Pesti Napló, 1885. június (36. évfolyam, 149-175. szám)

1885-06-01 / 149. szám

149. szám. laerken­ti Iroda­­ Fmenezitk-tara, Athenaeum-4p 41 •­­ A lap nellemi ráfiét illető minden közlemény a verkentőséghez intézendő. Bérmentetlen levelek csak innert kezektől fogadtatnak *L Kéziratok nem adatnak vissza. Kiadó-hivatal­i Ferencziek-tere, Athenaeu­m-é­p­ü­l­e­t. A lap anyagi részét illető közlemények (előfizetési pénz, kiadás körüli panaszok, hirdetmények) kiadó-hivatalhoz intézendők. Egyes szám 4 kr. Budapest, 1885. Hétfő, junius 1. Reggeli kiadás. 36. évi folyam. Előfizetési feltételek­­ Postán küldve, vagy Budapesten házhoz hordva reggeli és esti ki*­adás együtt! 1 hónapra 2 írt. — S hónapra 6 írt. — 8 hónapra l1 írt. As «II kisdia postai küldnkttldiacért feltUfisetis havonként 85 kr., évnegyedenként 1 forint. Hirdetések szintúgy mint előfizetések a 13 p esti Naplót kiadó­ hivatalába Budapest, Ferencziek-tere, Athenaeum-épület, küildendők. Egyes szám 4 kr. m Előfizetési felhívás PESTI NAPLÓ­|^* Jun. 1-sejére új előfizetést nyitunk lapunkra s kérjük a lejáró megrendelések minél előbbi meg­újítását. •V- A Pesti Napló előfizetői azon rendkívüli ked­­■ezményt élvezik, h­ogy a minden háztartásban majdnem lélkülözhetlen „Magyar Bazár“ nagy illusztrált di­­atlapot, számos és gazdag munkalapjai, színes divat­­képei, szabásrajzai s más nagybecsű mellékleteivel fél­­i­ron rendelhetik meg. Előfizetési árak: a PESTI NAPLÓ-ra (reggeli és esti lap ) hétfő reggeli rendkívüli szám) Egy hóra ......................... 2 frt. Évnegyedre ... .......... 6 frt. Pesti Napló és Magyar Bazárra. Évnegyedre .......... 7 frt 25 fr. Az előfizetés vidékről legczélszerűbben posta­­tarvénynyal történik, mely Budapestre, a Pesti Napló iadóhivatalába (Ferencziek-tere, Athenaeum-épület) kü­l­­endő.___ ■V Az esti lap külön postai megküldéséért év­­egyedenként 1 frt fizetendő. A Pesti Napló szerk. s kiadóhivatala. Budapest, május 31. A nemzet első tudományos intézete, a magyar akadémia ma tartotta évi nagygyűl­­ését, melynek kiváló fényt kölcsönzött Ru­­olf trónörökös őfensége megjelenése. A nagg­­yűlés még nem az újonan választott elnök ezetése alatt folyt le. Trefort Ágoston ezut­­án­ nem a megnyitó beszédét tartotta, hanem z akadémia elhunyt elnöke, Lónyay Meny­hért grófról mondott nagyérdekű emlékbeszé­­d­, melyben hosszasabban szólt a kiegyezés­ül is. Rudolf trónörökös az emlékbeszédet lénk érdeklődéssel hallgatta végig. Az afghán viszályt az orosz kormány lgújabb válaszjegyzéke folytán nagyjában­­intézettnek tartják. Egy pár apróbb részlet, mely még hátra van, a helyszínén működő izottságoknak tartatott fenn, melyek tagjai már legközelebb Közép Ázsiába utaznak. orosz részről Lessar, az eddig Londonban működő szakférfiú, van a tárgyalások vezeté­kre kijelölve. Az eddigi h­atárrendező angol izottság feje, Lumsden tábornok, hazahíva­­tt ugyan, de még számos angol tiszt maradt­z afghán határon, úgy, hogy az orosz meg­­izottak megjöttével a végleges határrendezés­zonnal megkezdhető. Az egyiptomi kormányra igen kínos ha­­tst tett a Gladstone kabinet azon elhatáro­lása, hogy Szudánból haza hívja csapatait, ord Wolseley még nem rég ismételve hang­­úlyozta, hogy Khartum visszafoglalásának érvét akkor sem fogják elejteni, ha az angol öregnek akár száz esztendőt kellene emiatt sivatagban tölteni. Kairóban az utolsó pil­­matig nem hitték, hogy az angol kabinet eravuálni fogja kiváló hadvezérét. Egyéb­­iánt az angolok nem csupán Khartum vidé­­ét, hanem a dongolai tartományt is felál­­ozták. E tartomány eddig az angolokban izva, folyton harczban állt a mahdival. Az a bizottság, mely a Ferry-kormány ád alá helyezésére irányuló indítványokat­árgyalta, már a franczia képviselőház elé ter­­jsztette jelentését. A jelentés kiemeli, hogy ad alá helyezésnek csak akkor van helye, ha miniszterek szándékosan és büntetendő in­okokból veszélyeztették az országot. A Ferr k­­ormányról azonban ezt nem mondhatni, mert Bak folytatta az elődei által kezdeményezett általatokat. Követhetett el egyes hibákat és ivedéseket, de a tonkingi háború, bármily ijdalmas a kiontott vér miatt, mégis kimy­­stta a szárazföldi és tengeri haderő szilárd­­igát, a franczia gyarmatokat jelentékeny izülettel gazdagította s Francziaország jogai­­nk elismerésére s a béke közeli megkötésére ezetett. A fővád Ferry ellen az, hogy a há­­orút a parlament jóváhagyása nélkül s az akotmány megsértésével folytatta. Tulajdonképeni hadüzenet azonban nem trtént; a kormány e pontban diplomácziai tkintetektől vezettette magát s Európa hálás olt Francziaország iránt, hogy a világkeres­­edelem nem zavartatott. Különben is mindkét amara helyeselte a kormány eljárását s jó­­áhagyta előterjesztéseit, így tehát a vád em csupán a kormány, hanem a törvényho­­ás többsége ellen irányul. A vád alá helye­­ési indítvány figyelembe vétele azt is jelen­­ené, hogy az a kamra helyezze vád alá a minisztereket, mely eljárásukat helyeselte s az a szenátus mondjon róluk ítéletet, mely olyton bizalmát fejezte ki irántuk. Ezek foly­­án a többség a vádinditványt legkevésbb n­em tartja indokoltnak s egyszerű elvetését jánlja, hogy minden izgató és terméketlen itának eleje vétessék. Budapest, május 31. Pétervárról jelentik május 28-áról . Tegnap az összekötő tengeri csatorna ünnepélyes megnyitása alkalmával a Dershawa czári yacht, a melynek fedél­zetén volt az egész czári család, miután a czárné a selyemszalagot elmetszette, számos más hajóval együtt ágyudörgések és zene hangjai mellett futott végig a csatornán. A czári yacht egyik horgonyát azonban nem jól húzták föl s igy történt, hogy a gép már mű­ködött s a horgony még nem szakadt fel. A hajó ennélfogva féloldalra dőlt s ez azt okozta, hogy az egész menet megakadt. A Dershawn nem fordulha­tott meg s igy 20 perczig tartott, mig ismét szabadon lebeghetett a hullámokon. A múlt ősztől fogva ez már a harmadik baleset, mely a czári yachtot érte. Londonból jelentik május 28-ról. A Standard Zanzibár ügyében nem a legbarátságosabb hangon ír Németországról. A Standard, így nyilatkozik : A szul­tán egy időben felajánlá kormányunknak, hogy a véd­nökséget Zanzibár fölött fogadja el, de az ajánlat visszautasíttatott. Zanzibárt nem bántották s erre nem is volt ok; nem szükséges módosítani a kö­teléket, mely ez országot birodalmunkhoz fűzi, kivéve természetesen, ha a trónöröklés kérdésében zavarok támadnának. Ily esemény csábító alkalmat szolgáltat­na valamely hatalomnak a beavatkozásra. Egy trón­­követelő már­is cselszövényeket szőtt a németekkel, hogy igényeit érvényesítse. Zanzibár függetlensége biztosítva van; ha azonban ezt fejtegetné valaki, in­diai birodalmunk érdekében meg kellene akadályozni, hogy Zanzibár idegen hatalom alá kerülj­ön. A kelet­­afrikai társaság terjeszkedése ellen nincs kifogásunk, de ezzel azután elégedjenek is meg a német speku­lánsok. A trónörökös Budapesten. •— május 31. A trónörökös a ma reggel pontban 6 órakor be­érkezett vonattal jött vissza Zimonyból Budapestre. A vonaton, melyet a magyar államvasutak részéről Wa­lter igazgató és Perczel főfelügyelő kísér­tek, még Ottó főherczeg, Wohlgemuth szárny­segéd és T­eleky Samu gróf jöttek. A magyar ál­lamvasutak indóházában üdvözölték ő fenségét S­z­a­­páry István gróf főispán, Ráth Károly főpolgár­mester, Török János főkapitány és Mer­ki állo­mási főnök és Károlyi István gróf. A trónörökös szívélyesen üdvözölve a megjelenteket s megköszönve a főispánnak és főpolgármesternek, hogy ily korán fáradtak ki miatta — szárnysegédével a váriakba haj­tatott, Ottó főherczeg pedig az osztrák államvasut indóházába ment s a reggeli gyorsvonattal tovább átutazott Bécsbe. Már két órakor fogadta a trónörökös Jókait fél órai kihallgatáson, utána Edelsheim-Gy­u­l­ay br. tábornokot. Ő fensége értesülvén arról, hogy az akadémiának ma nagygyűlése van s hogy a tárgysor egyik pontját Trefort emlékbeszéde képezi gr. Lónyay Menyhért felett, rögtön elhatározta, hogy eredeti tervétől eltérve, a kiállítás megtekintését félbe fogja szakítani s megjelenik az akadémia nagygyűlésén is, miről Jókai által az akadémia igazgató tanácsát is értesittette.A trónörökös, ki a tegnapelőtti és tegnapi vadászat s az éjjeli utazás fáradalmait már nem is érezte, pedig tegnap a vadászterületen több órán át árnyékban 36° R. meleget észlelt a magával vitt hő­mérőn, előre kijelentette, hogy az egész délelőttöt, amennyiben az akadémia nagygyűlése nem fogja igénybe venni, a kiállítás megtekintésére akarja fordí­tani. Néhány sürgönyt irt meg s x/49 órakor az Andrássy-uton a kiállításba hajtatott. * Rudolf trónörökös ő fensége ma reggel x/29 órakor meglátogatta az országos kiállítást. Ő fen­sége Károlyi István gróf kocsiján és a gróf kíséreté­ben jött és egyenesen a királyi pavillonhoz hajtatott. Egy második kocsiban követte a trónörököst Wohlge­muth szárnysegéd, korvett-kapitány. A királyi pavillonnál Széchenyi Pál gróf föld­­művelési-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter, M­a­t-I­lekovits Sándor államtitkár, Zichy Jenő gróf, Kamermayer Károly polgármester, T­o­r­m­a­y Béla, Schnierer Gyula min. tanácsosok, Müller Béla főmérnök, M­á­d­a­y Izidor és H­e­r­i­c­h Károly osztálytanácsosok, Vargha Sándor számtanácsos, Toldy Ferencz bizottsági jegyző, dr. Czobor Béla, Ivánka Imre és S­z­l­á­v­y László rendőrkapi­tány várták a trónörököst. Ő fensége, szívélyes üdvözlet után, Széchenyi Pál gróf és Matlekovits Sándor államtitkár kalauzo­lása mellett és a többi urak kíséretében meglátogatta a keleti pavillont. Ennek bejáratánál bemutatták a trónörökösnek dr. U­tt­m­a­n­n Pált, a budapesti szerb konzult és a szerb kormány kiállítási biztosát. Ő fensége első­sorban a szerb csoportot te­kintette meg ; hosszasabban szemlélte az ott kiállított tábori berendezést, a katonai egyenruhákat, fegyve­reket, azután a különböző dohányfajokat méltatta figyelmére. A szerb osztályban a szőnyegeknél a trón­örökös megjegyzi, hogy épp ilyeneket vett Kupinovo­­ban, ugyanitt megnyerték tetszését a Nt­tália király­né által kiállított szerb népviseletek és a számos házi­ipar czikkek. Ezután a román és bolgár osztály megtekintése jött sorra, a­hol különösen feltűntek a szőnyegek, hímzések, bőrmunkálatok és a felette érdekes romá­niai ethnográfiai képek; a Romániába exportált czikkek kiállításánál megjegyzi a trónörökös : »­ 11 h­a­z­ai ip­ar­o­s­a­i­n­k­n­a­k alkalom van adva m­egismerni Románia szükségleteit és a kivitelt a szomszédországba a lehető­ségig magunk részére meghódítani.« Hosszabb ideig időzött a trónörökös a bécsi keleti múzeum kiállításában. Midőn a trónörökös a keleti pavillont elhagyta, az összegyűlt nagyszámú közön­ség által élénk éljenzéssel üdvözöltetett. Mielőtt a pavillonból távozott volna, dr. Ullmann szerb konzul előtt igen dicsérőleg nyilatkozott a szerb kiállítás változatosságáról és megjegyezte, hogy Milán k­i­­rály legközelebb szintén meg fogja lá­­togatni a kiállítást. Ezután a legközelebb fekvő pénzintézetek pavillonjába tért a társaság, a­hol a trónörökös elő­ször a magyarországi különféle pénzintézetek állásá­nak grafikai ábrázolását vette szemügyre. Itt lett be­mutatva e térképek készítője, H­a­­­s­e­k Ignácz tér­képész, a trónörökösnek. Élénk érdeklődést keltett az az egybeállítás, a­melyen a magyarországi egyes pénzintézetek tőkéinek nagysága gúlák által van ábrá­zolva, azután a biztosító­társulatok térképei, továbbá a statisztikai hivatal 110 méter hosszú kartogrammja, a­mely nem csak azt mutatja, hogy évről-évre hány pénzintézet keletkezett, hanem azt is, hogy hány liquidált, a­mire vonatkozólag a trónörökös feltűnő­nek mondotta, hogy Magyarországon egyet­len egy takarékpénztár sem liquidált. Hosszabb időt fordított a trónörökös az osztrák-ma­gyar bank kiállításánál, a­melynek képviselője, dr. Elittner Frigyes jogtanácsos be lett mutatva a trón­örökösnek. Ezután a trónörökös a bosnyák pavillon­­ba ment el. A bejárat előtt a boszniai és herczegovi­­nai kereskedők és aranyművesek nemzeti öltönyeik­ben képeztek sorfalat, háromszoros zsi­­óval üdvözöl­ve a magas látogatót. Ő fensége megszólította Jovan Mitricsevics, szerajevói arany- és ezüstművest, megkérdezve tőle nevét és foglalkozását. A mellette álló Musa-Kadich Mulagától, szerajevói községi elöljárótól, azt kérdezte, hogy bányán vannak itt Bosznia és Herezegovinából, mire a megszólított azt válaszolta, hogy ketten Szerajevóből és nyolczan Herczegovinából. A pavillonban Szentgyörgyi Ottó és Ha­­t­s­e­k Ignácz kalauzolták a trónörököst, ki a házi ipari tárgyakat, a réz, és filigrán-munkákat nézte meg. Egyes darabokat kezébe véve és dicsérve az ügyességet, mely­­lyel azok készültek. Majd a szeramlikot (bosnyákori­­szobát) és annak berendezését nézte. A boszniai tí­pusokról és egyes vidékekről felvett fényképek meg­szemlélése alkalmával megjegyzi, hogy Boszniában e fényképek után ítélve szép és regényes vidékek vannak. A régibb ötvösművek, fegyverek és hímzések megtekintése után Szentgyörgyi még megmutatta a bosnyák kávéőrlő malmok különös és érdekes szer­kezetét, az egyes fanemeket, kitömött madarakat, és vadállatokat. Ezután ő fensége körülment a pavil­lont szegélyező folyosón és köszönetét fejezve ki a kalauzolásért, lelkes zsi­­ó-és élj­enkiáltások közt Ká­rolyi István gróf és Wohlgemuth szárnysegéd kísé­retében délelőtt 10 órakor az akadémia nagygyűlé­sére hajtatott. Pontban 10 órakor érkezett meg a trónörökös a magyar tudományos akadémia elé, a­melynek elő­csarnokában az igazgató tanács részéről Andrássy Gyula gróf, Vay Miklós br., Trefort, Pulszky Ferencz, Jókai Mór, Ipolyi, Károlyi Sándor gr. és Fraknói főtitkár fogadták a fenséges vendé­get. Andrássy Gyula gr. üdvözölvén a trónörököst, mint tiszteletbeli akadémiai tagot, a társaság felment az akadémia dísztermébe, hol Lónyay Menyhért gr. életnagyságú arczképe babérlevelekkel övezve az emelvény közepén fel volt állítva Rudolf trónörökös, kit belépésénél a kis számú, de díszes közönség élénk éljenzéssel fogadott, a kép mellett foglalt helyet, jobbján az új elnökkel Trefort miniszterrel, balján Jó­kai Mórral. Az elnöki asztalnál mint helyettes elnök Pulszky Ferencz tartotta a megnyitó beszédet, a­melynek végezte után Kraknói Vilmos főtitkár ol­vasta fel az ez évi működésről szóló jelentést. Ekkor került sorra a mai nagy­gyűlés legkiválóbb tárgya, Trefort emlékbeszéde gróf Lónyay Menyhért fe­lett, melynek kiválóan aktuális részleteit, a jelenlevő gróf Andrássy és az elhunyt kitűnő férfiú közötti vi­szonyra vonatkozó felvilágosításait a trónörökös fe­szült érdeklődéssel hallgatta. A megélj­enzett em­lékbeszéd végével Rudolf trónörökös gratulált és kezet nyújtott Trefortnak, Jókainak, Pulsz­­kynak és útjában üdvözölvén a nagy halott gyá­szoló családját, gr. Andrássy kíséretében, a közönség lelkes éljenzése közt 1/212-kor hagyta el az akadémi­ának nagygyűlését. Kél 12 után néhány perc­c­el érkezett meg is­mét ő fensége a kiállítás területére és pedig ez­úttal nem a királyi pavillonnál, hanem mindjárt a rendőri laktanya melletti kapun behajtva, a panoráma előtt állott meg. Itt ismét Széchenyi Pál minisz­ter és Matlekovits Sándor kiállítási elnök fogad­ták ő fenségét, ki a külső lépcsőn fölment először a három tátrafüredi kép megtekintésére. Itt Toldy Ferencz orsz. bizottsági jegyző magyarázta az egyes képeket, melyek rendkívül megnyerték tetszését, annál is inkább, mivel a trónörökös, mint mondá, ezen vidé­ket még nem ismeri. A trónörökös azután lement a földszintre és dr. K­r­e­s­z Géza kalauzolása mellett végig nézte a kisebb fürdő képeket. Innen átment a házi iparcsarnokba. A trónörökös, ki tudvalevőleg különös jártassággal bir az ethnográfiában s nagy érdeklődést tanúsít a kü­lönböző népviseletek részletei iránt, számos kérdést intézett H­e­r­i­c­h osztálytanácsoshoz, ki ő fenségét e csarnokban kalauzolta, úgy­szintén Schnierer Gyu­­láné és B­a­r­t­ó­k Lászlónéhoz. Az egyes népviseletet feltüntető alakokra itt-ott megjegyezte a trónörökös, hogy az öv, a dísz vagy a kalap nem felel meg egé­szen a valóságnak, a­mennyiben az illető vidéken ez már csak kivétel s a rendes viselet némileg eltér ettől. Megjegyzéseivel tanujelét adta annak, hogy Ma­gyarország összes vidékeinek népviseletét behatóan tanulmányozta és ismeri. A házi ipar különböző tár­gyait, kivált a hímzéseket, edényeket és kosarakat hosszasabban nézegette s az ott álló torontálmegyei bolgár paraszttól két csinos szőnyeget vásárolt. Csak­nem egy óráig időzött e csarnokban a trónörökös s távoztakor sajnálatát fejezé ki a felett, hogy e csarno­kot nem tekinthette meg behatóbban. Azután meleg köszönetet mondva a miniszternek és állam­titkárnak érdekes tanulságos kalauzolásukért, azon megjegyzéssel távozott a kiállításból, hogy j­ú­­nius hó folyamán néhány napra min­den­esetre ismét Budapestre fog jönni, hogy a kiállításnak azon részeit is, melyeket eddig még nem látott, behatóan megtekinthesse s egyszer­smind sajnálatának adott kifejezést, hogy az állat­­kiállítást, melyről oly sok szépet hallott, már nem lehetett megnéznie. A kiállításról a trónörökös a nemzeti kaszinóba hajtatott reggelire. Néhány perc­c­el 2 óra előtt érkezett meg ő fensége Wohlgemuth szárnysegédével és gr. Telekyvel az osztrák államvasut indóházához, hol gr. Szapáry István főispán, Ráth főpolgármester, Török János fő­kapitány, s az osztrák államvasut részéről Blazovits igazgató és Littmann állomási főnök jelentek meg. Két órakor indult el a vonat s ő fensége még a kocsi­ból is intett a jelen voltaknak. A magyar tud. akadémia XLV közgyűlése. — május 31. A magyar tud. akadémia ma délelőtt tartotta negyvenötödik közgyűlését az akadémia dísztermében. A díszes közönség, mely minden évben meg szokott jelenni ez ünnepélyes alkalomkor, ma sem maradt el s a termet csaknem egészen megtöltő, sőt a karzatokra is sokan kerültek. A díszterem igen ünnepies képet öl­tött a mai alkalomra. Az akadémikusok részére el­­rekesztett pódiumon dús virág- és drapéria-dísz kö­zött volt fölállítva Lónyay Menyhért grófnak, az akadémia elhunyt elnökének, Temple által festett életnagyságú arczképe, mert ugyancsak ma mondta el Lónyay fölött Trefort Ágoston, az újonnan választott akadémiai elnök, nagyszabású emlékbe­szédét. A magyar tud.­akadémia legfényesebb napjai közé írhatja a mait. El­s­ő í­z­b­e­n történt,hogy ülésén az uralkodóház egyik tagja is, mint az akadémia tiszte­letbeli tagja, helyet foglalt. S ez a körülmény annál nagyobb fontosságú, mert maga Rudolf trónörökös volt az, a­ki a közgyűlést megjelenésével meg­tisztelte. A trónörökös kevéssel 10 óra után érkezett meg az akadémiába, Károlyi István gróf kocsiján, Wohlgemuth kapitány, Károlyi István és Teleky Samu grófok kíséretében. Rudolf trónörököst, ki tá­­bornoki egyenruhát viselt, az akadémia oszlopcsarno­kában Andrássy Gyula gr., Trefort Ágost, Ipolyi Ar­nold, Jókai Mór, Pulszky Ferencz és Fraknói Vilmos fogadták; az akadémia fenséges tiszteletbeli tag­ját Andrássy Gyula gr. üdvözölte, mire a trónörökös néhány szóval válaszolt, azután kezet szorítva a fo­gadó bizottság tagjaival, fölment a díszterembe, hol az akkor már egybegyűlt közönség zajos éljenzéssel fogadta. Az akadémia tagjai csaknem teljes számban jelentek meg, többen díszmagyarban, a főpapok pedig teljes ornátusban. Ott voltak a következők: Vay Miklós dr., Szögyény-Marich László tárnokmester, Károlyi Sándor és István grófok, Teleky Samu gr., Hunfalvy János és Pál, dr. Bita Rezső, Tóth Lőrincz, Szász Károly, Konkoly Miklós, Than Károly, Kautz Gyula, Vécsey Tamás, Szabó József, Lenhossék Jó­zsef, Pauer püspök, Pesty Frigyes, Keleti Gusztáv, Budenz József, Zsilinszky Mihály, Ballagi Mór, Eötvös Loránd, Margó Tivadar, Hegedűs Sándor, Décsey Mór, Pulszky Károly, Láng Lajos, Beöthy Zsolt, Berzeviczy Albert, Szalay Imre oszt. tanácsos, továbbá Ráth Károly főpolgármester, Szapáry István gr. főispán, Lévay Henrik, Weisz B. E. stb. A hall­gatóságnak föntartott első széksorokat ki­zárólag hölgyek foglalták el. A trónörökös Trefort miniszter és Jókai közt foglalt helyet s megérkezése után mondta el Pulszky Ferencz t. elnök ünnepi beszédét, melyet alább egész terjedelmében közlünk, utána pedig Fraknói Vil­mos főtitkár olvasta föl terjedelmes jelentését az aka­démia munkásságáról.­­— A főtitkári jelentést közölni fogjuk. A tárgysorozat harmadik pontján Trefort Ágostonnak Lónyay Menyhért gr. fölött elmondott emlékbeszéde állott, melyért a hallgatóság tapssal jutalmazta szerzőjét, az új elnököt. — Az emlékbe­szédet lásd alantabb. Az emlékbeszéd végeztével Rudolf trónörökös távozott az akadémiából. Mikor fölkelt helyéről, az egész közönség fölemelkedett és éljenezve kisérte le az uralkodó fiát a lépcsőkön. Rudolf trónörökös oda­lenn még pár szívélyes szót váltott Jókaival és Ipo­lyival, aztán Károlyi István gróffal ennek nyitott hintájába ülve elhajtatott. Wohlgemuth fregatt-kapi­tány egy másik kocsiban követte. Az akadémia kapu­jánál időközben egybegyűlt tömeg lelkesen megélje­nezte a trónörököst. A trónörökös eltávozása után Fodor József lépett a fölolvasó asztalhoz, »A hosszú élet föltételei­ről« adva elő szerfölött érdekes és tanulságos érteke­zést, melynek java részét ügyesen összeállított sta­tisztikai kimutatások képezték. A tudós előadó e ta­nulmányában annak kutatásával foglalkozik, véletlen dolog-e, hogy annyi jelesünk hal meg aránylag fiata­lon. Vizsgálódásai czéljára az utolsó 10—15 év alatt Magyarországon, Ausztriában, Német- és Francziaor­szágban, valamint Angliában elhunyt különböző ál­lású és foglalkozású férfiú és nő közül mintegy 15,000- nek életkorát gyűjtötte és hasonlította össze. Feldol­gozva az adatokat, következő eredményekre jutott: A társadalom javából elhunyt férfiak közepes kora volt: Magyarországon: 59.3 év, Ausztriában: 65.1, Németországban 68.01, Angliában: 70.6. Ez az adat megdöbbentő. Ugyanazon állású és foglalkozású emberek 11 x­ 3 évvel élnek hosszabb életet Angliában, mintegy 9 évvel hosszabbat Németországban és mint­egy 5,8 évvel hosszabbat Ausztriában, mint Magyar­­országban. Ha tekintetbe veszszük még, hogy az em­ber életéből az első 25 esztendő az erő, az anyag­gyűjtés kora és csak ezentúl kezdődik a hasznos munka ideje, akkor látjuk, hogy a magyar társadalom kiváló állású férfiai csupán 34 munkás esztendőt él­nek, holott Angliában 45-öt, Németországban 43-at, Ausztriában 40-et. Tanulságos a következő egy beállítás is : a föl­jegyzett elhunytak között volt 80 év felett: Magyar­­országban : 10’ 7°/o, Angliában 30°/0, Németország­ban 17-6°/0. Tehát nem a véletlen játéka és nem esetleges­ség, hogy Magyarországon az élet rövidebb, mint p. o. Németországban és kivált Angliában. Áttér azután annak a kérdésnek fejtegetésére, vájjon meg lehet-e hosszabbítani az életet? Az induktív rendszer alapján a különböző fog­lalkozású férfiak között von párhuzamot életkoruk tartamára nézve, így először az elhunyt magyar tu­dósok és tanárok közepes kora 578 esztendő volt; az angoloké 67­9, a németeké 68­3, a francziáké 719, az osztrákoké ellenben OS’S, vagyis hosszabb életűek, mint a magyarok: az osztrákok, az angolok, a néme­tek és a francziák. A magyar tudós és tanár 26­8 munkás évvel bír, a franczia 461 évvel, közel még egyszer annyival. Nem véletlen tehát a Dumas-k, a Chavreuil-ök, a Buffon-ok kora Francziaországban. Szellemi munkával foglalkoznak az írók és mű­vészek is, noha ez náluk inkább izgató és elevenítő, mint fárasztó. Íróink és művészeink átlagos kora volt 54,4 esztendő, az osztrákoké 639, a németeké 641, a francziáké 661, az angoloké 69­6. A legrosszabb viszony tehát megint Magyarországon látható. Az orvosok kora Magyarországon 55, Ausztriá­ban 62 5 év. A bírák közepes kora volt nálunk 60­9 év, Né­metországban 70­5, Angliában 72­8. Az államférfiak, ezekhez számítva a főhivatal­nokokat és képviselőket is, középkora volt: Magyar­­országon 64­3, Ausztriában 66, Németországban 69, Francziaországban 69­5, Angliában 711. Itt már Ma­gyarország száma kezdi megközelíteni a többieket. Megint kisebbedik a különbség a főrangnak és birtokosoknál, kiknek átlagos kora Magyarországon 63.1, Ausztriában 68.3, Angliában 69.4. Katholikus egyházférfiaink középkora : 67.2 év, más keresztény egyházférfiaké 65, míg az angolországi államvallású egyházférfiaké : 74.3. Egyházi férfiaink közül tehát a katholikusok felülhaladják a más vallá­­suakat magas kor szempontjából s megközelítik a legelőnyösebb korviszonynyal biró nemzetet, az angolt. Az osztrák-magyar hadsereg tagjainál közepes kor: 70,2, az angoloknál 69,5, a francziáknál 73, a németeknél 73,7 év. A katonaságnál tehát jóformán egyenlő magas kort érnek el a különböző országbe­liek, nyilvánvaló következményekép annak, hogy nagy­jában egyenlő egészségi szempontból előnyös életmód­dal bírnak. A­mi a nőket illeti, az előadó őket két csoport­ra osztotta u. m.: főrangúak, birtokosok nejeire és más osztálybeliek (tanárok, orvosok, ügyvédek, bírák stb ) nejeire. A magyar magas rangú nők közepes kora 63.7 év, az osztrákoké 72.6, a németekéé 68.5, az angoloké 83.1 év. Ezek szerint a magyar magas rangú nők kor­viszonya eléggé kedvező, szemközt a külföldiekkel. Kevésbbé örvendetes jelenséget mutat az ámbár nem főrangúak, de mégis a társadalom magasabb osz­tályaihoz tartozó magyar nők korviszonya. Ezeknek közepes kora ugyanis 51.6 év, 21,5 évvel kevesebb, mint az angol nőké. Az utolsó 14 év alatt elhunyt s a lapokban följegyzett írónőink középkora csupán 48.5 év volt, holott az angol írónőké 73.9, a németeké 68.1. Sőt a följegyzett színésznőink átlagos kora csupán 45.7 esztendő volt, míg a németeké 64.2, az osztrákoké 67.2. Kétségen kívül való tehát, hogy a magyar nők élete, arányítva úgy a magyar férfiakéhoz, mint a ma­gyar főrangú nőkéhez és kivált a külföldi nőkéhez, nagyon alacsony. Az előadottakat összefoglalva látjuk, hogy ná­lunk egyáltalán alacsonyabb korral halnak meg az emberek, mint a külföldön, legközelebb áll hozzánk Ausztria, azután Németország, majd Francziaország és végül Anglia. * Legszomorúbb korbeli viszony van a tudósok­nál, tanároknál, írók- és művészeknél, orvosoknál, bí­rák- és ügyvédeknél, technikusoknál és kivált ezen osztályok nejeinél, javul a viszony a politikai férfiak­nál, a főrangúaknál és az egyházi férfiaknál, holott külföldön, nevezetesen Angliában és Francziaország­ban, a tudós-tanár, író, művész stb. vagy ép oly ma­gas korú, mint az államférfi, a főrangú, vagy csak igen kevéssel alacsonyabb korú. Világos tehát, hogy az alacsony középkor ná­lunk legfőkép a szellemi munkások mostoha, rövid életkora által föltételezt­etik. A rövid élet okai a hiányos lakásviszonyok, rossz táplálkozás, czélszerűtlen életmód, elégtelen kényelmi eszközök stb. é­s a hosszú életéi: a mér­tékletes élet, az egészséges táplálkozás és lakás, ké­nyelem, tisztaság stb. Legfőkép azonban mindkét esetre nézve az öröklés. Nem csak az életet örökli az ember apáitól, ha­nem a testnek azt a szerencsés alkotását is, hogy a megbetegedés ható­anyagának képes ellenállani. És ellenkezőleg, a­ki rövid életű , elgyengült szülők­től származik, magában hordja a rövid élet átkát. Az apának tehát nemcsak arra kell törekednie, hogy gyermekeinek, unokáinak vagyont gyűjtsön, ha­nem egészségének fentartása s fejlesztése által arra is, hogy a hosszú életre reményt, kilátást nyújtson. Másik kutforrása a mi szellemi munkásaink rö­vid életének a mostoha ifjúsági, a sanyarú tanuló évek. Csak kevés apa btt tanuló gyermeke számára egészséges exisztencziát, kényelmes és gondos nevelést biztosítani. A legtöbb fiatal ember a szülői háztól tá­vol neveltetik, a­hol rendesen sem a lakás, sem a tisztaság, sem a táplálék, még kevésbbé a felügyelet nem kielégítő az ifjú morális fejlődésére nézve. Minő más az él­ete folyása az angol ifjaknak; kollégiumokban nevelik őket, a­melyekhez a magyar­­országiak nem is hasonlíthatók. Tisztaság, rend, ki­tűnő szellőzés, jó táplálék, rendes, nem túlságos munka és mindenekfelett a testgyakorlás minden neme: lo­­vaglásvászás, labdajáték, vívás stb. És a­mi áll az ifjúságnak hazánkban antihigié­­nikus fölnevelésére nézve, nagyrészben áll ugyanaz a férfikorúak életmódjára nézve is. A magyar ügyvéd, orvos, bíró, hivatalnok, stb., ha foglalkozása teendőit végezte, elmegy a kaszinóba, körbe, klubba­n és kártyázik. Ül a füstben és elkár­tyázik óra és óra hosszant, napról-napra, évről-évre. Egészen más az angol társadalom hasonló ál­lású, foglalkozású férfiúnak az élete. A kocsizás, va­dászás, lovaglás nem egyes főurak sportja, hanem ál­talános edző időtöltés. Angolország műveit férfiai az edző sport minden nemét kitartással és öntudattal űzik. Nem rég hunyt el Anglia híres postaügyi mi­nisztere, Fawcett­e. Az angol illusztrált lapok egész életét ábrázolták képekben: ott volt Fawcette mint a csolnakázó-egylet működő tagja, felgyúrt ingujjal, — Fawcette, mint a kriket klub működő tagja, mint lovagló, kocsizó stb. Nálunk csolnakázó, krikettező minisztert el se tudnánk képzelni, kártyázót — igen. (Derültség.) Egész társadalmunk úgyszólván lusta. Nincs is oly intézményünk, a­mi igazán a test egészségére szolgálna és általán használható lenne. A tornacsar­nokok nem pótolhatják a szabadban való mozgást. Egy árnyékos, sétáló út, ki a budai hegyek közé, meg­­becsülhetlen higiénikus nyeremény lenne a fővárosra nézve.­­ Ép ily keveset törődnek a testedzésével nőink. Az ő foglalkozásuk országszerte : otthonülés. Az an­gol nő nem így él. Szereti a szabad természetet, játé­kokat, lovaglást, az utazást, hegyi tourokat. Egyetlen örvendetes testmozgást karoltak fel újabb időben hölgyeink is: a korcsolyázást. Éppen így a táncz is, mely utóbbi azonban inkább luxuskul­­tus nálunk, semmint az egészség és szórakozás eszköze. Vannak azonban nemzetünkben is kivételek, a­kik testmozgást űznek; ezek főnemeseink, férfiak, nők és a katonák. Láttuk, hogy ezek az osztályok

Next