi segedelmezés, melyért 20—30 kisded in­gyen oktatandó, és azon ingadozó mellékjövedelem, melyet az intézetbe küldött gyermekekért magánosok által havonként fizetni szokott, egy vagy legfeljebb más­fél pftnyi díjt eredményez, úgy látszik, sem kellő bizto­sítékot az intézet fenállhatására, sem elégséges segéd­forrást a czélszerű elláttatás követelte költségek fede­zésére nem szolgáltat. Egyébiránt táplál a remény, hogy a községi jólét elő­mozdításáért buzgakodó városi elöljáróságunk nem vonandja el figyelmét, illetőleg tettleges részvétét ez igen üdvös intézettől. S erősen hisszük, miként az eré­lyes közbevetésnek és áldozatkészségnek sikerülene kieszközölnie, hogy a már meglevő kisdedóvodánk érez­hető támogatásán s főleg helyiség tekintetéből czélsze­­rűebben leendő szervezésén kívül — a jelenlegiben játék és testgyakorlat teréül egy kocsiszín szolgál — nagy terjedtségü, s népes városunk igényidőihez ké­pest legalább is még egy létrehozathassék. Mit annyi­val inkább teljesíthetőnek vélünk, mivel mi váradiak, Magyar könyvészet. 1855. 702. Uj magyar m­uzeum. Egyszersmind a magyar akadémia közlönye. Kiadja Toldy Ferencz. 1855. Pes­ten. Heckenast Gusztáv. 8­ rét. Tizenegyedik vagy novemberi füzet. 529 — 576 és 437—484 lap. (Elő­fizetés helyben egész évre 6. félévre 3. vidékre egész évre 7 frt 30 kr. félévre 4 frt pp. 1856. 28. Henfner János. Római m­a­g­á­nj­o­g. Több­nyire Haimberger és Schilling Bruno után irta dr. H­e­n­f­­n­e­r János, cs. kir. egyetemi nyilv. rend. jogtanár. Pest. Heckenast Gusztáv sajátja. 1856. Nyomatott Länderer és Heckenastnál. N. 8-rét. Harmadik kötet 270 lap. A 3 kötetes munka ára 6 port.

Next