Pesti Napló, 1883. március (34. évfolyam, 59-88. szám)

1883-03-01 / 59. szám

hogy élvezhesse közhasznú munkássága jól kiérdemelt gyü­mölcseit, s az ember milliók között messze kimagasló életével hadd lehessen minekünk felemelő példa, alma materünknek egyik legfőbb dísze, sokaknak öröme és sokaknak áldás !!! Mély tisztelettel öröklünk stb. Zilahon, Szilágymegye székhelyén 1882. Mindszenthava 15-én, hálás volt tanítványai Révay Lajos köz- és váltó-ügyvéd, szolgabirói segéd Tasnád, Mihály Károly ügyvéd, Pákay László ügyv., Dusóczky István ügyvéd, Nagy József ügyvéd, ifj. Költő László földbirtokos, Burányi Gyula peéri ev. ref. pap, Kovács Bertalan joggyakor­nok, Kovács István birtokos Érkáván, Török Ferencz ér­­mindszenti ref. pap, Kaizler Ignácz földbirtokos Ér-Szentki­rályon, Szentkirályi Imre ér-szentkirályi birtokos, Lugossy Dezső ér-szentkirályi birtokos, Szentkirályi László szakácsi ev. ref. pap, Bölöni Bálint joggyakornok, Virág László zová­­nyi birtokos, Bölöni Sándor köz- és váltó-ügyvéd Sz.Somlyón, Kovács István köz- és váltó-ügyvéd, szolgabirói segéd, Dombi Lajos kémezi ev. ref. pap, Rózsa László sz.-nagyfalusi ref. lel­kész, Kertész István sz.-bagosi ref. lelkész, Vas Lajos rátóti ev. ref. pap, Miklóssy Gyula tiszttartó Hadadon, Tömösváry Károly tiszttartó Zsibón, Kacsó Albert sződemeteri ref. lel­kész, Matóka József sz.-Somlyói ref. s. lelkész, Balogh József szolgabirói segéd Sz.-Cseh, Katz Miklós végzett gazdász, Far­kas Lajos m. kir. adótiszt, Puskás Sándor kir. tvszéki iroda igazgató, Kaizler Sándor megyei árvaszéki jegyző, Mile Mi­hály zilahi kir. aljárásbiró, Arday Balogh Samu ügyvéd, a Szilágy és vidéke szerkesztője, Korbuly Ignácz kir. ügyész. A Pesti Napló táviratai. Bécs, febr. 28. A képviselőház ülése. A költ­ségvetés tárgyalása folytattatván, Menger emel szót, mert — mint mondja — jelenleg a képviselő­ház az egyedüli hely, hol szabadon lehet szólani. Már a mostani minisztérium kormányra lépte előtt is Ausztria fizette egész Euró­pában a legnagyobb adót, az új adók következtében pedig a földműves tiszta jövedelmének 43°/0-át, a vá­rosi birtokosság pedig csaknem 50°/0-át fizeti adó fe­jében. Szónok ezen viszonyok hatását fejtegeti. Az átalános, nagy érdekekre nézve az abszolu­tizmus az uralkodó, de a különleges kívá­nalmakba minden kis nemzet befolyást gyakorolhat. Szónok panaszkodik, hogy a németek rövidséget szen­vednek és kijelenti, hogy a német elem összpontosí­tása Ausztriában csak a nemzetiség előtérbe állítása által érhető el. Mattus (mellette) a részletes tárgyalás megkez­dése mellett fog szavazni, mert a nemzetisé­gek iránt csakis úgy lehetünk igazságosak, ha a megkezdett után következetesen tovább haladunk. Szónok a balpárti szónokok ellen fordul, kik arról panaszkodnak, hogy a német elem elnyomatást szen­ved és perkorreskálja az előbbi rendszer visszaállítá­sát, mi Ausztriára nézve valóságos szerencsétlenség volna.Beer (ellene) az új adójavaslatokat bírálja és teljesen elveti azokat. Fél, hogy a cseh középiskolák és a cseh egyetem fölállítása következtében a né­met nyelv még inkább háttérbe szoríttatik; az állameszméhez ragaszkodó, szilárd kormányt kíván. Hauszner (mellette) a balpárti szónokok által fölhozott érveket támadja meg és kezdi c­áfolgatni. Daczára annak, hogy Ausztriában 14 millió szláv van, az összes állások kétharmad­részét németek töltik be. A hivata­lokban, az udvarnál és a hadseregben egyaránt a német nyelvet használják. Szónok szeretné, ha az ellenzék olyan volna, mint a svájczi németek, kiknek — noha többségben vannak — eszük ágá­ban sincs, hogy a más nemzetisé­­gűeket elnyomják. Ezután­­ a költségve­tésről kezd szólani, számadatokkal bizonyítja be, hogy 1879. óta úgy a kereskedelem, mint a hajózás, a posta-, távirda- és vasutügy roppant mérvben fej­lődött ; kimutatja, hogy a marha-állomány, a vas- és kőszéntermelés szaporodott és meg van győződve, hogy az ország közgazdasági tekin­tetben a fejlődés korszakát éli. Ezután fölhívja azokat, kik ellenzik a költségvetést, hogy bizonyítékaival szemben szintén bizonyítékokat hozzanak föl, végül pedig összehasonlítja az 1876-ki és az 1883-ai költségvetést és bizonyítja, hogy az utóbbi határozottan kedvezőbb. Ezzel az ülés véget ért. Legközelebbi ülés hol­nap lesz. Berlin, febr. 28. A trónörököspár tisz­teletére utólag rendezett ünnepély alkalmából a város fel van díszítve. Rezső trónörökös csaknem egy óra hosz­­száig tartó látogatást tett a szász királynál és Bismarck herczeget, Moltke gr. tábornagyot és a nagyköveteket is meg fogja látogatni. Délután ő felségeiknél nagy diszlakoma volt, melyen Rezső trónörökös és a többi fe­jedelmi vendégek vettek részt. (Ered. sürg.) Prága, febr. 28. A Politik jelenti: Ma Taaffe gr., dr. Rieger és dr. Sebrom konferencziát tartottak a népoktatási törvényjavaslat oly módon való megváltoztatása tárgyában, hogy azt a cseh klub is elfogadhassa. A cseh képviselők azon fára­doznak, hogy a javaslatból hagyassák ki az a határo­zat, hogy a nem német ajkú polgári iskolákban is a német nyelv a kötelező. A kormány határozottan ra­gaszkodik a törvényjavaslat változatlan elfogadásá­hoz. Cseh- és Morvaország szláv ajkú lakossága közt fenálló közép és ipariskolák tárgyában készült em­lékirat nem adatott át. Schrom memoranduma már elkészült. Az a jelentés, hogy ez utóbbi nem követel a kormánytól semmit, képtelenség. Minden valószí­nűség szerint — mondja a Politik — azon kérdés előtt állunk, vájjon a cseh klub még ezután is kö­vesse-e a kormányt vagy sem. — A Narodny Listy egyidejűleg azt jelenti, hogy a cseh klub és Taaffe gróf közt a közoktatási törvényjavaslat megváltozta­tása tárgyában folytatott tanácskozások eredmény­telenek maradtak. Taaffe gróf minden pótjavaslatot elvetett, mert az urak házában a középpárt hívei eze­ket úgy sem fogadnák el. A lengyelek is határozottan ellene vannak minden további változtatásnak. Ez a cseh klubnak ma adatott tudtára. Ha, mint előre látható, a közoktatási törvény hívei a szavazásnál e kérdést klub­kérdésnek jelentik ki, ekkor Trojan, hivatkozva a klub alapszabályaira, a maga és az ifjú csehek pártja számára meg fogja őrizni a szavazásnak teljes függetlenségét. A konzer­vatívok és Clam Martinitz azt hiszik, hogy a közok­tatási törvényre a majoritás biztos, még az esetben is, ha 15 cseh képviselő szavaz ellene. Trojan hatá­rozottan kijelentette a klubban, hogy e kérdésben nem megy bele semmiféle kompromisszumba, s telje­sen a nemzetiségi szempontok szerint fog eljárni. A Politik szerint a kormány megbízta a prágai helytartóságot, hogy Rohling antiszemita agitácziója tárgyában vizsgálatot indítson, s annak eredményét a kormánynyal tudassa. Páris, febr. 28. A Temps azt hiszi, hogy ama lépések, melyeket Angolország Libanon kormányzó­jának érdekében tett, méltó bizalmatlanságot kelte­nek a portánál, mely még nem feledte el, hogy Duffe­­rin lord a szíriai mészárlások után Szíriában ugyan­azon kormányzást indítványozta, melyet jelenleg Egyiptomban alkalmaz. Páris, febr. 28. A Temps londoni távirata je­lenti : Tissot és Granville a tárgyalások megszakítása és Duclerc nyilatkozata óta Egyiptomra nézve nem értekeztek. A Temps hozzáteszi, hogy Francziaország cse­lekvési szabadságát visszaveszi. Páris, febr. 28. A Temps londoni távirata meg­­c­áfolja a Morningpost amaz állítását, hogy Challe­­mel-Lacour franczia külügyminiszter Tissot nagykö­vetnek oly utasításokat adott volna, melyek Duclerc utasításával ellenkeznek. Páris, febr. 28. A Havas-ügynökség jelenti Alexandriából: Második kérvény forog kézen, mely védelmet kér a hatalmaktól azon esetben, ha az an­gol csapatok Egyiptomot elhagyják. Dublin, febr. 28. Dublin grófságban a konzerva­tív párti jelölt, Harman ezredes választatott kép­viselővé a nemzeti párt jelöltje ellenében. Washington, febr. 28. Freilighuysen a szenátus­ban­­jelentette, hogy a kormány rosszalja az Egye­sült­ Államok limai követének, Patridgenek azon tet­tét, hogy Anglia, Olaszország és Francziaország kö­veteivel egyezségre lépett az iránt, hogy Chile és Peru a viszályok megszüntetésére szólíttassanak föl. Ennélfogva Patridge követségi állásáról visszahi­vatott. Róma, febr. 28. A hírlapok jelentése szerint a rendőrség több trieszti menekültnél hármotozást tartott és közülök hármat elfo­gott. Még több elfogatás is várható. Róma, febr. 28. A rendőrség még hat egyént fogott el. Azt hiszik, hogy az elfogot­­tak közt olyanok is vannak, kik részesek a petárda-ügyben. (Ered. sürg.) Pétervár, febr. 28. (Pol. Korr.) A f. hó 24-iki nagy katonai tisztelgés után a czár az egybegyült csapatfőnököknek kijelentette, hogy a moszkvai koronázásnál az összes gárdacsapatok fe­lett szemlét fog tartani. Minden