Pesti Napló, 1858. január (9. évfolyam, 2387-2411. szám)

1858-01-01 / 2387. szám

290-2387. 9-dik évf­folyam.PESTI Szerkesztési iroda: Egyetem-utcza 2-dik szám, 1-ső emelet. Szerkesztő szállása Angol királynő Nro 53. A lati szellemi rápiát illető minden közlemény a szerkesztőséghez intézendő. IS Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatnak el. Kiadó­­ hivatal: Egyetem utcza, 2-dik szám, földszint. A lap anyagi részét illető közlemények­­(előfizetési pénz, kiadása körüli panaszok, hirdetmények) a kiadó-hivatalhoz intézendők. 18 Péntek,­­ Előfizetési feltételek: T~ Vidékre, postán­­ Pesten,­házhoz hordva : Énegyedre . . . . . 6 frt pp. Évnegyedre . . 5 frt — V. Pélévse . . . . . 11 frt pp. | Félévre • . . . 9 frt 30 frtv 'P­Ui'.lntmínnok­­ilíío • fihasáb, petitsor 3 szőri hirdetésnél 4 pkr. 1é­lyeg Hiraeimenyek Uljd, ■ külön 15 pkr. Magán vita 6 hasábos petit"IMRMM . ed­* . iá­j­­'IV PEST, jan. 1. Fest, dec. 31. T. Báró úr! Holnap új évre virradunk. Az ismételve válságosnak nevezett időpont végső perczeiben írom önnek jelen soraimat. Egy hónapja múlik, hogy ön, mint mondá, munkás­ságának nyugalmasabb köréből kilépve, ismét e politikai napi­lap élére állott. Indokait isme­ri a közönség , de sejti-e a resignatiónak nagyságát, a­mely kivántatott hozzá, hogy ön a jelen körülmények közt e lépésre eltökélje magát ? A phantasia csillagokkal behintett ege lel­künknek. Szabad-e nekem, mialatt a hanyatló év utolsó szárnycsattanásait számlálom csen­des magányomban, e planetaria világ­kertbe lopódznom, hogy a tündöklő ideálok ezen mi­­riadnyi sokaságában felkeressem azt, mely ön lelkének egén tündökölhetett akkor, midőn a fenemlített nagy eltökélést érlelő elméje? Ön nem azon emberek sorába tartozik, ki­ket hii illusiók vezetnek az élet tengerén. S ha ön életkényelmei legtöbbjeinek feláldozá­sával sajkáját mégis szélnek ereszté, hogy egy part felé tartson, mélyen ma nem virul ba­bér s még a buzakalász is csak gyéren mu­tatkozik , felteszem, hogy az örömtelen tájon mégis sejthetett valamit­, miért méltó volna megkísérlem a fáradságos s kényelmetlen utat, még azon esetre is, ha életvilágainak, miket lelke ápoló, legtöbbjeit a hullámok közé kel­lene dobnia. Mit keresett ön, báró ux, a pályán, mely ma, úgy látszik, nem bir egyikével sem azon tulaj­donoknak, mik a nagy szellemeket meghódí­tani képesek ? mit kivált itt, saját hazájában, melyben tört szivek sóhajait értetlen kapkodja el a szél, s a százados cserfa, mintha csak kifá­radt volna a századok zivatarjaival vívott küz­delmekben, közönyösen kezdi eregetni földre csüggeteg lombjait ? Mi hir­­s névre tarthatott számot, mit a csendes magányban folytatott mű­ködése által tízszeresen akár jobban, akár mél­­­tóbban,akár pedig tartósabban ki nem vívott vol­na ? s mit épen e lépése által nem tett volna ki legalább valamennyire koczkára oly emberek szemeiben, kik a műnek becsét a nyert külső siker terjedelme után mérik? S mégis, báró úr, meg vagyok győződve, hogy ön mindenben hitt inkább, csak nem e sikerben! Szép dolog a nemzetre, s általa a korra is hatni , de számba vette-e az eszközöket, me­lyekkel átalán egy magyar publicista rendel­kezhetik, hogy hatását a nyilvános élet ala­kulásaival szemközt egyébnek lehessen mon­dani pillanatnyi ingásnál, melyet egy elzárt tóba vetett kövecs szokott előidézni a víz fe­lületén? Oly korban élünk, melynek szellem­­királyai rendre kifáradnak. Oly férfiak, kik a század sorsát látszottak tartani kezökben, minden lángeszükkel, minden ékesszólásukkal, minden hatalmi segédeszközökkel, s egy nyelvvel, mely az egész világra szól, nem vi­hették oda, hogy a balirányt, melyben a tár­sadalom kerekei mozognak, feltartóztassák! S mi magyar publicisták kecsegtessük magun­kat a hiedelemmel, hogy újságlapjainkkal, melyeket a külföld nem ért, a honfi (legalább kellőleg) nem becsül, valamely hatást fogunk gyakorolni, miért méltó volt kilépni a síkra? Fájdalom! jobbról balról egyre csak azt hall­juk : akarsz korodra, ha mindjárt csupán nem­zeted érdekében hatni : szólj és k­i oly nyel­ven, melyet a nagy világ megért! Igen, a nagy világ! Önnek, t.báró úr, hihe­tőleg nem voltak ily ambitiói , s mégis azt mondjam e, hogy nem kívánt hatni ? Hogy nemzete érdekében hathasson valaki: magának a nemzetnek kell oly existentiával bírnia, mely bármi alapnál fogva, de okvetlen érdeket keltsen. Nyomnunk kell és pedig ma­gyarokul az egyetemes életmérlegben valamit, ha akarjuk, hogy figyelembe vegyenek. Nincs bár egy magyar publicista tollának ereje, hogy korának nagy problémái megoldásához részé­ről is hozzájárulhasson; de van ereje, hogy e megoldások közepette nemzetének oly irányt adjon, mely mellett nemzeti létele biztosítva legyen. A lét azon térrel, melyet a nagy min­­denségben elfoglal, meghozza a többit. S kell-e mondanom, hogy nemzetünk ma kiváltkép iro­dalmában él? Úgy hiszem, báró úr, hogy eltökélésének titkához jutottam. Ön egy politikai napilap élére állott, mert a nemzetnek egy orgánumot kívánt megtartani, mely mivel irodalmunk, egyszersmind nemzeti létünk egyik legkivá­lóbb tényezője, támasza és őre ! Néhány évvel ezelőtt Tatárország fensíkjain egy franczia utas csatlakozott egy mongol ka­ravánhoz, mely chinai árukkal megterhelt te­véivel Szibéria felé, Khiaktába tartott. Egy napon a karaván nem messze az Onan folyó for­rásától, mely az Amour folyóba omló nagyobb vizeknek egyike, egy terjedelmes síkságon állapodott meg. A határtalan rétség monoton csendjét csupán a magas fűnek sziszegése szakította félbe, midőn azt a szél mint va­lami tengert hullámzásba hozta. A látkört minden oldalról sárgás kinézésű hegyek zár­ták el, melyek örök hóval fedett koronája gyémántként ragyogott a nap sugáriban. Este, midőn a karaván tagjai körben ülve ideájokat készítenek, a csapat főnöke a franczia utashoz fordula, mondván : „Testvér­­e szép síkság, e legelők, e magas hegyek, e forrása az Onan vizének, ezen egész környék ránk nézve meg­annyi szent emlék. E hely a mongol nagyság­nak bölcsője. A lámák emlegetni szeretik, mi kép őseink, kik egykor csak egy gyenge tör­zset képeztek, a világ uraivá lőnek, nemzete­ket hóditva meg, kiknek ma már neveik is ismeretlenek előttünk. Az időben minden mon­gol katona, s sokaságuk megszámlálhatlan volt. Ma mint látod, e tájon, bármely irányban indulsz is el, nem találkozol, hanem töménte­len pusztákkal, melyeken Csingnis-kban­­ Timpur ivadékai bolyongnak. ..“ A szóló nem tudta a franczia utasnak előadni azon óriási hadjáratokat, melyek ugyan e helyről hat szá­zaddal ezelőtt, midőn Csingbis-khán minden tatár törzsek fejedelmévé ugyanitt meg­vá­lasztatott, a világ minden tája felé kiindul­tak. || A tatárok elfeledék őseik történe­tét, s megszűntek nemzetté lenni. 1664-ben e nép egyik törzse, a mantchou, Chinát fog­lalta el. S ma, ha az uralkodó fajt vizsgálod, bámulással fogod észrevenni, mikép a helyett, hogy Chinában nemzetiségével hódításokat tett volna, a magáét vesztette el, és pedig nem csak itt, hanem még ősei fészkében, Mantchou­­riában is. Erkölcseik, nyel­vök, maga az ősi hon, mindez chinaivá lön, s napjainkban egész biz­tosággal mondhatjuk, hogy a mantchou nemze­tiség visszakozhatlanul meg van semmisítve. S miért mindez ? Mert a mantchou irodalmát, melynek Khan­g-k­i és K­­­e­n-L­o­u­n­g hal­hatatlan emlékeket emeltek, annyira elejtette, hogy ha ez emlékek kivételt nem képeznének, ■ e szép nyelvnek még csak nyoma sem maradt volna fenn! Úgy hiszem, a példa nem csak vi­lágos, hanem meggyőző is. A nemzet csak az irodalom által tarthatja fenn magát azon esz­méknek színvonalán, melyek nélkül magát sorsa s ennek mikénti biztosítása iránt nem tájékozhatja. E nélkül pillanatnyi dúlásokat, felforgatásokat, hódításokat tehet ugyan, de rövid idő alatt azon meghódított nemzet pré­dájává válik, melynek nyelve s irodalma­it az eszmék ama színvonalán leginkább fentartani képes! Érzem tehát, s nagyon is méltányolom,­t, báró úr, a súlyt, melyet ön e válságos időben egy nemzeti orgánum éléreiállásának tulajdo­níthatott. Sirhantok felett haladunk el; a a­ ­ MÁRTH írta VALKJEY. H. gu­es Látszatra a Manuel élete is ép békés volt, mint a Juané vala; valósággal azonban örökös ellentéte volt az egy őrjöngő öröm és kétség­­beesésnek, egy végnélkü­li zivatarnak. Voltak napjai, midőn lóháton bejárta a tölgyfaerdőket, a mezőt, és amaz ösvényes helyeket, melyek a kastélyt a kis vá­rostól elválasztják; mily könnyen elhitte ilyenkor, hogy a fák csak azért terjesztik ki léte felett ágai­kat, hogy őt beárnyékolják, hogy a madank az ő lépteire énekelnek, s az ibolyák egyedül az ő ked­véért terjesztik édes illatukat. E napságtól fogva Bretagne, előtte a­ teremtés kiváltságolt művérek, va­lóságos földi paradicsomnak tűnt fel. Azok a gránit szirtek örökké a tenger által locsolva, azok a vadvi­­rágos halmok, azok a­­búzatermő, síkok, melyiken a szél, a kalászokat hullámokban rengeti, a szürke kő­sziklák koszorúja, melytől mint megannyi élő ajtok, számtalan denevérek függenek; az a határtalan néző melyben a szem elvesz, mint a gondolat a végelén szemléletében . Manuelnek a legnagyobbszerű, leg­­megindítóbb, legköltőibb látmány volt, melyet ráaha csodálattal nézet. Sérveit atyust is bátran zavartatta a megye összes szerencséjét mérlegelő munkájáén, ki a vidék solynai (vagy inkább káposztás ifja T hobereaux) családfájának legkétségesebb gyökerig alászállott és történetét csinálta mindazon híres se­reknek, melyek harmincz év óta egész tollerővel Új­nak. Nem lehetne ugyan bebizonyítani, hogy Man­ér mindig hallgatta őt, de annyi bizonyos, hogy gyakra unalom nélkül hallgatta, mert semmi sem lehetet előtte érdektelen­­abból, mi ott történt, a­hol Martig lakott. S honnan és miért mindet ? ‘Mártha különöst nézett rá, vagy valami jelentéktelen szót mondok neki, de különös hangon, vagy midőn őt hallgatta alá a jelen. Ma­ különös helyzetben ült vagy állott; egyszóval : sz­retve hitte magát. Az ilyen boldog napokra következő reggelen, m­el örömtől dobogó szívvel ment a kastélyba, de lévén győződve, hogy Martha, első tekintetével meg­erősíteni fogja reményeit, kinek csillaga az ő csilla­­­gához van nőve; de a végzet akarta-e,­ vagy szán­d­é­kosan történt, a dolog ilyenkor, mindig valami szo­katlan fordulatot von. Majd zavarhatlan figyelembel­­ találta Márthát, a mint az apát úr tudós értekezései hallgatja s egyáltalán lehetlen volt tőle egy hangot vagy csak egy tekintetet is nyerni; majd meg olyan bohócig, gondtalan és gyermekes volt, hogy Jáig­­ benne gyönyörködött, az apátot boszantotta; ilyenkor elküldte őt roppant messzire a sziklákhoz : keressen meg neki egy bizonyos virágot,­ a­milyen virág pedig nincsen is. Ha Manuel, ismét Mártha közelébe jutott nem tudta többé, a dik­k­e nagyobb benne vagy a sze­relem; de ha egyedül maradt, az elégítletlenség és­­ harag elnyomott benne minden más érzelmet. Azzá vádolta Márthát, hogy nincsen szive, hogy csak ját­szik vele, s esküdözött menyreföldre, hogy ha m­ég egyszer látja, megmondja neki világosan, hogy sze­reti, hogy ne higyje, hogy joga van másnap elfelej­teni azt, mit azelőtt való nap tett vagy mondott. Néhi arra is elhatározta magát, hogy nem megy többé­­ kastélyba. Ebbéli határozata azonban a nap legelső sugarának sem tudott ellenállani. Összeszedte ugyan minden erejét, és meg is tartotta azt a könyvtár ajta­jáig; de ha Mártha­ édes mosolylyal fogadta, ha szű­zies ártatlansággal székét közelébe húzta, vagy rá­szánta magát, hogy együtt valamely könyvet olvas­sanak , Manuel oly boldognak érezte magát, oly bol­dognak, hogy elfelejtett mindent s úgy örült szeren­cséjének mint a gyermek, ki feltartja lélekzetét szap­­­anbuborékja előtt, félvén hogy az a légben szét­pattan. Mind­addig, míg Márthát látta, Manuel egyáltalán nem is panasz lott de csak azután kellett kemény megpróbáltatáson keresztülmennie. Megtörtént néhai , s ez pontosan­, mindig akkor, midőn legközelebb hitte magát a boldogsághoz —­ hogy Mártha, egy, két, három napig sem, jött a könyvtárba. Ilyen napo se-i­kon Manuel alig ért haza B. .. be, már ügetve lova­­­golt Cérnán kastélyba vissza, s egész este a kastély­y­ környékén bolyongott és ha a késő és beköszöntött ,g megállapodott a berek valamelyik sarkában, honnan Mártha szobájának ablakát ki lehete venni.­­- Állapodjunk meg itt, tartunk tőle, hogy ez a foly­­­­­tonos habozás, e görbe utakon való járás, nagyon ha­­­­­mis eszmét kelthetnek bennünk Manuel jelleméről. Ő a­­élénk képzelet­i, regényes jellem vola; egyáltalán it nem félénk, de sokkal szenvedélyesebb mint érzel­­ee­mes, mint minden délvidéki. Maga is csodálkozott­­ mindazon, a­mit érzett és tett két hónap óta, mert ha­­ azon pár salom­ siker, melyet a stratégia bölcsen al­­­­kalmazott szabályai szerint kivívott, hóborttá nem a tette is, de legalább túlzott fogalmat támasztott benne­­ erejéről, a szív vonzalmai ellen. Egy szóval ő szere-­i, tett, első ízben, s szeretett s a szerelem minden jelle­­­­mü és fajú emberrel sok tréfát űz és fog űzni örökké, a Mamiért a berek egyik sarkánál hagytuk. Itt állott el ő óra hosszakig, várva, mig Mártha lakosztálya kivi­­t­­lágosul. E lázas várakozásban feje úgy lángolt, majd­­ felbódult bele; époly nevetséges mint lehetlen gondo­­s­­­latoknak engedte magát, s ezer meg ezer kivihetlen­­- tervet forralt. Márthának árnya is, melyet inkább sem­­­ tett mint észrevett az ablakredőny mögött, elegendő a volt hangulatát megváltoztatni. Nem akarjuk m­agya­­­í­rázattal kisérni, hogy oly egyszerű és könnyen elgon­­d­­olható tény, mint Montbrun kisasszonynak saját szo­­­bájában való jelenléte, hogy bírhatott oly nagy fon­■ tossággal Manuel szemeiben: annyi bizonyos, hogy­­ férje maga sem tudta magának meglé­peni, de mégis a ■ mijj,egy félpillantással látott, vagy gyakran csak látni­­ képzelt, tüneményszerűnek, hallatlannak tetszett az előtte, s ezer nagyon természetes okát tudta annak elgondolni, a­nélkül, hogy ez ezer ok magyarázatát , elegendőnek találta volna. Éjjeli kémkedéseinek nem volt mindig ily bájoló a következése. Néha valamely komorna gondos kezei , soly szorosan elzárták a függönyöket, hogy a legkis­ebb világosság sem hatolt azokon át. Ilyenkor hal- , ‘latlan dühvel rohant szállására, hol Jüannal együtt­­ lakott,- öyingei'üitsetibe hozván annak látása is, hogy ’ barátja mélyen a'-zik, mig őt az álmatlanság gyötri, kérlelhetlenül felverte őt álmából, hogy szegény álmos embert még unalmas beszél gyomrozza. Azon estély után, melyet leirtunk, szintén veszélyben forgott volna a szegény Juan nyi ha Manuel, szabad levegőt keresve mint e­gy lelős, nem hagyta volna el szobáját néhán múlva, hogy abba belépett és ki a kertbe nem volna. (Folytatjuk.) Salmi SZEGES, pglyoiratot jár,mely siető lépteink után emelkedik kor­­án élő lény érző része val*. . mező felett állva, miként ne indulna fi­­ünk, ha látjuk, hogy az élet ápoló ki­talál, ha mindjárt ez egyéb volna is, mint a magunké? A közönség,úgy látszik, meg'­ e önt, s én újévi köszöntésül azon óhaj ki­zésével zárom be jelen soraimat: Ol­­sunk és írjunk! Bor zsana. (Fk) „Mi zaj riad, mi nép tolong“ a tvz. csarnokaiban! Minő vig élet fejlődik n­­­hány nap óta? Talán vége már a sokat fi­zetett krízisnek? Vége minden pénzügyi­­­nak s nyomornak, hogy a hitelrészvények­ egy hét alatt 20 fttal emelkedett ? Ezen fel­­dés talán mesterséges ? De hiszen minde mutatkozik az, Európának minden nac­ tnzpiacraírói „javulást“ hirdetnek, s csakugyan kell valaminek lenni a dolog­ban ám,­­ meg is mondjuk, hogy mi benne ? Elébb feleljen nekünk az olvasó! miért u­tatkozik ezen emelkedés egyedül az úgy­­vezeti játékpapíroknál, s miért nem a solid , állam- és földtehermentesítési kötelezvénye­­n is, vagy, ha ez utóbbiaknál itt-ott mutatko , miért emelkednek az iparpapírok tíz pe­rcig a kötelezvények alig egy negyed centtel bírnak magasabbra menni? A titok igen egyszerű: az ipartársasá (hitelintézetek, bankok s­tb.) ,dec. 31 ken­t fejezik évi számadásukat; az activum cs .-x állittatik szintúgy mint a passivum,s ha a.. imezt túlhaladja, a világ azt mondja : im­e k vállalat jövedelmező s a részvényesek az a ctivumok többletét kamat s osztalék alakjáig teszik zsebükre. Mindezen intézetek tárczái tele va­n tömve mindenféle érték­­, többnyire iparpa­­rokkal; e papírok értéke természetesen: az­ctivumok rovatába jő; minél nagyobb ezek értéke, annál nagyobb az activumok össze s annál nagyobb az igazgatók tant­émje, m­ annál nagyobb az úgynevezett „nyerést. Minthogy pedig ezen értékpapírok nem lan­dó becsűek, hanem az árfolyam hull­zásainak alá vannak vetve, bizonyos napot kell venni, melynek árkeletje sinórmérte szolgál, e nap — december 31-re. Ennek folyama szerint igtatják a papírok érték­e bilanceba. Tehát minden attól függ, hogy papírok december utolsó napján jól magis álljanak, s azért látjuk rendesen .dec : 6 *] mi .oni los­z t; -niftfr -ítak TUDOMÁNY IRODALOM ÉS MÜVÉseW Magyarhoni humanismus és realismu­s Ismét humanismus és realismus­ fog talán­­ méh olvasó felkiáltani, ki e kérdés körüli vitáinka ... T. M. M. első folyamatban tán meg is sokalta,­­ P­ole­man István szózatával pedig ez idei IV. füzem­ dísei azt uj oldalokról bár, de már csakugyan teljes­en ki­fejtettnek tekinteni hajlandó. Azonban én azt arra­ derék hozzá­szóló után is, nemzeti mivelts­égk­ziki,i sőt anyagi jólétünkre vonatkozásában is sokk­a­­la­l­­sabbnak tartom, mint hogy most, miután a k­érdés gyakorlatilag immár más téren áll mint ezelőtt öt évvel, még egyszer, s épen gyakorlati teki­­­t­ől szót kérni tartózkodjam. Nem is a tudományi ily nemű helyes vagy nem helyes felosztásáról, "­ e két osztály ilyetén elnevezése megengedhető)*'"'­öl kivánok értekezni : elfogadom azokat mint létezőket azon értelemben, melyben nálunk közönt­é­gye­sen veszik. Tehát a humanismust nem szorítva ír philologiai v. classical nyelvtanulmányokra­,a i.-;-li­­must nem azok ellentételéül tekintve, mint dolog, ismeretek összeségét, hanem amazt mint az általá­nos emberi kiképzésre ezélzó tanulnf£taj°k összegét, ezt mint a közéletbeli szükségekre alkalma­zott mér- és természettudományokét, mik aztán a technikai ki­képzésnek szolgáltatnak tudo­mányos alapod. *) Mutatványul az ,Uj m.­iinzenin I­X. füzetéből.n 31.editie onkerc- SIC a sz4V rm-Ts

Next