Pesti Napló, 1886. február (37. évfolyam, 32-59. szám)

1886-02-01 / 32. szám

kedden Illés Aladár tanár Szakfolyóiratok közle­ményeinek ismertetése. Szakraj­zgyakorlatok: hétfőn, szerdán és csütörtökön este 7—9 s vasárnapokon dél­előtt 9—12 óráig. Külön rajzórák mesterek számára kedden és pénteken este 7—9-ig. A gépek működés­ben vannak szerdán este 7—9-ig, vasárnapokon és ünnepeken délelőtt 9—12 óráig. Gyakorlati művele­tek fa- és fémiparban mesterek részére az újabb szer­számokkal és különféle gépekkel csütörtökön este 7—9-ig. Műhely-gyakorlatok faiparossegédek részére hétfőn és kedden este, fémiparos segédek részére hét­főn és pénteken este 7—9 óráig. — Jász-Árokszállás rendezett tanácsú város nagy­községgé alakul át. Az illető kérvényt e hó 9-én tárgyalja Jász-Nagykun-Szolnok megyének tör­vényhatósága. — Ifj. K. Vay Miklós halála előtt két nappal irta meg végrendeletét, alig tiz sorban, Gaszner közjegyző irodájában. A végrendelet szerint a báró két nagy uradalmát ketten öröklik; ingóságairól nem végren­delkezett. — Gladstone leánya kedden tartja esküvőjét Londonban. A templomba csak a két család rokonai s közelebbi barátai bocsáttatnak be. — A budapesti zenekedvelők egylete tegnap délelőtt tartotta meg évi közgyűlését H­a­y­n­a­­­d bibornok-érsek elnöklete alatt. A rövid elnöki meg­nyitó beszéd után dr. Wenczel Tivadar fölolvasta a választmány jelentését, mely konstatálja, hogy az egyletben 3 év előtt életbe léptetett reformok megter­mették gyümölcseiket, a­mennyiben a rendszeres czél felé irányított artisztikai törekvés hálás tért egyenge­tett az egylet előhaladásának, és a karének tökélyes­­bülésével ott oly művek adathattak elő, mint Brahms Requiemje, Mendelssohn Paulusa és Beethoven Ünnepi miséje. Ezekkel az egylet a főváros zeneéleté­ben sikeresen pótolta az oratoriális zene terén évek hosszú sorának mulasztásait. A lefolyt évben az egy­let kebelében zeneiskolát léptettek életbe, hogy ily módon a jövőre megbízható működő tagokat nevelje­nek az egyletnek. Egyelőre öt tanfolyam állíttatott fel: az ének, hegedű, gordonka, zongora és zeneelmé­let számára Bellovics Imre, Blau Gyula, Ridley Kohne, Wilmouth Bódog, Altschul Rezső, Krausz Gusztáv és Major Gyula tanárokkal. A számos jelent­kező közül csak 52 növendéket lehetett fölvenni. Igen melegen emlékszik meg a jelentés Bellovics Imre ze­neigazgató buzgó tevékenységéről, kit főképen illet meg az elért eredményekért az elismerés. Az egylet anyagi támogatására Haynald bibornok-érsek 1000 irtot bocsátott a választmány rendelkezésére. Az egylet alapító tagjai közé léptek: Metternich-Winneburg Paulina lgnő, Wodianer Albert és Mechwart Endre. Az egylet működő tagjainak száma 163, a pártolóké 401. A lefolyt évben a bevételek 13,153 frtot, a kia­dások 11,640 frtot tettek ki. A közgyűlés a választ­mány indítványához képest köszönetet szavazott Haynald bibornok-érseknek, Budapest fővárosá­nak, Zillmann Károly, Falk Zsigmond lovag és Kő­­rösy József uraknak az egylet erkölcsi és anyagi tá­mogatásáért, Rothauser Teréz kisasszonynak, Bello­vics Imre, Schmidt Ferencz, Blau Gyula és Blau Izidor uraknak az egylet artisztikai működése körül kifejtett tevékenységükért; végül Richter János bécsi operai zenekari igazgató tiszteletbeli taggá vá­lasztatott meg. Ezután megejtettek az egyleti válasz­tások. Alelnök lett: Manoilovich Emil kúriai biró, választmányi tagok: Heiszler József, Matleko­­vits Sándor, Rakovszky István, Schütz Miksa, Wahr­­mann Mór, Károlyi György, Marton­­Gyula, Mihályi Ferencz, Schick Károly és dr. "Wenczel Tivadar táb­lai biró. Póttagok: Dunst Gyula, Novák Ferencz, Tanos Imre, Veégh Elek és Waldbauer József. — A bécsi katonai tanácskozás. A prágai la­pok ama hire, hogy Filippovics táborszernagy és több hadosztályparancsnok Bécsbe utazott, hogy részt­­vegyen a katonai tanácskozásokban, teljesen alapta­lan. Filippovics táborszernagy rövid szabadságide­jét vette igénybe és hogy egyetlen egy hadosztály­­parancsnok is Bécsbe érkezett volna, arról mit se tudnak. — A templomépítési sorsjáték. Tegnap délben a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban Tre­­f­o­r­t miniszter által a lipótvárosi bazilika kiépítése czéljából elhatározott úgynevezett templomépí­tési sorsjáték átvételére és kibocsátására vonat­kozó ajánlatok felbontottak. Tudvalevőleg a miniszter a feltételek tudtul adása mellett négy fővárosi pénz­intézetet szólított fel, a. m. a hitelbankot, a leszámí­toló bankot, a kereskedelmi bankot és az országos bankot, hogy pályázzanak e sorsjátékra, mely 800,000 db 5 frtos sorsjegy által, 50 évi amortizáczió mellett, 4 millió frtot nyújtson rendelkezésre. A bizottság, mely tegnap az ajánlatokat felbontó, az elnöklő Forster mint tanácsosból, a pénzügyminisztérium képviseletében Kupé ez osztálytanácsosból és Molnár segédfo­galmazóból állt. Csupán két ajánlat érkezett be és pedig az egyik a hitelbanktól, a másik pedig a leszá­­mítolóbank, a kereskedelmi bank és az országos bank­ból álló csoporttól. A hitelbank 5 frt 82 krra rugó minimális árfolyamot ajánlás magának sorsjegyenkint 45 kr províziót és a minimális árfolyam felett elérhe­tőnek 50°/o­kát köti ki. A három egyesült bank 6 frt 24 krnyi minimális árfolyamot követel és sorsjegyen­kint 20 krban megállapított províziót és a minimális árfolyam felett elérhető nyereségből 30°/o-nyi része­sülést. Az ajánlatok felett a közoktatási miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértőleg fog dönteni.­­ Győr városa I. évi jan. 27-én tartott közgyű­lésén dr. Kautz Gusztáv, az ottani jogakadémia derék igazgatója, kegyeletes szavakban emlékezett meg Win­­terl Antal kanonokról, Győr városa jótevőjéről, ki egész vagyonát emberbaráti czélokra hagyta, s éle­tében is egy árvaleányházat alapított. A közgyűlés az elhunyt nemes férfiú emlékét jegyzőkönyvileg meg­örökítette, s a sirján emelendő emlékkőre 200 frtot szavazott meg, egyúttal utasítván a főjegyzőt, hogy a lakosság körében e czélra gyűjtést indítson. — A nagyváradi székőbirtokosság hegyi választ­mánya, a napokban, dr. Szy József elnöklete alatt ülést tartott, melyen az elnök előterjesztette, hogy a választmány egy a filloxerának ellenálló fajból léte­sítendő telep felállításával azért késik, mert több oldalról arról értesült, hogy az eddig ellentállónak bizonyult fajokat is ellepte a filloxéra és ezért a vá­lasztmány szükségesnek tartja előzőleg meghallgatni Gutmann Dénes borászati és szőlészeti vándortanár véleményét. Az ülésen jelen volt Guzmann tanár ki­jelentette, hogy csak a Ripari Sauvag fajt ajánlhatja, mint olyant, mely a filloxerának ellentáll. A telep felállítására legalkalmasabbnak az olaszi téglavető telepet találta. A választmány ennek alapján a telep felállítása tárgyában hozott előbbi határozatát fen­­tartja. — Névmagyarosítás. Kisk. Glück Ferencz mező­ kövesdi illetőségű ugyanottani lakos vezetékne­vét K­ö­v­e­s­d­i-re változtatta. — Magyar czigányzene Parisban. Neuillyben, a Seinemegye egyik községében, Páris mellett a napok­ban az iskolák javára táncfvigalom volt, melyen Rigó Márton zenekarával játszott. A Gazette de Neuilly et de Courbevoie dicséri a magyar zenét és elmondja, hogy nagy tetszésben részesült a Rákóczy-induló, azután egy szomorú darab, melynek a neve »c’est sep tan vine villágon« (csak egy szép lány van a világon); magasztalja a csárdást és a czigányzene sa­játos szépségeit. — Uj postahivatal lép életbe f. évi febr. 15-én a nyitramegyei Rasztocsnó községben. Helyi hirek. — A főváros közgyűlése szerdán több válasz­tást ejt meg. Ezek legfontosabbika a belvárosi plébános választása lesz. A 45-ös bizottság tegnapi ülésén erre Romeiser Józsefet jelölte, mivel az érdekelt 4-ik kerület őt ajánlja. A bizottság ajánlja továbbá a likvidáló bizottságba: Becker Ká­rolyt Havas Ignáczot és Medvey Zsigmondot; a köz­ponti választmányba Havas Ignáczot, Becker Károlyt, Krajcsik Ferenczet.