egyes gárda-ezredből egy kombinált század fog Moszkvába menni. (Ered. sürg.) London, febr. 28. A Pol. Korr. jelentése : Angol kormánykörökben nem minden ag­godalom nélkül nyilatkoznak a helyzet felől London­ban, a­mióta a bazai és kordofani helyőrség a Mah­­dinak magát alávetette és El-Obeid erőd is elfoglal­tatott. Kitűnt ugyanis, hogy az egyiptomi csapatok elégtelenek a felkelés leverésére, másrészről pedig pótcsapatokat Egyiptomból küldeni nem lehet. A dunai értekezlet. (Ered. sürg.) London, febr. 28. A Pol. Korr. jelentése szerint a Barrére-féle javaslat minden ellen­tétes hír daczára el van fogadva. Ausztria-Magyaror­­szág esetleg megengedhetőnek tart némely módosítást és ha Románia hozzájárul a konferenczia határozatai­hoz, akkor a konferenczia e módosításokat szankc­io­­nálni fogja. A zárjegyzőkönyv aláírása úgy fog meg­történni, hogy Románia hozzájárulása és az érintett módosítások eszközlése ki nem lesz zárva. Páris, febr. 28. A Havas-ügynökség jelenti Londonból: Az Oroszország által, a Sulina-torko­­latban való hajózás védelmére kért biztosítékok fö­lötti tárgyalások folytattatnak. A véleménykülönb­ségek inkább alakiságra, mint lényegre vonatkoznak. Az orosz ajánlat részletei fölött való megegyezés lé­tesítése után a Duna-értekezletnek még valószínűleg két ülést kell tartania, hogy a bizottság működési ideje meghosszabbittassék és hogy a tett indítványok elfogadtassanak. London, febr. 28. A Duna-értekezlet mára kitűzött ülése holnapra halasztatott. Közgazdasági táviratok. Szabadka-újvidéki vasút. Újvidék, febr. 28. (B. K.) A szabadka-újvidéki részvonal bejáró bizottságának több tagja ma reggel Bánovics főfelügyelő vezetése mellett meg­szemlélte a dunai híd munkálatait. A Duna mellett a nagyhírű Pétervárad erőddel és az Alpesek végső nyúlványainak festői hegyvonalával szemben most e helyen óriási munkatelep terül el, mely a híd és az alagút építése végett létesíttetett. Számos, a pillérala­pozó kaisszonok számára szükséges légsűrítő gép, propellerek, emelő gépek, a 300,000 métermázsányi kőanyag egy nagy része van itt elhelyezve. A parton egy nagy árvízsodorta iszapréteg terül el. A magas töltés közel a hídfőig készen van. Át­­ellenben, közvetlen a hídfőnél van az alagút nyílása. A társaság átment az ötödik pillérhez, melyen most serényen dolgoznak, miután Wagner főmérnök kezdeményezésére sikerült új rendszerű dinamit-rob­­bantásokkal nagyon gyorsan alapot nyerni a szikla­talajból és a télen az óriási jégnyomás ellen a vaska­zánokat, melyeket ez behorpasztott, megmenteni, ha­bár a jégzajlás az erős jégtörőket is elhajlította. A társaság néhány tagja leszállott a víz alatt folyó munkálatokhoz, azonban itt a nagy légnyomás és sár kellemetlenné teszik a tartózkodást. A munkások, a­kik néhány óra hosszat is kitartják a vízalatti mun­kahelyen, villamos lámpák mellett dolgoznak. A tár­saság ezután fölment az alagúthoz és innen a vona­lon végig az állomáshoz. Fél 10 órakor a bizottság minden tagja ismét összegyűlt a pályaudvaron s a vonat legelőbb a Duna melletti vizállomáshoz ment, mely most ideiglenesen a szolgálatot ellátja és ezután, a nélkül, ,hogy vala­hol tartózkodás lett volna, visszament Ó-K­érre, a­hol nagy néptömeg várta a bizottságot. S­a­j­t­a­­ plébános meleg szavakkal üdvözölte a bizottságot, melyekre K­­­­­é­n­y­i osztálytanácsos köszönőleg válaszolt. Rövid tartózkodás és reggelizés után, mely utóbbi alatt az evangélikus lelkész köszöntőt mon­dott a vasút képviselőire, a­kik a népet szorgalomra, pontosságra és józanságra oktatják, visszaindult a bi­zottsági vonat. Okér mögött a pálya a Mostanga-Bárát egy nyílt, vasszerkezetű és 6 méter nyílással biró áteresz segélyével lépi át s nemsokára a Chotek grófok bir­tokait, Alpárt, Irmovát, Kiszácsot, Pirost érinti. A gr. Chotek-család itt nagy áldozatokat hozott a ter­melés és talapjavítás érdekében, a­melyek elég szem­beszökően nyilvánulnak a mivelés alatt álló földek kitűnő állapotában, a melyeken jelentékeny dram­iro­­zási és öntözési művek támogatják a gazda fáradozá­sait s biztosítják a jövedelmező termést. Ókér után a legközelebbi állomás K­i­s­z­á­c­s. A vonatot itt is nagy embertömeg várta és a plébános üdvözölte a bizottságot. E két kis állomásról nem igen lehet figyelemre méltót mondani. Néhány percz múlva to­vább indult a vonat, Újvidék nagy végállomás felé. A 259 kilométertől a pálya (5 pro­milla arány­ban) 1140 méternyi hosszúságban emelkedni kezd, hogy lehetővé tegye a Ferencz József-csatornán való átkelést. E hajózási csatornán a pálya egy 30 méter fesztávolsággal biró vasszerkezetű építményen halad át s ezenkívül töltése több 3—4 méteres átereszszel bir a Chotek-féle földek vizeinek lefolyására. A csatornás híd mögött hasonló ellensejtő van, hogy ismét a természetes terepre lehessen jutni és innen a vasút kis töltéseken át vonul Újvidék állomásig, a várost keleti félkörben körülvéve. Újvi­dék állomás jelentékeny terjedelemben és 2—3 méter feltöltési magassággal van kiépítve. Ezen állomás, eddigelé a vonal végpontja, egy 1. osztályú felvételi épülettel, egy nagy, három kapus áruszínnel, egy 60 méter hosszú ágyurakodóval, gabna raktárakkal, híd­mérlegekkel és a vízbeszerzésre minden szükséges ké­szülékkel bír. A vízbeszerzés ez ideig itt szintén nincs végleg létesítve, egy ideiglenes vágány visz a Dunáig, a­hon­nan a víz egy ideiglenesen berendezett víz­állomáson szereztetik be, melyet a bizottság tagjai már reggel megszemléltek. A pályaudvar végén és összeköttésben ezen ideiglenes vágánynyal egy sínszalag létesíttetett, mely a mozdonyok megfordítását lehetővé teszi, miután ezen állomáson nincs fordító korong fel­állítva. Újvidékre a vonat 3 órakor érkezett meg ismét. Az egész nagy pályaudvart ezrekre menő embertö­meg lepte el, mely a bizottságot lelkes éljenzéssel fo­gadta. Radovanovics polgármester lelkesült szavakkal üdvözölte a bizottságot, melyekre K­­­­­é­­n­y­i osztálytanácsos köszönőleg válaszolt, megje­gyezvén, hogy a kormánynak kétségtelenül gondja lesz reá, hogy a város jogos igényeit kielégítse. A be­vonulás a városba diadalmenethez hasonlított; a hosz­­szú kamenitzi és az úri utcza minden háza zászlókkal volt díszítve. A város képviselői arról panaszkodnak, hogy a pályaudvar kicsire van építve és nem lesz ké­pes a helybeli nagy forgalomnak eleget tenni. De ez nem hiba, mert a pályaudvar, dac­ára, hogy első osz­tályú, könnyen megnagyobbí­tható lesz, ha szükséges­nek mutatkoznék. A jegyzőkönyv a megtörtént bejárás­ról még ma fel fog vétetni. A bizottság befejezte mun­kálatát. Az építési vállalat a budapest-zimonyi vasút és szárnyvonalai 416 kilométernyi össz­ hosszából a mai nappal 18 havi rövid munkaidő után már 300 kilo­métert készen adott át a forgalomnak. A szabadka­­újvidéki második vonalrész ennélfogva a szerződésileg megállapított határidőnél három hóval hamarább adatott át teljes forgalomképen a kormánynak, illet­ve a magyar államvasutak igazgatóságának. A szerződés értelmében az ujvidék-zimonyi har­madik vonalrésznek a belgrád-alexinácz­nisi vonallal egyidejűleg kellene megnyittatnia, legkoraibb határ­időül azonban a szerződés megkötésekor 1884. évi jú­nius 1-je vétetett fel. Az építési vállalat építkezéseit nem akarta a szerb vasutak befejezésétől függővé tenni, minthogy ezen befejezés még korántsem várható a közel­jövő­ben, hanem arra törekszik, hogy munkáit még a jelen év folyamában befejezhesse s van is alapos kilátás, hogy a még hátralevő 116 kilométer 1883. végén a közlekedésnek át fog adathatni, miután a Pétervárad és Csertanovcze melletti két nagy alagút nagyjában már egészen készen van és az Újvidék melletti dunai híd építési munkálatainak haladása jelenleg oly ked­vező, hogy a jelen év végéig már ezen a hídon is le­hetséges lesz a közlekedés. A vonal valószínűleg csak márczius 3-án fog tényleg a közforgalomnak át­adatni. A bizottság holnap visszautazik Buda­pestre. Újvidék, febr. 28. (O. É.) A bizottság Verbász­­tól Újvidékig befejezte vizsgálatát s általában min­dent rendben talált, úgy, hogy a megnyitásnak semmi akadálya nincs. A Ferencz József csatorna előzőleg megvizsgált támfalakkal bíró vasszerkezetű 35 méter átmérőjű szép hídját is megnézte a bizottság. Újvidék állomása a Duna-mederben 4x­2 méter magasságú töltésen fekszik, mely a Dunáig 9-re emelkedik. Még 2 őrházzal, összesen 68 őrház, 7 állomás vizsgálta­tott meg. Újvidék város nevében a bizottságot vissza­­érkeztekor Péczi P­o­p­o­v­i­c­s István tanácsnok üd­vözölte. Azután ünnepélyes bevonulás volt a fellobo­gózott Kanevitz-utczán.