Pesti Napló, 1859. augusztus (10. évfolyam, 2841-2864. szám)

1859-08-02 / 2841. szám

174—2841. 10-ik évi folyam Főmunkatárs: b. Kemény­­Zsigmond. Lipót-utcza 6-dik szám. 1-ső emelet. 8 lap szellemi részét illető minden közlemény a szerkesztőséghez intézendő. * Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatnak el. Kiadó­hivatal: Ferencziek­ terén 7-dik szám földszint. Félévre . . . 10 frt 50 kr. a. ért . Évnegyedre . . 6 frt 25 kr. a. ért. U­K­HAtmények dija. 6 ha®á7,c’ pesrt-sor 1-szeri hirlétésnél 7 ujkr. Bélyegdü iuraermények alja. 30 ^ Maginvita 4 hasábol ^4^ £5y^ VIDÉKRE, postán I PESTEN, hánkon hordva 1859. Kedd, ang. 2 Előfizetési föltételek: Szerkesztési iroda:­ ­ A lap anyagi részét­­illető közlemények (előfizetési pénz, kiadása körüli panaszok, hirdetmények) a kiadó­hivatalhoz intézendők. BÉCSI BÖRZE. Minden árkeleti szám osztrák értékben veendő. Az előbbi napi rovat a délutáni utolsó, az utóbbi napi távirati közlés a közép­árfolyamot mutatja. Aug. 1. (Jol.Lo Félévre . . . 10 frt 50 kr. a. ért. Évnegyedre : 6 frt 25 kr. alért. VASÚT L­EHETEK. INDULÁS. Bécsből— Pestre: 6 óra 30 perez reggel, és 7 órakor estre. Bécsből-Győr—Uj-Szőnyre: reggel 8 óra, és 4 óra 40 perez délután. Pestről—Szegedre: 4 óra 15 p. d., 5 óra reg­­. Debrecenbe: 4 ó. 15 p. d. u., 5 ó. r. • Nagyváradra—Aradra : 5 ó. reg Szegedr.—Temesvárra : 11 ó. 34 p. éjj., 2 ó. d. Temesvárr.—Baziásra: 4 ó.22 p.r.,7 ó.42 p.e. Nagyváradról—Piatre : 9 óra 44 perez reggel. Debreczenb.—Pestr.:11 ó.17 p.d.e.,9 ó. 53 p. est. Baltáéról—Temesvárra: 1 óra 15 peres d.u. Ráadásról—Temesvárra : hétfőn és pénteken d. u. 5 óra 80 p. Temesvárról—Szegedre : 9 óra 66 p­eres est­ve, és 5 óra 80 perez reggel. Szegedről—Pestre : 1 ó. 56 p. éjjel,és 12 ó.délb. Pestről -Héenbe: 9 ó. reggel, 9 ó. 25 p. estve. Uj-Irényből—Győr—Bécsbe : 2 ó. 5 p. dél u. Győrről—Bécsbe: 3 ó. 37 p. d. u., 5 ó. 48 p. r. Szolnokról—Pestre: 3 ó. 46 p. r., 4 ó. 2 p. d. Szolnokr.—Diebreczenb.:10 ó 3p d.e.,9 ó.28 p.e. Szolnokr.—Aradra: 10 ó. 88 p. d. e. P.­Ladányról—N.-Váradra: 1 ó. 35 perez d. Aradról—Pestre: 9 óra 26 peres délelőtt. Aradról—Szolnokra és N.-Váradra:Só.40 p.r. Püspök-Ladányról—Pestre: 1 óra 8 p. d. Éjszaki vaspálya 1000 frt. . . — 1820 Államvasp­á­­­ya 200 frt. p. (500 frank).............................-- 265.— Nyugati pálya 200 frt p. (170 frt —85°/) -os befizetés) . . . . —. — 129 30 Délészak egybek. német 200 frt p. —. — 129, 50 Tiszai 200 ft pr. (100 frt befiz.) — — 105. — Lombard közp. olasz 200 ft osztr. becs. 80 ft (40% befizetés.) . —­­ 121. — Gallicziai (Károly­ Lajos) 200 ft. p. p. (30% befizetés) . .. . —. — —. — Pozsony n.-slombati t­ől kibocsátott 200 ft pp. . . . — — — — P­o­z­s­o­n­y-n. szombati II-szor kibocsátott 200 ft pp. . . . — — —. Bustehrádi 500 ft pp. . . . . —■ — —. — Aussig-tenliczi 200 ft pp. . . . —• — —. — BrUnn-rossitzi 200 ft pp......................... —. — „ „ elsőbbséggel 200 ft. — — —. — Dun­a-g­őzhajózási társu­l­a­t 500 ft pp.............................—. — 444 Osztrák Lloyd-társult Triesztben 500 ft. pp................................................... — j 265 — Budapeatilán czhid 500ftp. - - . — 290. — Zálog-levelek A n. bank.­­ év. 5%-os pp. 100 ft. - 96.60 .. .10 év. 5%-os pp. 100 ft. -. - 92 — " " „ sorsold. 5% pp. 100 ft. - 85.— ”* . 12 hó 5% a. ért. 100 ft. -. 99.50 ” " „ sors. 5% a. ért. 100 ft.-------81 — Államadósság. Ang.l f Jul. 30 5%-os osztrák ért. 100 írttól . . -------1 70. — 5%-os nem*, kölcsön 100 írttól 79 90/ — —• 5%-os 1851-ki B. sorozat 100 frt —. — 1 90. — 5V.-os met­alliques 100 frt . . . 74. 75/ - 4 70,%-os „ „ 100 frt —■. — 65.50 4 « ; „ 100 frt 69.-3%-os „ „ 100 frt —. — 43.50 2‘ %-os , „ 100 frt 37.-1 %-os * „ 100 frt — • — 14.75 1834-diki sorsolással 100 frt —. — 296 — 1839-diki..........................100 frt 117.50 1854-diki..........................100 frt —.— 109.75 Como-rentpapirok 42 lire austr. —. — 14 50 Föld tehermentesítésiek. 5%-os als. anszt. 100 frt . . —. — 22 — 5%-os magyarországi 1CO frt — — 71 — 5%-°s bánsági, horvát és szláv. 100 frt.......................— - V ~ 6%-os gallicziai 100 frt . —. - — 5%-os bukovinai 100 frt . . . —■ 71 — 5%-os érd él y i 100 frt . . . --*•—■ 71.50 5 % -os más bírod, ország. 100 frt — 82 — 5%-os sorsolási záradékkal 100 firt 1867-re.............................................. Részvények. Nemzeti bank (ex div.) darabonk. 898 Hitelintézet 200 frt austr. ért. .214 30 — — Alsó-austriai esc. bank 500 frt p.­­'554. Aug.l.11n00. A gallicziai föld. hitelintézeté 4%-os 100 ft. p. p. . . . . — - — — Elsőbbségi kötvények Nyi­goti pálya 5%-os 100 ft. p. p. — --- 87 — Államvasp. 500 frank.darab. —. — 122. — Északi vasp. 100 p. p..................­. — 90. — Lombard-velenczei 500 frank. —. — —. — Ologgnitzi pálya 100 ft p. p. . . —. — 80 — Dun­a­ g­őzhaj­ózási társul 1 a 1100 ft. p. p........................—. — 85. — Osztrák Lloyd 100 ft. p. p. .­­ — —. — Sorsjegyek. A hitelintézeti darabja 100 forint pazix­­ért..............................— — 94 — Dunagőzhaj­ó s. társ. da­rabja 100 ft p. p......................—. — 100. — Triesti államkölcsön db 100 ft pp. —. — 114. — Eszterházy 40 ft. p. p. . . . —. — 77. — Salm 40 ft. p. p............................—. - 38 50 Pálfiy 40 ít. p. p......................................87.50 Clary 40 ft. p. p............................-- — 36. — St. Genois 40 frt p. p. . — S6. 50 Windischgrötz 20 ff t p. p. . —. — 23. f 9 Wald3tein 20 frt p. p. . . —. — 24. 50 Keglevich 10 frt p. p.................... . - 14. — Váltók (devisek). a) három hónapra. Amstord. 10C holland firt 2% . . —.— 100,— Augsburg 100 frt délnémet érték­ben 4%%....................... 101.50 I Aug­­.(Jul 30. Berlin 100 tallérért 4% . . —. — —. — Boroszló 100 talérért 4% . . — —. — Frankfurt (Majn. m.) 100 frt dél­német ért. 3 '/2% — 100 75 Gen­ja 100 frank . . . 4%% —. - —. — Hamburg 100 márk-bankóért 2%-------89 — Lipcse 100 tallérért 6% . . . —.— — Livorno 100 toscanai líráért 5% — —.— London 10 font sterlingért 2 %% 117 35 — .— Lyon 100 frankért 3% ... — — —. — Milano 100 frtért aust. ért­ 6% — — —.— Marseille 100 frankért 3% — — —. — Paris 100 frankért 3°/0 . . . . —. — 46, 50 Prága 100 frt aust. ért­ 5% . . —. — —. — Triest 100 frtért auszt. érték 5% —. — —. — Ve­len­cze 100 frt auszt. érték 5% — — —. — A n. bank váltóleszámítolása 5°/o A nemzeti banknak az állampapí­rokra való előleg, kamatja 5*/„ b) Látután 31 nap. Bukarest 100 oláh piaszter . . —. — —. — Stambul 100 török piaszter —.­­ —■ — Arany pénznemek. Császári arany . . . 5.54 —. — Reczés arany.............................—. 6.50 Korona.........................................—.— 16.05 Ezüst..................................................... - 16. 50 Napoleons d’or.............................—. — 9.36 Orosz imperiale.......................—.— 9.40 A korona a cs. k. pénztáraknál ausztriai értékben . . . . —. — 13.50 Gazdasági és kereskedelmi szemle. Pest, aug. 1. A múlt hét utolján ismét meleg nap­jaink valának. Vasárnap borongós idő volt a főváros­ban, de eső nélkül. A Pestről keletre fekvő határok azonban, Vecsés, Üllő, Monor vidéke rövid, de bő eső­ben részesült . Az aratás számos vidéken, s épen a termékenyebbeken nem felelt meg a várakozásnak, a­mi a búzát illeti. A kukoricza és krumpli iránt lehetne remény, de tudjuk, hogy számos vidéken merőben megsemmisültek a jó remények a közelebbi nagyszerű jégverés miatt. Németországon csekély volt az aratás. Elke­­ Pesten a múlt hét alatt mintegy 25.000 mérő búza, é­­snemű gabona igen kevés kelt el. Vidékről kevese­n áztak. A repetére nézve a hangulat megszilárdult — tán mir­e keveset hoztak belőle a piaczra. A hét első felében 4 ft 25 — 4 ft 50 krjával lehetett kapni, de később a tulajdonosok nem adták már ez utóbbi áron sem. A repereolaj 20% ft osztr. becsb. A zsirnem ti ékből kevés kelt el. A­z idevaló disznózsír hordó nélkül és a vidéki hordóstól 26— 26% ft; a szerbiai 23 23% ft; szalonna 25—25% ft; az asztali szalonna 26­­ 28 ft mázsája, a fagygyu­­nak (melyből majd mit sem vettek) mázsája 31—3112 ft. — A szesznek gyenge vására volt, — kicsiben foka 59 Wa — 61 kr. — A hamuzsirnak nem volt kelete. Bejegyzett árak: kék házi hamu mázsája 12 ft 50 kr — 13 ft 25 kr; erdei hamu 13 ft 25 kr — 14 ft 25 kr; fehér magyar 15 ft 25 kr —16 ft; iilyriai 16%—17 ft; a soda 13 ft 50 kr — 14 ft lévén, az árak most nem változhatnak. A borkőnek is csekély kelete volt, a fehér 30—31 ft; a vörös 28—29 ft mázsája. A gubacstermés N.-Várad és Miskolcz táján, mint mondják, elég jó , de Szlavóniában rész , hihetőleg a Dunántúli erdőkben is. A rozsnyai viasz mázsája 121—124 ft, de nem volt kelete. A készített bőrben csekély üzlet. Fontos talp 114— 118 ft, terczek 110—115 ft mázsája. Gyapj­u. A „Lt.“ szerint a finom posztógyapjú­­ból részleten kint összesen 330 mázsa kelt el, mely­ből 80 mázsa a birodalomba (a „Li“ szerint a „b e 1- f ö 1 d“re). Árát nem adja. Továbbá elkelt egy kis részlet tiszai finom kétnyiretű téli gyapjú, 100—101 fton külföldieknek. A julius 28-dikán tartott heti baromvásár ismét nagy volt. Elkelt mindössze 2014 darab marha; n. m. : 465 darab ökör 130—215 forintjával osztr. becsb. 775 db tehény 80—125 ftjával párja; 48 db fejős tehény 52—160 ftjával darabja ; 114 db fiatal marha 24—48 ftjával, 612 db juh 10—16 ftjával párja. A 26-kán és 29 -én tartott heti két vásár al­kalmával elkelt 8462 db fiatal tyuk 36- 40 kr. osztr. becsb.; 1686 db kacsa 60 kr — 1 ft; 1934 db liba 1 ft 60 kr — 2 ft; 457 db puska 1 ft 20 kr — 2 ft osztr becsb. párja. 374,000 db tyúktojás, 28—30 db 40 krjával osztr. becsb. 34 mázsa túró és sajt, mázsája 17-18 ftjával. A pesti gabonacsarnok jegyzőkönyvi ár­jegyzéke: uj bánsági búza (85—66 font) 3 frt — kr— 3 ft 30 kr;tiszai ó (83—86) 2 frt 65 kr — 8 ft — kr; tiszai uj (83—85) 2 frt 90 3 frt 30 kr. Bácskai ó (33—84) 2 frt 65 kr. 2 frt 80 kr; uj (---------) — frt-------- frt — kr. Fehérmegyei ó (83—85) 2 frt 70 kr — 3 frt 20 kr., fehérm. uj (83- 36) — frt — kr — frt — kr ; uj kétszeres (77 — 79) 1 frt 60 — 1 frt 80 kr ; ó­rom (77—79) 1 frt 60 — 1 frt 80 kr; uj (77-79) — frt-----­— frt — kr ; árpa (63— 68) 1 frt 40 kr ; — 1 frt 70 kr ; zab (43 47) 1 forint 20 kr. 1 forint 30 kr; uj tengeri 2 forint — kr — 2 frt 20 kr ; uj köles 2 frt — kr — 2 frt 10 kr. Bab — frt — frt -- kr. Káposzta-repcze 4 frt 10 kr 4 frt. 25 kr. Mind bécsi mérőnkint és osztrák becsben Miskolc*, julius 30. Néptelen hetivásár, a kevés eladó közt még kevesebb vevőt lehetett látni. — Széna pár száz mázsa került a piaczra, s föltar­tott árukból jócskán engedtek vidéki — különösen Sajómelléki — termelőink, csakhogy a visszaszállítással e forróság­ban húzó jószágaikat ne csigázzák. — Hetivásár, jul. 30. (Bécsi mérőnkint ausztriai bécsben.) Legjobb búza 2 frt 94 kr, közép 2 frt 79 kr, legjobb kétsze­res 2 frt 63 kr, közép 2 frt 48 kr, legjobb rozs 2 ft 15 kr közép 2 frt, legjobb árpa 1 frt 58 kr, közép 1 frt 43 kr, legjobb zab 1 frt 26 kr, közép 1 frt 11 kr, legjobb tengeri 2 frt 10 kr, közép 2 frt 95 kr, mont­liszt 8 frt, zsemlyeliszt 7 frt 50 kr, kötetlen széna fu­varral együtt, mázsánként 1 frt 5 kr, bikkfa (36") öle 8 frt 20 kr, tölgyfa (36') öle 8 frt 20 kr, egy mérő faszén 42 kr, tiszta fagygyu fontja 35 kr, közönséges szappan fontja 32 kr, hús fontja 16 kr, repede lámpa­olaj fontja 42 kr, uj bor itezéje 22 kr, ó bor itezéje 40 krajczár. r. 1. Győr, jul. 30. Mai hetivásárunk, bárha a multhe­tinél kissé élénkebb volt, még sem számítható a job­bak közé. Gabonaüzletünk nagyobb élénksége s az ál­talános árcsökkenés onnan magyarázható, hogy az aratók, nyomtatók kapott részbuzáikból minden áron azonnal pénzt akartak csinálni. — Az árak ausztr. értékben következők voltak: tisztabuza 2 frt 80 kr. — 2 frt 90 kr., közönséges 2 frt 60 kr. — 2 frt 70 kr., behozatott öszvesen 375 mérő; kétszeres 2 frt — 2 frt 40 kr., behozatott 124 mérő; rozs 1 frt 80 kr — 2 frt, behozatott 139 mérő; árpa 1 frt 20 kr. — 1 frt 40 kr, behozatott 681 m.; zab ugyanannyiért, behozatott 85 m.; bab 3 frt 80 kr. — 4 frt, behoz. 10 m.; kukoricza 2 frt — 2 frt 20 kr. behoz. 15 m.; burgonya 90 kr.— 1 frt 20 kr. behoz. 225 zsák. Szeged , nyárhó 30-án. — A gabnaüzletben még mindig kedvetlen a hangulat. Mivel e sorok tár­gya csupán a kereskedés, csak a nagyobb adásvevést vehetjük tekintetbe és nem szólhatunk a kisebb piac­i vásárlásokról a helyi fogyasztás számára, pedig ezt kivévén, legkisebb vétel sem fordult elő. A gyapjuüzlet szintén tökélyesen pang, né­hány pesti gyapjukereskedő volt városunkban, de nem vettek semmit. Üzleti terményárak: Tisztabúza legjobb osztr. mérő 2 frt 75 kr. Közép 2 frt 50 kr. Kétszeres legjobb 2 frt. Közép 1 frt 80 kr. Kétszeres legjobb 2 frt. Közép 1 frt 80 kr. Rozs legjobb 1 frt 90 kr. Kö­zép 1 frt 70 kr. Árpa legjobb 1 frt 20 kr. Zab legjobb 1 frt 60 kr. Közép 1 frt 45 kr. Törökbúza 1 frt 90 kr. Repcze 3 frt 60 kr. Káposztarepcze 4 frt. Mind osztr. értékben. Veszprém, jul. 28. A megkötött béke s a csaknem általánosan jó aratás a f. hó 25-iki hetivásárunkon a gabonaárakat megnyomta. Üzletünk mindig pangóbb s forgalomba csak a legszükségesebb fogyasztási czik­­kek jönnek. — Élénkebb azonban lisztkereskedésünk, mit a roppant hőség miatt igen megapadt folyóink­­nak tulajdoníthatunk, melyek alig alkalmasak immár malomhajtásra. Pár nappal ezelőtt egy kis esőnk volt, mely a már fonnyadni kezdő kukoriczát, burgonyát és káposztát kissé felüditette. A mondott hetivásáron gabonaáraink igy alakultak: búza 2 frt 75 kr. — 3 frt 56 kr, rozs 2 frt, árpa 1 frt 25—37 kr, kukoricza 1 frt 50—75 kr, zab 1 frt 25—50 kr. merőnkint ausztr. értékben. (Gy. K.) Jászberény, jul. 29. Egy hava, hogy az esőnek szivét sem láttuk, még csak jász esőnk sem volt, vagyis szél, mit itt jász esőnek neveznek ; a tropicusi 25—35 fokra menő melegség mind az emberekre, mind a növényekre leverőleg hatott, mezőink s ku­­taink kezdtek kiszáradni, — végre 24-kén délután 6 óra tájban megnyíltak az ég csatornái, lett zápor, zi­vatar, szélvész s jég olyan, milyenre alig emlékezünk. Egy óra alatt lehet mondani egész határunkat tönkre verte a jég, a gabonában, miután már az le volt takarítva, más kárt nem tehetett, minthogy a csomókat szét­szórta s a felső kévéket kicsépelte. A kukoriczában, szőlőben, dinnyében, babban s más növényzetben azonban helyrehozhatlan kárt okozott. — A kár még eddigelé constatk­ozva nincs, s igy azt határozottan meg nem mondhatjuk, annyit azonban mondhatunk, hogy az felette tetemes s annál súlyo­sabb, mivel az elvert részek nem lévén biztosi­­v­a, kártérítést sehonnan sem reményihetünk, legfel­jebb adó leengedést várhatunk.­­ A sű­rti jégzápor között igen ritkán, tyúktojásnyi nagyságú jég is hul­lott, mely ahol az ablakhoz férhetett, az üveget mind összezúzta, s a madarakat, melyeket történetesen ért, agyonverte. Az eső 27-ig bezárólag tartott, s mint hogy többnyire zápor volt, a már asztagban levő bú­zák is súlyosan szenvedtek. — Ha a fentebbi jégzá­por nincs, elmondhattuk volna, hogy idei termésünk meglehetős, most azonban már azt sem mondhatjuk­­ el. — A gazda­ember szomorúan néz a jövő elébe, míg egyrészt a földre súlyos terhek nehezülnek, a munkáltatás felette sokba kerül, másrészt a gazda ember fáradsága nincs kifizetve, minden drága, csak a gabona olcsó.­­ Mai hetivásárunkon az árak követ­kezőleg állottak, a búza kilója, osztrák értékben 3 frt 15 fr , kétszeresé 2 frt 88, rozsé 2 frt 36, árpáé 1 frt 68, zabé 1 frt 68, kukoriczáé 2 frt 30 kr. Szé­nánk a nagy szárazság miatt igen kevés volt, a sar­­nyúra pedig a mostani eső már későn jött. 1. 1. Beer, júl. 30. Az üzlet élénkült, elkelt mintegy 30,000 mérő búza; bánsági búza 85­­2 fontos 3 ft 15 kr; 86 fontos 3 ft 25 kr 3 ft 15 kr.; 86% fontos ma­rosi 3 ft 36 kr; 88% fontos 2 ft 90 kr, 3 ft 20 kr ; 84 fontos 2 ft 30 kr; bácskai 85 fontos 2 ft 65 kr. ausztr. becsb. bécsi mérőnkint. A zabnak is jó kelete volt változatlan árakon. Triest, jul. 29. (Heti jelentés.) A pangás folyvást tart az üzletben. Több okát lehet annak adnunk. Köz­lekedésünk sok piaczunkka­l megszaladt, a pénzérték nagyon ingadozott, s az időjárás is kedvezőtlen volt. A k­á­v­é­r­a nézve könnyebben történtek az eladások mind kül, mind belföldre. A c­z­u­k­o­r csak fogyasz­tásra kelt alsóbb áron, s kevesen keresték. Az olaj ára csökkent a jobb pénzviszonyok miatt. A bőrök Vegyes közlemények. — Az erdélyi gazdasági egyesület július 25-dikén tarta meg nyári közgyűlését. Miután az elnök, gróf M­i­k­ó Imre lelkes szavakkal buzdítá kitartásra az egyesületet, a titkár, Finály Henrik úr fölolvasta az egyesület tevékenységéről szóló jelentést, melynek első fele a „Kol. Közi.“ közelebbi számában egész terjedelmében olvasható. A titkár a társulat ügyveze­tési szabályozásáról s haladásáról szólván, átment az igazgató választmány tevékenységének rövid előadá­sára, (melyeket annak idejében mi is közlünk egyen­ként). A társulat anyagi gyarapodását illetőleg a kö­vetkező adatokat sorolja elő a titkár úr: Az utolsó félévben következő új alapítók léptek az egyletbe: b. Radák István 1000; gr. Gyulai Lajos 1000; ifj.,b. Kemény István 500; Barcsay János 500; Barcsay Ákos, Török Emánuel, Miksa Miklós, Bar­csay Gergely, Csató János, Miksa Dániel, Szalánczy Albert, id Mohai Sándor, Árkosi Lajos és Tóth Fe­rencz mindegyik 100; végre b. Kemény László 200 pártnyi alapítványokkal, összesen 15 alapító 4200 frtnyi alapítványokkal. Számítsuk ehhez az apróbb összegeket, a­melyek aláírás útján az egylet alap­tőkéje gyarapítására befolytak, azon örvendetes eredményre jutunk, hogy az egylet alaptőkéje, a­mely a múlt márcziusi közgyűlésig 37,070 pstra ment volt, az akkor bejelentett és azóta begy­űlt új alapítványok és adományok után annyira gyarapodott, hogy jelen­leg vagyon az egyletnek részint befizetett, részint biz­tonsággal bevárandó kamatozó tőkéje 46,835 pft. Miután fölemlítő titkár úr, hogy az egylet a rokon­irány­ú testületekkel is mind belsőbb viszonyba jö, é­s nevezetesen a „Magyar Gazdasági Egyesülettel“, így folytatja előadását: „Legyen végre szabad fölemlítenem egy haladást, a melynek főén­eme elvitázhatlanul egyletünké. Ér­tem azt a lendületet, a melyet a selyemtermelés ka­pott nálunk, a mióta az egylet ez iparág terjesztésére vására csekély vett, áruk hanyatlott egy keveset. A gabonapiaczon elkelt 1300 staja búza, 22,300 staja tengeri és 3200 st. zab. (100 staja , 135% bécsi mérő.) A kávé ára : közönséges és középfinom rio 38 ft 50—41 kr, finom Domingo 45—45 ft 60 kr, hollandi törtezukor 24 ft 50—27 kr. Pénzügyi szemle. (Bécsi pénzcsarnok.) Pária, jul. 30. 3 percentes rente 68.50 (csökk. 5 cent.); osztrák államvaspálya 566 (emelk. 3 frank); crédit mobil. 825 (emelk. 10 frank); lombardiai vasút 561 (emelk. 3 frank). London, jul. 30. Consolok 94% (csökkenés %); fellépett, kihintett mag dúsan gyümölcsözött, a­mire nézve van szerencsém bemutatni az itt letett selymet, a­mely Kolozsvártt termett, készült. E selyem előállítónője­­. Barabás Károlyné asszony a motellálást az egylet intézetében tanulta meg, és szép sikerrel űzi, ő maga az idén mintegy 80 font gubót termelt, 30 fontot váltott be a róm. katholikus gymnasiumban egyletünk segélyezésé­vel beállított mintatermeldéből és még tetemes mennyiséget más kisebb termelőktől, kik apróbb rész­letekben még egynéhány latig is hoztak. Ily lemotollált selyme van eddig mintegy 12 fontja, azonban a mo­­tollálás folyton foly nála, és ő szívesen lát mindenkit, a ki ez érdekes munkát szemlélni óhajtja.“ A jelentés végét csak ezután lesz alkalmunk köz­leni. Dunavizállás. Pesten, aug. 1. V 7" O"* 0 fölül. Hivatalos hirdetések kivonata. A „Bp. Hírlap“ 183. számú hív. Értesítőjéből. (Júl. 30.) Biróilag árvereztetik: Kecskemé­ten Birr­óczi Elektől lefoglalt 239. számú ház és 3848. számú szőlő, becsülve 2546 fztra, árv. sept. 2 és oct. 7-én a kecskeméti cs. kir. megyei törv.szék által. A „Budapesti Hírlap“ 184. sz. hív. Értesítőjéből. (Júl. 31.) Csőd nyittatott: Diószeghy József s.-a.-ujhelyi ügyvéd hagyatéki vagyona ellen; a köv. bejel. September 30 ig a s.-a.-ujhelyi megyetörvényszéknél; perü­gyelő Oláh Dániel ügyvéd. Biróilag árvereztetik : S.-A.-ujhelyen Hor­váth szül. Sréter Teréziát illető nagy azasi 214. számú 12,394 ft 10 krra becsült összes nemesi birtoka, árv. sept. 15- és oct 14-én a s. a -újhelyi cs. k. megyei törvszék által. Heti árfolyam a börzén"). *) A -(- jegy az emelkedést a — jegy a csökkenést mutatja az utolsó rovatban. A bécsi börzei árfolyamok számaiban a pont előtti szám a fztot, a pont utáni a krajcárokat jelenti; a párisiaknál a pont előtti szám frankot, a pont utáni centime-ot jelent. Jul. 30. Aug. 1. Emelked. Csökken. Nemzeti kötes. 79.85 79.90 — ft 5kr — ft — kr 5%-os metall. 74.75 74.75 — „ — „ — ft — „ Bankrészvény. 897. — 898.— 1 „ — „ —n — „ Hitelintézetiek 216.30 214.30 — „ — „ 2 „ — „ Augsb, váltó 101.60 101.50 — „ — „ — _ 10 „ London, váltó 117.25 117.35 —„ 10 „ —_ — _ Arany 5.53 5.54 — „ 1 * — „ — „ Heti árfolyam a börzén. Jjul. 23, | 24, | 25, | 26, | 27, | jul. 28, | 23—39* Nemzeti kölcsön ’ ! ’ ! ! ' ! 78.— 78.70 79.60 79.70 80.80 80.10 4­­2.10 5% meta­liques.......................................................... 72.75 73.25 73.50 74.75­­.5.50 74.75 + 2.— Bankrészvények.......................................................... 886.- 883.- 883.-- 885.-- 898.— 895.-------1­ 9.— Hitelintézetiek.......................................................... 206.60 207.20 209.20 211.30 219.30 219.­-12.40 Augsburg, váltó......................................................... 103.50 102.50 103. 103.­ 101 50 100.- 3.50 London, váltó.......................................................... 120.— 119— 119— 119.25 117.50 116.50 — 3.50 Arany . . . . . . . 5.67 5.60 5.62 5.60 5.54 5.50 — 0.17 Ezüst .......................................................... 120.— 119— 120— 120— 118— 116.5­­ — 3.50 Paria, 3% rente . . . . . 68.— 68.20 67.85 67.90 68.60 68.55 4­­0.55 „ 4‘/.% rent* . . . . . . . 95.20 96.50 96.50 95.50 96.50 96.25 4- 1.05 „ Credit raob.............................................................79­5 — 795 - 795— 795.­­—— 815.­­-f 25— London, consolek . . . . . . . 94%.— 94%.— 947/..— 94%.— 947/..­­—.— — %

Next