­­ A budapesti tanítók segélyegylete tegnap tartotta évi rendes közgyűlését, Békey Imre elnök­lete alatt. A nagy számmal megjelent tagoknak S­á­n­t­h­a Lajos titkár olvasta föl évi jelentését, a­melyben kimerítően ismertette az igazgatótanács működését s az egyesületi évben előfordult főbb ese­ményeket. Az egyesület a lefolyt évben több, mint 1400 írttal gyarapodott, 63 tagnak adott kölcsönt, és segély­képen 150 frtot osztott ki. Adományokat küld­tek az egyesület részére: a Pesti hazai első takarék­­pénztári egyesület 100 frtot, Koronghy Henrikné 200 frtot, mit édesatyja, elhunyt daraczházi Capdebó István e czélu hagyatékát. Az egyesület igazgató tanácsába újból egyhangúlag megválasztottak: Fal­­vay Antal, Kálnay Nándor, Lederer Ábris, Ledényi Ferencz, Tanos Imre, Vajdafi Gusztáv, Wittinger János, Weisz B. F.; a számvizsgáló bizottságba pedig Péterfy Sándor, Urley János és Szabó József. A köz­gyűlés még néhány indítványt tárgyalt, s a pénztár­nok, valamint a jogtanácsos jelentését tudomásul vette.­­ A házépítő tisztviselők egyesülete Gaál Fe­rencz elnöklete alatt tegnap délután tartotta évi ren­des közgyűlését. A választmány jelentése szerint a főváros törvényhatósága által az egyesület rendelke­zésére bocsátott területből 117 telek került ki. A csa­tornázási és útépítési tervezet meg van állapítva, s a­mennyiben az építkezéseket foganatosítani sikerü­­lene, az utak csatornázása és burkolása a főváros ré­széről szintén kellő időben foganatosíttatni fog, vala­mint a világítás kérdése is meg lesz oldva. A 117 házhelyet kiadó területen kívül a főváros közgyűlése által még annyi terület tartatott fenn öt évre, hogy az egyesület mintegy 400 házhelyet nyerhetne. A telek­szerzési ügy végleges rendezése mellett kiváló tevé­kenységet fejtett ki a választmány a házak megépíté­sének biztosítása érdekében. A legutóbbi napok­ban sikerült az egyesületnek egy pénzintézet irány­adó férfiainál oly ígéretet nyerni, hogy az épí­tési kölcsön iránt megújítandó kérelem a lehető legméltányosabb elintézés alá kerülhet.­­ A pénz­tári jelentés szerint az egyesületnek bevétele fenn­állása óta 70.036 forint 52 krajcrár, kiadása 24.201 frt 86 kr. pénztári maradvány 45.834 frt 66 kr. — Ezután megválasztottak : jegyzővé : Okolicsá­­nyi Gyula, pénztárossá : Máltás Miksa, ellenőrzé : Palkó Sándor, könyvelővé Stiasny Pál. Választmá­nyi tagok 3 évre : Obadich János, Devecis Ferencz, Hindy Kálmán, Schmall Lajos, Tolnay Lajos, Fodor István; egy évre: Wolfsgruber István, Prohászka Ferencz, Leypold Kornél; 2 évre Apáthy László. Választmányi póttagok : Kisfaludy Ákos, Szőts Far­kas, Stift Károly, Benedek Lajos, Révész Béla, Décsi Lajos. Számvizsgáló bizottsági tagok: Szedlacsek János, Tobisch Ede, Jánszky Adolf; számvizsgáló bizottsági póttagok: Tarczal Antal és Kordina Zsigmond.­­ A Vili. ker. (józsef­városi) kör alakuló köz­gyűlését tegnap délelőtt Rémi Róbert elnöklete alatt a Mátyás király I. emeleti helyiségében tar­totta meg. A nagy terem zsúfolva telt meg a József­város legtekintélyesebb polgáraival. A szavazatszedő bizottság a következő tagokból állt. Elnök: Vaszilie­­vits Vazul, tagok: Hűvös József, Wittinger János, Hajdú Lajos és Tölgyi Gyula. Megválasztottak: El­nök : Rémi Róbert, alelnökök: Csepreghy János és Kanovich Béla Mór, gondnok: dr. Ebner János, jog­tanácsos: Hűvös József, számvizsgálók: Császár Jenő, Radich Gyula és Weinseisz Lajos. Választmányi ta­gok : Andretti Anzelm, Atlasz Samu, Böhm Samu, Békéssy Károly, Bauman Antal, Császár Jenő, De­vecis Gyula, Deutschländer Vilmos, Felsman József, Fellner Dávid, dr. Gebhardt Lajos, Grauer Miksa, Grossmann Miksa, Gergelyi Kálmán, dr. Gonda Ig­­nácz, Harmos Gyula, Hajdú Lajos, Heidrich Antal, Hecht Bern­át, Hegedűs Sándor, dr. Haas Tiva­dar, Herczegh Zsigmond, Jellinek Henrik, Jókai Mór, Komlósy László, Krausz Lajos, Kauser János, Kajuch József, Kada Mihály, Kleiner Ármin, Kerstinger György, Kölber Alajos, Kleineisel József, Kokesch Sándor, dr. Ladányi István, Morbitzer Má­tyás, Michl Alajos, Nánai Mór, Orley János, id. Pecz Ármin, Porszász Gyula, Péteri Mór, Rill Lajos, Rock Szilárd, Radich Gyula, Rákosi Jenő, Seenger Béla, Spannberger Alajos, Stühmer Frigyes, Sverteczky István, Toperczer Péter, Tölgyi Gyula, Tarone Nán­dor, Thék Endre, Vaszilievits Vazul, Visy Imre, Weinseisz Lajos, Wodianer Béla, Wittinger János, Winter Lajos. A választás éljenzéssel fogadtatott, mire Krausz Lajos az ideiglenes elnökségnek fárado­zásáért köszönetet szavaztatott. — A fővárosi vízvezetéki igazgatóságtól