Pesti Napló, 1858. augusztus (9. évfolyam, 2542-2566. szám)

1858-08-01 / 2542. szám

156-2542. 9-dik évi folyam.PESTI 4PLC. Főmunkatárs­­ Szerkesztési iroda­­ b. Kemény Zsigmond. N­agyelvm-utoza 2-dik szám,­l-ső emelet. A lap szellemi részét illető minden közlemény a szerkesztőséghez intézendő Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatnak el. '­ Kiadó­hivatal: Egyetem-utcza, 2-dik szám, földszint. A lap anyagi részét illető közlemények (előfizetési pénz, kiadása körüli panaszok, hirdetmények) a kiadó-hivatalhoz intézendők. Előfizetési feltételek: Vidékre, postán­­ Pesten, házhoz hordva: Évnegyedre .... 6 frt pp. Évnegyedre . . 5 firt p­kr. pp. Félévre.......................11 frt pp.­­ Félévre . . . 9 frt 30 kr. pp. IlarilatinAni7Al­­itlia ■ 6 hasion petitsor 1-szeri hirdetésnél 4 pkr. Bélyegdi ullUClilllvUjVu ■ külön 15 pkr.Magán vita 4 hasábos petit sor 15 pkr Távirati tudósítás a bécsi biA árkeletéröl július 31. 1858. Érték Pénz*.­ Érték Pénzb, Államkölcsön. 5%-es metalliques iVa°/%-es met.................. 47%-en met................. 3%-es met...................... 271%-es met. .... 1%-es met. ..... 9%%-es bankó . . . 5%-eB B sorozat . . . 5%/,-es lombard velenczei 5%-es nemzeti kölcsön . 5%-es als. auszt­­erb­k. 5%-es magyar és gall. . 10%-es más koronaorsz. 6%-es aopronyi . . . 5%-es sorsolhat.gloggniczi 4%-es pesti................... 4%-es majlandi . . Sor­jegykötel­ezvény. 1834-diki.................. 1839-diki .................. 1854-diki...................­ ­82% 72% 65 49% «%> 16Í/Í *4 94% 97% 83% 94 83% 85 96 97 96 95 307 134% 109% Trieszt kölcsön a 100 frt Comp. -Rent,papírok . Eszterházy 40 ... Salm. sorsjegyek . Pálffy ....................... Genois................... Clary bg....................... Windischgrätz bg Waldstein gróf . . Keglevich gróf . . ■■ Vasútrészvények. Éjszaki vasút ... Ál­lam­vasút . . Államvasúti certific. Lincz-budweisi . . . Lombard-velenczei . Erzsébet nyugati pálya. Tiszai pálya .... Ferencz József keleti pály. Pardubiczi vaspálya Keletgaliczsai .... Érték ! Pénzb. i Érték Pénzb. INDULÁS: Bécsből—Pestre: 6 óra 30 p.r.,és 7 ó. estre. Bécsből—Győrre : reggeli 8 órakor és 4 ó. 40 p. d u . Uj-Szőnyre 8 óra reggel. Pestről—Szegedre: 4 ó. 15 p. d. u., 5 óra reggel. „ Debreczenbe: 4 óra 15 p. d. u., 5 ó. reg. „ Nagyváradra: 4 B 15 „ „ 5 „ „ Szegedről—Temesvárra: 11 ó. 34 p. éjj., 2 ó. d. u. Temesvárról—Baziásra : 4 ó. 22 p. reg., 7 ó- 42 p. e. Nagyváradról—Pestre: 9 ó. 33 p. r., 8 ó. 22 p. estre. Debreczenből—Pestre : 11 ó. 15 p d. e., 9 ó. 53 p. e. Baziásról—Temesvárra: 2 óra 25 p. d. u. Temesvárról—Szegedre : 7 ó. 54 p e., és 6 ó. 10 p . Szegedről—Pestre : 1 ó. éjjel, és 12 óra k. délben. Pestről—Bécsbe: 9 óra reggel, 9 óra 25 p. estre. Uj-Szőnyből—Bécsbe : 4 óra 20 p. reggel. Győrről—Bécsbe: 6 óra reggel, 4 óra délután. VÍZÁLLÁS. DUNA. Pesten, jul. 31. 7"0" 0'" 0 felüL Pozsony, jul. 28. 1' 9" 0-on felül apadóban. TISZA. Szegeden, apr. 22. 18' 4" 0 felül. Tokajban, jul. 27. 6' 2“ 0 felül. Naményban, jul. 25. 1' 5" 0 felül. BEGA. Temesvárad, jul. 27. 4' 10" 0 felün. HULPA. Sziszeken, jul. 25. 3' 2“ Of. apadóban. FERENCZCSAT. Tiszaföldv., jul. 15. 1' 3" Of. Iparrészvények. Bankrészvények Bankcertificat . Hitelintézet ... . Escomte-bank .... Lloyd részvények. . . Dunagőzh. részvény. . . ., 13-ki kibocsátv. Pesti lánczhid . . . . Bécsi gőzmalom .­­Elsőbbségi kötvények. 5% Lloyd .­­ . . . 5% Éjszaki vaspálya 5% Gloggnitzi . . . . 1% Gőzhajózási . . . Államvasut á 500 franc. Lombard á 275 lira . . Váltó (devisek). Ama térd. 2 hóra r. . . Augsburg uso . . . . V67 196 V, 239%, 1183­, 350 536 59 86 88 887, 82 87% 257 2697» 87 lf 5V« Bukuresti 31 napra fr. Stambul ..... Frankfurt .< h. múlva f. Hamburg 2 „ „ . Livorno ... London .................. Milano...................... Páris...................... Pénzérték (valuta) Vert arany ... Szélarany . Napoleon d’or Souverain d’or . Orosz imperiale ■ P. Fridriach d’or Angol Souvereings Ezüst .... Páris, jul. 29. 4%,% rente „ 3 % . London, júl. 29. 3% Cons. 267 473 1047/, 77 1047s 10.13 104 123 7% 107% 8. 12 1-1. 12 8. 23 8. 40 10. 15 47* 96.20 68 15 957s 1858. Vasárnap, aug. 1. A pesti gabonacsarnok bejegyzett árai jól. 31. mérő Alsó austriai­­ I Súly. | Ezüstp.­striai I Pont. |fr.|kr|fr.,kr Búza, marosi . §87- ,, bánsági. |Sz- ,, tiszai . §86- bácskai. §85- ,, fehérvári §84- Kétszeres . . 1 77- Bozb.............178-Arpa.................§86-Zab.................148-Kukoricza . . 181- Köles . . . . .. §80- Bab ..... |88- Repcze . .­­881—l-I­-891 3,511 4112 3 421 4| 6 31 3,0* 3,50 -88; -86| -87 3 36 2 2 1 1 2| 2 20! 16; 16 | 52 § 4»§ 409 361 2 20 2120 2 1­2 1­48 2 , I­­ 113% 16% 79% 42% 39% 37% 38 27 26% 15% 165% 256% 302 232 100%6 100 184% 94% ♦í fedő« s­z . fft »1 ft. I kr PESTI NAPLÓ előfizetési ára: Vidékre postán küldve : august.—decemberi öt havi folyamára 9 pfrt. — Aug. — sep­­temberi két hóra 4 pfrt. Budapesten házhozhordással öt hóra 8 frt. két hóra 3 pfrt 20 kr. Az előfizetések elfogadtatnak minden cs. k. postahivatal által. A „Pesti Napló 44 kiadó­hivatala. Gazdasági és kereskedelmi szemle Pest jul. 31. A hét elborulva, hűvösen kezdődött: kedden ismét kitisztult, de csak azért, hogy megint elboruljon s szerdán jul. 28-kán délutáni 3­2 óra óta kevés szünettel folyvást esik. E mostani eső annyira országos, hogy talán nincs az országnak ré­sze, mely jelenleg a szárazságról panaszkodnék. De fájdalom, vannak ellenben oly részek, melyek e folyó évet gyakran látogatott jég ellen is szomorúan pa­naszkodnak. Különösen júl. 28-kan múlt szerdán kö­vetkező vidékeket látogatta meg a jég : Szeged, Csongrád, Kisújszállás, Kenderes, Fegyvernek, Pusz­tasüly, Tiszaföldvár, Buda, Új-Pest, Velencze, Sere­gélyes, Ráth s Nyitra megye több részét. Szóval egy­szerre még az idén egy napról ily terjedtségű jégesőt nem jelentettünk. Gabona hetivásárunk még a héten mindenik cse­kély volt. Az árak nyertek ugyan szilárdságukban az­által, hogy különösen az éjszak németországi piac­i árak emelkedtek , de azért sem a csarnoki, sem a hitelfiókintézeti árjegyzés nem változott, mit legin­kább azon körülménynek lehet tulajdonítani, hogy eladásra bocsátott készlet hiányában az üzérkedési for­galom csekély.A kereskedőknek egy nagy része egyéb­iránt, mi más időben szokatlan, a termelő első pia­­c­okon széjjel van, hogy a még mutatkozó régi s ke­rülő uj készletet felvásárolja. — Érdekes tudni, hogy a mait szombat óta a pesti csarnoki gabonaárjegyzés mindenkép a tavaly­ ilyenkori felett áll. Jelesen múlt 1857. jul. 31-én következő volt a pesti csarnoki ga­bona árjegyzés : búza bánsági 86—88 fontos 3 ft 15 —40 kr, tiszai 83—87 fontos 2 ft 52 — 3 ft 30 kr, bácsi 80—82 fontos 2 ft 42—50 kr, fejérmegyei 83—85% fontos 3 ft — 3 ft 20 kr, kétszeres 74—79 fontos 1 ft 42 kr — 2 ft, rozs 77—80 fontos 1 ft 50 — 54 kr, árpa 63—68 fontos 1 ft 30—52 kr, zab 45— 47 fontos 1 ft 36—38 kr, kukoricza 76 — 84 fontos 1 ft 56 krajezár — 2 forint 8 krajezár, paszalt 2 forint 24—40 kr, repeze 5 forint 12—20 krajezár. Ké­rem a rovatban közlött idei árjegyzéssel összehason­lítani , melynek e felett még azon különbsége van, hogy a tavali árak ilyenkor apadóban voltak, a mos­taniak emelkedőben vannak. Mint az eddig tett köz­lésekből combinálok, bár az uj gabona selejtességét tagadnunk nem lehet, súlyra lesz olyan, mint a har­madévi. — A gabonaérkezés egész hét folytán ismét igen csekély, alig rúg mindössze 20—25.000 mérőre. Arad, jul. 28. Csak a tegnapi újaradi hetivásárról van némi jelenteni valónk. A mezei munkák követ­keztében a gabona behozatal alig rúg 500 mérőre. Első minőségű búza köblét 21 — 22 váltó forintra tar­togatják az eladók, de ezt még csak pillanatnyi szük­sége teljesítésére a nagyon szorult molnár adja meg. Jelenlevő győri gabonakereskedők 19—20 vízot ígér­getnek , hanem igy meg az eladók nem adják, inkább visszaviszik a piaczról készleteket. Uj búzából is volt egy kevés a piaczon, de mely sem molnárok számára, sem kereskedésre nem a legalkalmasabb; találkozik egyébiránt közte elvétve 88 fontos is, de 17 ft 30 híjá­val ezt is szivesen odaadják. Szesz kevéssé keresett, névszerinti ára fokonként 31­2 pkr. A Maros növeke­dőben van. (A. Z.) Baja, jul. 24. Tegnap jó eső volt, mely egyfelől Szabadkáig, másfelől Zomborig terjedt. A gabonabe­­szállitás még csekély. Árak: búza 2 ft 56 — 3 ft 12 kr, kétszeres 2 — 2 ft 16 kr, rozs 2 ft 4—8 kr, árpa 1 ft 40, zab szintén, kukoricza 2 ft 24 kr bécsi mé­­rete; szénának 1 ft 6 kr mázsája pengőben. Miskolcz, jul. 28. Közép gabonaárak bécsi mé­rőnként pengőben búza 3 ft 12 kr, kétszeres 2 ft 48 kr, rozs 2 ft 20 kr, árpa 2 ft 6 kr, zab szintén, kuko­ricza 6 ft. Győr, jul. 28. Gabonacsarnokunk az árakat igy jegyzi: búza marosi 88 fontos 10 ft 54—54 kr, bán­sági 10 ft 42—45 kr, bácskai 85—86 fontos 8 ft 57— 9 ft 15 kr, — felföldi új búza 86—87 fontos 9 ft —9 ft 15 kr, rozs 78—80 fontos 5 ft 45 kr—6 ft, zab 5 ft 12—15, kukoricza 6 ft 48 kr—7 ft, árpa 4 ft 36-5 frt 15 kr, köles 6 ft—6 ft 30 kr bécsi mérete váltó­ban. Nem fog bennünket meglepni, ha a bécsi börze, már előbb, mint várnék, 6 pfton fogja jegyezni a búza méretét. Vizi szállítmányozásaink folyvást élénkek, így részint vontatóhajókon, részint sleppeken e­l. hó 24-től 27-ig bezárólag szállíttatott hozzánk összesen 89,324 mérő különféle gabona, és pedig 13,000 m. zab, 52,207 m. búza, 6425 m. kukoricza, 6922 m. két­szeres, 2000 m. árpa, 8338 m. rozs, 189 m. köles, és 450 mérő kendermag. Csak azt jegyezzük még meg, hogy legközelebbi győri tudósításunkban említett lin­­czi gőzhajó 3000 mérő búzával rakodtan már elhagyta partjainkat, rövid időn ismét visszatérendő. (Gy. K.) Boroszló, jul. 28. Búza fehér 72—90, sárga 68— 86, rozs 54—59, árpa 40—48, zab 39—44 ezüst ga- I vas scheffele. Amsterdam, jul. 28. Búza 8 fttal feljebb, rozs 4 fttal feljebb. Érdekes tudnivalók s statistikai adatok. Az összes birodalmi vasutak forgal­ma, csupán a lombard-velenczei vasutak kivételével, a legközelebb múlt félévben, t. i. 1858. jan. 1 től jan. 30-ig 3,350,044 személy és 33,076,817 mázsa pod­­gyász, gyorsszállítmány és közönséges teherszállítás után 16,732,149 pftot jövedelmezett, a megelőző év hason első felében bevett 15,497,987 pft jövedelem ellenében. Ennélfogva a folyó év javára 1,234,162 pftnyi jövedelem-emelkedés mutatkozik. Megjegy­zendő azonban, hogy a múlt év első fele óta sok új vasútág indult meg, mint csak Magyarországon is a debreczeni, nagyváradi, temesvári vasút. A gabona­szállítási kedvezések ideje a vasutaknál részint már 25 év, részint más nappal lejárt. Még eddigelé a déli pályán az előbb is kezde­ményezett magas minisztérium által nem nyitta­­tott meg. A temesvári kereskedelmi és iparka­mara az illető helytartósági osztály által „kisebb iparosokat segély­ző“ hasonló hitelintézet alakítására kapott utasítást, mint milyen Budapesten cs. k. Fő­­herczeg Albrecht kormányzó ő fensége adományozási­­ kezdeményezése következtében van keletkezőben. Az amerikai egyesült államok gaz­dálkodása. Igen fényes képzeleteink szoktak len­­ni nekünk Éjszakamerikáról, különösen a szövetséges államokról; jeles fejleményűnek szoktuk hinni külö­­nösen ezek mezőgazdaságát, következést hozva főkép­p a gépek alkalmazásából. Érdekes statistikai adatokat­­ van alkalmunk közleni az ebbeli állás tájékozására. 1840-ben következő szövetségi tartományokban kö­­■ vetkező volt a búzatermelés : Connecticut 87,000, Massachusetts 157,922, Rhode-Izland 3,098, New- Hampshire 412,124, Maine 848,166, Vermont 495,800, összesen 2,014,111 bushel (1 bushel több valamivel egy vékánál, azaz 378/5 bécsi stere.) Ugyanazon tar­tományokban 1850-ben volt, és pedig Connecticutban 41,000, Massachusettsben 31,211, Rhode-Izlandban 49, New­ Hampshireban 185,658, Maineban 296,259, Vermontban 545,955 — összesen 1,090,132 bushel. Tehát 10 év alatt a búzatermelés közel felényire apadt. Hasonló apadásra mutat a krumplitermelés, ebből termelt 1840-ben Connecticut 3,414,238, Massachu­setts 5,385,652, Rhode-Izland 911,973, New-Hamp­­shire 6,206,606, Maine 10,392,280, Vermont 8,896,751, összesen 35,180,500. — 1850-ik évben­­ Connecticut 2,689,805 Massachusetts 3,385,381 , Rhode-Izland 651,029, New-Hampshire 4,304,919, Maine 3,436,040, Vermont 495,014, — összesen 19,418,191 bushel. Szintén csaknem felényire apadás mutatkozik. És ez apadás korántsem abból származik, m­intha az 1840- dik év az 1850-ik felett jelentékeny termékenyebb­­séggel bírt volna, mert az apadás évenként tapasztal­ható folytonos, s nemcsak az említett, hanem más tartományokban is mutatkozik. Jelesen szintén 1840-ben volt a búzatermés Tennes-­­seeben 4,569,692, Kentuckyban 4,803,162, Georgiában 1,801,830, Alabamában 838,052, összesen 12,012,726,­ 1850-ben pedig Tennesseeben 1,616,387, Kentu­ckyban 2,142,822, Georgiában 1,088,534, Alabama­ 294,044, összesen 6,144,796 bushel.­­ Szinte csak­nem felényire apadás. Új-York tartományban jelenleg 300,000 juhhal van kevesebb mint volt 30 év előtt. Öt év óta csak­nem 50 százlélit tesz az ebbeli apadás. Ló, szarvasmarha és sertésre nézve jobb valamivel az állapot, de itt is 15 száztéli apadás van.­­Ugyan­ott 1845-ben 13,391,770 bushel volt az évi búzater­més, azóta évenként apadván, most 6 milliót alig tesz. 1844-ben egy akre föld kukoriczatermés (1 akre kevesebb valamivel egy magyar holdnál azaz mint egy 1,126 bécsi □ él) még 2475/100 bushelre ment át­lagos mérték szerint az egész tartományban; 1854-ben már csak 212/100. Virginiában, Észak-Karolinában 1850 körül egy akre búzatermése átlagosan már csak 7, Alabamában pedig szintén csak 5 bushel. Míg Te­xas s Arkansas áttörésű földein egy akre átmérőleges gyapottermése 700—750 font, addig Dél-Karolina ré­gibb földei alig adnak felényit. Virginiának dohány­termése 1850-ben 18 millió fonttal adott kevesebbet mint 1840-ben. Semmiféle növény nem mutatkozik annyira földszivónak mint a dohány, (t. i. mivel nem trágyáznak alá) és sok tartományban egész vidékek hevernek immár pusztán, melyek századokon át ter­mettek dohányt, búzát és rozsot. Kétségtelen, hogy az unióhoz tartozó összes tartomá­nyok művelés alatt álló összes földeinek legalább is háromnegyede ezen földerő pusztulásban többé kevés­bé szenved. Georginai tudós dr. Lee, becslése szerint az egyesült államokban átmérőleg a földjövedelem min­den akre után 10 pettel apad. Mi 100 millió akre után 10 millió dollárt tesz, s kamatul véve, évenként 166,666,666 dollár tőke­veszteségnek felel meg, mely több mint az egyesült államok összes szövetségi és ál­lam­adósok. Tagad­atlanul vannak azonban az egyesült státu­sokban is jobb részek, mint az említettek , mint azt lapunk 147-dik számában Ohio tartomány ismertetése s a 148-ik számban az éjszakamerikai egyesült álla­mok kereskedelmi forgalma czíme alatt is felmutat­tuk , de épen azoknak kitűnő gazdasága szintén egy fontos tanúságot tesz a többiek gazdaságának apadá­sa mellett. A hanyatlásnak legtöbb tartományokban való felismerése felébresztette a községek vezetőit, s szokás szerint itt is óriási erővel nyúl Amerika ismét a baj továbbharapódzásának meggátlásához. Az al­sóházi congressusban legközelebb Morrill vermonti képviselő indítványára, kinek congressusi szónoklá­sában összeállított adatokból közlöttem a hanyatlást kimutató fentebbi tájékozást — egy törvényjavaslat fogadtatott