Pesti Napló, 1858. március (9. évfolyam, 2429-2441. szám)

1858-03-16 / 2429. szám

ján a külföld hasonló szemüvegen át fogja-e a franczia ügyeket tekinteni,­­ kérdés, hogy nem lesz-e Tamássá a röpirat többi állításai iránt is, miután egy fő pontban Laguerron­ni érő urat az igazságtól eltávozni látja? A bécsi „Presse“ pedig így ír: A most meg­jelent röpirat a Franczia és Angol nemzetközi viszonyokat tárgyalja, s igen komoly, igen ün­­nepies hangon van tartva. Elsorolja az áldoza­tokat, miket Napóleon az angol barátságnak hozott; örömest és nyíltan bevalja,hogy Fran­cziaország, méltányolva e barátság becsét, for­­ma szerint járt utánna; körvonalazza Franczia­­ország helyzetét január 14-ke óta, és azon reményben él, hogy minden megpróbáltatás daczára a szövetség fentartható. A röpirat kez­dete igazolás, közepe requisitorium Anglia el­len, vége békét lehellő phrasis, mely az olva­­­sónak az előzmények álta gerjesztett aggo­dalmait akarja lecsendesiteni. " (K.) PESTI NAPE­O. Pest, mart. 16. Öcs. k. Apostoli Felsége f. évi mart. 13-án kelt legfelsőbb elhatárzással S­o­k­­csevics József altábornagyot, az egészsége helyre­álltáig szabadsággal elbocsájtott gróf J e 11 a c i c tá­borszernagynak, mint bánnak, legfelsőbb kapitány­nak, Horvátország és Szlavónia kormányzója és ve­zénylő tábornokának helyetteséül legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott.­­ A pesti község tanács folyó hó 21-diki ülésé­ben elhatározá, hogy az Albert Főh­erczeg 0 és kir. Fensége oltalma alatt álló, s a pesti­­párosok se­gélyzésére rendelt pénzalaphoz, városi segélyforrásokból 4000 pftnyi összeggel­­járuland. Ezenkívül a község­­tanácsos urak elhatározók egymás közt ugyanezen czélra aláírást nyitni, a­melynek eredménye annak idejében közzé fog tétetni. Ugyanekkor a község­tanács öszhangu­­lag elhatározó engedélyt kérni arra, hogy küldöttség ál­tal Ö és Fenségének lábaihoz tehesse a község tisztelet­­teljes köszönetét ezen egy oly sürgetőleg érzett szüksé­get orvosló pénzalap kegy teljes megalapításáért. — Lónyay Gábor ur dereknyei földbirtokos, Zem­plén megyében, egy, 2 holdnyi szántóföldet szentelt egy járási faiskola felállítására, s azt a legjobb gyümölcsfa­jokkal ültetteté be. Lónyay Gábor ur, ki már a múlt évben 300 szép fűz­fát adott a Nagy-Mihály melletti út fasor számára, a gyü­mölcsfa iskola alapítása által újabb érdemet szerzett ma­gának, a fatenyésztés előmozdítása körül. — Szihalom község Borsodmegyében 2100 ft költ­séggel egy új iskolaházat épített, egy altanitói állás rend­­szeresitésére egy fél paraszttelket s a faiskolára 3 hold földet szentelt. — A 951 egyénből álló Erk község Hevesmegyében iskolaköteles ifjúsága számára új iskolát épített s rende­zett be, úgy hogy sutnak utár kitűzött hasznát is veszik. — Czegléd községe a maga fő tanodájában rajzta­­nitói állást évi 300 ftnyi fizetéssel rendszerezett. — A budapesti kereskedelmi és iparkamra a cs. kir. helytartósághoz egyik közelebbi hetekben intézett iratá­ban véleményt adott be a pesti országos vásárok hanyatlása tárgyában, melynek főbb pontjait röviden itt közöljük. Tapasztalati tény, írja a nevezett kamra, hogy a közlekedési eszközök tsökélyesbülésével,az országos vá­sárok elvesztik fontosságukat. Így Angliában, Belgium­ban stb az országos vásárok csaknem merőben megszűn­tek , ellenben Oroszországban és keleten egész óriási terjedelműkben divatoznak. Természetes, hogy minél több vasút által lesz Pest az ország különböző részeivel egybekötve, a vásárok azon mértékben fogják veszteni fontosságukat, azonban csupán a vasutak eddigi elterje­déséből nem lehet megmagyarázni a pesti vásárok ha­nyatlását, mely nem áll arányban a közlekedési eszkö­zök elterjedésével. Pest még máig is főpiacza Magyaror­­szág földtermékeinek, melyek épen azon időtájakban szoktak kereskedésbe hozatni midőn a pesti vásárok tör­ténnek; továbbá Magyarország majd minden része, a Bánság és Erdély is a gyári árukat innen veszi, s végre a Dunafejedelemségek is itt adják el termékeiket s itt veszik egész és félgyártmányaikat . Ezért ez aránytalan­ság okait más, egészen helyi akadályokban kell keres­nünk. A kamra azt hiszi, hogy ez akadályok egyike a vásárpiaczoknak 1855-ben történt szabályozása. Ezen vélemény mellett szól az,hogy mihelyt a vásár az újépület feletti térre tétetett át, a vásár azonnal tetemesen ro­­szabbul ütött ki, s a hanyatlás mind jobban-jobban érez­hetővé lett. 1852-ben, 1853 ban és 1854-ben, mikor még a váczi- és országúton tartatott a vásár, a vásári sátrak száma mindig közel 600 volt; mihelyt azonban az újépület melletti térre tétetett át, a sátrak száma Medárdkor 388, a novemberi Lipót vásárkor 338, egy évvel később 326- ra szállt, sőt a múlt novemberi vásár alkalmával 312-re. Nincs is Pesten egy tér is, mely oly kevéssé volna alkal-­­mas vásártartásra, mint az újépületi. Nem is említve, hogy a város középpontjától távol esvén, minden­be és kihordatás sokba kerül, nyáron a tér igen poros, télen nagyon sáros, mi nem csak hogy az ott tartózkodást kel­lemetlenné teszi, hanem az oda gyűjtött gyapjú-, selyem­kelmék, öltözékek, finomabb szövetekre nézve ártalmas. Ha az élénk forgalom egyik kellékéül azt ismerjük el, hogy a leglátogatottabb tájakra tétessék, a mostani pesti vásárpiac­ e kívánatnak teljességgel nem felel meg. Elég legyen a lipcsei, frankfurti, amsterdami stb. vásárokat hozni fel például, melyek a legnépesebb és látogatottabb utczákban tartatnak; — a pesti vásártér pedig a város­nak legpusztább, elhagyatottabb részén van. Csak azok látogatják, a kik kénytelenek vele, s csak akkor teszik ki magukat egy nagy séta kellemetlenségeinek, ha a szük­séges árvezikkel közelebb nem kaphatják. Főleg az al­­dunai és dunai fejedelemségekbeli vevőkre nézve szük­séges, hogy bevásárlandó áruikat a város leglátogatot­tabb részeiben szerezhessék be, hogy hajóikat azonnal, nagy költség és idővesztés nélkül rakhassák meg. Ezen­kívül azon tetemes jövedelemnek, melyet a város a vá­sári vámokból húz, gyarapodása is megkívánja, ho­gy a vásár a közönségre nézve kényelmesebb helyre tétes­sék át. — A „Budapesti Szemle“nek most V-ik füzetét vesz­­szlik. Ebben Szalay László folytatja érdekes és uj ada­tok által becsessé tett történeti tanulmányát, melynek első közleménye az előbbi füzetben jelent meg : „János­­ király és a diplomatia“, e második czikke még érdeke­­­sebb talán mint az előbbi, hazánk külügyi viszonyainak­­ tekintetében, Zápolya és Ferdinand alatt. A második­­ czikk kitűnő szakértőnk és írónk L­ó­n­y­a­y Menyhértté van „A földbirtoki hitel, különösen a hitelintézetek.“ s mily tanulságos, épen oly korszerű czikk. Folytatva ta­­­láljuk e fűzi­sben az északi afrikai utazásokat. Hun­­­falvy János most Barth utazását ismerteti. Minden mi­vert embert érdekelni fog továbbá ez igen szép történet értekezés : „Roma régi történeteinek hitelessége és ere­dete“. Lukács Móricztól Az irodalmi szemlé­­­ben e czikket olvassuk : „Legújabb archaeologiai moz­galmak a hazában és a hazán kívül I. Kunhalmok, II Aquincum (Ó-Buda), Paul Ivántól: „Eugén életirása Arneth újabb munkája, Szalay Lászlótél. — „Béranger önéletírása és Montégut“ Szász Károly­tól“. A VI­­k füzet megjelenése sz. György napra igértetik. Az előfizetőt figyelmeztetve vannak, azok, kik csak 5 füzetre fizettet elő, hogy ezennel a második félévi folyamra nyittatit előfizetés. Egész évre azaz 10 füzetre 1s­, 5 füzetre 6 írtjával lehet előfizetni Pesten Szép utcza 3. sz. Csen­gery Antal szerkesztő urnát. — A magyar festészeti akadémia gyámolitására a kö­vetkező adakozások jöttek be : Bibornok hg prímás 8 eminentiájától 50 fi­t; a veszprémi társas káptalantól 5­. frt és 6 részvény 2 fi­jával; a kalocsai káptalantól 50 írt. A fest. academiát gyámolitó társulat közgyűlése mart. 30 kán fog tartatni elnök, titkár és pénztárnok válasz­tása végett. — Eperjesen múlt hó 18-kán Luther halála napján az határoztatott, hogy egy fölsegitési pénztár állítassák fel szűkölködő evang. egyházak és iskolák részére. — A „Wiener libh. Zeitung Corr.“-ben olvassuk . Szt­ben egy protestáns vallásu paraszt egy földbirto­s­kot vett meg egy katholikus lakostól. Az 1790-diki magyar törvényre hivatkozva, az uj birtokos nem akarta fizetni az előde által fizetett adót a katho­likus papnak, mely adó 1/4 véka búza is 3 gabona kéve volt. A kath pap panaszára a tr. i. szolgabiró exe­­cutiót küldött ki a parasztra. Egyik felszámlálás vissza­­utasittatott, valamint a parasztnak egy, a megyei ható­sághoz beadott folyamodványa is tagadó válaszszal uta­síttatott vissza, „mivel, a kérdéses adó oly tartozásként tekinthető, mely nem a birtokos személyének minőségé­től függ, hanem a földbirtokot terheli.“ A paraszt minden törvényes utat meg akart kisérteni, s panaszát a minisztériumhoz fellebbezte, ez pedig neki adott igazat, mivel a kath. pap követelésének indokolása nem alapszik a törvényeken. —­I.­Kanizsa városa közelebbről azon ajánlatot tette a franczia vasút­társaságnak, hogy egy pályaudvar szá­mára nagyobb területet fog ingyen átengedni a városban. Mint mondják az egyezés helyben van hagyva, s igy alig van kétség benne, hogy a vasút egyenesen Kanizsának fog vezettetni. — Az angolok Pest mellett egy gazdasági gépgyárt szándékoznak hir szerint felállitni. —A körösi szabályozási munkálatok a Gyulavári és Békés közti csatornán. F. hó 4-én ment végbe a fehér Körös vizének az új Körös szabályozási csatornába bebocsáttatása. Hogy a fehér­­ Körös vizének rögtöni emelkedése mellett a vízveszély­t meggátoltassák ,­­ már azelőtt azon intézkedés történt, hogy a csatorna kezdetén Várinál meghagyott s a viz be­­tolását gátoló töltés elhordása hétfőn márt. 1 -jén a Vári község által megkezdetett s annyira folytattatott, hogy e töltés oly mélységig hordaték le, mely a Fehér-Kőrös eddigi vizágyának színvonalán fölülig ér Ezen elhordást technikai tekintetek parancsolók, mert a víz rendes elfo­­lyására nézve nem közönyös, mint fogna a fehér Körös rögtöni emelkedése mellett annak vize a csatornába be­szakadni. Míg már a hó 4-én a munkások még az em­lített töltés elhordásával voltak elfoglalva, a folyó hó 3-ka és 4-ke közti éjjel beállt tetemes hóesés folytán a fehér Körös jelentékenyen emelkedett, s egy he­lyen az elhordott töltésen már túlhágott, mire azonnal a még megmaradt töltésrészek lehető gyors kiásása ren­deltetett el, hogy a fehér Körösnek az uj csatornábal rendes lefolyása eszközöltessék, mi sikerült is, úgy hogy a fehér Körösnek az uj csatornába befolyása annak egész hosszában Békésig bekövetkezett s ezáltal a vizveszély Gyuláról és környékéről elhárittatott. (B. H.) Jelentés: A magyarországi cs. k. főkormány a k. szolnokme­­gyei részvényegyletet, mely előlegesen „ Lovas- és gazdasági egylet“ czimmel alakult, „K. szolnokme­­gyei lovas- és versenyegylet“ czimmel megerősíteni s az alapszabályokat csekély módosításokkal jóváhagy­ni méltóztatott. Ezen alapszabályok az egyletnek máj. 9-én Török-Sz.­Miklósot­ tartandó közgyűlésében vég­ső tárgyalás alá fogván kerülni, a részvényeseket megjelenésre kéri fel, s az egyletet a honfiak további buzgó pártolásába ajánlja a k. szolnok megyei lovas- és verseny egy­let elnöke gr. SZAPÁRY GYULA. Az első magyar általános biztosító társaság, Fely­bór elsején megkezdvén az „első magyar ál­talános biztosító társulat“ működését, azóta­ az ügyek folyvást örvendetes gyarapodással haladnak, s bár vidékre csak ezelőtt pár nappal küldethettek el az Ügynök-utasítványi szerelvények, s még eddigelé azok sem kellő mennyiségben, mindazáltal a biztosítások reményen fölül érkeznek. Például s ösztönül megem­­lítendőnek tartjuk, hogy egy első rangú felsőmagyar­­országi királyi város községtan­ácsa elhatározta, mi­szerint minden köz épületeit az első magyar általános biztosító társulatnál fogja biztosítani. Alsó-, Felső-Ausztriában is nagyban szaporodnak a társulat ügynökei, úgy hogy Csehországban a mart. 10-ki hivatalos jelentés szerint már 110 ügynök van kinevezve, s a prágai főügynökség eddig elé­g idegen biztosító társulattal kötött s fogadott el viszonbiztosí­­tásokat. Gazdasági és kereskedelmi szemle. Pest, márt. 15. A múlt héten lágy, idő és fagy váltakozott, hó is esett, azonban a Duna medre még sem telt meg, hogy a jegét elvigye. A­mint méltány­­landók az árviz elleni előintézkedések, úgy nem iga­zolt azon rettegés, mely főleg a vidéket elfogta, s mely sok vásárost eltartóztat Pestről. A lassú olvadás, az éjjeli fagyok megmentenek bennünket az árviztől. A matt hét gabonavására élénk volt, az ár emel­kedett. Búza mintegy 20,000 mérő kelt el, rozs és árpa kevésbbé keresett, míg zab szintén nagy m­eny­­nyiség kelt el kivitelre. Gyapjú nem sok kelt el, az árak alább szállottak, az augustusi árhoz képest mázsánként 30—35 írttal. Repczéből 12,000 m. kelt el 101­4 írton keble. A bor szesz alig kereste­tett, mindössze 300 akó kelt el 24%—25 orral hordó­val.Törkölypálinka alig kelt el 1012­—11 írtért hordóstól. A s­z­i­l­v­o­r­i­u­m­b­ó­l igen csekély meny­­nyiség vásároltatott 18—19 ftjával.­Aszaltszilva nem kelt. A mintegy 2500 mázsa kék hamuzsir­­ból csak 100 mázsa vétetett meg nyomott áron 12% ft­on. Borkő­h­ ad részben fehér 26 ft., egészen fe­­hér 27—27% ft. A készített t­a­­­p­bö­r­ö­k kerestet­tek , de kevés volt kapható, ellenben a nyersbőrök nem vétettek. Szűrcsáruk leszállt árakon keltek. Gazdasági tudósitás Ugocsából — A múlt évi rendkívüli szárazság miatt sokára kelt őszi vetéseink a hosszú őszön meglehetősen megerősöd­vén, az erősb fagyok beállta után kevéssel, t. i. még karácson előtt egy héttel jókora hótakarót nyertek, az uj év meg még több hóval köszöntött be hozzánk, úgy hogy vetéseink, a roppant erős hideg daczára is, a kifagyástól, mint szinte a hó előtti fagyások által, a kipállástól egy iránt mentve lőnek. Nálunk a repere leginkább pár év óta termesztetik, termelők még ek­­korig csak né­hányan vagyunk. Mi repczevetéseinkkel sokkal szerencsésebbek vagyunk az idén, mint az or­szág legtöbb vidékén. Ugyanis mindamellett, hogy repcténk későn kelt ki, de nagyobbrészt egyformán kelt, s a némileg megerősödött leveleket a leesett hó még zölden találta. Takarmány nálunk is, mint tán mindenütt ország­szerte, felényi leven, mint szokott lenni rendes időjá­rással, marháink, juhaink kileleltetése nem kis aggo­dalmat okozott. A számítóbb rész a szecskáztatásban kereste s lelte is meg az expedienst arra, hogy felé­nyi takarmánykészlettel marháit ekkorig jól kitar­totta. Az egész vidéken eladó széna nincs, tudtommal egy helyen lehetne még méreg­drágán néhány sze­­kérnyit venni, azt is egyébiránt olyan gazdánál, ki igás marháját az eladó széna mellett búza- és rozs­szalmán sanyargatja, kinek aztán tavaszra csapótáról is kell gondoskodni, hogy"ökreit, lovait lábra állítsa. Az ily körülmények közt szénaeladásból bekerülő jö­vedelmet aligha­nem paralizálja a sanyaruan telelte­tett igás jószágnak hosszú időre dologtehetlenné vá­lásából eredő kár. Életnemilekre nézve egyetlen piaczunk Tisza-Uj­­lak, de ez is csak kicsibeni eladásra; nagyobb meny­­nyiségbeni eladásról szó sem lehet. Köble (2 p. m ) a tiszta búzának 5 - 5 f. 12 kr, a rozsé 3—3 f. 12 kr, a kukoriczáé 3 f. 36 - 4 frt, zabé 1 f. 30 kr. — 2 frt. Árpa a vidéken nem sok terem, s már ilyenkor a pi­­aczra nem viszik-; ára egyforma szokott lenni a rozséval. Fuvarozásra a tél előbb szekérrel, utóbb szám­a­ egész mostanáig felette kedvező volt, s a Halmi vi­déki helységek lakosai a jó tátat okosan is felhasznál­ták, mert ősz óta ekkorig a vidék néhány erdejéből a tiszapartra Péter­falvához mintegy 30 ezer db vasúti talapot — a távolságok aránya szerint i­s 10—18 po­ntjával kiszállítottak, s ez­által módot találtak benne, hogy a gabonanemű­ek kelletlensége mellett is, mind adósokat fizethetik, mind szükségeiket fedezhetik. 1 1. K I L I Ö I, D. Atigalni­szág. Mielőtt a napi tudósítások registrá­lását újra megkezdenék, fogjuk föl az események fo­nalát, ott, a­hol elestek, lássuk röviden a febr. 20-as óta történteket. Gibson, mint annak idejében írtuk volt­, m­ég febr. 16-kán bejelenté az alsóházban, hogy az össze­esküvési bilit illetőleg egy módosítványt fog előter­jeszteni. E módosítvány lényege imez : „a ház sajná­lattal halla azon állítást, hogy a francziák császára ellen intézett újabb gyilkolási merényletek Angliában forraltattak; az ily gonosz merények irányában utá­latát jelenti ki a ház ; kijelenti egyszersmind, hogy a büntető törvényben netalán létező hiányokon kész se­gíteni, mihelyt e­ hiányok létezése kellő vizsgálat után ki lesz mutatva , más részről azonban nem tit­kolhatja el a ház sajnálkozását az iránt, hogy őfel­sége kormánya, mielőtt az összeesküvés iránt fenálló törvények módosítását javaslatba hozta, nem tartó kötelességének előbb a jan. 20-ai jelentékeny franczia sürgönyre, mely a parliament elé volt terjesztve (s a­melyet mi is köz­­löttünk volt), választ adni. Ennyiből áll a módo­­sítvány, mely az „Observer“ szerint sir James­ Gra­ham sugallatából eredett, s lord John Russel által nyerte utolsó szerkezetét. Első pillanatra azonban csak kevesen fogták föl annak horderejét. Február 20-kán, midőn a módosítvány előterjesztetett, még esti 6 órakor sem mutatott Palmerston kormánya leg­kisebb aggodalmat, sőt azt sem lehetett tudni, a con­­servativek, mint párt, hová fognak szavazni. Ide já­rult, hogy a Palmerston által előterjesztett bili elég nagy többséggel ment által az első felolvasáson. Mindezek mellett, a kormánypárt biztossági érzete daczára, nem hiányoztak a fenyegető előjelek. Tud­juk, hogy a radicalok nyíltan, sőt szenvedélyesen megtámadták a bili alapelvét, s hogy maga lord John Russell is e nézethez csatlakozott, bár azon mérsék­lettel, mely államférfiúhoz illik. A peeliták némi tar­tózkodást mutattak,­ s a toryk nem támadták ugyan meg elvben a bilit, de fentarták maguknak, megmu­tatni a részletek tárgyalásakor, hogy egy érdeknek sem felel meg teljesen. Ilyformán nyilatkozott Dis­raeli. Megvolt ezek szerint minden eleme a parlia­menti coalitionak. Csak abban állott a nehézség, mint lehet megegyeztetni a különböző nézeteket, s miként buktathatják meg a miniszterelnököt, a­nélkül, hogy az angol-franczia szövetséget koc­káztatnák. E czért tarta szem előtt Milner Gibson. Nem támadta meg elv­ben a másodszori felolvasásra előterjesztett bilit; kár­hoztatta a merényt; készséget mutatott az angol ösz­­szeesküvési törvények hiányán segítni, de mulasz­tással vádolta az angol kormányt. Jan. 20-ki jegyzé­kében vádat emelt a franczia kormány az angol nem­zet ellen, s az angol kormány nem felelt e vádra. Lord­ Palmerston nem kimert semmi fáradságot megmu­tatni, hogy bilije nem sérti semmiben a r­enhelyjo­­­gát, semmi köze az „alien bill“-el, hanem büntető törvényről van szó, melyet egyaránt alkalmaznak az angol alattvalókra és idegenekre. Mind hiába! A sért­hető pont fel volt fedezve : a miniszterelnök nem fe­lelt a franczia kormány sürgönyére. A nemzeti becsü­let kérdése jön előtérbe tolva. Oly kü­zdtér, melyen egyesülhettek a pártok : Disraeli, Gladstone, lord John Russell, sőt maga Roebuck is; toryk, peeliták, szabadelvűek és radicalok. Lord Palmerston azon hévvel, melyet az aggkor sem volt képes kihtí­­teni, mondhatni egész szenvedélyességgel támadta meg ellenségeit, védte eljárását s a franczia kormány bilijét, mely nem Anglia, hanem azon menekültek el­len emelt vádat, a­kik Anglia vendégszeretetével visz­­szaéltek. Azonban hasztalan igyekvék az öreg úr a parliamenti cselt, mint nevezé, leleplezni, hasztalan inté a többséget,, ne engedje magát rászedetni , a bu­kást nem kerülhette ki. 234 szavazat volt a módosít­vány mellett, 215 ellene. Palmerston bilije 19 sza­vazat­ többséggel el len­vetve, , és pedig oly mó­dosítvány elfogadása által, mely a minisztérium eljárását a január 20-ai franczia jegyzékre nézve határozottan rászalta E kettős vereséget, mint az „Observer“ mondja, lord Palmerston talán kikerül­hette volna, ha a viták másnapra halasztását in­dítványozza , de, talán először életében, roszul szá­mított. Vagy úgymond a nevezett lap, Wise úr in­dítványára gondolt a nemes lord, mely mart. 4-kére a pecsétőri hivatal eltörlését hozávala javaslatba. Tud­juk, hogy e hivatalt Clar­i­arde marquis-val töltötte be a ministerelnök, mely kinevezés nagy ellenszenv­vel találkozott, s előre látható volt, hogy Wise indít­ványát a kormány ellenében, a többség elfogadja. Az Observer tehát azt hiszi, Palmerston jobbnak tartotta összeesküvési bili kérdésében bukni i meg, mint az érin­tett, merőben népszerűtlen kinevezés miatt. Részünk­ből nem osztozunk e nézetben; minden oda mutat, hogy a miniszterelnök nem számított azon eredményre, melynek következtében, igen természetesen, azonnal le kelle lépnie a kormány éléről. Rövid miniszteri tanácskozás után Palmerston kor­mánya még az­nap beadta lemondását a királynőnek. Másod ízben történt ez­úttal, hogy e fiatal lelkű agg államférfin a Napóleon iránti előzékenységének esett áldozatul. 1851-ben mint tudjuk, a királynő kény­­szerítette őt kilépni a minisztériumból, mivel a fran­­cziaországi államcsínyt önhatalmilag, s az uralkodója irányában megtartandó formaságok megsértésével, rögtön elismerte. Akkor, mint mondják, nagyon meg­­boszankodott rá a királynő, s azzal fenyegette őt, hogy a parliament által mondat ítéletet eljárása fö­lött. Bukása váratlan volt, azonban megboszulta ma­gát. A whigek nélküle megbuktak; a toryk egy évig sem tudták magukat fentartani. Európa egén fellegek mutatkoztak, s mindinkább uralkodóvá lön a nézet, hogy csak Palmerston valódi angol politikája mentheti meg Angliát. Növekedő népszerűsége csak­­hamar ismét a kormány élére állíto­st. Miniszterel­nök lett, és pedig mailenható a parliamentben és az országban. S­ime megint a francziák császára iránt tanúsított előzékenysége buktatja meg. Ezúttal azon­ban nem a királynő, hanem a képviselők háza kény­szerítő lemondásra. Ugyanazon ház, melynek válasz­tása által diadalt ült egy év­ előtt a chinai ügyben szintén coalitio­ útján alakult többség fölött. S külö­nös veszélye a sorsnak, hogy azon férfiú ellenében, a ki néhány év előtt a híres „cívis romanust“ emle­gette, a manchesteri iskola képviselője, a békebarát, Milner Gibson emel vádat azon okból, hogy Anglia becsülete fentartását nem viselte eléggé szívén. An­nál nagyobb csapás ezúttal reá nézve, mert azon han­gulat, melyet Gibson m­ódosítványa kifejez, nagy visz­­hangra talál Angliában. A bili első felolvasása után ugyanis a meetingek azonnal felkarolták e kérdést, s a tudósítások jelenték, hogy a keleti háború óta egy kérdésben sem mutatkozott nagyobb izgatottság, a­mit a Moniteur katonai feliratai és Moray beszéde kétségkívül csak növeltek. Mondják, hogy lord Derby az alsóház karzata alatt megjelenvén, a habozó conservatív párt tőle vette azon jelszót , hogy Gibson módosítványára sza­vazzanak. Mint az ellenzék legtekintélyesebb részé­nek vezérei, lord Derbit bízta meg a királynő új kormány alkotásával. Az „Observer“ szerint ismerve a helyze­t nehézségeit, nem nagyon kapott az alkal­mon a nemes lord. Mindenek előtt Gladstone, Herbert, Graham és Cardwell közreműködését igyekvik meg­nyerni. Gladstone azon esetre ígérte csatlakozását, ha sikerül barátjait is­ a kormánybalépésre bírni. Ezek azonban nem akartak csatlakozni, valószínűleg azért főleg, mivel azt hitték, hogy ha D­e­r­b­y lordnak el­megy a kedve a minisztérium-alkotástól, a királynő majd lord J. R­u­s­sell fogja hivatni, kinek minisz­tériuma tartósabb életet igér. Lord Derby azonban, ha a peelitákkal nem sikerült, is a szövetség, folytatta a mihez kezdett S tory minisztériumot alkotott, melynek főbb tagjai a következők : miniszterelnök : J. D­e­r­­­b­y; lord kanczellár : sir F. T­h­é­s­i­g­e­r, (ki, mint felsőházi elnök, lord Chelmsford czimet nyer); ta­nácselnök : Marquis of S­a­l­i­s­b­u­r­y; a kincstár kan­­czellára : Mr. Disraeli; külügyi államtitkár : lord Malmesbury; belügyminiszter:Mr. Wa­­­poo­­­e; hadügyi államtitkár : Peel tábornok; kereskedelmi minister: Mr. Henley; az ind ellenőri hivatal feje: lord Ellenborough; titkos pecsétőr: lord Hard­­w­i­c­k­e; közmunkák minisztere : lord John Man­ners; gyarmatügyi miniszter : lord Stanley; ad­­miralitás első lordja : sir John Packington; al­­földi helytartó : lord Eglinton. Az admiralitás első lordságát, mint a lapok írják Northumberland her­­czegre akarták ruházni, de nem fogadta el. Öregsége miatt-e vagy egyéb okból? Nem tudjuk. Gyarmat­­ügyi miniszternek, mint mondják, eleinte sir Edw. B­u­l­w­e­r L­y­s­t­o­n volt kijelölve. Azonban szo­kásban van Angliában , hogy a­mely parl­amenti tagok kormányhivatalt vállalnak, új választás alá esnek , s mint a lapok írják sir Edw. Bulwer Lys­­tonra nézve attól tartottak , hogy nem fog ismét megválasztatni, a­mi mindjárt egy kis demonstrativ lett volna az új minisztérium ellen, így Stanley lordnak (Derby lord fiának) kellett e tárczát elvállal­nia. Úgy látszott, habozott egy ideig, szabadelvű lé­tére, a tory minisztériumba lépni, melynek elveiben nem osztozik, vagy talán (mint a Daily News írja) ,eleinte, nem tarta illőnek, hogy a fiú atyja kormányá­ban kitűnő állást foglaljon el. Azonban végre is elfo­gadta, így alakult, meg lord Derby második mi­nisztériuma. 1830. óta ugyanis a következő kormá­nyai voltak Angliának. Grey minisztériuma 1830—

Next