Pesti Napló, 1858. augusztus (9. évfolyam, 2542-2566. szám)

1858-08-03 / 2543. szám

ü­s*. r­Wl *A Ifc385Fegyverek úgymint : egyes­­ kettős csövű­ fegyverek, lum­b­-puskák, pus­­­ka-csövek, revolverek, Flobert-féle fegyverek és pisztolyok szét- és golyótöltéssel, terrerolok, lőpor- és szét-tartók, fcu­­pacstartók, vadász-táskák stb. továbbá még LEFAGCHEDX - FEGYVEREK (melyek hátulról töltendők), nagy választékban, e mellett minden a könnyű bánásra való ide tar­tozó eszközök, töltéshez való alkatrészek, tölténytartók; az ösz­­szes czikkeknek ára rendkívül jutányosra szabatott. OSZVAI­­ ANTAL, saját házában Pesten, nádor­ utcza 20-ik szám alatt. Schmittné szül. Luidors Erzsébet csász. kir. szab. 12—6 méregnélkü­li légypapir, mely a legyeket ás rovarokat bizonyosan megöli, ás sem az embernek, sem a házi állatoknak nem ár­talmas. E papír úgy használtatik, hogy abból az ember egy levelet tesz 377 3-2 egy metli, nehogy megszáradjon. Az éjjelre 6 evőkanálnyi vizet kell reá töl­teni, hogy egész reggelig nedves maradjon. Egy ily levelet több napig egy tányérra, aztán 2—3 evőkanálnyi vizet önt reá, s ezt többször is üili, nehét is, hogy egei­z MBPV lehet használni, mikor aztán egy másikat vesz elő az ember. Egy leválnék az ára 1 kr.; 25 levélből álló csomag ára 24 kr. — Kapható az ausztriai birodalom gyógyszerászennál­is kereskedőinél. — Minden levelen rajta van a gyári bályog ás aláirás. Azon kereskedőknek és vevőknek, kik nagyban vásárolnak, külö­nös előnyök nyujtatnak.K­­­ruly­, szabadalom-tulajdonos, gyógyszerász ás egy gyógyszer-vegyászeti termény­­­gyár birtokosa BruCSBEN, Hundsthurm Nr. 118 ás 136. Egyedüli főraktár Magyarország ás melléktartományaira nézve Siráky E. N. papirkereskedésáben a „Marokkanihoz“ váczi úton PESTEN. LAHNE FRIDRIK CB. k. szab. evang. gyermek-tanító- és nevelőintézete­­ c* jp ~m? « n. Rn sn. III. évi julius 31-kán zárja be nyilvános próbatéttel az ez évi és megkezdendi sept. 19-án az uj tanfolyamot. A szün­idő alatt az intézetben maradt növendé­kek ismétlő és előkészítő oktatásban részesülnek. Az intézetnek saját szép tágas helyiségei vannak külön alvó- és tanuló termekkel, betegszobákkal asztalos- és esztergályos-mű­helyek­­­kel, nagy árnyékos kerttel, testgya­korló-, játszó- és kuglizóhelylyel nyílt lovaglóiskolával stb. a nyílvá­nos úszóiskola pedig közvetlen a szom­szédságban van. Az intézetben kat né­met ás egy franczia tanitó s nevelő la­kik, kiknek állása úgy hozza magával hogy a növendékekhez ás a házhoz ra­gaszkodnak akként, hogy az egy nagy családot képez. A növendékek száma legfeljebb 30. Díjazási ősziét 400 vagy 500 pírt. — Bővebb értesítés meríthető a programmból. Lahne Fridrik, igazgató, 878 8—31 Ezennel közhírül létezik, hogy Zala­­megyében Nagy-Kanizsa mellett fekvő palini uradalomban 93 db fejér gulya­beli fejős tehén, 18 darab 2'/a éves és 17 db l’/i éves fejér Uszt szabad kéz­ből eladandó. Bővebb tudósítást nyer­hetni Palinban az uradalmi igazgató­ságnál. Kelt Palinban jul. 18-kán 1858. » PESTEN, lipótvárosi I Erzsébettéren (azelőtt uj tér) 9-dik száma Mocsonyi ház, az új tanév augustus 2 kán megkezdődik. A kosztos és az iskolába járó növendékeknek beírása és felvétele, mindennap történendik. Szervezetek, magyar,­ német és szerb nyelven , az intézetben kap­hatók. I ' 0 ” - - 383 4_2 3—3 357. M­OH SRIDLITZ PORA. Pesten Az Utolsó párisi világműkiállításon a hivatalos „Wiener Zeitung“ számai minden hasonnemü házi gyógyszerek közt egyedül csak ez tüntetett ki érem­mel, s a nemzetközi esküdtszéknek ezen főhatalmú nyilatkozata által e készít­mény fölülmúlhatlan minősége és dicséretreméltósága a bel- és külföld minden hasonnemü készítményei irányában elvitázhatlanul bebizonyittatott. Egyedüli központi szétköldő raktár : Bécsben a „gólya“ czimű­ gyógyszertárban, Tuchlauben, Wandl-szálloda átellenében. Ara egy bepecsételt eredeti skatulyának 1 frt 12 kr. pp. Pontos használati utasítások minden nyelven. Ezen, ezer példákban és sok évi tapasztalás után mint kitűnőnek bebizo­­nyult Seidlitz-porok városon és vidéken most már oly általános elismerésre ta­láltak, miszerint azoknak hite jelenleg ausztriai birodalom határain messze túl­­terjed. Hogy mit képes mivelni Moll Seidlitz-porainak biztos gógyvereje , neve­zetesen gyomor- és alhasi bántalmaknál, s hogy azok mily jelentékeny se­gélyt nyújtanak májbetegség, hasszorulás, aranyér szédülés, szívdobogás, vértó­­dulás, gyomorgörcs, nyálkásodás, gyomorégetés s különbféle nőnemi betegségek­nél, azt már mint bebizonyult tényt kell elismerni és számos gyenge idegzetű személyek e porok okos használata által már gyakran lényeges könnyebbülést és uj életerőt nyertek. Megrendelések elfogadtatnak : TÖRÖK József ur gyógyszertárában királyutcza 8 sz. a. STEINBACH József kereskedő urnái az „arany mérlegnél, gránátos utczában Továbbá: BUUaD grünberg F. üdv. gyógyszertárban. Késmárkon Jureczky L. ésiPutnokon Szepessy J. gy. Genersich A. gyógysz­e Rimaszombaton Hamaltár , Kis-Várdán Wagner Feri. . Komáromban Belloni A. , Korponán Eisert P. gyógy. Körmenden Rácz János. Körmöczön Draskóczy és Nemtsek J. gyógyszer. Königsbergben Steindl Leo­pold gyógysz. Kőszegen Küttel Istv. gy. ■ Losonczon Pokorny Ed.gy. Lugoson Schiesler A. Lőcsén Hermann G. . Marhnvásáron Pintér. Malaczkán Rörich J. gy.­­ Mezőkövesden Fridelly gy. Miskolczon Újvári F. Miaván Németh­ Kár. gy. . Moóron Begna Adolf gy. ■ Munkácson Strabecz Ale­xander gyógyszerész. . M.-Ováron Antoni A.­­ Nagy-Bányán Haracsek J. Nagy-Becskereken Metz S. Nagy-Kanizsán Lovak gy. . Nagy Károlyban Schöberl C. Nagy-Kikindán Schannen. Nagy-Kőrösön Esser K. gy. - Nagy-Szőllősön Kovács M. gyógyszerésznél. Nagy-Váradon Janki A. N. Zsámbokréton Neumann. . Nyitrán Rippeli gyógysz.­ Palotán Würfel gyógysz. Pápán ifj. Tscheppen­­ Pétervásáron Orondi A.gy. . Pétervárott Junginger s fia. Pécsett Jäger F. J. . Pozsonyban Koller F. gy. . A t. gyógyszerész urak, kik raktárt kívánnak a fenebbi porokból, készfizetés mellett a lehető előnyökben részesülnek; kívánatra jegy­zékek is megküldetnek. M­ . Is ki A. gyógyszerész és vegy készítmény-gyártulajdonos. A cs. k. orsz. szab. első magyar égszesz-csillár-, pléh-, érez- és fénymázas áruk GYÁRA PESTEN, ajánlja dúsan rendezett árutárát, hol mindennemű zuhany-, kád- és ülő­földök útán megjavított magoktól működő anyaméhzuhanyok, kávé és t­eagépek, orosz samovárok és egyéb e­szakba vágó czikkek találtatnak ; szinte ajánlja mindennemű légszeszvilágítási készületek elkészítéséhez most már jóval meg­nagyobbított műhelyét, úgy szinte kész légszeszcsillárokat, fali- és ágas gyertyatartókat, lépcső- és előszobás lámpákat, támaszok- és kargyertya­­tartókra, mindennemű üvegcsengetyűket, légszeszkályhákat, főzd és vasaló­­készületeket és a cs. kir. kizárólagosan szabadalmazott gazdasági légszeszégeseket, felvállal továbbá minden érezöntési, forgató és nyomómunkákat, és kötelezi magát azoknak leggyorsabb ügyszinte ízletesen és tartósan elkészítésére, rend­kívüli jutányos gyári áron. Mendl testvérek: 3—3 urakkal, 381 6—2 Aradon Tones sFreyberger Alsó-Kabinban Taperczer­­Lajos gyógyszerésznél Aszódon Kornitzky M. gy. Baán Ochs Samuel Baján Ditzl J és Michitsch. Brádon Adler Ignácz B.­Bányán Geduly Alb. gy. Budán Hankovszky. Csatádon Krab. Csáktornyán Gönczy La­jos gyógyszerész. Czegléden Persay A. gy Debreczenben Göltl Fer­dinánd gyógyszerész. Egerben Weszely Ján gy. Eperjesen Zsembery. Eszéken Lekisch Illés. Esztergomban Trenker . Érsekújváron Yogd gyógy Fácseton Otter Hugo gy Gyulán Geyer F. és társa Gyöngyösön Koczianovich J. gyógyszerész. Győrött Kindermann. Hatvanon Cseller­­st. gy Hatzfelden Telbisz János. Homonán Pupinszky J. Hőgyészen Rautz özvegye. H.-M--Vásárhelyen Wag­ner Károly gyógyszerész Iglón Tirschner G. gyógy. Jolsván Maleter A. gyógy. Kaposváron Schröder Jó­zsef gyógyszerésznél. Kassán Novelli Sándor. Kecskeméten Machleid A. gyógyszerész, Keszthelyen Weisz Albin gyógyszerész. Rosnyón Pos­ch gyógysz. Rózsahegyen Jureczky gy. Szarvason Réthy V. Szegeden Pfeiffer S-és tár­sa és Khudy József gy. Szentesen Pollak E. Selmeczen Dimák J. E. és J. Barrisch gyógyszer. Szigetvárott Kohn és La­ck­enbach. Szolnokon Scheftsik Ist­ván gyógyszerésznél. Szomolnokon Kotzián gy. Sopronban Kalmár örökös. Sz.-Somlyón Oravetz A­­Sz.-Fehérváron Legmann Sz.-Györgyön Troyan J.gy. Sz.-Mikloson Fischer. S.-A.­Ujhelyen Deutsch J. Tatán Niertit Ferencz és Szeth A. gyógyszer. Temesváron Uhrmann. Tepliczen Weisz S. L. Trencsinben Kulka J. Tokajban Kröczer A. gy. Thuróczon Grossmann S. gyógyszerésznél. Ungvárit Pollák L. és fia, Uj-Becsén Bizek. Váczon Hufnagel J. E Veszprémben Ferenczy gy. V. -Hunyad Marschal C. gy. V -Namány Heincz gyógy. Zilah Harmath Ist. és Fer.­­Zomborban Stein L. és fia, Zólyomban Thomka Alaj. gyógyszerész uraknál. KLEIN KÁROLY a legjutányosb áron ajánlja DIVATÁRU-KERESKEDÉSÉT PESTEN, váczi­ utcza elején, Parkfrieder-házban, és nagyi halmaz legújabb és legszebb butorkelméket, u. m. butor-perbál, gyapjú-, selyem- és sálen­­damast, nyomott fastings, velour d’utrecht, go­belin, rips, valódi amerikai bőr­vászon, asztal- és ágyteriteket és gyönyörű szép ágy- s pamlag­­szőny­egeket. 375 Alalk­ottak tisztelettel tudatják a t. ez. földbirtokos és iparos miszerint Pesten Terézváros Kerepesi út 28. szám. HASENAUER TESTVÉREK czim alatt cs. k. orsz. szab. gépgyárat alakítottak. Buzgalmas tanulmány és sok évi tapasztalás folytán szerzett szakértel­miség, úgy szinte a legjelesebb gépgyáreszközök birtoka, nevezetteket azon kedvező helyzetbe teszi, miszerint a legújabb és legczélszerűbb gépek által elégítsék ki a t. megrendelők becses igényeiket. Minekutána a gyár már darab idő óta működik, és így gépkészlettel u. m. cséplőgépek, hajtóművek (gépelyek), malmok stb. bővelkedik, alulírottak raktárukat szives megtekintés végett tisztelettel ajánlhatják, s egyszersmind a j­­egyzékkel is szolgálnak. — Pest, juliushó 1858. — Illő tisztelettel Hasenauer testvérek, mérnökök és cs. kir. orsz. szab. gépgyártulajdonosok. 18 *—20 KÉSZ MISE-MONDO RUHÁK. Azonkívül nagy választékú nehéz selyem ezüst és aranyos szövetek templo­mi díszítményekre, gyapjú és nehéz selyem zászlók, mindenféle színű damask, viola és bíborszint, Gros de Naples, veres harisnyák, moire övék papok számára. Selyem és divatára raktár tra.vis«»x il**- ss ♦ se ■■ váczi­ utczában, a MKSfrV továbbá mindennemű templomi ékességek, m­isemondó-ruh­ák , dalmatikák függővel együtt, pluviale, menyezet, püspök süvegek, infalák, velum ro­­ckettek, albák, oltárpárnák, ollói téritől­, hint, gyászterítők, ciburi köpe­nyegek, kéregető erszények, miseszolgálatot tevő gyerm­eklakók, ingek, templomzászlók stb. készen kaphatók. Valamint nagy választékban kaphatók: aranyozott kölykek, cibariák-keresztek, monstránzok, füstölök tányérral, gyertyatartók, püspökpaloták, valamint mindennemű templomi készségek, HIRSCH XAV. FERENCZ. VÁ­C* Ifi H és BRAHMA-POOTRA, valamint más mindenféle legnemesb fajú külföldi tyúkokat­­ és tojásokat legjutányosb áron ajánlja GIERKE TÓDOR Pesten, váczi-út 25. sz., ajtó 13. Tyúkok lakhelye: bárány­­i utcza 11. szám. 388 3—1 az asztali-, kávé- és bheaké születeknek az aichi csász. kir. szabadalm. porczellán ifjús gyár főraktárától Bécsben. (Stadt, Nr. 482 Kohlmessergasse nächst der Rothenthurmstrasse.) Figyelemreméltó minden gazdára nézve. Minden gazda, ki birka- és sertéstenyésztéssel foglalkozik, is­meri a forró nyári időben oly pusztítólag uralkodni szokott betegsé­geket,a milyenek: a futó üszög sertvesek közt, s a pataméreg bir­káknál. — Gyors és biztos segélyt nyújt ily esetekben a DR. SWOBODA GUSZTÁV cs. k. állatorvosi tanár által feltalált disznópor a futó üszög ellen és a pata- és körismgyógypor birkák, szarvasmarhák és juhok számára. Mind e két czikk pontos használati utasítással együtt kapható PESTEN. Török József gyógyszerész urnái a Király-utczában 8. sz., valamint­­Magyarország többi városaiban is a legolvasottabb hírlapok útján időzzakonkint közzé teendő firmáknál. Asztali készület jB*_s*. 1 aaem.é • y nt”**■ Egészen fehér vagy közön- 8 séges kék karimával vagy|| széthintett rózsákkal, zöld­­ vagy piros keskeny csikkal | Széles kék vagy zöld csik-­ kar, vagy szőlőlevél kari- 8 mával. Széles arany karimával. || vagy keskeny aranykari-1 ma és szines alakzattal. 1 legújabb ang. és fran. minták. Barna, piros, zöld vagy kék szines diszitmény­­nyel vagy világos alak­zattal. Egész finom szines di­­szitménynyel vagy fij nem szines bokrétákkal. Dús aranyékitménnyel arany a karima felett és szines ékitmény és kes­keny aranynyal. frt kr. frt kr. frt kr. frt kr. frt kr. frt kr.1 levestál .... ...1 12 21 —..3 183 305 — 9 — 2 tojásdad tál két nagyban1 241 543 57­2. 363 206 572 kerek „ „ „ ■”. • •1 1­1 453 302 363 206 571 négyszegletű vagy salátástál— 401 6 2 — 1 301 503 451 főzelék vagy csemege­ tál­­—. 128 -- .421 301 201 303 121 mártáscsésze aljával ....— Stí1 3 2 2 1 131 36­3 421 sótartó— 12— 20— 30 —7 ■15— 21 --f1501 senttartó, kanállal . .— 36— 501 18— 511 102 246 levestányér . .1 24 2- --4 122 123 — 7 48 18 ételtányér ......3 366'‘T~;12­6 — 8 6 241 —•6 csemegetányér .....— 421 — 2 241 121 484 — ' | 12 | 8 | 18 | 40 | 36 | 41 | 23 | 17 | 31 | 4­­­72 | 5 Az edénydarabok mennyisége és az elősorolt árak aránya szerint kisebb vagy nagyobb 4, 8, IV, 18, 24 személyre való asztali készület, melynél a tisztelt közönség semmiesetre sem köteles a fenelősorolt darabok számához ragaszkodni, hanem csupán kívánsága szerint is összeállítható. A bepakolás, valamint a szállítóházi elküldés ingyen történik. Kávé- és t­eakészü­letek különféle nagyság és ár szerint, úgy szinte diszítmények 1, 2, 4, 6 és 12 személyre.­­ Virágok, díszedények, kenyér- és gyümölcstálak, egyes diszített csészék, táczák 8 krtól 5 frtig. Mindennemű czifraságok, alakok nagy választékban léteznek. Különös tekintetből vannak a ház­tartáshoz szükséges főzőedények, kávéfőzőgépek az eddigieknél jobb szűrőkkel, ugyszinte a kávé- és ven­dégháztulajdonosok részére asztali és kávésedények. A porczellán tartósságáért és az edények mint saját gyártmányainak szilárdságáért kezesség nyujtatik. — Vidéki megrendelések azonnal teljesittetnek. Möhlins János csász. kir. szab. aichi porczellángyára részéről Rieger Vilmos, becsben, stadt, Nr. 482. 387 . 3­1 Magyar földbirtokosoknak. Egy szakértő erőteljes egyén, ki a gazdaságban elméletileg s gyakorlatilag jártas, ajánlkozik egy nagyobbszerü, Pest városától vagy bárhol is a vasút­tól távol nem eső jószágban igazgató­nak, s egyszersmind felhatalmazottnak. Az ajánlkozó a magyar, német, franczia, olasz és román nyelvben jártas, az an­golt érti, azonkívül tökéletes biztosítás mellett ajánl az általa igazgatandó jó­szág fölszerelésére 8000 ezüst forint köl­csönt 5°/o-re. Bővebben tudakozódhatni szóval Pesten, (papnövelde-utcza 7 ik szám, 1. emelet, 4-ik ajtó) Ölti Gyulá­val, nemkülönben oda irányzandó bér­mentes levél által. 386 ~ 3­1 Szántóföldek és rétek 1a­n* An A tétényi jószágigazgatóság által, Promontoron alul, mintegy 600 hold igen jó minőségű és termékeny szántó­föld, nagyobb és kisebb részletekben, I. 1858-ik év őszétől kezdve három egy­másután következő évekre, vagyis 1861. évi Sz.-Mihály napjáig haszonbérbe fog adatni. Az eziránt bérleti feltételek szí­vességből megtudhatók e lap kiadó-hi­vatalában. 351 686 Őszi vetésre. Legszebb őszi repere, bánsági búza 88'12 fönt marosi búza 89 fönt igen jutányos áron kapható Ullmann Károlynál □E KIADÓTULAJDONOS EMI­CH GUSZTÁV SAJÁT NYOMDÁJÁBAN PESTEN, egyetem-ntera, takarékpénztár-épület szám.

Next