Pesti Napló, 1856. május (7. évfolyam, 1854-1879. szám)

1856-05-01 / 1854. szám

211—1854. 7-ik évi folyam. Szerkesztő szállása : Angol kirílyafilisz czimzett szálloda, 63-ik szám. A sp szellemi részit illeti minden közlemény s szerkesztőséghez intézendő. Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatnak el. Szerkesztési iroda : Egyetem-ut«za 3-ik «zám, l-se emeist, Kiadó-hivatal, Egyetem-utcza, 2-ik szám, 1-ső emelet. A lap anyagi részét illető közlemények (előfizetési pénz, kiadása körü­lti panaszok, hirdetmények) a kiadó-hivatalhoz intézendők. 1850. Csütörtök, máj. 1. Előfizetési feltételek: Vidékre, postán : Évnegyedre . . . 5 frt p. p. Félévre . . . . 10 frt p. p. Hirdetmények dija : 5 *»'«0* petit sor 4 pia. Bélyegdij külön ropkr ! 0 Magán vita 5 hasábos petit sor 5 pkr. Pesten, hízhoz hordva : Évnegyedre . . . 4 frt p. Filéérc • • . . 8 frt p. p. ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS : FESTI NAPLÓ május— j­unius két hónapos folya­mára. Vidékre postán küldve 3 frt. 20 kr. Budapesten házhozhordással 2 frt 40 kr. l­apunk szerkesztője báró Kemény Zsigin­d­us ura ezentúl sem mulaszt el semmit, hogy irodalmunk jele­sebb tehetségeit maga körül gyűjtse. Hazai érdekeinket számos derék levelező közremunkálása mellett, ezután is rég ismert publicistái tekintélyek fogják fejtegetni.­­ S a­mely mértékben csökkenne a külföldi tudósítások érde­ke, azon arányban igyekszik a szerkesztő kimerí­tőbb­é, érdekesebbé és változatosabbá tenni a bennüket a közelebbről illető ügyek fejtegetését. A tárczában különösen ezentúl is közremunkálnak: Arany János, Csengeri Antal, Danieliki, G­a­l­­g­ó­cz­i Károly, G­r­eg­us­s Ágost, E­r­d­é­l­y­i János, Fényes Elek, Gyulai Pál, H­u­n­f­a­l­v­y Pál, P­a­u- J­o­r, egyetemi tanár, Révész Imre, S­z­a­l­a­y László, S­z­on­t­a­g Gusztáv, Tompa Mihály, Tóth Lörincz, V­e­n­c­z­e­l Gusztáv sat. urak. Az előfizetések elfogadtatnak minden cs. k. postahi­vatalnál, és Pesten e lapok kiadóhivatalában, egyetem­­utcza 2-ik számtakarékpénztár épület 1-fő emeleten Pesti Napló kiadó­hivatala. PEST, május 1. Közlekedési ügyünk. A polgárosodás első kívánalma a közlekedés. Arra, hogy valamely ország a művelődés és va­­gyonosodás felé biztos alapokon haladhasson, egyik legfőbb teendője a közlekedés könnyítésére vonatkozó minden eszközök fölállítása; minők:­fo­lyamszabályozás, csatornák, vasutak és kőutak. Hazánkban ezen közlekedési eszközök hiánya a fejledező ipar, kereskedelem s mindinkább több szorgalommal között gazdászat tekintetéből, min­dig hangosabban kiáltó szükségként tűnt fel. Ör­ve­ndetes tudomásunkul szolgál, miszerint a köz­leke­dési eszközök körül élénk mozgalom kezd or­szágszerte keletkezni. Vidékenkint combináltat­­nak vasútvonalak, kőutak, csatornák, s több effé­lék. Áthatni kezd mindinkább Széchenyink arany mon­data , miszerint a mely országnak nincsenek utai, nincsen közlekedése, azon ország Európa polg­risodásával párhuzamban nem képes ha­ladni. Minél inkább terjed ezen tétel igazságáróli meg­győződés , minél többen kezdenek ezen tan sze­rint érteni, annál inkább kívánatos, hogy a köz­lekedési eszközök előállítása és beosztása egy bizonyos megállapított elv és terv szerint tör­ténjék. Országunk több vidékein vannak épülőben vasútvonalak, melyek maholnap behálózzák az egész hazát,­­ de kérdés: czélszerű­en fogják-e e vonalak a hálózatot végrehajtani? Nagyaink, s kik e vállalatok élén buzognak, mind azok, kik áldozatokkal is készek szolgálni a