Pesti Napló, 1884. január (35. évfolyam, 1-32. szám)

1884-01-01 / 1. szám

1. szám. Szerkesztési iroda: Ferencziek-tere, Athénjeu­m-é­p­ü­l­e­t. A lap szellemi részét illető minden közlemény a szerkesztőséghez intézendő. Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatnak el Kéziratok nem adatnak vissza. Kiadás-hivatal: Ferencziek-tere, Athenaeu­m-é­p­ü­l­e­t. A lap anyagi részét illető közlemények (előfizetési pénz, kiadás körüli panaszok, hirdetmények) kiadó-hivatalhoz intézendők. Egyes szám 4 kr. Cm1oT­Ac^ IQQ^ F­aíÍjÍ IfjÚttár 1* Reggeli kiadás. 35. évi folyam. Előfizetési feltételek: Postán küldve, vagy Budapesten házhoz hordva reggeli és esti ki­adás együtt: 1 hónapra 2 frt. — 3 hónapra 6 frt. — 6 hónapra 12 frt. Áz esti kiadat póttal különít tudáséért felOlfizetés ér negyedenként 1 f< Hirdetések szintúgy mint előfizetések a »Pesti Naplót kiadó­ hivatalába Budapest, Ferencziek-tere, Athenaeum-épület, küldendők. Egyes szám 4 kr. Előfizetési felh­ivás a PESTI NAPLÓ 1884. 35-dik évfolyamára. A Pesti Napló megjelen naponkint kétszer, s kü­lönösen figyelmeztetünk arra, hogy este is egy egész nagy irén, teljes lapot adván ki, már esti kiadásunk­ban nyomatjuk le a teljes tudósítást az or­szággyűlés üléseiről és sok egyéb közleményt, melyet más lapok csak másnap reggel közölhet­nek. Ez a Pesti Napló olvasóira nézve, az értesülés gyorsaságát illetőleg, egy egész napi előnyt biztosít. Hétfőn reggel rendkívüli számot adunk ki, valahányszor a tárgyhalmaz megkívánja, lapunk­hoz mellékletet csatolunk. Folytonosan két regényt közlünk, a legkitűnőbb íróktól. Munkatársaink díszes köre ugyanaz marad, mint eddig volt, politikai vezérczikkeink legnagyobb részét ezután is b. Kaas Ivor s ifj. Ábrányi Kornél fog­ják írni. Előfizetési á­raJs:: (a reggeli és esti kiadásra, és a hétfő reggeli rendkívüli számra) Egész évre .................24 frt. Félévre ............... 12 » Évnegyedre ............... 6 » Egy hónapra............... 2 » Az előfizetési árak magukban foglalják a lap díjtalan kézbesítését a postán, vagy Budapesten kétszer házhoz hordva. Az esti lap postai külön kül­déséért havonkint 30 kr fizetendő. Az előfizetéseket korán kérjük megtétetni, hogy az újévi össze­torlódás miatt a lap megküldésében késedelem ne történjék. gyy* Az előfizetések Budapestre a Pesti Napló kiadóhivatalába (Barátok­ tere, Athenaeum-épület) küldendők. Vidéki megrendelésekre a postai utalvá­nyokat ajánljuk. A Pesti Napló szerkesztősége és kiadóhivatala, Budapest, decs. 31. Legyen üdvöz hazánk ege alatt a király és népe. Békében dolgozhasson mindenki. Sze­rencse, boldogság és gazdagság legyen jutal­munk. Isten áldása szaporítsa és gyarapítsa a magyart s adjon neki hatalmat ellenségei fe­lett. Ne pusztuljon családja, egészsége, ereje, földje teremjen bőven, pénze­­ legyen sok, gondja kevés; erkölcse legyen szilárd, hala­dása gyors, kormánya jobb. Sepbi meg ne bánja, hogy Magyarországon született s ne keressen magának hazát idegen öldön. Az uj év egyetlen napja se bánja meg felkeltét le­­nyugtakor, uj örömre ébredjen reggel, há­lával szálljon pihenésre az este. Az 1884 az esztendők sorában dicsőnek és bldognak je­­leztessék Magyarország késő tö­énetirói ál­tal. Ne éljünk hiába, ha Isten és a nemzet úgy akarja, sorsunk javulását kérül reméljük, eszközöljük. A múlt év kinek jó, kinek rossz vala. Nagy csapás nem érte az országot de szeren­cséből is kevés jutott. Átéltük a Tisza-kormány sovány esztendei közül ez volt a nyol­­czadik. Sivár volt teste, lelke, Magyarország politikája hátrament, népe fogyott, csak Ameri­kába ismét 16.053 ember vándorolt ki, s hány ment Oláhországba, Oroszországba, Bécsbe? Nem sok termett, annak se volt ára, az ipar tengett, a kereskedés pangott. Már a nép lá­zong, de a kormány semmibe veszi a nemze­tet, a közállapotokon ront, nem javít, mindent feláldoz uralma fentartásának. Meddig tart még e könnyelműség? A nemzet választani fog: akarja-e még tovább tűrni az erőszakot czél nélkül, vagy inkább szereti-e a valódi szabadságot, mely nagy eszméket követ? A gondolat nélküli minisztérium léte forog koczkán. E minisztérium a képviselőhá­zat is, s utóbb magát a nemzetet elszoktatta a gondolkozástól és lemondásra bírta a cse­lekvésről. Minek törjük eszünket hiába a hon boldogitásán, mikor úgy sem használ semmit, mondották sokan, kik a közéletben szerepel­ni hivatvák. Beatus ille, qui procus negotiis. S a nemzet lemondása fokozta a kor­mány önkényét. De ezen önkény nem volt ész által megtermékenyítve. Nemes ambiczió nélkül a hatalom önzése jogosulatlan. A kor­mány csak tapos, nem dolgozik. Hol vannak mindenhatóságának alkotásai ? így uralkodni, mint Tisza: visszaélés egy nemzet összes tehetségével. Mekkorát lehetne építeni akkora erővel, tizenhat millió ember eszével és kezével! De hiányzik az épí­tőmester. E kormány zsibbasztólag hat az embe­rekre, hogy a társadalom se fejti ki azon te­vékenységet, melyre képes; mintha malomkő nyomná, úgy fekszik a kormány teherképen a nemzeten. Csak a gonosz szenvedélyek ter­jednek e nyomás alatt, mélyen alant a nép legalsó rétegeiben, mint Vulkán sziklái alatt a mozgó földrengés. Mindenki hallja tompa hangját, de senki sem gondol vele. A belügy­miniszter a főispánok jelentéseit olvassa. A párt, mely többségben van, nem sza­badelvű és nem konzervatív. Sem a nemzet szabadságát nem mozdítja elő, sem az állam jogait nem konzerválja. Az csak kormány­párt, a legközönségesebb értelemben. Gratulálhatnak egymásnak, méltók egy­máshoz. De mivel érdemelte e nemes magyar nem­zet, mit vétett ez ártatlan jó nép, hogy így el­­kínozzák ? Ne tűrje és menekülni fog. Nincs pótolhatatlan ember a világon, csak ráfogják. III. Napóleonról mondották és Gambettáról, hogy Atlaszként vállaikon hord­ják a világot s leszakad az égbolt, ha elbuk­nak és­­ nem szakadt le. Minden órát felvált egy következő óra és minden embert egy más ember. Ha a nagy lángész kialudván, nem oltja ki magával a napfényt, a középszerűség ha van, hát van, ha nincs, hát nincs. Létjogo­sultsága nem több, mint hogy élni akar, ve­zérelve: j’ y suis, j’ y reste. Ha a nemzet ebben megnyugszik, maga lássa; ha neki ez politikának és kormány - princzipiumnak elég, tűrje a nyomást és meg­aláztatását; ha nagyobbra törekszik, szedje erejét össze s követeljen magának olyan kor­mányt, mely nagyra vezesse. Olyan kormányt fog kapni, a­minőt akar. A többi a viszonyoktól függ és a szeren­csétől. Mert nem állunk elszigetelten a vilá­gon, hanem az európai államok közepén s a 19-ik század végén élü­nk, szolidaritásban a nyugati czivilizált társadalommal Ehhez kell alkalmazkodnunk, nem feladva, de fejlesztve nemzeti sajátságainkat. A­mely vihar Európát éri, az nem kerüli el Magyarországot, eső és meleg napsugár egyszerre adatik nekünk és szomszédainknak. Magyarország kis tényező Európában, de tényező, ha magát érvényesíti, Európa azonban nagy tényező a magyar politikában mindenesetre. A szerencsét még senki sem definiálta, a bölcselők létét tagadják, de minden okos em­ber hiszi, hogy van, mert a tapasztalás ezt bi­zonyítja. Szerencse nélkül nincs siker, szeren­csével minden könnyebben sikerül, azért új­évre mindenki szerencsét kíván magának és kedveseinek. Mi is az országnak azt kívá­nunk, nem tudjuk mire mindenre. Tisztelt olvasóink is fogadják szíves sze­ren­csekívánatainkat. Hisz mi régi jó barátok vagyunk s mindennapos vendég a háznál. Nehezen nélkülözhetnők egymást. Tartsa meg hát Isten jó egészségben e sorok minden ol­vasóját s adjon neki több örömet, mint a mennyit kíván. A hazára pedig virradjon iga­zán boldog uj esztendő. Budapest, decz. 31. Az újévi üdvözlés Tisza miniszterelnöknél, ille­tőleg az ezen alkalomkor elmondandó beszédek, mint hírlik, politikai jelentőséggel fognak bírni. A szabad­elvű párt szónoka, gr. B­á­n­f­f­y Béla beszédében, — mely azon reményt fejezi ki, hogy az általános kép­viselőválasztások alkalmával a nemzet nagy többsége Tisza Kálmánnak bizalmat fog szavazni—hangsúlyoz­ni fogja a főrendi ház reformjának szü­k­­ségét s az antiszemitizmus elleni erélyes küzdelmet, illetőleg az antiszemitizmus leveretését. Tisza miniszterelnök mindkét ügyről tüzetesen fog szólani. A főrendek körében észlelhető élénkebb mozga­lom jelenségeit, illetőleg azt, hogy számos főrendű tag kikéri meghívóját, a Bud. Kort. éjjeli kiadása is föl­említi. A kőnyomatú lap még azt teszi hozzá, hogy a meghívó levelek különösen a főrendiházi ellenzék ál­tal kéretnek, de az illetők ezzel el fognak késni, mert a kérvények a belügyminisztériumba küldendők s a belügyminisztérium azután az illetékes hatóságtól be­szerzik megfelelő­ adatokat, és a kérvények csak ezután jutnak a királyi kabinet­irodába; — mindez pedig bi­zonyos időt igényel. A főrendiház hármas bizottsága a képviselőháznak a keresztények és zsidók egybeke­léséről szóló törvényjavaslatára vonatkozó máso­dik üzenetet valószínűleg már január 10-én tárgyalni fogja. A Bud. Korr. azt is mondja, hogy a konzervatí­­vok, mint egyik korifeusuk kijelentette volna, most akarják­­ Tisza Kálmánon megboszulni a 67-diki kiegyezést. Ez kissé badar beszéd, mert a 67-diki ki­egyezést, mikor megalkották, Tisza Kálmán ellenezte, most hogy’, megvan, meghamisitja. Tisza Kálmánon nem lehet megboszulni a 67-diki kiegyezést! A pápa karácsonyi beszédét esti kiadásunk köz­­lötte. A pápai udvar hivatalos lapja, a Moniteur de Borne, kommentárral kíséri e beszédet, mely kommentár teljes figyelemreméltó. A kommentár szerint a pápa beszédében Magyarországra, illetőleg a keresztények és zsidók közötti házasságot illető magyar javaslatra is czélozott s e tény tán meg­­érthetővé teszi most már H­a­y­n­a­l­d bibornok római tartózkodásának indokait. A pápai hiv. lap kommentárja így hangzik: »Első ízben emelt XIII. Leo nyilvános beszéd­ben panaszt, hogy még a katholikus nemzetek közt is az ellenségeskedés szelleme mutatkozik, mely arra irányul, hogy az egyház társadalmi befolyásától meg­­fosztassék, hogy jogaiban rövidséget szenvedjen s hogy föladata mind jobban megnehezittessék. E sza­vak jelentősége igen súlyos. Ez az első nyilvános vád azon rendszeres üldözés ellen, melynek az egy­ház bizonyos katholikus országokban kitéve van, s a­mely annál veszélyesebb, mert a tiszteletnyilvánitá­­sok álarczát ölti magára. Nevezetesen Magyar­­országon, Spanyolországban és Portugáliában emelkedtek nehézségek; e pillanatban még jelenték­telenek, de nem­sokára aggasztó kiterjedést vehetnek. XIII. Leo tehát, hogy ez ellenséges áramlatot mind­járt kezdetben föltartóztassa, ünnepélyes intést tesz közzé, a­mely ha tartózkodó és diskrét formában je­lentkezik is, mit sem veszít jelentőségéből. Mindenek­­fölött Francziaország fogja megérteni ama kényes figyelembevételt, mely ez első tiltakozással együtt járt. XIII. Leó a vallásellenes radikalizmus növekedése daczára még egyszer kímélte Franczia­­országot. De a szent atya czélzása még­sem marad­hat észrevétlen; bevez­tését jelzi a vallási kérdés uj fázisának, uj világot vet a szentszéknek a fran­­czia kormányhoz való viszonyára. Reméljük, hogy ez első intés nem marad visszhang nélkül s meg fogja hozni a maga gyümölcseit. Mindenek­előtt azonban utalt XIII. Leo azon naponkint rosszabbuló helyzetre, a­mely az egyház fejének s­a­­ját székvárosában teremtetik. Melyik pápa szerette őszintébben és mélyebben Olaszországot, mint XIII. Leo? De minél több jelét adja szereteté­­nek és rokonszenvének országa iránt, minél jobban igyekszik, azt igazi nagysága útjára visszavezetni, an­nál jobban látszik dühöngeni ellene egy szakadár szövetség s kétszerezi támadásait a pápaság ellen. XIII. Leó nem akarja a háborút; a­mit kíván, az a félreértések megszüntetése és viszályok lecsillapítása, melyek a két hatalmat elválaszt­ják, végre a békés, gyümölcshozó egyesü­lés, a­mely még üdvösebb a társadalomra, mint az egyházra nézve.« A bosznia-herczegovinai eseményekről írja a Pester Lloyd: A bécsi lapok legutóbbi közléseinket azon megjegyzéssel kifogásolják, hogy e hírek részint egy »előbbi időszakra« vonatkoznak, részint »nem szabatosak.« Erre kijelentjük a következőket: Az il­lető hírek oly tiszt leveléből vévék, kinek már állásá­nál fogva az okkupált tartományokbeli helyzetről értesítve kell lennie. Egyenesen megjelöli az ötödik századot Mostarban, mint olyat, melynél a szökések előfordulnak. Ezt a századot pedig csak nem rég az őszi ujonczozás alkalmából alakították újjá. Nem ta­lál tehát, ha ezen szökési eseteket azokkal akarják összezavarni, melyek már a múlt évben történtek. A mi továbbá a­ lázadó bandák általunk jelentett erő­szakosságait s összeütközéseit a czirkáló őrjáratok­kal illeti, az egyik esetről — az ujonczozásra menő ifjú Csengics bég meggyilkolásáról — azt mondják, hogy azt már jelentette a Nemzet. Igaz! De ez egy eset mellett egész csomó más eset volt, melyek mind,­ mint a bécsi dementik is elismerik, októberben s nov. első felében történtek s melyekről eddig egy lap sem közölt hírt. S ha a kommüniké azzal vél bennünket letromfolni, hogy Kállay miniszter, habár csak kumu­lative, érintette ez eseteket a delegácziókban, úgy arra figyelmeztetjük az illetőket, hogy gonosz ellenmondás van benne, ha elismerik, hogy e balesetek nov. 15-éig érnek, mert Kállay nov. 6-án tartotta beszédét. Hogy ő excziája már nov. 6-án megemlékezhetett volna az eseményekről, melyek az azután következő nyolcz napon történtek, azt a közös pénzügyminiszter nagy tehetségei iránti minden tisztelet mellett sem igen hihetjük. Hogy egyébiránt az utolsó hat héten — nov. 15-ke óta — újabb összeütközések nem történtek, azt levelezőnk nem tagadta. Ellenben hangsúlyozta, hogy az állomás-parancsnokok kénytelenek az utak bizto­sítására folyton czirkáló őrjáratokat kiküldeni. És ezt a bécsi lapok dementije is világosan megerősíti. Egyébiránt mi e tényeknek nem tulajdonítottunk túl­ságos súlyt, hanem szó szerint azt mondottuk, hogy az előbbi viszonyok utóbajainak tekintjük őket, me­lyek azonban mégis arra intenek bennünket, hogy állásunk az okkupált tartományokban ma még na­gyon exponált. Talán nem igy van ? A mit végül a krivoscziaiakról mondottunk, arról a félhivatalos bé­csi czáfolat — éppen úgy, mint az, melyet mi vettünk — teljes hallgatást követ. 18­8­3. — decz. 31. Silány egy esztendő lesz ez a lealkonyo­­dott 1883-ki év mindenekfölött anyagi tekin­tetben. Gyenge termése az 1882-ki évhez ké­pest, egyre csökkenő gabonaárak, kedvezőtlen export-viszonyok elegendő rossz mozzanatok az olyan, mind hiába, mégis csak túlnyomó­­lag agrikál országban, mint a mienk. De köz­­gazdasági saját gyengéinkhez járult sok min­denféle külső baj, mely a javulást fölülkere­kedni nem engedte. A franczia bel- és külpoli­tikai viszonyok, az egyiptomi hadjárat és utána a kholera, a Németország és Oroszor­szág közti viszonynak feszegetése, azután Ton­­king esete, mind olyan külpolitikai momen­tum, mely időről-időre nyomasztólag hatott az üzleti viszonyokra. Tetőpontjára hágott az üzlet elakadása, mikor a tisza­eszlári per nyo­mán itt Budapesten, majd túl a Dunán több helyütt zavargások keletkeztek, azután Hor­vátországban tört ki a forrongás és azok el­fojtására rendkivüli eszközökhöz kellett folya­modni. Az állami hitel ekkor sülyedt legmé­lyebbre s azért hosszú időre el kellett napolni az aranyrente konverzióját, melyet a konzor­­czium tavas­szal ismét felkarolt vala, nem A PESTI NAPLÓ TÁRCZJA. — Január 1. — Ej évre. Szilveszter estéjét üljük, a múlt ész uj eszten­dőről beszélgetünk. Mily sok remény­t viettünk el a múló esztendővel — sok reményt, de sm minden­t J­­enne a világból, ha solpnosan nem i múlt év társadalm­ eseményeit. .. reporter-módra.­­­­m rázkódtatásokon me keresztül. Botrány botrányt, esemény eseményt t, s a lapok majd mindennap referálhattak szenzáczi dolgokról. Az úgynevezett ugorka-évadnak hire-haja sem volt, a reporter agrója felszállt, az olvasó község pedig szaporodott. Lássuk hát, mi minden törtt. Első helyen említjük fel, hogy a kilyi udvart többször volt szerencsénk körünkben üdzölni. Az év elejét Budapesten, az év közepének egrészét pe­dig Gödöllőn töltötték. De fájdalom, a reény, hogy a trónörökös pár állandólag Budapesten fekszik le, ez a remény nem valósult. Az év nem valami örvendetes reményet kö­szöntött be. Meghozta az árvizet, mely untén az egész Duna és Tisza mentét fenyegette s­­ őr váro­sát hullámsirba temette. A szép város nagyésze viz alatt állt, száz meg száz ház omlott össze, s ember­élet esett áldozatul. Nemesszivü emberbarát á­ldozat­­készsége, derék honleányok siettek a ny­omorny kilé­­tére. A veszély elmúlt, de a sebek, melyeket lefolyt esztendő ütött a derék magyar városon, ss nem hegedtek be. A zsidóellenes mozgalmak már tavaly haltak meg Pozsony megyében, de a büntető igazság­nak ez év elején emelhette fel megtorlásra a kezét, anuár 20-án a pozsonyi törvényszék ítéletet mondottsek­­lészi zsidóellenes mozgalmak vezetői felett. Másnap vastag, kövér betűk két borzas­ ka­tasztrófáról tettek jelentést. A Cymbria gőzö Bor­­kum mellett elsülyedt, a Pacific-vasút gyarmata pedig lezuhant a töltésről. Mindkét szerencsésség számos emberéletet oltott ki. A csalások, bukások, szökések krónikája több nevezetes esettel szaporodott. Horváth Gyul volt budapesti ügyvéd több ezer forint elsikkasztás után megszökött s meg sem állt, mig Chicagóba nem ott. Onnan azután levelet irt azoknak, a­kiket megcsalt, hogy majd ha teheti, megfizeti tartozásait. A millenium ügyében Kaas Ivor báró moz­galmat indított meg. Az írói körben január 26-án előterjesztést tett, mely nagy tetszésre talált. Az aka­démia két ízben is foglalkozott amaz év meghatározá­sával, a­melyben őseink Európába jöttek és államot alapítottak, de az osztály nem tudott a pléniummal megállapodásra jutni, s így az ügy még mindig füg­gőben van. Január 27-én nagy vasúti szerencsétlenség tör­tént Oravicza és Majd közt a temesvár-orsovai vona­lon. A pusztító vihar leseperte a száguldó vonat egy részét a töltésről. Hét kocsi a mélységbe zuhant. Január végén megpendítették az országos ka­szinó eszméjét, mely előbb gentry-kaszinó akart lenni. Okot erre a nemzeti kaszinónak közgyűlése szol­gáltat­ott, mely a beiratkozási díjat tetemesen fel­emelte, s úgyszólván elkülönítette magát a középosz­tálytól. A zsidó-ügy mind élesebben lépett fel. A tisza­­eszlári per lázban és izgatottságban tartotta a kedé­lyeket. Egyes lapok egész agitácziót folytattak a zsidóság mellett és ellen. A mozgalomnak sajnos eredménye lett. A parlament is többször volt kényte­len vele foglalkozni. Iglón Rosenberg Bertalan és Lővy Mór megpendítették a magyar országos zsidó egyesület eszméjét, s január 25-én felhívást intéztek az egyes hitközségekhez. A mozgalom egész röpirat-irodalmat támasztott, de a megjelent munkák csak napi érdekűek voltak, s nem nagy tárgyilagossággal szóltak a kérdéshez. Ki­vételt képez Acsády I. röpirata a Zsidó és Nem zsidó magyarokról, mely méltó feltűnést keltett. így érlelő­dött a zsidó-ügy a tisza­eszlári per tárgyalásáig, mely­ről majd alább szólunk. A folyó évben jelentek meg Kossuth Lajos nagy hazánkfiának levelei, melyekben megköszönte a vidéki törvényhatóságok Szerencsek­ivánatait. A le­velek mindegyike valóságos irodalmi gyöngyszem. Nagy hazánkfiának a Pesti Naplóban közzétett czikkei nagy feltűnést keltettek országszerte. S ha már a Pesti Naplóról szólunk, lehetetlen fel nem emlí­tenünk azt a nagy társadalmi mozgalmat, melyet la­punk az esküdtszékek felállítása tárgyában megindí­tott. Vidékek, városok siettek a mozgalomban részt­­venni, s a Pesti Napló számos kiváló jogi tekintély nyi­latkozatát közölhette az esküdtszékek mellett. Február elején Bécsből érkeztek botrányos hí­rek a Kaminszky-Schwarz-féle zenzácziót keltő perről, mely miatt az osztrák reichsrath egészen felzúdult és Kaminszky kénytelen volt mandátumáról lemondani. Február 5-én Zágrábból földrengés híre érkezett, de a veszély nem volt nagy. A zágrábiakat ennél jobban megdöbbentette a muraközi iskolák tárgyában megin­dult mozgalom, mely szintén a Pesti Naplótól indult ki. Az első czikk febr. 5-én jelent meg. Az agitácziónak egyelőre azon eredménye volt, hogy a kormány bizott­ságot küldött a Muraközbe, tanulmányoztatta az ottani iskolaügyet és állami iskolákat állít. Február 15-én nagy port vert fel az a hír, hogy a kormány Makóról elteszi a megye székhelyét Szegedre, s új megyét kerekít az Alföld büszke metropolisa alatt. A mozgalom nagy elkeseredést szült Makón, honnan egész monstre küldöttség jelent meg a kor­mányelnöknél és a tőzsgyökeres ellenzéki város illu­­minált Tisza Kálmán nevenapján. Erre a makóiak egy darabig nyugodtak lehettek. Februárra esik továbbá a vas megyei háború, mely a megyében a kormány és a szélsőbali elemek közt támadt. Febr. 16-án megtörtént a Radó-Páz­­mándy-párbaj, mely Pázmándy megsebesülésével vég­ződött. Élete is veszélyben forgott. Utóbb azonban szerencsésen felépült. Különben február hava a pár­bajok hava volt. A függetlenségi pártkörben előidézett válság nem kevesebb mint három párbajt vont maga után. A zsidó heccz miatt pedig Herman Ottó Back Izraelt, az Ung. Israelit szerkesztőjét bízta ki duel­­lumra, amit az élctlapok különféle torzképekben örökítettek meg. A párbaj-krónika azonban ezzel még nincs befejezve. A Hentaller-Tóvölgyi affairet a Hentaller-Vértessy ügy, ezt a Verhovay-Polónyi pár­baj követte, melyre hírlapi czikkek szolgáltattak okot. A Verhovay-Füzesséry párbajt pedig az ismert Fü­zesséry-botrány okozta. Párbajt vívtak továbbá Kenedy és Pokorny, Verhovay Gyula egy katona­tiszttel, ki Verhovayt megsebesité. És végül Almássy Sándor Hoitsy Pállal és Herman Ottóval. De vissza­térünk február havára, egy szomorú, gyászos emléket is hagyott hátra, az aradi színház üszkös romjait. A pompás palota február 16-án tűzvésznek esett ál­dozatul. Márczius havában az írói kör mozgalmat indí­tott a nyilvános felolvasások terjesztése tárgyában. Berzeviczy Albert adta elő az ügyet nagy szakava­­tottsággal. A kör a vidéki közművelődési egyesüle­tekhez felhívást intézett az eszme felkarolására. Már­­c­z­i­u­s­r­a esik a bukovinai magyarok betelepítésének ügye, jóllehet a Somssich Pál, Apponyi­­ Albert gr., Prónay Dezső b. és Szontagh Pál által aláírt felhívás február 28-án jelent meg. A felhívás nem talált süket fülekre. Maga a Pesti Napló rövid néhány hónap alatt közel harminczezer forintot gyűjtött össze a ne­mes czélra. Odescalchy Arthur herczeg betelepítette a csángók egy részét, kiket a magyar városok lelkes hozsannával fogadtak. Azonban a kormánybiztosok tapintatlan eljárása folytán a szépen megindult moz­galmat nem koronázta teljes siker. Márczius havában nevezték ki Hidassy Kor­nélt szombathelyi püspöknek, s márczius havában tá­madtak egymás után hol itt, hol ott, az ál-Solymossy Eszterek. Márczius 18-án függesztették fel Kostyál nyitramegyei alispánt hivatalos hatalmával való vis­­­szaélés miatt, márczius 24-én üdvös mozgalom indult meg a »bot az iskolában« czim alatt, mely néhány brutális tanító dolgát szellőztette, s a botnak az isko­lából való kiküszöbölésére irányult. Márcziusban tör­tént a lipothi rablógyilkosság, melynek tettesét Győ­rött az év végén felakasztották, még pedig úgy, hogy nem támadt fel többet a la Takács János. Márczius­ban történt továbbá Majláth György országbíró meg­gyilkolása. Április havában a közfigyelem a csángók haza­­telepítésére irányult. Bukovinai véreink ápril 1-én in­dultak útnak. Ápril 4-én leégett a berlini National­ Theater, ápril 10-én megünnepelték Hugo Grotius emlékét Delftben, ápril 12-én hosszas keresés után elfogták Spangát Pozsonyban, ápril 17-én megünne­pelték Katona József emlékét Kecskeméten, ápril 16-án történt a Füzesséry-botrány a parliamentben, mely a társadalmat is élénken foglalkoztatta, és a­melyet Zsarnay rendőrkapitány felfüggesztése köve­tett. Ápril végén kezdődött a pékek strikeja Bécsben, mely május 3-án Budapesten is kitört, s előidézte azt, hogy néhány napig kifli nélkül kávézott a kö­zönség. Május elejére esik a csángók nélkülözéséről ke­ringő hírek megerősítése. Május 19-én Spanga be­vallotta borzasztó bűnét társaival együtt. Május 20-án megnyitották az arad-csanádi vasutat. Május 23-án beiktatták Prónay Dezső bárót az ág. hitv. evangélikusok egyetemes főfelügyelői tisztébe. Május 25-én történt a Schlayer-Bolgár-féle párbaj, mely Schlayer alezredes életébe került. A Petőfi-társaság pedig május 28-án ment el Pozsonyba és ott tar­totta meg rendes évi nagygyűlését. Június eleje az öngyilkosságokkal köszöntött be. Gyürky Miklós törvényszéki jegyző , Barna Zsigmond fővárosi tanácsos és Bajkay zsarolással vá­dolt rendőrkapitány pisztol­lyal vetettek véget éle­tüknek. Júniusban alakították át a népszínházat a tűzbiztonsági igényeknek megfelelőleg, mely idő alatt a társaság Bécsben aratott diadalokat, de defic­itet is. Június 6-án fogták el a Landauer czég kárára el­követett lopás tetteseit. Junius 9-én látogatta meg Amadeo herczeg a magyar fővárost, junius elején történt a sunderlandi színházi katasztrófa, mely szá­mos gyermek halálát okozta és junius 19-én kezdődött a tisza­eszlári per tárgyalása. Ez a per töltötte ki az egész hónapot, sőt a rá következő július havát is. Naponkint nem kevesebb, mint 20—23 ezer szót röpített Nyíregyházáról Buda­pestre a távíró s a magyar sajtó ezúttal nemcsak élet­­képességét bizonyította be, hanem azt is, hogy a kö­zönség igényeinek megfelelni tud és akar. A tisza­­eszlári per egészen lebilincselte a közérdeklődést. Senki sem törődött a Málta szigetén julius 1-jén ki­tört k­olerával. Julius hóban történt az írók és mű­vészek társaságának párisi utazása; mind ez, mind a tisztelgés Kossuthnál maradandóbb helyet érdemel a nap történetében. A király ő Felsége julius hóban tett körutat. A julius hónap még az újvidéki Rada­­sevics-ü­nneppel és Ischia elpusztulásával (jul. 31.) végződött. Augusztus 3-án kihirdették a tisza­eszlári per­ben a felmentő ítéletet. Scharf Móriczot Budapestre hozták s a fővárosban megkezdődtek a zsidóellenes demonstrácziók, melyek napokig tartották izgatott­ságban a kedélyeket. A mozgalom elharapódzott a vidékre is. Sőt Bécsben is kitört. Legnehezebben lehetett elfojtani Zala megyében, ahol rögtönitélő bíróságot kellett fel­állítani. Az általános ribillióhoz járult a zágrábi ma­gyarellenes mozgalom, a magyar felirású czimerek leverése stb., melyek mind nagyon elkeserítették a kö­zönséget.­­ Augusztus 12-én tartották a dunántúli tűzoltók Keszthelyen nagygyűlésüket, augusztus 20- dikán pedig a tanítók gyüléseztek Budapesten . Bécsben ugyanekkor megnyilt a villamos kiállítás. A magyar történelmi társaság pedig Sopronba ment gyü­­lésezni. A müncheni nemzetközi m­űkiállítást, a békés­gyulai gazdasági és iparkiállítást szintén augusztus­ban nyitották meg. Ugyancsak augusztusban tartotta a Balaton-egyesület első diadalmas kirándulását, mely fényesen sikerült. Augusztus 27-én a portugáli trón­örökös meglátogatta a magyar fővárost. Szeptember 2-án a Gellért-hegy ágyúi jelentet­ték, hogy Stefánia főherczegasszony szerencsésen leánygyermeket szült. Ugyancsak szept. 2-án nyitot­ták meg a bácsmegyei kézműipari kiállítást Zombor­­ban. Szeptemberben kezdődtek a bécsi tűzvészek, me­lyek nagy rettegésben tartották az osztrák főváros lakosságát. Szept. 5-én tiltották be Deszkajev István­nak, a horvát nemzeti színház tagjának a népszínház­ban való vendégszereplését.Szept. 5-én keresztelték meg a kis Erzsébet főhgnőt. Szept. 11-én kezdődtek a bécs­i Mai számunkhoz fél iv mellékb­an csatolva.

Next