Pesti Napló, 1882. április (33. évfolyam, 90-118. szám)

1882-04-01 / 90. szám

90. szám. Szerkesztési iroda: Barátok-tere, Athenaeu­m-é­p­ü­l­e­t. A lap szellemi részét illető minden közlemény a szerkesztőséghez intézendő. Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatnak el. Kéziratok nem adatnak vissza. Kiadó-hivatal: Barátok-tere, Athenaeu­m-é­p­ü­l­e­t. A lap anyagi részét illető közlemények (előfizetési pénz, kiadás körüli panaszok, hirdetmények) kiadó-hivatalhoz intézendők. Budapest, 1882. szombat, ápril­­. 33. évi folyam. Előfizetési feltételek: Postán küldve, vagy Budapesten házhoz hordva reggeli és esti ki­adás együtt: 1 hónapra 2 frt. —■ 3 hónapra 6 frt. — 6 hónapra 12 frt. Az esti kiadás postai különküldéséért felülfizetés évnegyedenként 1 forint A­, előfizetés az év folytán minden hónapban megkezdhető, de ennek bár­mely napján történik is, mindenkor a hó első napjától számíttatik. Hirdetések szintúgy mint előfizetések a »­Pesti M­Tapló« kiadó-hivatalába Budapest, Barátok-tere, Athenaeum-épület, küldendők. Előfizetési felhívás a PESTI NAPLÓ 1882-dik, harminczharmadik évfolyamára. Az áprilisi évnegyed beálltával felhívjuk mindazon­t. előfizetőinket, kiknek megrendelése lej­árt, hogy azt minél előbb megnyitani szíves­kedjenek. A FESTI NAPLÓ megjelen naponkint két­szer, legalább két nagy ivén, számos melléklettel. A FESTI NAPLÓ kiadatik vasár­­s ünnepnap után napokon reggel is. Előfizetési árak: (Vidékre postán küldve, helyben házhoz hordva.) Fél évre......................12 firt Évnegyedre.... 6 „ Egy hónapra ... 2 „ Ha az előfizető részéről az esti lap postai különkü­ldése kívántatik, a felü­lfizetés évnegyedenkint 1 fornt. Előfizetésre a postai utalványokat ajánljuk. Az előfizetések az Athenaeum kiadó­hivatalába, Buda­pestre (barátok­ tere) küldendők. Budapest, márczius 31 Drága Bosznia, immár harmadszor hi­vatnak fel Bécsbe a delegácziók megszavazni a költségeket, melyeket a tartomány igényel. Ápril hó közepére szól a királyi levél, melyben a két ország képviselői rendkívüli gyűlésre szólíttatnak, hogy adjanak pénzt az új honfoglalásra. Hát van pénz? Most kölcsönöz nekünk Rothschild huszonhét milliót, csakhogy ez mind a szentesített defic­it fedezésére fordí­tandó ; a­mit a delegácziók ezentúl meg fog­nak szavazni, annak még nincs gazdája. Ha­nem majd behajtják azt rajtunk valahogy, abban semmi kétség. Fizetünk, ha van miből, ha nincs miből. A bosnyák lázadás leverésére kívánt tíz millió elfogyott szerencsésen. Le van-e verve a lázadás? Még nincs, ma jött a sürgöny, hogy tegnapelőtt is verekedtek; a falukból a férfi népség még mind a hegyek közt van, szabad életet visz és rabol; sok átszökött a semleges és velünk barátságos Montenegró­ba, melynek miniszterelnöke és fővezére oly szívélyes sürgönyöket váltott Skobeleffel; mások elszéledtek s mint apró guerilla­­csapatok barangolnak az országban; né­mely vezérek több száz emberrel rendel­keznek , a munka nagy része tehát még hátra van. Hogy a tiz millió nem futja, előre volt látható, ki is volt mondva; de a kor­mány jónak látta nem kérni többet, nem akarta megijeszteni az embereket s azon elv­ből indult ki, hogy kevésbbé fáj a testcsonkí­­tás, ha ezenkint történik. De ravaszul akként is okoskodott, hogy ha egyszerre eleget kér, másodszor nem kérhet többet, kétszerre pe­dig nagyobb összeget szavaztathat meg ma­gának, mint egyszerre. Úgy is jön, a tíz mil­lió volt a foglaló, most következik a számla. A diadalmi mámort felhasználva a kor­mány, nagyobb önérzettel áll elő mértéktelen követeléseivel. Íme derék csapataink legyőz­ték a bevehetetlennek hitt Krivoscziát s ke­resztül-kasul járták Jagorját, Herczegovina legvadabb vidékét. Montenegro meg van fé­­lemlítve. Ápril 15-ikéig a béke talán helyre is lesz már állítva. Ki tagadhatná, hogy újra kezdeni ezen hadjáratot bajos és költ­séges lenne s tehát biztosítani kell a mon­archiát , hogy a lázadás ne törhessen ki másodszor. A logika tökéletes s a követ­keztetés az, hogy tessék 30 vagy 40, vagy 50 milliót megszavazni várépítésekre Krivoj­­cziában, Herczegovinában s Montenegró ha­társzélén. Ezen veszély fenyegeti a delegácziót. Erre pedig nincs pénzünk. Ha volnának kőfalakba fektetendő millióink, azokat inkább Erdélyben kellene alkalmaznunk s a Kárpát láncz mögött, honnan a nagy háború és a nagy veszély fenyeget, mint fenn Dalmácziá­­ban és Boszniában, hol legfölebb helyi ter­mészetű lázadás törhet ki s Montenegro serege okozhat alkalmatlanságot, de hol nem veszt­hetünk hadjáratot. Kár volt Niksics várát odaadni és Klobuk várát lerombolni s a törö­kök által épített őrházakat feladni. Uj várakba óriás befektetéseket tenni nem érdemes, mig az ország nem is a mienk, s hogy az marad, még nem bizonyos. Úgy járhatunk, mint a lombard-velenczei várépítésekkel; a magunk országát erősítsük, ne holmi elfoglalt tarto­mányokat. És várjon ily várak meggátolnák-e Mon­tenegrót, hogy megrohanjon bennünket, ha Szent-Pétervárról parancsot kap, hogy tegye ? Nem, mint Törökországot is megtámadta, da­czára végvárainak. A várak között mindig betörhet. Sokkal czélszerűbb volna Monteneg­rót elpáholni, hogy tanuljon tőlünk félni, vagy ha kell, körülötte — de csak körülötte, — állandó kordont szervezni s a mostani fel­kelőkből, katonai fegyelem alatt, élő sánczot építeni a rabló állam ellenében. A­ki pedig kivándorolni akar, hadd menjen, nem kár érte, a Montenegróba menekültek helyébe katholi­­kus szlávokat lehetne telepíteni, így szokott eljárni Oroszország, ha valamely tartományt meghódít. Bizonyos az, hogy Magyarország pénz­ügyi helyzete több katonai pazarlást elvi­selni nem képes. Jó lelkiismerettel a ma­gyar delegáczió több költséget Boszniára meg nem szavazhat, mint a mennyi a láza­dás tökéletes elfojtására s a helyőrségek el­látására okvetlen megkivántatik. Ennyit igen, mert ez kell, egyebet semmit. Hanem ezen takarékos áldozatkészség mellett a delegácziók feladata leend szellőz­tetni a viszonyt Montenegróhoz is, valamint a bosnyák kérdés diplomácziai oldalát egyál­talában. Mert mégis érdekes volna tudni, hogy voltaképen miért és kinek hozzuk mi azt a rengeteg áldozatokat? A jövő fátyolát egy kissé fellebbenteni nem ellenkezik a parl­a­­mentáris testületek indiskrét szokásaival. Mi úgy vaktába dobjuk ki a pénzt és ontjuk a vért, követelheti ezt tőlünk egy alkotmányos kormány ? Rövid ideig, ápril 15-től 2­6-ikáig fognak a delegácziók ülésezni, elég is ez a bosnyák kérdések megvitatására s a szükséges pénzek megszavazására. Szükségtelen s állandó termé­szetű költekezések tárgyalása pedig nem rend­kívüli ülésszak elé való. A­mi Bosznia szer­vezetére, befektetésekre, építkezésekre stb. vonatkozik, arról beszéljünk őszszel, mikor nem leszünk a lázadás közvetlen­­­befolyása alatt, addig ráérünk a dolgot megfontolni és előkészíteni. Mindenekfelett pedig óvakodjunk Bosz­niát felfújni, mintha oda helyeznék át a monarchia súlypontját. Katonai körökben erre nagy hajlam mutatkozik, kapcsolatban a keleti kérdésben tervezett további akc­iók­­kal. De mi ne feledjük, hogy a Duna nem arra folyik, s hogy Magyarországnak fel­adata magáról gondoskodni s nem Boszniáról. Elég bajunk, elég teendőnk van nekünk ide­haza, nincs nekünk kidobni való pénzünk Boszniára. A PESTI NAPLÓ TÁRCZÁJA. — April 1. — A dalmát tengerpartról. R a g­u­z­a, márcz. 26. Ha van szépsége a dalmát tengerpartnak a Bokka di Kattaróig,­az mindenesetre Raguza, kies vi­dékével s a közvetlenül Raguzába vezető két csatorna­­út. Hiába dicsérik a turisták északi Dalmácziát Spa­­latóig, a Kars legalján látható féltropikus növényze­tével , én Raguzát a Kanale de Giupanával s Kala­­mottával fölébe helyezem szépség tekintetében az egész északi tájnak. Raguza fényképe nem lenne tel­jes, ha nem a Giupana csatorna távlatából szemlél­nék először, mert a Bokka falánál egyszerre üde zölddé változó vidék elővidékét képezi Raguzának s azzal topografikus összefüggésben van; a város tető­pontját alkotja azon bájos útvonalnak, mely a Jak­h­án szigettől Lakroma örökzöld szigetéig nyúlik, s Ra­guza kikötője a város északi csúcsával már a Giupa­­nában szemünkbe tűnik, s folyton előttünk áll, míg két órai hajózás után a kikötőbe jutottunk. Midőn a bejáraton csak 120 méter széles Bokka falsánál befordulunk, melyet vihar idején aggódva lép át a hajós, még eszünkben van Meleda sivatag szigete, puszta szikláin a »lasciate ogni speranza« jelszóval s nem feledtük a Meledától délre elterülő tenger végtelen síkját. Az ál Bokka kapuja egyszerre elzárja előlünk a sivatagot és a sík tengert. Óriás ten­gerszem terül előttünk, honnan, azt hinnéd, nincs ki­járás ; köröskörül magas hegyek, melyek a csatorna * két szűk száját egészen elfödik. Ha jéghegyet s ha­vasokat varázsolhatnánk ide, a svájczi tavakon képzel­hetnék magunkat. Jobbról félkörben a Kars emelke­dik fölöttünk 4—5000 láb magas ormaival, melyeknek ridegségét elveszi a hegyek derekán kezdődő dús nö­vényzet, olajfa erdők, narancsosok, szőlőhegyek s a Karssal szemben lévő Giupana sziget, hol cziprusbok­­rok szőnyegezik a talajt s egy talpalatnyi szürke föld gém mutatkozhatik. A tengerszemet játszó Giupana csatorna végén már minden szem a természeti szépségekben még gaz­dagabb Kalamotta csatorna felé s annak végpontjára irányul, hol Raguza elővárosa s kikötője, Gravoza tűnik föl másfél órai távolban. »Raguza, Raguza» — kiált föl a hajó népsége, s uj élet pezsdül a hajó fe­­délzetén. Mindenki Dalmáczia Nápolyába vágyik s örül, hogy északi végét megpillanthatja a városnak, hol ma az osztrák-magyar monarchia sarkpontját kép­zeli. De a Kalamotta csatorna maga is sok vonzerő­vel bir. Alkata ép oly tengerszemet mutat, mint Giu­pana. A tenyészet jobbról balról sokkal bujább s a part mentén falvak szegélyezik gyönyörű kertekkel, nyaralókkal, melyek közül Trsteno (Kam­oza) falu­ban Gozze gr­­makertje tűnik fel leginkább két óriás platánfájával; századok növelték nagyra e terebélyes párt, melynek törzse a távolból sziklához hasonlít. Jobbra Mezzo szigetén tündérregéket költe­nek a dalmát szerelemről, mely a mai anyagi kor­szakban is megőrizte eszményiségét s a középkori szivek tiszta szűziességét. Nem ismerik itt a szabad szerelmet, mely tilosban hajhászsza a gyönyört, s melynek czélhoz vezető útja a kaczérkodás és csábí­tás, hogy szerelmi katasztrófában végződjék. Jaj an­nak, ki itt a lányra kiveti hálóját nem azért, hogy az egyházi áldás kötelékével magához fűzze, hanem hogy megkerítse azt. Még ma is halállal torol meg az er­­kölcsiségében sértett közérzület minden alattomos csábítást, sőt a csábítási kísérlet sem marad boszu­­latlan. Nem rege, hanem az ötvenes években megtör­tént eset a következő: Trsteno községében egy ifjú ha­lász tilos viszonyt szőtt Mezzo sziget egyik szép ha­­jadonával, kit bűvös barna szemeiért, aranyos szőke hajáért s amazon termetéért a sziget Vénusának hív­tak. A leány nem tagadta az ifjú előtt lángoló viszon­­szerelmét, habár a trstenói halász minden házassági ígérettől tartózkodott. A szerelmes pár a tengeri csa­torna tükrén adott találkozót egymásnak. Mikor a mezzói Vénus éjjel szülői házától szabadulhatott, beúszik a tengerbe s világgyujtással ad rendez-vous jelt a túlsó parton szeretője után sóvárgó halásznak, ki a kitűzött fény után úszva, megtalálja kedvesét. A lángoló vonzalomnak rövid időn foganatja lett; a tenger sem állhatta útját a fékezetten természet tör­vényének. A leány fitestvérei tudomására jutván e tilos viszonynak, boszut esküdtek a halász ellen s elhatározták, hogy a csábitónak meg kell halnia. Egy éjjel, midőn a leány rokonainál a szomszéd faluban volt, fivérei a révből a tengerre eveztek s hajójukon meggyujtották a találkozást jelző lángot; a halász jött s úszott a világ felé; de a hajósok folyton tovább tovább eveztek s a lidérczláng után úszó halász vég­leg kimerülve, a hullámok közt lelte halálát, »Így veszszen el minden gonosz szerelmes« — mondta rá a mezzói nép. E szomorú történet híven jellemzi a dalmát világ felfogását a szerelmi viszonyról. Itt csak az szerethet, a­ki házasodni akar, különben csuklyát kell neki öltenie, ha élete kedves. Az Adria keleti partjain más levegő van, mint a többi Európában; barczias, marezona és erkölcsös népet nevel a Kars. A hajó a Kalamotta-csatornán Raguza felé mindenütt zöld ligetek közt halad ; jobbról a Kars oldalán fut a híres út, melyet a franczia okku­­páczió alatt Marmon tábornok épitett — »non sibi sed nobis« — Zárától Kasztelnuovóig. Ez Dalmáczi­­ának egyetlen nagy útvonala, mely a fővárost a Bokkával szárazon összeköti s az itteni kőkincs le­hetővé teszi, hogy a francziák alapította forgalmi vonal folyton kitűnő karban legyen. Mezzo szigeté­nek északkeleti csúcsán emelkedik a Spagnolo erőd, mely a Kalamotta csatornát s innen a raguzai kikö­tőbe vezető utat dominálja. Raguzáig nyílt tengert csak egy pillanatra lá­tunk, midőn Kalamotta kis szigetet elhagyva, délnyu­­gat felé tekintünk. De e szabad kilátás csak addig tart, míg a kikötő természetes előfalát képező Daksa sziklához érünk, hol már Raguzában vagyunk. Ezért mondhattam egy kis poétika liczencziával, hogy a Kalamotta csatorna egy tengerszem egész Gravozáig. Itt a Daksa-szirt alatt, szemben a délszláv költőktől sokait megénekelt Ombla öböllel, horgonyzott Európa tüntető flottája, midőn Dulczignót a portától Monte­negro részére kidemonstrálták. A büszke hajóhad nem fért be a belső kikötőbe, melyet a Klopudi félszi­get minden vihar ellen óv s a legalkalmasabb keres­kedelmi révparttá tesz, de egy európai hajórajnak kissé szűkre szabott. Örökké emlékezetes hely marad nekünk. Montenegro mindig eszünkbe fogja juttatni, hogy miért is segítettük mi őt Törökország romlá­sára nagyobbodni, erősbödni ? A sors gúnymosolya lebeg itt a raguzai vizek fölött, honnan folyton csak azt kell jelentenünk, hogy a megvert felkelők Monte­negróban szervezkednek­ újra ellenünk. Végre Raguzában vagyunk, hol mint koro­nában tetőpontját éri a dalmát part minden ter­­j­mészeti dísze­s múlt dicsősége. Nem Zára, hanem Raguza Dalmácziának igazi fővárosa, habár köztár­sasági múltja e méltóságra nem is nagyon ajánlja.­­ Bármely pontról nézzük a várost gyönyörű környé­kével együtt, mindenütt meglepőleg szép az s feled­teti velünk a tartomány kopár jellegét. Hatalmas erődök uralnak mindenütt a magaslatokon; jobb és balszárnyon fenséges szigetek; virányok s­zigetek benn a varacsokkal övezett városban és város körül. Fenn a franczia hadmérnökök által meghódított Kars­­alant beláthatatlan messzeségben az Olasz­országig hullámzó Adria. A norvég partok elűzhetik emlékezetünkből a dalmát tengervidék képét, de Raguzát, a­ki egyszer látta, nem felejtheti el. Szabad óráimban, midőn a havettéri­s politikai gondoktól menekülni akartam, több kísérletet tettem föllelni a legkedvezőbb pontokat, honnan a raguzai panorámát egész nagyságában élvezhessem. Eöl a magasba! »Az emberektől elszakadva, hol a lélek szárnyát kibontja« s hol Raguza kibonta­kozik előtted. A Kasztelinovóba és Trebinje felé ve­zető úton fölfelé haladva, a város déli oldala, tehát legnagyobb része egész pompájában látható. A lo­vagi középkor s a renaissance ölelkezése. A déli kis kikötő mólójától a város északnyugati végéig félkör­ben sziklákon épült várfalak zárják el Raguzát a tengertől s ez egyik megkülönböztető jele a többi, tengerre nyílt dalmát várossal szemben. A várfal egyik kapcsát egy a tengerbe ugró magas szirten épült St. Lorenzo erőd, a másikat a molo­ kaszárnya képezi; viharos időben az Adria haragos hullámai a legnagyobb hévvel ostromolják e két pontot, melyhez sok nép gyűl, hogy soha el ne mulaszsza főélvezetét, gyönyörködni a tenger tajtékzó dühében. Mint a felhőtlen csillagos égen, úgy merenghetünk el az óc­eán sima, zajtalan tükrén, mindkettő a végtelenség régióiba vezet bennünket. De ha bámulatra akarjuk magunkat ragadtatni, akkor az égiháborúval szövetkezett tengeri zivatart nézzük, midőn a szirteket megrendítő habok a felhők felé kapaszkodnak s mértföldekre elhallatszó zugó morajuk versenyre kel a mennydörgéssel­, a hajó a révpart előtt eltűnik a hullámhegyek közt. Én láttam ezt és éreztem halandó részemet. A város a tengeri sziklacsoport s a monte Ser­gio által képezett medenczében fekszik s benn főut­ Czájával, a Stredonevel egészen európai színezetet mu­tat; egyenes vonalban épült két-,háromemeletes házak; elég tágas terek mindenütt egy feltűnő templommal, melyek közt legszebb s legimpozánsabb a dóm; te­tőzete bizánczi kupola, s hajójában a merész iveket a legnemesebb renaissance stylusban épült oszlopso­rok tartják. Archeologok talán több érdekest talál­nak szent Bazilius templomában, mert amannál kívül-belül sokkal régibb, talán klasszikusabb. De szépészeti tekintetben figyelemre méltóbb templomot nem találunk a raguzai dómnál. Ide gyűl a város még el nem pusztult arisztokrácziája, hogy olasz nyelven s a régi dicsőség emlékein élő páthosz hang­ján hallgassa az isten igéit. Egyébiránt a szláv egy­házi szónokok sem engednek pathetikus előadás dol­gában az olasz papoknak. Azt vélhetnék, hogy töme­geket izgató néptribunok szónokolnak, pedig az egy­ház szolgái oktatják erkölcsre s istenfélelemre a híveket. A déli hév okozza e túlságos emelkedettsé­get a hangban és taglejtésekben. Az újkori terek mellett a régi épületek egész tömege bujkál itt a mellékutczákon. A főparancsnok lakhelye meglepőn szép velenczei ízlés szerint épült palota, melynek első emelete szoborvirágokkal ékített oszlopokon nyug­szik. Itt laktak a raguzai köztársaság egy-egy hónapra választott elnökei, kiket rettore-nak hívtak s működé­­sök idejére arra köteleztek, hogy a hivatalos palotá­ból soha egy pillanatra se távozhassanak. Egy hónapig éjjel-nappal itt lakoztak az elnö­kök, honnan most Jovanovics b. altábornagyot a havertéri gondok annyiszor kiszólitják. Büszke res­publika volt ez a Raguza, melynél most dinasztikusabb s monarchistább érzelmű városa nincsen Ausztria- Magyarországnak. Raguza polgárai már 1869-ben hajlandók voltak a honvédségi törvényt végrehajtani; többen önkénytesen be is léptek közülök a honvéd­ségbe. Majd most, midőn a lázadás Krivoscziában ki­törte város és Raguza Vecchia lakosai közül többen Mai számunkhoz fél év melléklet van csatolva, Budapest, márczius 31. A képviselőház holnap 12 órakor tartja a szü­net előtt utolsó ülését, igen szűk, kimért napirenddel. Ezután a ház, a ma hozott határozat értelmében, ápril 26-dikáig (s nem 2-dikáig, mint esti lapunk sajtóhiba folytán említi), nem tart érdemleges ülést. Uralkodónk látogatása az olasz udvarnál, úgy­­látszik, elmarad. Az olasz közvélemény, mint az olasz sajtóban nyilvánul, azt követeli, hogy a látogatás Rómában történjék,­­ vagy sehol. Ő Felsége Ferencz József pedig, könnyen felfogható okok­ból nem akarja Rómában meglátogatni az olasz királyt s igy a helyre nézve megállapodás nem jöhetvén létre, az olasz látogatás elmarad. (A Bud. Korr. félhivatalosan írja: Azon mód, melylyel az olasz sajtó ő Felségeik egy esetleges uta­zását az olasz királyi párral való összejövetelük helyét illetőleg tárgyalja, nehezen fogható fel. Ezen utazásra nézve mindeddig még nem történt elhatáro­zás, ha az azonban a jelen év folyamában bekövet­keznék, majdnem önként érthető, hogy az olasz ud­varnak Rómában leendő meglátogatásáról szó sem lehet, minthogy ezáltal épen az olasz kormány­nak és Umberto királynak okoztatnék a legnagyobb zavar. A legalkalmasabb idő erre az utazásra min­denesetre akkor lenne, a­midőn az olasz királyi pár Monzába fog nyaralni, s az oda közel fekvő Milá­nó is elegendő helyet fog az esetleges ünnepé­lyekre nyújthatni.) A legújabb merénylet­ Oroszországból ismét merénylet híre érkezik. A merénylet színhelye ismét Odessza volt; a nihilista gyilkos ezúttal sikert ara­tott: a­kit sújtani akart, az ma már néma ember s a vitéz tábornok, a katonai bíróság ügyésze, a nihilis­ták üldözője, a halotti ravatalon fekszik. Az eset azt bizonyítja, hogy a forradalmi párt Oroszországban folyvást tovább működik s tán bizo­nyos jelentőséggel bír az is, hogy a merénylet akkor történik, midőn a pánszláv sajtó demobilizál. Ignatieff nyilatkozata: Bizonyos Marvin, ki a Suvaloff és Salisbury közötti titkos szerződés közzé­tétele által némi hirnévre tett szert s most egy angol lap pétervári levelezője, közzéteszi beszélgetését I­g­­n­a­t­i­e­f­f gróffal. E szerint Ignatieff azt mondta volna, hogy a berlini szerződés hibásan tervezte­tett, rossz s nem tartható fenn. Ausztria-Magyaror­­szágnak, a berlini szerződés szerint, okkupálnia kel­lene Boszniát s Herczegovinát s e tartományokban a békét fentartani; e helyett Ausztria-Magyarország az okkupácziót háborúval kezdette s hajtotta végre s megszegte ezzel a berlini szerződést, a­mit azonban­­ Ausztria-Magyarországnak Európával kell elvégeznie s nem Oroszországgal. Ignatieff nem érti, miért tá­madják azért Oroszországot, mintha ő bírta volna rá Ausztria-Magyarországot az okkupáczióra. Ezt nem Oroszország tette, hanem