­­ Az eljárásról szóló jegy­zőkönyv elkészülte után a vasút üzletképességének kérdése fog tárgyaltatni és jegyzőkönyvbe vétetni. A megnyitási határidő holnap délelőtt tűzetik ki. Má­jusig csak vegyes vonatok fognak közlekedni. A bi­zottság holnap délután indul és márc­ius 2-án reg­gel érkezik Budapestre. Újvidék, febr. 28. (O. É.) A tanárok által ren­dezett hangversenyt a vasúton jött vendégek meglá­togatták. A hangverseny azért tűzetett ki a mai napra, hogy a magyar tanulók segélyegyletének, melynek javára tartozik, több jövedelme legyen, mi­vel németek és szerbek ilyen hangversenyt különben nem szoktak látogatni. (Ered. sürg.) Bécs, febr. 28. Az osztrák hitelintézet ma este tette közzé a mérleget. E szerint az intézet 1882. évi zárszámadásai 4.823.000 frt tiszta nyereményt tüntetnek föl, melyből részvényenként 15 frt osztalék fizet­tetik. (1881-re a tiszta nyeremény 5.272.914 frt és az osztalék 17.50 frt volt. Szerk.) Bécs, febr. 27. A hitelintézet igazgató-tanácsa elhatározta, hogy a közgyűlés elé következő indítvá­nyokat terjeszti: 1882-re részvényenkint 15 frt osz­talék fizettessék ki, a tartalék-alaphoz 488.000 frt csatoltassék, a tiszta nyereség maradéka — körülbe­lül 16.000 frt — pedig uj számlára könyveltessék. A 6°/0-os magyar aranyjáradék konvertálásából az év végéig befolyó nyeremény az 1882. évi nyereményhez van csatolva. Bécs, febr. 28. A bécsi Bankverein múlt évi üzletforgalma 2.000.517 forint tiszta hasznot mutat ki. Az igazgatóság azt indítványozta, hogy a tarta­lékalap alapszabályszerű dotálása után részvényen­ként 7 frt osztalék fizettessék ki, 90.697 frt pedig új számlára könyveltessék. Berlin, febr. 28. A porosz és az osztrák vasutak értekezletei a német-osztrák szövetkezeti tarifák rész­leteinek megállapítása tárgyában ma kezdődtek meg. (Ered. sürg.) Varsó, febr. 28. A Pol. Korr. je­lentése : A Visztula orosz szakaszának szabályozásá­ra az idén 12000 rubel van a költségvetésbe felvéve. A szabályozási munkálatok már a tavaszszal foganat­ba vétetnek. A bécsi értéktőzsdéről. (Ered. sürg.) Bécs, febr. 28. A mai e­s­t­i t­ő­z­s­­de mozgalmasan folyt le, az osztrák hitelintézet mérlegéhez csatolt kombinácziók miatt. Árfoly­amok 5x/2 órakor: Osztrák hitel­részvény 314.75. Magy. hitelrészvény 317.25. Anglo­­osztrák bank 122.—. Uniobank 119.90. Bécsi bank­egyesület 114.60. Magyar leszámítoló bank —.—. Osztrák államvasut 342.50. Déli vasút 143.80. Ká­­roly­ Lajos vasút 309.75. Elbevölgyi vasút 230.—. Bécsi tramway 224.60. Dunagőzhajózási részv. —.— . Magyar 6°/0-os aranyjáradék —.—. Magyar 4°/0-os aranyjáradék 89.42 x/2. Magyar 5°/0-os papirjáradék 87.40. Májusi osztrák járadék 78.37 x/2. Német biro­dalmi márka 58.57 x/1. 20 frankos ar. —.—. Alpesi részv. —.—. Kassa-oderbergi v. r. —.—. Bécs, febr. 28. (Osztrák értékek zárlata.) Osztr. hitel­részvény 814.—. Déli vasutrészvény 143.80. 4°/0-os aranyjára­dék 97.40. Londoni váltóár 119.80. Károly­ Lajos vasutrészv. 309.50. 1864. sorsjegy 169.—. 4­2% ezüstjáradék 78.65. 1860. sorsjegy 130.—. Török sorsjegy 25.50. Angol-osztrák bank­­részvény 122.—. Osztrák államv.-részvény 341.80. 20 frankos 9.49—. 4­2% papirjáradék 78.37. Osztr. hitelsorsjegy 171. —. Osztrák-magyar bankrészv. 828.—. Cs. kir. arany (vert) 5.63. Német bankváltók 58.50. Nyomott. Bécs, febr. 28. (Magyar érték zárlata.) Magyar földte­­herm. kötv. 98.75. — Erdélyi földteherment. kötv. 97.—. — 57.7. -os magy. földh. int. zálogl. 101.—. Erdélyi vasut-részv. 165.75. — 1876. m. k. v. áll. els. kötv. 95.—. — Magy. nyer. k. sorsjegy. 117.75. — Szőlődézsmaválts. kötv. 97.75. — 6°/6-os aranyjáradék 119.90. — Tiszai és szeg. köles. sorsjegy 110.25. — 4%-os aranyjáradék 89.25. — M. orsz. bankrészvény —... — Magyar vasúti kölcsön 135.50. — Magy. hitelb.-részvény 315.50. — Alföldi vasut-részvény 170.50. — Magy. északkel. vasut-részv. 164.10. — 1869. m. kel. v. áll. els. kötv. 90.90. — Tiszav. vasut-részvény 248.75. — M. resz. és váltób. részvény 98.25. — Kassa-oderbergi vas. részv. 146.25. — 5°/0-os papir­­járadék 87.35. — M. jelzálog hitelb. rész. —.—. — Adria m. teng. gőzh. részv. —. —. Bécs, febr. 28. (Esti tőzsde.) Osztr. hitelrészvény 814.50. Osztrák államvasuti részvény 342.40. Uniobank —.—. 1860. sorsjegy —.—. Angol-osztrák bankrészvény 122.—. 20 frankos 9.49—. — Déli vasutrészvény 143.90. Magyar hitel­­részvény 317.—. 1864. sorsjegy —.—. Magyar 4%-os arany­járadék 89.37. Károly­ Lajos vasutrészv. 309.75. Osztrák papír­­évjáradék 78.85. Osztrák 4%-os aranyj. 97.60. Gyengült. (Ered. sürg.) Bécs, febr. 28. Az esti magánforra­dalom nagy ingadozás között folyt le. Kilencz órai zárlat: Osztrák hitelrészvény 314.50 (319 után). Ma­gyar hitelr. 317. A bécsi gabonatőzsdéről. (Ered. sürg.) BÉCS, febr. 28. A mai gabna­­tőzsdén szilárdabb irányzat uralkodott, mivel a ked­vezőtlen időjárás és a szilárdabb budapesti és new­­yorki árfolyamok buzdítólag hatottak a spekuláczió­­ra. Búza tavaszra 10.06—10.09 frton köttetett, ten­geri május—júniusra 6.83 frton kerestetett. Jegyeztetett: Búza tavaszra 10.02— 10.07, búza május—júniusra 10.0­7 x/2—10.121/,, búza őszre 10.45—10.50, magyar rozs 7.80—8.10, rozs tavaszra 7.60—7.65—, rozs őszre 7.80—7.85, ten­geri kész áru 7.65—6.85, tengeri május—júniusra 6.80—6.85, tengeri jul.—aug.-ra 6.90—6.95, zab kész ára 6.55—6.75, zab tavaszra 6.85—6.95, zab őszre 6.80—6.95. Külföldi árutőzsdék zárlatárfolyamai.*) — Febr. 28-án. — Béla. Busa márcziusra...............• • • 19.50 11.41 -1­0.01 » májusra.................... 19.80 11.58 -1­0.07 ROSS márcziusra............. 14.20 8.31 -1­0.dl » májusra.................... 14.40 8.42 —0.06 01a] helyben................... 39.— 22.81 —0.16 » májusra................... 38.90 22.75 —0.10 » ..­...................................... —. — —. — — 0. — Szállítási dl] I Budapestről .... 5.95 3.47 — o.— *) Gabona-szállítási dij vagyon-rakományokban 100 ki­­lokint értendő. Beviteli vám Németországba 100 kilo búzáért, rozsért és zabért 1 márka, lisztért 21/1 márka. Beviteli vám Svájczba 100 kilo gabonáért 0,30 frank, lisztért 1 frank. Át­számítási árfolyam a német piaczokra 100 márka vista 58 frt 50 kr. — Párisra 100 frank vista 47 frt 40 kr. Külföldi értéktőzsdék zárlatárfolyamai.**) — Febr. 28-án. — **) A fentebbi árfolyamok az illető tőzsde helyi szokásai szerint me­diára, ultimóra vagy készpénzben értendők s e szerint a bpesti egyen­­érték is akképen szól. A készpénz-árfolyamok K-val, a media-árfolyamok M-mel, az ultimo-árfolyamok U-val vannak megjelölve. Magától értetődik, hogy a fenti átszámításokhoz még a tranzakc­ió-költségek, továbbá pro­­longáczió és ultimó-ár­folyam­okhoz azonkívül még a mindenkori budapesti prolongáczió-tételek is számításba teendők. Berlin, febr. 28. (A tőzsdéről.) Nyugodt irány­zat mellett, magasabb megnyitási árfolyamok el­adásra késztettek. Játékpapírok bank- és vasúti rész­vények árfolyamai nagyobbára tartvák. Bányaérté­kekben az üzlet pang. Orosz értékekben az irányzat szilárd. — Utótőzsde : Déli vasutrészvény 246.60. Orosz bankjegyek —.—. Hitelrészvény 547.50. Osz­trák államv. részv. 584.50. Károly Lajos vasp. részv. 132.25. Zárlatkor gyengült. Perla, febr. 28. (Zárlat.) 3%-os franczia járadék 81.05. Osztr. államv. részv. 722.—. Osztr. földh. részv. —.—. 6%-os magyar aranyjárad. —.—. — Magy. vasuti­ kölcsön —.—. — Unicbank-részv. —.------5%-os magyar papirjárad. —. — Magy. országos b. részv. —.—. — 5%-os franczia járadék 115.67. — Déli vasúti részv. 812.—. — Franczia törleszthető járadék 81.55. — 4%-os osztr. aranyj. —.—. — Magy. jesz. hitelb. részv. —.—. — 4%-os magy. aranyjárad. 75.%. — Magy. resz. és váltób. részv. —.—. Emelkedik. Frankfurt, febr. 28. (Esti t.) 4­2% papir-járadék —.—. — 4‘2°/o ezüst-járadék —.—. — 4% magy. ar.-jára­­dék 76.18. — Osztr. hitel-részvény 274.50. — Osztr. államv. részv. 298.12. — Déli vasút részvény 122 75. — Magyar-Gács­­orsz. vas.-részv. —.—. — Bécsi váltóár —. — M. resz. és váltób. részv. —.—. — 4% osztr. ar.-járadék 83.06. — M. o­szágos b.-részvény —. — 5% osztr. papir-járadék —. — 5% m. papir-járadék —.—. — Osztr.-magy. bank-részv. —.—. Károly Lajos vasut-részv. 264.25. — Erzs. nyug. vasut­részvény —.—. — Tiszav. elss. kötv. —.— —■ 4%% földhi­telzáloglevél —. — Magy. hitelrészvény. —.—. — Magy. jelzál. hitelb.-részv. —. Szilárd. 1 12 s-13! & §,a S|S­. ° I fi h i ` a a sí $ P á, t 1 a. «7. h Busa folyó hóra............... 26.30 12.47 —0.10 » márcziusra............... 26.10 12.37 —0.— » márcziustól 4 hóra .... 26.40 12.51 —0.10 » májustól 4 hóra..... 27.50 13.03 —0.— L I 8 | t 9 márkás folyó hóra . . . 59.10 17.61 — 0.— » márcziusra.............. 59.10 17.61 —0.06 » márcziustól 4 hóra .... 59.50 17.73 —0.03 » májustól 4 hóra..... 60.30 17.97 —0.— Olaj folyó hóra............... 102.— 48.35 —1.95 » márcziusra............... 108.50 49.06 —1.24 » májustól 4 hónapra. ... 98.— 46.45 -1-1.47 » a­z utolsó hóra........ 82.— 38.89 -1­ 0.24 SIGSI folyó hóra............... 53.25 28.04 -10.1S » márcziusra............... 53.50 28.17 » májusról 4 hónapra. . . . 54.— 28.44 -1­ 0.18 » a­z utolsó hóra........ 53.— 27.91 -1­ 0.— Siállítási díj: Budapestről ... .2­­8.27 8.98 -0.13 Búza, liszt csendes, olaj szesz szilárd. Időjárás : változó: Berlin. Brna ápril—májusra...... 185.25 | 10.84 -f-0.01 » június—júliusra.. 190.25 | 11.14 -f-0.01 ROZS ápril—májusra..... 187.25 8.03 —0.05 » május—júniusra.. 189.50 8.10 —0.04 Zab ápril—májusra.......122.— 1 7.14 —0.— » május—júniusra ..... 122.75­­­7.18 —0.02 01a] ápril—májusra..... 78.90­­ 46.15 —0.79 » szept.—októberre .... 61.60 86.04 —0.32 SgeSS ápril—májusra..... 58.90 31.58 —0.89 » augusztus—szept.-re ... 56.20 32.88 —0.38 Szállítási dl]: Budapestről .... —.— —.— —0.— Búza, rozs, zab, olaj, szesz lanyha. Összehasonlításul: Berlin Frankfurt az e87id0in bPesti zárlatárfolyam Értékpapír gT~~ f é „ árfo- |fc~ árfo- ffcg 0®:® J®4! pénz (ára fram fii fr»“ JfS 3 FN­ 1*1 I­ Magyar értékek: 4%-os arany jár..............XJ 76.20 89.76 —•— —.— 89.40 89.60 6%-os arany jár...............U 102.30 119.81 102.43 119.99 119.80 120.— Papír járadék.................U 74.70 87.72 74.81 87.85 87.55 87.75 Kereti val. els. I. kib.. .K — 90.75 91.25 4*/»%földh. int. zál. ler.K — 80.— 93.60 93.75 94 Hitelbank részv.............U — 317.50 318.— Leszám. bank részv.... U —•— —.— —•— —.— 99.— 99.50 Kassa-oderb.vasus..........K 62.60 146.48 —•— —.— 146.— 147.— Magyar-galicz. vasút..K —.— — 139.37 163.07 162.50 163.50 Osztrák értékek. Arany járadék...............U 83.— 99.84 83.06 97.36 97.30 97.60 5%-os papír-járadék... U 79.20 97.29 79.18 92.82 93___ 98.25 Ezüst-járadék.................U 67.— 78.56 67.— 78.50 78.50 78.75 Papir-járadék.................U 66.90 78.60 66.68 78.25­ 78.35 78.60 Osztr.­m. bankrészv___K —.— —.— 707.50 827.78 828.— 880.— Osztr. hitelrészv..............U 547.— 311.90 275—. 314.05 315.70 316—­ Osztr. államvasp. részv.U 584.— 339.20 293.— 340.83 341.— 342.— Galicziai vaspálya........U 132.10 309.— 264.50 309.84 — Déli vasp. részv...............U 246.— 148.71 122.75 144.34 144.— 144.50 Váltó Bécsre...................... 170.60 58.58 170.60 58.58 — Orosz papírpénz.............. 204.80 119.81 —.— —.— —.— — Átszámítási árfolyam 100 márka 58 frt 50 kr.­­ A kis sorsjáték húzásai. Febr. 28-án. Brünn 80 48 55 46 22 Meghaltak Budapesten. — Febr. 26—27.— Foltán Mária 32 é. cseléd, VIII. k. bérkocsis­ u. 31, rák. Kocsis Mihály 44 é. kocsis, VII.k. Kerepesi-u. 78, csonttörés. Stefan József 57 é. napszámos, lakástalan, tüdővész. Dér József 27 é. napszámos, V. k. nádor-u. 8, tüdövész. Kruppa József 54 é. gazdatiszt, útról, agytüdös. Bősei Ferencz 42 é. szobafestő, VII. k. bodzafa-u. 18, ön­gyilkos. Hahn Anna 3 é. asztalos leánya, VII. k. százház 12, agykérláb. Bednarszky Lajos 3 é. napszámos fia, V. k. Visegrád­ u. 22, bélhurut. Bak István 19 é. tanuló, VI. k. nagymező­ u. 11, tüdőgümő. Stocker Sebestyén 75 é. napszámos, szegényház, aggkor. Neubauer Mária 73 é. mosónő, szegényház, tüdőlob. Fiedler Ferencz 2 é. czipész fia, VII. k. szövetség-u. 32, vör­­heny. Bödör József 31 é. kocsis, Vili. k. Madách-u. 7, tüdővész. Lukács Ádám 18 é. tanuló, II. k. Albrecht-u. 22, tüdővész. Szioler Ernesztine 58 é. napszámosnő, I. k. Logody-u. 95, tü­dővész. Hancsus János 20 é. munkás, VII. k. Hiksa­ u. 19, tüdőgümő. Sas János 16 é. földmives, útról, hashártyalob. Priebl Ferencz 5 é., I. k. Gellérthegy, 1660, roncsoló torokláb. Záborszky Heler Vilma 37 é. ügyvéd neje, I. k. bécsi kapu-tér 1, szívbaj. Muich Mikodem Erzsébet 60 é. szolga neje, I. k. alkotás-u. 15, tüdőbüdös. Inleitner Ádám 34 é. követő, VII. k. Wesselényi-u. 53, rögtöni halál. Időjárás február 28. reggeli 7 órakor. Az időjelző-intézet távirati jelentése. Jelek magyarázata: © — szélcsend, O — tiszta, derült ® — ·/* felhős, O - »/• felhős, 0 — % felhős, O - borult^ • 1 — eső, 40. — hó, A — jégeső, 3 — köd, OO — gőz, £■’ — zivatar villám, (n) — csapadék mm.-ben. Áttekintése a mai időjárásnak : Európában: A nagy légnyomás (772—774) a kontinens nyugati, a depresszió (750—752) annak északi ré­szében van. Északon erős szelekkel az idő többnyire borús, csapadékokkal, délen csendesebb, derűs. A hőmérséklet na­gyobbodott nyugaton, kisebbedett keleten. Hazánkban: Többnyire északnyugati és nyugati, helyenkint erős szelek mellett a hőmérséklet nyugaton na­gyobb, keleten kisebb lett. A légnyomás mindenütt, főleg északnyugaton jóval kisebbedett. Az időjárás általában vál­tozó, derűs borússal váltakozik. Északkeleten éjjel fagyott, dél­nyugaton enyhe. Csapadék helyenkint többnyire kisebb meny­­nyiségben volt.­­ Az e hó 22-én előre jelzett idő változó jel­legével végéhez közeledik s jövőre boruló jelleget öltve enyhe, csapadékosabb lesz. Kilátás a jövő időre : Hazánkban: Többnyire felhős-borús, szeles, csapa­dékos időt várhatni, közbe kerülések nyugaton futólag le­hetnek. Állomások a . ‘tíz a Fe*r ______________ iw ' (1—18) fokban | I Arad . . . 63.5 iD 4­0.5 — 1 • Besztercze . . — ■ — — — — Beszterczebánya 58.6 1 ENy 3 0.1 — 00 Budapest . 61.5 Ny 4 3.2 — •­ Csáktornya. . 02.6 EK 1 0.2— 0 Debreczen . . 61.5 DK 2 — 1.0 — *• Eger . . . 62.2 ENy 1 — 1.0 —­­ 0 Eszék . . . — — — 1 — 1 — Fiume . . . 66.5­­ 4.2 — 0 Késmárk . 61.6­­ — 1.0 — 0 Keszthely . . 04.8 EK 2 1.9 — 0 Kolozsvár . . 62.2 Ny 2 — 4.8 — 0 Magyar­óvár . 63.2 Ny 4 8.0 2 •­ Akna-Szlatina . 61.5 DK 1 — 4.4 — 1 *• Nagy-Enyed . 65.5 K 1 — 1.5 — 0 Nagy-Szeben 62.7 DK 1 — 7.4 — 0 Nagyvárad . 62.8 EK 6 — 1.1 IS- 2 -£0 Orsova . . 65.1 Ny 2—1.4 — 0 Pancsova . . 84.8 D 1 0.8 — *3 Selmeczbánya . 62.8 Ny 6 0.0 4ft 5 -£0 Sopron . . . 64.1 ENy 1 5.8 3 •­ Szatmár-Németi 60.5 D 2 — 1.0 — Szeged . . . — — — — — Sepsi-Szt-György 61.5 ENy 4—8.0 — 0 Szolnok . 60.8 DNy 2 1.2 0­. 1 0 Temesvár . . 65.4 ENy 2—1.0 — •­ Trencsén 60.2 DNy 2 3.2 0 4 00 Ungvár . . 59.1 DK 5 — 1.8 — 1 00 Zágráb . . 63.5 ENy 5 5.8 — 0 Bécs . . .­­ 63.9 Ny 3 4.4 , 5 • ; Bregenz . . .78.4 ENy 2 5.8 — 0 Konstantinápoly ! — — —­­ — — Lesina . . . — — —­­ — — Póla . . . . — — — — — Prága . . . I 64.5 Ny 4 5.0 2 0 Szulina . .. — — — — — Szerajevó . . 65.2­­ 2.0 — 0 Fővárosi mulatságok. Nemzeti színház. Ma, márczius 1-én: Lahor királya. Dalmá e felvonásban. Irta Gáb­or Lajos. Fordította id. Ábrányi Kornél. Zenéjét szer­zette Massenet, Gyula. Személyek: Alim, Labor királya Gassi Kaled, meghittje Saxlehner E. Seiudia, fővezér Odry Timur, főpap Tallián Zita, papnő Behrné-Nittinger Indra Ney Rája Zsitvay Ind papok. Nép. Katonák. Ind istenségek. Szellemek és tün­dérek. Ráják. Ba­aderek. Fer­ra táncfosnős. Történik In­diában. Kezdete 7 órakor. Holnap, pénteken : A Dani séf fék. V­á­r-u­r­n h­­á­z. Ma, márczius 1-én. Az aradi színház leégése kö­vetkeztében szükséget szenve­dő színészek javára. Czifra nyomorúság. Színmű 4 felvonásban, irta Csiky Gergely. Személyek: Bálnai Gusztáv Bercsényi Bella, buga Adorján B. Sodró Antal Egressy Zsófi, neje Császárné Eszter, rokona Helvey L. Csorna Bálint Újházi Mádi Simon Vízvári Poprádi Endre Náday Tarczali Jenő Mihályi­ Murok Márton Pintér Zegemnyei Parthé­nia Szathmáryné Zegemnyei Zenobia Györgyné Mózesné Vizváriné Tóbiás Sántha Kezdete 7 órakor. Népszinhá­z. Ma, márczius 1-én : BLAHA LUJZA asszony mint vendég: A koldusdiák. Operette 8 felvonásban. írták Zell és Genée. Fordították Ev­­va Lajos és Fái J. Béla. Zené­jét szerzette Millöcker Károly. Személyek: Palmaticza Nowals­ka grófné L.-né Jennei A. Laura Hegyi A. Broniszlava Pálmai L Jan Janiczki Kápolnai Simon Amanovszky Blaha L. Ollendorf Solymosi Wangenheim Szabó Henriczi Komáromi Éva Beregi K. A krakói polgár­­mester Kovács Enterich Újvári Onuphrie V. Kovács Wacla­w Behumi Anicza Vidorné Nemes urak és nők, városi ta­nácsosok, polgári és köznép, kereskedők, bucsusok, diákok, egy városi zenekar, zsidók, vá­rosi és szász katonák, apródok, nyoszolyólányok, zászlóvivők, szolgák, gyermekek, foglyok. Történik Krakóban 1704-ben. Erős Frigyes Ágost uralkodása alatt. Kezdete 7 órakor. Holnap, pénteken . Ugyanaz. Folytatás a mellékleten. Ügyik­ tér. (Az e rovatban közlötteknek sem tartalma­, sem alakjáért a szerkesztőség nem felelős.) Mint elsőrangú befektetési papírt ajánlom a pesti magyar kereskedelmi bank 5° o-os zálogleveleit, melyek biztosítékául körülbelül 33.000,000 frt becs­értékű fővárosi ingatlanok szolgálnak. A jelenlegi záloglevélforgalom circa 8.500,000 frt. Ezen különösen megtakarítások befektetésére igen al­kalmas papírok kaphatók nálam a hivatalos árfolyam szerint manhál­g Budapesten, m. kir. udv. vár­­-Ki U­­­li» «0 •, tóüzér Deák-utca 373

Next