Pesti Napló, 1859. április (10. évfolyam, 2741-2764. szám)

1859-04-01 / 2741. szám

74—2741. 10-ik évf­folyam Szerkesztési iroda­: Egyetem-utcza 2-dik szám 1-ső emelet-E lap szellemi részét illető minden közlemény a szerkesztőséghez intézendő.­­ Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatnak el. Kiadó­hivatal: Ferencziek terén 7-dik szám földszint. A lap anyagi részét illető közlemények, (előfizetési pénz, kiadása körüli panaszok, hirdetmények) a kiadó­hivatalhoz intézendők. Előfize­si föltételek: VIDÉKRE, postán félévre. . . . 10 firt 50 kr. a. ért Évnegyedre 1 . 5 frt 25 kr. a. ért. . , .. . f1 hasábos petit-sor 1-szen hirdetésnél 7 ujkr. Bélyegdi Hirdetmények dija, külön 30 Ujkr. Magánvita 4 hasábos petit-sor 25 ujkr Fömunkatárs : b. Kemény Zsigmond. 1859. Péntek, apr. 1. PESTEN, házhoz hordva Félévre ... 10 frt 20 kr. a. ért Évnegyedre . . 5 frt 25 kr. a. ért »yr I n. ]Mrt.30 Államadósság. r­­ I Pénz B­écsi Bora e. ál minden árkeleti szám osztrák ért­ékben veendő. Az előbbi napi rovat a d.u.-i utolsó az utóbbi napi távirati közlés a közép árfolyamot mutatja. VA­DTMENETEK. INDULÁS. Bécsből -Pestre : 6 óra 30 percz­ reggel, és 7 órakor estve. Bécsből—Győr Új-Szőnyre : reggel 8 óra, és 4 óra 40 perez délután. Pestről—Szegedre : 4 óra 15 p. d., 5 óra reg. „ Debreezenbe: 4 ó. 15 •. d u., 5 ó. r. „ Nagyváradra—Aradra : 5 ó. reg Szegedr —Temesvárra: 11 ó. 34 p. éjj., 2 ó.d Temesvárr — Baziásra: 4 ó. 22 p.r , 7 ó.42 p.e. Nagyváradról—Pestre: 9 óra 44 perez reggel. Debreczenb. — Pestr.: Hó. 17p.d.e. ,9 ó.53p.est . Bac­apról—Temesvárra : 2 óra 25 perez dél. Oraviczáról—Jassenovára 1. ó. 10 p. d. dr. Jassenováról—Oraviczára 9 órakor regg. Temesvárról—Szegedre: 7 óra 54 perez est­re, és 6 óra 10 perez reggel. Szegedről—Pestre : 1 ó. éjjel, és 12 ó. délb. Pestről—Bécsbe : 9 ó. reggel, 9 ó. 25 p estre. Uj-Szőnyből—Győr-Bécsbe : 2 ó 5 p dél u. Győrről—Bécsbe : 3 ó. 37 p. d n., 5 ó. 48 p. r.­ Szolnokról—Pestre : 3 ó. 46 p. r., 4 ó. 2 p. d. Szolnokr. —Debreczenb. :10 ó. 3 p. d e.,9 ó.28 p. e. Szolnoki- -Aradra : 10 ó. 38 p. d. e. P-Ladányról—N.-Váradra : 1 ó- 35 perez d. Aradról—Pestre : 9 óra 26 perez délelőtt.­­ Aradról—Szolnokra és N.-Váradra:36.40 p.r. Püspök-Ladányról — Pestre : 1 óra 8 p. d. 5%-os osztrák ért. 100 írttól . . —- — 70. — 5%-os nemz. kölcsön 100 írttól 77.60 77.90 5%-os 1851-ki B. sorozat 100 frt —. — 86. — 5®/a-os metalliques 100 frt ... 74 — 74. 90 5%-os 1853. visszafizetés. 100 frt —. — 99. — 4%%-oe­n „ • 100 frt - 65.- 4%-os „ « • 100 frt —. — 58. — 4%-os 1850 visszafizetés. 100 frt —. — 98 3*70-08 „ „ WO frt -. - 45. -1 sv'%-os ” . 100 frt — - 37.25 1%-os : „ 100 frt -.- 14.75 1834-diki sorsolással 100 frt —. — —. — 1839-diki.......................100 frt 125. 75 127.­­1854-diki .... 100 frt —. — 110.75 Como-rentpapirok 42 lire austr —. — 14 75 Földtehermentesitésiek. 5%-os als. anszt. 100 frt ... —. — 91. — 5%-os m­a­g­y­a­r­o­r­s­z­ági 100frt 73 90 73.50 5%-os bánsági horvát és szláv. 100 frt....................... 74 50 73 — 5%-os galicziai 100 frt ... —. — 73. 50 5%-os bukovinai 100 frt . . . —.— 71 — 5%-os erdélyi 100 frt . . . —.— 72.— .5%-os más bírok, ország 100 frt —. — 84. — 5%-os sorsolási záradékkal 100 frt 1967-re .................................. —. — —.— Részvények. Nemzeti bank (ex div ) darabonk. 880. — 884. — Hitelintézet 200 frt austr. ért. 194.20 197 20 Alán au­striai prí­ bank 500 frt p. .. — 565. -M-iK° Éjszaki vaspálya 1000 frt p. . . 1698 1702 Államvaspálya 200 frt. p. (500 frank)..............................—. — 237. — Nyugati pálya 200 frt p. (140 frt —70%-os befizetés) .... 109. — 108 50 Délészak egybek. német 200 frt p. —. — 149. — T­i­s­z­a­i 200 ft pp. (100 frt befiz.) — — 105.— Lombardvelenczei 576 osztrá lira vagy 192 pp. (40% befizetés.) —. — 100. — Keleti vas p. 200 frt pp vagy 500 frank 60 ft (30%) befizetés. 64 75 65. — Gallicziai­­ Károly-Lajos) 200 ft. p.p. (30% befizetés) — Pozsony n. szombati l őr kibocsátott 200 ft pp. . . — — 35. — Pozsony n. szombati n-szor kibocsátott 200 ft pp . . . . — — 55. — Bustehrádi 500 ft pp..................—. — —. — Aussig-tepliczi 200 ft pp. . . . —. — —. — Brünn-rossitzi 200 ft pp......................— —. — „ „ elsőbbséggel 200 ft. —.— —.— Dun­a-g­őzhajózási társu­l­a­t 500 ft pp......................... 462. — 461. -­Osztrák Lloyd társulat Triesztben 500 ft. pp................................—. — 260. — Bu d a p e s t i láncz h i d 500ftp. —.— 300.— Zálog-levelek. A n. bank. 6 év- 5%-os pp.l00 ft. —. — 97. — ft ft „ lO év.5%-os pp.100 ft. 91. „ „ „ sorsolh. 5% pp. 100 ft.------84. — „ 12 hó. 5% a. ért. 100 ft. —. - 99. - _ _ _ sora. 5°/« a. árt. 100 ft — — 81. ftO Mi­t.31 A gallicziai föld­ hitelintézete 4%-oa 100 ft. p. p....................— . 78­­Elsőbbségi kötvények. Nyugati pálya 5%-os 100 ft. p. p. — —­­ 85. 50 Államvas p. 500 frank, darab. —. —1 114. — Északi vasp. 100 ft p. p. . . . -- . — 91. 50 Lombard-velenczei 500 frank. —. — —. — Gloggnitzi pálya 100 ft p.p. . —. — —. — D­u­n­a-g­ő­z­h­a­j­óz­á­s­i társu­lat 100 ft. p­p........................­ 90,­Osztrák Lloyd 100 ft p­­p­­ . —. — —. — Sorsjegyek. A hitelintézeti darabja 100 forint osztr. ért...................................— — 100. — Dunagőzhajóz. társ. da­rabja 100 ft p­­p.......................—. — 101. — Triesti államkölcsön db 100 ft pp. —.— 114.— Eszterházy 40 ft. p. p..................—.— 71. 50 Salm 40 ft. p. p. .... .­­.­­ 37.50 Pálffy 40 ft. p. p..........................­ 34 — Clary 40 ft. p. p...........................—- — 37. — Bt. Genois 40 frt p. p...................35. — Windischgrätz 20 frt p.p. . . . —. — 22. — Waldstein 20 frt p. p...................—.— 24. — Keglevich 10 frt p. p....................—. — 15. — Váltók (devisek). ( a) három hónapra Amsterd. 100 holland frt 2% . . 92.25 92.30 Augsburg 100 frt délnémet érték­ben 4%%................................. 92.30 91.80 Berlin 100 tallérért 4% . . — . — —. — Boroszló 160 tallérért 4% . — — —. — Frankfurt (Main. m.) 100 frt dél­német ért. 37­.%................... 92.40 91.91 Genua 100 frank . . . 4%% —. — —. — Hamburg 100 márk­bankóért 2% 81.80 81.61 Lipcse 100 tallérért 6% . . . —. — —. — Livorno 100 toscanai líráért 5% —36.21 London 10 font sterlingért 2%% 108. 30 107. 91 Lyon 100 frankért 3% .... —. — —. — Milano 100 írtért aust. ért. 5% 106.50 106.31 Marseille 100 frankért 3% . • • —. —.— Paris 100 frankért 3% . . . 43.15 43. — Prága 100 frt aust ért. 5% • ■ —. — —.­­Triest 100 írtért auszt érték 5% • —. — —. — Ve­lenc­c 100 frt auszt. érték 5% —. — 106 — A n. bank váltóleszámítolása 5% A nemzeti banknak az állampapí­­rokra való előleg, kamatja 5% b) Láz után 31 nap. Bukarest 100 oláh piaszter . 15.38 15.31 Stam­bul 100 török piaszter . . —. — 8­6! Arany pénznemek Császári uj arany ...................5.11 5. 1 Reczés arany..................................5. 9 5. ( Korona ............................ • 14.75 14. 7. Fél-korona.................................—• — — Napoleons d’or............................—. — 8. 6. Orosz imperiale.......................—.— 8. 71 A korona a cs k. pénztáraknál ausztriai értékben . . . . —.— 13­­71 A magyar kertészeti társulat második kert­ipar tárlatának programmja: 1. A tárlat megnyittatik 1859 ki május 6 -án (mindig reggeli 9 órától esti 6 óráig nyitva állván), 8-án bezáratik. 2. Tárgya a tárlatnak : új virágok, dísznövények és kerti díszítmények, b) a gyümölcs fris, erdészeti, eltartott és feldolgozva értékesített, c) konyhanövények az ü­zdészet művészete által előál­lítva, és feldolgozás által eltarthatón értékesítve, d) kerti eszközök, anyagok és egyéb, a kertészeti ipar tökéletesítésére szolgáló tárgyak. 3. A kiállítandó tárgyak 1. évi április 30-ik napjáig a társulat csar­nokában, vagy a társulati titkárhoz intézett levélben előleg bejelentendők, megnevezvén a tárgyat és an­nak mennyiségét, a beküldő nevét, lakását és a kiál­­lítmány termesztés­ helyét , a megtörtént bejelentés után pedig a virágfélék május 5 -én, a nem virágfé­lék legföljebb 4-kéig „A magyar kertészeti társulat kertipar tárlatát rendező bi­zottmányának“ czimezve beküldendők. 4. A ki­állított tárgy a beküldő tulajdona marad, föltévén, hogy arról másként nem rendelkezik ; kiállítmánya­­ikról a tárlat bezárása után harmadnapra nem ren­delkezők tárgyai a társulat tulajdonának tekintetvén. 5. A kiállítási tárgyak bírálatára közgyűlésileg bíráló bizottmány választatik, mely az alább kijelölt jutal­mak kiosztására az igazgató választmányt utasítja, önként értetvén , hogy dicsérő okleveleket a nem hazai kiállítók is nyerhetnek. 6. A társulat által ki­tűzött éremdíjakon kívül dicsérő oklevelek is fog­nak a bíráló bizottmány által odaítéltetni, azonfö­­lül magándijak is kitűzhetők, me­lyek ép azon tekin­tet alá jönnek, mint a társulati dijak, és az igazgató választmány által dicsérő oklevél kíséretében osztat­nak ki. 7. A tárlattal virág, dísznövény és egyéb be­cses tárgyak kisorsolása leend összekötve, annál­­fogva a belépti jegyekkel együtt és azok nélkül is sorsjegyek adatnak ki, a­melyek után bejövendő pén­zen a tárlat folyama alatt kisorsolási nyeremény­ek fognak vézetni. 8. A magyar kertészeti társulat rendes tagjai minden díjfizetés nélkül szabadon látogatják a tárlatot, nemtagokra nézve pedig a belépti dij 50 njkrra határoztatik, melyben egyszersmind a sorsjegy ára is benfoglaltatik ; külön­ sorsjegyek ára 20 njkr­­ban állapíttatván meg. 9. A sorshúzás a tárlat utolsó napján délután menend végbe , a nyeremények pedig harmadnap alatt elviendőre, különben azok a társu­lati csarnok javára esnek. A juta­lomdijak következően tűzet­nek ki: I. Virágokra: 1) A legszebb és leggazdagabb rózsacsoportra ; főjutalom egy arany, mellékjutalom egy ezüst és két bronz érem. 2) A legszebb s legalább 24 fajból álló növény gyűjteményre, melynek leg­alább fele Pesten még újdonság; főjutalom 1 ezüst, mellékjutalom 2 bronz érem. 3) A hidegházi növé­nyek legszebb s leggazdagabb virágzó csoportjára ; főjutalom 1 ezüst, mellékjutalom 1 bronz érem. 4) A melegházi növények legszebb s leggazdagabb gyűj­teményére ; főjutalom 1 ezüst, mellékjutalom 1 bronz érem. 5) Nyáron a szabad földben diszlő virágok legszebb s leggazdagabb csoportjára, elsőség azon kiállitmánynak adatván, melyben a felfutó növények is képviseltetnek; föjutalom 1 ezüst, mellékjutalom 1 bronz érem. 6) Befedés mellett vagy a nélkül sza­badban künn telelő, szépen virágzó vagy egyébként díszes fák és bokrok leggazdagabb s legszebb gyűj­teményére, különös figyelemmel a tűlevelűek (coni­­fera) családjára; főjutalom 1 ezüst, mellékjutalom 1 bronz érem. 7) A szerényebb igényű falusi kertek vagy az ablakok díszítésére ajánlható, kevesebb ápolást igénylő nyári, vagy piaczi virágok legszebb s legváltozatosb gyű­jtemén­yére ; föjutalom 1 ezüst,­ mellékjut. 1 bronz érem. 8) A rhododendron és az a­­leák legszebb s leggazdagabb, legalább 12—12 vál­faját tartalmazó csoportjára ; fej. 1 e., mellékj. 1 b. é. 9) Az amarilis, gloxinea, achimenes, iris és egyéb hagymás és gumós növények virágban levő legszebb s leggazdagabb kiállítmányára; főjutalom egy ezüst, mellékjutalom egy bronz érem. 10) A calceolariák és cinerariák legszebb s leggazdagabb változmányaira; föjutalom egy bronz érem. 11) A legszebben virágzó viola tricolor és auriculák csoportjára; jutalom 1 bronz érem. 12) A legszebb virágbokrétára ; jutalom 1 bronz érem. II. Gyümölcsökre . 13) Telelt gyümölcsre u. m. al­ma, körte, szilva, szőlő s effélékre ; főjutalom 1 ezüst, mellékjutalom 1 bronz érem. 14) Az aszalt, szárított vagy egyébként eltarthatón feldolgozott gyümölcs legtökéletesb kiállitmányára ; főjutalom 1 ezüst, mel­lékjutalom 1 bronz érem. 15) Ürdei gyümölcsre, úgymint szőlő, barac­k , szilva , cseresznye s megygy legjelesb kiállitmányára; főjutalom 1 ezüst, mellékjutalom egy bronz érem. 16) Edényben ne­velt termésben lévő gyümölcsfára; főjutalom egy ezüst, mellékjutalom 1 bronz érem. 17) A leg­jelesb sárgadinnyére; főjutalom 1 ezüst, mellék­jutalom 1 bronz érem. 18) A legjelesb szamócza­­gyűjteményre, legalább 6 válfajban érett gyümölcs­csel bemutatva; jutalom 1 bronz érem. 19) Legszebb s legtökéletesb érett ananaszra ; főjutalom egy ezüst, mellékjutalom egy bronz érem. III. Kerti terményekre. 20) Hat darab kar­fiolra, jutalom egy ezüst érem. 21) A legjelesb spár­gára; föjutalom egy ezüst, mellékjutalom 1 bronz érem. 22) Fejteni való czukorborsóra hüvelykben; 1 ezüst érem. 23) A legtökéletesb savanyizni való tökre; feju­talom 1 ezüst, mellékjutalom 1 bronz érem. 24) Hat fej salátára, egy bronz érem. 25) Hat fej ürdei fehér vagy vörös káposztára 1 bronz érem. 26) Egy kosárka üzdei babra , jutalom 1 bronz érem. 27) Hat darab legjelesb karalábra, egy bronz érem. 28) A legjelesb uborkára, figyelemmel a nagyobb számú válfajokra, 1 bronz érem. 29) Bármely újabb, s eddig mivel ez alatt nem lévő ajánlható zöldségfajra, 1 bronz érem. IV. Kerti eszközökre és diszítményekre. 30) A legtökéletesb kerti eszközök, műszerek és anyagok kiállítmányára , figyelemmel azok olcsóságára , a­mennyiben a nép használatára ajánlhatók; főjutalom 1 ezüst, mellékjutalom 1 bronz érem. 31) A kert­vagy szoba díszítésére szolgáló legszebb s legczél­­szerűbb virágállványra, kosárra, edényre, s bármely néven nevezendő diszítményre, legyenek azok bár­mely anyagból készülve, főjutalom­­ ezüst, mellék­jutalom egy bronz érem. Ezeken kívül a bíráló bizottmány által odaítélendő eddig bejelentett s ezután bejelentendő magándijak , és az érdekes kiállitmányokra hasonlón a bíráló bizottmány véleménye szerint kiadandó oklevelek. Kiadatott Pesten, 1859 ki márius 15-kén. A magyar kertészeti társulat kert-ipar­­tárlatát rendező bizottmány által. Jegy­zetté Lukács­y Sándor társulati titkár­ esett s különösen meglepett bennünket, azonban min­den múlandó s így ő fehérsége a hó is; s most délfelé már jön belőle sár. Hetivásárunk ismét élénk volt. Mindenféle gabona gazdag mennyiségben hozatott s a múlt heti piaczi ár kisebb-nagyobb változással tar­totta magát; úgy látszik, hogy a kétszeres, rozs és zab most is legkapósabb, a burgonya is drágán ada­tott, hihetőleg a most nagyban folyó ültetés okozta Az ár a. é. Így alakult : tiszta búza 4 — 4 ft 31 kr, közönséges 3 ft 36 — 3 ft 76 kr, behozatott 1457 mérő; kétszeres 2 ft 73 — 2 ft 94 kr, behozatott 951 mérő; rozs 2 ft 80 kr — 3 ft , behoz. 942 mérő ; árpa 2 ft -- 2 ft 20 kr., behoz. 461 mérő; zab 1 ft 90 — 2 h 10 kr, behoz. 1164 mérő; köles 1 ft 90 —­ 2 ft 10 kr, behoz. 37 m ; bab 3 ft 36 — 3 ft 57 kr, beb. 18 m.; kukoricza 2 ft — 2 ft 20 kr, beb. 222 mérő; burgonya 1 ft 10 — 2 ft 26 kr zsákja, behozatott 413 zsák. Füzes-Gyarmat, mart. 26. A múlt éjjel esett hó ma délre elolvadt s kissé megnedvesitette a felette szomjúhozó földet; a roppant mennyiségben kelt her­nyókat s bab­ákat elölte. A buzavetés általában meg­lehetős; a tavaszi szántás felette szép munkával be­végződött, a jókori vetés szépen kél. A gabona ára emelkedik. A Kunságról s Tiszavi­dékről a tisza­füredi piaczra nagy mennyiségben vá­sárolják a gabonát a nyereségre. Búza ára 17 vfrt, a kétszeres búza 14 -16 vfrt; az árpa , kukoricza 8 - 9 v frt; a zab 7 frt 30 kr. A Politikai Újságban „Füzes Gyarmaton polgári csendbiztosság állíttatott fel“, oda igazítandó : a szeghalmi járásban polgári csendbiztosság állíttatott fel. 1. 1. Tata, mart. 29. József napján hallottunk ez évben először égzengést, láttunk villámokat, e na­pon egyszersmind a rég óhajtott é­s ő is megörvendez­tette telkeinket. Mily jól esett a száraz tél után az üdítő eső ! — A tavasz első napjai is vidáman köszön­töttek be, vajha ez év kárpótlást nyújtana valameny­nyire a múlt néhány év soványságaiért! Az ét­ nap egyenlősége óta naponkint jó esők voltak, a határ zöldülni kezd, a kerti és erdei fák fakadóban, itt­­ott virágzásnak indulva.­­ Kerti munkák nagy mérvben folytattatnak, széleinkben a nyitás, metszés, ültetés s egyéb munkálatok szorgosan űzetnek. G­a­z­­d­as­ági fiók és borászati egyletek nálunk még mindeddig „nee in incnnabulis jacent“ egyesitett erő­vel pedig mindig több és előbb kivihető, mígha oldott kéveként széthullanak az erők. — Tatának nagy vidéke van, mily helyen lenni itt, ha egye­bet nem ; legalább gazdasági géprak­tárt felállítani, hogy igy azon gazdák is, kik kü­lönben minden újításnak és munkakönyitésnek, ha­lálos ellenei, látván látva a gépeket, hallván hallva azok hasznosságát, beleszeressenek és alkalmazzák. Menne ám ez, csak vállalkozó lenne! A legutóbbi hetivásáron a gabnaárak következők voltak váltópénzben : búza mérete 9 ft 15 30 kr, rozs 5 ft 30 kr, zab 4—5 ft 20 -30 kr, egyéb eleség kevés mennyiségben. Minden üzlet nagyobb részt pang. Utólagosan bár, de feljegyzésre méltó, hogy az egész tél hótalan volt, azaz majd tavasziasan tar­totta magát, — a tavasz elején pedig u. m. mart. 26. és 27-én hó lepte el vidékünket, tehát a tavasz eleje téli szint öltött. A természeti időjáráson is meglátszik a rendetlenség. A legközelebb esett hó pedig már mindenütt vízzé változott. Ha a száraz időjárás még tovább tart, a lapályban levő kutjaink is kiapadtak volna. 1. 1. Vegyes közlemények. — Hg. Eszterházy Pál kiterjedt birtokain, a ha­szonbérrendszernek terjedelmes alkalmazása czéloz­tatik. Hír szerint, szándékban van a haszonbérlést kiterjeszteni a terjedelmes birtoknak mindeddig fe, nem szerelhetett részeire, melyeket hogy a bérlő lát­hasson el a szükséges inventitiókkal , neki azért mérsékeltebb bérösszeg és hoszabb bérlési időszak engedtetik. Halljuk azt is, hogy vállalkozni akaró tisztekre , kik eddig a herczegnél jóravaló gaz­dákul bizonyultak, különös figyelem fordíttatik; és hogy a bérbebocsátást is, a­mennyire csak le­hetséges , a bérlő személye iránt garantiát nem nyújtó nyilvános árverésnek mellőzésével akarják eszközölni! — Az okos és méltányos haszonbérrend­szerben , hazai nagy birtokaink számára, egy jobb jövendőnek záloga fekszik ! (G. L.) Gabona-szállítmányok evezős hajókon. Kira­katott Pesten mart 23—27 . Ad­onybő! 5100 mérő búza, és 4013 m. zab. Ugyanonnan egy más hajóról 3000 m. búza. Tolnából 3087 m. búza, és 765 mérő rozs . Bajáról 1845 m rozs, 400 m. árpa, 100 m­. zab és 425 m. tengeri. Adonyból 1500 m. búza, Földvár­ról és Adonyból 1200 m. búza és 908 mérő tengeri, Földvárról 975 m. búza , Rácz Almásról 2000 m­. búza és 600 m. árpa; Tolnáról 3100 m.búza; Rácz­ Almás­­ról 1906 m. búza. Kirakatott Győrött, martius 23 —27. Tolnáról 6400 mérő búza és 1100 m. rozs; Bajáról 1481 mérő búza 1301 m. kétszeres, 1504 m. rozs, 4798 m. zab és 1232 m. tengeri; Gustosról 8500 m búza és 2000 m. tengeri; Apathinból 2500 m. búza 1000 m. két­szeres és 2250 m. zab. Szaparról 252 m. búza, 567 m. kétszeres és 3300 m. zab . Földvárról 2020 m. rozs és 3810 m. zab . Kuláról 3000 m. búza, 500 m. két­szeres, 1800 m. rozs és 80 mérő tengeri. Zomborról 3000 m. búza, 3000 m.kétszeres és 3000 m. zab. Bajá­ról 300 mérő búza, 1600 mérő rozs és 6000 m. zab. N.-Becskerekről 2100 m búza és 2200 m. tengert. Érkezett hát a nevezett 5 nap alatt evezős hajókon Pestre 20,668 mérő búza, Győrbe 27,533 m­. búza; kétszeres Pestre 20, Győrbe 6368 m.; rozs Pestre 2610 m.; Győrbe 8,024 m . z­ab Pestre 4113 mérő , Győrbe 23,158 m.; árpa Pestre 1000 mérő, Győrbe 6; tengeri Pestre 1333 mérő, Győrbe 5512 mérő. Érke­zett mindössze Pestre 29,724 mérő különféle ga­bona, Győrbe 70,595 mérő. — Pauperismus Angliában. Egy mártius 24 -én kiadott hivatalos kimutatás, az elmúlt február hóban, összehasonlítva 1858. megfelelő hónapjával, a következő számokban mutatja ki, hány szegény se­­géltetett Angliában és a walesi herczegségben, a ne­vezett hó mindenik hetében e­l­ső hét 1858 ban 981,647 és 1859-ben 872,999, 1 2-ik , „ 983,121 „ „ 874 965, 3- ik „ „ 977,312 „ „ 874,165, 4- ik „ „ 970,364 „ „ 873,091. A nyomor tehát ezidén egy tizedrésznyivel volt ki­sebb, mint tavaly , de e javulást leginkább az idő­járás szelíd voltának lehet tulajdonitni, mely e télen az ország minden pontján egészen kivételes volt. Donavizállás. Pesten: mart. 31. 9‘­1•' 0"­0 fölül. Gazdasági és kereskedelmi szemle. A pesti gabonacsarnok jegyzőkönyvi ár­jegyzéke: Uj bánsági búza (85 — 86 font) 4 frt 30 — 4 frt 50 kr . tiszai ó (83—87) 3 frt 90 — 4 frt 50 kr . tiszai uj (83—85) 3 frt 90 — 4 frt 30 kr. Bácskai ó (—) — frt — kr. — frt kr . uj (-4 - 85) 4 frt------4 frt 20 kr. Fehérmegyei uj (78—82) 3 frt 20 kr. 3 frt 95 kr. fehérm. ó (81—85)1i frt 20 — 4 frt 50 kr; ké­tszeres (78—79) 2 frt 70 — 2 frt 80 kr; ó rozs (77—79) 2 frt 80 — 3 frt ; — uj (77 — 79) 2 frt 80 — 3 frt ; — ó árpa — frt — kr . — frt — kr; uj 2 frt 10 — 2 frt 50 kr; ó zab (—) — frt — kr. — frt — kr; uj (43 — 4 ■) 2 frt 10 — 2 frt 25 kr; uj tengeri 2 frt 10—2 frt 20 kr; uj köles 2 frt 17 — 2 frt 30 kr. Bab 3 frt 50 — 3 frt 18 kr. Káposzta repeze 6 frt 30 — 6 frt 55 kr. Mind bé­csi merőnkint és osztrák becsben. A pesti hitelintézeti fiók árjegyzéke mart. 27 -röl: Bánsági búza (85 — 86) 4 frt 28—4 frt 50 kr ; bács­kai (84 — 8 ) 4 frt 20 — 4 frt 45 kr ; rozs (77—79) 2 frt 90 — 3 frt 10 kr; kétszeres (78 — 79) — frt---------frt —kr; árpa 2 frt 12 — 2 frt 50 kr. Uj zab (44—46) 2 frt 25 — 2 frt 30 kr Mind bécsi merőnkint és osztr. becsben. Győr, mart. 26. Ma virradóra arasznyi mély hó Hivatalos hirdetések kivonata: A „B.-pesti Hírlap“ 73. ss. hivatalos Értesítőjéből (márt. 31.) Földtehermentesitések. Boay Iván és Lazo­­retz Miter mint Berzsenyi Antal zálogtartó hitelezőinek h­rincsei, és Ágoston Józsefnek vacskamezői urb. birto­kaik után járó kárpótl. tőkékre nézve az igények bejei, máj. 19-ig, tárgyal, h nap jul. 21 ke a malm. szigeti cs. k. megyetörvszéknél. — özv. Erdödyné szül. Pauszler Annának középest , és Balogh Imrének ottományi urb. birtokaikra nézve bejelent, h. idő máj. 5 ke, tárgyal, h. nap jul 7-ke a n. váradi cs. k. orsz. törvényszéknél. —­­Özv. Bölönyiné szül. Szunyogh Zsófia ugrai urb. birtokára nézve bejelent, h. idő jun. 1 je, tárgyal, h. nap jul. 2 ka a n. váradi cs. k. oraz. tervszéknél. Biróilag árvereztetnek: Szabolcsmegyei Gá­­va községben néhai Detsewffy Ferencz árváit illető s 16,201 portra becsült nemesi fekvő birtok önk. árv. máj. 5. és jun. 16-án a n. kállói cs. k megyei törvszék által.

Next