Pesti Napló, 1859. március (10. évfolyam, 2715-2740. szám)

1859-03-01 / 2715. szám

48—27­­­5. 10-ik évi folyam Kiadó- hivatal, VIDÉKRE, postán 1859. Kedd, mart. 1. Előfizetési föltételek: PESTEN, házhoz hordva Félévre . . . 10 frt 50 kr. a. ért Évnegyedre . . 5 frt 25 kr. a. ért B­écsi B­örze. Minden árkeleti szám osztrák értékben veendő. Az előbbi napi rovat a d.u. 18 órai, az utóbbi napi távirati közlés a közép­árfolyamot mutatja Főmunkatárs : b. Kemény Zsigmond. Szerkesztési iroda: Egyetem-utcza 2-dik szám 1-ső emelet E lap szellemi részét illető minden közlemény a szerkesztőséghez intézendő. Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatnak el. Ferencziek terén 7-dik szám földszint. A lap anyagi részét illető közlemények, (előfizetési pénz, kiadása körüli panaszok, hirdetmények) a kiadó­hivatalhoz intézendők. félévre. . . . 10 frt 50 kr. a. ért. Évnegyedre . . 5 frt 25 kr. a. ért. tt. __. 6 hasábos petit-sor 1-szeri mraeteanei­­ ujkr. Bélyegül Hirdetmények dija :külön 30 ujkr. Magánvita 4 hasábos petit-sor 25 ujkr Amsterd. 100 holland frt 2% . . 92. 90 93.50 Augsburg 100 frt délnémet érték­ben 40/a%........................ 92.75 93.20 VASUTMENETEK INDULÁS. Bécsből Pestre : 6 óra 30 perczs reggel, és 7 órakor estve. Bécsből—Győr -Uj-Szőnyre : reggel 8 óra, és 4 óra 40 percz délután. Pestről—Szegedre : 4 óra 15 p. d., 5 óra reg. „ Debreczenbe :4 ó. 15 p. d. u., 5 ó. r. „ Nagyváradra—Aradra : 5 ó. reg Szegedr—Temesvárra: 11 ó. 34 p. éjj., 2 ó.d. Temesvárr.—Baziásra: 4 ó. 22 p.r, 7 ó.42p.e. Nagyváradról—Pestre: 9 óra 44 perez reggel. Debreczenb.—Pestr.: 1ló. 17 p.d.e. ,9 ó.53p.est. Baziásról—Temesvárra : 2 óra 25 perez dél- Temesvárrtól—Szegedre: 7 óra 54 perez est­­re, és 6 óra 10 perez reggel. Szegedről—Pestre : 1 ó. éjjel, és 12 ó. dél- Pestről— Bécsbe : 9 ó. reggel, 9 ó. 25 p. estre. Uj-Szőnyből—Győr—Bécsbe : 2 ó. 5 p. dél u. Győrről—Bécsbe : 3 ó. 37 p. d u., 5 ó. 48 p. r. Szolnokról—Pestre : 3 ó. 46 p. r., 4 ó. 2 p. d. Szolnokr.—Debreczenb.:10 ó.3 p.d­e.,9 ó.28 p.e. Szolnokr.—Aradra: 10 ó. 38 p. d. e. P-Ladányról—N.-Váradra : 1­6. 35 perez d. Aradról—Pestre : 9 óra 26 perez délelőtt. Aradról—Szolnokra és N.-Váradra:36.40 p.r Püspök-Ladányról—Pestre : 1 óra 8 p. d.­ Feb28 Feb26. Államadósság. 6' Pénz. 5%-os osztrák ért. 100 írttól . . .. — —. — 5%-os nemz. kölcsön 100 írttól 76.40 75.20 5%-os 1851-ki B. sorozat 100 frt —. — 88.— 5%-os metalliquea 100 frt . . . 73 60 73. — 5%-os 1853. visszafizetés. 100 frt —. — —. — 4%%-os „ „ . 100 frt - 62. - 4%-os „ „ . 100 frt —. — 56. - 4%-os 1850. visszafizetés. 100 frt —. — —. — 3%-os „ „ 100 frt —. — 43. — 2%%-OS „ » 100 frt - 36.— 1%-os „■ - 100 frt _.---------._ 1834-diki sorsolással 100 frt —. — 280 — 1839-diki....................100 frt —. — 122. — 1854-diki ....................100 frt —.— 105.50 Como-rentpapirok 42 lire austr. —. — 15. — Földtehermentesítésiek. 5%-os als. auszt. 100 frt ... —. — —. — 5%-os m­a g­y­a­r o r s z­ági 1O0frt 73.80 —.— 5%-os bánsági horvát és szláv­ 100 frt........................—— —.— 5%-os galicziai 100 frt ... . —. — —. — 5%-os bukovinai 100 frt . . . 5%-os erdélyi 100 frt . . . —.— —.— 5%-os más bírok, ország 100 frt —. — — — 5%-os sorsolási záradékkal 100 frt 1867-re................................... —. — —. — Részvények. Nemzeti bank (ex div ) darabonk. 856. — 848. — Hitelintézet 200 frt austr. ért. 186. — 183. — Alsó austriai ese.­bank 500 frt p. —. — —. — Feb28­1 p.' Éjszaki vaspálya 1000 frt p. . . 1655. 1648. Államvaspálya 200 frt. p. (500 frank)................................ 227. 40 226. — Nyugati pálya 200 frt p. (140 frt ,70%-os befizetés) .... —. — 109. — Délészak egybek. német 200 frt p. —. — 153. — Tiszai 200 ft pp. (100 frt befiz.) —. — 105. — Lombardvelenczei 576 osztrá lira vagy 192 pp. (40% befizetés.) —_186. — Keleti vasp. 200 frt pp vagy 500 frank 60 ft (30%) befizetés. —. — 64, 50 Gallicziai­­Károly-Lajos) 200 ft. p. p. (30% befizetés) .... —.— —.— Pozsony n, szombatit­ől kibocsátott 200 ft pp. . . . —. — 35. — Pozsonyin zomb­ati II-szor kibocsátott 200 ft pp . . . . —. — 55. — Bustehrádi 500 ft pp...................—, — —. — Aussig-tepliczi 200 ft pp. . . . —. — —. — Brünn-rossitzi 200 ft pp . . . . — . — —. — „ „ elsőbbséggel 200 ft. —. — —. — Dun­a-g­őzhajózási társu­lat 500 ft pp.............................. 440. — 430. — Osztrák Lloyd társulat Triesztben 500 ft. pp . . ...................—. — 235. — Budapesti lánc­hid 500 ftp. —.— 250.— Zálog­levelek. A n. bank. 6 év. 5%-os pp.100 ft. —. — —. — „ „ n 10 év. 5%-os pp.100 ft. -.— —.— * „ „ sorsolt. 5% pp. 100 ft.---—. — „ „ „ 12 hó 5% a. ért. 100 ft. —. — 59. — „ „ „ sors. 5% a. ért. 100 ft. —. — —. — Feb28. F®b26‘ A gallic­iai föld­­hitelintézeté 4%-os 100 ft. p. p.....................— — 80. — Elsőbbségi kötvények. Nyugati pálya 5%-os 100 ft. p. p. —. — 87. 40 Államvasp. 500 frank, darab. —. — 111. — Északi vasp. 100 ft p. p. . . . — 88. — Lombard-velenczei 500 frank. —. — —. — Gloggnitzi pálya 100 ft p. p. . —. — —. — D­u­n­a-g­ő­z­h­a­j­óz­á­s­i társu­lat 100 ft. pp. . . . . . —.— 83.— Osztrák Lloyd 100 ft. p. p . • . — —. — Sorsj­egyek. A hitelintézeti darabja 100 forint osztr. ért............................... . —. —­ 94. 50 Dunagőzhajóz. társ da­rabja 100 ft p. p . . . . . . — 102. — Triesti államkölcsön db 100 ft pp. —. — 115. 50 Eszterházy 40 ft. p. p. . . . . —. — 72. — Salm 40 ft p. p..............................—. — 42. 75 Pálffy 40 ft. p. p...........................—. 39 75 Clary 40 ft. p. p............................. —. 36. — 81. Genois 40 frt p. p....................—. — 35. 75 Windischgrätz 20 frt p. p. . . , —. — 22. — Waldstein 20 frt p. p. . . . . —.— 24.— Keglevich 10 frt p. p.....................—. — 15. 25 Váltók (devisek): a) három hónapra Feb28-spriz6: Berlin 100 tallérért 4% .... —. — —. — Boroszló 160 tallérért 4% ... —. — —. — Frankfurt (Majn. m.) 100 frt dél­német ért. 3'/.% ....................92.75 93.20 Genua 100 frank . . . 4%% —. — —. — Hamburg 100 márk­bankóért 2% 82.45 82.60 Lipcse 100 tallérért 6% . . . —.— — — Livorno 100 toscanai líráért 5% —.—------­London 10 font sterlingért 2­2% 109. — 109. 30 Lyon 100 frankért 3% . . . . —. — —. — Milano 100 írtért aust. ért­ 5% 106.75 107.— Marseille 100 frankért 3% • • • — Páris 100 frankért 3% .... 43.15 43.40 Prága 100 frt aust. ért. 5% . ■ —.— —.— Triest 100 frtért auszt érték 5% . —. — —. — Velencze 100 frt auszt. érték 5% —.— —.— A n. bank váltóleszámítolása 5% A nemzeti banknak az állampapí­rokra való előleg, kamatja 5% b) Láz után 31 nap. Bukarest 100 oláh piaszter . . 15.55 15.55 Stambul 100 török piaszter . . .. — 8. 65 Arany pénznemek. Császári vert arany................... 5.22 5. 25 Szélarany........................................-■ — 5.22 Korona ...................................14.85 15. — Fél-korona........................ . . —. — — ~ Napoleons d'or ....... —. — 8. 88 Orosz imperiale.........................—. — 9. — A korona a cs­k. pénztáraknál ausztriai értékben . . . . —. — 13.75 A dohánytermelés érdekében. (Folytatás.) „Mellőzve azon következést, melyet e rendszabály, az előre járt intézkedésekből merített bizalom meg­ingatása által, a dohánytermesztés iránti kedv le­­hangolásával maga után vonhat, tekintsük itt annak egyedül a már meglevő viszonyokkal való kapcso­latát. „A dohánytermesztés ilyetén megszorítása vala­mennyi termesztőt egyenlően sújtja ugyan, de a kü­lönféle érdeknél fogva különböző szempontból a sze­rint, a mint a termesztő : 1) olyan nagyobb vagy kisebb birtokos, ki földjén maga gazdálkodik és maga termeszt dohányt ; 2) olyan birtokos, ki földjét dohánytermelési fel­tétel alatt haszonbérbe adta, vagy olyan haszonbérlő, ki ily feltétel alatt földet bérelt; végül ezek mel­lett áll : 3) a munkás, vagy úgynevezett dohánykertészek osztálya. „Jóllehet a nagyobb és kisebb termesztőre egyen­lően nehezedik a dohánytermesztés megszorítása, de annak súlyát a nagyobb birtokos mégis inkább meg­érzi , mert a kis birtokos, vagy gazda, csekély meny­­nyiségű dohányát már meglevő épületein és padlá­sain szárította, míg a nagyobb termesztő, a kormány folytonos biztatásai következtében nagy költséggel állította fel az e czélra szükséges épületeket. „Átalánosan ezen felszerelési költségek kimutatá­sánál a következő, tapasztalásból merített adatokra hivatkozhatunk : 8 magyar vagyis 6 katastrális hold dohányföld mivelésére két kertészcsalád kívántatik, kiknek együtt ezen tér miveléséhez a következő épü­letek felállítása szükséges: 1) Egy 9 öl hosszú és 3 öl széles ház 200 pft. 2) Egy 10 öl hosszú és 4 öl széles pajta 400 „ 3) Szükséges szárító és egyéb fa 60 „ Összesen 660 „ „Ennélfogva egy kát. holdra eső beruházási költség hozzávetőleg 110 pfrtra megyen. A­ki ismeri a jelen pénzügyi viszonyokat, képzelheti, hogy az ily épít­kezés mily erőfeszítéssel és áldozattal járt, mert azoknak, a­kik kincstári előlegezésekben részesül­tek, úgyis van több évig tartó szerződésük, s a jelen megszorítás őket nem érte, hanem érte azokat, kik bízva a kiadott rendeletekben, a bizonyosnak tartott dohánytermeszthetés reményében gyakran magasabb kamatokra felvett kölcsönpénzen álljják a dohányos épületeket, s a fentebbi számításból lehet következ­tetni, mily tetemes az ekkér beruházott tőke azon összege, melyet a dohánytermelő birtokos osztály je­lenleg nagyrészt azon arányban elveszettnek tekint­het, a mennyiben a dohánytermelésben megszoritta­­tott vagy attól egészen elüttetett. „Több helyen a nagyobb birtokosok dohánytelepe­ket alakítottak, s a szomszéd földet a telepitvény­­nyel együtt dohányosoknak adták ki oly feltétel mel­lett , hogy ezek vagy bizonyos mennyiségű dohányt és gabonát szolgáltattak az illető birtokosnak, vagy bizonyos meghatározott haszonbért fizettek. Az ily huszon­bér természetesen magasabb volt, mint a kör­nyéken divatozó, de erre a birtokos jogosan is tar­tott igényt, hogy neki a telepekbe ruházott tőke is kamatozzon. Jelenleg sok ily helyen a dohányter­mesztés részben vagy egészben szintén megszüntet­vén, az illető haszonbérlők nem lesznek képesek kö­telezettségüknek eleget tenni, s e mellett mind ők, mind a tulajdonos, nem csekély mértékben káro­sodnak. „Ugyanez áll oly haszonbéri szerződéseknél is, hol a dohánytermelés nem volt ugyan kizárólagos felté­tel, mint az előbbeni esetben, de mégis a jövedelem­nek egy részben biztos alapját tette, s ez megszűnvén, sok helyen a birtokos és bérlő közt viszálkodásra, vagy a haszonbéri szerződés megszüntetésére fog al­kalmat szolgáltatni. „A dohánymiveléssel foglalkozó azon népséget s az úgy­nevezett dohánykertészeket sok ezer családra lehet számítani, kik a dohánytermesztés czélba vett megszorítása által kereset nélkül maradnak; s itt te­kintetbe veendő, hogy ezen földmivelők a legszegé­nyebb osztályból valók, s többnyire illető gazdáik­nak kisebb nagyobb összeggel tartoztak, mert a gazda náluk évről évre hagyott pénzt, hogy maradásukról biztosítva legyen ; most azonban az utolsó dohány­­átadás alkalmával velük leszámolt, s az ő két illető részből a maga követelését visszatartván, alig maradt annyi értékük, melylyel még a jelentés szükségeit fe­dezhessék. Sok helyen ide járni még azon körülmény is, hogy a dohánykertészek más vidékről jöttek, s most eddigi gazdájuknál megszokott keresetmódjuk­tól elesvén, hajlék nélkül maradnak és valósággal földönfutókká válnak.“ (Vége köv.) Gazdasági és kereskedelmi szemle. Pest, vasárnap febr. 27. A múlt hét kezdetén ural­kodott éjsz. nyugati szelek következtében beállott zordonabb idő a hét végén ismét tavaszivá lett.­­ A hajózás a legjobb folyamatban van, de az alsó vidékekről nem érkeznek gabonaszállítmányok, mert az ottani áraknak az idevalóktól való különbsége nem hajt nyereséget. Ez és a politikai helyzet bizony­talansága a tulajdonosokat tartózkodókká teszi. — Nagy részint a piaczról elkelt mintegy 25,000 b. mé­rő. Az árak szilárdul állanak, sőt a rozsé emelkedett néhány krral. Utolsó bejegyzések voltak : Uj bánsági búza 85 — 86 82 fontos 3 frt 80 kr, 4 ft 10 kr; uj bácskai búza 83—85 fontos 3 frt 70 kr; ó és uj rozs 77—79 fontos 2 frt 30 — 40 kr; uj árpa 63 — 66 fontos 1 frt 90 kr — 2 frt 30 kr; uj zab 44 —45 fontos 1 frt 65—70 kr; uj tengeri 2—2 ft 10 kr. ausztr. értékben. Pesten a repczeolaj ára a múlt héten újra emelke­dett, s utoljára 26 frt 25 krral jegyeztetett osztrák értékben. Bécsi gabonabörze. Mintegy 40,000 mérő búza kelet mellett, a vásár folytán megszilárdultak az árak , s mintegy 10 uj krral emelkedtek. Bejegy­zések ausztr. ért.-ben : Uj bánsági búza 1. o. Mosony 31t99kr — 4 ft 41 kr 6 „ 87% font 4 „ 20 „ — 4 „ 52 „ O­ bácskai „ 3 „ 85 „ — 3 „ 90 „ Uj bácskai „ 3 „ 90 „ — 4 „ 6 „ A rozsot az üzérek nagyon keresik. Pápa, febr. 25. A gabonaárak nem szálltak ugyan, de igazi vételkedv nem mutatkozik. A zab legkere­settebb. A mai hetivásáron igy jegyeztettek az árak: búza 3 frt — 3 frt 80 kr; rozs 2 frt 10—30 kr; árpa 1 frt 85 kr — 2 frt; zab 1 frt 50—60 kr; kukoricza 1 frt 80 kr — 2 frt; burgonya 50—90 kr; széna 1 frt 78 kr. Ha felhődzik is, se hó, se eső nem tud lenni; e rendkívüli folytonos szárazság aggálylyal tölti el a gazdát. r. 1. Győr, febr. 26 án. Mai hetivásárunkra csekély gabona szállíttatott, mit leginkább a gabona mostani csökkent árának lehet tulajdonítani, mely miatt az eladók azon jó reményben tartják vissza készletei­ket, hogy azt a tavasz beálltával az eddigi száraz idők által megsanyargatott vetések jelenlegi állásá­nál fogva jobb árakon fogják eladhatni; mindamellett azonban, a gabona ára épen azért, mert kevés volt az eladó készlet, a múlt heti ár arányában kevéssé emel­kedett, s ekkép alakult: tiszta búza 3 frt 80 kr. — 4 frt 20 kr., közönséges 3 frt 36—67 kr., behozatott öszvesen 610 m., kétszeres 2 frt 52—73 kr., behoz. 144 m., rozs 2 frt 20 — 47 kr. behoz. 485 m., árpa 1 frt 90, 2 frt 10 kr., behoz. 441 m., zab 1 frt 47—68 kr , behoz. 301 m., bab 3 frt 25—36 kr., beh. 36 m., kukoricza 2 frt — 2 frt 20 kr., beh. 840 m., burgonya 90 kr. — 1 frt 10 kr. zsákja, beh. 266 zsákkal. Idő­járásunk száraz, nagy szelekkel. (Gy. K.) Bécsi pénzcsarnok, febr. 26. Déli zárlat: hitel­int. 184-184­­0 éjsz. vasp. 1650—1652; államvasp. 226-50—226’80; a nemzeti kölcsön 1, az 5% os me­­tall. 3/4 százalékkal szálltak. Miskolcz, febr. 20. Alkalmam van végre közleni a t. szerkesztőséggel a miskolczi­ takarékpénztárnak­­ 858-dik évről adott hivatalos kimutatását.*) Pár nap­pal ezelőtt jutott az a közönség tudomására s igy a késedelemnek,­­ ha ez más takarékpénztárak ki­mutatásának gyors megjelenéséhez képest csakugyan késedelem, oka teljességgel nem én vagyok. Egyéb­iránt nehéz belátni, miért kelljen a hivatalos kimuta­tás összeállítását minden áron a számvevőszéki el­nök tollára bízni s egyedül az ő neve alatt juttatni köztudomásra. Avvagy az illető hivataltisztek nem könnyebben s kötelességszerűbben végezhetnék-e e munkát, hogy az eljárás ez által is könnyittessék ? — A takarékpénztár múlt évi november hó óta már ausztriai értékben folytatja üzletét, a mi az e nemű pénzfajoknak még folyvást igen gyér forgalma miatt valóban dicséretes készséget tanúsít. — Egybe­­hasonlitva a takarékpénztár előttünk fekvő kimuta­tásának egyes tételeit az 1857 évi kimutatás tételei­vel, szembetűnővé lesz általában az ü­zletforgalomnak sebes léptekkel való emelkedése, másrészt azon gyak­ran emlegetett s a takarékpénztáraknak épen nem fényoldalát emelő állitás, hogy az intézet öszves for­galmában a váltóü­zlet mind több több tért foglal el. 1857-ben az üzletforgalom öszvege volt 960,737 frt 30 kr. pengő pénzben, 1858 ban 1,343,131 frt 77 kr. austr. ért.; amott kötvényekre kiadatott 2,428 frt p.­p , váltókra 495,201 frt pp . itt: kötvényekre 34,302 frt 50 kr. a. ért., váltókra 783,585 frt 60 kr. a. ért.; a múltkori kimutatás szerint a 300 darab részvény 1800 pírt kamatban s 6,952 pfrt 3 pkr. úgynevezett kárpótlási jutalékban részesült, tehát egy (100 pftos) részvény 29 pfrt évi osztalékban; a mostani kimuta­tás szerint a kamat és úgynevezett kárpótlási jutalék összege 11,102 frt 41 kr. a. ért, s igy egy részvény évi jutaléka 37 frt a.­ért., a­mi, bármely czímet ad­junk is neki, bizonnyal igen kedvező színben tünteti föl a részvények állapotát. Pedig mindenki kényte­len bevallani, hogy még ily tetemes üzletforgalom s ily fényes eredményekkel jutalmazó működés mellett sem képes ezen egy intézet kielégíteni mindazon igényeket, melyeknek kielégítését Borsod és vidéké­nek ipar-, kereskedelmi s kivált gazdasági érdekei mindig észrevehetőbben óhajtják. Várjon nem segíthetnének-e e tekintetben valamit a megyék népesebb vidéki városaiban állítandó fiók-vagy járási takarékpénztárak? alkalmat nyújtanának egy­részt az alsóbb néposztály filléreinek gyümölcsöző megtakarítására, a­mi az ily intézeteknek eredeti és közvetlen czélja, másrészt segédkezet nyújtanának a vidék oly érdekeinek előmozdítására, melyek most a központon levő egyetlen forráshoz vagy nem férhet­nek vagy hiában férnek. Az ily intézetek uj működési tért fognának teremteni maguk körül s kevésbednék azon áldozatok száma, kik most, mint horogra akadt hal, majd minden helységben kínlódnak egy vagy más szívtelen uzsorás pórázán. A forgalmat megin­­dítná a közszükség, a hitelt a szilárd becsületesség s a sikert a körültekintő óvatosság. Alig van reá pél­da, hogy a takarékpénztárak, elhelyezett pénzeket, rendes bukás vagy baleset útján bármi kis részben is elveszítsék. Nemcsak az illető hivatalnokok, de minden részvényes megannyi ere­s előmozdítója a társaság érdekeinek; sőt maga a nagy közönség ön­zetlen rokonszenvvel fordul feléje, mihelyt meggyőző­dött, hogy az nem akar börzei nyerészkedő intézetté fajulni. És hogy az egész kezelési költség, igen szi­gorú gazdálkodás mellett, mily kevésre rúg, mutatja a miskolczi takarékpénztár, mely egy milliónál töb­bet tevő forgalma daczára, a múlt évben adóra s hi­*) Szombati számunk közölte egész terjedelmében. Szerk.­vatalkezelésre csak 2,963 frt 92 kft a. ért. fordított, mely összeg valóban patriarchális eljárást sejdíttet velünk. — Föl kell még említnem a miskolczi taka­rékpénztár köréből azon méltánylandó emberbarát­ kezdeményt, hogy hivatalnokai részére némi nyug­díj­alapot óhajta jelölni. A kezdet ugyan cse­kély, mindössze csak 312 a.­é­­rt, de az intézet vi­rágzó és folyvást gyarapodó állása mellett rövid idő múlva jelentékenynyé nőheti ki magát. Nem lesz végre érdektelen a részvényesek névsorán végig pil­lantva följegyezni, hogy az eredeti 300 darab rész­vény mikép van elhelyezve az egyesek kezében, ki­jelentvén , hogy a nagyobb számú részvénybirtoko­sok közül többen nem az alapításkor, hanem azóta időközben vásárolták össze részvényeiket. Egy-egy darab részvénynyel bíró egyén van 53, két darabbal bíró 28, hárommal bíró 9, négygyel 6, öttel 4, hattal 3, nyolczczal 1, kilenczezel 2, tízel 5, tizenegygyel 1, tizenöttel 1­­ 300. a+b. Meteorologiai észleletek. Pest, feb. 26. és 27-dikérel. 8 óra. reg. 757,5 Mért. Th. C.XII8. Donavízállás. Festek : febr 28 4’ 3" 6" 0 fölül. Meteorologiai észleletek Europa nehány pontján febr. 22-kén regg. 8 órakor. (A hömérsék­lels. sze­rint). Pest hömérs —■ 4.4 délnyugati irányú szél; Pár­is hömérs. — 1.5, gyeng. éjsz. szél, nagy köd; Madrid hömérsék + 2.9, igen csendes k. é. k. szél, szép idő; Lissabon + 10.3 gyenge ész. szél, kissé felleges; Sz. P­é­t­e­r­v­á­r hömérs. — 1.5, erős keleti szél, borult. feb. 26. légny.60 légmérs.­gésnyom. nyir­par. von. R., par. von. kolegu­s 86 335,2 -­-4,2 1,77 0,60 126 334,9 +7,8 2,29 0,57 56 334,1 +8,4 2,46 0,59 86 333,7 +5,9 2,36 0,69 Középmérs. +6,2 Max+9,1 min.+3,6 8 óra. reg. 766,2 Mért. Th. C. +5,2. 86 331,4 +1,4 1,89 ~(p12~ 126 331,1 +8,2 2,39 0,58 46 330,7 +5,9 2,18 0,64 86 330,4 +4,6 1,87 0,64 Középmérs. +4,4; max+8,3; min.—0,8 Hivatalos hirdetések kivonata. A Bp. Hírlap 45. számú hivatalos értesítőjéből (febr. 25). Biróilag árvereztetnek: Érksnézben Feld­­mann Ferencitől lefoglalt 10 és 58. számú ház 16 köb­lös telekkel együtt árv. mart. és apr. 14 kén a d­ószegi cs. k. szbiróság által. — Pesten Majthényi-Kállay Jo­hanna asszonytól lefoglalt király- és kemniczer u­­tában 901 és 903—60 sz. a. fekvő 34,012 pártra becsült kis árv. mart. 24-kén és apr. 28-kán a pesti cs. k. orsz. tervszék által. A „B.-pesti Hírlap“ 47. sz. Hivatalos Értesítőjéből (febr. 27.) Csőd nyittatott: Michelstädter Salamon nagy­váradváraljai lakos vagyona ellen. A követel. bejei apr. 10-ig a n.­váradi cs. k. orsz. tervszéknél. Perügyelő To­­kody Ágoston ügyvéd. Biróilag árvereztetnek: Peczöli helységben Mandl Jánostól lefoglalt 57. számú 231 frtra becsült ház árv. mart. 26- és apr. 21-kén a sárvári szbiróság által. — Pápán Lehel Jánostól lefoglalt 159. számú 1600 pftra becsült ház árv. mart. 10 kén a pápai szbiróság ál­tal. — Kis-Székelyben Timárné Szőke Annától lefoglalt 14. számú 300 pfrtra becsült ház árv­ april és május 28-án a hőgyészi szbíróság által.

Next