Pesti Napló, 1859. május (10. évfolyam, 2766-2791. szám)

1859-05-01 / 2766. szám

99—2766. 10-ik évf folyam Főmunkatárs: b. Kemény Zsigmond. Egyetem-utcza 2-dik szám 1-ső emelet. A lap szellemi részét illető mindez, közlemény a szerkesztőséghez intézendő. Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatnak el. Ferencziek terén 7 dik szám földszint. A lap anyagi részét illető közlemények, (előfizetési pénz, kiadása­ körüli panaszok, hirdetmények) a kiadó-hivatalhoz intézendők. 1859. Vasárnap, máj.­­ Előfizetési föltételek: PESTEN, házhoz hordva Félévre . . . 10 frt 50 kr. a. éri Évnegyedre . . 5 frt 20 kr. a. éri rr. 1 ., r­­f. , 6 pasapoa petit-sor i-Bzeri niraetesnei / uszr. Jbélyeed Hirdetmények dija. kli!ön 86 ujkr Magánvita ■! hasábos petit-sor 25u]k Szerkesztési iroda: Kiadó­hivatal: VIDÉKRE , postán Félévre. . . . 10" írt 50 kr. a. ért Evneervedre . 6 frt 25 kr. a. ért. Az erdélyi kölcsönös jég- és tüzkármentő tár­sulat 1858-ik évi ügyletéről való számadása. A) A jégkár mentési szakban. I. Szakasz. Bevétel: pengő pénzben. Múlt évről áthozott dij­­maradvány 5992 frt 30 kr., dijpótlási követelmény 1853 ból 1157 frt 37 kr. Folyó évi biztosításokért be­vett dij 752,773 ft 31 kr biztosított érték után 16761 frt 18 kr. Összesen 23,911 frt 25 kr. K­i­a­d á s: p. - ben. Kártérítés 56 jégkárosultnak 5313 frt 2 kr. Kártérítés utólagosan Drosendorfban 315 frt 36 kr. Dij visszafizetés módosított oklevelekért 85 frt 30 kr. Aránylagos része az együttes intézeti költségeknek 4017 frt 54 kr. 1853 beli még követe­lendő dijpótlék mint átvitel 1116 frt 30 kr. Átviendő dijöszveg következő évre 6531 frt 53 kr. A 6531 frt dijfölösleg 50%-ja a tartaléktőke gyarapítására for­­dittatott 3265 frt 30 kr., másik fele pedig a rendes tagoknak osztalék gyanánt visszafizetendő 3265 frt 30 kr. Összesen 23,911 frt 25 kr. — Esik tehát visz­­szafizetendő osztalékul a három évre csatlakozott ta­goknál 209/10%-ra, hat éveseknél pedig 32%-ra az 1858-ban fizetett díjnak. II. Szakasz. Múlt évről áthozott dijmaradvány 1810 frt 27 kr. Dijpótlási követelmény 1853-ból 84 frt 36 kr. Folyó évi biztosításokért bevett dij 96,252 frt 34 kr bizto­sitott érték után 4560 frt 6 kr., 849,026 frt 5 kr ösz­­ves biztosítás. Fedezet a tartaléktőkéből 2205 frt 2 kr. Összesen 8660 frt 11 kr. Kiadás: Kártérítés 67 jégkárosultnak 5446 frt 44 kr. Dijvisszafizetés módosított oklevelekért 35 frt 45 kr. Aránylagos része az együttes intézeti költsé­geknek 1093 frt 6 kr. 1853 beli még követelendő dij­pótlék mint átvitel 84 frt 36 kr. Átvitel jövő évre 2000 frt. Összesen 8660 frt 11 kr. Tartaléktőke. Bevétel: Áthozatal múlt évi számadásról 4806 frt 16 kr. A folyó évben egy évre csatlakozott tagok járuléka 469 frt 10 kr. Kamatjövedék 247 frt 46 kr. A díjfülöslegből idecsatolt rész 3265 frt 30 kr. Össze­sen 8788 frt 42 kr. Kiadás: Leszámítás oklevelek módosítása kö­vetkeztében 4 frt 28 kr. Fedezet a II. szakasznak 2205 frt 2 kr. Átviendő további számadásra 6579 frt 12 kr. Összesen 8788 ft 42 kr. Gazdasági és kereskedelmi szemle. Pest, april 30. Folyó hónap 29 -én pénteken tar­tott pesti hetivásár alkalmával a gabona­s élelme­zési szerek árukban felmentek. Fogyasztásra mint­egy 5000 mérőt vettek meg. A vásár élénk volt. A búza pesti mérője 6 frt 48 kr, rozs 4 frt 30 kr, árpa 3 frt 24 kr, zab 3 frt 36 kr, tengeri 3 frt 36 kr; bá­rányok párja 8—9 frt; borjú darabja 12—15 frt; széna mázsája 1 frt 40 kr; szalma 100 zsúp 5 frt 30 kr ; szalonna mázsája 23—24 frt pp. Halakban oly szükiben volt a piacz, hogy maholnap nagyobb csa­­ládbáz a hal­ára drágasága miatt e czikket nélkü­lözni kénytelen, miután bármily hasnemű s baromfi czikk sokkal olcsóbba kerül, mint a halnemü étek. A gabonabörzén az árak folyvást szilárdak. A bú­záé, rozsé, zabé ismét emelkedett. A nyerészkedők tegnap mintegy 15.000 mérőt vettek meg, azonkívül a hitelintézet helybeli fiókja is folytatja a bevásárlá­sokat. A pesti gabonacsarnok jegyzőkönyvi ár­jegyzéke: Uj bánsági búza (85 — 86 font) 4 frt 60 — 4 frt 80 kr; tiszai ó (83—87) 4 frt------4 frt 80 kr ; tiszai uj (83—85) 4 frt------4 frt 50 kr. Bácskai ó (—) — frt — kr. — frt kr ; uj (H.4—85) 4 frt 30 — 4 frt 50 kr. Fehérmegyei uj (78 —82) 3 frt 30 kr; 4 frt 10 kr. fehérm. ó (83—55) 4 frt 40 — 4 frt 80 kr; ó kétszeres (78—79) 2 frt 80 — 2 frt — — ó rozs (77—79) — frt-----frt — kr ; uj (77—79) 3 frt — — 3 frt 15 kr; ó arpa — frt — kr . — frt — kr; uj árpa (63— 68) 1 frt 82 — 2 frt 20 kr; ó zab (------) - frt — kr. — frt — kr; uj zab (43—4­0 2 frt 20 — 2 frt 38 kr; uj tengeri 2 frt 38 — 2 frt 45 kr; uj köles 2 frt 25 — 2 frt 40 kr. Bab 3 frt 50—3 frt 68 kr. Káposzta-repcze 5 frt 25 kr — 6 frt. Mind bécsi mérőnkint és osztrák becsben. A pesti hitelintézeti fiók árjegyzéke ápril 17-ről: Bánsági búza (85—86) 4 frt 30 — 4 frt 52 kr ; bács­kai (84-8­6) 4 frt------4 frt 20 kr ; rozs (77—79) 2 frt 65 — 2 frt 78 kr; kétszeres (78— 79) — frt---------frt— kr; árpa 1 frt 80 — 2 frt 22 kr. Uj zab (44—46) 2 frt 10 — 2 frt 20 kr. Uj tengeri 2 frt 10 kr — 2 frt 20 kr. Mind bécsi merőnkint és osztr. becsben. Sziszek, apr. 29. Az ünnepek miatt, természet sze­rint, a gabonaüzlet igen csekély volt és az árak in­kább csak névlegesek. Búza 3 frt 70 — 4 frt 30 kr; kétszeres 2 frt 70—80 kr; tengeri 2 frt 10—25 kr; köles 1 frt 40—50 kr; árpa 1 frt 45—75 kr; zab 1 frt 75 — 2 frt osztr. becsb. Az időjárás a lehető leg­jobb. A vizek könyen hajózhatók és apadóban. Arad, ápril 27. (Ar.Ztg). A gabonaüzlet még min­dig azt árulja el, hogy a politikai események miatt adó és vevő várakozó állásban van. Az utóbbi napok­ban ennélfogva csak néhány szállítmány tengeri és kétszeres kelt el fogyasztásra,­­ a múlt heti árak­hoz képest néhány garassal drágább­an. A tegnapi új­ aradi hetivásárra, hihetőleg az ünnepek miatt, kevés búzát és tengerit hoztak. Az előbbi, a minőséghez képest 3 frt 24—48 kron, az utóbbi 1 ft 45 kron kelt osztrák becsben. A szesz sem igen kelt még. 300 akó ment el a közelebbi napokban, foka 29% —30 kron pengő p.-ben hordóstól. Az időjárás kellemes. A vetések állásáról mindenfelől jó hírek érkeznek, s igy hihetőleg a háború sem fogja tete­mesen fölemelni a gabonaárakat. (? ?) Győr, ápr. 28. E héten itt mintegy 30,000 mérő búza kelt el, nagy mennyiség zab, és jókora meny­­nyiség rozs. A bejegyzett árak, mikre nézve megje­gyezzük, hogy oly forrásokból vesszük, a melyek a kereskedők érdekeit képviselik. Bánsági óbuza (86 —87 font) 4 ft 75 kr — 5 ft, az uj (85—86) 4 ft 62 — 83 kr; bácskai u­j­búza (84—85) 4 ft 41 - 62 kr ; rozs (76—78) 2 ft 83% kr — 3 ft 42 kr; a kétsze­res csak névleges bejegyzés szerint (77—78) 2 ft 94 kr; tengeri 2 ft 31 - 38 kr; zab kézből 2 ft 41—45 kr, későbbre 2 ft 52—55% kr. Debreczen, apr. 27. Az épen most bevégződött sz. györgynapi országos vásár, a­mi a kézműipari czik­­keket illeti, csak a nyári kelmékre volt kedvező. A húsvéti ünnepek közbenesése miatt az üzlet bádgyadt volt. Kevés nyers termény volt a piaczon, kivéve a nyers bőröket, miből nagy mennyiség hozatott. Áruk következő volt: ökörbőr párja 23 frt 10 kr. — 24 frt; tehénbőr 15 frt — 18 frt 90 kr; lóbőr 7 frt 42 — 8 frt 40 kr. Szalonna: gyorsan kelt el mintegy 3000 mázsa részint kivitelre, mázsája 22—23% fo­rintjával. A debreczeni szappan mázsája 22 frt; a szegedié 19 — 20 frt. A szesznek nem voltak vevői. A pénz felette szűk lévén, a szesz ára itezéjétől 1896 ujkr. volt. — A gabona ára szállott; csak a zab ré­szesült némi figyelemben. Búza 3 frt 15 kr; rozs 2 frt — 2 frt 30 kr. — árpa 2 frt; tengeri 2 frt — 2 frt 20 kr mérőnkint. Berlin, apr. 28. A búzát igen veszik és emelke­dett árakon; a mecklenburgi búza, mely egy teher­től 72 tallérra emelkedett volt, most 74 tallérra ment föl (a­mi annyi, mint ha nálunk a 4 ftos búza 11—12 krt emelkednék.) A rozs nagyon ingadozó , eleinte élénk volt az üzlet s az árak emelkedők, végre azon­ban meglankadt és az árak hanyatlottak. A zab ára emelkedett ismét. Hamburg, apr. 28. A búza ára 8 tallérral drágáb­ban fizettetik. A rozs 5 tallérral drágult. Becs, apr. 30. Elkelt mindössze 23.000 m­. búza, 23 ezer mérő zab. Átalános emelkedést látunk ismét. Bánsági búza 7400 mérő loco Mosony, (86 fontos) mérője 5 ft. (86% font) 5 ft 25 kr. Marosi buna loco Mosoy (86—86% font) 5 ft 25 kr­­ 5 ft 9 — 5 ft 40 kr . 1. Győr (85% font) 4 ft 80 kr; kétszeres loco Győr (77 font) 3 ft 41 kr; 5000 mérő magyar rozs 1. Győr (77 font) 3 ft 41 kr. Morvai árpa transito (48 font) 2 ft 98 kr; zab 1. Győr (47 fontos) 2 ft 63 kr. London, april 26. A martius havi kereskedelmi kimutatás tetemesen nagyobbnak mutatja a kivi­telt, mint tavaly volt ugyanazon hónap alatt; a kivitel az idén mintegy 23 millió forint áruval volt több mint 1858-ban márciusban. Ez élénkülést azon­ban nem mesterkélő eszközök idézték elő. Kétségte­len, hogy a continensi hadikészületek miatt ott né­mely czikk igen keresetté lett.­­ Ez év első három hónapjában kivitetett 305,207,940 frt értékű áru, ellenben 1858-ban ugyanazon idő alatt 235,102,900 frt értékű, igy az idén a három első hóban több a kivitel mint tavaly 70,105,040 forinttal, azaz 30 per­centtel több. A mi a bevitelt illeti, kevés liszt vitetett be, mivel ez nem volt jutalmazó. Másnemű czikkekből kevés kell. A kávé és szeszes italok apa­dást mutatnak ; a czukor, b­ea, borok, dohány és fűszerek többülést mutatnak. Pénzügyi szemle. — 6 cs. kir. Apostoli Felsége 1859. ápril 29-én kelt rendeleténél fogva, a mostani rend­kívüli kiadások fedezésére 200 millió osztrák becsű forintnyi kölcsön hirdettetik. A nemzeti bank ez összegre, két­harmadának fedezésével 5 forintos bankjegyeket fog kibocsátni. Előfizetési felhívás a „PESTI NAPLÓ“ úv május—júniusi folyamára. Miután az európai politikai események mindinkább érdekesebbekké válnak , bátorkodik e lapok kiadója az olvasó közönséget e lapok előfizetésére felhívni, egyszersmind figyelmeztetni, miszerint e lap a magyar politikai lapok között mind bértartalomra, mind nagyságára, mind pedig — arányszerüleg — jutány­osságár­a nézve a többieket felülmúlja. Előfizetési feltétel: Vidékre postán küldve 2 hóra: 3 frt 50 kr. uj pénzben. — Budapesten házhozhordva: ugyanannyi. Emich Gusztáv, a „Pesti Napló“ kiadója. B . C 8 1B­örze. Apr. 30 Apr.2! A gallicziai föld­ hitelintézeté 4%-os­ 100 ft. p. p. — -Elsőbbségi kötvények. Nyugoti pálya 5%-os 100 ft. p. p. — — 81.­­Államvasp. 500 frank, darab. —. — —. - Északi vasp. 100 ft p. p. . . . — . — 90.­­ Lombard-velenczei 500 frank. —. — —. -Glo­gnitzi pálya 100 ft p. p. . —. — —.­­D­u­n­ag­ő­z­h­a­j­óz­ás­i társu­lat 100 ft. p.p........................—. — —.­Osztrák Lloyd 100 ft. p. p . . —. — —.­­Sorsjegyek. A hitelintézeti darabja 100 forint osztr. ért...................................— — 78. — Dunagőzhajóz. társ. da­rabja 100 ft p. p....................... —. — — Triesti államkölcsön db 100 ft pp. —. — —. — Eszterházy 40 ft. p. p...................—. — 68. — Salm 40 ft. p. p............................—. — 35 — Pálffy 40 ft. p. p..........................—. — 31 — Clary 40 ft. p. p...........................—. — 36. — St. Genois 40 frt p. p. . . . . —. — 31. — Windischgrätz 20 frt p­p. . . . —. — 20. — Waldstein 20 frt p. p...................—21. — Keglevich 10 frt p. p....................—. — 13. — Váltók (devisek). a) három hónapra Amsterd. 100 holland frt 2% . .115.50 —.— Augsburg 100 frt délnémet érték­ben 4%%....................... 115.60 — minden árkeleti szám osztrák értékben veendő. Az előbbi napi rovat a d.u.-i utolsó az utóbbi napi távirati közlés a közép árfolyamot mutatja. Államadósság. Apr.86|Apr29. 35/d-os osztrák ért. 100 írttól . . —• — —.— nem. • kölc­sön 100 írttól 61. 50 —. — 5%-os 1851- iB. k­rozat 100 frt —. — —.— 5%-os met.­liqnek 100 frt . . . 55.75 —.— .VVn-os 185­0. visszafizetés. 100 frt —.— — — i#7r« - » •“Urt 48 20 1%-os „ n .100frt - 46.— 1“/rt-os 1850. visszafizetés. 100 frt —. — —. — 30/l-os - n 100 frt —. — 35. — 2%%-os „ . 100 frt -.- 28.-1%-os ” „ 100 frt 11.25 1834-diki sorsolással 100 frt —— —.— 1839-diki.......................100 frt 100. — —. — 1854-diki ..........100 frt —. — 96.­Como­reni papirok 42 lire austr —. — —. — Földtehermentezk­ealek. 5%-os als. auszt. 100 frt ... —. — —. — 5%-os m­a­g­y­a­r o­rs­­z­ági 100frt 65. — —.— 5%-os bánsági horvát és szláv. 100 frt........................54 — —. — 5%-os galicziai 100 frt . . . . —. — 54 — ■)70-es bu­kovinai 100 frt . . . —. — 63.— 5%-os erdélyi 100 frt . . . —53.— 5­ /0-os m s birod. ország. 100 frt —.— 78.— 7­­,-os sor­olási záradékkal 100 frt 1 67-re.................................. Részvények. Nemzeti bank (ex div ) darabon­:. 690. — —. — Hitelintézet 200 frt austr. ért. 136.— —.— alsó austriai esc. bank 500 frt n. —. — 480. — Apr.80 Apr.29 éj­szaki vaspálya 1000 frt p. . . 1350 — Államvaspálya 200 frt. p. (500 frank)..............................201. — —. — Nyugati pálya 200 frt p. (140 frt ,70%-os befizetés) . . . . 88. — —. — Délészak egybek. német 200 frt p. —. — 116. — riszai 200 ft pp. (160 frtbefiz.) — — 105.— Lombard közp. olasz 200 ft osztr. becs. 80 ft (40% befizetés.) . —. — 10. — Keleti vasp. 200 frt pp vagy 500 frank 60 ft (30%) befizetés. — — —. — Gallicziai ( Károly­ Lajos) 200 ft. p. p. (30% befizetés) .... —. — —.— Pozsony n. szombati t őr kibocsátott 200 ft pp. . . . — — —.— Pozsony n. szombati 11-szor kibocsátott 200 ft pp . . . . —. — —. — Bustehrádi 500 ft pp...................—. — —, — Aussig-tepliczi 200 ft pp. . . . —. — —. — Brünn-rossitzi 200 ft pp . . . . . -- —. — „ „ elsőbbséggel 200 ft. —. — —. — Dun­a-g­őzhajózási társu­l­a­t 500 ft pp............................. 350 — —. — Osztrák Lloyd társulat Triesztben 500 ft. pp . . ........................—. — —.— B­u­d­ap­e­s­ti láncz h­­­d 500 ftp. —. — —.— Zálog­levelek. k­b. bank. 6 év. 5%-os pp.100 ft. —. — —. — „ „ „ 10 év. 5%-os pp.100 ft. -----­„ „ „ sorso­k. 5% pp. 100 ft.------—. — „ „ „ 12 hó. 5% a. ért. 100 ft. -. - -. — . . - sors. 5% a. ért. 100 ft. —. — 71.50 Ap. 30. Apr.29 Berlin 100 tallérért 4% . . . —. — — . — Boroszló 100 tallérért 4% . . —. — —. — Frankfurt (Main. m.) 100 frt dél­német­ért. 3*/1% ..... 116. — —. — Genua 100 frank . . . 4%% —. — —. _ Hamburg 100 márk-bankóért 2% 101.50 —._ Lipcse 100 tallérért 6% . . . —. — _._ Livorno 100 toscanai líráért 5% —. — —._ London 10 font sterlingért 2%% 134. — ___ Lyon 100 frankért 3% . . . . —. —___,_ Milano 100 írtért aust. ért, 5% —,— —.— Marseille 100 frankért 3% • • • —. - —. — Páris 100 frankért 3% . . . . 54. — —. — Prága 100 frt aust. ért. 5% . . —. — _ Triest 100 frtért auszt érték 5% . —. — „­ _ Velencze 100 frt auszt. érték 5% —. — * A n. bank váltóleszámítolása 5% A nemzeti banknak az állampapí­rokra való előleg, kamatja 5% b) Láz után 31 nap. Bukarest 100 oláh piaszter . . —. — _ Stambul 100 török piaszter . . —. — _­ _ Arany pénznemek Császári uj arany ...................6. 35 —. — Reczésarany.............................6.33—. — Korona ■.................................. 18.20 —. — Fél-korona.................................—. — — — Napoleons d’or.............................—. — 10. 75 Orosz imperiale.......................—. — 10.90 A korona a cs. k. pénztáraknál ausztriai értékben . . . . —. — 13.75 VASUTMENETEK INDULÁS. Bécsből—Pestre : 4 óra 30 perez reggel, és 7 órakor estve. Bécsből— Győr -Uj-Szónyre : reggel 8 óra, és 4 óra 40 perez délután. Pestről —Szegedre : 4 óra 15 p. d., 5 óra reg. „ Debreczenbe: 4 ó. 15 p. d. u., 5 ó. r. „ Nagyváradra—Aradra : 5 ó. reg. Szegedr —Temesvárra : 11 ó 34 p. ési., 2 ó.d. Temesvárr — Bazlásra: 4 ó. 22 p.r, 7 ó.42 p.e. Nagyváradról—Pestre : 9 óra 44 perc* reggel. Debreczenb.—Pestr.:­lló. 17 p.d.e. ,9 ó.62 p.est. Bazlasról—Temesvárra : 1 óra 15 perc* dl u. Háziasról—Temesvárra hétfőn és pénteken d. u. 5 óra 30 p. Temesvárról—Szegedre: 9 óra 55 perez est­ve, és 5 óra 30 perez reggel. Szegedről—Pestre: 1 ó.56 p.éjjel,és 12 ó. délb. Pestről—Bécsbe : 9 ó. reggel, 9 ó. 25 p. estre. Uj-Szónyból— Győr—Bécsbe : 2 ó 5 p délu. Győrról—Bécsbe : 3 ó. 87 p. d­­., 5 ó. 48 p. r. Szolnokról—Pestre : 3 ó. 46 p. r., 4 ó. 2 p. d. Szolnokr.—Debreczen b.:10 ó.3 p.d e.,9 ó 28 p.e. Szolnokr.—Aradra: 10 ó. 88 p. d. o. P-Ladányról—N.-Váradra : 1 ó. 35 perez d. Aradról—Pestre : 9 óra 26 perez délelőtt. Aradról—Szolnokra és N.-Váradra:3 ó.40 p.r. Püüspök-Ladányról—Pestre : 1 óra 8 p. d. (Bécsi pénzcsarnok.) April. 29. April. 30. Ed­elked. Csökkent Hitelintézetiek 143.50 136.-----ft — kr 7 ft 50 kr Éjszaki vas]. 1355.— 1350.-----„ — „ 5 _ — " Nemzeti kői s. 62.80 61.50 — „ — „ 1 30 ” 5% os metall. 56.50 55.75 — „ — — 75 Magy. földteh. 56.— 55.-----„ — „ 1 _ — London, váltó 133.— 134.— 1 „ — — — Páris, „ 52.30 54.— 1 „ 70 „ — „ — ” Cs. k. arany 6.28 6.35 — „ 7 „ — „ — „ Pest, ápr. 30. Ismét átalános csökkenést jelenthe­tünk, még pedig mind a részvény-, mind az állam­papírokban , másfelől pedig a külföldi pénz és az arany drágulását. A tegnapi mind déli mind esti bör­zének nem volt határozott jelleme és iránya. Berlin, apr. 28. Az osztrákoknak Piemontba be­vonulásáról való hír, melyet ide a telegraf jelentett, nem okozott nagy meglepetést. Igaz, hogy rosz han­gulat uralkodott a börzén s az árak szállottak, de nem oly mértékben, mint várni lehetett. A börze már fölhagyott a béke fönmaradásában vetett remény­nyel. Az üzlet szűk határok közt fejlődött ki, és nyu­godt volt. A politikai viszonyok leginkább a kül­földi váltókkal éreztették hatásukat. A londoniak 2 garassal, a bécsiek 5% tallérral lettek olcsóbbak. Az osztrák hitelintézetiek eleinte 54 % talléron álltak, végül 55re mentek fel A porosz állampapírok egyike fél, másika 1 tál­­veszített százából Az osztrák állampapírok közül a n. kölcsönnek 46-ig ingadoztak, százától 3al alantabb, mint tegnap zárlatkor; az 5% metalliqueok is szá­zától 5 főt vesztéssel árultattak. Paris, apr. 29. (Zárlat) 3 % rente 61.80, tegnap 62.60, a mai csökkenés 80 centime. 4%-os rente 90.50, tegnap 90, az emelkedés 50 ct. Osztrák államvaspálya­­részvények 385, tegnap 406, a csökkenés 21 frank. Crédit mobilier 535 — nem változott. London, apr. 29. A börzén folyvást tart a rémü­let , 19 új bukás történt. Az angol bank a discontót feljebb emelte. Páris, ápril 28. (d. u. 3 óra). A börze megnyílta­kor a 3-as rente 62 frank 50 centime volt, de a bör­zén kívül 62.30 on lehetett venni. Midőn a toskanai forradalom híre megérkezett, a 3-as rente 62.75-re emelkedett, de midőn délben a londoni árkelet al­sóbbnak jelentetett, ugyanezen papír 61.95-re sül­­lyedt le. Azonban sok vevő akadván 62.60-ra ment vissza, s a londoni papirok ismét alább jelentetvén, 62-re. A zárlat szilárd volt (mint tegnap irtuk 62.60. Még nem érkezett volt hire a zárlatig, mintha az ausztriai hadsereg átlépte volna a szárd határt. Dunavízállán, Pesten, april 30,8‘ 11' 0­­0 fölül. Hivatalos hirdetések kivonata. A Bp. Hirlap 98. számú hivatalos Értesítőjéből (april 30.). Földtehermentesités. Semsey Lajos örökö­seinek halkóczi urb. birtokuk után járó kárpótl. tökére nézve az igények bejelent. jun. 26-ig, tárgyal, határnap aug. 22-ke a kassai orss. tervezeknél.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék