Pesti Napló, 1857. január (8. évfolyam, 2089-2113. szám)

1857-01-01 / 2089. szám

1-2089.1515 8-dik évf­folyam. Szerkesztő szállása : Uri-utcza 3-dik szám. A lap szellemi részét illető minden közlemény a szerkesztőséghez intézendő. Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatna el. Kiadó­­hivatal: Egyetem-utcza, 2-dik szám, földszint. A lap anyagi részét illető közlemények (előfizetési pénz, kiadása körü­lti panaszok, hirdetmények) a kiadó­ hivatalhoz intézendők. U.,.r|pfmPTivpkr r­nn . 6 hl­sábos Petit sor 4 P- kr- Belvegdij külön 10 p. kr. ' ll* Cletmus­ 611 dljít • Magán vita 6 hasábos petit sor 5 p. kr. Szerkesztési iroda: Egyetem-utcza 2-dik szám, 1-ső emelet, Vidékre, postán: Évnegyedre . . . . 4 frt p. p. Félévre...................8 frt p. p 1857. kitörtek, jan. 1. Előfizetési feltételek: , Pesten, házhoz hordva: Évnegyedre . . . . 3 frt p. p. Félévre...................6 frt p. p. IPEST, jan. 1l. Hazai közügyész. GAZDÁSZAT. farmászatn­ak, mint a földmivelés alapja, s annak emeltyűi. I. ik­-e Magyarország elég lutnjort ,n állattenyésztéssel? A „Budapesti Hirlap“ augusztus 17-dik számában Ch­eptel de fér” czim alatt egy czikk közöltetik. — Ebből kiemelem a következő sorokat : „A hírlapok­­ban ismét hire jár, s e lapok érdemes bécsi levelezője­­ említést ten róla, miszerint a prágai erdész­gyűlés azt határozta, hogy a kormánynak osztrák „Cheptel­ie tér“ alapítására vonatkozó tervet fog előterj­esz­­eni. Ha jól vagyunk értesülve, ily terv már néhány lóval ez­előtt néhány tőkepénzes részéről nyujtatott be a magas kormánynak, s azon körülmény, misze­­int azóta e tárgyról mi sem hallatszott, legalább azt gyanitatja, hogy az ügy nem igen sürgetőnek ismer-h­etett el. *■: A „Cheptel de fer“ a franczia törvényben baromi,­bérletet jelent, miszerint valamely baromcsapat tu­­lajdonosa azt egy vállalkozónak haszonbérbe adja, oly feltétel alatt, hogy a bérleti idő kitelése után nem ugyan épen azon, hanem előre meghatározott számú, minőségű és becsértékű csapatot tartozzék visszaállí­tani. Francziaországban egy társulat áll fen ily üzlet gyakorlatára, melyről az idézett czikk következőleg szól : „A hasonnevű társulat (Cheptel de fer) Fran­­cziaországban azon tapasztalásból indulván ki, mi- szerint valamely jószág birtokosa vagy bérlője nem mindig képes annyi marhára szert tenni, mennyi a föld trágyázására és sikeres művelésére megkívántató, úgy­szólván marhát hitelez a földbirtokosnak vagy bérlőnek, ki a gulyának, a gyapjúnak sat. egy részét a bérbe adó társulatnak engedi át. H­o­g­y ez Fran­cziaországban igen jövedelmező vál­lalat, mutatja a magas osztalék, mely múlt évben 10­2 százlék­ra ment, s hogy az állatnemesítésre szintén te­temes befolyással van, ez is tagad­­hatlan tény; végre pedig azon néze­tet is aláírjuk, hogy hasonló vállalat idővel Ausztriában is sikerrel lesz életbe léptethető.“ Azonban a nevezett czikk, a mostani időben, a „Chesftei­dy fer“ Ausztriában, annyival inkább Ma­gyarországon lehetős hasznos voltának, sőt kivihető­ségének is ellene szól, véleményének támogatását kö­vetkezőkben központosítván : „Francziaországban a marha hiánya a földművelő osztály egyik legnagyobb baját képezi.------Ausz­triában nézetünk (azaz a czikkíró nézete) szerint épen megfordítva áll a dolog. Nálunk marhában nincs hiány, hanem igen is azon eszközökben, mik jöve­­delmező marhatenyésztésre megkívántatnak.— Hány­szor történik nálunk, hogy a földmivelő elegendő tő­kék hiánya miatt, főleg rész aratás után, marhájának egy részét eladni kénytelen, hogy a maradékot táp­lálhassa ? ! Mindez arra mutat, miszerint nem a marha hiányzik nálunk. Hanem egyebek közt első­sorban a tőke, mely a földművelés javítását, s így a marhate­nyésztés tágítását lehetségessé tegye. S most még egyszer kérdjük, (azaz a­­czikkíró) kinek fogna a hheptes marhát hitelezni ? A nagy földbirtokos főleg Magyarországban, elegendő marhával van ellátva. — A paraszt szintén túl ad marhájának nagy részén, mivel az istálózás még nem igen diva­tozik a birodalomban, s a sovány legelőkön (mi leg­inkább a birodalom északi részeire vonatkozik) sem a maga sem a cheptel marhája nem igen tudna meg­hízni.“ Nem tűzöm értekezésem fölibe jeligéül a „Cheptel Me­ter“ szükségességét, mindazáltal nézetem és isme­retem barmászatunk állásáról, ama czikkíró állítá­saival, nézeteivel és ismereteivel merőben ellenke­­­zik, különösen legelőször is annyiban, a­mennyi­ben én földműveléseink lehető kifejté­sének egy­ik leg­e­l­s­ő és múlhatlan fel­tételéül barmászatunk szaporítását tartom. És hogy ebbeli nézeteim kifejtése annál szabatosabb legyen, egyszersmind amaz állításokat útba igazítsam, azért tartottam szükségesnek a fen­tebbi idézéseket. Vizsgálódásom tárgya az ausztriai birodalom tar­tományai közöl csak Magyarország, kapcsoltan a temesi bánsággal és szerb vajdasággal együtt leend. Ez országban, az 1850-diki hivatalos összeírás nyomán, mely mostanság legutolsó, a tenyésztett különféle s itt felvételbe jöhető barmok száma kö­vetkező volt : ló ... . 1,502,381 szarvasmarha 2,764,959 juh . . . . 7,216,047 sertés . . . 3,210,300 összesen 14,693,687. E mennyiség, ha a lovakat és szarvasmarhákat magok mennyiségé­ben meghagyván, a juhokat és sertéseket tizéves nagy marhaszámra visszavisszük : 5,667,340 darab nagy marha­számnak felel meg. A mivelés alatti földterület következő : szántóföld . . . 12,874,209 katastralis hold, kaszálló rét . . . 3,869,365 „ „ legelőföld . . . 5,440,882 katastralis hold, szőlő................... 591,356 „ „ kert és gyümölcsös 290,606 „ „ erdő.................... 8,470,121 „ „ nádló rét . . . . 370,541 „ „ összesen 31,907,080 katastralis hold. E mennyiséget a tenyésztett barmok fentebbi számával elosztván, kisül, miszerint minden 56/10 hold mivelés alatti földre jut egy nagy darab marha. Ez világosan igen kevés. Ha pedig csupán a tulajdonkép barom­tartásra szolgáló kaszáló rétet és legelő­ földet vesz­­szük fel, mely kettő összesen 9,310,217 holdat tesz , akkor ebből 11­­ holdra jut egy darab. Még ez is kevés. De leginkább szembetűnő a baromszám csekélysége, ha a trágyázandó föld mennyiségét vesszük fel. Ide, a réteket, kihagyván, csupán a szántóföldet, szőlőket és kerteket veszem fel. Ezek összes mennyisége : 13,756,171 hold, s így jut egy egy darab marhára trá­gyázandó 24­­10 hold. Hogy ennyit egy darab marha, különösen mostani gyér tápláltatása mellett és csu­pán téli trágyával, miután nyári trágyája a legelte­tési rendszer miatt csaknem teljesen elveszelődik, il­lendő trágyázásban tartani egy­ltalán fogva nem ké­pes, tökéletes és teljes világos, holott igazság sze­rint még a réteket is trágyázás alá kellene ven­nünk. Megengedem , hogy a háromszám kimutatására nézve a hivatalos összeírás nem tökéletes adat, mert az összeírás alól sok eltagadások történnek, a mint­hogy fognak is történni mindaddig, mig a baromra adó lesz vetve, s az elhallgatásnak e teher kikerülése végetti eszközlésére az adás-vevés jogosan nem is büntethető alkalmul szolgál; miután adó alá csak a rendesen tartott baromszámot lehet felvenni. És ez okon az országban voltaképen meglevő háromszám jelentékeny mennyiséggel több lehet. Hogy azonban mindemellett is az mind földmivelésünk igényeihez, mind belszükségünkhez képest igen kevés , azt bő­vebben következő adatokkal mutatom meg : 1-szer. Az irodalom az okszerű gazdálkodás ter­jeszté­se körül erélyivel apostolkodik, és a bebizo­nyított siker a gyakorlati gazdák közt is már nagy partot szerzett annak. Azonban kérdezzük sorra a jó ü­gy iránt felvilágosodott gyakorlati gazdákat : miért késnek birtokaikon az elismert előnyt­ és nagy jöve­delemmel biztató belterjű gazdaságot gyakorlatba venni ? Ők többnyire a trágyahiányt vetendik első okul. És valóban, ha megengedem is, hogy nagyon kevés gazda van még Magyarországon, ki a trágyával teljesen okszerűleg bánik, a trágyaszaporítás segéd­forrásait pedig csak némi részben is még kevesebb keresi fel , de viszont bátran merem állítani, hogy szintoly, sőt még kevesebb gazda van, ki földbirtokát állattenyésztésének mostani kiterjedése mellett, a trágyával a legczélszerűbb bánás után is, a kifejlett földmivelés igényeihez képesti teljes mértékben volna képes trágyával ellátni, 2-szer. Az idei első félévi vámtáblázati kimutatás szerint vágó és igásmarhából 81­4,430 darab hajtatott be a birodalomba, midőn csak 176,131 darab hagyta el annak határát. Sajt hozatott be 9420, vitetett ki 7524 mázsa. Különféle bőr hozatott be 57,924, vite­tett pedig ki 14,978 mázsa. Ez mind oly adat, mely állattenyésztésünknek a szükségesnél csekélyebb számát bizonyítja. Jelesen vágó és igavonó baromból 628,299 darabbal, sajtból 1896 , bőrből 42,946 má­zsával többet hozott be a birodalom, mint mennyit kivitt, és ezen állatterményi tárgyakban a külföld­nek csak egy félév alatt ennyinek árával adóztunk. Egész évi adózásunk pedig legalább is kétennyi. Hogy Magyarország e tekintetbeni állapotja valami­vel jobb a birodaloménál, és a többi tartományoknak évenként nem megvetendő mennyiségű barmot ad el, megengedem és tudom , de hoz is be egyszersmind Bukovinából, Moldva és Oláhországból sat, s a biro­dalomba behozott barom-mennyiség egy nevezetes része Magyarországon megy keresztül. E körülmény és a jelentékeny kivitel tehát inkább ipara fejletlen­ségét, mintsem baromtenyésztése kiterjedtségét je­lenti. A földművelésnek életerőt a trágya ad. A trágya pedig a baromszám után szaporodik. Tehát a­hol az életerő gyenge , a baromszám nevelésével kell azt erősíteni. Azon körülmény, hogy a birodalom állat­terményi szüksége fedezve nincs , hanem külföldről kiván nagy pótlékot, azt bizonyítja, hogy állatte­nyésztésünk egyszersmind nagy haszonnal szaporít­ható. GALGÓCZY KÁROLY: AZ ELÁTKOZOTT CSALÁD. REGÉNY IRTA .GYakol IMIék­. Folytatás *) A gézengúz. Most hagyjunk elmúlni egy szép összeg esztendőt , k­örülbelől annyit, a­mennyi elég arra, hogy a gyer­mekből férfi, a férfiból öreg ember és az öreg ember­ből ismét gyermek legyen. Az­óta sok minden megváltozott a nap alatt. A kis­o­ros utczái j­obbra balra egyenesültek , új emeletes házak támadtak a piacz körül, a­mi arra mutat, hogy az emberek régen nem félnek már egymás tetejében lakni. A kimondott átkot rég el is feledte mindenki; nyo­mai, emléke eltűntek a földről: erőskezű József csá­szár sokat változtatott a dolgon. Az atyafiaknak most benn a város közepén van kőből épített templomuk, az utczára kifelé szolgáló kapuval, benne orgonával, aranyos szószékkel, átellenében egy egész várforma épület, rácskerítéssel, vasajtókkal, bádogtoronynyal; ez az iskola. Abban az egész utczában nem lakik más, mint válogatott erősnyakú nemzedék. Nagytiszteletű Gutai Thaddeus uramnak is kü­lön­­háza van most épen a templom mellett; tart segéd­lelkészt is kettőt, és a tanárok odaát szinte lelkész­jelöltek , egyik fölesküdt pap, a­kiknek számára sorban főznek minden háznál, a­mit egyházfi uram szokott bejelenteni szépen. A városi nép minden felekezete szép békességben él egymással s ha e békét a rakonczátlan iskolai fia­talság néha néha megtöri azáltal, hogy a czigányme­­zőn laptázáskor összeverekednek, e haszontalan buzo­­­galomért őket az illető iskolákban másnap egyenlő igazságszeretettel meg is csapják s a kölcsönös elég­tételről minden felekezet tanárai sietnek egymást tu­dósítani , nehogy azt hihesse valaki, hogy a fiatal nemzedék leendő polgártársai iránti türelmetlenség­ben neveltetik. Taplós ' 85. számát. Boldogság, jóllét szaporodik a városon; a Vág mel­lett egy egész új városnegyed támadt, s a belső ut­­czák kövezetet kaptak, minél fogva azután némely elkésett régi ház majd az ablakával éri a földet, s lefelé kell bele lépni az utczáról. A felvidéki fakereskedés s a dunai gabnaüzlet egyik fő lakhelye lett e város két partja, s az a sa­játságos körülmény támadt, hogy egy tisztán magyar városban a kereskedői osztály lesz a hangadó, ez tart hintókat, lovakat, az ünnepel legfényesebb névnapo­kat, (más czím alatt még nem szokás mulatságokat tartani) az mutatja be a legbecsesebb ruhákat és ék­szereket a templomban és a sétányon. A földbirtokos osztály, a magas aristocratia künn a falvakon lakik s ha összejön is törvénytevő napokon a városban, épen nem szorítja háttérbe a bennszülött előkelő­séget. Csupán a Malárdy család gyakorol még most is némi elszigetelt olympot a város közepén, melybe kevés alkatrész jut magából a városból. Vidéki nagy­birtokosok, rangbeli hivatalnokok, nagy családok utódai szokták egyedül képezni udvari környezetét. Hogyan mulatnak ott ? mit csinálnak , mit be­szélnek? arról a városban nem tudnak semmit, nincs is rá gondja senkinek; az egy egészen kü­lön világrész, a­melyből nem járnak át a másikba. Csupán annyit tud minden ember, hogy az alispán úr házánál pianoforte van, vagy classicus nyelven cla­­vicordium; furcsa orgonahegedű , a­min Hermina kisasszony, mint mondják, remekül tud játszani; ezt is csak onnan tudják, mert kihullik az utczára a hang. Még akkor ez volt az egyetlenegy zeneszövő gép az egész jó városban, hanem annál többet muzsikál­tak minden háznál az úri kisasszonyok kerekes rok­kákkal. Azóta persze a clavicordiumok jobban elsza­porodtak . Most a pergő rokkának járnának csodá­jára, ha szólna még valahol. Egy egy árva gitár ténfergett nagynéhol egyik házból a másikhoz, a sze­rint, a­mint azt kegyes családatyák előbb vagy ké­sőbb elbírták üldözni, rettenetesen lenézvén az olyan kisasszonyt, a­ki nem szégyel muzsikálni. Bajcsy András uram háza most is ott áll a megy­er­csi utczán, most is azon állapotban, melyben azelőtt volt. A­ derék " •"per dolgát nagyon fölvitte az Isten: vannak házai többen is: a tolnai utczában, a csapó utczán, a rozmaring utczában, és másutt is; van kertje és szántóföldei, pénze is szép kerek összegek­ben érdemes kereskedő uraknál hatos kamaton. Mind­ebből ő nem is csinál titkot. Hála Istennek, meg va­gyunk : ez a felelete a „hogy mint van ?“ kérdésre. Leányait régen férhez adta: egyiket egy kereske­dőhöz, a­kinek három tölgyfahajója jár alá a Bánát­ra, másikat egy városi hivatalnokhoz, mindkettő de­rék becsületes ember s diszes háztartással bir. Hanem azért ő maga most is ott lakik a kis ala­csony házban, s nem szégyenli kis ajtaja fölött azt a lengő czimert, melyen két oroszlány szörnyen el van foglalva egy piros czizmával meg egy arany mustá­­val, aláírva jó öreg betűkkel: „Nemes Bajcsy András, csizmadia mester.“ Még akkor a czizmadiák nem szégyenlették a ne­vüket, s Bajcsy András uram alkalmasint m­egpál­­czázta volna azt a vakmerőt, a ki öt „fáblyaművész“­­nek merte volna csúfolni, mit az újabb kor férfiai választanak­­ maguknak. Nem is igen üldögélt pedig Bajcsy uram a kávé­házban , pedig lett volna benne módja, s nem igen döngette az egyetlenegy augsburgi újságból az or­szágok sorsát, hanem otthon állt az asztala mellett s felgyűrve ingujjait izmos karjairól, maga szabta most is a fontos talpat, harcsaszájára a parasztnak, kecsegeorrára rangbeli embernek, s nem nevezte cancellariának a csizmadia műhelyt, hanem hátához verte az inasnak a lábszijat, ha az rosszul szurkolta meg a draívát, in ipsa persona, és brevi manu. (Folytatjuk.) — A­­­ TUDOMÁNY, IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. A héber nyelv tankönyve és a nyelvtanok írá­sában teendő reformok.­­ Hogy a társaság akárminemű körülmények közt boldog lehessen, mindenekelőtt megkivántatik, hogy minden egyes ember a helyet, melyet sors vagy önvá­­lasztás által elfoglal,tökéletesen betölteni tudja,akarja is. Hol minden ember csak dillettanskodik, ott komoly ügymenetről szó sem lehet és a munkatétel nem úgy esik , mint kellene. Erre nézve hazánkban egy idő óta szellemi szintúgy mint anyagi téren üdvös fordu­lat történt. A szakrendszer iskolánkban, a munkaosztás közügyeinkben,és a dologhoz látás birtokosaink ifjabb nemzedékénél mindenesetre megszü­lendik jótékony gyümölcseiket, habár jelenleg az átmenet szakában még sehogy sem vagyunk vele. Arról legalább közös a meggyőződés, hogy a „facme talentalis erő“ alap­­jáni szereposztással jelen társadalmi viszonyaink közt többé nem boldogulhatni, minélfogva ha valaki akármely pályán sikerrel haladni akar, komoly ké­szület, illetőleg tanulmányozással kell hogy lásson a dologhoz, s azért remélem, hogy nem messze az idő, midőn a tanulói pályát végzett ifjú és annyira gya­lázatnak nézendő választott szakának valamely ágá­ban tudatlannak lenni, a mint még nemrég bravour­­nak tekintette pl. a papi jelölt, ha dicsekedhetett vele, hogy ő a görögöt nem értve, a hébernek még betűit sem ismerve, átbirt úszni a censurán. Bámulandó dolog volt az iskoláinkban, hogy min­den szakban taníttatott egy egy tudomány, a mely csak arra valónak lenni látszott, hogy legyen a tanu­lónak miből tréfát űzni; s ilyen volt a theologiában a héber nyelv leczkéje, oly óra, melyben tanitó és tanítvány egymást kölcsönösen ámították, a tanitó el akarta hitetni a tanulóval, hogy az idegen hang­zású műszavak alatt Isten tudja mily bölcseség rej­lik, a tanuló pedig figyelmet színlett s hátat fordítva jóizót nevetett, a honnan az még mai nap is, némely tisztelendő urnák a legjobb ízű adomák kifogyhatlan tára. Ha ebből valaki azt következtetné, hogy tán e szerint e nyelv tudása a lelkipásztornak nem is szük­séges , erre én azt mondom, hogy ha a lelkipásztor az egyházi szertartások végzése és a népességi rova­tok betöltésén kívü­l más feladatát nem ismeri,­akkor igenis felesleges nemcsak a héber nyelv tudása, ha­nem még sok egyéb, a­mivel az exameneken annyira elkínozták. — De nekem a lelkészről sok­kal magasabb fogalmaim vannak. A haladó kor és protestantismus kivetkőztette ugyan a lelkészt a középkorban ráruházott nividus­­ból, megszüntette a tudomány kizárólagos birtoko­lását ; de azért a nép irányában ma is mint századok előtt a lelkész a tudománynak és minden mi»'-'"0 életiránynak képviselője, mely hivatását D betölteni akarja, a századok feje^"' v- mivelt nép- egész folyam A pesti czukorgyár II­I. A hazai ipar köréből alig emelhetünk ki jelenleg érdekesb tárgyat, mint a pesti czukorgyárt mely egykor az ország oly nagy részvéte­l reménye mellett keletkezett s mc.H­át jelen körülményei oly leverőleg hatnak a hazai ipar­ barátaira általában * azon részvényesekre különösen, kik a haszon jogos igénye mellett tetemes áldozatokkal segítek létre­hozni, fentartani e hazai vállalatot. Leverő, busitó, elkedvetlenítő vagy minden vállalat bukásában. Az ily jeleneteknél, főleg ha a vállalatra kártékonyan ható körülmények nem ismeritek, elzsib­bad a vállalkozási erő, igazoltatik a közöny, és jogo­sultnak érzi magát a rosz­akarat ismételve szemünkre vetni, hogy a magyar sem kellő számítással, sem elég üzleti ügyességgel nem bír. Kötelességünknek tartjuk tehát e vállalat körül­ményeinek s főleg azon okoknak hiteles adatokra építtetett megismertetését, melyek a c­ukorgyár je­len állapotát előidézék, hogy lássuk a hiba mennyi­ben illet egyeseseket, mennyiben tudathatik be a ke­zelési eljárásnak s mennyiben tulajdonítható a kor befolyásának s az éghajlati viszonyoknak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék