Pesti Napló, 1865. november (16. évfolyam, 4662–4686. szám)

1865-11-18 / 4676. szám

A HIRDETÉSEK. Vidats István gépgyára Pesten. 2 oyul-utcza 10. szám. ajánlja a nagyérdemű gazdaközönségnek a takar mányozási idényre a legjobb szerkezetű, szilárd anyagból és czélszerüen készített különféle szecska- és répavágó Belvárosi raktár i § Siervitatér, gról Teleky-hás. X JL—&—Ä >Is~ Ji^r! daráló- és lisztörlő- malmait, ember-, ló-, vagy gőzerőre alkalmazva. Elfogad a gyár továbbá mindennemű a gépé­szeti szakba vágó megrendeléseket gőzgépekre, gőzkazánokra, gőz-, szél-, viz- és lóerejü liszt­­őrlő malmokra, azok felszerelésére, javítására és átalakítására, olaj-malmok beigazítására me­lyek a legczélszerübb szerkezet után, pontos és jutányos árért készíttetnek. Felvállal a gyár mindennemű javításokat, a «j ß , . . • ^ azok pontos teljesítéséért kezeskedik. ^ kiállításon első érmet t Képes árjegyzékeinkkel, megkeresés folytán, *"a*' läSODClS Az 1857-i gazdasági kiállításon arany érmet nyert. l p08tán bérmentve szolgálunk. it. rforint r a 22 Vidats és Jankó. Ara nyert. 65 forint. r-v'yzr~izr\ 1325 100 ezer gyökeres szöllövessző, 6-4 mindennemű gyümölcs és díszfa, szépvirágzó bokor angol kert ellátásra, fasorokra való fa, gyümölcs-, rózsa- és kerítésre való vadoncz, spárga­gyökér nagy készletben, Marc Ferencinél király-utcza 84. szám. 1179 Olcsó 7 férfi ruhák jószövetekből, b a legújabb szabás szerint V adászfegy vereket és revolvereket nagy választékban ajánl disz- s nürnbergi áruk és fegyverkereskedése Pesten, váczi utcza „a levélhez“ a következő igen jutányos árakon, u. m. 9 ftól 10 ftig (Árfolyam.) Egy simpla fegyver vascsővel............................................... Egy duplafegyver vascsővel és patentcsavarral keményen forrasztva . . ■ • jv • , . • . . 17 Egy duplafegyver drótcsővel (Ruban)........................................27 Egy duplafegyver sinórcsővel...................................................84 Ey duplafögyver finom damastesővel................................ 40 úgy szinte finom puskamüvés-fegyverek a leghíresebb fegyvermü­­ve^zektö! Csehországban, díszes kiállítással és véséssel 48, 60, 75, 90 ftig. I.ef'un-heux-vadászfegyverek (hátulról töltő) 60, 75—100 ftig. Revolver-ek (Lefaucbeux módszer) 6 lövéssel egészen tökéletes önfelhu­­zással 30, 85, 40—50 ftig. Pisztolyok, simplák párja 4 ftól, duplacsővüek 8 ftól, fölfelé. Minden fegyver löképességeért kezeskedünk. Magyar «tisz-kardok, valamint aczél-jurátuskardok a legjutányosb árakon nagy választékban kaphatók. S®* Vidéki megrendelések pontosan az előirat szerint történnek és az ősziét beküldése vagy postai utánvét mellett azonnal teljesítetnek. Egy fegyver bepakolásáért 50 kr. kéretik beküldetni. 1293 5—2 Festen, a Jóinef-tér és nÁdor-ntczA szegletén a gyógytár mellett kaphatók, úgymint: 8szí öltöny .... 10—15 frtig. szí felöltő .... 24—85 írtig. Buda....... 20-50 írtig. Atilla, nadrág és mellény 26—35 írtig. Deák-guba.......15 — 25 írtig. Torna-öltöny .... 2‘/,—10 írtig- Kívánatra, mérték szerint is készít­tetnek öltönyök, 24 óra alatt, a fen'irt árak szerint. Ugyanitt mindenféle fitF ócska i li­bák -«*3 is becseréltetnek. Schönberger József. 1197 ÍDr. Stern li. titkos betegségeket rósz utó­­bajaival együtt és mindennemű 1 idült bőrbetegségeket a német, f franczia és angol ommok leg­jobbnak bizonyult tanmódjuk szerint, alaposan gyógyít Kendel 12 érától 1-ig és 2 órától 4-ig délután. Á Lm kása : Dorottyantcza 4. I száma Bnpp-ház, 2. em. 18. sz. Levélpapírok névvonáa- és szlnnjromáisal, ezüst és arany nyomáseal an­gol mód szerint, legolcsóbb felszámítás mellett a tu­lajdon stampiglia szüksége nélkül, készíttetnek el. 1325 ftSjT“ Dombom nyomat ingyen. 100 db legfin. sima levélpapír f/3 kr. 100 „ do. do. 100 borítékkal 95 kr, 100 „ do. bordázott feh.v.szin. 70 kr. 100 „ do. do. 100 boritékk. 1 ft 40 kr. 100 „ angol, igen vastag, boríték nélkül . . 1 ft 80 kr, 100 „ legfinomabb boríték 40, 70, 80 krtól . . 1 írtig Látogató-jegyek: 100 db dupl. fény.kőnyom. 1 ft 40 kr. 100 „ angol bristol „ 1 ft 80 kr. 10) „ a legfin.fára metszve 2 ft •— kr., mindenféle pecsétviasz, aczél- és iró-j tollak, pecsdtjegyek , jegyzékkön; vek, földabroszok és irásalátétele tinták és íróeszközök, eeBetek, gum-, mik, lámpaernyök és női legyezők a* legjutányosb árakért kaphatók Boschan Jakab papír-, író- és rajz-szerek nagy és rész­letes kereskedésében, Becs, Stadt, Rotlienfhur nntr. 19. ÜST Vidéki megrendelések után­vétel mellett pontosan teijesittetnek Legjelesebb dnpla-masoló-tlnta Uofnielei^yulátó^P^ában^^ 1872 Patti Sarolta 2* hangversenyei Ullmann B ur, a new-yorki olasz opera igazgatója, azon helyzetben van, hogy a Patti-hangversenyeket a pesti német városi színházban megtarthatja, Mindazokról bővebben a hirdetések.-TWrilllflM .......II Bámulatos olcsó férfi-ruhák. Kedvező bevá­sárlásoknál fogva a legjobb hirü gyári helyiségből Brünn­­ben, oly kellemes helyzetben vagyok hogy a nagyérde­mű t. ez. közönség­nek a legdíszesebb firíi ruhákat mindig a legjutá­nyosb szabott áron szállíthatok. Valódi jó kelmékért, szintúgy a szilárd munkáért, legújabb divat szerint legdíszesebben elkészítve, kezeskedik és számos látogatásért esedezik tisztelettel ROTTER B Deák Ferenca utoza (nagy hid-út.) 11. sz. 1295 3 A „Pesti bizlositó-intézet“ t. ez. részvényeseihez. Azon néhány t. ez.részvényes urat, kik a társulati részvényeinkre járó utolsó részletet befizetni mindeddig elmulasztók, tisztelettel felszó­lítjuk e befizetésnek — társulati alapszabályaink 9. §-ának figyelembe­vétele mellett — négy hét alatt leendő teljesítésére. Pest, november 18-án 1865. 1375 i-i A „Pesti biztosító-intézet“ igazgatósága. ■■ÁCzég-változás. Nagyon tisztelt vevőimnek, szintúgy a t. ez. közönségnek ezennel szives tudomására adom, hogy férfi-ruha-üzletembe Sternberg M. urat nyilvános üzlettársamul fölvettem, és ezentúl üzletemet e következő ezég alatt WEISZés STERNBERGI fogom folytatni. A mennyiben az eddigi látogatásért legszivesebb kö­­szönetemet nyilvánítom, kérem egyszersmind abban ezen uj ezéget is részessé tenni,minthogy ez hasonlókép igyekezni fog eddigi üzletem szigorúan sziláéd szabályait fenntartani. Egyúttal ajánlom az általam divatba hozott Nádort (Paletot), mely különös csinossága által tűnik ki, és rövid idő alatt általános elismerésnek örvend, a legjutányosb áron. Tisztelettel W©fSZ IglláCZ, 1824 4 Deák Ferencz-utcza 12. sz. (nagy hid-ut.)l Első cs< k. szab. Dunagózhajózási társaság. Hirdetmény, melynélfogva ezennel köztudomásul adatik, miszerint az évszak elöha ladása miatt a helyi gőzösök Pest, Szt.-Endre és Bogdány között, november 19-től kezdve, a további rendelkezésig, következő­kép közlekednek: Pestről Sit-Endre és Bogdányba : délutáni 2 órakor. Bogdánybol Sit-Endréra és Pestre : 6% órakor reggel. Pest, november 17-én 1865. 1!,í 1—1 A föttgynökség Pesti bérházak eladása és több földbirtoknak t i- és haszonbérbe adása. Egy a belvárosi borzutezában fekvő egy emeletes bérház. Egy a belvárosi ujvilágutezában fekvő bérház. Egy a pesti vaspálya közelében fekvő ház, mely nyári laknak és egyszer­smind herbainak is használható. Ezen házak eladatnak. Ugyszinte : Egy Szabolcsmegyében Nyíregyházához közel fekvő 720 holdas birtok eladó. Egy Közép-Szolnokon'gyében, a vasúti állomástól '/, órányira fekvő 246 holdas I-ső osztatja földekből álló birtok eladó. Egy biharmegyei Nagy-Létához közel fekvő, l-sö osztálya dohánylernió földekből álló 560 holdas birtok haszonbérbe adatik. (A haszon­bér leshez társ is elfogadtatik.) Egy Somogymegyében a kanizsai vaspályaállomáshoz közel fekvő 450 holdas birtok eladó. Ezen birtokok mindennemű gazdasági és laképületekkel bőven el vannak látva, a fizetési feltételek pedig, különösen az eladó pesti bér­­hazaknál, a lehetőleg kedvezőbb körülmények közé vaunak he­lyeztetve. Bővebb tudósítást ád az Orsz. eng. ügynökség Pesten, Deák Ferencz-utcza 6-ik szám a „fehér hajóhoz“ czimiett házban. Ezen ügynökségnél nagyszámú szállások vannak idegenek részére előjegyezve. 1344 2—2 • szabadkozott gömbölyű lángu petróleum-lámpája. A legnagyobb világítási süker ezennel el van érve. Itt a bél kezelése ugyanaz, a mi a 1082 12—9 nioderateor-lámpánál. l)j rendszer a petróleum-világításra nézve! Ditmár R. lámpa-tára Pesten, Lipótvárosi lurdö- és nádor ntezák szegletén. Szalma-eladás. Móltóságos gróf Károlyi-féle, Csongrádmegyében fekvő szőllősi pusztán, a csabai vasúti állomástól 8 órányi távolságra, körülbelül 200 öl — ürii vagy marha teleltetésre igen alkalmas — szalma és polyva eladó. Bővebb tudósítás nyerhető Schwób Lörincz urnái ujvilág-uteza Pesten, vagy Schwáb Károly urnái Sz.-Tornyán Orosháza mellett. 