Pesti Napló, 1859. június (10. évfolyam, 2792-2813. szám)

1859-06-01 / 2792. szám

125—2792. 10—ik évi­folyam Főmunkatársi­­ Szerkesztési iroda: b. Kemessy Zsig HiOUdi­­ Egyetem-utcza 2-dik szám 1-ső emelet. Kiadó­hivatal: Ferencziek­ terén 7-dik szám földszint. E lap szellemi részét illető minden közlemény a szerkesztőséghez intézendő.­­ A lap anyagi részét illető közlemények (előfizetési pénz, kiadása körüli panaszok, Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatnak el. s hirdetmények) a kiadó-hivatalhoz intézendők. 1859. Szerda, jun. 1. Előfizetési föltételek: VIDÉKRE, postán , PESTEN, házhoz hordva Félévre ... 10 frt 50 kr. a. ért. | Félévre ... 10 frt 50 kr. a. ért. Évnegyedre . . 5 frt 25 kr. a. ért. | Évnegyedre . . 5 frt 25 kr­ a. ért! Hirdetmények dija­ 6 hasábos petit-sor­­-szeri hirdetésnél 7 ujkr. Bélyegdij ■HirdetményeK alja, külön 30 ujkr. Magánvita 4 hasábos petitkor 25 ujkr. B­ÉCSIB­ÖRZE. VASUTMENETEK. Minden árkeleti szám osztrák értékben veendő. Az előbbi napi rovat a délutáni utolsó, az utóbbi napi távirati közlés a közép árfolyamot mutatja. INDULÁS: Bécsből—Pestre : 6 óra 30 perez reggel, és és 7 órakor estve. Bécsből-Győr-Új-Szőnyre : reggel 8 óra, és 4 óra 40 percz délután. Pestről—Szegedre: 4 óra 15 p. d., 5 óra reg­­„ Debreczenbe : 4 ó. 15 p. d. u., 5 ó. r. „ Nagyváradra —Aradra : 5 ó. reg Szegedr.—Temesvárra : 11 ó. 34 p. éjj , 2 ó. d. Temesvárr.—Baziásra : 4 ó. 22 p.r.,7 ó 42 p.e. Nagyváradról—Pestre : 9 óra 44 perez reggel. Debreczenb.—Pestr.ill­.17 p . e ,9 ó.53 p.est. Baziásról— Temesvárra : 1 óra 15 perez d.u. f­aziásról—Temesvárra : hétfőn és pénteken d. u. 5 óra 30 p Temesvárról—Szegedre : 9 óra 55 perez est­ve, és 5 óra 30 perez reggel. Szegedről—Pestre : 1 ó 56 p éjjel,és 12 ó.délb. Pestről—Bécsbe : 9 ó. reggel, 9 ó. 25 p. estve. Uj-Szőnyből—Győr—Bécsbe : 2 ó. 5 p.­dél u. Győrről—Becsbe : 3 ó. 37 p. d u., 5 ó. 48 p. r. Szolnokról—Pestre : 3 ó. 46 p. r., 4 ó. 2 p. d. Szolnokr.—Debreczenb­illó 3p d.e.,9 ó.28 p.e. Szolnokr.—Aradra : 10 ó. 38 p. d. e. P.­Ladányról—N.-Váradra : 1 ó. 35 perez d. Aradról—Pestre : 9 óra 26 percz délelőtt. Aradról —Szolnokra e­s N.-Varadra:36.40 p r. Püspök-Ladányról—Pestre: 1 óra 8 p.­­ Államadósság. Máj . 311 Máj .30 5%-os osztrák árt. 100 írttól . .-------57 — 5%-os nemz. kölcsön 100 írttól 67. 90 66 60 5%-os 1851­ ki B. sorozat 100 frt —. — 76 — 5%-os metalliques l00frt . . . 62.25 60 75 5%-os 1853. visszafizetés. 100 frt —. — — 4‘/2%-os „ „ 100 frt-------51.75 4%-os „ „ 100 frt —. - 47.- 4%-os 1850. visszafizetés. 100 frt ——. — 3%-oS „ „ 100 frt —. - 35.50 2%%-os „ „ 100 frt-------30.50 1%-os „ „ 100 frt —. — ll 75 1834-diki sorsolással 100 frt — — 300 — 1839-diki...............................100 frt —.­­ 106.­­1854-diki..............................100 frt —. — 104.50 Como rentpapirok 42 lire austr. —. — 12 75 Földtehermentesitésiek. 5%-os als. auszt. 100 frt . —. — 89. — 5%-os m­a­gy­a­r o r­s­z­ág­i 100 frt — .— 63 — 5%-os bánsági, horvát és szláv. 100 frt.........................—­­ 61 — 5%-os gallicziai 100 frt . . —. — 63 — 5%-os bukovinai 100 frt . . . —. — 61 — 5%-os e­r­d­é­l­y­i 100 frt . . . —59 — 5%-os más bírok, ország. 100 frt —.— 75.— 5%-os sorsolási záradékkal 100 frt 1867-re........................................................­ —.­­Részvények. Nemzeti bank (ex div ) darabonk. 753. --- 742 — Hitelintézet 200 frt austr. ért. 138 — 137 — alsó-austriai esc. bank 500 frt p. 490. Máj 31Máj.30| Éjszaki vaspálya 1000 frt. . . — 1494 Államvaspálya 200 frt. p. (500 frank)...............................- 204. Nyugati pálya 200 frt p. (140 frt ,70% -os befizetés) . . . . —. — 120 — Délészak egybek. német 200 frt p. —. — 123. 50 T i s­z a i 200 ft pr. (100 frt befiz ) — — 105.— Lombard közp. olasz 200 ft osztr. becs. 80 ft (40% befizetés.) . — — —. — Keletivas p. 200 frt pp vagy 500 frank 60 ft. (30%) befizetés. — — — — Gallicziai (Károly­ Lajos) 200 ft. p. p. (30% befizetés) . . . — Pozsony n.­szombati I-er kibocsátott 200 ft pp. . . . — — 28. P­o­z­s­o­n­y­ n. szombati II-szor kibocsátott 200 ft pp. . . . —. — 44 — Bustehrádi 500 ft pp......................— - —. — Aussig-tepliczi 200 ft pp. . . . —. — —. — Brünn-rossitzi 200 ft pp .* . . —. — „ „ elsőbbséggel 200 ft. — — —.­­Dun­a-g­őzhaj­ózásitársu­l­a­t 500 ft pp...............................— — 348 Osztrák Lloyd-társulat Triesztben 500 ft. pp.....................................—.— 161­ B u d a p e s t i 1 á n czhid 500ftp. —.— 270.— Zálog-levelek. A n. bank. 6 év. 5%-os pp 100 ft. —. — 93 — „ „ „ 10 év. 5%-os pp. 100 ft —.— 8 ) — „ „ „ sorsold. 5% PP­ 100 ft. — — 7­2. — „ n „ 12 hó 5% a. ért. ICO ft. —. — 99 50 „ „ „ sors. 5% a. ért 100 ft. — — 73 — Máj.311 Máj. (fi A gallicziai föld. hitelintézeté 4%-os 100 ft. p. p.......................— — — Elsőbbségi kötvények. Nyugati pálya 5%,-os 100 ft. p. p. — — 81 — A 11­a­m v­a­s­p. 500 frank, darab. — — 116 — Északi vasp. 100 p. p.............—. — 88. — Lombard-velenczei 500 frank. —. - —. — Groggnitzi pálya 100 ft p. p. . . — — — D­u­n­a­ g­őzhajózási társu­­­a­t 100 ft. p. p...................—.­­ .’­6 — Oszták Lloyd 100 ft. p. p. . . —. — —. — Sorsjegyek. A hitelintézeti darabja 100 forint osztr. ért...............................—. - 93 50 Dunagőzhajóz. társ. da­rabja 100 ft. p. p.................—. — 99 — Triesti államkölcsön db 100 ft pp —. — 116 — Eszterházy 40 ft. p. p. . . . —. — 77. 50 3alm 40 ft. p p.........................—. - 36 Pálffy 40 ft. p. p......................— — 32 — Clary 40 ft. p p. . . . . . —. — 34. — 31. Genois 46 frt p. p. . . —. - 34. — Windisehgríitz 20 frt p. p. . . —. — 20 — Waldstein 20 frt p. p..................... 24 — Keglevich 10 frt p. p...............—. - 12 50 Váltók (devisek). a) három hónapra. Amsterd. 100 holland frt 2% • ■ — — —. — Augsburg 100 frt délnémet érték­ben 4‘A % ......................... 124.­ 124­­Máj 311 Máj 30 Berlin 100 tallérért 4% • . . —— —. — Boroszló 100 tallérért 4% . . — -- — — Frankfurt (Marn­­m ) 100 frt dél­német­ért. 3'/..% . . . . —.— —. — Genua 100 frank . . . 4‘/2°/0 —. —. -­Hamburg 100 márk bankóért 2% —.— Is 9 — Lipcse 100 tallérért Q°/0 . . ■ —. — —. — Livorno 100 toscanai líráért 5% —. — —. — London 10 font sterlingért 2 %°/0 143.— —.— Lyon 100 frankért 3% . . . —.— —. — Milano 100 frtért aust. ért. 5% —. — — . — Marseille 100 frankért 3% . —. 56.50 Páris 100 frankért 3°/0 . . . . —.— —.— Prága P'O frt aust. ért. 5% . . — — — — Triest 100 frtért auszt. érték 5% —. — —. — Velencze 100 frt auszt. érték 5% —. — — — A n. bank váltóleszámítolása 5% A nemzeti banknak az állampapí­rokig való előleg, kamatja 5% b) Lázután 31 nap. Bukarest 100 oláh piaszter . . —. — 19, 50 Stambul 100 török piaszter . . —. —------­Arany pénznemek. Császári uj arany .... —. — 6 68 Reczés arany...............................—. 6 69 Korona...........................................—. — 19 80 Ezüst................................................—. — — Napoleons d’or . . . . . . —. — 11.60 Orosz imperiale........................—. — 11.70 A korona a cs. k. pénztáraknál ausztriai értékben .... —. — 13 75 Gazdasági és kereskedelmi szemle. A pesti gabonacsarnok jegyzőkönyvi ár­jegyzéke: O bánsági búza (85—86 font) 4 frt 50 kr — 4 ft 80 kr; tiszai ó (83—87) 4 frt—kr — 4 ft 80 kr ; tiszai uj (83—85) 4 frt------4 frt 51­ kr. Bácskai ó (—) — frt — kr. — frt kr ; uj ('-4—85) 4 frt 30 — 4 frt 45 kr. Fehérmegyei uj (78 -82) 3 frt 30 kr 4 frt — kr. fehérm.­ó (83—85) 4 frt 60 kr — 5 frt; uj kétszeres (78 —79) 3 frt 20 — 3 frt — 30­6 rozs (77—79) — frt------frt — kr ; uj (77—79) 3 frt 20 — 8 frt 36 kr; ó árpa 1 frt 82 kr; — frt — kr; uj árpa (83— 68) 1 frt 82 — 2 frt 20 kr; ó zab (— —) — frt — kr. — frt — kr; uj zab (43—47) 2 frt 45 — 2 frt 72 kr; uj tengeri 2 frt 55 — 2 frt 65 kr; uj köles 2 frt 25 — 2 frt 40 kr. Bab 3 frt 50 — 3 frt 68 kr. Káposzta­ repcze 5 frt 25 kr — 6 frt. Mind bécsi mérőnkint és osztrák becsben. A pesti hitelintézeti fiók árjegyzéke máj. 29 ével: Bánsági uj búza (85—86) 4 frt 50— 4 ft 80 kr; bács­kai uj (84—8 ) 4 frt 30 — 4 frt 45 kr; rozs (77—79) 3 frt 20 — 3 frt 30 kr; kétszeres (-------) — frt — frt — kr ; uj árpa (63—68) 1 frt 80— 2 frt 20 kr; zab (44-46) 2 frt 45— 2 frt 70 kr. Uj tengeri 2 frt 55 kr — 2 frt 65 kr. Mind bécs mérőnkint és osztr. becsben. Miskolcz, május 29. A lanyhán permetezett jóté­kony eső épen nem akadályozta, hogy f. hó 23 kán gyűlt s 24-kén megtartott Orbánnapi országos vásárunk népes és élénk legyen.­­ A buzapiacz tág tere sártenger volt, melyen a terményekkel rakott szekerek megannyi hajóként vették ki magokat, me­lyekhez a közeledés­e szerint nehezítve volt, mind­azonáltal ezen nem száz, de ezerre menő szeke­reket becses terhektől megszabadná a nagy vevő kö­zönség.­­ A termények következő áron keltek auszt. mérő és oszt. értékben : I. rendű­ búza 5 frt 25, II. r. 5 frt 10, III. r. 4 frt 95 kr; I. rendű kétszeres 4 frt 73, II. r. 4 frt 58, III. r. 4 frt 43 kr; I. r. gabna 3 fr­t 78, II. r. 3 frt 63, III. r. 3 frt 48 kr; I r. árpa 3 frt 36, II. r. 3 frt 21, III. r. 3 frt 6 kr; I. r­­ab 2 frt 25, II. r. 2 ft 37, III. r. 2 ft 22 kr ; I. r. kukoricza 3 ft 57, II. r. 3 frt 42, III. r. 3 frt 27 kr; burgonya 1 frt 68 kr . Takarmányfélék szokatlan mennyiséggel lep­ték el a piaczot, a vevők azonban nem igen ostromol­ták ; a legjobb minőségű szénának mázsája 1 frt 58 kr volt. — A legjobb fajta zsíros szalonnával Debre­czen, Nánás s Böszörmény látta el a vásárt; egy má­zsa szalonna 28 frttól 32 frtig kelt; s úgy kelt, hogy az eladók könnyű teherrel vettek búcsút tőlünk. Izraeliták kezei közt temérdek nyers bőr, valami­vel kevesebb gyapjú volt, s ebből igen kevés szállt más gazdára. — A kelme és ruha-kereskedők bolt­jai és sátraiban hemzsegett a vevők serege, a pór­nép , mintha csak szabadulni akart volna pénzé­től, minek természetes következése volt, hogy a czif­­rának és tarkának nem kímélték , jól megadták árát. Lengyel- és poroszországi kelmekereskedők sem hi­ányzottak. A várostól kissé messze kieső baromvásár olyan volt, mint egy óriás ménes, jobbára lovakból ál­lott, melyeket nem sokat válogatva és jó áron izrae­lita lókereskedők szedtek magukhoz. A közönséges 14 markos parasztiénak 70—150 ftig volt az ára. —­­Nemes úgynevezett „úri“ hintóslovak nem voltak ki­állítva — de nem is kerestettek. — Szarvasmarha elegendő volt, azonban csak középárt ígérgettek érte, s igy kevés adatott el; úgy hizott, mint sovány sertés kevés állíttatott ki, azért is kapós volt s magas áron kelt. Időjárásunk a tegnapi napig (május 28) kívánatos hasznos és szép volt, tegnap azonban d. u. 1 órakor erős mennydörgés kíséretében jéggel vegyes zá­­poreső ömlött, mely veteményeinkben, gyü­m­öcsöseinkben nagy károkat oko­zott. — Csodálatos volt, fellegek véknyan takarták előlünk az eget s e papir-vékonyságu fellegcsoport másfél óráig tartott erős záporesőt hordott kebelében. Magyar ember lévén, e lap­­ szerkesztőjének f. hó 18-án irt levelemben tett, a vasút-megnyitási ünne­pélyre vonatkozó ígéretemet — nem úgy mint sze­rettem volna — csak felületesen, de még­is beváltom. — Folyó hó 22-dikén délután 7 óra­kor birodalmi szinti zászlókkal ékesített „Miskolcz“ nevű mozdony hozta Tokaj felől e vasúti vonal rész­vény­es notabilitásait s építő vállalkozóit. A városnak ha nem fele, de harmada bizonyosan kisereglett meg­bámulni ezen előre híresztelt ünnepélyt, kocsin, gya­log — s vasárnap lévén — ü­nnepiesen. Miután azon­ban az ünnepélyességnek legkisebb jelenségei sem mu­tatkoztak , a tömeg megunta az ácsorgást, és a vasút kereskedelmi hasznai és jelentősége felett váltogatva eszmecserét, haza indult kocsin és gyalog, a­mint t. i. jött, mégis azon különbséggel, hogy szárazon ment ki, s lucskosan jött meg. A távirdai oszlopok fölállitvák s elkészitvék, az igazgatóság a nemzeti színházban ütötte fel tanyáját, a város piacz­ főutczája szépségének megmaradhatása miatt egypár utcza birtokos lakosai áldoztak pár száz forintot, hogy azon oszlopok ne utczájukon állíttas­sanak fel, s igy történt, hogy az egy mellék­utczán húzódik fel a színházi épületig. Miután átalános a panasz , hogy szabóink és láb­beli-készítőink hallatlan drágán fizettetik meg kel­méiket s munkájukat, helyén látom így nyilvános he­lyütt figyelmeztetni az illető polgártársakat, legyenek kíméletesek, mert immár a város végén a vasút i­s könnyen megválunk egymástól, Debreczen­, vagy Pestre menünk „kiöltözködni.“ r. 1. Győr, máj. 28. Heti vásáraink, mint közönségesen aratás előtt lenni szokott, kezdenek gyérülni, a meny­nyiben t. i. most már a gazdáknál a gabona s egyéb termény készlet fogytán van, s a fogyasztási szük­séglet is csak a közel újig szorítkozik. Ennélfogva for­galmi vagy üzleti irányt adó árkeletre gondolni sem lehet, — ez kisebb nagyobb különbséggel most már aratásig ugyanaz marad, ha csak valami magasabb üzérkedési érdek nem nyilvánul. — Az árkelet követ­kezőleg jegyezhető auszt. ért.: Tiszta búza 4 ft 20 — 4 ft 62 kr ; közönséges 3 ft 57 kr. — 4 ft; behoz, ösz­­vesen 816 m. Kétszeres 3 frt — 3 frt 20 kr, behoz. 84 m. Rozs 3 frt — 3 frt 25 kr, behoz. 318­ m. Árpa 2 frt 31 — 2 frt 50 kr, behoz. 318 m. Zab 2 frt 40 — 2 frt 60 kr, behoz. 77 m. Köles 2 frt 30 — 2 frt 52, behoz. 18 m. Bab 4 ft— 4 ft 20 kr, behoz. 17 m. Ku­­koricza 2 frt 73 — 2 frt 94 kr, behoz. 146 m. Burgo­nya 1 ft 50 — 1 ft 89 kr. zsákja, behoz. 160 zsákkal. Az időjárás mindamellett, hogy az eső már sok is, a növényzetre kedvező — a rozs legszebb virág­zásban s a búza is fejét hányja. (Gy. K.) Temesvár, máj. 27. A mai hetivásárra meglehe­tős mennyiségű gabonát szá­litottak be, u. m. körül­belül 1800 mérőt. A búza vására nem volt élénk s ára csökkent egy kevéssé. A legjobb új búza 3 ft 75 kr, csekélyebb 3 frt 50 kr, a leggyengébb 3 frt, ó­ búza 4 frt­ 4 frt 20 kr, kétszeres 3 frt, rozs 2 frt 70 kr, tengeri 2 frt 41 */a kr, zab 2 frt 73—94 kr bécsi mé­rője osztrák becsben. Békés, máj 25. (A vetések). Időnk egypár hét óta nagyon jó jár, majd mindennap van egy kis eső. Kel­lett is már, mert a két hónapon át uralkodott száraz szelek rendkívül megsanyartak minden növényt. A kukoricza mindenfelé szépen mutatja magát, a búza a tanyákon nagyon sok helyt apróra maradt, a lapá­lyokon ellenben meg is dől; a zab legtöbb helyen rész; az árpa jó termést igér; a repere nagyon vigály, kevés szálú és kevés csövű. §§. Pénzügyi szemle. (Bécsi pénzcsarnok.) Páris, máj. 30. (Zárlat) 3 percentes rente 61.85 (emelk. 20 cent.); 40 percentes rente 89.75 (nem változott); osztrák államvaspálya-részvény 367 (emel­­ked. 2 frank) ; Crédit mobilier-részvény 598 (emelke­dés 6 frank) ; lombardiai vasút-részvény 440 (emelk. 2 frank); keleti vaspálya 485 (emelk. 2 frank ) London, máj. 30. Consolok 93 (emelkedés 5/s.) Frankfurt, máj. 29. Kedvező hangulat s élénk vásár mellett ma a magán forgalomban az osztrák hitelintézetiek 111-en jegyeztettek (27-én 106-on, 26-án 103­-on); az osztrák államvaspálya részvé­nyei 164-en (27-én 163-on, 26 án 158-on) ; a bank­­részvények 600 on (27-én 562-en) ; az osztrák nem­zeti kölcsönnek 44-en (27-én 42% ) Frankfurt, máj. 30. A hangulat kedvező. Élénk üzlet Osztrák nemzeti kölcsön 44% (emelked. 1.) Vegyes közlemények. — A velenczei hatósági kormányzóság némely elő-­­ kelőbb lakosokat hitt össze, s a podesta elnöklete­­ alatt gyűlést tartott, melyen az határoztatott, hogy a városi tanácsnak terjesztessék elő nehány javaslat az uj kölcsönt illetőleg. Ezekből a következők említ-­­ tetnek : 1) a császári hatóságnak terjesztessék elő a város jelen helyzete, mely hadi állapotban és ostrom-­­ zár alatt van, s folyamodjanak a kölcsönben való részvét apasztásáért; 2) engedtessék meg az önkény- 1 tes aláírás; 3) habár a kölcsön-fölvételi operatiónak valamely tőkepénzes segedelmével leendő végrehaj-­­ tását károsnak tartják, a netalán megeshető ilynemű ajánlatok nem fognának visszautasíttatni. (Presse.) — Bécsből írják a német „Presse“nek : Egy hiva-­­ talos hirdetés arra figyelmezteti a közönséget, hogy­­ az egy pengő krajcráros rézpénz a váltó pénztárnál , beváltatik mindennap , ugyanott történik minden szombaton a hatkrajezárosok és egy új krajezárosok kiadása is.­­ — A birodalmi törvénylap egy rendeletet közöl a­­ Budán felállítandó bányakapitányságot illetőleg,­ mely a budapesti és sopronyi helytartósági osztályok , politikai hatósági területére nézve f. é. jun. 30-dikán kezdi meg tevékenységét.­­ Mint már korábban (lapunk folyó évi martius­­ 22-diki számában) jelentettük, a mai napon i. i.­­ jun. 1-j­én túl a budai és pesti parton az’ evezős hajóknak l­o­v­a­k­k­a­l v­a­l­ó v­o­n­t­a­­­tása megszűnik. A budai és­ő helytartóság egy martius 3 dikán kelt rendeletére hivatkozánk,­­ mely szerint Budapest­­egész hosszában el van tiltva az evezős hajóknak lóval vontatása. A szállító evezős hajókat a dunagőzhajózási társaság gőzösei fogják fölvontatni. Az evezős hajóknak a Gellért-hegyen alul kell megállapodniok, közel a lőporos toronyhoz. Itt fognak állomásozni a fölvontatásra szánt gőzösök. A fizetendő dijak a következők : 1) 2500 mérő gabona vagy ugyanannyi vámmázsa áru fölvontatásáért s azon alul mázsánként vagy mé­rőnként 1 és 30 uj krajezár fizettetik. 2) 2500 tól 5000 ig mérőjétől vagy mázsájától 1% ujkrajezár. 3) 5000-től 8000 ig mázsájától vagy mérőjétől 1 ujkrajezár. 4) 8000-töl 3/4 ujkr. 5) Az árpára, zabra, kölesre nézve ezen dijaknak Y1 része vagyis százától 25 engedtetik el. 6) Egyegy üres hajó fölvontatásásért, ha 3000 mé­­rős 15 ft, egy 3000—8000 méres hajóért 20 ft, egy annál nagyobbért 30 ft fizettetik. 7) Üres hajók csak megrakottakkal együt szállít­tatnak. 8) A hajókhoz tartozó lovak nem vizetnek a hajókon. 9) Azon hajók, melyek a lőporos toronytól csak Pestre avvagy Budára szállíttatnak, a fenebbi dijak­nak csak a részét fizetik, a­melyek Pestről az Illés­­malomig %-át. 10) A díjak előre fizetendők, különben a hajó nem vitetik el. 11) A beakasztásra szkséges hajóköteleket s a von­tató hajókra a kormányzókat egyelőre a dunai gőz­­hajótársaság adja ingyen. 12) Az evezős hajók tulajdonosai tartoznak rako­dási leveleiket és arról való bizonyítványaikat mu­tatni elő, mennyit bír meg az evezős hajó. 13) A dunagőzhajózási társaság kevesebbet nem tartozik fölvontatni két megrakott evezős hajónál, s ezt is csak akkor, ha 10,000 mázsánál vagy mérőnél kevesebbet nem szállítnak. 14) A dunagőzhajózási társaság nem vállal felelős­séget a be- és kiszállításnál, avagy szállítás közben az evezős hajókon eshető károkért. A rendszabály ellen több kifogásunk lehetne talán, ha a dunai gőzhajózási társaság kiváltsága volna e helybeli­ fölfelé szállítás. De tudjuk, hogy e társa­ságnak, ezen szerződése is, mint általán az egész tár­saság, megszűnik kiváltságos lenni. A nagyobb mérvű terménykereskedésre nézve áta­­lán és elvonttan annálfogva nem tartjuk károsnak e rendszabályt, mivel, ha a n­agy szállítóknak ez terhére lesz, csak egyik új ösztönzés leend arra, hogy a ló­­csigázás helyett igyekezzenek magángőzhajó válla­latokat állítai föl. Budapest, s különösen a budai part sokat fog nyer­ni a lóval való vontatás megszűntével. Ez a legbizo­nyosabb haszon, s ha a gabonaszállítók az új rende­lettel meg vannak adóztatva, kétségtelenül az ország fővárosának szépítésére adóznak, mert reméljük, hogy e rendelet corollariuma az egész budai part, s a pesti egy részének szabályozása lesz. — Postaügy. Most,midőn a posta útján újságok és más közleményeket mindenütt oly türelmetlenül várják, a vidéki olvasóözönség érdekében lesz tudni, hogy a debreczen-miskolczi, továbbá a püspökladány­­nagyváradi és szolnok-aradi második pályavonatok berendezése által mily változások léptetnek életbe a postai járatokban. A vaspályavonatok által ezentúl tehát a levél- és szekérpostai járatok naponként két­szer közlekednek Nagyvárad, Debreczen, Tokaj, Mis­­kolcz és Kassa közt; — Püspök Ladányról Pestre és Bécsbe ; — Arad, Szeged, Temesvár közt; — Debre­czen, Nyíregyháza, Tokaj, Miskolcz és Kassa;— Nagy­várad és Arad; végre Arad, Pest és Bécs között. Nyíregyháza és Munkács közt naponkint, Nyíregy­háza és Szathmár közt h­etenkint négyszeri, Nyíregy­háza és Nagybánya közt hetenkint háromszori talyiga­­postajárat rendeztetek be. Dunavizállán. Pétfen, május 31. S' 3' 0 ' 0 Hivatalos hirdetések kivonata. A Bp. Hírlap 129. számú hivatalos Értesítőjéből (május 31.) Biróilag árvereztetnek: H. M Vásárhelyen Fekete Jánostól lefoglalt s 3920 írtra becsült tanyaföld, és 2779 számú 3600 pártra becsült ház árv. jul. és aug. 12-kén a h. m. vásárhelyi szbiróság által. — H. M. Vá­sárhelyen Hacsik Sándornak 2525 számú 280 írtra be­csült háza árv. jul. 29. és aug. 30-án a k­. m. vásárhelyi szbiróság által. — Páliban Horváth Jánostól lefoglalt 139 — 124 számú 3462 írtra becsült ház­a telekkel árv. jul. 9. és aug. 16-kán a kapuvári szbiróság által. — A. Tevelen Bozzai Gábortól lefoglalt 250 számú 539 frt 70 krra becsült ház árv. jun. 20 án a pápai szbb­óság által. — Szatmáron Markovics Tivadar hagyatéki tömegéhez tartozó 601 számú 852 frt 60 krra becsült ház árv. jul. és aug. 16-án a szatmári cs. k. megyetörvszék által. — Pesten nádorutczai 362 és 360 sz. a. fekvő, Kammerma­­yer Antal és neje Henszler Anna nevére irt, 40,059 frt 40 pkrra becsült ház árv. jun. 3-án a pesti cs. k. orsz. tervszék által. Máj. 30. Máj. 31. Emelked. Csökken. Nemzeti köl a. 66.80 67 90 1 ft 10 kr — ft — kr 5% és metall. 61. 62.25 1„25„ — „ — „ Bankrészvény. 744. 753.— 9„ -- „ —„ — „ Hitelintézetiek 138 50 138. — „ — „ — „ 50 „ Augsb. váltó 123 70 124. — „ 30 „ — „ — „ London, váltó 142.70 143. —„30„ —„ — „

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék