Pesti Napló, 1858. július (9. évfolyam, 2515-2541. szám)

1858-07-01 / 2515. szám

129-2515. 9-dik évi folyam.PESTI NAPLÓ. Pesten, házhoz hordva ! Évnegyedre . . 5 frt p­kr. pp. Félévre . . . 9 frt 30 kr. pp. PP- ■ MISm nirdntmániml? Alfa • 6 hasábu petit sor 1-azeri hirdetésnél 4 pkr. Bélyegdij Iliric vUlvKlji vk Útja , külön 15 pkr.Magán vita 4 hasábos petit sor 15 pkr. 1858. Csütörtök, júl 1. Előfizetési feltételek Vidékre, postán Évnegyedre . . . 6 firt pp Félévre.......................11 frt Szerkesztési iroda: Egyetem-utcza 2-dik szám, 1-ső emelet. Szerkesztő szállása: Angol királynő 53. sz. A lap szellemi részét illető minden közlemény a szerkesztőséghez intézendő Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatnak el. Kiadó-hivatal: Egyetem-utcza, 2-dik szám, földszint. A lap anyagi részét illető közlemények (előfizetési pénz, kiadása körüli panaszok, hirdetmények) a kiadó-hivatalhoz intézendők. Előfizetési felhívás a A naponkint megjelenő lapra az előfizetési feltételek a következők : Postán naponkint küldve július-decemberi fél évre .... 11 ft Helyben házhozhordással julius-decemberi fél évre .... 9 ft 30 kt „ » » julius septemberi három hónapra . . 6 ft „ „ julius-septemberi három hónapra . B ft A lapnak fenállása az előfizetők számától függvén, bizodalmasan fordulunk a t. közönséghez, hazafiaságától remélve, hogy ez egyetlen független politikai nagy magyar napi­lapot fentartani fogja. A szellemi érdekek lehető legterjedelmesebb képviselete mellett a szerkesztő úr gondoskodását oda is kiterjeszten­i, hogy az eziránt érdeklett közönség a kereskedelmi üzletre, iparra, gazdászatra stb. vonatkozó tudósításokkal, a­mennyiben ez csak lehetséges, naponkint és kielégítő terjedelemben találkozzék , miszerint a magyar kereskedő, iparos és gazda a szükséges értesítéseket ezen hazai lap hasábjaiból is meríthesse. Az előfizetések jókori megtételéért esdünk, mert a hírlapbélyeg miatt szerfeletti példányok nem nyomathatván, a későn érkezőknek teljes számú példányokkal alig szolgálhatnánk. Pest, június 1858. EHICH GUSZTÁV, a „Pesti Napló“ kiadó tulajdonosa. E r­­­ó k Távirati fivoritás a bee.! börze átkeléséröl június 30 1858. . VASUTMENETEK. INDULÁS. Bécsből—Regire. 6 óra 30 p.r.,és 7 ó. estre. Bécsből—Győrre : reggeli 8 órakor és 4 ó. 40 p. d u. a Debreczenbe 6 ó. 30 p. reggel 7 óra. Györ­röl—Becsbe : reggeli 6 órakor. Szeidból—Győrre 2 o. 45 p. d. u. Pe­stről—Becsbe : 9 óra 5 p. reggel, 9 óra 30 p. estre. „ Szolnok—Szegedre: 4 ó. 15 p. d.u., és 4 ó. 30 p.r. „ Debreczenbe : 4 óra 30 p. r., 4 ó. 15 p. d. u. Szegedről—Pestre : 11 ó. 28 p. éjjel, és 2 órak. d. u. Debreczenből . : 11 ó. 58 p délben, 9 ó. 55 p. estve. Szolnokból „ : 4 óra 31 p. d. u , 3 ó. 13 p. reggel. Czeglédről „ : 5 óra 47 p. d. u., 4 ó 47 p. reggel. Szegedről—Temesvárra : 12 ó. 15 p. d u , 1 ó. 20 p. éjj. Temesvárról—Szegedre : 6 ó. 50 p rí, és 5 ó 30 d u. VÍZÁLLÁS. DUNA. Pesten, jun. 30. 6‘4 " 0"­ 0 felül. Pozsony, jun. 25. 1‘ 3" 0-on felül apadóban. Mosonyban, mart. 16. 3' 0 a. TISZA. Szegeden, apr. 22. 18' 4" 0 felül. Tokajban, jun. 26. 7' 3" 0 felül. Naményban, jun. 24. 3' 1" 0 felül. BEG A. N.­Becskereken, jun. 19. 5' 8" 0 felül Temesvárott, jun. 25. 2' 1" 0 felül. KULPA. Sziszeken, jun. 20. 5' 2“­0­f. apadóban FERENCZCSAT. Tiszaföldv., jun. 16. V 11« Cf. A pesti gabonacsarnok bejegyzett árai június 30. | Pénzb.­r t­é k | Pénzb. | Érték | Pénzb. | É r t­é­k Pénzb. Államkölcsön. 5% en metalliques 41/a°/0 -ea met. 4%-es met. . 3° „cb met. . 2%%-es met 1%-es met. . ?%%-es bankó 5°/0-es B sorozat 6%-es lombard velenc­.ei 5° g-es nemzeti kölcsön 5°.0-es als. auszt. urlo­k 5°/1-es magyar és gall. 50/o-es más koronaorsz. 5° 4-es sopronyi . . 5%-es sorsolhat gloggniczi 4°/o-es pesti................... 4%-es más hindi .. . Sorsjegykötelezvény. 1834-dikt .................. 1839-diki fi ... . 1854-dikt ..... «m 72% 65 4»'/* 41V« 16 «5 94 96 83%. 94 81‘/s 84 96 97 96 94% 303 130'/« 110'/. Trieszt kölcsön a 100 frt Comp. -Rentpapirok . . Eszterházy 40 ... . Salm. sorsjegyek . . Pálffy....................... Genois . . . . Clary hg. . .... . Windischgrätz hg Waldstein gróf . . Keglevich gróf . . Vasútrészvények. Éjszaki vasút .... Államvasút.................. Állam­vasúti certific. Lincz-budweisi . . . Lombard-velenczei . . Erzsébet nyugati pálya. Tiszai pálya .... Ferencz József keleti pály. Pardubiczi vaspálya Keletgalicziai . . . 104 ' 15% 79V, 43 ML 37 37*/, 33 28* 8 14'/, 166S 267*/s 302 23­% 100 100 184% 93% Iparrészvények Bankrészvények Bankcertificat . Hitelintézet . . Escomte-bank . Lloyd részvények Dunagőzh. részvény. .. 13-ki kibocsátv Pesti lánczhid . Bécsi gőzmalom Elsőbbségi kötvények: 5% Lloyd .... 5% Éjszaki vaspálya 5% Gloggnitzi . . .V Gőzhajózási . . Államvasut . 500 franc Lombard a 275 lira Váltó (devisek). Amsterd. 2 hóra­r. . . Augsburg usa . . . 977 196% 228 115 345­ 535 59 69­­7 89% 81% 86% 265 258% 87 104% Bukuresti 31 napra fr. Staubul...................... Frankfurt 3 h. múlva f. Hamburg Livorno London Milano . Paris Pénzérték (valuta). Vert arany.................. -Szélarany ...... Napoleon d’or .... Souverain d'or .■ . . . Orosz imperiale.... P. Fridriacb d'or . . Angol Souvereings . . . Ezüst............................ Pária, jun. 26. 4%°/o rente . 3 /, . . ... London, jun. 26. 3%Cons. 263 470 104»/« 76% 104 10. tl'/j 104 122 7% 107% 8. 15 14. 12 8. 21 8. 39 10. 14 “% 94.1') 68 30 95 y. Alsó austriai mérő Búza, marosi ,, bánsági Súly. I_ Font.­­fr. 37—88 37—881 3 tiszai bácskai '■6—88 3 85—86 3 Ezüstp. , kr.fr. kr .241­­20] 1 18» 3 30 3,26 fehérvári Kétszeres uj Rozs Árpa Zab .' / Kukoricza Köles Bab­ . Repcze 84—87 3•­4 77—79 212 78—80 216 66—69 14­ 48—50 140 82-81 228 60-83 28 88—90 320— —— 3 36 2 16 2,20 1 52 1 44 2,36 2] 16 3 24 A megújult félévben. A kereskedői osztálynál már régi idők óta divatban van, hogy érdekeit folytonosan hír­lapi nyilvánosságban­ tartás által képviselik, mire a szorosabban véve, ipar és kereskedelmi szakban kül- és belföldön megjelenő számos napilapok elég alkalmat adnak, s e tekintet­ben az illető közönség, különösen Magyaror­szágon a jelesen és sok körültekintéssel szerkesztett Pester Lloydban teljes kielégítést talál. A birtokos és gazdaközönségnek ilyetén képviseletére legelső helyen a gazdasági la­pok hivatvák, s ezek teljesítik is kötelességü­ket. Azonban gazdasági ágban napilappal nem bírunk; a „Gazdasági Lapok“ és „Falusi Gazda“ mindenik csak hetilap lévén,­­ ho­lott az üzleti forgalomban gyakran egyetlen­egy nap is lényeges változásokat hoz elő.­ Ugyanazért a birtokos és gazdaközönség érdekeinek e tekintetben képviselését már ré­gibb idő óta a „Pesti Napló“ tűzte ki magá­nak czélul, szerkezeti sorába „Gazdasági és kereskedelmi szemle“ czím alatt egy különö­sen erre szánt rendes rovatot vévén fel. És ezt annyival inkább tettük és kötelessé­günknek tartottuk tenni, mert lapunknak kü­lönösen vidéki közönsége, a kereskedelmi la­poktól, melyek napi tájékozásra alkalmat ad­hatnának, többnyire távol esik, s nagy rész­ben épen a birtokos és gazdaosztályból való. Mily sikerrel felelt meg egyébiránt eljárá­sunk eddigelé a czélnak : ítéljék meg azok, kik a terményüzletet illetőleg mostanában la­punkból merítették tájékozásukat, s most e tájékozást a jelen állással összevetni alkal­muk van. Jövendőre lapunk új alakja szerint még na­gyobb terjedelmet szándékozunk e rovatnak adni. Kiterjesztendjük benne figyelmünket a magyarországi, birodalmi és külföldi gabona­­piaczokra, az ott változó árakra, mindenféle más nyers földterményekre, ipar és kereske­delmi csikkekre, főkép melyek országunkat, mint termelő országot közelebbről érdeklik, országos vásárokra, bel- és külföldi pénz­­piaczra, börzére, a forgalom és közlekedés eszközeirel kapcsolatban ugyancsak bel- és külföldön az időjárás folytonos szemmeltartá­­sával, mindezek köréből szorgalommal gyűjt­­vén és időnként combinatív összeállításban közölvén a tájékozó adatokat. Figyelmünk­­ lesz a csupa üzleti híreken és tájékozásokon kívül a mezőgazdaság körében időnként fel­merülő egyéb újdonságokra is, a­nélkül mind­­azáltal, hogy a gazdasági lapok szakkörébe vágnánk által. Hogy azonban feladatunkat különösen Ma­gyarországra nézve annál tökéletesebben tel­jesíthessük, rendes levelezőinken kívül is, ki­ket körleveleinkkel megkerestünk s a folyto­nos összehangzó egybeköttetés tekintetéből ez­után is időnként alkalmilag megkeresni fogunk, bizodalommal megkérünk ezennel minden ügybatátot, különösen lapunk előfizetőit kö­zönségesen, hogy e rovatba szolgáló becses tudósításaikkal bennünket időnkint megsegél­­leni kegyeskedjenek, mi a nagy­közönség ér­dekének szolgáló bármely alapos tudósítást mindenkor szívesen s a legnagyobb köszönet­tel fogadunk, valamivel csak a közügynek használhatunk. Gazdasági és kereskedelmi szemle. Pest, jan. 30. Tegnap reggel gyönyörű szép csen­des esőre virradtunk, mely egész reggeli kilencz óra utánig folytonosan a legszebben esett, és a levegőt egész napon egy kevéssé meghüvösitette. Ma ismét szép tiszta napunk van. GabonaÜzletünk folyvást élénk s immár helyben mindenféle gabona többnyire a csarnoki árjegyzés felett fizettetik. Leendő gyapjuvásárunkra valamint a készlet gyü­lekezik, azonkép vevőkul bécsi, brüni, reichenbergi, freibergi, neuhausi, brandeisi, prágai, boroszlói sat. posztógyárosok és gyapjukereskedők már is szép számmal jelentek meg. Eladás még kevés jött létre, leginkább is csak középfinom gyapjúból mázsája 110 —130 pírjával. A repczeolajnak mázsája őszi szállításra 28 pfton áll, mely áron vevők bőven lévén, az üzlet egy kis élénkségre tett szert. — Bécsben sokkal magasab­ban állanak az árak, név szerint tisztított olaj készlet­ben 29%, nyers 28% ft mázsája, apró részletekben az elsőér­t 30 pftot is adnak. Új olajra nézve szintén emelkedett a hangulat, minek következtében az árak 29 pftról 30% pftra emelkedtek , de mely áron még nem vállalkozik eladó. Repczét sem újat, sem régit nem lehet venni. Kala, jun. 21. Országos vásár lévén, búza 3 ft 20, kétszeres és rozs 2 ft 8, zab 1 ft 44 pkrjával kelt po­zsonyi mérete. A gyapjú szintén igen kelendő volt, 56 —57 pftjával fizettetvén az úgynevezett bácskai gyap­júnak mázsája. Baja, jun. 26. A legközelebbi napokban mintegy 15.000 mérőre tehető az összes gabonakelendőség; az árak emelkedésben következők: búza 2 ft 56 kr — 3 ft 4 kr, rozs és kétszeres 2 ft 8 kr, árpa 1 ft 40 kr, zab 1 ft 36 — 40 kr, kukoricza 2 ft 16 - 20 pengő kr mérete. Mező-Túr, jun. 25. Habár mindennap fellegzik is, nincs esőnk, csak rekkenő melegség, szü­netlen szél, — minek tegnap is 8 ház lett áldozata, tűz által emésztetvén fel. — A magyar bizt.­egylet ügyvivőjé­nek talán még most ■ sincs meghatalmazása nálunk biztosításokat elfogadhatni. Gyep, heve­s szénánk semmi nem lett. — vetett széna nagyon kevés. Búzánk igen kevés, az is üszö­gös lesz. Az árpa nem képes fejét kihányni; ha lesz is valami belőle, léha lesz. Tengerihez még lehet re­ményünk. A dohányültetéssel elkéstek. Burgundi ál­talában ritka. Búza ára köbsönkint op. 15 ft 30 kr., árpa 10 ft 30 kr, tengeri 12 ft. Gömör-borsodiak sze­dik, nem kereskedők, de a termesztők nagyon tar­tózkodók az eladásban. Az árenda leugrik s nagyon kelletlen. U. i. A búza egy nap alatt 1 vítot ugrott. N. N. Kassa, jun. 23. Hetivásári gabonaárak: búza 3 ft 42—54 kr, kétszeres 3 frt 24, rozs 2 frt 54 kr — 3 frt, árpa 2 ft 30—36, zab 1 ft 42—48, kukoricza 3 frt 6 —12, paszuly 2 frt 48 —54 kr. pp. mérete. Brailában folyvást élénk a gabona kelendőség; jun. 14-től 19-ig elkelt 2000 kiló búza 206—216 pi­­asz­téré­vel, 1200 k. könnyebb fajta 190—195, még könnyebb 2400 k. 168—177 piaszterivel, 4000 k. ku­­­­koricza felsőbb állomásokról 135 — 142, ismét 2300 k. bráisavidéki 140—151, — 700 kiló alábbvaló 133 —136 piaszterivel, rozs közép minőségű 900 k. 82— 98, — árpa 5300 k. 72—80 piaszterivel. Gabonakész­let helyben 6000 kiló búza, 9 — 10,000 k. kukoricza, 3000 k. árpa. Az időjárás igen meleg, mi a tartós szárazságnál fogva a vetéseknek épen nem használ. Galaczon jun. 12-től 15-ig elkelt 3200 kiló puha búza 165—210 piaszterivel, 3800 k. kukoricza 128 —132, és 1000 k. árpa 90 piaszterivel. Odessából jun. 18-ról írják, hogy az üzlet a hét folytán a középtengerre ismét igen élénk volt, és az árak újólag emelkedtek. A berlini „B. u. H. Zirja jún. 25-kéről, hogy a güstrowi gyapjúvásár nem a legjobban ütött ki.­­ Volt a vásáron 68,000 stein gyapjú, tehát 10,000 steinnel több mint tavaly. Először élénken is indult a vásár, hanem az eladók steinenkint a középfinom szász gyapjútól 15—16 tallért követelvén , e miatt a vevők visszatartózkodók lettek, bár egyes jobbféle gyapjú 17—17% talléron is kelt el. Délutánra 13 —14% tallérig való leszállással engedvén az ela­dók, élénkebb lett a forgalom, mégis első nap fele alig kelt el a készletnek. A második nap a vevők részéről is több élénkséggel indult meg, úgy, hogy utoljó felé az első napi leszállított árak 30% tal­lérral ismét feljebb rúgtak. Az egész vásáron meg­látszott a legközelebbi berlini gyapjúvásár lanyha­­sága, és az, hogy a gyapjúmosás nagyon kevéssé ki­elégítő, sok helyen szintén rész volt. Eziránt az idén csaknem általános a panasz. Hamburg, jun. 26. Búza szilárdan áll, rozs változatlan 125 fontos 65 tallérért kérve, 2—3 tallér­ral feljebb tartva. Olaj octoberre 30—30% forint. Bécs, jun. 28. A szesz üzlet állása iránt a bécsi „Handels­ Z.“ azt írja, hogy míg szombaton még 27 kr volt készletben, 28 kr septemberre, ma 28 án már egy kereskedőház készletben 28 p­c krért vásárlott. Zárüzletben kevesebb volt az élénkség, mivel minden ember csak készletet keres. Régen tudva van, hogy itt egy magyar üzértársaság alakult, mely állítólag 1­50,000 akó szeszt szedett össze fokonkint 24 kajával felfelé. Ez üzlet mellett a hitelintézet, mely az árut természetesen jó biztosíték mellett kölcsönnel fedezi, s igen szép nyereséget tesz , de várjon az illető üzérek­­ nyernek-e, még bizonytalan s leginkább attól függ, hogy csupa zárszerződési kötvényre menyit voltak ké­pesek helyben összevásárlani. Ez összevásárlás egyéb- s iránt az üzlet emelésére úgy látszik, csak időközi ha­tást gyakorolhat. I tés mikénti emelése ügyében b. H­­ 11 e­r, b. Nikolics és dr. Langerbacher urak személyében kinevezett bi­zottmány azon véleményt terjeszti elő, hogy az egye­sület e tárgyban legüdvösebben csak fiókegyesületek által hathat. E véleményt magáévá tevén a közgyű­lés, fiókok szervezketése iránt újólag folyamodást ha­tározott. — 10 uj tag jelentetett be, köztök b. Sina Si­mon 200 pft alapitványnyal s 25 pktnyi évi járulék­kal. — Reuter Jakab cs. k. tanácsos ur kérdést tesz a kenderáztató ügye iránt, hogy személyes megje­lenése mennyire mozdíthatná azt elő. E tárgyban a kendertörés minél könnyebben eszközölhetése iránt kell tisztába jőni. — Az 1847-dik évi mezei rendőri szabályok újra kihirdettetése iránt az il­lető helyre kérés inditványoztatott. — A junius 1-én bezárt számadás szerint egyesületi bevétel 1454 ft 59 kr, a 366 tagnál kint van még 133 pft. Évi ille­tőségükön felül ketten fizettek 60 pftot. A hátralék­ban levők harmadszor és utoljára rendeltetnek felszó­­littatni. Több tagok diplomát kérnek, mely kérés az alapszabályokban gyökerezvén, teljesítése a választ­mány gondoskodására bizatik; a diplomáért minden­ki illető dijt lévén fizetendő. — Aigner Károly tag, méhészeti szakosztály alakítást indítványoz; véle­ményt iránta a választmány fog adni. Vámügy: Ausztria, Modena és Parma közt 1852 aug. 9-én egy vámszövetségi szerződés köttetett, mi­nélfogva 1853 febr. 1-től kezdve a nevezett tartomá­nyok közt vámmentes volt minden közlekedés. E szer­ződés 1857 vol. 31 ével lejárt s azóta a régi vámkö­telezettség lépett újra érvényre. Modena és Párma különösen posztó s más gyapjukelme, szőnyeg, gya­potfonal s kelme, vas-,rövidáru, bútor, galanterie áru­­czikk stb. termékeket fogyasztott az ausztriai biroda­lomból ; e tárgyakban a megújult vámokat a forga­lom jelentékenyen megőrzi, mely új viszony terhe legközelebbről érinti Felső-Ausztriát; azért is a lin­­czi kereskedelmi és iparkamara jan. 14-kén tartott gyűléséből a vámszövetség megújítása tárgyában a magas kereskedelmi minisztériumhoz hathatósan in­dokolt kérést intéz. Gazdasági s kereskedelmi vegyes hírek. Temesvári gazdasági egyesület június 1-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyvét a T. Z. jún. 26-iki száma közli. Főbb tárgyak: A magas kormány által az egyesületnek átengedett epreskertek mi czél-­­­ra, miképen használása még függőben van. Az adó-­o­mányozás 3 feltétel mellett történt: 1. hogy ezután is 1 epreskert maradjon, 2. hogy az egyesület érték bizo­nyos érdijt fizessen, 3. hogy az ott beállított mos­tani kertészt tartsa meg. Miután az egyesület e kerte­ket kísérleti gazdaságnak szolgáló telekért látná be­­cserélendőknek, e feltételeket terhesnek érezvén, azok megszüntetése iránt intéztetik kérés. — A lótenyész- ! Hivatalos hirdetések kivonata. A „Budapesti Hírlap“ 146. számából, (jun. 29.) Bírói árverések. Tapolczán a Szent-György he­gyen fekvő s 1800 pftra becsült Tóth István-féle szőlő árverett. jul. és aug. 13-án a tapolczai cs. k. szolgabiró­­ság által. — Adorjánház községben Farkas Judit özv. Sándorné hagyatékához tartozó 60 számú 310 ftra be­csült ház árverett. aug. 3 án és sept. 4-én a pápai szol­­gabiróság által — Mátyásházán Zsolnár Istvántól lefog­lalt 153 számú 232 ftra becsült ház árverezt. jul. 12-én és aug. 10-én a pápai cs. k. szolgabiróság által. — Alsó Visnyén Kis Ferencztől lefoglalt s 400 pftra becsült telek árverezt. jul. 8-án és aug 2-án a kaposvári cs. k. vár. kik. bíróság által. — Orosházán Csabay Juliánna hagya­tékához tartozó a szinyér tornyai pusztán fekvő 166 holdból álló földbirtok — holdja 116 ftra becsülve — árverett. aug. 12-én a b. csabai szolgabiróság által. — Pesten a nagyhidutczában 673—7 sz. a. fekvő s 140,319 pftra becsült Vrányi-féle ház árverett. jul. 24-én és aug. 28-án a pesti cs. k. orsz. tszék teremében. Csődmegszüntetés. Schwarcz Mózes kecskeméti refüs kereskedő elleni csőd, a bukott s a hitelezők közti kiegyezés folytán. — Axamety és Evőky czim ellen a nagyszombati cs. k. törvényszék előtt folyt csődper, a csődtömegnek a hitelezők közt történt feloszlatása folytán. Szabadalom. Hetsey Adolf Pesten nagyhidutezá­­ban 5. sz. gyapjúmosásra, bútor és egyéb szövetek tisz­títására szolgáló porra nyert három év tartamára kizá­rólagos szabadalmat.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék