Pesti Napló, 1859. szeptember (10. évfolyam, 2865-2889. szám)

1859-09-01 / 2865. szám

198-2865. 10-ik évi folyam­­főmunkatára : b. Demény­es­ mon­t. Előfizetési föltételek: 1859. Csütörtök, sept.­­ Szerkesztési iroda: Lipót-utcsa 5-dik isáss.­l-ső emelet. A lan­ss­­lerni részét illető minden közlemény a szerkesztőséghez intézendő. * Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatnak el. Kiadó* hivatal: Ferencziek­ terén 7-dik szám földszint. A lap anyagi részét­­illető közlemények (előfizetési pénz, kiadása körüli panaszok, hirdetmények) a kiadó-hivatalhoz intézendők VÉ BEKRE, Milán PESTEN. huha­karSn Félévre . . . 10 frt 50 kr. a. ért. évnegyedre . 5 frt 26 kr. ágért. Félévre . . . 10 frt 50 kr. a. ért. Évnegyedre . . 5 frt 25 kr. a. ért. U­irriAt­mAnirAlr Hiia* b nvi»r'en petit-sor 1-ssan tar Jetéinél 7 ujkr. Bélyegén Hira©tmőnyeKttlJ&.Ml8ng0 Magánvita 4 hantból pettier £6 ujk. Államadósság. Aug.81|Augm 5V.-os osstrák ért. 100 frttól . . — • — 69 71 5%-os nemz. kölcsön 100 frttól 78,85 . 6%-ok 1851-ki B. sorozat 100 frt —. - 95 -6%-oí1 metalliques 130 frt . . .74 — —. — A­Z»vos „ * 100 frt -. «5 51 40?.4 • " 100 frt 68.6C 87*.os ; „ 100 frt 44.-2‘AVos ; . ICO frt 37.­V/X , . 100 frt 14 7E 1834 -bki sorsolással 100 frt —. — 295 — 1889­ díj......................100 frt —. HJ.OU 1854 díki.....................100 frt —• -Como rentpapirok 42 lire auetr. — — 15.50 Fő í í taherm­entesitésiek. OV0oa ak. auszl 100 frt . . — ~ 22. — 5"/c­oe magyarom ág ilCOfrt -- — 78.­­6*0­06 bánsági, horvát és szláv. 100 frt.................................I­­TM 5%-os gallicziai 100 frt . — — • 1. 50 6%-os bukovinai 100 frt . . . — — 71. — 50.­00 erd­él­y­i 100 frt . . . —•— 71.50 67.­0o­mis bitód, ország. 100 frt — — 82. — 51­,-os sorsolási záradékkal 100 frt 1867-re.................................................“• ~ Részvényrehu Nemzeti bank (ex div.) darabunk. 898. —. — Hiteiintézet 200 frt austr. ért. 212.80 — — Alsó-amelk­ai esc. bank 500 frt p. . - 554. -A n. bank. • év. 6'/.-os pp. 100 ft. — - 98. — „ „ „ 10 év. 57,-os pp. 100 ft - 94 — " " „ sorsolh. 57, pp- 100 ft. - 87 -*" , 12 hó 5% a. ért. 100 ft 99.75 . kore. 6V. a. ért 100 ft. ------- 83. 76 B­ÉCSI BORZ­E. Minden árkeleti szám osztrák értékben veendő. Az előbbi napi rovat a délutáni utolsó, az utóbbi napi távirati közlés a közép árfolyamot mutatja. 7&8ÖTXENÜTBE INDULÁS. Pestről Váradra, Debreczenbe: 4 ór. 15 p. d. o. 6 órán. regg. Szolnokról Aradra: 16 ó. 15 p. r. 9 ó. 43 p. e. • „ N.-Váradra 4 ó. 30 p. d. u. 4 ó. 4 p­ r. Püspök-Ladányról N-Váradra: 1 ó. 40 p. d. u. 1 ó. 44 p. éj. Szolnokról Debrecz, Miskolcs: 9 ó.58 p. r. 9 &■ 5 p. estve. Pestről Arad, Temesvár: 4 ó. 15 p. d. u. 5 ó. r. Szegedről Temesvárra 111 ó- 34 p. éj. 2 ó. éj. Püspökladányról Szolnok-Arad: 1 ó. 35 p. d. u. 11 ó. 36 p. éj. Miskolczról Pestre: 7 ó. 5 p. r. 7 ó. ezt. Debreczen­I Pestre: 19 ó. 7 p. d., 9 ó. 10 p. a. N.-Váradról Przsp.-Ladányra : 10 ó. r. 7. é. est. Aradról Pestre: 10 ó. 40 p. est. 8 ó. 5 p. eat. Szolnokról Pestre: 4 ó. 4 p. r., 4 ó. 20 p. d. a. Temesvárról Szegedre: 7 ó. 54 p. e. 6 ó. 10 pjr. Szegedről Pestre: 1 ó­ éj. 12 ó. dél. Pestről Bécsbe: 9 óra r. 9 ó. 25 p. est. Uj-Szőnyről Bécsbe: 2 óra 6 p. délután. Kácsból Pestre: 6 ó. 30 p. r 7 óra k. est. , „ Győr-Uj-Szőnyre: 8 ó. r. 4 ó. 40 p. éj. Ang31.[Ang80 Éjszaki vaspálya 1000 fit. . — 1827 Államvasp­álya 200­ frt. p. (500 frank)...........................- 260 - Nyugati pálya 200 frt p. (170 frt .857,­08 befizetés) . . . . — — 142,50 Délészak egybek. német 200 frt p. —. - 140 50 Tiszai 200 ft pr. (100 frt befiz.) -105.­­Lombard közp. olasz 200 ft osztr. becs. 80 ft (407, befizetés.) . —.­­ 120. — Gallicziai (Kárcly-Taijos) 200 ft. p. p. (80°/0 befizetés) . . . —. — 62 — Pozsony n.-szombati I-er kibocsátott 200 ft pp. . . . — — 28. -P o z­s­o n y­ n. szombati Il-szor kibocsátott 200 ft pp. . . . —■ — 44. — Ruszc­rádi 500 ft pp....................— — — Aussig-tenliczi 200 ft pp. . . . — — —, — Brünn-rossitzi 200 ft pp........................ —— „ „ elsőbbséggel 200 ft. — — —, — D n n­a­ g­őzhajózási társu­­­a­t 500 ft pp............................— — 478 -Osztrák Lloyd-társulat Triesztben 500 ft. pp.................................—.— 260 -B­ud­ap­es­ti 1­á­n ezhid SOOftp. —.—1270 — Zálog­ leveleit Aug.81./Aug 30­1 gallicziai föld. hitelintézeté 4­7%-os 100 ft. p. p.....................— - — Elsőbbségi kötvények Nyugoti pálya 5%-os 100 ft. p. p. — — 89 50 kll&mvasp. 500 frank.darab. — — 124. — Északi vasp. 100 p. p..................... . — 90. 50 GomLard-velencsei 500 frank. —. — —. — Jloggnitzi pálya 100 ft f. p. . . -- 84 ~ )mnai­ gőzhajózásit­rau-1 at 700 ft. p. p........................- 87.50 ) azt­rák Lloyd 100 ft. p. p — — Sorsjegyek. 1 hitelintézeti darabja h0O forint osztr. ért................................... 95 75 Hét gőzhaj­óz. társ. da­rabja 100 ft. p. p. . . — 102. 50­0 kiesti államkölcsön db 100 ft pp. 118. — Eszterházy 40 ft. p. p. . .. — 82. — Sáim 40 ft. p. p...........................—.­­ 40. — Gálffy 40 ft. p. p........................... — 38. — Ilary 40 ft. p. p............................ — 36, 50 It, Genois 40 frt p. p. . . — 35.75 Vindiechgrűtz 20 frt p. p. . —. — 24-60 Valdatein 20 ftt p. p. . . • ,— 26 50 ieglevich 10 frt p. p................... — 14. 50 Váltók (devisek). a) három hónapra. Imsterd. 100 holland frt 27, ■ • — - — — — Ulgsburg 100 fr­t délnémet érték­­ben 4 %%........................... 100.50 —. -A*g31.­ Augio Berlin 100 tallérért 4% . . — Borosaié 100 tallérért 1% . .­­ — —. — Frankfurt (Main. m.) 100 frt dél­német ért. 8 V,c/0 . . . . —.— 100 60 Genna 100 frank . . . 4*/,% —. — —.— Hamburg 100 márk-bankóért 2%------ 88 25 Lipcse 100 tallérért 6% . . ..— —. — Livorno 100 toscanai líráért 5%------—. — London 10 font sterlingért 2%% 117.36 —.— Lyon 100 frankért 3%­0 . . . — — — Milano 100 írtért aust. ért. 6% — — —. — Marseille 100 frankért 3% . — — 46.50 Páris 100 frankért 3% . . . . — —. — Prága 11­0 frt aust. ért. 6®/o • — - —. — Triest 100 frtért auszt. érték 5% ~. —.— Velencze 100 frt auszt. érték 5% . — 17 — A n. bank váltó­­számitolása 5% A nemzeti banknak az állampapí­rokra való félig. kamatja 5°/0 b) Látután 31 nap. Bukarest 100 oláh piasster —. — —. — Stamhui 100 török piaszter . , — — — Arany pénznemek. Császári arany ... 5.54 — — Repzéi arany............................—. ..615,o Korona.......................................--.— 16.12 Ezüst ...........................................- 16V, Napoleons d’or .............................. —. 9.40 Orosz imperiale......................­..........- 9. 67 A korona a cs. k. pénztáraknál ausztriai értékben 13 50 Gazdasági és kereskedelmi szemle. A pesti gabonacsarnok jegyzőkönyvi á j­­j­gyzéke: uj bánsági búza (85 -66 font; 3 frt 10 kr— ft 40 k.; tiszai (83—86) 2 frt 80 kr - 3 ft 20 kr; tiszai uj (83—8 6) —frt-----frt — kr. Bácskai ó (33—84) 2 frt 75 kr. 2 frt 90 kr; uj (---------) - frt-----frt — kr. Fehérmegyei ó (88—8­5) 2 frt 90 kr — 3 frt 40 kr.; fehérm. uj (83 - 86) — frt — kr — frt — kr ; uj kétszeres (77 — 79) 1 frt 60 — 1 frt 80 kr ; a rozs (77-79) 1 frt 60—1 frt 80 kr; uj (77-79) — frt----­— frt — kr; árpa (33—68) 1 frt 40 kr ; — 1 frt 70 kr ; zab (43-47) 1 forint 20 kr. 1 forint 30 kr; tengeri 2 forint 20 kr — 2 frt 40 kr ; köles 2 frt — kr — 2 frt 10 kr. Bab — frt — frt - kr. Káposzta-repcze 5 frt — kr 5 frt. 12 kr. Mind bécsi merőnkint és osztrák becsben. Makó, aug. 26. Mai hetivásárunk szokatlanul népes volt. Vételkedv nagy mértékben nem mutatkozott. Csak házi fogyasztásra történtek nagy számban kis mennyisé­gű vételek. Az árak csaknem változatlanok. Búza 13— 15 víz, kukoricza 8—9, árpa 5—6, zab 6 fton felül is kel. — Időjárásunk nyomtatásra nagyon kedvezőtlen , másfél hét óta nem lehet a folytonos esőzés miatt nyom­tatni. A kukoriczák egy részére jótékony hatása volt ugyan az eső, de némelyekre már elkésett, elszáradtak mielőtt csövedzettek volna. Ezt azonban csak az igen kövér földben levőkről mondhatni, úgy hogy ha az őszi fagyok jókor be nem köszöntenek, meglehetős termést, középszerűt legalább várhatunk. Hűvös éjszakák járnak a még mindig forró napokra. 1. 1. Gyula , aug. 27. Ma már tapasztalt és tudott dol­gok után kétségtelenül tájékozhatja magát, ki nem el­fogult , a termés minő- és mennyiségéről. Ama nagy hőség, mely májusban és júniusban alaposan mutatkozott, az elemi befolyások alatt jó­formán devalvált­atott. A nagy esőzésekre rög­tönös a jött égető forróság, s ez által erőszakolt érés, — igen sok helyen az árvíz, jég só, általánosan pe­dig az egész vidéken dúlt Anna-nap körüli viharos esőzés , melynek orkánja majdnem minden vontatót, keresztet, szerte­szélylyel szórt, hogy gazdája rész­­ben soha többé nem látta, s a lábán levő érett kölest és zabot csaknem tökéletesen a földre kirázta, mind hathatósan összeműködő tényezők va­nának arra, hogy a gazdag termés, mire zsákba jön, nem több mint kö­zép­termés legyem De lássuk a részleteket: búza egy tizenegyszáz négyszögöles holdon, milyen itt szokásos, és e czikkben is min­denütt vezetik, a feles kezelésű, roszul mivelt földeken, nem egyes határról, gazdáról vagy egy darab földjé­ről szólva, hanem egész vidéket általánosságban véve fel, általában 3, 3 és fél köböl lett; jobb erejű földeken, a nagy hószárítás nem volt, 4—4 és fél köböl termett; a­mi ez aszályozáson fölül termett, az már különös és kivételes jónak mondható, a­mi a 3 köblön is alul van, az is r­ár kivételes rész. Ilyes ki­vételképen vannak egyesek, kiknél 5 — 6 köböl is; vannak ismét, kiknek 1 köböl is alig lett egy holdról; de az ilyesekről himet varrni sem jobbra sem balra nem szabad. Hallani fekete lapos agyagtalajokon úgy­szólván mesés termést is, mit a Steuer inspector - tól szám szerint megírni sem merek. A konkoly­nak nagy ideje nem volt, annál nagyobb volt néhány község határán a mindenre haszonvehetetlen ördög­­árpának (vagy ördögbocskornak, vagy koldustetü­­nek.) Üszög csak a hanyag gazdáknál, azoknál is mérsékelt mennyiségben van, s a létező két főbaj egyike az, hogy általában vékony szemű, — a kövér ledőlt táblákon pedig erősen szorult szemű, s igy köny­nyű a búza; másika a bajnak az , hogy a viha­r szét­hányván a vontatókat s kereszteket, a több napi eső­zés elvette pirosságát, zománczát a búzának, nagy ré­sze olyan, mint a mosott búza. — Legtöbb helyen 80 —84 fontos lesz a búza; a nehezebb súlyú sokkal ke­vesebb lesz; azonban számos egyes éknél kerül 85— 86 fontos is; főleg kisebb gazdaságoknál, hol a takarás jókor történt s a keresztelt eső előtt asztagba hordat­tak. — Mindent összevéve tehát, búza középszerű leg­több lesz; l­e­s­z finom és csekély is külön ismét meg­lehetősen, s ha áhl­itani nem akarja magát, nem is a miatt kell nálunk aggódnia az idén a gaz­dák többségének , hogy kevés a búzája, -­ ha­nem a miatt, hogy az újabb conjuncturák kö­zött a meglevőnek csekély lesz az ára, — sőt cse­kély áron is, mikor akarná, készpénzzé nem fogja tehetni. — A gazdaközönség felfogva roppant költsé­geit, terheit, s megszokva mártiusban és május néhány napján a 8—9 új írtos árakat — iszonyodik rágon­dolni is, a négy ny­ertos tiszta búzára; az üzérkedők száját, még ma is kínosan égetvén ama napóleoni forró kása, melyet nekik 1856 ban elő­ször, 1859-ben másodszor tál­altak, — nem mernek hozzányúlni, néznek, számitnak, kétkednek, félnek s farkas­­zemet néznek a gazdával, kinek bú­zája van. E sajátságos viszonyból felakadás, pangás áll elő, a köznek k­árára, édes mintyájunk nyomorú­ságára. — Hol késel­­b kereskedelmi bizalom ? Az árpa általában jó termést adott, szemre ép, teljes, — színe jobbára sárgás az esöverés miatt; a szótőért vontatókban nagy a kár, — letört a szép kalász és legnagyobb részét az ilyennek a sertésnyá­­jak tudták csak felszedni. — Uj törésű iszapos ter­mészetű hűvös földeken csudaterrá­st is kaptak egye­sek az árpából. A köies és zab n­agy term­ést ad, ha a vihar előtt érhetett meg és rakatott össze , vagy a viharkor még tökéletes érett nem volt, — de a melyeket ér­ve talált lábán, kirázta a szemnek legszebbjét, legtöbbjét, — s középtermésre vonta vissza az Isten Által előbb megadott bőtermést A vihar által nem rongált tavasz vetések jó földön általában 6—8 köblöt, a rongáltak, vagy másként csekélyek 3—4 köblöt adnak holdankint; — a mi az itt általánosságban kitett számokon fe­lül, vagy alóli ter­evés, az kivételesnek tekintendő. Repcze részint egészen kiveszvén, részint a kör­nyék miliárdjai által pusztittatván, általában kevés termett, s egy holdra egyre másra 1 és fél köböltől 3 köbölig tehető. Szeme teljes szép, főleg 2-ed, 3-ad éves törésű földekben, hol aztán hold számra is job­ban fizetett, mint fentebb általánosságban mondatott Idő előtt nem igen zörgettek érette , — majd egy kissé neki indultak, 6 és fél forinttól kezdve egészen 8 uj frtig vették kölcsönkint a kereskedők. — Szünet állott be ezután, — s a legújabb lendület, — itt is 30—50 krral feljebb vitte az árakat. (Vége, köv.) 1. 1. Zemplé­ből, aug. 25. Nagyszerű remények s csa­lódások közt folynak a mi napjaink is. E helyzet — minden rendű s rangú lakosait megyénknek — érzé­kenyen sújtja,—a Hegyalja szőlőtermését,—a földbir­tokosok pedig kukoricza, krumpli s répatermésöket a sorvasztó meleg s folytonos szárazság miatt tönkre silányitva látván : a panasz s elégületlenség általános — a mikor nem rég,még csak a múlt két utóhónapban is — reményeink legmagasb fokán, boldog jövőnket már már biztosítva láttuk. Súlyosbítja leverő helyzetün­ket még az is, hogy pénzünk sincs; marháinkat a múltévi szél aszü­kségben elpusztítottuk; termésünk, szalmában a búza kivételével, mi igen silány volt, a középszerűségen felül állana , de mit ér, ha roszul fi­zet, még­pedig annyira roszul, hogy két kereszt is alig ad annyi szemet, mint tavaly egy adott, 8 mellé ára is felényi mint múlt évben. Az adó befizettetésére is mindenki piaczot keres, de egy köböl legszebb gabonáért alig kapunk 7 vízot, s a búzáért 10—12 vítot. Szénánk ismét igen kevés, sarjunk pedig épen semmi sem lesz, marháink legelője teljesen kiaszván, a réteket legelnék, ha volna ott is mit enniök, de az is kiaszott kopárság , szóval még a bodrogköziek is panaszkodnak a szárazság ellen, pedig ennek tehet­ségét pár évvel ezelőtt alig­ha bírta volna valaki el­hitetni velük. Sanyarú helyzetünket bemutatva érdek lett bará­tunknak , egy örvendetes újságot is írhatunk : a ta­gosítás Ugye szépen halad nálunk. Foglalkozó mér­nökeink nem győznek törvényszékünknek elegendő munkát adni, az ítéletek s egyességek kergetik egy­mást. Tagosítás alatt van jelenleg Gercsely helység határa is, s ki hitte volna : a 69 közbirtokost mind egymás közt, mind pedig az úrbéresekkel képes volt megegyezni, s daczára annak, hogy az utolsó egyes­­ségi aláírások csak a­ult július bő 21-kén történtek. September 9 dik napjára már a kihasitási végrehaj­tás is kitüzetett. — Hálás köszönettel tartozik ugyan Gercsely közönsége a kerületi cs. k. úrbéri főtörvény­széknek is, hol perök alig 10 napot késett.*) V. G. Pénzügyi szemle. (Bécsi pénzcsarnok.) Aug 30. Aug. 31. Emelked. Csökken. Nemzeti köles. 79.10 78 85 —ft — kr — ft25kr 5%-os metall. 74 30 74. - — „ — „ — r 30 „ Bankrészvény. 200. 898--------ft - kr 2 ft — kr Hitelintézetiek 213.80 212.30 - „ — „ 1 „ 50 „ Augsb. váltó 100.50 100.50 — „ — „ — „ — „ London, váltó 117.25 117.35 - „ 10 „ — „ — „ Arany 5.63 5.54 — n 1 3 „ — „ Paris , augustus 30. 3% rente 68.85 (csökk. 25 centime); 4*/a u/0 rente 98.26 (emeik. 25 centi; cré­­dit mobilier 822 (csökk. 6 frank) ; osztrák államvas pálya 555 (csökk. 3 frank.) London, aug. 30. Consolok 955­8 (emeik.­­/g.) Pária, aug. 28. A lefolyt pénzügyi hét az első ez évben, melyen a politikai viszonyok nem tettek hatást a börzére; — alig tett érezhető benyomást a szerdán érkezett zü­richi sürgöny is, melynek értelmében a lombardiai kér­dés mindenki megelégedésére döntetett el; a börze nem gondol többé ez ügygyel, még akkor sem, midőn a következő napokban e hír nem igazoltatott. — Se Angliából, se Olaszországból nem érkezett oly hír, mely jó vagy rosz hangulatot idézett volna elő. — Annál nagyobb mértékben foglalkoztak a pénzemberek a párisi börze belügyeivel, s különösen a börze reform­mal, s az ígért „békemunkálatok“kal. Egyébiránt ez ügyek iránt is a börzejátékosok inkább kíváncsiság­gal mint érdekeltséggel viseltetnek. Egy szóval az ér­­zéktelenség, az apathia már rég nem volt oly nagy a börzén. Egyébiránt úgy látszik, az árfolyam inkább emelkedésre hajlandó, mint csökkenésre, s őszre, mi­dőn nagyobb élénkség szokott beállani a sokkal látoga­­tottabb börzén, új erővel fog megindulni az üzérkedés. E héten minden üzletpangás mellett is általán egyegy kis javulás tapasztalható az árfolyamokban, így a 3 peres államkölcsöni papír (3 é­vente) 15 centimemal magas­ban áll a mai zárlatkor, mint a múlt szombati alkalmá­val, a 472 peres államkölcsön-papa 40 centime-ot nyert, a credit mobilier 8^/4 frankot, az osztrák államvaspá­­lyai részvények 604 frankot. London, aug. 27. (Heti kereskedelmi szemle.) A kül­földi váltóárfolyamok (melyek az ezüst és arany agro ki­fejezései), szilárdul álltak meg a múlt heti bejegyzéseken, csak a sz.­péterváriak változtak és pedig a londoni pi­­aczra nézve kedvezően.­­ A gabnaüzlet élénktelen volt, s mindamellett, hogy kevés ty búza hozatott a pi­acira, csak leszállított áron kelt. A­z idegen búza is ve­szített árából; — a zab 6 pennyt veszített. — A gy­ap­­j­u folyvást kerestetik és szilárdul áll. — A czukornak élénktelen vására volt s ára csökkent. Vegyes közlemények. — A németországi szőlő ésgyümölcs-ter­melők társaságának a múlt esztendei October 4­7. napjain, Wiesbadenben tartott közgyűléséről, mely b­or és gyümölcs-kiállítással volt összek­tve, s melyről lapunk is megemlékezett, a következő ada­tokat közöljük : Kiállíttatott összesen 238 palac­k bor, még pedig nassaui herczegség 140, rajnai Hessen 13, rajnai Bajorország 21, rajnai Poroszország 4, Würtemberg 8, Baden 17, Francziaország 3, Porosz Szászország 7, Csehország 12, Magyarország 12, Svájcz 1. A bíráló választmányi jegyzőkönyvének hazánkat illető része így hangzik : „A németországi bor- és gyümölcstermelők közgyű­lése bevégzése után, Pestről P­a­r­r­a­g­h Gábor úrtól érkezett magyarországi borok bírálata határnapjául *) Becses közleményeit szívesen vennék Zemplényből, honnan ritkán érkezik hozzánk tudósítás. Helyszűke miatt nehezen adhatnánk ugyan hosszú tudósítást hazánk minden megyéjéből, de rövidebb tudósításokat szívesen veszünk minél több vidékről. S­z­e­r­k. január 6 -ika tűzetvén ki , előleges meghívás követ­keztében következő bíráló választmányi tagok jelen­tek meg : udvari tanácsos Köpp, ügyvéd Golsen, bor­kereskedő Diltthey , borbizományos Jest, gyámok Burgoff és Englerth. A választmány sajnálja, hogy csupán egy kiállító küldött Magyarország gazdagságából bort, a­mennyi­ben elzárva volt előtte a lehetőség, hogy több ma­gyarországi borokkal egybehasonlíthatta volna a bo­rokat. A kiállításra küldött fehér borok közül a tokaji pecsenyebor, szamorodni - huszárba­r, Somlyói és badacsoni; a vörösek közül a visontai és szegzárdi a legjobbaknak ismertettek el. — Aláírva : Birgeff, G. L. Jost, S. Englerth, Köpp, Theodor Dil­­they, Golsen.“ — A bélyegjegyek és bélyegpapírból az 1856-os közigazgatási évben az egész birodalomban 9,182,336 forint jött be; e czikk legerősebb fogyasztója Magyarország több mint másfél millió forinttal; azután jó Alsó-Ausztria, Csehország stb. A bélyegjövedék ösz­­szes bevétele 1856-ban 11,162,152 frjra rúgott; a kia­dás pedig 328,638 forint; tiszta jövedelem ennélfogva 10,822,514 frt p.p. A jövedelem-szaporodás átlagosan mintegy 1/2 milliót tesz évenként.­­ A bélyegjegyek ezentúl az évszámmal is el­láttatnak. Nevezetesen eddig az okmány-bélyegjegyek­­kel gyakran visszaélés történt az által, hogy a bélyegadó elkerülése tekintetéből a már használt régi jegyeket le­vették és az okiratokra újólag fölragasztották. E vissza­élés megakadályozására a bélyegjegyek jövőben az év­számmal is elláttatnak, mi­által a csempészet legalább csak igen rövid időhatárra szoríttatik. Da­na vízállás. Menten, aug. 31. 6' 11“ 6'' 0 fölül. Hivatalos hirdetések kivonata. A „Bp. Hírlap“ 207. számu hív. Értesítőjéből. (Aug. 30.) Biróilag árvereztetnek : Pécsett Dollinger Károlynak belvárosi 244. száma 10,927 frt 87 krra be­csült háza, árv. sept. 12-én a pécsi cs. k. megyei törv.­­azok által. — Duna-Földváron Koszics Szilárd bölcskei közbirtokosnak 551. számú 5500 frtra becsült háza és bölcskei, madocsai és hüllői 75 holdnyi 7466 frt 40 frra becsült nemesi részbirtoka, árv. sept. 26 és oct. 24-én a szegzárdi cs. kir. megy­etör­v. szék által. — Nagyvárad- Olasziban Kiss Ferencz debreczeni lakosnak uj soron 14. sz. n. fekvő háza, árv. sept. 27-én a nagyváradi cs. kir. orsz. törv.szék által. A „Budapesti Hírlap“ 208. sz. hív. Értesítőjéből. (Alig. 31.) Csőd nyittatott: Kohn József d.-földvári vörös­­kereskedő vagyona ellen; a követ, bejel, dec. 15 ig a­­­földvári szolgabiróságnál; perügyelő Ujváry László ügyvéd. Biróilag árvereztetnek: Váczon Petrik Ist­vántól lefoglalt 137. száma 590 frtra becsült ház, árv. oct. 6 és nov. 5-én a váczi szolgabiróság által. — Vá­czon özv. Vargácsnétöl lefoglalt 5758. számú 319 frtra becsült szőlő, árv. oct. 6 és nov. 5-én a váczi szolgabiró­ság által. — Csernye községben Skrabák Istvántól le­foglalt 252. számú 2520 frtra b­ecsült ház­­/­ telek föld­del együtt, úgy szinte pajtakerti 6500 frtra becsült 30 holdnyi szántóföld, árv. sept. 30 és oct. 31-én a zirczi szolgabiróság által. — H. M. Vásárhelyen Zsiros István és Kovács Annától lefoglalt kenyereháton 6663. sz. a. fekvő 400 frtra becsült szőlő, árv. oct. és nov. 4-én a h. m. vásárhelyi sz.biróság által. — Szakoly községben Győri Sándornak 500 portra becsült 109. sz. háza, és Győri Ferencznek 9. számú 200 pártra becsült háza, árv. oct. és nov. 15-én a n.kállói cs. k. vár. kik. bíróság ál­tal. — Pesten Czrenner Jánostól lefoglalt holdutczai 91 —4. sz. a. fekvő 35,6.52 frtra becsült háznak fele része, árv. sept. 23 és oct. 28-án a pesti cs. k. orsz. törv.szék által. — Tarjányon Klaz Jánosnak 234. számú 483 frtra becsült hagyatéki háza, árv. sept. 16 és oct. 17-én a ta­tai sz bíróság által. — Pápán Könczöl János hagyatéká­hoz tartozó 302. számú 4675 pártra becsült ház hat db földdel együtt, árv. sept. 30-án a pápai sz.biróság által.

Next