a kö­vetkező sorokat kaptuk: Úgy mint tavaly, most is jár a fővárosban egy szédelgő, a­ki a vízvezetéki felügyelő személyzet nevében újévi üdvözlet mellett pénzt csal ki a háztulajdonosoktól. A vízvezetéki igazgatóság figyelmezteti a t. ez. háztulajdonosokat e szédelgőre és felhívja őket, hogy ha netalán megfordulna vala­melyikeknél ez egyén, szolgáltassa őt a rendőrség ke­zébe vagy figyelmeztesse a rendőrséget a szédelgő személyére. Keglevich István grófhoz fordulva, arra kérte az új intendánst, hogy az opera jelenlegi színvonalának fentartását, sőt emelését tűzze ki czélul. Végül azt ígéri a személyzet nevében, hogy az a legbuzgóbb odaadással fogja támogatni nehéz munkájában. Meg­­hatottan válaszolt Keglevich gróf. Megköszönte a szives jóindulatot és a maga részéről a felől biztosí­totta a jelenvoltakat, hogy őt minden ténykedésében a legjobb akarat fogja vezérelni. Következtek a bemu­tatások. Podmaniczky Frigyes báró bemutatta a férfi és női magánszereplőket, Erkel a zene- és énekkari személyzetet, Káldy Gyula rendező pedig a ballet tagjait. Ezzel az ünnepélyességek véget értek. Az opera új vezetője most Podmaniczky Frigyes báró kalauzolása mellett egyenként megtekintette a ház különféle helyiségeit. Ma a nemzeti színház vezetését is átveszi Keglevich István gróf. — Báró Podmaniczky Frigyes a következő so­rok közlésére kér fel bennünket: Bárkinek életében is jelentős szám tíz esztendő. Hát még egy előhala­dott korú ember életében, ki nehéz, küzdelmes időket élt, ki zsenge korában tanulta meg szüleitől órának és pereznek munkával értéket adni, ki e század har­madik tizedében hallotta már atyjától, hogy a felvilá­­gosodottság legszebb vívmánya az, hogy a munkának becsületet és tiszteletet szerzett. — Soknemű foglal­kozásaim legszebbikén, intendánsi pályámon, 10 évet töltöttem el oly emberek élén, kiknek művészete fél­tett szellemi kincse honunknak, s kikhez engem a szeretet és tisztelet ezerszeres szálai kötöttek és kötni fognak feloldhatatlanul mindenha, bármily messzire is sodorna tőlük a véletlen forgószele. Avagy feledhetnék csak egyet is közülök ? Azt az érzelmes lelkű, fogékony kedélyű, derék művészi csoportot, melynek minden tagját nemcsak művészi hivatá­suk terén tanultam nagynak ismerni, de a magán­életben is, kik nemcsak a festett vászon birodal­mában, kendőzött arczc­al tudnak nemes érzé­seket tolmácsolni, de kik nemesek szívük érzései után. Önérzetem emelkedett hangján valóban nem csekély büszkeséggel vallom most, midőn magán­körülményeim kényszere másfelé terel, hogy én tíz esztendeig az ő kollegájuk voltam, együtt szolgálva egy szép, magasztos czélt. Munkánkat meg­édesítette az egymás iránti testvéri szeretet és baráti bizalom, és az egyenetlenségeket mindannyiszor elosz­latta a czél öntudatossága. Azzal a jóltevő, melengető érzéssel, melylyel az agg tekint vissza elmúlt ifjúságára, fogok én is visszaemlékezni mindig intendánsi pályám­ra, a most lefolyt 10 évre. Hisz az ideálokért való küzde­lem esztendei voltak ezek, midőn az ember nem akar ismerni leküzdhetetlen akadályt, nem az anyagi erő korlátoltságát, nem pihenést. De hasztalan, ama ko­mor valóság, hogy az ideálokért való küzdelemhez ifjú aczélos erő kell, engem is megfenyegetett ujjá­­val, s bár még most is ifjonti hévvel tudok rajongni a két mű­intézet művészi ideáljaiért, de ifjonti tetterő­vel küzdeni már nem. Nem volt szabad tehát haboz­nom, bármily keserű is a válás önöktől, szeretteimtől. Fogadják tehát, kedves művész barátaim, e helyütt is, még egyszer őszinte szeretetem és ragaszkodásom nyilvánítását és tartsanak meg jó emlékükben, akként, miként önöket soha feledni nem fogom. Isten önök­kel! Éljenek boldogul! Budapesten 1886. jan. 31-én. Igaz hivek Podmaniczky Frigyes. — Vízvári Gyula, a nemzeti színház jeles tagja, a napokban Temesvárit vendégszerepeit. Négyszer lépett fel, s mindannyiszor telt ház előtt. A közönség zajos tüntetésekben részesítette, számtalanszor kitap­solta s bucsufellépése alkalmával pompás babérkoszo­rúval tüntette ki. A temesvári lapok a legnagyobb el­ragadtatással szólnak Vízvári játékáról.­­ Saint-Saens közelebb Kasselben, az opera­házban akart hangversenyt adni. Gilsa intendáns azonban, tekintettel Saint-Saensnek a párisi Lohen­­grin-ügyben tanúsított ellenséges magatartására, nem engedte meg a hangversenyt.­­ A Lohengrint Párisban, Schurmann impresz­­szárió az Éden-színházban a bécsi üdv. operai erők­kel tervezi előadatni. Hir szerint Richter a zene­­s énekkar nevében, valamint Friedrich­ Materna asz­­szony megígérték közreműködésüket. Ennek daczára azonban igen kétséges a terv valósítása. A Lohen­grint párisi művészi erőkkel nem merik Párisban elő­adni, így igen valószínű, hogy a bécsi előadók ellen is tüntetnének, a­mi a bécsieket nem igen kecsegtet­heti a párisi kirándulásra. — Verdi, ki ez idő szerint Velenczében a Doria palotában lakik, a napokban fogadta Cesare Conti urat, a Scala színház impresszárióját, ki azért jött Milánóból Velenczébe, hogy a mesternek feliratot nyújtson át. E felirat, mely a magas arisztokráczia, a művészvilág, a milánói polgármesterek és községi tanácsosok, valamint a Scala színház számos törzs­bérlőjének aláírásával van ellátva, azt a reményt fe­jezi ki, hogy a mester Jago operája még a jelen színi idényben színre fog kerülni, ellentétben azokkal a hí­rekkel, melyek szerint a zeneszerző tiltakozik a mű előadása ellen. Conti mielőtt útra kelt, azt mondta, hogy e lépésnek a legjobb sikere lesz. Jago ameny­­nyire annyira már be van tanítva, Verdi azonban nem akarja a partitúrát addig átengedni, míg a színház megfelelő Desdemonát, vagy mint mások állítják, ki­elégítő baritonistát nem szerződtet. Eljegyzések, esküvők. Szobonya Bertalan, az adaiföldmives iskola igazgatója, eljegyezte Zomborban Bieber Gizella kisasszonyt. H­ö­d­­ Kálmán földbirtokos a napokban tar­totta esküvőjét Majorossy Imre, Pécs városi fő­jegyző nővérével, Amália kisasszonynyal. Színház és művészet. — Keglevich István gróf tegnap vette át az ope­raház vezetését. Ez alkalommal némi ünnepélyességek voltak az operaház színpadán. Az operaház személy­zete délelőtt tiz órakor gyűlt össze a színpadon, mely rokokó stilü termet ábrázolt. Úgy a színpad, mint a nézőtér teljesen ki volt világítva. Tíz és fél óra után, mire együtt volt az egész személyzet, megjelent az új intendáns, Keglevich István gr., Podmaniczky Frigyes b. kíséretében. Az éljenzés csillapultával Podmaniczky Frigyes báró az összegyűlteknek rövid beszéd kíséreté­ben bemutatta az uj intendánst. Most Káldy Gyula rendező lépett elő és beszédet intézett a távozó és az uj intendánshoz. A Podmaniczky báróra vonatkozó rész­ben elmondta, hogy iránta nemcsak a kötelességszerű hivatalos tisztelettel viseltettek, hanem szeretettelje­sen ragaszkodtak is személyéhez. Ez érzelmüket to­vábbra is fenn fogják tartani. Kívánja, hogy minden más téren való működését is áldás kisérje. Aztán Törvényszéki csarnok. — A soroksári­ uti gyilkosság. A vizsgálóbíró legutóbb Ternyey Józsefet hallgatta ki. Nagyon meg­viselte őt a vizsgálati fogság. Athletai termete meg­görnyedt,, fénytelen szemei­beesve, viaszfehér arczán itt-ott szederjés foltok ülnek, míg időnkint fojtó, re­kedt köhögés vesz rajta erőt. Mikor a törvényszék folyosóján végighalad, kendőjével takarja el arczát, nehogy valakinek szemébe tekintsen. A másfél óráig tartó kihallgatás eredmény nélkül ért véget. Ternyey tagad mindent, sőt oly körülményre nézve is tagadás­ban van, mit a bűnvizsgálat elején már egyszer beis­mert. A vizsgálóbíró ama kérdésére, hogy a Véni korcsmájában történt mulatozás közben miért ment ki háromszor-négyszer a korcsmából, Ternyey azt a vá­laszt adta, hogy megnézni akarta, várjon menedék­házi szobájában van-e még világosság. Ezzel szemben az a gyanú merült fel, hogy Ternyey künnlétekor a reá várakozó Molnár Károlylyal társalgótt. Ez utóbbi szintén makacsul tagadja a reá nehezedő vádat. Hasz­talan mutatják fel neki a számos bűnjelt s a nyomós bizonyítékok egész halmazát; a hozzá intézett kérdé­sekre minduntalan ezt a választ adja: »Nem tudok semmiről semmit. Ártatlan vagyok.