honnak, combinálják-e az ország kívánalmait? Mi hiszszük, hogy combinálják, mert ha azt nem teszik, úgy építettek, szántottak és vetettek, de nem ők s gyermekeik fognak aratni. Természetes, hogy az ország közlekedési esz­közeinek egy bizonyos meghatározott elv szerint kell az egész hon szükségleteihez képest azt be­hálózni. Ezen hálózat úgy áraszthat üdvet az egész hon területén, ha minden kívánalmak he­lyesen combinálva elégíttetnek ki. Nézetünk sze­rint a termesztő és fogyasztó vidékek összekö­tése első tekintetbe jó, következik a gyáros vi­déknek a belföld piaczaihoz csatolása, hogy min­den nagyobb dimensióju érdekek belülről fedez­tessenek , míg másfelől az európai főbb vonalak­­kali összeköttetés által a világpiaczokkal hozatunk kapcsolatba. Ezen czél elérése végett országunk keblében is egy nagy piaczra, mint központra van szüksé­günk, mely magába fogadja, hogy kifelé tovább indíthassa a közlekedési hálózat főbb szálait. Korunkban a centralisatió diadalait látjuk min­denütt. Hogy mennyi árny és fényoldala van a központosítás tanának, azt megvitatni nem a mi dolgunk. Annyi bizonyos, hogy a közlekedési eszközök egy gyapontra való összevezetése, nem csupán a központosító r?­sergéban fog hívekre ta­lálni, de a municipiumok he­imádói is központot keresnek a közlekedésnek, egy irány­adó fő pon­tot a szellemi és anyagi mozgalmaknak, iparnak, kereskedelemnek számára. A közlekedési eszközök ekkénti felfogása sze­rint első tekintetre szembeszökő módon tűnik fel, miszerint ezen behálózási vonalaknak gyálpontja az ország geographiai és mozgalmi közepe fővá­rosunk Pest legyen, mely az ország szive gya­nánt a minden vidékről beérkező s kiágazó vona­lakat, mint mind megannyi életszereket elfogadja. Ez­által fővárosunk emelkedve, nemcsak szilárd alapot nyujtana az országos ipar, kereskedelem, gazdászat számára, de egyszersmind a birodalom érdekeinek gyarapítására legtöbb osztalékot nyújthat. Különben is minden egyes országnak egy fő vonallal a birodalom fővárosához köttetése, lát­szik kiindulási nézetként elfogadva lenni. Önként következik ebből, hogy az országok fővárosai, — mint az egyes hálózatok gyű­lpontjai — vannak hivatva imez egyenes összeköttetés eszközlésére, így például a csehországi hálózat gyálpontja Prágából van egyenes vonallal, Morvaországé Brünnből, hazánké Pestről Bécscsel öszvekötte­­tésben. Az egyes országok behálózásának szinte ezen elv szerint kelljén történni, a­mennyire csak jó­zanul kívánni lehet, honunk minden közlekedési fő vonalának Pestről kell kiindíttatnia. Pest az ország fővárosa és központja, ide kell a főbb su­gároknak sietni, s csak úgy innét tovább! Ki ne óhajtaná nemzeti csinosodásunk egyetlen rendezett városát — mint az ország műveltsége és kereskedelme fő tanyáját — erősitni, gazdagítni, népesítni, felvirágoztatni! Ki ezt szívén nem hor­daná, az nem jól fogná föl az egész monarchia érdekeit is. Pestre kell kerülni, idő kell a rendezett közle­kedés útján összegyűlni a legnagyobb résznek abból, mit hazánk egyes tája a forgalomnak át­adni képes. Ide kell jöni mindennek, mire hazánk behozatalos kereskedelmének szüksége van. In­nét, mint bőven ellátott központból, kell szétosz­latni benn, s vizetni a világpiaczokra. Ez azon szempont, melyből minden országos közlekedési eszközök körüli eljárásokat kombinálva szeretnénk látni. Az irodalom és művészetnek gyálpontja, a ke­reskedelemnek irányadó nagy piacra, az ország­nak éléstára, a nemzeti elhaladásnak iskolája nem a főváros-e? S mi magunk legyünk a okai, hogy a kínálkozó alkalom elszalasztassék? Húzzuk csalá­széjjel Pesttől a közlekedések forrásait, származ­zék ki egyik felül , másik alól, megosztva a cse­­kély erő, s elvesztve lesz a kincs, melyet megszi­­lárditni rajtunk állott. Nagy birtoku főuraink, kiknek a gondviselés jó akarat és nemes kebel mellé terjedett birtokokat rendelt, kik hivatva vannak országunk közleke­dési eszközei előállításán működni, szem elől nem téveszthetik a hon-­boldogítás kötelességét. Átgondolt s czélszerű­en kidolgozott hálózati terv szerint indulván ki, minden olyat, mi e terv lényegével megegyező irányban halad, erős kéz­zel pártolni, mi a végczéllal öszve nem fér, nyíl­tan ellenzeni, feladatul?. Meg kell vallanunk, miszerint e tekintetben az országos közlekedési eszközök előállítása körül még némi kívánni valót látunk, mert egységes terv szerinti d­őhaladás nyomait itt ott mellőzve ta­pasztaljuk, így például nyíltan ki kell mondanunk, miszerint mi az ipolyvölgyi vasutat is azon vál­lalkozások közé sorozzuk, melyek a végczél kombinatióján kívül esnek, meglehet látszólag fontos helyérdekeket elégítvén ki, meglehet hasz­nos és jövedelmes vállalatot ígérve az építők szá­mára, de az ország behálózásának elvével a vég­­czélnál homlokegyenest ellenkezve. Úgy hisszük, nem eléggé reflectált a tervező a hon kívánalmaira, midőn a központosító hálózati elv mellőzésével, egy önálló vonalnak létrehozá­sát indítványozá, mely még ezen kivül egy másik egészen életre való vonallal majdnem parallel irányt követ. Azon vonal — értem a Pest-Mis­­kolcz-Tarnovit — az ipolyvölgyi pálya fő czél­­jait majdnem magában viseli, mi igen vigyázatos megfontolást érdemel. Mind­két vonal létesülése ártalmas concurrentiát idézhetne fel, mert a con­­currentia csak ott jó és üdves, hol egy pálya ke­vés ; de hol egynek is csal? hazafias buzgalom ad életet, ott a másik vetélytárs kintkérdés k­dves-e? Avagy kívánatosnak látszik-e, miszerint az ipolyvölgyi vasúton Pest elkerülésével kivizesse­nek nyers terményeink, s hámoraink nyers vasa külgyárakba, mielőtt a honiak el lennének látva ? Nem értelmezhető, hova akarja p­l. az ipolyvölgyi vasat a Gömörben felrakott hazai terményeket vinni, s hol fogja leadni a belgyárak számára szükségeset, mielőtt tova illanna kifelé? Mint fővonal kiágazása mindenütt inkább indo­kolható az öszvekötés nemzetgazdászati vedvek­­kel, mint Szobnál, mely hely sokkal közelebb esik Pesthez, semhogy e vonal oda ne reducáltathatnék könnyebben, s czélszerűbben másutt is, és sokkal meszebb, semhogy a pesti piacztól ne vonná el károsan a közlekedés és forgalom sok erős alkat­részeit. Újabb időkben aligha vonatott tüzetes ta­nácskozás alá az általános országos közlekedés A FEGYENCZ neje. JELENETEK AZ AUSZTRÁLIAI ÉLETBŐL­ TÖRTÉNETI REGÉNY. MAGYARRA FORDITÁ SZENYEY J. (Folytatás. *) XIX. Azalatt Betsy és Sail visszaérkeztek a lovakkal. Nyergeljétek meg gyermekeim — szólt Flower — nyergeljétek meg, mi majd az öreg Grimesnél fogunk vacsoráim. Valóban, a dolgoknak igen furcsa járása van e világon. Segíts a nőszemélyeknek te pásztor­ember; én addig ezen urak lovait fogom tartani. ■Ezzel megragadta a lovak fékét és tartotta, mig a lo­vak megnyergelve voltak. Most juhász — imígy szólt — légy oly jó, s vedd át még egyszer ezen urakat itt, mig én Sail és Betsyvel a barlangba megyek. A juhász szót fogadott s a két némber a barlangba kí­sérte Flowert. Ti mindketten — imígy szólt a rendőrügynök hozzá­juk — a lovas rendőrség dicsőségteljes egyenruháját fogjátok felölteni. Betsy erősité, hogy ezt tennie lehetetlen , de Flower szilárdul ragaszkodott akaratához s neki — akarta vagy nem, engedelmeskednie kellett. És semmit se felejts el — mondá továbbá — csizmát és sarkantyút s egyebet, mi még hozzá tartozik. Most, Sail, jer ide és segitess magadon Betsy által. — Mily martialis alakod lesz ez egyenruhában. Siessetek ! szaporán! A fiatal lányka, mint látszik, kedvét tarlta a tréfán, és sietett Flower utasításaihoz alkalmazkodni. Fölséges! — szólt imet — most Betsy hozz az útra még egy kis sziverösitöt; meglehetős messze van odáig! s valóban kár lenne kiszáradt torokkal betérni az öreg Grimeshez. *) Lásd „Pesti Napló“ 1853. számát. Betsy egy üveg pálinkával látta el magát, Sail pedig egy­ bádog poharat rejtett egyenruhája alá, mely rajta különben is elég bőnek mutatkozott. A társaságban az egyetlen fegyverzett ember Flower volt, el lévén látva egy karabély, két pisztoly­ és egy karddal. Ülj fel juhász — szólt Flower — és nyisd meg a me­netet. Ti többi urak követni fogjátok őt, ugy a mint vagytok. Te Betsy, kapaszkodjál föl az egyik lóra, s járj itt mellettem, jobb felöl, és te Sáli, bal felöl. Előre­ indulj! És a kutyák ? — tudakozódék a vén asszony. A kutyák velünk jöhetnek, ha tetszik nekik a mulat­ság. Szólítsd őket! A kutyákat nevökről szólították elő, melyek száma hat vagy hétre terjedett, s a menet ezennel útjára kelt. Mintegy másfél mérföldre haladhatott már e lovas tár­saság, midőn Betsy panaszkodni kezde, hogy elfáradt. Flower egy korty italkát ajánlott neki, mire ezen érde­kes hölgy hangulata ismét kissé megjavult. Flower ta­nácsié, hogy változtatás végett fusson Sallal rövid ver­senyt , de Bellynek legkisebb kedve sem volt, termé­szeti kellemét ilynemű versenyben kifejteni, s nyelve ke­rekét megeresztvén Flowert rútul szidalmazni kezdé, minek azonban egyéb hatása nem volt, mint hogy Flower teli torokkal jó izűen kacsagott rajta. Drohne hirtelen megállította lovát, s ez által Slobey is kényszerítve jön megállapodni. Mi baj ? — kérdé Flower. Semmi egyéb, mint hogy innét egy lépést sem me­gyek tovább, te bakó-bérencz! Ne bolondozzál — szólt Flower — s ne boszants ily gyerekségekkel. Hisz már alig vagyunk fél mérföldre az öreg Grimes jószágától. Tudom — válaszolt Drohne — de én nem megyek tovább, el vagyok tökélve. Nos, hát mit akarsz tenni? Meghalni, — felelt Drohne. Mi azt illeti — szólt Flower — ez minden esetre oly dolog, mit kikerülni alig lehetend, de miért nem akarod legalább elitéltetésedet bevárni ? — Előre, mondom — különben elkésünk. És ha nap leszállta előtt az országutat el nem érjük — szólt a juhász — az egész éjszakát az erdőben kell majd töltenünk. Hallottad ezt? — kérdé Flower. Oh, igen jól, — válaszolá Drohne. No­s láss hozzá­­tehát, hogy tovább mehessünk. Már mondottam neked, hogy nincs szándékom tovább menni. Te szintúgy elvehetett életemet, valamint a bakó. De nekem nem kell a te életed — mondá Flower —H a­mi nekem kell, az azon száz font, melyet beszolgáltatá­sodért kapok. Valóban, én még soha sem láttam ily ok­talan állatot, mint te vagy. Hisz magaddal viheted holt­testemet — szólt Drohne — hisz ez reád nézve mégis csak valami. Nem egészen, — szólt Flower — ily nagy melegben igen bajos egy hullát jó állapotban megtartani, és mégis, hogy a díjt elnyerjem, be kell szolgáltatnom téged, holtan vagy elevenen. Ne légy hát bolond, és indulj tovább! Semmi kedvem, az erdőben meghalni. Ha nem akar, in­dulj te tovább Slobey! Slobey hasztalan iparkodott megindulni, társa meg­akadályozta. Légy eszeden s ne játszál velem Drohne — mondá Flower — ne játszál velem. Életed különben is már el­veszett portéka, de ha te nem törődöl a hosszabb vagy rövidebb idővel, annyival inkább törődöm én, azért előre hát, vagy itt nyomban végzek veled. Csak rajta! — kiálta Drohne. Flower halkan emelinté karabélyát s fenyegetve pil­lantott a banditára. Az Isten szerelméért, ne lőjj! — kiáltottak Betsy és Sail egyszerre. Szilárdul el vagy tökélve? — kérdé Flower, anélkül hogy a sikoltással törődnék. Igen, — válaszolt Drohne, erős hangon. Te tehát nem akarsz tovább menni, s készebb vagy az én kezem mint sem a bakó keze által meghalni? Igen, — ismétlé Drohne. A némberek hangosan kiáltanak fel, hanem Drohne mozdulatlan maradt, s kiáltá : „lőjj!“ Slobey még egyszer megkísérlé, czimboráját veleme­­nésre bírni, de hasztalan. Flower még egyszer megkí­sérlő a rábeszélés és fenyegetés minden módját. Drohne rendithetlen maradt, és mivel erős ficzkó volt, sikerült neki az egész menetet feltartóztatni. Utolszor mondom — szólt Flower — kérlek, kény­­szeri­lek. . . . Lőjj! — kiáltott Drohne. Ugyan­azon perezben golyó fúrta át szivét. Hullája, mely még folyvást Slobeyhoz volt lánczolva, a lovon maradt, s Flower oldala mellett lovagolva támogatta azt. A némberek újonnan fulszaggató kiáltást tettek; Slo­bey s a juhász arcza ha­lovány volt, mint a holt rablóé, kinek feje előre hajlongva a ló nyakára bukott. XX. Emíliát még egyszer azon boszúság érte, hogy író­­szekrénykéje elsikkadt, melyben ékszereinek holmi cse­kély maradványit rejtegette. Gyanúja egy asszonyra esett, ki minden szombaton a házba szokott jönni, az ablakok és bútorok tisztítása végett. Roberts úgy jön, mintha e gyanút osztaná; megjegyzé azonban, hogy balgaság volna az asszonyt bíróság elé idézni, miután vi­lágos bizonyítványok nincsenek ellene. Valósággal pedig senki sem volt más, mint maga Ro­berts, ki a szekrénykét elsikkasztá, hogy ennek tartal­mával azon nőszem­élynek, kinek társaságában ő a para ■ mattai lóversenyen oly nevetséges és csúfos szerepet játszott, egy kellemes kis meglepetést szerezzen. A lo­pott holmi közt volt egy broche, az első ajándék, mit neje tőle kapott; egy kis arany trón­tartó, melylyel Emí­liát atyja, tizenkettedik születésnapján megajándékozta, s egy kis pecsétnyomó, mely egykor ősatyjának tulaj­dona volt. Mivel Roberts pénzben hi­ányt szenvedett, tehát czélszerűnek tartá Szirénjének személye körü­lti ér­demeit az által jutalmazni meg, hogy e tárgyakat neki ajándékul adta. E némber viselte most a brochet, s az irón­tartót és pecsétnyomót is hasonlókép óralánczához fűzte; ez utóbbit számos bik­etek lepecsételésére hasz­nálta, melyeket egy fiatal személynek toll alá mondani szokott, ki neki társalkodónéul és titkárul szolgált egy­szersmind. Midőn Emilia ezen tolvajságot Brade urnak megemlí­tette, ez legott bizalmasan közlölte vele az ő nagyon is alapos gyanúját, s mondotta, hogy a tolvaj kétségtelenül senki más, mint saját férje, s hogy ö a szekrényke tar­talmát a churchill-utczabeli ismeretes némbernek aján­dékozta; sőt még azt is erősíté, hogy ö a broche-t tulaj­don szemeivel látta ezen személy mellén, s az irón­tar­tót ennek óralánczán. Hanem Emilia, ki még folyvást rögeszméjének befolyása alatt állott, távol vala e szavak­nak hitelt adni. Nem voltaké­ Brade urnák különös önző A sz­­ünnep miatt lapunk legközelebbi száma szombaton jelenendik meg.

Next