1354 3—3 Titkos betegségeket még makacs és Üdült bajokat is úgy kórodában, mint magán gya­korlat folytán több ezer bete­gen legjobbnak bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül, hogy a beteg hivatásában, vagy élet­módjában gátoltatnék, gyökere­sen, biztosan cs gyorsan gyógyít Med. dr. Helfer Vilmos Pest király-utcza 27. sz. Medetz­­hézbanlső emel, délelőtt 7-9-ig, délután 1—4 óráig, ggy Díjazott levelekre azon­nal válaszoltatlk. Egy kisasszony, ki jó családból való müveit nő, minden házi dologban, valamint minden kézi munkákban jártas, óhajtana a vidékre egy úri házhoz a házi ügyek vezetésére, és gyermekek feletti felügyeles es kézi mupkákban is oktatni. Értekezhetni levélben N. IV. czim, Tabán, kereszt-uteza 691. számú ház­ban, Budán, 1-ső ajtó. 1358 3 2 Az ujonnyitoU bank- és váltó-üzlet harminczad-uíczában 3. sz. a. W*'JESr* JE SB , ajánl minden e szakba vágó üzletet a leghitelesb szolgálat biztosítása mellett. 1362 6-3-.< <T 36740. sz. A13., 14,15,16. és 41. sz. kü!önárszabályok A cs. k. szab. osztrák államvasuttarsaságnak a délkeleti vonallal való közlekedésben jelenleg is érvényben levő 13., 14., 15., 16. és 41-ik számú külön-árszabályok folyó évi december 1-töl kezdve ezennel atálytalanoknak nyilváníttatnak. 1864 3—2 Bécs, november 11-én 1865. i1 szab. Ferdinand császár északi A cs. k szab. osztrák államvasut- A cs k. szab. tiszavidéki vasút vasat igazgatósága. társaság főigazgatósága. igazgatósága. „Ausztriai Gresham“ élet- és járadék-biztositótársulat. Alulirt igazgatóság ezennel köztudomásúi adja, hogy miután a magyar­­országi eddigi főiigynőkök Holländer testvér urak Pesten a képviselőségről lemon­dottak, annálfogva most már Magyar-, Erdély- és Horvátországra nézve a képviselőséget Pesten ALTMVNTl TESTVÉR urakra ruházta. Bécs, november 1-én 1865. Az „Ausztriai Gresham“ igazgatósága. A kitűnő munkálatai által híressé vált NcalíöferJ. gyári raktára Béoa, Stadt, Kohlmarkt Nr. 7, ajánlja dustartalmu tárában a legkülönfélébb készü letü szem és zseb-üvegei mellett a dupla színházi látcsöveket és távosőveket, az általa újonnan szerkesztett és annyira kedvelt katonai és utaió-Binocleseket, úti ércz­­barometereket stb. Vidéki megbízásokat postai utánvét mel­lett pontosan teljesít. 1091 12—12-£> <=! U U i I S o o < 1 WHH< II II8 ® © ^ £ 03 Pénz kölcsönöztetik mindennemű állam- és magán-jegyekre alulírtak váltóüzleté­ben, oly módon, hogy a kölcsönvevö az eg ész napi árfolyamot meg­kapja és a visszafizetés akár havon­­kint, akár óvnegvedenkint részletek­ben történhetik. Azon elölegvevö, ki a visszafizetést nem részenkint, ha­nem egyszerre akarja teljesitni a fo­lyamérték %-dét megkapja és a fize­tési határidő tetszés szerint meghosz­­szabbittathatik. 3 2.1 H- rc « 6SJ8>E!é ó 3 ® j e_j. =- vi ■ • 9 ^so (K T a ss2 > © ^ »OlOHH arsa Morgenstern A. és T váltóüzlete Deák Ferencz-utcza (ezelőtt nagy hidnteza) 0. sz. Pesten. Levélbeli megbízások pontosan tei­jesittetnek. Sorshuzási áttekintés 1866. évre ingyen adatik. 1297 II 6 CS l^v*® S'o j.es'.s’ __ 2 QB te g 3.?® ® ■ “ e B s?b.S2- a o o K1 § 3 S ® t- P mIgS CT? _ e-T­»SB»? pr ff»» • wi _ o: hwa* tó-B g 2.oi< o a w m ^ s =-»32 !§Iá€i vas- és ércz-öntődéje Pesten, váczi ut 42. sz. alatt ajánlja magát mindenféle gépek alkatrészek elkészítésére a meglevő tulajdon vagy beküldött minták és rajzok szerint, nyersen vagy pedig kicsinozva a t. vasbányatársaságok, szénbányák, paraffingyertya-gyárak, serfőzőhá­zak, malom-, fűrész-, olajütö és sziksó-gyárak stb. részére ; továbbá mindenféle építési tárgyakat, úgymint: kor­látokat, rostélyzatokat, sirkeritéseket, konsolokot, oszlopokat, boltozattartókat, árnyékszék-cs ,tornákat légszesz- és vízvezeték-csöveket, szabadékozott öntöttvas csatorna és vízfolyást rostélyokat a viz elzárá­sával, vagy anélkül, melyek épen úgy egyszerűségüknél fogva, valamint az által is, hogy javítást nem igényelnek minden más ilynemű készítményeket felülmúlnak ; továbbá a mezőgazdasági gépekhez ércz-lagersehallokat nyersen vagy esztergályozva, minden nagyságú hajtó-kereket, víz szivattyúkat, ekefejeket, serfózö Köreite­ket, emelöcsigákat stb.. ugyszinte kommercz-öntvényböl is a legjobban elkészítve és a legjutányosb árakért A gépgyáros és lakatos uraknak ajánlja kovácsolható ön tvényelt u. m. kulcsokat, srófüregeket fekko­­rougokat, záralkatrészeket stb., és különösen figyelmezteti a gazda urakat Magyarországban egyedül ő általa készített cséplögép-schlagsínvasakra melyek az angolhoniakat tartósságban felülmúlják. Wäm Végre még a fentnevezett öntődében mindig nagy választékban találhatók liengeritett boltozat-tartók. 13006—8 ADLER L. váltóüzlete a kereskedelmi kar (Lloyd) épületében Dorottya-utcza 14. sz. Pesten. , Sorsjegyek részfizetésre. 1 Hitel-jegy ... 1 ötöd 1860-ki jegy . 1 1864-ki ÍOO frtos jegy 1 1864-ki 500 frtos jegy 1 1854 ki 250 frtos jegy havonkint 6 frt 20 kr.................................évnegyedenkint 8 írt — kr " 4 frt — kr................................. - 6 frt — kr". ” 24 frt — kr. ‘ .' .' .' " 27 frí ~ í"' ■ ............................. ” SSsfc • Csoportokban, havonkint: 5 frt 1 Pálffy-, Keglevich-, Rudolf , Salm-, Waldstein-j. 6 frt 1 1860-ki 100 frtos, Windischgrätz-, Rudolf-, Ge­nois-, Keglevich-jegy. 7 frt 1 Hitel-, Keglevich-, Rudolf-, Windischgrätz-, Waldstein-jegy. 8 frt 1 1864-ki 100 frtos, Salm-, Genois-, Windisch­grätz-, Rudolf-jegy. 9 frt 1 1860-ki 100 frtos, Pálfíy-, Genois-, Waldstein-, Rudolf-jegy. 10 frt Hitel-, 1864-ki 50 frtos, triesti 50 frtos, Windisch­grätz-, Waldstein-jegy. 11 frt 1 1060-ki 100 frtos, 1864-ki 100 frtos, Genois-, Salm-, Budai jegy. 12 frt 1 Hitel-, 1860-ki 100 frtos, Genois-, Salm- Wald stem-ipuv i " ttlu­in-jegy. 13 íft Claryjegy?63'* 10° frt°3’ 1864‘kÍ 5° frtos> Pá%-, 14 frt 1854-ki 250 frtos, 1864-ki 100 frtos, Clarv W.id stein-, Windischgrätz-jegy. ' ua>7-. Wald-15 frt 1 Hitel, 1860-ki 100 frtos, 1864-ki 100 f-tn. v levich-, Salm-jegy. 100 frtos> Keg' 20 frt 1 1839-ki 250 frtos, 1864-ki ICO frtos lfifinfmo frtos, Salm-, Pálffy-jegy. ’ 1860'kl 100 30 frt 1 isfin-ki snn frtTM n° „i , ‘*> Wmdlscbgrätz-, Wald­stein-, Rudolf-jegy. Vidéki megbízások pontosan és legjobban teijesittetnek. 1 yoaatik hiudó-talnjdono» Emioh Guutáv Hogy. Akad. nyomdádnál. Fraten, 1865. Barátok tere 7.’ Mám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék