Pesti Napló, 1857. június (8. évfolyam, 2213-2234. szám)

1857-06-03 / 2213. szám

útvonalak elválása Pü­spök-Ladány helyett, Derecske fölött helyesebben történnék. Ebben részint Debre­­czen érdeke, részint azon szempont vezérlett bennün­ket, hogy Aradnak Nagyváraddal közvetlen remél­­lett egybeköttetése által az alvidéknek a felsővidék­­­keli közlekedése útját minden szükségtelen megtö­réstől megmentsük. Ettől azonban már elestünk. De nem estünk még el tökéletesen a nyíregyház-szath­­mári vonal változtathatásától, mit Szőlösy Balázs úr szintén legközelebb e lapok május 21-diki számában figyelmet érdemlő okokkal támogat, nem ok nélkül vetvén szemére különösen Debreczennek, hogy annak idejében önérdekeit s a közérdeket erélylyel sürgetni elmulasztotta. Az Érmellék oly nevezetes pont, hogy csak magá­ban is nagy figyelmet érdemel. A debreczeni sík vi­dék e ponton jöhet legközelebbi kapcsolatba a he­gyes vidékkel. Debreczent különben tulajdon birto­kai is sok érdekkel csatolják az Érmellékhez, úgy­hogy talán nem állítunk sokat, ha azt mondjuk, hogy e felhozott két szempontból Debreczentől az Érmel­lékig csupán lóerőre építendő önálló vasutág-építés is jövedelmező vállalatnak tetszik előttünk. De még czélszerű­bbnek tartanók, ha a szatmári főág vezet­tetnék az Érmelléke megérintésével egyenesen De­­breczenből. Érintési pontul Székelyhid ajánlkozik , honnan ismét Nagy-Károly felé lenne az itt vezetendő. Ezen a legegyenesebb vonalból (Mihályfalva felé, melyet szintén hallottam már megpendíttetni) alig két mérföldnyi kitéréssel épen nem lenne az út hosz­­szabb, sőt rövidebb lenne jóval mint ugyancsak De­­breczentől számítva a nyíregyházi kitérés által. És a nagybányai, különösen pedig máramarosi vidék­nek utóvégre is több érdekében áll az érmelléki bor­termő vidékkel, (honnan teljesítette eddig elé is nagy részét ebbeli szükségének,) jöni közelebbi egybeköt­­tetésbe, mintsem Alsó-Szabolcscsal, melynek gabo­natermő vidéke ez irányban már Szathmár s Felső- Szabolcs, Ung és Bereg-Ugocsa által megelőzve lé­vén, különben is a közelebbségnél fogva, önérdeke által inkább Miskolcz s a hegyalja felé vonatik. Ez nézetem a közlekedés iránt; más irányban né­zeteim következők. A mint egykor Debreczen gazdagságának megala­pításában egyik tényező volt a roppant nagy határ, azonkép immár gátul szolgál ugyanaz az a további elöhaladásban. Mert az iparos szellemnek teljes mér­­tékbeni kifejlését akadályozza, s a birtokok roppant elszórtságánál és távolságánál fogva a mezőgazdaság virágzásra juthatásának is a belterjüség lehetlení­­tése által ellenére van. Különösen van a városnak egy statútuma, miszerint a belső házhoz és telekhez külső föld is kapcsoltatik elválaszthatlanul. Ez az iparos háztulajdonosokat is akarva, nem akarva egy­szersmind földbirtokosokká s kismezei gazdákká te­szi. Pedig nagy hátrányára van az az iparos szorgal­mának, ha figyelme és képessége kétféle foglalatos­ság közt megoszlik. E szempontokból mindenekelőtt ama statútumnak megszüntetését , aztán a távolabb fekvő pusztáknak a roppant lagelőterületek szabályozásával kapcsolt megtelepítésére véleményezem. A telepítés nevetssége már a városi elöljáróság előtt is pengett, csak a miképen iránt nem hallottam még tájékozást. Én egyelőre elégségesnek tartom, ha a birtokok mostani birtokosaik kezén meghagyatván, s a közlegelő ezek területéhez arányositatván, a kö­zösből házhelyek osztatnak ki a városi legfelsőbb, felügyelet alatt ekkor a falu alakulás alapja meg­vettetik. Ez legjobb alkalmat ad a pusztai nép neve­lésérőli gondoskodásra is, miután a pusztai iskolák eszméje a debreczeni pusztákon meghonosítva még különben sincs. A mennyiben pedig valamely pusztán belső telkekül kiosztandó városi közbirtok nem vol­na, az máshol levő ily közbirtokérti csere vagy más egyesség útján magánosoktól volna szerzendő. Igen méltó tárgya lesz ez alkalommal a figyelemnek, hogy az iskolák úgy dotáltassanak, miszerint tettleges be­folyással lehessenek a gyümölcstenyésztés s a kisebb gazdaságokban czélszerű és józan elvek szerint mű­ködő földipar gyarapítására. Sőt mint az országban legnagyobb határkiterje­déssel bíró várostól méltán megvárja a közönség De­­breczentől, hogy figyelembe véve a gazdasági tanin­tézetek felállítása iránt kiadott közelebbi legfelsőbb rendeleteket egy a város közelében czélnak megfe­lelő kiterjedésű példány telekkel ellátott gazdasági közbeléptek, a sebesítés történte után befejezettnek kívánván a viadalt tekintetni, mire azonban N. sem­mikép sem akart hallgatni, azt vetvén ellenébe, hogy vér még nem folyt, s a viadal folytatását követelvén, mi mégis történt. A viadal alatt egy ízben N. kardja a falba vágódott, minél N. fedezetlen állván, egészen ki volt téve Ny. támadásának, mit azonban Ny. Józsa legkevésbé sem kívánt felhasználni, lovagiasan vissza­lépvén, mig N. ismét kardja használatába juthatott. A párviadal azzal végződött, hogy N. karján s Ny. kö­nyökén sebet kapván, ez karját leereszté, mikor N. előrohant s arczát megvágá, s neki ellenben Ny. Józsa oldalkötésnél hasvágást és sebzést adott. A vívók egy ingben, azt felgombolva, nyakkendő s föveg nél­kül harczoltak. N. oly kevéssé érzé magát súlyosan sebezve, hogy vele — a valló segéddel — szivarozva kocsizott Pestre lakába, hol a házbelieknek azt be­szélők, hogy lóról esett le s igy sebesült meg. A másik segéd gróf R. Pál, ki szinte jelen volt az Europa szállodában a vitánál — az előbbi U. I. vallo­mását mindenben megerősité; különösen pedig vár­ván , hogy Ny. Józsa volt a sértett fél, hogy irányában N. már bejöttekor piquant volt; hogy ő is mindent megten N. kibékitésére, mi végett többször meg is látogatá őt, sőt e czélból Pest­ről jószágára Péczelre néhány nap el is távozott, arra számítva, hogy ez alatt N. felhevültsége le fog csil­lapodni s kész leend a kibékülésre, mire azonban N. nem lett hajlandó; nem még a helyszínén sem, hol ő is hallá tőle azon szavakat : „ha térdre esik stb.“ hogy a fegyverek megszerzését N. vállalta ma­gára ; hogy Ny. mellsebzése után is erőltető a via­dal folytatását; hogy Ny. a hely­színére kocsizásuk­kor mondá : „oly nyugodt vagyok, mert én nem ha­ragszom reá s nem értem ezen egész dolgot“ — a többiekben U. I. vallomását ismételvén. — E vallo­mások annál jelentékenyebbek, mert azon bevallás, melyet vádolt Ny. Józsa tőn, minden részleteiben ösz­hangzásban volt velök. Kihallgattatott tanúként még az ismeretes iró D. Alajos, ki a szállodai vacso­ránál jelen volt, s ki tényileg szinte azt vallá, mit az előbbiek, nevezetesen, hogy N. volt a sértegető, hogy felingerültnek látszatott, hogy Ny. nem sértegető; hogy N. az említett pofoszkodási szavakat csakugyan nyilvánitá s hogy Ny.-nek gorombaságot vetett sze­mére ; s ki bár a közvádló nem akart, hitletételre is bocsátatott, és szállodai p­i­n­c­z­é­r, ki csak azt nyil­­vánithatá — magyarul nem tudván — hogy N. inge­rültnek látszatott, fizetéskor a pénzt oda dobván, mit máskor soha sem ten, még ily felhevü­lést N.nél nem látott. Ezekből ismét kisült, hogy N. volt a sértegető, hogy ő hívta ki Ny. Józsát, ő szerző kettőjüknek a fegyvert, hogy kibékülni semmikép sem akart, mig erre Ny. késznek nyilatkozott több ízben, hogy Ny. a párviadalnál is sok engedékenységet mutatott, mig N. még Ny. mellsebzése után sem akart azzal fel­hagyni. Másrészt a segédek irányában az tűnt ki, hogy ők mindent elkövettek a párviadal eltávolítá­sára, a felek kibékítésére. A főtettes Ny. Józsa vallomása után, mely a leg­­őszintéb­b, minden tagadást kizáró bevallás mellett egész hűséggel s az elősorolt vallomásokkal teljesen öszhangzólag adó elő mind a szállodai jelenetnek mind a párviadalnak részleteit, utóbbinál kiemelvén még,mikép annak kezdetén határozott törekvése volt akkép irányozni vívását, hogy az csak kézvágásra szok­tassék, mi azonban nem sikerült. N. mindjárt testtámadást kezdett, s mely vallomás csak D. Ala­jos tanúnak vallomásával jött egy nem fontos rész­letre nézve némi összeütközésbe, a mennyiben ezen tanú azt vallá, hogy az Európa szállodábani vacsorá­nál ő volt talán az, ki szinte állitá, hogy Gau­tier Margit első adatásakor egy ügy jött elő a szín­padon, míg vádlott Ny. J. ezt gróf R. P. szavainak vallá; mi végett fel is kérte D. A. tanút, hogy gon­doljon jobban vissza a történtekre, mert vallomásai­nak igazságosságát semmi részletben sem akarja koczkáztatni, mire D. Alajos nyilvánitá, hogy nem mondja, hogy ő volt ki azt mondá, mert meglehet hogy gr. R. mondotta, reá tisztán nem emlékezvén. E vallomás után következett a közvádlónak előterjesztése s indítványa. Ebben közvádló előre bocsátván a dolog részletes történtét, bebizonyítottnak tekinté 1-ör a párviadal történtét s 2-ér a megsebzés előjöttét. A bűnösség kérdésére nézve Ny. Józsa ellen felhozá, mikép önmaga beismerő a kihívás elfogadását, a párviadali helyre való kimenetelt, és ellenének megsebzését , mely vallomás kellékei meg lévén, ez által bebizo­nyult, hogy a fenforgó bűntény tettese, U. I. ellen pedig azt, hogy másnap a szállodai vita után elment Ny-hoz azzal, hogy N. őt kihívta ; azt mondva ugyan, hogy nem első hírnökként ment. — N. neki azt mondván, hogy Ny. Józsát már kihívta s a kihí­vásról értesítette; azonban az, hogy azon üzenettel ment Ny. Józsához, mutatja hogy ő volt a hírnök ; to­vábbá azt hozta fel ellene, hogy a segédséget elfo­gadta, habár el akarta is a párviadalt hárítani; s bár kiegyenlíteni igyekezett is és kiment a hely­színére, ámbár azután éberen őrködött a szabályok megtar­tására , miknek folytán világos, hogy vallomása alapján párviadali segéd volt, és végre gróf R. P. ellen azt, hogy ő is elismeré segédi minőségét, habár kiengesztelése igyekezetét eléggé tanusstá is. Ezek alapján inditványozá, hogy Ny. Józsára ügy­védség vesztése mellett 1 évi börtön mondassék ki, ezt azzal indokolván, hogy ellene súlyosító körülmé­nyekül tekintendő, mikép a viadal oka s forrása fri­­vól silány tárgy volt; a vita után néhány nap múlt el a viadalig ez alatt elég ideje lehetett a csillapodás­ba ; magasb értelmisége s szellemi képessége foly­tán belátható a tett törvénytelenségét s következéseit; ismerhető az érthető veszélyt; a törvény eléggé gondoskodott a becsületsértések megfenyitése s az elégtétel iránt, mi mellett épen nem lett volna bá­torság hiánya a törvényes után maradni s a viadalt megtagadni; végre, hogy éles kardokkal s nyílott mellel vívott, a kardok behajlásai a tett veszélyes­ségét eléggé mutatván. E körülmények ellenére azonban felhozá Ny.-nek előbbi fedhetetlen, becsü­­­letteljes életét, mi a büntetés legkisebb fokának al­kalmazását megengedi. U. I. mint segédre 7 havi fogságot indítványozott enyhítő körülményül fedhetlen életét s súlyosbitóul azt hozván fel, hogy hírnökként többször működő, hogy a tett nyomait a viadal helyéül szolgált terem tisztítása, rendeztetése által eltávolítani igyekezett; hogy mint sógornak különös kötelessége lett volna megakadályozni; ezekért a 6 hónak egy hóvali sza­porítása. Végre gróf R. Pálra a legalsó fokot 6 hót kérte kimondatni, miután kiválóan sem enyhítő sem nehezítő körülményeket nem található ellene, kivéve azt, hogy végig igyekeze a viszályt kiegyenlíteni. Egyszersmind a perköltségek viselésében is kívánta valamennyi vádlottat elmarasztalni. Ezen nagy gonddal összeállított s másrészt az igazságosság érzületével is párosult jeles előterjesz­tés után következtek a védbeszédek. tanintézet felállításáról minél előbb gondoskodjék,­­ ha különösen onnan az érmelléket vasút érinti, leg­s czélszerűbben központosítani, mely nemcsak a város, hanem egyszersmind az egész vidék gazdaságának emelkedésére közvetlen befo­lyással fogna lenni. A jóllétben ekkér gyarapodó falvak szaporodásá­nak a körülfekvő vidéken, bizonyára több hatása lesz a városi ipar emelésére is, mint volt eddig a ki­terjedt pusztáknak. E mellett az ipar és kereskedelmi iskolák állításá­nak haszna oly világos, hogy azt bővebben fejteget­nem nem kell. Mivel ezeken kívül a város iparának sok tekintet­ben természetes alapot vethet, az főképen az erdő. Most is igen szép kiterjedésű, egészben 45,000 hold­­nyi erdeje van a városnak, melyből azonban körül­­belől 12,000 hold vizes lapályos föld lévén, ez kaszá­lónak, 4000 hold pedig vegyesen kaszálás s szántás alá használtatik, így az erdőterület tulajdonképen 29,000 hold marad. Ez is igen szép, valamint dicsé­retet érdemel a városnak azon intézkedése is, misze­rint a ritkásabban az erdővetés elhatároztatott, a vá­­gásokbani legeltetés, szántás és kaszálás ellen pedig tilalom rendeltetett el. Csak aztán a végrehajtás is egész igyekezettel és szigorral volna teljesítve. E mellett mi az erdő mennyiséget különösen a 25.000 holdnyi belső legelőnek igen sok homokos s leg­­czélszerübben épen is csak erdőültetésre alkalmas részén aztán a pusztai birtokokon is a lehetőségig szaporitatni óhajtjuk. Az erdőségeknek egy neveze­tes részét most is a tölgyfa foglalja el. Ez volna jö­vendőben is legnagyobb kiterjedésben szaporítandó , hanem a mostani mivelésmód lényeges változtatása mellett. Jelesen most az erdőségnek egy kisebb része 1­20, a nagyobb 60 éves vágásra miveltetik. Ezáltal a tímár cseranyag nagy része elveszve van, holott De­breczen körülményei közt mi ez anyag bőrségének igen nagy fontosságot tulajdonítunk, mert ez mind a városi bőrgyártás kiterjedését lehetségessé teszi mind nevezetes kereskedési czikket szolgáltathat. Ugyan­azért a 60 éves vágásnak legalább egy részét 20 éves vágással timárcser mivelésre fordíttatni indítványoz­zuk , annyival inkább mivel azon véleményben va­gyunk, miszerint az erdei trágya által gazdagított vastag rétegű sík földön a 20 éves buja sarjú erdő fatermelés tekintetében is bővebben jövedelmez, mint a nehéz sarjazása s ennélfogva gyakran újra csak vetés által sűríthető öreg vágás.. Különben az öreg vágásban meg a gubacstermelésre kell több figyelmet fordítani, melynek eddigelé egy nagy része a debreczeni erdőkben a fáján vagy a fa alatt ve­szett. Hogy a jobb gond alá vett és szaporított erdősé­gekben a sertéstenyésztés javítására, gyarapítására s tökéletes kifejtésére egész szorgalom fordítandó, ezt azon körülmény okadatolja, mert a sertéshizlalás a lakosságnak most is egyik legnevezetesebb s legjö­vedelmezőbb gazdasági ágát képezi. Az erdőmivelés ajánlott módosítására alapított bőrgyártáson kívül a város kebelében meghonosít­ható főbb iparágak következők : posztó­s más gyapjú kelmék, len és kender szövetek gyártása, sőt a se­lyemtermelésnek a vidékeni kiterjesztése által a se­lyemtermelés is; úgyszintén megemlíthetem itt külö­nösen turfatü­zelésre alapítva a répac­ukorgyártás s a szodagyártás s sziksafőzés nagyobb kiterjesztése ál­tal a most is országos hírben álló s nagy jövedelmű szappanfőzés gyarapítását. De még főbb mindezeknél a kukoric­ából dolgozó szesz- és az olajgyárak szapo­rítása, mert az egész körülfekvő vidéknek főterméke jelenleg a kukoricza vagy tengeri, minekutána pedig a gabona ára mostanában nagyon megingott, az előbbre törekvő gazdáktól valahol csak a föld arra alkalmas a reperetermesztés szaporítását lehet és kell várni s a vidéki közönség azáltal lesz legjobban csa­tolva a városhoz, ha e két főtermékére nézve ott bi­zonyos és jó piaczot talál, mindenik iparág mellett szól azonkívül azon ok, hogy általuk a marhahizla­lás kiterjesztése is segélye van, mely szinte egy a város körülményeivel legjobban megegyező és leg­­biztosabban kamatozó jövedelemforrások közöl, mely egyszersmind a kereskedelmi forgalom gyara­pítására, a többi iparágak kiterjedésével hathatósan közremunkál. Mindezekhez még csak az érmelléki borkereske­dést említem meg, mely jó kezeléssel szintén igen szép jövedelemág s melyet épen Debreczenben lehet. T á j é k­o­z á s u I. Peter, jun. 2. E pillanatban a legfelöttőbb jelenség, mely valószínűleg a világ helyzetének jövendő ala­kulására is döntő hatású lesz, a kibékülés, mely jelenleg Sz. Pét­er vár­a és London között ké­szülőben van. Jóllehet azon benső viszonyok helyre­állításáról, melyek Miklós császár s lord Derby tory­­kabinetje között fenállottak, szó sem lehet, mégis Nagybritannia és Oroszország kölcsönös viszonyai a legközelebb jövőben oly barátságos alakot fognak ölteni, hogy azoknak anyagi érdekeit legalább e perecben úgy a Neva mind a Themze partjain köl­csönösen és közösen előmozdítják. Constantin nagy­­herczeg, mint látszik, Párisban mulatása alatt meg­győződött arról, hogy a Franczia­ és Oroszország közötti „entente cordiale“ az utóbbira nézve csak akkor bízhat gyakorlati haszonnal, ha általa Napó­leon Lajos eddigi viszonya a csatornán túli szövetsé­gesével meg nem zavartatik. Az orosz diplomaták Francziaországban saját szemekkel láthatták a ko­­ránsem egészen ideális politikai és társadalmi állapotokat, melyek Párisban s a megyékben minden három négy hétben valami aggasztó kitörést okoz­nak ; rájuk is elragadhatott a mivelt francziák közt általánosan elfogadott vélemény, miszerint Napóle­on Lajos csak addig maradhat meg a császári szék­ben, míg a britek nem foglalnak irányában ellensé­ges állást, így tehát közel volt azon gondolat is, hogy hasznos szövetségeseket a Tuileriákban nem kell megfosztani azon legfőbb eszköztől, melylyel fia­tal dynastiáját megszilárdíthatja, hanem hogy ellen­kezőleg azon eszközzel, azaz Angliával maguknak is kell némi egyetértésbe lépni. A legjobb s legkö­zelebbi alkalmat Konstantin nagyherczegnek O­or­­ne-ba hivatása szolgáltatta reá.­­ Azon főtekintet mellett a franczia viszonyokra, Gortsakoff herczeg kabinetjében bizonyosan az orosz vaspályákról is megemlékeztek, melyek mindaddig, míg a City ellenséges állást foglal, hathatós külföldi gyámolításra teljességgel nem számolhatnak. Lehet, hogy e mellett a keletázsiai viszonyok s a chinai há­ború is tekintetbe jöttek ; tudva levő dolog, hogy a középbirodalom fiai diplomatikus mentorjaik iránt igen hálátlanoknak mutatják magukat s az Amur vi­dékén birodalmuk éjszaki szélein különböző helyen vitába elegyedtek az oroszokkal. Az „Ind.­beige“ turini levelezője, a bécsi és ná­­polyi udvarok közt némi hidegséget vett észre. Ennek okát levelező igy adja elő : „Az ausztriai kormány úgy látszik azt kívánta, hogy a nápolyi király Piemont irányában kövesse az ő el­járását, mit azzal indokolna, hogy a piemonti sajtó ép úgy nem kíméli a nápolyi kormányt, mint Ausz­triát ; a bécsi kabinet felszólíta tehát Ferdinánd királyt a turini kabinettel való diplomatiai viszonyok felfüggesztésére mindaddig, míg ő érvényesítendi a két egy iránt érdekelt udvar panaszát, hogy vége le­gyen vetve a független olasz sajtó támadásainak. A nápolyi kormány igen világosan megtagadta ezen javaslathoz járulni. „Azon előterjesztésben, melyet ez értelemben tett, azt felelte, hogy a piemonti sajtónak a bécsi kabinet elleni támadásai nem máról datáltatnak, hogy a helyzet több év óta ugyanaz, s hogy az ausztriai kor­mány mindemellett, a dolgok ezen állapota ellen nem panaszolt, azt nem szándékozott szakítás tár­gyává tenni. Sőt a nápolyi kabinet azt is fölemlítette, hogy azon támadások alkalmával, melyeknek a ná­polyi kormány a párisi congressusban tárgya volt, nem látta, hogy Ausztria képviselője a nápolyi kor­mány védelmében buzgolkodott volna, nem tiltako­zott azon vádak ellen, melyeknek a nápolyi udvar tárgya volt, sőt azokat még enyhíteni sem igyeke­­zett. Csak egyedül Poroszország képviselője szólt né­hány szót a nápolyi kabinet mellett; az ausztriai képviselő hallgatott. „Következőleg a nápolyi kabinet kijelenté , hogy nem avatkozik oly kérdésbe, mi rá nem tartozik, s hogy semmi oka Ausztria pártját fogni oly viszály­ban, melytől teljesen idegen s az is akar maradid. Ferdinand királynak az ausztriai alkudozók előtt tisztán kifejezett ezen határozata, mint az „Ind.­­ béig.“ levelezője gondolja, nagyon megsérté a bécsi kabinetet. E miatt nagy hidegség állt be a két udvar közti viszonyokban. íme, hova jutottak a dolgok, nem lehetlen, hogy ezen politikai közbejött eset da­rab idő alatt még fontosab­b jelentőséget nyerene. Majd meglátjuk.“ Az „Indep. beige“ e levelére vonatkozólag az „Oest. Corresp.“ legközelebbi száma megjegyzi : „Az Indépendance belg­e,a­mely az újabb idő­ben nem ritkán kalandos hírekkel és tudósításokkal engedi magát mystificáltatni, május 29-én megjelent számában egy levelezést közöl Turinból, melyet, mint a hírlapi elmés combinatiók alapos példányát mél­tán kiemelendőnek tartunk. „A cs. kir. kormány a nápolyi királyi kabinethez azon megkereséssel folyamodott volna, hogy maga részéről is szakítsa félbe a diplomatiai összekötteté­seket Szardiniával, mit azonban az ottani kormány visszautasított vala. A turini levelező ezután azon okok fejtegetésébe bocsátkozik, melyek a nápolyi udvart ezen megkeresés visszautasítására indították, s biztosan tudni állítja, hogy azóta a két udvar közt „nagy hidegség“ uralkodik, mi tán nemsokára ko­molyabb jellemet ölthetne magára.“ Az „Indépen­­dance belge“ szerkesztősége maga is fontos és bölcs arc­vonásokkal szerencsekívonatát fejezi ki a nápo­lyi kabinet irányában a tanúsított veszélyes vissza­tartásért.“ „Majdnem egészen fölösleges megjegyezni, hogy az egész elbeszélés puszta koholmányon alapul, hogy az említett iránybani felszólítás vagy óhajtás sem a ná­polyi kir. udvarhoz sem más kormányokhoz nem intéz­tetek, hogy tehát a visszautasítás an­nak motiválásával együtt puszta ko­holmány; a zárkövetkeztetések is tehát csak ha­­sonbecsüek.“ — Az „A­d­v­e r­t­i s­e­r“ nemrég meglehetősen pon­tosan s az ügy állásával teljesen megegyezőleg tár­gyalta a klezvig-holsteini kérdést, (eddig ezt még egy brit lap sem tette volt), s hímezés há­mozás nélkül kimutatta, hogy azon kérdés végkövet­kezményeiben nem német-dán, hanem európai-orosz ügy, azért a londoni jegyzőkönyvvel sem bánt nagyon kíméletesen. A radikal lapnak ezen czikkében a Palmerston-kabinet nézeteinek kinyomatát vélik ta­lálhatni s ezért e részről hathatós gyámolitást remél­nek azon hoszadalmas, de mint minden földi dolog valaha mégis csak véget érő viszályok végleges el­intézésénél. Várjon és mennyiben számolnak itt a gazda nélkül, azt nem akarjuk kutatni, minden­esetre czélszerűbb volna inkább a szép angol mon­datra : „helf your self“ (segíts magad magadon) gondolni, mint a whigminisztérium jószívűségében bizakodni. — A neuschateli ügyre vonatkozó kötés aláírásának híre 27-kén jutott Bernbe. E hírt mind kormánykörökben mind a népnél nagy megelégedés­sel fogadták. A szövetségtanács még az­nap összeü­lendő volt, hogy a szövetséggyűlés összehívása fö­lött, mely a kötést szentesítni fogja, tanácskozzék. Távirdai tudósítás szerint a szövetséggyülést junius 9-kére hívták össze. — Neuchatel népsége pedig az alkotmány revisiója tárgyában 21-kén mondja ki vé­leményét. PESTI NAPLÓ. Pest, jun. 2. Pestvárosi igazg. főorvos Dr. Tor­may K. könyve : „A népesség mozgalmának kimutatása Budapesten 1854. és 1855-ben,a mely e napokban jelent meg, igen ér­dekes statistikai munka volna, ha csupán csak városunkra vonatkoznék is ; — de annyival nagyobb érdekű, mivel hi­teles források nyomán összehasonlítások léteznek Budapest és más váro­ok lakossági viszonyai közt. A könyv áll, egy bevezetésből, melyben e terület s a népesség felosztása adatik elő. A népességi mozgalmak közt a házasságköte­­tések, születések, halandóság statistikája van előadva igen részletesen, s az egészhez tizenegy, az áttekintést könnyeb­bítő tábla van mellékelve. — Néhány adatot közleni érde­kesnek tartunk e munkából: 1851-ben Pestnek 106,379, Budának 50,127. lakosa volt; 1855-ben Pestnek 127,135, Budának 58,561. Az előtt említett évben te­hát az összes lakosság 150,506, az utóbbiban 186,498 volt, így Budapest a birodalomban a második város a lakosság mennyisége tekintetében. Van Budapesten mintegy 122 ezer rom. cath. mintegy 7,200 ágostai vallásu, 5600 helvét hitű. nem­­ egyesült görög 1750, zsidó 27000. Érdekes még, hogy a­­ törökök uralma előtt és alatt sőt még azután is sokáig Magyar könyvészet 244. Találmányok könyve a legújabb adatok és forrá­sok után szerkeszti Jánosi Ferencz és Salamon Fe­­rencz, Pest, 1857. Nyomatott Herz­ Jánosnál. Kiadja Herz János. I. Füzet. A gőzgép. Gőzhajó. Gőzkocsi. Gazdasági gőzgép. Kis­­rét 144 lap. Ara 40 kr. 250. Kelet népe. Magyar irodalmi csarnok és időszaki szemle. Kiadja Török János, a magyar academia tagja. Első évi folyam. IV. Füzet, II. kötet második fele. Bécsben. Keck Josefa betűivel 1856. 8 rét 376 lap.

Next