Pesti Napló, 1883. március (34. évfolyam, 59-88. szám)

1883-03-01 / 59. szám

alkalom itthon nevelni az izr. rabbikat, magyar haza­­fiúi szellemben s a korszellemnek megfelelőleg. A magyar rabbik által kivánta b. Eötvös alapját meg­vettetni a zsidóság magyarosodásának. A Józsefváros egyik csöndes utczájában áll a díszes épület, melyben ma az emlékezetes ünnepélyt ülték: az itthon képezett első magyar rabbi »elbo­­csáttatásának« ünnepélyét. Érdeklődő kíváncsisággal léptünk az intézetbe. Az épület a lehető legkedvezőbb benyomást teszi a látogatóra. E díszes, tágas, szellős csarnokok a modern ízlést sugároztatják vissza, az itt található világosság és csin igen tetszetősen hat­nak. S az intézetnek határozottan magyar jellege van, habár egyes tantárgyakat, alkalmas hazai erő hiányában, még most külföldiek által, idegen nyelven kell előadatni. Különben azt, hogy az intézet magyar jelleg­gel bír, alig kell különösen hangoztatnunk. Ez ma­gától értetődik. Nem értetődik azonban magától a szellem, mely ez új intézet képzési módját jellemzi, s erről a mai ünnepély alkalmával oly felvilágosítást nyertünk, hogy lehetetlen e szellemtől az elismerést megtagadni. A zsidó rabbi felavatása nincs semmi formali­tásokhoz kötve. A rabbi-jelölt a hallgatott tantár­gyakból vizsgálatot tesz le s a vizsgálatról szóló okmány egyszersmind az ő rabbi-képesítő oklevele. Az úgynevezett »elbocsáttatás« pedig abból áll, hogy az új rabbi beszédet tart, melyben köszönetet mond tanárainak, s ha jónak véli, megismerteti a módszert, mely szerint pályáján haladni akar. Ily beszédet mondott ma a Nagy-Kanizsán megválasztott rabbi s beszédében a vallásosság és a modern tudományos előhaladás összeegyeztetését kí­sérelvén meg, szükségét hangoztatá annak, hogy a vallás külső szertartásai a korszellemmel összhang­zásba hozassanak. Ha arra a körülményre utalunk, hogy ezen ki­jelentést tanárai előtt, s bizonyára azok helybenha­gyása mellett, a magyar rabbiképző intézetből kike­rült rabbi tette , alaposnak fog látszani a föltevés, hogy e szavakból következtethetünk az intézetben uralgó szellemre. A szellem e szerint a kultúra szol­gálatában áll s bizonyára méltó kifejezője a gondo­latnak, mely b. Eötvös Józsefet az intézet megalkotá­sában vezérlé. Nem feladatunk vizsgálni, hogy mik értendők a vallás külső szertartásai alatt; az sem képezheti czélunkat, hogy latolgassuk az intézet programmját, melyet a rabbik képzése körül követ. De őszintén ör­vendettünk annak, hogy abból, a­mit ma hallottunk, azt van jogunk következtetni, hogy az intézet, a val­lásosság mellett, a haladás szolgálatában áll, s bármely téren látjuk ezt a lobogót kitűzve, sietünk azt a legmelegebben üdvözölni. A babona­i előítélet úgy fog kiirtatni a leg­gyökeresebben, ha magát a zsidóságot a reform terén látjuk. Az új rabbi-intézet ezen az úton van, arra fekteti a fősúlyt, hogy felvilágosodott hazafiakat ne­veljen a zsidóságnak, kik elszórva az ország külön­­­­örtöző vidékein, a művelődés nemes misszióját is telje­sítsék községeikben. Felhívjuk a magyarországi zsidó községek figyelmét a budapesti rabbi-képzőintézetre, s gratulálunk azoknak, kik innen választják meg papjukat. Különfélék. Napirend, márczius 1. Naptár: Csütörtök, márczius 1. Róm. kath.: Al­bin vértanú. Prot.: Albin. Görög-orosz : (február 17.) Tiva­dar vértanú. Zsidó: (adar 22.) Judás. — Nap kel 6 óra 41 percz, nyugszik 5 óra 44 percz. — Hold kel 43 percz éjfél után, nyugszik 9 óra 53 percz délelőtt. Horvát miniszter fogad délelőtt 10—délután 2 óráig. Képviselőház ülése d. e. 10 órakor. Főrendiház ülése d. e. 11 órakor. A magyar történelmi társulat havi ülése dél­után 5 órakor az akadémia Kisfaludy-termében. Felolvasók : Beák Farkas és Sanda Kabos. A Balato­n-e­g­y­­­e­d kirándulási szakosztályának ülése délután 5 órakor az Írók és művészek társasága helyisé­gében.A fővárosi és vidéki kereskedők kö­rének elnökségi ülése délután 4 órakor (Károly-körút, Hu­szárház). A budapesti kereskedő ifjak társulatának felol­vasó estélye 9 órakor. Felolvasó : Mikszáth Kálmán. A fővárosi iparos kör felolvasó estélye 8 órakor. Felolvasó : Kemenczky Kálmán. Gazdasági és tanszermúzeum a Köz­telken d. e. 10-- 12 és d. u. 2—4. Iparmúzeum a műcsarnok épületében délután V. 3-V.6. Egyetemi füvészkert az üllői­ uton d. e. 8—12 és d. u. 2 — 4. Üvegfestészeti kiállítás Kratzmann Ede műtermében (a füvészkert mellett) látható egész nap dij nélkül. Múzeum­ban: term, rajz és népismetár d. e. —9 d. u. 1 óráig. Akadémiai könyvtár d. u. 3—7. Egyetemi könyvtár d. u. 3—7. Muzeum­i könyvtár d. e. 9 — 1. Császárfürdőbe hajó indul óránkint. Állatkert nyitva egész nap. •­ Lapunk mai mellékletének tartalmát a kö­vetkező közlemények képezik : Országgyűlés: A képviselőház ülése febr. 28-dikán. — Közgaz­daság: A Gazda­körből. — Közgyűlések. — Ve­gyes hírek. — Pénzintézetek. — Biztosítás. — Üzleti hírek. — Idegenek Budapesten. — Bécsi tőzsdei ár­folyamok. — A miniszterek Fiuméban. Gr. Szapáry Gyu­la és gr. Széchenyi Pál miniszterek Fiuméban leendő fogadtatására az Adria tengerhajózási tár­sulat részéről Kuranda Emil vezérigazgató ma oda utazott. — A német trónörökös ezüstmenyegzője alkal­mából tegnap Berlinben fényes udvari estély tar­tatott, melyről a következő táviratot vettük: Az udvari estély rendkívül fényes volt, jelen voltak : a császár, császárné, a szász királyi pár, Ru­dolf trónörökös, a walesi herczeg, a badeni, savoyai, meklenburgi, holsteini, hesseni porosz herczegek, a flandriai gróf és még néhány herczeg és her­­czegnő. — Az erdélyi szászok mindegyre panaszkodnak a németországi lapokban. Legújabban a berlini Nationalzeitung közöl ily czikket, melyben a magya­rok ellen a szászok javára Németország segélye reklamáltatik. A berlini lap azonban őszintén meg­mondja, hogy erdélyi szásztól vette a panaszt s azzal eleget mondott. — A románok is megmozdulnak a középtanodai tvjavaslat tárgyában, s mint jelentik, Kolozsvá­rott, Déván s Tordán konferencziáznak ez ügyben.­­ Az írók és művészek társaságának úr­vár­y Lajos elnöklete alatt tartott mai értekezletén Ber­­z­e­v­i­c­z­y Albert országgyűlési képviselő igen ér­dekes előterjesztést tett a nyilvános felolvasásokról s a közművelődési egyletekről. Kiemelve azok nagy kulturális jelentőségét, utalt a külföld, Angol, Fran­­czia-, Német- és Olaszország e téren kifejtett élénk tevékenységére, kiemelve, hogy a nyilvános felolvasá­sok mily fontos szerepet játszanak ezen államok köz­művelődési életében. Áttért azután a hazai viszo­nyokra s az 1879 —81-ik évekből igen érdekes statisztikai kimutatást terjesztett elő ékes bizony­ságául annak, hogy a fővároson kívül is lendü­letet vett nálunk a nyilvános felolvasások tar­tása. Harmincz vidéki városban a mondott há­rom év alatt több mint hatszáz nyilvános felolva­sás tartatott, mintegy 500 magyar s a többi más nyelven. Kiemelte azonban, hogy még sok e téren a teendő; hangsúlyozta különösen azt, hogy a főváros egészen abszorbeálja az ország szellemi életét, rámu­tatott ennek árnyoldalaira s azon meggyőződését nyilvánító, hogy ezeket főleg nyilvános felolvasások szervezése által lehetne megorvosolni, melyek kap­csolatban a vidéki egyletekkel, a központban alakuló egyesületek által, hivatott férfiak közreműködésével intéztetnének. Szóló ez ügyben javaslattételre bizott­ság kiküldését ajánlja. — Az élénk helyesléssel fogadott előadói előterjesztés után H­e­­­f­y Ig­­nácz szólalt fel. Szükségesnek tartja — úgymond — hogy a felolvasások rendezése belépti díjjal köttessék össze, csak így lévén lehetséges, hogy valóban tanulságos felolvasások tartassanak oly em­berek által, a­kik, mint a külföldön is történik, mintegy keresetükké teszik azok rendezését. Súlyt fektet szóló arra is, hogy a felolvasások kisebb váro­sokban is tartassanak, melyeknek azokra legtöbb szükségük van. — Gelléri Mór figyelmébe ajánlja a bizottságnak, hogy a nyilvános felolva­sások ügyének szervezésénél tekintet fordíttassék a szegényebb osztályokra is, melyek nem könnyen fizet­hetnék meg a belépti díjat.­­ Lederer Ábrahám az alakítandó egylet körébe bevonandónak tartja a felolvasásokon kívül a kulturális tevékenység más ágait is. S­z­i­ly szintén a dijjal összekötött felolvasások mellett van, mert csak igy lehet a felolvasásokhoz kísérleti eszközöket beszerezni s a tartott felolvasá­sokat irodalmi uton is közreadni. — V­i­s­­ Imre a felolvasásoknál első­sorban a műveltebb osztályok igényeit véli szem előtt tartandóknak, épen ezért a dijjal összekötött felolvasások mellett van. — Ko­dol­á­n­y­i czélszerűnek tartaná az e czélra alakí­tandó egyletnek mérsékelt tagsági dijjal való össze­kötését, mely a nyilvános felolvasások rendezését s közreadását tetemesen megkönnyítené. — U­r­v­á­r­y elnök kiemeli a nyilvános felolvasások nagy befolyá­sát az irodalom terjesztésére s a vidéki társasélet színvonalának emelésére, kijelenti, hogy az előadó javaslata egyértelmű helyesléssel találkozott s javas­atba hozza, hogy a kiküldendő bizottság Berzeviczy Albert elnöklete alatt a tanácskozásban részt vett tagokból és György Aladárból alakíttassák meg. Ja­vaslatának elfogadásával az értekezlet véget ért. — Az egyetemi hallgatók értekezlete. Az egye­temi hallgatók közül mintegy háromszázan gyűltek össze ma esti 6 órakor a Wittwindisch-kávéház helyi­ségeiben. A gyűlésnek, melyet R­á­c­z Géza joghall­gató hívott össze, tárgyát márczius 15-kének megün­neplése képezte. Az értekezlet kezdetén előterjeszte­tett a ■* 'n­ amely szerint az ünnepély megtartatnék. Az erteneziev unosaina vita, után­a következő 4 pontban állapodott meg: 1-szer, emlékbeszéd, tartja Draskóczy Pál. 2. Alkal­mi költemény, szavalja Kovács Dénes. 3. Talpra magyar, szavalja Nagy Mihály. 4. Koszorúnak le­tétele a Petőfi-szobor talapzatára, beszédet R­á­c­z Géza mond. Az ünnepélyrendező bizottság elnökéül Rácz Géza joghallgatót választották meg. Pénz­tárnoka Gerlóczy Zsigmond, ellenőre N­­­g­­r­i­n­y­i György, jegyzője Kovács Dénes. A har­madfél órán át,tartó értekezlet az ünnepély módoza­tai fölött még nem határozott. Ez a holnap tartandó értekezletnek van fentartva, mely esti 6 órakor a további teendők fölött fog tanácskozni. — A szabadság szobor javára Feyer Endre úrtól egy m.-csáthi társaság adományaként 4 frt 40 órajezárt vettünk. Rendeltetése helyére fogjuk átszol­gáltatni. — A győri Árvízkárosultak segélyezésére ala­kult bizottság t. ez. tagjai ezennel felhivatnak, miszerint az adományok gyűjtése végett kezüknél levő aláirási iveket szom­bat esti 6 óráig a bizottsági helyiségbe — Hungária-szálló 3-ik em. 131-ik ajtó — beszolgáltatni szíveskedjenek. A­z el­nök­s­é­g. — A laczházai tű­zkárosultak részére 5 frtot szavazott meg perselyéből a budapest-józsefvárosi első magyar asztaltársaság. Az adományt rendelte­tése helyére leendő átszolgáltatás végett Pest megye alispánjához küldjük át.­­ A bécsi községtanács jogügyi bizottságának tegnapelőtti ülésében szóba került azon kormányi­­n­tézkedés is, mely a N. "Wien. Tagblatt-tól s a Vor­­stadt-Zeitung-tól elvonta a tőzsdékben való árusítás jogát. Dr. Vogler indítványozá, hogy a községtanács sajnálatát mondja ki e rendszabály fölött; dr. Mandl ellenben azt javasolta, hogy a községtanács tartóz­kodjék politikai vélemény nyilvánításától, miután ezen ügygyel már úgyis foglalkozik a képviselőház. A bizottság ezen utóbbi javaslathoz járult s azt fogja a községtanács előtt indítványozni. — Miskolczról egy ott előfordult botrányos esetről esti lapunkban, nem rendes miskolczi tudósí­tónktól, egy értesítésnek adtunk helyet, mely — mint meggyőződtünk — nem felel meg a valóságnak. A tudósításban említett Török Sándor úr, a volt orsz. képviselő, méltán közbecsülésnek örvend, s a­mi róla az említett tudósításban mondva van, alaptalan. Tö­rök Sándor urat a miskolczi polgárság fáklyászené­vel akarta megtisztelni, a­mi eléggé szól a mellett, hogy a miskolcziak mint fogják fel az esetet. A T. és S. közötti személyes ügy különben (az egész dolog csak is e körül forog) és most bírósági eljárás tár­gyát képezi. — A Nógrád-megyei Ecsegen azt hiresztelték s a lapokban is kiírták, hogy az onnan eltűnt Nagy János nevű lakost Büchler Márton s László ecsegi szr. lakosok ölték meg, még pedig úgy, hogy kútba dob­ták. A nógrádmegyei alispán azonnal elrendelte a vizs­gálatot, mely nemcsak azt derite ki, hogy a hir alapta­lan, de azt is, hogy rosszakaratból olyanok által terjesz­tetik, kiknek érdekeivel ellenkezik a Büchlerék által birt húsvágó üzlet Az illető szolgabírónak, mint érte­sülünk, sikerült Ecsegen az említett hir által támadt izgatottságot eloszlatni; a rágalmazók ellen a további eljárás folyamatban van. A kút megvizsgálásáról föl­vett jegyzőkönyv így hangzik: Pót jegyzőkönyv, felvétetett Ecseg községé­ben 1883. év február hó 24-én Nagy János (puri) volt ecsegi lakosnak 7 év előtt nyomtalanul történt eltűnése miatt a ne­vezettnek megölésével s hullájának elrejtésével gyanúsított Büchler Márton és László ecsegi izraelita lakosok udvarában levő — s a nevezett eltűnésével egy időben földdel behányt kútnak Veres József s. szolgabiró által elrendelt kiásatása s ezen intézkedésre tett feljelentés alapján alispáni 1565/883 evi. sz. alatt kiadott rendeletnek alulírott törvényhatósági tisztvi­selők s községi elöljárók jelenléte s személyes felügyelete alatt történt végrehajtása eredményéről. A kérdéses kút kiásatása f. évi febr. 19-én erre 35 forint díjazással felfogadott munkaerő által — szakadatlan munka következtében fenékig, vagyis összesen 11 méter és 12 ezen­ti­­­méter mélységig kiásatott, — az ekképen meghatározott mély­ségben talált forrás gazdagsága miatt a kútfenék a betóduló viz miatt nem volt oly gyorsan kiüríthető, hogy annak feneke szemmel látható lett volna ; de annak feneke 1 méter 27 cm. hosszúságú vasgerebly­ékkel teljes meggyőződést s minden ké­telyt kizáró megnyugvást eredményezőleg annyira felkutatható volt, hogy az abban talált egy hüvelyknyi térfogatú tárgyak is felszínre hozhatók voltak, melyek orvosilag is vizsgálat tár­gyává tétetvén, alulírottak teljes és minden további gyanút eloszlató személyes meggyőződést szereztek arról, hogy a kérdéses iratban semmi oly tárgy, mely egy emberi hulla elrej­tésére adatképen gyanút állapítana meg, nem találtatott. — Minek igazolásaként jelen jegyzőkönyv aláíratott. Kelt mint fent. Oláh József főszolgabíró, Veres József szolgabiró, Adorján Sándor körorvos , Martonfalvay járási csendbiztos , Válóczi Elek biró, Vas János törv. biró. — Egy herczegnő bünperét tárgyalta a napok­ban a moszkvai kerületi törvényszék. Teniseva her­czegnő 25 éves leány, atyja milliomos volt, nejének elhunyta után azonban nihilista tanulók társaságába került leánya, elcsábították, elprédálták örökségét, mind mélyebbre sülyedt s végre 90 rubelnek egy részeg fiatal­embertől való ellopása miatt a vádlot­tak padjára került. A bűncselekmény nem volt rá­bizonyítható, az esküdtek felmentették, sőt meghatva szerencsétlen sorsa által, gyűjtést rendeztek számára. A vádlott mélyen meghatva, könyekkel szemeiben fogadta, hogy ezentúl becsületes életet él s keze munkájából tartja fenn magát. — Esküdtszéki tárgyalás Aradon. Az aradi es­küdtszék előtt tegnapelőtt sajtópör folyt le. A pörre az szolgáltatott okot, hogy a N.­Szt.-Miklóson meg­jelenő Südungarisches Wochenblatt czimü lap nyilt­­terében Junker János marienfeldi biró megtá­­madta Illy Mihály ottani regálebérlőt, a mennyi­ben utóbbit kárörvendő, megférhetlen egyénnek ne­vezte, kit előbbi tartózkodási helyén, Matzdorfon két­szer felgyújtottak. E czik azért íratott, mert állítólag Illy meghiúsította a községnek azon előnyös üzletét, melyet az a regále-jog megvétele iránt csinált volna,­­ ha ő közbe nem lép . Vádló Illy Mihály ne­vében dr. Gruits Tivadar nagykikindai ügyvéd e czikk következtében sajtópert indított J­u­n­k­er János ellen, a­kit N­a­c­h­t­n­é­­b­e­r Ödön aradi ügyvéd védelmezett. Az általános formaságok elintézése után vádló a saját erköl­­csisége mellett több tanút kért kihallgattatni és több bizonyítványt felolvastatni, a törvényszék azon­ban védő felszólalásai után, melyekben ez kije­lenté, hogy felesleges a tanúkihallgatás, mert nem vonja kétségbe vádló becsületességét, csak azon indok felolvasását engedte meg, melyek hivatalos jelleggel bírnak, a tanuk kihallgatása azonban megengedtetett. Felolvastattak erre a kérdéses iratok, melyek közt volt egy hírlapi »beküldetett«, a melyben több ma­rienfeldi lakos azt mondja Junkerről, hogy ez ha gyilkosság nem is, de merényletet elkövetni minden esetre képes volna. Azután kihallgattattak a tanúk, kik közül többen állították, hogy azt a »beküldetett«­­et, melyre az inkriminált czikk választ képezett, Illy megbízásából közölte a lap s az Illy pénzén fizették meg a közlés árát. Egyébre nézve kedvezően nyilat­koznak vádló erkölcsiségére nézve. A bizonyítási el­járás befejezése után megtartottak a vád- és védbe­­szédek, melyek meghallgatása után az esküdtek vád­lottat az ellene emelt becsületsértési vád alól 11 szó­val 1 ellen felmentették. — Franczia törvényjavaslat a párbaj ellen. A franczia szenátus egyik közelebbi ülésének napirend­jére tűzte ki Griffe szenátor törvényjavaslatát a pár­bajról. A ifi " " i ,a.büntető tfirv&ssmaV, «.•* emberölésre vonatkozó rendelkezéseit, melyeket eddig a párbajozókra is alkalmazniok kellett volna a bírák­nak , a legsúlyosb esetekben is helyet enged annak, hogy a szabadság-büntetés enyhítő körülmények te­kintetbe vételével pénzbírságra változtattassék át. Czélja az, hogy a párbajozók egyáltalán megbünt­­­tettessenek, minthogy a Code pénale-nak az ember­ölésre vonatkozó rendelkezéseit mindeddig figyelmen ■r kívül szokták hagyni a bíróságok. Épen ezért ki is veszi a javaslat a párbajt az esküdtszék illetékességi köréből, azon reményben, hogy a rendes bíróságok előbb fognak marasztaló ítéletet hozni. Nem valószí­nű azonban , hogy ily törvény végét vethesse a Francziaországban annyira elharapózott párbajozási mániának. Találóan jegyzi meg a Temps, hogy a­kik meg akarják szüntetni a párbajt, vagyis a személyes bíráskodás gyakorlását a törvény által meg nem to­rolt sértések fölött, kezdjék az ily kényes esetekre nézve legális bíróság alkotásával, a­mely jelenleg nem létezik. »Ha nem akarják — úgymond — hogy a sértett maga tegyen igazságot, ha nem kívánhat­ják, hogy tiltakozás nélkül tűrje el a bántalmat, azon kellene lenniök, hogy más alakban nyerjen elégtételt. Ebben gyökerezik a becsületbíróságok eszméje, me­lyet olykor alkalmaztak is. Nem merjük állítani, hogy gyakorlati lenne napjainkban, sem azt, hogy könnyen meg lehetne alakítani egy hivatalos becsület­­bíróságot. De azért nem kevésbbé igaz, hogy ez a párbajok megakadályozásának egyetlen eszköze, s ha czélt akar érni, ezen útra kell térnie a törvényho­zásnak is.« — Puncs-reczipe. A Daily Telegraph egy izlandi papnak a jó puncs készítésére vonatkozó emez utasí­tását közli: »Vegyünk bizonyos mennyiségű czukrot, egy kis czitromnedvet s öntsük le egy üveg rummal. Minden csepp meleg viz, a melyet hozzá adunk, csak rontani fogja az italt.« Somssich Pál . . . . 100 frt — kr. Apponyi Albert gróf . . 100 » — » Prónay Dezső báró . . . 100 » — » Királyi Pál.................... 50 » — » Ernuszt Kelemen . . . 20 » — » Bittó István.................... 40 » — » Hodossy Imre . . . . 25 » — » Biró Kálmán .... 2­0 » — » Zelinszki Róbert gróf . . 50 » — » Müller Károly (Kun László ügyvéd által) ... 40 » — » Eddig kimutatott gyűjtésünk 115 » 61 » Összesen : 660 frt 61 kr. Felhívás: Bukovinai magyar véreink közül ezer haza, Magyarországba készül. Csak arról van szó, hogy előlegezzük nekik az útiköltséget, ezer embernek húsz­ezer forintot. Adakoz­zunk ! Hazafias bizalommal fordulunk Magyar­­ország közönségéhez s nem kételkedünk benne, hogy aláírások útján rövid idő alatt beszerez­hető lesz a húszezer forint útiköltség, s itthon üdvözölhetjük hazánk fiait. Az adományok átvételére a napilapok t. szerkesztőségeit kér­jük fel. Budapest, 1883. febr. 28. Somssich Pál, Apponyi Albert gr. Prónay Dezső b. ** * A P­e­s­t­i N­a­p­l­ó szerkesztősége a bu­kovinai magyarok visszatelepítésének előmoz­dítására hazafius készséggel nyitja meg a gyűjtést s azt t. olvasóinak szives figyelmébe ajánlja. Lapunknál eddig aláírtak: A Kisfaludy-társaságból. — febr. 28. A Kisfaludy-társaság ma d. u. öt órakor tar­totta Gyulai Pál elnöklete alatt havi felolvasó ülését. A terem ma is minden zugában megtelt. Beöthy Zsolt titkár jelentette, hogy Karsai Albert 200 írttal az alapítók sorába lépett. Bartók Lajos és Vargha Gyula levelet intéztek a társa­sághoz, melyben megköszönik taggá választatásukat s az első a lírai költészet, az utóbbi a műfordítások és a lírai költészet terén óhajt munkás tagja lenni a társaságnak. Tudomásul vétetett. Ezután Heinrich Gusztáv tartotta székfog­laló értekezését a műfordításokról. Azt a kérdést fejtegette, hogy szabad-e s váljon mennyiben szabad az eredeti versek alakját a fordításban megváltoztat­ni. Szerinte, leszámítva néhány kivételes esetet, nem szabad. Ez ellen azután Szász Károly általános ér­deklődés között szólalt fel. Kimutatta, hogy nem lehet megtagadni az olyan fordításoktól a műfordítás el­nevezést, melyek az eredeti, tartalom, stíl, színezet és szellem dolgában híven adják vissza, habár az eset­leges forma dolgában nem ragaszkodnak is az erede­tihez. Heinrich mint theoretikus beszélt, s látszik, hogy nem a gyakorlat embere. Egészben véve mindaz helyes, a­mit mondott, de részleteiben megtámadható. Heinrich Gusztáv megjegyzi, hogy ő csak a kér­dést napirendre akarta hozni, de azt hiszi, hogy Szász K. is csak theoreticre beszélt, mert nem emlí­tett egyetlen egy olyan fordítást sem, mely a forma mellőzésével híven tükröztetné vissza az eredeti szel­lemét, stíljét és színezetét. Szász K. megjegyezte, hogy Arany Aristofanese és Schiller Reneise sem ragaszkodnak az eredetihez. Ezzel aztán az érdekes vita véget ért, s Szász K. megígérte, hogy legköze­lebb értekezni fog a kérdésről. Frankenburg Adolf nagy érdeklődés mel­lett emlékezett meg Petőfiről. Vázolta és méltatta a költő munkásságát, s elmondta, hogy 1843. ápril 10-én ismerkedett meg vele. Petőfi őt Jókai társasá­gában kereste fel, s kéziratot hozott, de nem találta otthon. A kéziratot kénytelen volt visszaküldeni, mert az »Emlény« kiadója, Heckenast Gusztáv verseket nem akart honorálni. Elmondja, hogy még a negyve­nes évek elején oly nagy volt a közönyösség, hogy Jókai nevét álnévnek tartották, sőt mikor őt utóbb a Bach-korszak alatt tudta nélkül valahova hivatal­noknak nevezték ki, s mikor az illető vidéken a W. Zigban közölt kinevezéseket olvasták, a jó atyafiak felkiáltottak, hogy adta németje, tudtuk, hogy valami németet is küld a nyakunkra. A Frankenburg által szerkesztett Életképeknek Petőfi igen buzgó munka­társa volt. Sok költeménye jelent meg benne. Hogy mikép következő passzusát, arra nem volnának kritikusok a világon, a tejfeles tormás mártást gyűlölném leg­jobban,­­ így azonban a kritikusoké az elsőség.« Mikor Petőfi megvált Vachottól, elment a fővárosból. A vadászkürtben tartották meg a bucsu-lakomát. Ott volt Sárossy Gyula és Szemere Miklós. Ez utóbbi na­gyon megharagudott Pető­fire azért, mert Petőfi tréfá­ból azt mondta neki, hogy csak azért jött fel a fővá­rosba, hogy arczképét valamely divatlapban kiadas­sa. A vadászkürti bucsulakoma után Petőfi nem so­kára ismét visszajött a fővárosba s az Életképekben adatta ki útirajzait, melyekért Frankenburgnak igen sok kellemetlensége volt. Lapjának azon barátait, a kiket Petőfi megsér­tett, mind elvesztette. Egy ízben Lisznyai és Petőfi kíséretében értekező Győrbe ment, a­hol Kovács Pál vendégszerető házában igen szives fogadtatásra talált. Balogh Kornél akkori alispán Petőfi tiszteletére nagy lakomát adott. Ott volt a város színe-java, hanem Petőfi nagyon rosszul érezte magát, általában nem szeretett a szalonokban időzni.­­Egy ízben »Egri hangok« czímű költeményével az Életképek által hir­detett 4 aranyos pályadíjat nyerte el. Mikor értekező Bécsbe ment, Petőfi igen szép verset írt emlékköny­vébe. A felolvasót zajosan megéljenezték. Szász Károly olvasta fel még J­é­k­e­y Aladár Egy az Isten cz. költeményét és R­a­d­ó Antalnak Petrarcából for­dított 10 szonettjét. Ezután a folyó ügyek következtek. Titkár je­lenti, hogy Széll Piroska kisasszony Petőfi 1848-ks kokárdáját ajándékozta a társaságnak, melyet Petőfiné készített és utóbb Arany Jánosné birtokába jutott. Gyulai Pál Arany János tajtékpipáját és ked­­vencz gyufatartóját ajándékozta a társaságnak. Teleki Sándor grófné a nagybányai hölgyek ne­vében köszönetet mondott a társaságnak Bartók Lajos megválasztásáért. Kolossi Lajos Horáczius költeményeinek fordítását küldte meg ; bírálat végett Baksai Sándornak adatott ki. Az Arany-óda megírá­sára L­é­v­a­y Józsefet kérik fel. Ezzel az ülés vé­get ért. Helyi hírek. — A főváros közoktatási bizottságának reál- és szakiskolai albizottsága ma A1 k­é­t tanácsnok elnök­lete alatt ülést tartott. Elővették azon munkálatot, a­melyet Vidéky indítványai szerint a felső iparrajz­­iskola újjászervezése felől a felső iparrajziskola tanári kara kidolgozott. A munkálat azonban bővítés végett visszaadatott, mivel nincs benne elég részletességgel kifejtve, hogy az újon emelendő intézet minő beren­dezéssel, termekkel, tanerőkkel stb. bírjon. A köz­gyűlés egy régebbi utasításából tárgyalták ezután a tandíjak felemelése kérdését a reáliskolákban, mit a fővárosnak a tanügy iránt hozott áldozatai fokozhatlansága tesz indo­kolttá. A bizottság érdemleges nyilatkozat előtt e kérdést kiadta a reáliskolai igazgatóságoknak, hogy a tanulói létszám fluktuácziójáról s mindarról nyilat­kozzék, a­mit e kérdés eldöntésénél figyelembe venni szükséges. — Véres szerelmi dráma folyt le ma déltájban az aradi­ utcza 32. számú házban. Frits Filoména 25 éves hajadon gyári munkásnő jó ideje szerelmi viszonyt folytat bizonyos D­u­b­­­e­­ András 25 éves kovácslegénynyel, a­ki azonban elejétől fogva folyton szerelmi féltékenységgel üldözte a leányt. A férfi ma délben ismét meglátogatta a leányt aradi-utc­a 32. szám alatti lakásán. Jó darabig volt már bent, midőn a szomszédok revolverlövésre riadtak föl, mit egy sikoltás és egy másik lövés követett, majd egy­más után újabb 3 lövés hallatszott. A­mint a szom­szédok a lakásba benyitottak, az előszobában találták a nőt a földön arczra borulva, vérében élettelenül, a szobában pedig a férfi vonaglott vérében. Mind akettő két-két golyósebből vérzett. Azonnal jelentést tettek a terézvárosi kapitányságnál, melynek kiküldött kö­zegei gyorsan a helyszínére siettek s elrendelték mind a kettőnek a Rókus-kórházba szállítását. A férfi még élt, midőn a rendőrség kiküldöttei oda ér­tek, de a kórházba szállítása közben meghalt, s igy mind a kettőnek hulláját a Rókus hullaházába vit­ték. A revolverből, melyet a lakásban a földön talál­tak, 5 golyó volt kilőve, ebből kettő érte a nőt és pe­dig egy a mellén s a másik — valószínűleg menekü­lése közben — a hátán, kettő a férfit, ki a nő meg­­lövése után a saját mellének fordította a revolvert, egy lövés pedig a levegőbe ment. A hullák bonczolása holnap délelőtt­i temetése délután lesz. — Nagy fizetésképtelenség. A S­i­r­á­k­y M. E. helybeli papír-nagykereskedő czég ma beszüntette fizetéseit. A c­ég passzívái mintegy 260.000 frtra rúgnak és leginkább helybeli pénzintézetek vannak érdekelve.­­ Az V. ker. polgári kör ma esti 6 órakor vá­lasztmányi ülést tartott, melyen az első alelnök M­e­z­e­y Mór elnökölt. Dr. Bródy Samu titkár fölolvassa a legközelebb megválasztott elnök H a 111 Tivadar leköszönő levelét. S­t­r­a­u­s­z Adolf a leköszönő levelet egy legközelebb egybe­hívandó közgyűlés elé terjesztendőnek tartja. Bevecseri J. magánúton kívánná Hüttlt rábírni lemondásának visszavé­telére. M­e­z­e­y Lajos ezt nem találja czélra vezetőnek s inkább egy újabb elnökjelöltet kíván felléptetni. Hozzászól­tak még Pichler Nándor, Weisz Berthold, dr. Pollák ülés, dr. Bródy Samu és dr. Mezey Lajos. A választmány az elnök le­köszönését tudomásul vette s elnökválasztás végett újabb köz­gyűlés összehívását határozta el. — Negyvenkét napig ártatlanul elzár­va czimmel nemrég egy közlemény jelent meg egy napilap­ban, mely azt mondja, hogy a fővárosi rendőrségnél egy egyén 42 napig ártatlanul volt fogva. A belügyminiszter tudomást vevén e közleményről, felhívta a főkapitányságot, hogy az ügyet vizsgálja meg s annak eredményéről hozzá tegyen jelen­tést. A vizsgálat megtétetett s az eredmény tegnap terjesztetett fel a miniszterhez. A vizsgálati iratokból kitűnik, hogy a kér­déses egyén, névleg Heim Mihály, bizonyos Török Ist­ván vádlott bűnügyében mint tanú volt megidézve a rendőr­séghez, mely alkalommal kitűnt, hogy nevezett Heim Mihály Budapesten lakás nélkül tartózkodó csavargó, miért is az eljáró rendőrtisztviselő átadta őt a toloncz-osztálynak eltolonczozás végett. Míg azonban a toloncz-osztály Heim illetőségének meg­állapítása iránt tett lépéseket, az alatt Heim megbetegedett és kórházba került. A kihallgatás szept. 25-én történt; ezután mindjárt áttétetett a toloncz-osztályhoz; hol okt. 23-án meg­betegedvén, kórházba került s ott maradt decz. 5-ig, s innét kibocsáttatván, decz. 8-án eltolonczoltatott, így tehát a 42 napi letartóztatás nem áll, amennyiben az illető a 42 napot nem le­tartóztatásban, hanem nagyrészt kórházban töltötte el. Színház és művészet. — Filharmóniai hangverseny. A mai hangver­seny Wagner-emlékünnepély volt. Wagner emlékének volt szentelve. Filharmonikusaink a ke­gyelet adójával járultak az elhunyt nagy mester szel­leme elé, kinek műveivel a hangversenyteremben is már oly sok diadalt arattak. Hódolatuk kifejezését mutatta a műsorozat, melynek négy száma az ő szel­lemét visszhangoztatta. Az emelvényen repkényen körülfont oszlopon az ünnepelt mellszobra volt elhe­lyezve. Wagner műveihez fűződött Beethoven E­r­o­­ica szimfóniája, az ünnepély méltó befejezéseként. Komoly, ünnepélyes hangulatban folyt le e gyász­ünnepély, mely Beethoven és Wagner szellemének mintegy ölelkezését jelezte. Az a magasztos hangu­lat, mely Wagner műveiből oly titokzatosan tör utat magának a hallgató lelkéhez, hatalmába kerítette a közönség hangulatát már a Faust-nyitán­y Faust-nyitányban kiküzdve, míg befejezéséül, a küzde­lem vad viharának lezajlása után, a megnyugvás és kibékülés halk dallamát zengi. Más jellegű a Par­­sifal-előjáték; tartalma a vallási emelkedett­ség érzetét kelti. Kevésbbé érthette meg a közönség a szintén a Parsifa 1-ból vett Nagypénteki varázslat­ot; a szituáczió ismerése nélkül el­veszti jelentőségét. A gyászos ünnepély hangulatá­nak legszebb tolmácsa Siegfried halála volt. Komor hangjai ma nem Siegfriednek, hanem egy szellemóriásnak halálát siratták el: ennek árnya le­begett a közönség lelki szemei előtt e megrendítő ze­nemű hallgatásánál. Egy kolossz porbahullását jelez­ték e gyászhangok. Méltóbb gyászdalt nem is talál­hattak volna. E nagyszabású művet megismételtet­ték. Wagner zenéje után Beethoven Eroica-ja hangzott fel, melynek második tétele, a gyászinduló, ezúttal az alkalomszerűség varázsával és jelentőségé­vel bírt. Hogy filharmonikusaink a zenekar virtuozi­tását és összes kifejezéseit igénybevevő nagy felada­tokkal mily művészi magaslatra képesek emelkedni, azt bebizonyították a mai hangversenyükön is. Erkel Sándor ismételten, mint zenekari dirigens is, a leg­szebb elismerésre érdemesítette magát. Az ő érdeme, hogy filharmonikusaink megmaradtak ama művészi magaslaton, melyen a legkényesebb igényeket is ki­elégíteni képesek. A mai hangversenyen Siegfried halál­á­val és az E r o i­c a-val arattak legnagyobb sikert. Mindkét műben különösen a réz-fúvóhangsze­­rek tűntek ki imponáló játékukkal. A hangversenyen igen nagy közönség volt jelen. A közönség köréből,*) T. szerkesztő úr ! Kitüntetésem alkalmából oly számos üdvözlő irattal tiszteltek meg az ország minden részeiből, részint egykori ta­nítványaim, kiknek száma az 5000-et, részint gyógykezelt be­tegeim, kiknek száma a 60.000-et meghaladja, hogy azoknak egyenkint és külön-külön legforróbb köszönetemet kifejezni képtelen vagyok. Engedje meg ennélfogva mélyen tisztelt szerkesztő úr, hogy becses lapjában rójam le ezen kegyeletes tartozásomat s mondjak hálás köszönetet mindazoknak egyen­kint és összesen, kik rólam ez alkalommal megemlékezni ke­gyesek valának. Engedje meg különösen, hogy azon reám nézve kimondhatatlan becsű s annálfogva legszentebb ereklye gyanánt megőrizendő kegyeletes emlékiratot, melyet a Szi­lágy megyében szétszórtan lakó s különböző életpályákon mű­ködő volt tanítványaim sajátkezüleg aláírva Korbuly Ig­­nácz kir. ügyész ur kisérő levele mellett hozzám intéztek, be­cses lapjában nyilvánosságra hozzam, s az illetőknek szivem legbensőbb szentélyéből hálás köszönetet szavazzak. Többire fogadja stb. B­r. Török József, főiskolai tanár a debreczeni ref. kollégiumban. Az emlékirat szövege a következő : Szeretve és mélyen tisztelt Tanár ur !­alálk­ottak, ki­ket a gondviselés mindenható keze a debreczeni alma ma­tertől és annak szeretve tisztelt kitűnőségeitől egyenkint elválasztva, Szilágymegye határi közt, szerte széjjel szórt, a különböző munkakörök által élőnkbe szabott köteles­ségek sok ágú utáin haladva, ama mindnyájunkat kedvesen ér­deklő legmagasb kitüntetés alkalmából csupán csak a mi örök hálára kötelezett szíveink közös sugallatát követve nagy­ságod elébe egy bár egészen lelki, de nekünk igen igen becses találkozóra sietünk. Ismételjük még egyszer: nem a társadalmi, különben is felmerülő tolakodási viszketegség, hanem csupán a mi szívün­ket átható tisztelet és legbensőbb ,hála vezet nagyságodhoz bennünket. Hiszen ha nságod negyven éven át lankadatlan kitar­tással folytatott közérdekű működésének fénye egész a trónig elhatott s még a nagyok legnagyobbikát, felségesen uralkodó apostoli királyunkat is szólni készteté, mennyivel kevésbbé ma­radhatnánk némák mi, kik nságod kettősen üdvös tanári és orvosi működésének nem csak fényét, hanem lelkileg-tes­tileg egyiránt jótékony melegét is olyan közvetlen közelből élvezők. Szólunk tehát, és szivünk teljességéből szólja szánk, él­tesse az Isten soká-soká teljes erőben és jóllétben aságodat. *) Ezen rovat alatt közérdekkel összefüggő levelek dít­­alanul közöltétnek, a felelősség a beküldőt illeti. A szerk.

Next