más férfiú, kit nem akar megnevezni s ki azért tette azt, hogy gyöngítse Ausztriát. A katalóniai zavarok. Esti lapunk távirata ér­tesített ama nagy forrongásról, melynek Barcellona a színhelye. A forrongás kiterjed egész Katalóniára. Okot erre a franczia-spanyol kereskedelmi szerződés és az elrendelt új iparadók adnak. A mozgalom szer­vezve van s úgy látszik, titkos kezek munkál­kodnak közre. A kormány lapjai a radikálisokat és konzervativoket vádolják, hogy Valencia, Arragónia s Katalónia tartományokban az izgatottságot politi­kai czéljaikra zsákmányolják ki. Santanderben 900, Valenciában 200, Saragossában 1800 adófizető meg­tagadta az adót. Barcellonában a fellázadt munká­sok megtámadták a katonaságot. Risztics bankja. A belgrádi bank­ügy miatt történt elfogatásokról, melyeket lapunkban ismételve említettünk, még a következőket közölhetjük: Az 1869. évben, mikor még Milán fejedelem kiskorú volt, s Blasnavacz tábornok, Risztics és Gavrilovics régenskedtek, alapították Belgrádban a frankó-magyar bank (jó firma!) közvetítésével az »Első szerb bank«-ot 200.000 aranynál valamivel nagyobb részvénytőkével. Könnyen fölfogható, hogy ez intézet igazgatótanácsába csupán az akkor a hatalmon levők hívei, barátai és rokonai jutottak be. Például Hadzsi-Toma, Riszticsnek s több befolyásos férfinak apja, továbbá a Hadzsi-Toma fia, végre Karabiberovics, Belgrád jelenlegi polgármestere, S­i­m­i­c­s külügyminisztériumi osz­tályfőnök s más csaknem kivétel nélkül Risztics pártjához tartozó polgárok és kereskedők. Mint egyéb helyeken, Belgrádban is erősen verték akkor a közgazdászati lendület reklámdobját; képzeletben aranyhegyeket láttak Szerbiában emelkedni, s mivel a hetvenes évek elején egy »délszláv Piemont«-ra a politikai kilátások a legkedvezőbbek voltak, azért a Száván inneni és túli szerbek egyaránt bizonyos ha­zafias kötelességnek tekintették azt, hogy a bankot betételeikkel gyarapítsák, s annak esetleges nyere­ményeiben osztozzanak. A szerb bank igazgatótanácsosai nem voltak ennyire naivak. A legtöbb közöttük nem rendelkezett tőkepénzzel, hogy azt a bankban elhelyezze, s akinek volt, az tőkéit okosabban gyümölcsöztette, mint a szerb bank részvényesei. Különben a szerb bank, hogy a kevésbbé vagyonos egyének tőkéit is megkap­hassa, takarékpénztárt is alapított, melynek pénztá­rában csakhamar nem volt egyéb az »első szerb bank« részvényeinél. Ha sikerült a bank valamely pénzmű­velete, a nyeremény az igazgatótanácsosok javára íra­tott ; ha vesztett a bank, akkor a maga rovására írta a kárt. Az igazgatótanácsosok a részvényesek pénzével természetesen az európai börzéken játsztak, s mint sok más, ők is elvesztették a pénzt. Az elővigyázó és lelkiismeretes emberek min­den figyelmeztetése és panasza hiábavaló volt. R­i­s­z­­tics és pénzügyminisztere, Jovanovics P. az alapszabályok ellenére évekig nem tartottak közgyű­lést, s lehetetlenné tették az ellenőrzést, a­míg végre az 1873. év a szerb bank szélhámos gazdálkodásának is véget vetett. Ezer meg ezer exisztenczia tétetett tönkre; vizsgálatot követeltek, de jórészt hiába, mi­vel a megindított vizsgálatot, mely kiderített csalá­sokat és hamis könyvvezetést, — Risztics és társai rövid megszakításokkal csaknem 12 évig kormányoz­ván az országot — újra meg újra elhúzták s elnyom­ták. A skupstinában az ellenzék hasztalan fáradt ez ügyre vonatkozó interpellácziók tételében; a szerb bank megbukásának ügye mind e mai napig, tehát hosszú évekig, elintézetlen maradt. Most hirtelenében jelentkezik néhány károso­dott Újvidékről, s a belgrádi kir.törvényszék kény­szerülve látja magát, a bank összes alapítói ellen föllépni, vagyonukat lefoglalni, s őket csalás és sikkasztás miatt vizsgálati fogságba vetni. Mivel azonban az előbb elmondottak szerint az igazgató­­tanács, két jelentéktelen tagjának kivételével, a Risztics-klikkhez tartozott, azért a per következményei szükségképen e klikk ellen irányulnak. Most tehát nemcsak a Risztics családot érte morális csapás, ha­nem közvetlenül Risztics egész pártja is annyira veszé­lyeztetve van, hogy minden politikai jövőről le kell mondania, ha a vádlottakat csalókul elítélik. Az lehetséges, hogy Riszticset, kinek Szerbiában csak háza van, ki azonban egész vagyonát a kül­földön helyezte el, szintén elfogandónak je­lenti ki a törvényszék, de ez jórészt egészen közö­nyös, mert bennünket csupán a belgrádi izgalmi per politikai következményei érdekelnek, s ezek előre láthatólag megtizedelik a Risztics-pártot. A vámhiányról. A vámhiányról ma megjelent czikkünkről, a­mennyiben az Ealk Miksa indítványával foglalkozik, azt írja a Pester Lloyd, hogy téves nézeteink­kel nem akar foglalkozni, hanem a tények hely­telen előadását nem hagyhatja szó nélkül. A­meddig a Pester Lloyd csak állítja, hogy kifejtett nézeteink tévesek, nagyon könnyen mellőzhetjük észrevétel nélkül ezen egyoldalú állítást, hanem tisztelt kollé­gánk arra vonatkozólag, hogy a tényeket adtuk elő helytelenül, egy bizonyítékot idéz. Erre kötelessé­günk felelni. Azt írtuk ugyanis, hogy a törvényjavaslat meg Bajk és Szapáry úr. nyilatkozatai azon alaptévedés­ben sietődnek, hogy a vám és restitúc­ió ke­zelését a közös pénzügyminiszter ha­táskörébe tartozónak vélik. A Pester Lloyd tiltakozik az ellen, mintha ez lenne Fáik véle­kedése. Mi idézett állításunkat, Balkot illetőleg, Fáik beszédének következő szavaira alapítottuk: »D­e a közös pénzügyminiszter, midőn a vám­jövedelmet és a restitucziót kezeli, egész más alakban áll előttünk, mint ott, a mikor a közösügyi költségeket kezeli.« Balk­e szerint tényül elismeri, hogy a közös pénzügyér kezeli a vámot és a restitucziót, csak azt teszi hozzá s azt hozza fel ellenünk mai esti lapjában a Pester Lloyd, hogy nem az 1867. XII. t. ez. 41. §-ban megjelölt hatás­­kö­r­b­e­n, hanem, a mint Falk beszédében egészen önkényes hipotézisül odaállíttatik , átruhá­zott hatáskörben kezeli. Mi pedig azt bizo­­nyítottuk először, hogy ezen hatáskörre nincs sem­mi törvényes alap — és ezen érvelésünk nem nyira Falk, mint a törvényjavaslat és Szapa.­­gr. pénzügyminiszter ellen volt intézve, mint a­kiket fentebbi idézetünk szerint e kérdésnél egybefoglal­tunk volt. Bizonyítottuk továbbá azt, hogy téves az a másik állítása máiknak, hogy a közös pénzügyminisz­ter kezeli a vámot és restitúcziót. Ez az állítás nem­csak a törvénynyel, hanem a való tényekkel ellenke­zik, mert a vámjövedelmet és a restitúc­iót a magyar és az osztrák pénzügyminiszter kezelik. Mi tehát Faik beszédét és a valóságban meg­levő tényeket egyaránt helyesen tüntettük föl, és nem tehetünk róla, ha az a beszéd e tényekkel nem mindenben egyezik. Hol van Horvátország ? Pesty Frigyes, a jeles történetíró röpiratot tett közzé: Die Entstehung Croatiens czím alatt. Néme­tül írta meg, hogy amott a Dráván túl is megértsék. Úgy látszik, megértették, s tudják is, hogy miről van szó, mert mint a kigyó, úgy szisszent fel a horvát­­nemzeti közvélemény,é s tegnap a horvát­ország-

Next