el, minélfogva a különböző szövetségi ál­lamok részére gazdasági s iparos iskolák felállítására és fentartására a congressusi földekből 6 millió akré rendeltetett adományoztatni. — Óriási adomány, hogy óriási hatást gyakoroljon. Nemzeti bank állása júl. 26-án. 1. Cselek­vő állás : a) Vertpénz és rúdezüst, aranykészlet 107,289,085 pft 233/4 pkr; b) leszámítolt váltók 5— 92 napi lejárattal, a központi főbanknál 49,527,748 ft 43/4 kr, — a fiókoknál és pedig Prágában 3 millió 278,429 ft 31 kr, Brünnben 2,341,064 ft 30 kr, Pes­ten 2,846,353 ft 14 kr, Triestben 4,309,076 ft 45 kr, Lembergben 833,274 ft 39 kr, Gráczban 999,921 ft 42 kr, Linczben 647,759 ft 14 kr, Olmü­tzben 832,615 ft 10 kr, Troppauban 499,837 ft 23 kr, Brassóban 955,406 ft 23 kr, Klagenfurtban 316,809 ft 28 kr, Krakóban 248,121 ft 22 kr, Laibachban 326,497 ft 50 kr, Fiuméban 799,070 ft 57 kr, Debreczenben 345,818 ft 2 kr, Temesváron 460,778 ft 44 kr, Rei­­chenbergben 435,008 ft 41 kr, Innsbruckban 123,900 ft (összesen a leszámítolási érték 70,117,491 ft 39 % kr.­ c) szabályszerűleg letett belföldi statuspapírra való előlegezés, mely 90 nap alatt visszafizetendő 66,564,000 pft, ugyanaz a fiókoknál 10,394,800 pfrt; d) ingatlanra adott kölcsön 30,280,565 frt 14 kt; — e) állam jótállás mellett adott kölcsön 1,043,800 frt; f) állapított államadósság a váltópénznemek beváltá­sáért 51,991,004 frt 18% kr; g) az 1855. oct. 18-ai szerződés szerint átadott államjószágokkal fedezett államadósság (levonva a már törlesztett 7,000,000­­ portot) 148 millió pfrt; h) tartaléktőke status papí­rokban 10,361,558 frt 31 kr; i) nyugdijalap bank­részvényekben 1,142,122 frt 16 kr. k) banképület ér­téke s más cselekvő vagyon 20,421,485 frt 45% kr. I összesen 517,605,913 frt 82/4 kr. — II. Csőd nyittatott: M. S. Kanicz Sámuel paksi lakos s kereskedő összes vagyona ellen. Az igények sept. 4-ig bejelent, a dunaföldvári szbbróságnál. — Perügyelő Forster Károly ügyvéd. — Vogi Dávid győrszigeti lakos fűszerkereskedő vagyona ellen. A követelések bejei, oct. 27-ig a győri cs. k. vár. kik. biróságnál. Perügyelő Prágay Károly ügyvéd. Biróilag árvereztetnek : Győr-Szigetben Szalay Sándornak 224 számú 810 pártra becsült háza árv. aug. 23-án a győri cs. k. városi kik. bíróság által. Gereselyben Kozma Károly csődtömegéhez tartozó ház és gazdasági épületek, szántóföldek, rétek, erdők és szőlők árv. aug. és sept. 30-án a s.­a.-újhelyi cs. k. vár. kik. bíróság által. —■ F. Daróczon Szűcs Menyhérttől le­foglalt 2 db föld árv. sept. és oct. 1-én a fehér-gyarmati szbi­óság által. — Molnár*Mária hagyatékához tartozó Kereszt helységben fekvő 48 számú ház és hozzátartozó 80 hold föld és 60 hold rét — összes becsára 4420 pfrt — árv. aug. 30-án az ungvári cs. k. megyei iszéknél. — Veszprém városának a Sashegy alatti kétkerekű malma kerttel együtt, — becsülve 4150 fíra — árv. aug. 7-én a Veszprém városa házánál. A „'I'cuiesvarer Zig“ 171. számából (jul. 29.) csad nyittatott: Zsinits Wasa mangyelosi lakos összes vagyona ellen. Az igények oct. 22 ig beje­lent. a romai cs. k. járásbíróságnál. Perügyelő Nicolae­­vits Svetozár ügyvéd. Biróilag árvereztetik: Petrováczon.Gucsa Pálnak 665. számú 3000 pftra becsült háza fél messio Szenvedő ál­lás : a) forgalomban levő bankjegy 382,066,133 frt.­ földdel együtt, v­agyszinte Iwicsjak Mihálynél lefoglalt b) forgalomban levő záloglevelek 18,857,400 frt; c)­­ 381. számi­ 1600 v.ftra becsült ház árv. aug. 14-én az tartaléktőke 10,361,588 frt 17% kr; d) nyugdijalap ígvidéki cs. k. vár. kik. bíróság által. 1,141,626 frt 25 kr; e) még fel nem vett osztalék, be­váltandó utalványok s fizetendő folyó­számla 1 millió 994,565 frt 25% kr. f) bankalapitvány 103,184,600 frt, összeg 517,605,913 frt 8% kr. Krajczáros társulat. Bécsben a szegény iparosok közt szorultságban való segélyzés tekinte­téből krajczáros társulat létezik. E társulatnak a most folyó év első felében a tagoknak krajczáros já­rulékaiból és rendkívüli adakozásokból 6366 ft 58 kr jövedelme volt; kölcsönvevő szegény iparosokban újra kamattalanul kikölcsönöztetett 16,030 ft, mely­ből 254 szegény iparos részesült. Bel- és igazságügyminiszteri rendelet úrbéri perek tárgyában. A bel- és igazságügyi minisztériumoknak 1858 máj 7-kén kelt rendelete, (Bir. tervl. 1858 junius 30. XXV db. 89 sz.) kiható Magyar , Horvát- és Tótor­szágra, a Szerbvajdaság s temesi bánságra, az egy­kori földesurak s volt jobbágyaik között az 1853. márczius 2-kán kelt császári nyilparancsok (bírod. törv. lap 38 és 41 sz.) s, az 1857. máj. 17-n kelt csá­szári nyiltparancs (bírod. törv. lap 98 sz.) hatályos­sága előtt indított urbéri perek további meg­enged­­hetősége iránt. Kétségek támadván azon kérdés iránt: „váljon az egykori földesurak és volt jobbágyaik között a már fölbomlott jobbágyi kapcsolatból keletkezett oly pe­rek, melyek a Magyarországra s a Szerbvajdaságra és Temesi-bánságra nézve 1853. márczius 2-án kelt császári nyiltparancsok (hírod. törv. lap 38 és 41 sz.) továbbá a Horvát- és Tótországokra nézve 1857. máj. 17-kén kelt császári nyiltparancs (birodalmi törv. lap 98 sz) hatályossága előtt indíttattak, még most is folytathatók el ?“ A bel- és igazságügyi minisztériu­mok kijelentik, miszerint a fönnálló törvények értel­mében az ilyes úrbéri perek további megengedhető­­sége iránti kérdés eldöntésénél csak az 1853. már­­czius 2-kán kelt földbirtok­szabályozási nyiltparancs (bírod. törv. lap 38 és 41 sz.) 41 46, 47 és 49 .§-nak, továbbá az 1857. május 17-kén kelt földbirtokszabá­lyozási nyiltparancs (birodalmi törv. lap 98. sz.) 33, 36 és 37 §§-nak, valamint a Magyarországra s a Szerb­vajdaságra és a Temesi bánságra nézve 1856 február 2-kán (bírod. törv. lap 20. sz.) s a Horvát- és Tótor­szágra nézve 1857. december 28-án kelt urbéri uta­sítások (birodalmi törv. lap 1858. évfolyam 1. sz.) 174 és 178 §§ nak, végre a hátralevő úrbéri tartozá­sok behajtása iránt 1857. September 26-kán kelt csá­szári rendeletnek (hírod. törv. lap 183. sz.) határoza­tai szolgálnak zsinórmértékül. Báró Bach s. k. Gróf Nádasdy s. k. Hivatalos hirdetések kivonata. „Budapesti Hírlap“ 173. számiból, (júl. 30.)

Next