« Gazdagh Im­­réné egészségi állapota eddig nem javult. A Pesti Napló táviratai. A hatalmak jegyzéke. Belgrád, jan. 31. A hatalmak együttes jegyzéke ma nyuttatott át. A jegyzék kifejti, hogy a hatalmak, tudomásul vévén az első együttes jegyzékre adott tagadó választ, egy­et­ér­tőleg kijelentik, hogy nem helyeslik a netaláni harczias lépéseket, bárkitől eredjenek is azok, a megtámadottakat oltal­mazni fogják és bármilyen kimenetelük legyen is ily lépéseknek, területi változ­­tatásokat nem fognak megengedni. A Maros áradása, Lippa, jan. 31. (O. É.) A közlekedési miniszter távirati rendelete következtében az árvíz által oko­zott pusztítások megszemlélése czéljából bizottság érkezett ide ifj. Ormós alispán elnöklete alatt. Az aradi folyammérnöki és a temes megyei államépíté­­szeti hivatal szakközeges közreműködésével konstatál­ták, hogy a lippai Marospart csaknem teljesen beom­lott. A helyreállítási munkálatokra 19,000 frt szük­ségeltetik. VilAgklAUitAs Madridban. Madrid, jan. 31. A minisztertanács elhatározta, hogy az 1888-ik évben, Madridban világkiállítás fog rendeztetni. KÖZGAZDASÁG. Közgyűlések. A fővárosi takarék- és hitelintézet mint szö­vetkezet tegnap tartotta évi közgyűlését. Az igazga­tóság jelentése szerint a múlt évi nyereség az átho­zatallal együtt 1122,75 írtra rúg, mely összegből az alapszabályszerű levonások után 818,23 frt a tagok javára iratik. A felügyelőbizottság jelentésének meg­hallgatása után a közgyűlés a felmentvényt megadta és megválasztotta az igazgatósági és felügyelő bizott­sági tagokat. Vegyes hírek. A kolozsvári kereskedelmi és iparkamara f. évi január 28-án közgyűlést tartott, melynek főbb tárgyai közül fölemlítjük a következőket: A gyorsvonatnak közelebbről Kolozsváron túl való megszüntetése kö­vetkeztében az erdélyi részek postaösszeköttetési rend­szere összezavartatott. A kamara e panasz felől a köz­lekedési minisztériumhoz jelentést tett és orvoslásul ajánlotta, hogy a személy- és omnibuszvonatok hozas­sanak kapcsolatba a most megszakított menetrenddel, a­mi által a bajon költség nélkül segítve lenne.­­ A kamara a minisztérium elé terjesztette az erdély­­részi szesztermelők azon kérését, hogy a kivitelnél, mint a nyugati piaczoktól legtávolabb eső termelők, megfelelő tarifa-kedvezményben részesittessenek. — Kolozsvár város új kövezet- és behozatali vámtarifája a bizottsághoz visszautasittatott. — Poroczkó bánya­telepén, különösen a tüzelőanyag hiánya következté­ben, a vasbányászat évről-évre hanyatlóban lévén, a kamara régóta tesz kísérleteket az ottani lakosságot valami megfelelő foglalkozáshoz juttatni. Közelebbről lépéseket ten, hogy ott a vasiparnak valamely ága, pl. kasza-, kés- vagy lánczgyártás honosíttassák meg. Kiküldte tehát Binder L. iparfelügyelőt a helyszínére és véleményt kért Kerpely Antal mi­niszteri tanácsostól, a­kitől igen érdekes útmuta­tást kapott. A gyűlés az elnökség eddig tett intézkedéseit köszönettel veszi tudomásul s meg­bízza Binder L. úrral együtt az ügy tovább fejleszté­sére. — Bázna községnek a húsmérés szabad gyakor­latának megszüntetését tárgyazó kérése ellen a ka­mara nem tett kifogást, föltéve, hogy a megszorítás csak a nagymarha levágására értetik. A tordai és kolozsvári tanácsok az ipariskolák segélyezését tár­gyazó megkereséseire a kamara kénytelen azzal vála­szolni, hogy az 1884. XVII. t.-cz. értelmében költség­­előirányzatában ily kiadásokról nem gondoskodhatott, hanem az e czélra eddig adott segélyt a szakrajz­­oktatás előmozdítására fordítja. A Kolozsvárit állí­tandó technológiai iparmúzeum számára eddig be­gyűlt adományok kimutatását a gyűlés örömmel veszi tudomásul és az adományozóknak, valamint a gyűj­téssel foglalkozó Binder L. iparfelügyelő és Pákey műszaki igazgató uraknak mind írásban, mind a nyilvánosság előtt köszönetet szavaz. Marosorosz­­falu egy már régebben nyert engedély alapján orsz. vásárainak gyakorlatát kérvén, a kamara nézete sze­rint e vásárok felesleges volta éppen abból tűnik ki legjobban, hogy soha sem vette igénybe a közönség, a­melynek rendelkezésére azóta azon vidéken sok jobb vásáros hely nyílt. A helybeli kir. ügyészség köz­­hírrététel végett megküldte a börtönben előállított iparkészítmények árjegyzékét. A gyűlés ezt bizott­sághoz utasította jelentéstétel végett, nevezetesen azon irányban, hogy mely czikkek készítését tartja károsnak a helybeli iparosok érdekében s mely czik­kek előállítása volna tanácsos az iparosok érdekének megóvása czéljából. A magyarországi kereskedők kérvényét a miniszterhez a házalókereskedés ügyében a kamara annyival inkább pártolja, mert nagyon is ideje a birodalom másik felével küszöbön álló újabb kiegyezésnél az ezen ügygyel foglalkozó 1852-ki pá­tenst végre valahára revízió alá venni. A komárommegyei gazdasági egyesület egy 200 frtos adományt tűzött ki oly pályamunkára, mely az okszerű szántást és a helyes ekeszerkezetet ábrákkal illusztrálva népies nyelven tárgyalja. E pályázatra Haladjunk jeligével egy pályamunka érkezett be, mely azonban az igényeknek meg nem felelt. Ennek folytán a gazdasági egyesület új pályázatot hirdet a munkára. A mű terjedelme két nyomtatott is lehet. Megjelenik az egyesületi értesítőben, azontúl a kiadás joga a szerzőt illeti. Az okszerű szántás tárgyalását a talajviszonyok ismertetése mellett, az időjárás és vetésforgás által igényelt termelvények szerint, kivált­kép a művelet eszközlésének minőségére, a szántás elméletének illusztrálásával kell rendszeresen leírni. A helyes ekeszerkezet az eke egyes alkatrészeinek erőműve hatásából magyarázandó meg. Ehhez képest az anyag, a vonóerő átvitelének czélszerűsége, az eketest, az ekevas, a kormánylemez, a csoroszlya, ekeszarv, gerendely helyes összhangban ismertessék, valamint az egy és többvasú ekék fontosabbjai írassa­nak le. Pályázati bírálókat gazdasági intézeti taná­rok keretnek fel. A pályaművek idegen kézzel írva, jeligés zárt levelek melléklete mellett a komárom me­gyei gazdasági egyesület elnökségéhez, Komáromba i. é. szeptember 30-áig küldendők be. A budapesti értéktőzsdéről. A mai értéktőzsdén szilárd irányzat uralkodott. Osztrák hitelrészvény 288.40—288.80 írton, magyar hitel­részvény 306—306s/s írton, magyar 4 százalékos arany­járadék 101.30—101.32 s/. írton, magyar papírjáradék 92.87Vs—92.90 írton, magyar leszámítoló bank 89.25— 89.50 írton köttetett. A bécsi értéktőzsdéről. Bécs, jan. 31. (Vasárnapi tőzsde.) Osztrák hitelr. 298.60. — Magyar hitelrészvény —.—. — Déli vasúti rész­vény —.—. — Magyar 6 százalékos aranyjáradék —.—. — Osztrák papirjáradék —. Galicziai vasút —. — Magyar papirjáradék —.—. Magyar leszámítoló bank —.—. Osztrák aranyjáradék —.—. Magyar 4 százalékos aranyjáradék 101.40. Angol-osztrák bankrészvény —. Osztrák-magyar állam­­vasutrészv. —.—. 20 frankos arany —. —. Cs. és kir. arany —.—. Unió-bankrészvény —.—. Szilárd. Nyomatik a kiadótulajdonos Athenaeum irodalmi és nyomdai rész­vény­társulat könyvnyomdájában, Budapest, barátok­ tere, Athenaeum-épület, Időjárás január 31. reggeli 7 órakor. Az időjelző intézet távirati jelentése. Szél­ső-Jelek magyarázatai: © ■= szélcsend, O = tiszta, de­rült: 0= */. felhős, 0 «= ■/. felhős, 0 = ■/« felhős, © =* borult, •: = eső, ^ — hó, A — jégeső, ~ •= köd 00 = gőz & zivatar, villám. Áttekintése a mai időjárásnak: Európában: A nagy légnyomások(763—766) egyike a kontinens keleti, másika annak nyugati részében van, közöttük a depressziók, (754—756) a keleti- és Adriai­­tenger felől, Magyarországon át (759) folynak össze. Közép-Európában az idő változó, helyenkint csapadékkal, kevés hőváltozás mellett. Hazánkban: Északkeleties, részben délnyu­­gatias, mérsékelt szelek mellett az enyhe hőmérséklet valamint a légnyomás kevéssel kisebb lett. Az idő nyu­­gaton borús, keleten változó felhőzetű. Csapadékok szá­mosabb helyeken, inkább a nyugati félben, s nem jelenté­keny mennyiségben voltak. Kilátás a jövő időre : Hazánkban: Kisebbedő hőmérséklet mellett, délkeleten borús, északnyugaton változó időt várhatni, helyenkint csapadékkal. Állrom ágra V L x iránya és mérséklet Csapa- Felhő-Állomások nyomi, ereje Celsius déli^, 761 ___ _______ (1—H) fokban___________ Arad........................ 60.4 Ki 0.9 — 3 Besztercze. . . 60.0 Ny 1 — 2.3 — 3 Beszterczebánya 58.5 © 0.6 5­0 1 Budapest . . . 59.9 © 1.6 7 0 Csáktornya . . 58.5 El 0.6 — ej Debreczen . . . 58.6 K 1 — 1.8 — 10 Eger........................ 61.0 Ny 1 2.6 1 © Eszék .... — — — — — Fiume .... 55.9 EK 3 6.9 1 3 Késmárk . . . 58.0 El 1,1 10 Keszthely . . . 62.1 E 2 1.9 3 0 Kolozsvár ... 61.0 DNy 1 — 4.0 — 0 Magyar-Óvár . . 60.1 © 0.8 *.4 0 Akna-Szlatina . 59.5 K 3 — 1.0 — O Nagy-Enyed . . 61.5 K 2 0.0—0 Nagy-Szeben . . 59.7 D 2 — 0.2 — 0 Nagyvárad. . . 62.2 K 2 3.4—0 Orsova .... 61.2 K 3 2.2 5 Pancsova . . . 59.5 DK 2 2.6—0 Selmeczbánya. . 61.1 K 1 0.8 — 0 Sopron .... — © 0.6 2 © Szatmár-Németi . 59.5 DK 2 0.8 — 0 Szeged .... 59.3 El 2.3 — g 1 Sepsi-Szt.-György 62.5 © 1.2 eil · Szolnok . . . 60.3 DNy 2 1.8 2 0 Temesvár . . . 61.8 DNy 7 2 0 — Trencsén . . . 59.5 © 1.6 6 0 Ungvár.... 59.1 EK 4 — 1 0 — 0 Zágráb .... 59.7 EK 2 2.6 8­­• Bécs........................ 60.7 Ny 1 1.7 1 Bregenz . . . 62.2 D 3 0.0 e 1.3 0 Konstantinápoly 57.7 E 2 6.4 — Lesina .... 53.9 K 10.2 — Póla........................ 56.5 K 4 6.8—0 Prága .... 60.1 DNy 3—0.1 — 0 Szulina . , . 62.1 EK 4 4.1 — Q Szerajevo , . . 56.6 Ny 1 5.0—0 Fővárosi színházak. Nemzeti színház, Bérletfolyam. Február 1-én: A kis szórakozott. Vígjáték 8 felvonásban, irtát Barriére és Gondinet. Személyek: Champanet Szigeti J. Grimoine Újházi Jules Carpiquel Náday Don Stephano Buy-Gomar Vízvári Joseph Faludi Céleste G. Csillag T. Cécile Palotay P. Elmire Békéssy T. Olympia Vizváriné Le Trottin Alszegi X. Justine Kaczér N. Kezdete 7 órakor. MŰSOR: Kedd, Az ember tragédiája, bérletszünet. Szerda, Szilton Timót, bf. Csütörtök, A fösvény, Dandin György, bérleti. Péntek, Coriolanus, bérleti. Szombat, A kérők, A pártütők, bérleti. Vasárnap, Czifra nyomorúság, bérleti. M. kir. operaház. Február 1-én: Zárva. MŰSOR: Kedd, Norma, Turolla E., bf. Csütörtök, Porties-i néma, bf. Szombat, Troubadour, Turolla E , Perotti, bérletfolyam. Vasárnap, Bánk bán, bérletf. Népszínház. Február 1-én : Csókon szerzett vőlegény. Eredeti énekes bohóság 3 felv. Irta Szigeti József. Zenéjét szerzette Serly Lajos. Személyek: Csontai Lörincz Horváth Béla, unokaöcscse Szirmai Eszti, özvegy Vidorné Ábras Irén Pálmai I. Barnyai Kálmán Szabó Olga, neje K. Tóth I. Trauer Szilágyi Irmay Ferenczi Futaki Solymosi Ripacs Szatmáry Nefelejts Pártényiné Egy úr Halász Gyuri Fodor Kezdete 7 órakor. MŰSOR: Kedd, A veteránok, Blaha L. Szerda, ugyanez. Csütörtök, Az összedült kas­tély. Péntek, A veteránok, Blaha L. Szombat, A királyné csipke­­kendője.___________ ""Várszínház. Bérletfolyam. Február 1-én : Üdvöske. Operett 3 felvonásba­:. Irta Audran E. Személyek: Lorán fejedelem Kassai Fiametta Vári I. Fritellini, herczeg Kiss Bokkó, bérlő Németh Pippó, cselédje Victor Bettina Margó C. Matheo Újvári Parafante Erődi Egy paraszt Várdai Markó Béni I. Karlo Z­rainé Andzseló Imreiné Luigi Gyöngyösi I. Beppo Narcziszné Alberto Molnár I. Vittorio Arányi B. Pietro Esztergomi A. A doktor Enyvári Kezdete 8 órakor. MŰSOR: Kedd, A nőemanczipáczió. Csütörtök, Antoinette Rigaud. ««—■—s——a—tfmgj Felelős szerkesztő: URVÁRY LAJOS. I Hála nyilatkozatok a már 40 év óta jónak bizonyult étrendi s gyógyh­a­­tásos maláta-kivonat gyógytápsze­­rek feltalálójához. Ő Felsége a dán királyi segéde által arról tudósította Hoff János gyárost, hogy maláta-kivonatát nagyra be­csüli. „Én,ú­­gy hangzik a nyilatkozat, »a Hoff-féle maláta-kivonat gyógyító hatását úgy nálam, mint házam tagjainál tapasztaltam. Hoff János urnák, cs. k. udvari malátakivonati gyógytápszer-gyáros, cs. kir. tanácsos Európa legtöbb fejedelmeinek udvari szállítója, a koronás arany érdem­kereszt tulajdonosa, magas porosz és német rendek lo­vagja , Bécsben, Graben, Bräunerstrasse 8. Élet és egészség ismét visszanyerve a Hoff János-féle maláta­kivonat egészségi csokoládé által. Unterheinzendorf, (régebbi kelet): Tekintetes úr ! Kérem szíveskedjék részemre mi­­előbb 7 és egy fél kiló Hoff János-féle maláta­kivonat egészségi csokoládét küldeni, miután nem ezen erősítő Hoff János-féle maláta-kivonat egészségi csokoládétól nyerte vissza egészségét, s az tartja fenn életét. Selzmal Antal, erdész, Unterheinzendorf, u. p. Hohenstadt, Morvaország. Hoff János 219 fiókja Magyarország részére. Budapest, zsib­­árus-utcza 7. (A főposta átellenében.) Továbbá : Török József gyógysz. király-utcza 12. PN

Next