Pesti Napló, 1865. június (16. évfolyam, 4537–4559. szám)

1865-06-23 / 4554. szám

B é e • I bőrifl jnnln* 21 én Allamadéaaág. 5 7c-es nemzeti kölcsön100 frtos 6%-es metalliques100 Ti 4'/, 7»-«« « 100Jl 1839-dik évi teljes 100n 1389-dik b ötödrés*100 n 1854-dik b teljes100 ft 1860-dik „ teljes100 rt 1860-dik „ ötödrész100 T> Záloglevelek. Nem*éti bank 10 évet 6'/, r> „ kisors. ezüst. 5*/« » i, * oszt. é. 6% Gall hit. int. osstr. é. ♦% Magyar földhitelintézet 6'/,•/, „ „ 10 év jöv jegy 6°/, FAIdtebermentesitesI kötele*­vények. öVc-e® magyarországi 100 frtoe . erdélyi 100 „ „ horvát 100 „ Romjegyek Hitelintézeti 110 frtoe Dunagőzhajózási 100 „ Triesti 100 „ Budai 40 „ Esiterbázy herezeg 40 r Salm 40 „ Pálöy 40 „ Clary 40 „ St. Genois 40 , Windischgrtttz 20 „ Waldstein 20 „ Kegle vich______________i0 „ Adott ár ■74-90 69 80 61 30 144 25 140 50 86 50 90 90 94 60 102 50 98 15 88 80 69 - 81 50 Tar­tott ár 74 — 70 25 74 60 125 40 84 50 107 — 23 50 106 — 30 50 26 50 2C 50 26 50 17 — 19 — 12 50 dB — 70 — 81 75 ____ , Elsőbbségi kötvények. 75 — Állam vaspálya 900 frank 70 — Lomb.-velenczei 105 frtos 61 50 Dunagőzhajózási .... 144 75 Osztrák Lloyd........................ Ki 50 nI , . 36 75 Részvények 91 — Bankrészvény -------94 80 Hitelintézet 200 frtos Alsó-auszt. esc -bank 500 frtos Ao ÉjBzaki vasút 1000 „ *»MF : srk Nyugati „ 200 t Tzhí „ 200 „ Dunagőzhajósás 500 frtos Lloyd 500 „ Pesti lánozhid 500 „ 74 70 76 125 85 108 24 108 31 27 27 26 17 19 13 60 Váltók (devisek) három hónapr Augsburg 100 db német fr. Frankfurt ’oe95. ' 5. M Hamburg 100 bankmark London 10 ft sterling — Pária 10A ránk Pénznemek. Császári arany . . . •- Reczés....................... — Korona....................... Napoleonsd’or ... Orosz imperialok . . Porosz pénztári utalvány a. 4 V/ 8 7.% n 75 50 60 —1 Ez üst Adott ár Tar­tott ár 110 60111 — 104 75105 25 95 5096 50 799 -801 — 178 70178 90 590 —692 — 16881690 177 —177 20 214 -215 — 132 60133 — 147 —147 — 474 -476 — 228 —230 — 368 —366 -91 10 91 25 91 lő 91 80 81 la 81 10 109 85105 35 43 3043 85 5 20 5 21 5 20 5 21 8 78 8 74 8 95j 8 97 1 611 1 62 107 50f108 — Vasutak közlekedés Bécs . . Érsekújvár Pest . . Czegléd . Szeged á délkeleti vaspályán Becs—Temesvár. Ind. 7 ó. 45 p 8 ó. — p. este. 1 „ 23 „ délu. 1 „ 54 „ éjjel 5 n 19 fi délu. 8„ 31, regg. 7 „ 54 B Öélu. 9 , 14 , regg 12 „ 12 „ éjjeL 2 „ 55 „ dein. Temesvár Érk. 3 , 55 , regg. 8 * 27 „ este. Temesvár—Bécs. Temesvár . Ind. 10 ó 40 p. éjjel- 7 ó. 25 p. regg.- 2 „ 26 „ regg. 12 „ 53 „ délb. 6 B 85 „ regg. 6 „ 21 „ délu. Czegléd Pest . . Érsekújvár Bécs 9 b 55 b regg. 9 „ 30 „ este. „ 1 b 52 b délu. 1 , 8b éjjel. Erk. 6 b 36 b este. 6 „ — B regg. A tiszavidéki vaspályán. Czegléd—Debreezen- Miskolci—Kassa. Czegléd . Ind. 9 ó. 27 p. regg 8 ó. 24 p. este. , 10 „ 27 „ regg. 9 B 42 B éjjel. P.-Ladány „ 1 „ 26 „ dein. 1 „ 20 „ éjjeL ibreczen , 3 „ — „ délu. 3 „ 47 „ regg. kaj . , 5, 25, délu. 8 r 5 „ regg. skolcz ,. 7 * 24 b este. 11 „ 3 „ regg. issa . . Erk. 9 „ 56 . este. 2 „ 49 „ dein. Kassa—Mlskolez— Debreezen—Czegléd. issa . Ind. 5 ó. 21 p. regg. 11 ó. — p. déle. skolez . , 7 b 52 „ regg, 3 „ 2 „ délu. kaj . . b 9 „ 85 „ regg. 6 „ 35 B délu breczen „ 12 „ 12 „ délb. 10 „ 29 „ éjjel. Ladány , 1 „ 45 „ délu. 12 „ 56 „ éjjel, jlnok . „ 4.44, délu. Czegléd—Arad. sgléd Ind. 9 ó. 47 p. regg >lnok . 11 4 „ 43 r regg. Arad—Czegléd. Arad . . Ind. 10 6.15 p. déle. Csaba . . b 12 „ 14 b déle. Caegléd . Érk. 6 „ 33 „ délu. Pflspök-Ladány—Nagyvárad P.-Ladány Ind. 1 ó. 58 p. délu. Nagyvárad Érk. 4 r 38 „ délu. Nagyvárad—Püspök-Ladany. Nagyvárad Ind. 10 ó. S p. déle. P.-Ladány Érk. 12 „ 48 „ délu. A déli vaspályán. Buda—Fehérvár. Buda . . Ind. 6 ó. 30 p. regg. 5 ó. 15 p. este. Sa-Fehérvár8 „ 33 „ r. érk. 7 „ 20 „ este. Érk. 5 » 2 „ regg. 2 „ 56 b délu. „ — „ délu Fehérvár—Buda. Sz.-Fehérvár Ind. 5 ó. 59 p. délu. 7 ó. 10 p Buda . Érk. 8 „ 2 este. 9 , 14 „ déle. Fehérvár—Kanizsa. Fehérvár . Ind. 8 ó. 00 p. regg 7 ó. 19 p este. N.-Kanizsa Érk. délben es este Kanizsa—Fehérvár. N.-Kanizsa Ind. 1 ó. 22 p. délu. 5 ó. 15 p. regg. Fehérvár . Erk. 5 „ 59 „ délu. Fehérvár—Bécs. Fehérvár . Ind. 10 ó. — p. regg. Uj-Szőny . „ 2 . 25 „ délu. Győr . . „ 3 „ 11 b délu. Bruck . . _ „ 5 „ 28 b délu. Bées . . Érk. 7 „ — „ este. Bécs—Fehérvár. Bécs . . Ind. 7 ó. 45 p. regg. Bruck . . „ 9 b 21 „ delu. Győr . . „ 11 „ 38 „ déle. Szőny . . , „ 12 „ 57 „ délb. Fehérvár . Érk. 4 „ 15 „ délu. 7 . 10 , este 5 ó, 36 p regg. 7 b 54 „ regg. 9 b 27 . d. u. 5 ó. 20[p. este. 6 , 54 „ este. 9 „ 5 , este. GöihdJöM« A Danán. Lefelé: Béesból Pestre : naponként 6'/, órakor reggel. Esztergámból Pestre : napon­ként a helyi gőzössel 5 :/> órakor reggel, és a bécsi utazógőzös­­sel 4 óra felé délután. Váczról Pestre : naponként a helyi gőzössel 7'/, órakor reg­gel és 1 ór. délut. a bécsi utazó­­gőzössel 5 óra tájban délután. Pestről Mohácsra: naponkint 6 órakor reggel. Pestről Eszékre és Elmonyba : hétfőn, szerdán, szombaton 6 órakor reggel. Fölfelé: Pestről Becsbe : naponkint 6 órakor este. Pestről Váez, Eaatergemba naponk a helyi gőzössel 3'/, ór délután, és a bécsi utazógözös­­sei 6 órak. este. Mohácsról Pestre: naponkint 8 órakor este. Zimonyból Pestre : hétfőn, szerdán, szombaton 2 órakor reggel. Orsováról Elmonyba, Pestre: pénteken reggel. A Száván Sziszekről Zim nyba : hétfőn és csütörtökön reggel. Zimonyból Sziszekre: vasárnap és csütörtökön reggel Gabonaárak a pesti piacz június 21-én. Alsó-ausztriai mérő szerint Súly font szerint Búza, bánsági • bánáti tiszta. B tiszavidéki ó. B tiszavidéki uj pesti termésű fehérvári bácskai . Rozs • • Árp*. sörfőzésre • maláta , fehérv. „ etetésre . • Zab - • • Kukoricza • Repcze, fekete . . „ bánáti . Köles . • • 82-84 85-86 84- 87 88—89 85— 86 84- 86 85— 88 76— 80 70—72 69-70 68—70 46—50 77- 81 87—88 80-82 Leg- I in­­alant |in»ta ár o- é. 2 60 2 80 2 90 3 - 2 80(8 20 3 30 3 4C 3 — 3 35 2 85 3 06 2 96 *3 05 1 75jl 95 0 _ 2 20 1 50!1 6Ö jl 25 1 86 1 20'l 30 1 8012 - 6 25 6 50 4 40 1 60 4 65 1 80 Duoavlzállas. Pest jun. 21.«'*" 0 Pozsony jun. 12. 1 0 0 teleti HIRDETÉSEK. Vidats István gépgyára Pesten, 2 nvul-utcza 8. szám. b ~ • r j? f A t. ez. gazdaközönség figyelmébe ajánlja a közeledő tavaszi és nyári idényre szükséges s a legjobb anyagból szilárdan és czélszertien készített gazdasági gépeit és eszközeit, u. m. : ekéit, kö­zönséges vas- vagy aczél-szántóvassal, boronáit, somiiivelö gépeit, sorbusó, kapáló s halmozó ekéit, irtókapait, hengereit, a rétmivelésre szükséges retgyaluit és széna gyújtóit, szórva és sorba vető gépeit, lóerőre kéBzitett cséplő-, tisztító- és zsákoló-g -peit, a legjobb szerkezetű ros­táit, kukoriczamorisolóit ember-, ló- és gőzerőre. Ezenkívül elfogad a gyár megrendeléseket minden a gépészeti szakba vágó munkákra, u m. gőzgépekre, gőzkazánokra, gőz-, szél-, viz- és lóerőre készült lisztőrlómaluiokra, azok felsze relésére, javítására s átalakítására; végre olajmalinok beigazítására, melyek a legczélszerübb szer kezet után pontosan és jutányos árért készíttetnek. Végre felvállal a gyár mindennemű javítások»!, és azoknak gyors és pontos teljesítéséért kezeskedik. Képes árjegyzékeinkkel, megkeresés folytán, póstán bérmentve szolgálunk. Kelt martins utolján 1865. 740 2. ______VIPAT3 és JANKÓ. Sorsjegyek részfizetésre. HNF" egyenkint T$) II 1860-lki 400 frtos jegy 1 1854-1 ki 450 frtos jegy 11 Hitel-Jegy..................... egyeokint évnegyeden-i havonklnt kint 24 frt 30 frt I 1860-iki 100 frtos jegy 12 frl 14 frt 1 1864 Ikl IOO frlos Jegy Ö frt 50 kr. 8 frt | 1 1864-lkl 40 frtos Jegy Kf 5 darabjával csoportban havonklnt 5 frt 4 frt 40 kr Z frt <4 kr 11 1864-iki 50 frtos, 1 Budai, 1 Genois, 1 WindischgiStz, 1 Rudolf-jegy 1 1860-iki 100 frtos, 1 Salm, l Genois, 1 Waldstein, 1 Keglevich-jegy . 1 Hitel, 1 1864-iki 50 frtos, 1 Clary, 1 Waldstein, 1 Rudolf-jegy |l 1864-iki 250frtos, 1 1864 ki 50 frtos, 1 Pálffy, 1 Clary, 1 Rudolf-jegy . havonklnt 7 frt 10 frt 12 frt 18 frt évnegyeden-1 kint 6 frt 6 frt 4 frt évnegyeden kint 8 frt 50 kr 18 frt 15 frt 22 frt F* Az első részlet lefizetése már valamennyi nyereményt biztosítja. MORGENSTERN A. és TARSAj váltóüzlete Pesten, nagy hid-ntcza 0. ez. LeTélbeli megbízások pontosan teljesittetnek, és egy az I865-ik évre szóló sorshuzási füzetke, melyben I kimeritöleg elé van adva a sorsjegyeknek részfizetésekre való megvétele, ugyszinte a jegy társulatok alakulása | ingyen elküldetik. Komoly házassági ajánlat. Egy 26 éves korban levő, kellemetes külsővel biró nyitramegyei vaskereskedö kinek 12,000 frt tőkéje van, ismeretség hiányában óhajt házasságra lépni 18—24 éves hajadonnal vagy gyermek nélküli özvegy gyei, kinek szinte 5000—6000 frt­­nyi tőkéje legyen, a szőkéknek és na­gyobb termetüknek előnyök leend. Le­velek mellé csatolt arexképek a legna­gyobb titoktartás becsülettel! biztosí­tása mellett V H. J. jegyek alatt poste restante Pesten, ez év julius hó 10-ig kéretnek 750. 3—1 A hatóságilag mevlzsgalt és orvosi szabály szerint készített, a gyomorbajokban rendkívüli hatásánál fogva már sokssor meg­kísértett 434 12—9 Gastrophau kapható : Fürst József gyógysze­rész fő- és szállító-raktára által Prágában ScbillingsgasBe 1144. Pesten ; az egyedüli raktár Tő­rök József gyógyszerész urnái király-uteza 7. sz. a. Továbbá: Aradon : Schwellen­­greber J. Debreezenben: Roth­­scbneck K. gyógysz. Győrött: Né­­methy P. gyógyBz. Kassán : Esch­­wig E. Malaezkán: Röhrich J. gyógysz. Mohácson : Kögl A. Munkácson : Gottier L. gyógvsz. Nagy-Szeben -. Zöbrer J. F. Pé­csett : Beeh W. Pozsonban: Schneeberger D. gyógysz. és az irgalmasok gyógyszertára. Sas­­sinban : Mike A. gyógysz. Sikló­son : Holmik F. gyógysz. 8z.-Fe* bér várott: Légmann AL gyógysz. 8zatmáron: Weiss F. Szegeden; Kováes A. gyógysz. Temesvárott: P. eher J. E. gyógysz. és Solquir J. W. Tokajban: Kröczer A. gyógysz. Újvidéken: Groseinger C. B. gyógysz. Veszprémben' Erőmmel H. uraknál. 1 üveg ára használati utasítással együtt 70 kr. o. é. 690 III 6* Cg. bír. szab. tiszavidéki vasút 2794. sz. MENETREND 1864. május 1-től kezdve további rendelésig. I. Bées és Pestről Kassa felé i IV. Kassáról Pest és Bécs felé: ó. p.ó. p. ó. p.Ó. P­Bécs . ind.8 — este 7 45 regg.Kassa . ind. 5 21 regg. 11 1. e. Pest . „6 25 regg. 5 35 este Miskolcz „ 7 52 b 32 d. u. Czegléd „9 27 „ 8 24 Tokaj b 9 35 b 6 35T) Szolnok b 10 27 „9 42 éjjel Nvireevháza 10 34 b 7 25 este P. Ladány „1 26 d. u. 1 20 Debreezen „12 12 délb 10 29 éjjel Debreezen „3 - „ 3 47 regg. P.-Ladány „ 1 45 d. u. 12 56 Ti Nyíregyháza4 28 b6 22 Szolnok b 4 44 „4 43 regg. Tokaj .5 25 b 85 Czegléd érk.5 41 est ■ 5 54 1) Miskolcz „7 24 este 11 3 d. e. Pest. . b8 3! „ 8 45 r Kassa . érk.9 56 „ 2 49 d. u. Bécs . „ 6 — regg. 6 33 este II. Bées és Pestről Nagyvárad felé 1 V. Nagyváradról Pest és Bées felé: ó.P­. . indulás ó.P­Bécs . indulás8 este Nagyvárad . 106 d. e. Pest 626 reg. Berettyó-Ujfalu „ 11 34 n Czegléd . 927 Püspök-Ladány . érkezés12 te d.u. PÜ8pök-L*adájiy „1 58 d.u. Czegled . • • 5 41 este Beiettyó-Ujfalu .3 13 Pest . • n 837 Nagyvárad .. . érkezés 4 88 a Bécs . • • 7) 6 reg. III. Béea és Pestről Arad felé: VI. Aradról Pest és Becs felé: ó.P­. indulás ó.P­Bécs . . indulás8 esteArad 1015 d. e. Pest . . . 625 reg. Csaba . „12 14 dél. Caegléd. Szolnok . • r 9 11 47 2 J)Mező-Túr . Szolnok * * J) 2 4 32 22 d. u. Mező-Túr .• r 1239 d.u Czegléd ■ . . érkezés 5 83 este Csaba • n 256 Pest. • • »• 837 Arad. . . érkézé 5— T) Bécs . • • r. 6— reg. Ismét nyujtatik alkalom, mint a Budai jegyeknél, melyek közül a főnyer vény 30,000 forinttal nálam nyerettek meg, most a Hitel-jegyek közelgő húzásánál julius 1-én 250,000 frtot nyerhetni egy igér­­vénynyel, melynek ára 3 frt 50 kr és 50 kr bélyeg HEMBERG A. bauk-és váltóüzietében Pesten, Dorottya-utcza az uj n?gy­­szögű házban 3. sz. a. ||9 Egy eredeti Hitel-jegy havonkint 10 frtnyi részlet­­fizetés mellett. ggSftT' 10 Hiteljegy, 10 részvevőre évnegyedenkint 10 frt részfizetés mellett. A lefizetés bevégezte után mindegyik részve­vőnek egy eredeti jegy adatik át._____________________696 5—1 Wahrmann és fia k. sz. nagykereskedők Pesten, nagy hid- és miatyánk-utczA sieglet«» sajat házukban mindennemű bank- és váltóüzlettel foglalkoznak, azaz külföldi váltók, arany és ezüstpénzek, állam- és iparpapi­­rok, sorsjegyek és záloglevelek eladásával és vevésével ] részletfizetések mellett is, valamint sorshuzási ígérvények, Ékel, továbbá a legkedvezőbb feltételek mellett előlegeket nyújtanak minden börzeképes papírokra. 460 13* __Gyakorlati találmányok. Eredeti Poinpadour-arczkenóes (pastaj. A hires Pompadour asszonynak XV. Lajos udvaránál, egy száp­­ségszere volt, mely a világ előtt titokban maradt, s a mely által magának fiatal szint azaz a bőrnek üde szép­ségét és simaságát egész előrehaladt koráig biztosította Ezen recept később egy főnemesi családhoz kei ült, mely nek szép arezszine még ma is általában csodáltatik. Rix orvosnak sikerült ezen mostanáig legnagyobb titokban tartott receptet birtokába venni, hogy ez az egész világ előnyére megszerezhető legyen. Ezen felülmulhatlan arczkenöcs eredménye meghalad minden várakozást, melyről n sokoldalú bizonyítványok szives megtekintés végett mindenki­nek előterjesztetnek. Ez az egyedüli szer az arcz-kütegek, bőratka, szeplő és májfoltok stb. gyors eltávolítására. Ezen jeles kenőcsből egy tégely ára utasítással együtt 1 frt 50 kr.- v Szabályzó, a tollat minden kézhez és papirhoz igazítani, úgy, hogy ugyanazon tollal a legfinomabb és legvastagabb vonásokat lehet véghezvinni 12 darab 25 kr. SS&~ Angol bórfénymaz , min den bőrnek hajlékonyságot adni, és egyszersmind fényesiteni. Egy kis üveg 25 kr, nagy 45 kr. Salon-butor.fénycsltó, a melylyel minden ócska fatárgy a leg­szebben Kifényesíthető. Egy kisüveg ára 5 kr, nagy 46 kr. E két fény­máz minden háztartásnál nélkülöz­hettem ¥3SF~ Általános tlsztltópor, mely­lyel minden érczet, arany, ezüst, pakfong, aczél és rezet tisztítani és fényesíteni lehet Egy katulya ára 20 kr. Sf>e£~~ Amerikai szabadékozott biz­tonsági zárak, vexirrel, betörés el­len tökéletesen biztosak, 1 db 90 kr. Fris perslai féregpor, min­den alkalmatlan férgek biztos és gyors kiirtására. Egy kis üveg ára 20 kr, kétszer oly nagy 40 kr. PSF“ Villany os fogkefék, mely­lyel minden fogkenőcs vagy egyéb gyógyszer nélkül (egyedül tiszta vizzel) a fogakat tisztán, fehéren, szagtalanul és épségben tarthatni. A nagy forgalom elérése végett egy darab ára csak 70 krra tétetett |Párisi egyetemes ragasz, nem csak az üveget, porczellánr, kö­vet, tajtékot, fát stb. leggyorsabban akként megragasztani, hogy az el­­válhatlan legyen, hanem különfélék egyesítésére is ; például: fát ércz­­czel, üveget porczellánnal stb., úgy, hogy egy testté váljék. Pakétja ezen minden háznál nélkülözhetlen szer­nek csak 10 kr. fiV** Legfelsőbb helyről szoba­­dékozott méreg egerek , patká­nyok, hörcsögök és vakondok ki­­irtá ára. Az eladás jótállás mgllett történik. 1 nagy pléhszelencze 1 frt. DV* A dió-olaj a legjobb, hogy a haj ruganyoságában megtartassák és a világos vagy szürke haj sötétre festessék, a vegyészt készülékek mind károsak. Van szerencsém a nagyérdemű közönséggel tudatni, hogy hamisitlan, fris kétszeresen finomított dióolajból Taktáram van. Egy kis üvegcse ára 24 kr, nagy 45 kr. £JV Gyökeres szer, a tyúksze­met legfeljebb 8 nap alatt nyomta­lanul kiirtani. Ezen ujonan feltalált szer felülmúl minden eddigit és ezért jótállás mellett adatik el. 1 katulya használati utasítással együtt 40 kr Cs. k. szab. pecsét-szap­pan, mely bármi néven nevezendő pecsétet minden kelméből kivétel nélkül néhány pillanat alatt eltávo­lít Ezen uj készítmény, hatására nézve, felülmúl minden eddigi ha­sonló gyártmányt, minthogy a legké­nyesebb szint is sértetlenül hagyja és azonnal megszáradva, szag nélkül marad. A kesztyűk tisztítására is különösen ajánlható. 1 üvegcse uta­sítással együtt 40 kr. \ alódi átlátszó ölycerin­­szappanok a legfinomabb illattal. Egy középnagyságú ára 16 kr, nagy Mindennemű bizományok elfogad­tatnak, gyorsan és jutányosán tel­jesittetnek. 599 12—3---- -----------------— •— - ■ — ■ w első ausztriai bixománj-üzJete Bécsben, Praterstrasse Nr. 26. Uj gazdászati és kertészeti képes szaklap e czim alatt „KERTÉSZ GAZDA“ miudnn eddig megjelent magyar szaklapnál csinosabban ki­állítva. Szerkesztő Girókuti P. Ferenci. Lapfeiugyeiő 0. l)r. Folyt Jáiset. A lap homlokán mint állandó munkatársak a két haza első rang« gazda.ró. van­nak feljegyezve. Megjelenik e lap mioden vasárnapon egy-egy nagy nyolezadrét Iveo. Képeit művészek rajzolják, metssi RUSZ. „Szionyoiiiatu diszkép jutalomul." Ara a lehető legjutányosabb: l\ évre 1 frt 50 kr, félrvre 3 frt, a csonka évre 4 frt 50 kr. (Az előfizetési pénzeket e c*im alatt kérjük :A „Kcrteszgazdauttk* Pest, Baráttőr 7. szám.) Miután az országos magyar kertészet férfiai azt kívánták, hogy „n e csak a laj szőve gelegyenjó, hanem kiállítása is az ügy méltóság ihoz illő...“ E méltányos kívánatnak engedve, semmi költsé­get nem kim- Ive, meghoztuk az áldozatot — a t. magyar müveit közönségen a sor annak för uállhatását (tömeges hozzájárulásával, illetög pártolásával) biatc ­­sitani. Van szerencsénk ezennel a !. magyar gazdaközönseget tisztelettel kérn , hogy lapunk it köztudomásúra juttatni, illetőleg toborzani szíveskedjenek. Mi pedig tar oz J kötelességünknek érezzük a lap képei díszes kiállításán kívül eg / szín nyomatú diszképpel t. előfizetőinknek még ez ev folytuu ked ­­veskidui — Kelt Pesten, april 3 án 18G3. <>ir ikuti P. Fereucz, Is i t laidouos, szerkesxtö-Kmicli Gusztáv, m. uk. nyomdász, lapkiadó. bécsi Gljcerin-VAS'LIOUEURJE melyet Heller, Klezlnszky, Hauer és Schur tanár urak vouyészileg megvizsgáltak, és OPPOLZER tanár ui koródájában, valamint a cs. k. közkórház főorvosainak osztályaikban, és Dr. Balassa udv. tanácsos ur, Dr. Kovács éc Lewy főorvoB urak által a fehérkor, vér hiány és elgyengülés ellen és a tabbadozóknál kielégítő eredménynyel alkalmaztatott, szintúgy ES?" Kosen thal H. bécsi Glycerin f^^vas-gjomorliqueurje igen ajánlható a gyomor- és aranyeres bániaknak ellen. Kapható — nagy üveggel 2 frte'rt, kisebb 1 frt 35 krért — a követ­kező gyógyszertárakban : Pesten : Tőrük József gyógyszerész. Pesten : Dr. Wagner. | Pesten Jezovits M. Formágyi F. Magyarországi raktárak Gyógyszerészi s mííreevtani vállalat. Arad: Ströbl F. b Ring Károly. A.-Lendva : Kiss Ad. Báttaszék : Posch L. Brassó : Jckelius F. BreZDÓbáuya.Zörnlaib. Budán : Irgalmas szer­zet gyógyszertára. Oacza : Bentsath F. Debreezen : Borsos F. Eszék : Karojlovic M. b Deszáthy Istv Eperjes : Schmidt C. Eger : az „irgalmasok“ gyógyszertára. „ Weszely J. Fiamé : Catti G. 6yör: Zittritseh M. Györ-Szlgeth: Tropper. Igló : Tirscher G. Komárom: Grötschel S Kolozsvár : Dr. Hiutz. Késmárk: Genersich G Kőszeg : Strehle F. . KIs-MartoniGrücznerF. Kaposvár : Marcus J. Lippa (Bánát): Bánn J. Lagos : Kronetter F. Maros-Vásárhely : Bu­chen M. Miskolcz: Csáthi Szabó István. N.-Kauizsa : Belics J. b Lowák K. N. Szeben : Dr. Kayser. Pozson : Henrici. b Schneeberger D. Pécs : Kunz Nándor. Rimaszombat: Hama­­liar 3. Rozsnyó : Posch J. J. Sassin : Mike Antal. Sziszek : Kubányi F. Szatmár: Mayer Ign. Sz.-Fehérvár: Say R Szegszárd : Brassay. Szigetvar:Lakenbach I. Szombathely: Pillich. Tata : Merkel Alajos. Temesvár: Pecher J. E. Újvidék : Grossinger C. Unghvár: Telendy A. Vág-Ujhely : Keller C. Veszprém: FerenczyK. VakovárKraicsovicsA. Warasd : Lellis Ed. b Ur. Halter. Zágráb: Hegedűs J. „a fekete sashoz.“ b MihicGr. Zala-Egerszeg: Izsó F. Zenta : Heiszler F. Zimony : Trescbtsik C. Sopron : Mczey A. ___Ismételadók illő elengedést kapnak. Főraktár : Bécsben Praterstrasse \r. 24. RoBen.th.al 616 4* A közállomásokróli indulás ideje a minden pályaudvaron kifüggesztett részlete« nfeaetrendben van kimutatva. A vasúthoz csatlakozó postakocsik menetrendé: Arad—Sieben s indulás Aradról naponkint este 7 órakor. Nagyvárad—Kolozsvár : indulás Nagyváradról naponkint este 6'/, órakor. Nyíregyháza—Beregszász : indulás Nyíregyházáról naponkint reggel 7 ór. Nyíregyháza—Bzathmár : indulás Nyíregyházáról vasárnap, szerdán és pénteken este 6 órakor. Nyíregyháza—Nagybánya : indulás Nyíregyházáról hétfőn, kedden csü törtökön és szombaton este 6 órakor. Tokaj—B.-A.-UJhely : indulás Tokajból naponkint este 7 órakor. Hlzkoloz—Eger—Pest: indulás Miskolciról naponkint reggel 6 órakor. Ka«ma—Löoze : indulás Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. Kazaa—Praemyal : indulás Kassáról szerdán és szombaton délután 2 órak. Kaesa—Kunkáoa Bzlgeth : indulás Kassáról naponkitt éjjelit ó. 45 perez. —Vác* : indulás Kassáról héttőn reggel 2 órakor. 414 11* Ai Igazgatóság. Muhar, pohánka, karórépe, lóhere, ugyssinte mindenféle takarmányfüvek és más gazdasági vetőmagvak, — továbbá rózsák a legnemesb fajokból eameliák, azalea, rhododendron, fochsiák és mindenféle hideg- és melegágy i növények a legnagyobb választékban kaphatók FLEISCHjUaN és WEBER mag- és növénykeresfeedésében Pesten, feldnnasor 1. sz. »a göld koszorúhoz.“ ,, Barothy László Amerikából két arató és kaszálógépet hozott, mely a mait héten nagy közön­ség előtt megpróbáltatváD,, kitünően czélsze ünek találtatott. - Ara egynek 450 ft. A feltételekről értekezhetni Föl­­dy János urnái a megyeházánál Il-ik emeletben Pesten. ' 752 3_i Haszonbérlet. A vásáros-naményi közbirtokos­­sági hidvámnak három vagy hat évekre terjedő bérbeadása felett nyilvános árverés folyó 1865. évi julius bó 10-ik napján Vásáros-Na­­ményban fog megtartatni; az ille­tő feltételek a tiszaujlaki cs. kir. Bószállitó- és számtartó-hivatalnál Tisza-Ujlakon, valamint Vásáros- Naményban tekint. Lónyay György urnái megtekinthetők. 788 3-« 728 3-3 Kerestetik 80 — 40 hold szabad kézből megvehető szántó- vagy erdőföld Borsod-, Heves , Békés- vagy Biharme^yékben. Szive,* ajánlatokat kérem posta utján B S. F . czim alatt: Pest, király-uteza 61. . a vasfürdői épületbe beküldeni. 470 Titkos betegségek] és idült, snlyos ntóbnjai el­len, több évi tapasztalás s a világhírű fticord (egykori párisi tanárának) t a n m ó d j a után, siker biztosítása mel lett rendel S-ULfs&x* orvos tudor. Lakása Pest, fürdönt «iß 3. sz. a József-térsarkán Elfogad naponkint 11 rától l-ip Megkereshető levél által íb. Hyowetík Wanó tr'I’tjdotto« Ernieb Genzt&v

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék