Pesti Napló, 1859. december (10. évfolyam, 2941-2965. szám)

1859-12-01 / 2941. szám

274-2941. 10-ik évi folyam főmofiktttá N: i Morketszési iroda: i Lipót-ntesa 5-á­k ssázs. 1-ső emelet­i lap m •Jlsmi r&rát Illető minden közlemény a werkesztőségben intánendö. Borssíttitafdlaa levelek Mák ismert keséktől fogadtatnak el. Iiadé­hl 7fttsl: Ferencziek-terdEi 5 7-dik arám földaabit Előizetési fóllététtik: 91901RE, pentán Félévre . . . 10 frt 60 kr. a. ért. Évnegyedre . . 5 frt 26 kr. a. ért i'i'-vetmények dijai petité ISIS ZiIgKOfeis I 1859. Csütörtök dec 1 bttws k««*va . Félévre . . . 10 frt 60 kr. a. árt Jlvrieffvetlse . . 1 frt 25 kr. a. ér A lap anyagi rését illető közlemények (előfizetási pána, kiadásé körüli pangok, hirdetmények) a kiadó-hivatalhoz inténendők. '"túláradóéiig. Nov.30;Nov. 28 i­51. os csaták ért. 100 írttól . . —- —' — 15%p* na um. kölcsön 100 írttól 78 30 ö%ob 1851-ki B. sc csat 100 frt —. — 84.— 1­5% - $ m­etalliones 100 frt. . . 73. 30 —.— S4%V°8 » » 100 frt -. - 64 -14%-«i5 „ „ 100 frt —. — f7. — 8V.-0S ” ; 100 frt — 43.­iŰ'/tVos B B 100 frt —. — 86 — l%-o« „ „ 100 frt - . - 14.25 1S84-.72M ‘sctfsölfeR&l 100 frt —. — 340 — 18»- iái.........................100 frt -, — 128 — j J8&Uiks........................100 frt - 112 76 Oomö’Seatpapirok 41 lira aostr. • — 17 — F­eló i«hena entoeUéetek. i 3%-iß tó. -Eiusst. 100 frt . . • . — $L — A 6%-oi, 32 e­g­V a r o­r­s s­ág ilOOfrt — — 73.— 15*/a-'.‘« bánsági, horvát *fe­l­tsliv.IOOfSÁ . . . . 71.60 f­á'/.-o» galto­ci 100 frt. . . . - - *2.50 ■ -5*/.-os Sakovfeusi 100 frt . . . 71.— 1­5V’Ois erdélyi 100 frt . . . 71.— n 6­/'-osmás birci. ország. 100 frt ~. — 86.— 15*/» -os soreoMti a irodákkal 100 fre (18i.7-r*sj ........ 1 ■ — . — Késsvények. B­ECSIB­ÖRZE. Augsburg 100 frt délnémet érték­ben 4 */.*/■ ............................ 106.60 —.— VASUTMEHSTER OIKIK­A Pasferöl Táradra, Debrewenbe: 4 ór. 15 p. QL * 6 órak. regg. Suránekré! Aradra: 3 ó. 57 p. d. u. s . N.-Váradra: 106. 3 p. rg. PAspök-Ladány rét N.-Váradra: 12 ó. 38 p. n. Bad­nokrél Debrem, Miskotea: 10 óra 9 pares reggel. Pestről Arad, Temesvár: 4 ó. 15 p. d. n. 5 ó. r. 8fe|*drél Temesvárra: 11 ó. 84 p. éj, 2 ó. d. a Püspökladányról 3*olsok-Arad: 1 6- 14 p. d. a. Hinkelezről Pestre: 5 ó. 62 p. r. Debreenenfcdl Pestre: 11 ó. 35 p. reg. N.-Váradról Püsp.-Ladrusyra : 9 ó. 80 p. d. a. Aradról Partra :9 ó. 51 p d. e. Temesvárról Szegedre: 7 ó. 54 p. e. 6 ó. 10 p. Szegedrél Partra: 16. és. 19 d. dél Pestrél Béeabe: 9 óra r. 9 ó. 95 p. set. Uj-Satajrrél Béeabe: 2 óra 5 p. délután. Bécsből Pestre: 6 ó. 80 p. r. 7 órák. est. , , Győr-Uj-Ssonyra: 8 ó. r. 4 ó. 40 p. áj. Minden árkeleti szám osztrák értékben veendő. Az előbbi napi rovat a délutáni utolsó, és utóbbi napi távirati közlés a közép axfolionsot mutatja.­ ­ Nemseti bank (es div ) darabonk. 903.-------. — ] Hitelintézet 2­0 frt anstr. art. 204.90 — — : Alsó-avistriai »sc. bank 500 frt p. — 1583 .­­[ Mov.30.Nov.29. Sinn­yi vaspálya 1000 frt. . . — 1933.— illamvasirálya 200 frt p. (500 frank)...........................—. — 271 — Nyugati pálya 200 frt p. (170 frt —-1­57,-os befizetés) . . . . —. *■- 1.74. 25 Dáléseak egy bek. német 200 frt p. —— 137.­­ Tiszai 200 ft pr. (100 frt befix.) —. — 10f­.— Siomr­ard közp.­olaaa 200 ft psatr. bet*. 80 ft (407, befizetás.) . —. — 147. 50 Ghdliwáai (Károly­ Lajos) 290 fk p. p. (307, befizetés)­­ 65 50 Pozsony n.-szombati I-et kibocsátott 200 ft pp. . . . — 28. — P o 1 * o n y­ n. szombati Q-szor kibocsátott 200 ft pp. . . . »*•.. — 44 — Bturföhrádi 500 ft pp. .... ........ 565 — Brüna­rossu­m 200 ft pp..................... — — „ . elsőbbséggel 200 ft. —. — —. — Duna-gőzhajózási társu- 1 a 1600 ft pp............................—. — \ 432 -» Osztrák Lioyd-társulat Triesztbea 500 ft. pp........................... • — — 238. — Budapestilí n exhid SOOftp. —, — 280. — Xálog-leT&leh. A n. bank. • év. 57.-os pp. 100 ft — 101 — „ „ „ 10 év. 57,-os pp. 100 ft. —. •— S6 — „ a „ sorsolh. 57, pp. 100 ft. —. — 91. — „ , „12 hó 5*/, a. irt. 100 ft. —. —, 100,­­„ „ a sors. 5*/, a. ért. 100 ft. —. — 87. 50 A gallecsiai fiúd. hitelintézete 47,-os 100 ft. p. p.....................—.— 82 — Nov. 30 Nov 29. 21n8bbaé£i kötvények Nyugati pálya 57,-os 100 ft. p. p. —, — 89 50 — Hamv­as p. 500 frank, darab. —,—,—130.— Északi vasp. 100 p.p. . . . . —, —­ 91. — Lombard-falancsei 500 frank. — 128. — Gloggm­rxi pálya 100 ft­­. p. . . — 81.50 Duna-goxhajónásltársu-1 a 1100 ft. p. p........................—, — 89. 59 Osztrák Lloyd 100 ft p. p. . . Sorsjegyek. A hitelintézeti darabja 300 forint alatr. ért. ...... —1103. *—• Danageshajce. társ. da­rabja 109 ft. p. p.......................— - 103. 75 Triesti államkölcsön db 100 ft pp. -- . • 125.— Budai városközség db 4 Oft a. é. —. — 38. -Esszsrhány 40 ft. p. p. . . . —. — 81 50 8alm 40 ft. p. p.......................—. — 38. 76 Pálffy 40 ft. p. p........................—. — 36 50 Clary 40 ft. p. p........................—. — 56 25 St. Genois 40 frt p. p. . . . — 37. — Windisch'^rats 20 frt p. p. . . —. ■— 24 — Walds tain 20 frt p. p....*>- — 27 60 Keglevich 10 frt p. p. . . /. , —. ~ 14. 75 Váltók (devisek). a) három hónapra. Am «törd. 100 holland frt 27, ■ • —. — — .— N°v. 30 Nov2í Bérűn IOO tallérért 4% * . . —.— —,— ík,rofwló 100 tallárért 1% . . —. — —. — Frankiért (Krán. at.) 100) frt dél­­náwet ért. 37,% ....—.— 106. 60 Genua 100 frank . . . 4‘/,% —. —- —. -Hamburg 100 márkabankóért 2% —. —- 93.50 Lipcse 100 tallérért 6*/­ . . . —. — —. — Livorno 100 tossanai líráért 5% ——.— London 10 font sterlingért 27,% 124.16­­ —. — Lyon 100 frankért 3% . . . —. — —. — Milano 100 írtért ausf.­ért 5% — Marseille 100 frankért 3% . *------49.15 Paris 100 frankért 8% . . . . —. — 49 .20 Prága 100 írt aust. árt. 5% • • —. — —. — Triest 100 Mért ácsát, érték 5% —. — —. — Velenass 100 írt auszt. érték 5®Á —. — —. — A n. baiA váltó* ssámitolása 5% A nemzeti banknak az állampapí­rokra való jiSlog- kamatja 5% b) L ú t a i á a 31 n­a­p. Bukarest 100 oláh piaszter . . —. - —. — Stombol 100 török piasate? . . —. - —. — Ahrany peasuaaaek. Császári arany ..... 5,87 —.— Beesés arany........................... —. — 6.85 Koron».......................................—.— 17.— Eeüst 100 ftért......................—, - 124. 25 Napoleonsd’oi............................—. — 9.92 Oross imperiale......................—. — 10.15 A korona a cs. k. pénztáraknál ausztriai értékben .... —. — 13.50 Hivatalos közlés az újonnan alakult Szolnok-­­ megyei gazdasági- és lovas-egylet nov. 20-án Török-Sz -Miklóson tartott közgyűlése ered-?­ményéről. (Vége.) 3. A pénztári jelentés szerint van jelenleg a pénz-­­­tárca:­ 273 fit és 48 kv, 33 db arany és 96 fizetetten­­ részvény. 4. Ezen előterjesztés folytán határozatba ment, hogy a befizetetlen 96 részvény, miután az ujsági felhívá­soknak nem jön sikere, ügyvédi utón hajtassék be.— A jegyző bízatván meg az ügyvédet a behajtásra fel­szántani és szorgalmazni. 5. A bejött iveken aláirt részvényesek névsora fel­­olvastatik s újabb 20 aláírási iv osztatik ki az egylet tagjai között. 6. A titkár kinevezése marad a jövő közgyűlésre, mikor a részvényesek száma tudva lesz, s ehez képest tájékoztatni fogja magát az egylet. 7. Elnök úr felszólítására, hogy nyilatkozzanak a jelenlevők, hogy melyik osztályban kívánnak működ­ni, következő beosztás létesült. a) Ál­lamgazdász­at tagjai gr. Szapáry Gyula, Fazekas Károly, Orczy Antal, Dani Ferencz, Koller József és Pétery Károly. b) Földmivelés. Kelemen Albert, Horthy Ist­ván, Bogyó Ágoston, gróf Szápáry Gyula, Rédly Jenő, Lipcsey Lajos és Dani Ferencz. c) Szarvasmarha tenyésztés. Jurenák Sándor, Jurenák Miklós, Fridrik Antal, Mocsy György, Lipcsey Imre, Magyary István és Lipcsey Lajos. d) Ló­tenyésztés. Kelemen Sándor, gr. Sza­páry Iván, Magyary Lajos és Ferencz, Borbély Géza, Jurenák Miklós és Jassy Károly. c) Sertés- és juh­tenyésztés. Rédly Jenő, Magyary Lajos, Fazekas Károly, Fejér Lajos, Jare­nák Miklós. f) Gazdasági gépészet. Gr. Szapáry Gyu­la, Jurenák Sándor, Koppély Károly, Mocsy László, Taubinger Béla és Horthy István. g) Kertészet. Orczy Antal, Barczay Gyula,Ssé­­ky Péter, Pap Ferencz, Marsoczky Ignácz, Nagy Am­brus, Lipcsey Imre, Dani Ferencz. h) Megye gazdászatának ismertetése. Gróf Szápáry Gyula, Fazekas Károly, Orczy Antal, Lipcsey Lajos és Pétery Károly.­­ A szűk gulya felállításának eszméje gr. Szápáry Gyula indítványára szótöbbséggel pártoltatik ; — szinte Lipcsey Lajos indítványa, — mint az előbbi­nek kiegészítése, — gulya felállítására nézve méltá­nyoltatok. — Alapszabályi tervezetek kidolgozására: gr. Szapáry Gyula, Horthy István, Jarenák Sándor és Lipcsey Lajos kéretnek fel. 9. Magyary Ferencz indítványa — gazdasági gé­pek megvételét és kisorsolását illetőleg — a választ­mányhoz utasíttatok. 10. Elnök úr a megye gazdasági ,statistikai leírá­sának megkezdésére hívja fel a közgyűlés intézkedé­sét, miután a téli időszak ezen munkára a legkedve­zőbb s egyszersmind felolvassa a tavaszi közgyűlésen kinevezett bizottmányi tagok névsorát. A közgyűlés helyesli ez indítványt. — A kineve­zett bizottmány ülése decemb. 4-én lesz Török-tszent- Miklóson. 11. Végül egyik főczélja lévén egyletünknek a rend­szeres gazdaság megkedveltetésén kivü­l, kiemelni s hirnapilag kitüntetni, mind azt, a mi megyénkben fi­gyelemre méltó, vagy épen kitűnő , Fazekas Károly indítványára báró Podmaniczky János úr felkéretni határozatott, hogy földvári ménesét, mely fajtiszta­­ságra nézve hazánkban majdnem páratlanul áll még fenn hajdani világhírű méneseink közöt­t engedje meg a közgyűlésileg kinevezett küldöttség által felné­zetni s tisztjeit oda utasítani, hogy e küldöttségnek esen nemes indoku eljárásában segédül legyenek. A küldöttség tagjai gróf Szapáry Gyula, Almássy Zsigmond, Fazekas Károly és Blaskovics Miklós. A közgyűlés ezzel befejeztetett s eloszlott, a jelen­levők egy része azonban a másnap tartandó díj-aga­­rászatra Török-Sz.-Miklóson maradt, mely azonban a köd miatt eredménytelenül fejeztetett be. Puszta- Pó, nov. 24 én 1859. Pétery Károly, egyleti jegyző. Gazdasági és kereskedelmi szemle. A pesti gabonacsarnok jegyzőkönyvi ár­jegyzéke: uj bánsági búza (84—86 fontos) 4 frt 35 kr— 4 ft 80 kr; tiszai ó (837, —86­­2) 4 ft 15 kr—4 ft 80 kr,­ tiszai uj (83 - 84) —ft- kr - ft — kr.Bácskai ó (82'/, -84 ’/a) 4 ft -- kr - 4 ft 35 kr; uj (83—84)— ft — kr — 4 frt — kr. Fehérmegyei ó (83—66) 4 ft 30 kr — 4 ft 80 kr; fehérm.uj (83—85) ft — kr-----ft— kr; kétszeres uj (76—79) 2 frt 50 — 2 frt 70 kr; rozs­a (77—79) 2 ft 50 kr— 2 ft 70 kr; uj (77 - 79) 3 frt 70 kr— 2 frt 80 kr ; uj árpa (66 —70) 1 ft 35 kr — 2 frt 15 kr ; uj zab (47—50) 1 frt 50 kr­ — 1 frt 60 kr; tengeri (--------) 2 frt 80 kr — 2 frt 65 kr; köles 2 hr — kr — 2 frt 20 kr. Bab 3 ft 60 kr —4 ft — kr. Repcze 4 ft 80 kr — 5 ft 10 kr. M­i­n­d­­ bécsi mérőnkint és osztrák becsben — A kénesé 5 forinttal drágult. Miskolcz, nov. 26. Busapiaczunkon a gabnaüzlet né­hány hét óta lanyhul, a felvidékiek részéröl nagyobb mennyiségű bevásárlásra épen semmi vételkedv sem mu­tatkozik. — Pedig termesztőink aggodalommal lesik, hogy terménykészleteiken túl adhassanak, még a jelen­leg megszilárdult olcsó áron is, — azonban a vevők hiá­nya miatt nem történhetik, mert a miskolczi piac­on nagyobb mennyiségű terményt semmi áron sem lehet eladni. — Ha a felföld a tél folytán vagy később tavaszszal ránk nem szorul, az a nevetséges felfordult állapot áll elő, hogy a gazda­közönség „p­é­n­z m­a­g­u­­“ megtakarított terményével az aránylag mindig olcsóbb Pestre leend kénytelen lefáradni, a­hol ott is bármi jól fizettessék is meg terménye és fáradsága, a termesztés­hez­ kedve nem öregbedett. A körülbelüli erdők gubacs termése egészben elkelt, — mi még üzérkedők kezei közt létezik, említésre sem méltó, — elkelt pedig közép áron 10—11 frt közt; — ha a tulajdonosok nem sietnek az eladással, csak ma is mázsáját két forint árkülönbséggel adhatnák el a gu­­bacsot nagyon kereső pesti és bécsi kereskedőknek. A gyapjúból szinte kifogtunk, oka a pesti lipót­vásár szülte áremelkedés, melynek folytán gyapjútermelőink igyekeztek készleteiken tú­ladni,s túl is adtak, s eléggé jó áron, mert a leghitványabb gyapjú is magas áron kelt el. — így p. o. a báránygyapjat úgy vették mint nyírás­kor az anyagyapjat. — A még megvolt tavaszi környi­­retü 90—96 írton, a nyári 86—90 írton kelt el, — s ha máig tartották volna az illetők, még többet is kap­nának érte. Legkeresettebb czikk azonban jelenleg a szesz, — mely pár hét óta napontai áremelkedésnek örvend, — szeszben gazd­a nyilt szomszédainkra valójában rá­­jok derült. Idei boraink, melyek pedig a leghíresebb asztali bo­roknak tartatnak, jelenleg keresetlenek. — Korcsmáros zsidók bordónkint szedegetik össze 14—16 forintért. — Borainkról elmondhatjuk, hogy azon reményben, mit mustkorukba­n hozzájuk kötöttünk, nagyon megcsaltak bennünket, — nagyon soványak, s még tán színtelenek is lesznek, minek okául azt hozzák föl, hogy az idén sok rothadt szőlőt tapostak ki bornak. Gyümölcs-kiállításunkról ígért részletes közlésemet pár nap múlva nyújtom a t. ez. olvasóközönség elé, — különben is ez oly tárgy, melynek érdekességéből pár napi késedelem épen semmit sem von le. r. 1. Uj Becse , nov. 27. Az üzlet igen csendes. A búza ára 4 frt 20—30 kr; csöves tengeri 2 frt 20 kr. A sze­mest 1 frt 80 krjával fizetik. Az őszi munkáknak kedvezett az idő s a vetések kevés kivétellel szépek. (?. LI.) Bánság, nov. 26. A gabonaü­zletben folyvást tart a jó hangulat, s többnyire minden fajta gabona ára feljebb ment. A búzát, melyet a molnárok vásárla­­nak nagyban, 4 frt 20 krjával fizetik, de a legjobb minőségűt nem örömest adják el. Kétszerest nem igen hoznak a piaczra, holott az itteni raktárakban is ke­vés van. Csak zabot és árpát hoznak meglehetős mennyiségben. A labnak nem volt nagy vására, a sörfőzésre való árpa pedig igen keresett volt, de a gyengébb minőségű csak kicsiken kelt s alig volt ve­vője. A roz­s­nak az utóbbi napokban elevenebb üz­lete volt, de még­sem nagy, az árak szilárdul álla­nak 2 frt 60—65 krjával. A tengeri üzlet élénk­ségnek indult, többet hoznak be a piaczokra, s a mit hoznak el is kel. Hetivásárainkat a bánsági oláhok nagyon látogatják a lugosi, facseti és bogsányi vidék­ről , a­mit itt a további áremelkedés biztos jelének te­kintenek. A tengeriből a­mit találnak, mind be­vásárolják 2 forint 10 krjával. A tisztított köles nagyon kapós, mint ez időtájban szokott tenni, mérőjét 4—4 ft 40 krjával fizetik, pedig ezelőtt két héttel 3 tton valt kapható. A dió ára feljebb ment ismét, mázsája már­is 10 tton — 10 ft 50 krön kel. A szesz­üzlet úgy látszik kijatt eddigi pangó helyze­téből. Az üzérkedők felbátorítva az által, hogy a ga­bona drágul, ismét e sokáig elhanyagolt csikkhez for­dulnak. A szesz foka 52—53 kr. (P. Ll.) Baja, nov. 28. A „P. Ll.“ a következő rövid átné­zését közli az itteni piaczról: Az őszi gabonaüzletnek csaknem a végén vagyunk, s ez üzlet nem volt ká­rára se a termesztőnek se a kereskedőnek. A vétel­kedv folyvást megvolt, és az árak emelkedőben, kü­lönösen a­mi a busát, rozsot és kétszerest illeti, míg ellenben az árpa, tengeri és zab árai inkább vesz­teglők valának. Habár néhány hajó még most is ra­kódik, s ezeket már a legutolsó szállítmányoknak tarthatjuk, mindazáltal a gabonatulajdonosok raktá­rai még korántsem ürültek meg, s tavaszszal nem kisebb mennyiség fog fölfelé szállíttatni, mint ez ősz­­szel. Ez őszszel pedig mindössze többet szállítottak föl 500,000 mérő különbféle gabonánál. A mostani árak ezek: búza 3 frt 66 kr—4 frt; rozs és kétszeres 2 frt 40—53 kr ; árpa 1 frt 33—60 kr; tengeri 2 frt —2 frt 26 kr; zab 1 frt 33—40 kr. Mosony, nov. 24. (Gabonaárak.) Marosi búza 88 fontos 5 frt 30 kr; bánsági 87 fontos 5 frt 18 kr; ma­gyar, 85 fontos 4 frt 75 kr; uj bánsági 86 fontos 5 frt; magyar, uj 84 fontos 4 frt 20 kr; kétszeres 76— 80 fontos 2 frt 80 kr — 3 frt; rozs 74—88 fontos 2 frt 40 kr — 3 frt; árpa 66—70 fontos 1 frt 80 kr — 2 frt; zab 45 — 50 fontos 1 frt 60—96 kr; ó tengeri 78—80 fontos 2 frt 35—50 kr; uj 2 frt 20 kr; köles 2 frt 30 kr; bab 4 frt 30 kr bécsi mérő osztr. ért.ben. Pozsony, nov. 27. 22-kén és 25-kén a következő vételek írattak be : 11,178 mérő búza 3 ft 90 kr—5 ft 5 kr; 1391 mérő rozs 2 ft 40—2 ft 96 kr ; 4407 mérő árpa 1 ft 70 kr­ — 2 ft 64 kr; 705 mérő zab 1 ft 54 kr—2 ft; 2524 mérő tengeri 2 ft 30—60 kr. Az utób­bi vásári napon az árpa és búza ára csökkent; a ro­zsot és tengerit örömest vették magasb áron, a zab ára változatlan maradt. Kolozsvár, nov. 24 Bécsi mérője osztrák bécsben. Tiszta búza 3 frt 85 ikr, elegy búza 2 frt 50 kr. — Rozs 1 frt 68 kr. — Árpa 1 frt 5 kr. — Zab 77 kr. — Törökbuza 1 frt 52 kr. — Pityóka 70 kr. — Marha­hús fontja 11 kr. Bécs, nov. 29. (Baromvásár.) A 28 ikr vágómarha­vásárra behajtatott 1216 db marha Magyarországról, 439 Galiicziából és 306 db német vidékekről. Ela­datlan maradt 211 db. Becslési súly darabonkint 400 —660 font. Az átlagos ár darabonkint 100 frt—172 frt, mázsája pedig 20 — 25 frt 50 fr. — A boradó. A boradóról szóló felfüggesztett tör­vény átadatott a helytartóságoknak, hogy azt ter­­jeszszék összehívandó bizottságok és bizalmi embe­rek (Vertrauens­männer) elé. Ezek pedig felszólittat­­nak, adjanak véleményt, mint lehessen ez adón vál­toztatni. Paris, november 29. (Zárlat.) 3 percentes rente 70.50 (emelk. 25 centime); 4% percentes rente 95.95­ (nem változott); credit mobilier 790 (emeik. 9 frank); osztrák államv. 555 (emeik. 2 frank); lombardiai vasút 550 (emeik. 3 frank). London, nov. 29. Hiányzik a telegramra. Vegyes közlemények. — Az erdélyi vasutat illetőleg írják a P. Ll.-sak Kolozsvárról, hogy Gbega lovag,ki a vasútvonal iránya megvizsgálására ment Erdélybe, mire sem határozta magát előlegesen e tárgyban, s különösen nem áll az, mintha, a mint az „O. D. P.“-Lak­mák volt, az arad-sze­­beni vonalnak adná az elsőséget, ellenkezőleg úgy lát­szik, a miniszteri tanácsos úr épen a n.­várad-kolozs­­vári vo­nalra fordít különös figyelmet, s annak hosz­­szában aránylag több ideig mulatott, sőt egy szemtanú állítása szerint, miután a rosz idő meggátolta benne, hogy a királyhágói vonalat az első megtekintés után szorosabb vizsgálat alá vegye, csupán csak azon czélból tért vissza ismét N.-Váradról, hogy e fontos vonal helyszínét másodszor és tanulmánya tárgyául tegye. Azonban, mint mondva volt, ezen óráig senki sem, s még talán maga sem tud határozottat ezen ügy eldöntéséről, mely csak vizsgálataiban tett jegyzetei nyomán lesz lehető. Dunavia&Illcs. Pesten, nov. 30. 4' 8" 0'" 0 fölül. Hivatalos hirdetések kivonata. A „Budapesti Hírlap“ 283. sz. hív. Értesítőjéből. (Nov. 29.) Földtehermentesités: Mikecz Jánosnak csapi urb. birtoka után járó kárpótl. tőkére nézve az igények bejei. jan. 15-ig, tárgy, h.nap mart. 16-ka az ungvári me­gyei tszéknél. Csőd nyittatott : Roth Márk csintyei szatócs hagyatéki vagyona ellen, a köv. bej. jan. 9 ig a kisjenői szbiróságnál; perügyelő Omaszta Szilárd ügyvéd. Biróilag árvereztetnek: Palló helységben Domonyi Istvántól lefoglalt 9. Biáma 144 frt 25 krra becsült fél urb. telek árv. jan. 25 és febr. 27-kén a n.­­kaposi szolgabiró ágnál. — S -A.-Ujhelyen Diószeghy József csődtömegéhez tartozó Kolbás in 19. sz. a. fekvő 1998 frtra becsült ingatlan birtok árv. jan. 17 és febr. 16-án a s.-a. újhelyi megyei tsaék által. A „Bp. Hírlap“ 284. számú hiv. Értesítőjéből. (Nov. 30) Földtehermentesités. Báró Jeszenák János hagyatéki tömegét illető berencsi urb. birtok után járó kárpótl. tőkére nézve az igények bejei. jan. 23-ig, tár­gyal. h.nap márt. 23-ka a nyitrai megyei tszéknél. Csőd nyittatott: Schlesinger Jakab győrszigeti lakos és posztókereskedő vagyona ellen, a köv. bejei, márt. 31-ig a győri cs. k. vár. kik. bíróságnál, perügyelő Zmeskál József ügyvéd. Biróilag árvereztetnek: Pécsett Mayer Já­nostól lefoglalt régi posta-utczai 57. száma ház és szőlő árv. dec. 28-án a pécsi megyei tszék által. — Gaál Ala­jos kappa­mérai és Gaál Boldizsár görösgali birtokosok­­­­tól lefoglalt ebédvesztői birtok, mely 7680 írtra van be­­­­csülve, és görösgali birtok , becsülve 25,014 írtra • árv. , jan. 23- án febr. 27-én a kaposvári megyei törvszék ál­­­­tal. — Nagy-Kőrösön Pozsár Páltól lefoglalt s 1701 ftra­­ becsült 18 holdnyi feketei birtok árv. dec. 30. és január­­ 31-én a n.-körösi szbiróság által. Pénzügyi szemle. (Bécsi pénz csarn­ok.) Nov. 29. Nov. 30. Emelked. Csökk. — ft — kr.— ft 5 kr­a­la »­n Nemzeti köles. 78.35 78.30 5%metalliques72.45 72.30 Bankrészvény 905.— 903.— Hitelintézet 205.60 20490 Augsb. váltó 106.40 106.60 London, váltó 123.90 124.15 Arany 5.86 5.87 2 n » n n ~ n — » — a 70 „ » 20 „ ■ „ b 1) 25 „ n TI 1 n n

Next