Pesti Napló, 1886. december (37. évfolyam, 333-359. szám)

1886-12-02 / 333. szám

333. szám. Szerkesztési iroda: Ferencziek-tere, Athenaeu­m-é­p­ü­l­e­t. A lap szellemi részét illető minden közlemény a szerkesztőséghez intézendő. Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatnak el. Kéziratok nem adatnak vissza. Kiadó-hivatal: Ferencziek-tere, Athenaeu­m-é­g fi­z­e­t. A lap anyagi részét illető közlemények (előfizetési pénz, kiadás körüli panaszok, hirdetmények) a kiadó-hivatalhoz intézendők. Egyes szám 4 kr. Budapest, 1886. Csütörtök, deczember 2, 37. évi folyam. Előfizetési feltételek: A reggeli és esti kiadás postán egyszerre küldve, vagy Budapesten kétszer házhoz hordva: Havonként 1 frt 50 kr. — 3 hónapra 4 frt 50 kr. — 8 hónapra 9 frt. Ha az esti kiadta postai kiu­tak füldése kívántatik, postabélyegre havonként »5 kr., évnegyedenként 1 forint felü fizetendö» Hirdetések szintúgy mint előfizetések a­­Pesti Napló­ kiadó­ hivatalába Budapest, Ferencziek­ tere, Athenaeum-épület, küldendők. Egyes szám 4 kr. Reggeli kiadás. [ Előfizetési felhívás | PESTI NAPLÓ­Decz. 1-jével új előfizetést nyitottunk lapunkra. A Pesti Napló a legolcsóbb nagy po­litikai napi­lap. Megjelen naponkint kétszer s hétfőn reg­gel rendkívüli számot ad ki. Előfizetési árak: Egy hónapra ................ 1 frt 50 kr. Évnegyedre ................ 4 „ 50 „ gJSF~ Az előfizetések Budapestre, a Pesti Napló kiadóhivatalába (Ferencziek­ tere, Athenaeum-épület) leg­­czélszerűbben postai utalványnyal küldhetők. Ha az esti kiadás postai különküldése kívántatik, a bélyegre havonkint 35 kr, évnegyedenkint 1 forint felülfizetendő. A Pesti Napló szerk. s kiadóhivatala. Az indemniti. A képviselőház pénzügyi bizottsága vala­­hára munkához látott, miután a delegáczió végére ért. Három törvényjavaslat fölött ta­nácskozott, a­melyekről a törvényhozásnak rövid idő múlva határoznia kell, mert ismé­telt szünetelése után megint hosszas pihe­nőre tér. Határoznia kell a karácsonyi szünet előtt a pénzügyi felhatalmazásról a jövő év első negyedére; intézkednie kell azon bélyeg- és illetékkedvezményekről, melyek a jelzálo­gos kölcsönök konverziójánál 1881-től szá­mítva e folyó év végéig engedélyeztettek, a­mely kedvezmények érvényét meg kell hosszabbítani, nehogy a földbirtok érdekében egyre folyó ily átváltoztatások fennakadjanak. Végre határozni kell még az idén a volt h­orvát-szlavén határőrvidéken fennálló külön­adók megszüntetéséről és a Magyarország többi részében érvényes adóknak némi módo­sítással a most már bekeblezett vidékekre való kiterjesztése iránt. Intézkedni kell mihama­rabb, hogy újévtől fogva az adók mindenütt lehető­ azonos alapon szedessenek a magyar korona összes területén. Az utóbbi két törvényjavaslat ellen ér­demleges kifogás nem tehető, nem is történt a bizottságban. A pénzügyi felhatalmazás tár­gyalása egészen más szempont alá esik. Ez ügynél először is szóba hozatott az a visszás­ság, hogy évek óta folyvást indemnitit kell adni a kormánynak, hogy a budget sohasem készül el idejére. Megpendíttetett tehát újból az az eszme, hogy a pénzügyi évet ápril vagy július elejére kellene tenni; a pénzügyminisz­ter pedig azt ajánlotta, hogy tavaszra tétessék a delegácziók ülésszaka. Annak az eszmének, hogy a delegáczió ülései oly messze megelőzzék az országgyű­lés tanácskozásait, nem lehetünk pártolói. Ha például a delegácziók 1887. május havában állapítják meg az 1888. évi közös szükségle­tet, akkor nem vehetik tekintetbe az 1887-iki gabona- s takarmány­árakat, a­melyek pedig a hadsereg ellátási költségeire nagy befolyás­sal vannak. Már az is hiba, hogy az állami budget még a nyáron készíttetik elő, mert sokkal alaposabb lehetne a prelimináre, ha az aratás és szüret után készül. Ha a delegácziók no­vember közepétől dec­ember közepéig ta­nácskoznának, akkor új év után tárgyal­ható lenne nálunk és Ausztriában az állami budget , a két budget, t. i. az állami s a kö­zös közt meg lenne a folytonosság és az ápril 1-én kezdődő financziális év elejére elkészül­ne, úgy , mint ez a német birodalomban, a­hol több állami s a közös, birodalmi budget elintézendő, néhány év óta a gyakorlatban jó sikerrel alkalmaztatik. Az indemnitiről szóló törvényjavaslat fölötti vitában a mérsékelt ellenzék tagja, Horánszky Nándor, helyesen kiemelte a politikai szempontot. Pénzügyi részletekbe bocsátkozni nincs itt az idő, de igenis helyén van kimondani azt, hogy a pénzügyminiszter expozéja s az általánosan ismert szomorú té­nyek ismerete után nem viseltethetik tulaj­donképen senki sem bizalommal a pénzügy­­miniszter és az egész kormány iránt. Hisz a kormány hívei is majdnem két­ségbe esnek az országnak mindinkább rosz­­szabbuló pénzügyi viszonyai miatt, de ők hallgatnak és várják a jó szerencsét. Az el­lenzéknek azonban szoros kötelessége min­den alkalommal jelezni a financziális sülye­­dést és az ország figyelmét e kalamitásra fel­­hívni. Ki kell mondani rosszulását a jelenlegi pénzügyi s politikai kormányzat fölött, a­mint ezúttal tette Horánszky Nándor. A kép­viselőház vitái bizonyára kellő mérvben fogják az ország figyel­mét felhívni a nagy pénzügyi vál­ságra. A közjogi alapon álló ellenzék tegnap esti párt­értekezletén, melyről más helyen részletes tudósítást közlünk, gróf A­p­p­o­n­y­i Albert részletes előterjesz­tést tett az ellenzéknek delegáczionális működéséről, melyet a párt zajos, sőt tüntetésszerű helyesléssel vett tudomásul. És nem ok nélkül. Mert teljesen igaza van H­o­d­o­s­s­y Imrének, midőn azt mondja, hogy az ellenzék szereplése még sohasem volt oly kimagasló a delegáczióban, mint az idén. Ugyanezt bizonyítja a királynak elismerése és köszönete is, melyet gróf Apponyi Albertnek a legutóbbi udvari ebéd alkalmá­val kifejezett. Tény az, hogy az ellenzéknek ez idei tapintatos, erélyes és ildomos magatartása első­sor­ban okozta, hogy az az álláspont, melyet az összes delegáczió a külügyi kérdésben elfoglalt, imponáló hatással volt egész Európára nézve. Nagyon helyes volt gróf Apponyitól és elvtársaitól, hogy nem izolál­ták magukat s pártálláspontra nem helyezkedtek a delegáczióban, ezáltal elérték, hogy úgy a külügyi, mint a hadügyi téren kezdeményezők lehettek, s ha a hadügyi téren nem is vívhatták ki a nemzet jogos as­­pirác­ióit gyakorlatilag, de tény, hogy a többség fel­fogását ebben az irányban oly messzire vitték, honnan ama c­élok gyakorlati megvalósításához csak egy lé­pés van még. Mindezek tényleges sikerek, s a mérsé­kelt ellenzék nem ok nélkül fogadta zajos helyesléssel Apponyi előterjesztéseit. A mérsékelt ellenzék teg­napi pártértekezletéből ezen a momentumon kivül még egy másik jelentékeny és örvendetes momentum domborodik ki, s ez a teljes összhang a párt beléle­­tében s a feltétlen bizalom és rokonszenv gróf Appo­nyi Albert iránt. A magyar delegáczió tegnap d. u. 2x/2 órakor tar­tott zárülésében Szögyény László külügyminiszte­­riumi osztályfőnök mutatta be az ő Felsége szentesí­tésével ellátott határozatokat s egyúttal ő Felsége és a közös kormány köszönetét nyilvánította a delegáczi­­ónak áldozatkészségéért és előzékenységéért. Az el­nöki párbeszédet esti lapunkban közöltük. Az ülés végén Schlauch Lőrincz szathmári püspök mondott az elnöknek a delegátusok nevében köszönetet. A dele­gáczió tagjai az elnök éltetése közben oszlottak szét. A bolgár kérdés fenyegető jellegéről a Times bécsi levelezője előtt egy orosz diplomata ek­ként nyilatkozott: Bármily kielégítő is legyen Vil­mos császár trónbeszéde, egy jottával sem változtatja meg a helyzetet Bulgária tekintetében. Oroszország nem tehet többet, mint hogy várakozik és vigyáz. Noha a hatalmak ismételten fölszólították Oroszor­szágot, hogy nevezze meg jelöltjét, ki bizonyára elfo­­gadtatik, bárki legyen is, kivéve a montenegrói feje­delmet és Karagyorgyevics herczeget, a mingréliai herczeg jelöltsége, melyet mi félhivatalosan vetettünk fel, nem fogadtatott azon készséggel és egyhangúság­gal, melyet várhattunk; a bolgár pszeudo-régensek pe­dig, fölbátorítva és ösztönöztetve ugyanezen hatal­mak által, nem fogadták el ezen jelöltséget. A dolgok jelen állásában tehát Oroszország egyebet nem tehet, minthogy teljesen nyugodt maradt és várja az esemé­nyek folyamát. A­mi a konferencziát illeti, Oroszor­szág azt ez idő szerint lehetetlennek tartja. A PESTI NAPLÓ TÁRCSÁJA. Bosznia- Herczegovina. (Bosznia és a Herczegovina. Útirajzok és tanulmányok. Irta A­s­b­ó­t­h János. 33 egész oldalas képpel és 184 szö­vegrajzzal. Egy történelmi és három statisztikai térképpel és táblázatokkal. Első kötet. Budapest, Pallas K­. és nyomdai részvénytársaság, 1887.) Elegánsan, azzal a finom ízléssel, mely szer­zője egyéniségét jellemzi, lép Asbóth János uj műve az olvasó közönségeié. Ezúttal szerző nem a napi politika izgalmaival, nem is irodalmi kérdésekkel fog­lalkozik. Az­ okkupáti tartományokon kalauzolja át olvasóját. És Asbóth kitűnő, sokoldalú cicerone, alaposan ismeri tárgyát, van érzéke a jelen változatos viszonyai iránt, van kellő történelmi műveltsége, a mellett igen gondos író s vonzó modorban tud elbe­szélni. A bosszú után, melyet kíséretében teszünk, sehol sem válik fárasztóvá, mert éles szeme észrevesz minden jellemzeteset; tud mondani érdekeset minde­nütt s a jelen vagy múlt gazdag kincsesházában min­dig talál valamit, a mi leköti figyelmünket. Egész lelkesedéssel rajzolja Bosznia természeti szépségeit és színgazdag, eleven leírásai élénk érdeklő­dést kelthetnek ez ország iránt, melyben a mértföl­dekre terjedő vadonok magányát keleti városok, kö­zépkori várak, festőileg szétszórt falvak tarkítják s melyben egy büszke, délereg, kemény faj lakik, mely barezra és dalra mindig készen áll. E festői vidék harmadfél ezer esztendei kultúra nyomait tárja elénk, melyek hol rétegszerüen, hol egymás mellett láthatók mindenütt. A történelmi térkép, mely Asbóth művéhez mellékelve van, szemlélhetővé teszi, hogy tekintélyes polgárosodás lehetett e földön már a rómaiak korá­ban. Azután következett az orosz és magyar befolyás ideje, midőn Bosznia a nyugati czivilizáczió körébe tartozott, melyből az ozmán hódolás szakította ki, még pedig teljesen. A török uj korszakot nyitott, melyben nem szűnt meg a csatazaj a legújabb időkig soha ; az izlám és a kereszt, az urak és az uralkodó, a jobbá­gyok és a földbirtokosok közt sohasem pihent a küz­delem s a békés haladás évszázadokra meg volt akasztva. A múltat és a jelent, a régi kor emlékeit s az okkupáczió óta történt nagy társadalmi átalakuláso­kat rajzolja Asbóth műve, melyből ezúttal az első kötet jelent meg. A könyv nem száraz ismertetés, nem is tudományos munka, hanem részben vonzóan írt útleírás, részben pedig érdekes történelmi rajz. Inkább tárczaszerű közlemények hosszú sorozata, melyek azonban történeti és gazdasági kérdésekről is beható tájékozást nyújtanak. Szerző 1882. nyarán Kállay Béni közös pénzügyminisztert kisérve utazott Bosz­niába egy darabig vaspályán, azután kocsin egész Szeraj­evőig. E város már egészen kelet, mert a sok új vagy épülő ház épp oly kevéssé vetkőztette ki a várost igazi jellegéből, mint az utczáin egyre gyakrabban felhangzó magyar szó. Az aranyos Boszna-Szeraj egé­szen török alkotás s a török uralom előtti régi telep, mely az utak e fontos csomópontján még a római korban képződött, teljesen elpusztult. A keresztény la­kosság elesett a küzdelmekben, rabszilra került vagy e sors elől a távoli hegységekbe menekült. A török urak erődítményeik keretén belül épí­tettek maguknak új várost, míg a régi a sötét Igmán erdős fala alatt a mostani Ilidzsa és Blazsuj közt te­rült el ama szép ponton, hol az Igmán hegyből egy­szerre hatvan forrásból szivárog ki a Boszna s azonnal nagy folyó is lesz. A vizek játéka a lombos fák alatt, írja Asbóth, a gyönyörű tekintet a villákkal behin­tett virágzó síkságra és a festői városra azon túl, e pontot a szerajevói lakosság kedvencz kirándulási he­lyévé teszi; apró gunyhó-csoportok állanak a környé­ken és semmi nyoma egy régi nagyvárosnak. De ha a rómaiak ez alkotását egészen elsöpörte az idők vi­hara, a rómaiak ottlétének nyomai mindenütt mutat­koznak ez országban s ezekből többet igen szép rajz­ban mutat be a munka. De sokkal érdekesebbek a középkori emlékek, főleg azon korból, mikor a magyar uralom kezdődött. Ennek szálai az Árpádok korába nyúlnak vissza s az ozmán uralommal végződnek. Ez időben emelked­tek döntő jelentőségre Bosznia történetében a bogu­­milok is. A bogumilok alatt egy nagyon sajátszerű keresztény, még pedig inkább katholikus szekta ér­tendő, mely a keleten, de különösen Bosznia lakóinak minden rétegében nagyon elterjedt. Egy modern író azt állítja, hogy a bogumilok protestánsok voltak s általok Bosznia protestáns állam lett már századok­kal a reformáczió előtt. Ezt Asbóth túlzásnak mondja, de annyit ő kiemel, hogy azon szellemi dispoziczióba, mely Európa nyugatán végül a hitújítást szülte, a bo­­gumilizmusból hullott a termékenyítő, a fogamzás proc­esszusát megindító mag. Annak idején az albi­­genziek, a valdenziek, anabaptisták, savonarola, Húsz és a reformáczió más előfutárjai a bogumiloktól vet­ték az ösztönzést, részben egyházi irataikat s mivel a régi időkben a vallás és a politikai pártállás rendesen fedezte egymást. Hunyadi Mátyás, ki egyházilag szi­gorú kath. állásponton állt, a bogumilokban és a huszitákban egyformán nem egyedül vallási, hanem politikai ellenfeleit is látta. A bogumil felekezet részben pogány hagyomá­nyokban, részben apokrif keresztény könyvekben gyö­kerezik, s terjedését főleg a bizánczi egyház kinövései, türelmetlensége, üldözései mozdították elő. Nevét egy Bogumil nevű bolgár paptól nyerte, ki az új felekezet érdekében irodalmilag is működött. Művei közül né­melyek a nyugaton is elterjedtek, sőt az egyik az albigenziek egyik főműve sén, a­mi a két felekezet közti benső összefüggést kétségtelenné teszi. Mint az albigenziek, úgy a bogumilok is főleg a szegény nép­ben élő visszahatást képviselik az uralkodó osztályok ellenében. A szlávság demokratikus, sőt kommunisz­­tikus hagyományai egyházilag e felekezetben nyertek kifejezést. Hozzátartozott a lakosság túlnyomó része, sőt a főúri rend is, és a felekezet befolyását Bosznia történetére, mely Ráma névvel a tizen­kettedik század óta csaknem állandó kapcsolatban volt a magyar koronával, Asbóth igen érdekesen jel­lemzi. A XV. század elején ez a felekezet, melyet a magyar királyok, mint a kath. egyház fővédnökei, ellenségnek tekintettek, hivta segélyül a törököt s vele együtt harczolt a magyarok ellen. De megfizette az árát; a szövetségeskép behívott török nem is ment ki többé Boszniából s lassankint meghódoltatta az egész országot. Onnan tették az ozmánok az első be­törést a közvetlen magyar területre, a temesi bán­ságba. A bogumilok pedig lassankint magok is felvet­ték a mohamedán vallást s igy Boszniában az tör­tént, a mi Európa egyetlen más országában sem, mely a szultán hatalma alá került, hogy ugyanis a keresztény lakosság többsége s vele az uralkodó osz­tály fölvette a hódító ozmánok hitét. Magyarország nagy része, Moldva, Oláhország, Szerbia, Görögország lakossága inkább elpusztult, semhogy törökké lett volna. Különösen csekély volt az áttérők száma ná­lunk ; akadtak ugyan egyes renegátok mindig, sőt emlékeinkben előfordul, hogy némely falvak is áttér­tek. De nagyobb arányú, tömeges áttérés sem nálunk, sem a többi hódolt országokban nem történt. E sza­bály alól csupán Bosznia tesz kivételt. Ott a bogu­milok nem a reformácziónak, hanem politikailag és egyházilag egyaránt a mohamedánizmusnak voltak úttörői. Ők hívták be a törököt s ők vették fel utóbb a törökök vallását. Ez magyarázza meg Bosznia hitfelekezeti vi­szonyainak jelen alakulatát. A mai boszniai mohame­dánok kevés kivétellel szlávok s az egykori bogumilok utódai. A kik annak idején nem akartak vallást vál­toztatni, azok lassan kint kiköltöztek főleg magyar területre s itt beleolvadtak a kath. egyházba. Az ál­talok üresen hagyott vidékekre egy újabb elem, a gö­rög keleti kezdett beszivárogni, a­mint a török ura­lommal másutt is lépést szokott tartani az orthodox egyház híveinek bevándorlása. Ezek azonban, noha most a lakosság többségét teszik, csak későbbi beköl­tözők Boszniában. Míg ők a török korszakban folyton szaporodtak, a régi bogumil felekezet lassan kint vagy áttért, vagy kipusztult s jelenleg nincsenek többé hí­vei abban az országban, melyben egykor uralkodó állást foglalt el. De ha kihaltak a hivek, a bogumil emlékek tö­megesen találhatók most is mindenütt. Különösen keresztek, sírok és szarkofágok maradtak meg nagy számmal s Asbóth művében érdekesen vannak leírva és számos képben szemlélhetőkké téve. A keresztény emlékek után törökkori emlékek leírása következik. Mert a török vallás fölvételével a kultúra is más jel­leget öltött. Az ország régi arisztokrácziája az izlám alatt sem változtatta ugyan meg ősi természetét s nem tért el harczias, fékezhetetlen, büszke urias ha­gyományaitól, de az egyházi élet változásával az egész közélet új színezetet öltött. Szerajevónak legrégibb török emléke »a vértanuk temetője«, hol a hagyomány szerint azon ozmán harczosok nyugszanak, kik a XV. században Starigrad ostromában elestek. A bosnyák főurak áttérése már azon időben kezdődik s a mint mondják, két áttért bosnyák főur alapította a mostani Szerajevót is. A legrégibb török emlékek közé tarto­zik a kecskék hídja, mely kétezer lépésnyire a vár alatt egyetlen merész ívben veti át a Miljacska szikla­­szakadékain a novi-bazári országutat. A­mint az or­szág eltörökösödött, a lakosságnak a szultán hadszer­vezetében is előkelő hely jutott s bosnyák főurak és katonák tömegesen vettek részt a Magyarország meg­hódítására irányzott hadjáratokban. Mindezekről sok érdekes részletet közöl Asbóth műve, mely azonban még sem a múltnak, hanem leg­inkább a jelennek van szentelve. A mostani viszonyo­kat akarja feltüntetni s az egyházi élet, a közoktatás és a birtokviszonyok részletes megvilágítása után szer­ző folytatja kalandozásait a­z országban és fővárosá­ban. Különösen élénk, tárczaszerű rajzokat ad a szerajevói világról, az utczai és kávéházi életről, a társadalmi szokásokról. Azután Szerajevóból nagy és érdekes kirándulásokat tesz az ország különböző vi­dékeire, a Narenta szép völgyébe, hol a növényzet már déli, Mosztarba s onnan a tengerig. A szép munka bizonyára utat fog magának törni a közönség széle­sebb köreibe. Bosznia-Herczegovina, bármit mondja­nak a papiros szerződések, végre is a mienk s igy min­den művelt embernek érdekében áll a monarchia e részét megismerni. A tájékozást ez országról vonzó módon s e mellett alaposan, mert közleményei nem­csak közvetlen tapasztalásból, hanem hivatalos ada­tokból meritvék, megadja Asbóth élénken irt s gazda­gon illusztrált nagy munkája. Acsády Ignácz: Az ellenzék a delegáczióban. A mérsékelt ellenzék tegnapi értekezletén gróf Apponyi Albert a delegáczióba kiküldött párttagok nevében referált ott kifejtett működésükről. Elő­adásából kiemeljük a következőket: A külpolitikát illetőleg a delegáczió ellenzéki tagjai iparkodtak azon nézeteket érvényesíteni, me­lyeknek Apponyi már a bulgáriai ügyben tett inter­­pellácziójának alkalmából kifejezést adott, és miután ezek a nézetek jeles kormánypárti egyéniségek néze­teivel találkoztak, Apponyi és elvbarátai nem látták helyét annak, hogy magukat pártállás szerint ridegen elkülönítsék, hanem a rokonnézetűekkel egy irányban és egy módszer szerint működtek. Sikerült is egy oly albi­­zottsági jelentést létesíteni, mely nézeteikre kellő te­kintettel volt, és habár azokat nem is vette föl ma­gába egész terjedelmükben, legalább semmit sem tartalmazott, a­mi azokkal ellenkezett volna. A jelen­tés tehát elfogadható volt és a­mi benne hiányzott, azt Apponyi delegáczionális felszólalásaiban iparko­dott kiegészíteni. Különben első és főczél gyanánt Apponyi és elvtársai előtt nem a pártállás érvényesí­tése lebegett, hanem az, hogy a delegácziók tárgyalásai a monarchia tekintélyét és erkölcsi erejét növeljék, és ez a czél a monarchia két állama közt fennálló nézetegység konstatálása által el is éretett. A delegáczió ellenzéki tagjai úgy vélekednek, hogy midőn azt — hazafias kötelességükhöz képest elérni segítették — ezzel egyúttal pártjuk tekintélyének is csak használ­hattak. (Általános és élénk helyeslés.) A külügyminiszternek és a vele szolidáris kor­mánynak felelőssége alá esik, hogy azt az erőt, mely a két delegáczió egyértelmű nyilatkozataiban rejlik, felhasználni tudják. A pillanatnyi helyzet kedvezőbb színezetet mutat, mint néhány héttel ezelőtt; hála a bolgár nép okosságának, az úgynevezett Kaulbars­­epizód nagyobb kár nélkül elmúlt ; a hatalmak újabb csoportosulása kedvező kilátásokat nyújt. De mindezen jelenségek valódi értékét a fenforgó kérdések végleges megoldásának módja fogja meghatározni. Ha a bolgár trónra az orosz c­árnak valamely bábját ültetik, akkor külpolitikánk eredmé­nyei által el van ítélve; ha ezt a kérdést kedvezően sikerül megoldani, akkor a végítélet is kedvezően fog hangzani. A kérdés mai függő állapotában, az objektív álláspont határozott kifejtése mellett, a szubjektív ítéletben bizonyos tartózkodás volt időszerű. Annak idején majd annál nagyobb erővel appellálhatunk a többségre, hogy a midőn velünk együtt állította föl a premisszákat, velünk együtt vonja is le azokból a logika által követelt konzekvencziát. A hadsereg költségvetésében törléseket a dele­gáczió ellenzéki tagjai nem indítványozhattak, mert a hadügyi kormányzat előterjesztései a monarchia vé­delme által indokolt szükség határai közt maradtak. Az is illét lőfegyverek költségeit is meg kellett szavazni, tekintettel más államoknak hasonló fölfegyverkezé­sére ; különösen az ellenzéket méltán vádolhatták volna ellenmondással, ha erélyesebb külpolitikát kíván és mégis a hadi felszerelésnek korszerűvé tételét el­lenzi. A különböző fegyverminták technikai előnyeit bírálni nem tartozik a delegáczió hivatásához : az ily­nemű kérdéseket mindenütt a világon az adminisztrá­­c­ió oldja meg, saját felelősségére. Említtetett ugyan, hogy a fegyverek olcsóbb beszerzése iránt ajánlat létetett, de e tekintetben sem a hadügyminiszter, sem a delegáczió elé semmi oly terv nem jutott, mely ko­moly apprec­iáczió tárgyát képezhette volna. A haditengerészet költségvetése azon keretek­ben mozog, melyeket a három év előtti delegáczióval közölt és általa helyeselt programm megállapított, mely szerint tisztán a partvédelem czéljainak megfe­lelő torpedó-rendszer létesítendő néhány év alatt fo­kozatosan. Törlésekre, és megtakarítások eszközlé­sére tehát itt alig van tér, és sokkal jobb ezt a közön­ség előtt őszintén bevallani, mint be nem váltható re­ményeket ébreszteni. De ha a védrendszer költségeire nézve nem lép­hettek is föl törlési indítványokkal, a delegáczió ellen­zéki tagjai iparkodtak arra, hogy az 1867. XII. t.-cz. korlátai közt és a hadsereg szervezeti egységének érintése nélkül, a katonai nevelés terén nemzeti érdekeink és közjogi helyzetünk követelményei ér­vényesüljenek. Indítvány létetett oly irányban, hogy a magyar ifjak a katonai képzést minden foko­zaton magyar nyelven és magyar s­z­e­l­­lemben nyerhessék. Az indítvány, sajnos, mellőzte­­tett, ámbár sok rokonszenvre talált, de az ellenzék kötelességét teljesítette, midőn egy oly reformot sür­getett, mely úgy nemzeti önérzetünk, mint a hadsereg valódi érdekeinek követelménye. Apponyinak zajos helyesléssel fogadott előter­jesztése után Beöthy Ákos tett előterjesztést a hadügyi bud­get részleteiről s az ismétlőfegyverekről s indokolta az ellenzék magatartását ezekkel szemben.­­ Az ér­tekezlet Beöthy Ákos előterjesztését is tetszéssel és köszönettel fogadta. Hodossy Imre kiemeli, hogy az ellenzéknek a delegáczióban résztvett tagjai nyíltan, korrektül és bátran adtak kifejezést a nemzet érdekeinek és jogos aspirác­ióinak. A­mit nekik kivívniuk nem sikerült, az rájuk nem hátrány, de hogy törekedtek rá, az ő dicsősé­gük. Örömmel konstatálja, hogy ő, a­ki 17 év óta kíséri figyelemmel a delegácziók működését, még az ellen­zéket nem látta úgy kimagasodni, mint az idén. Azért a párt nevében a delegáczió ellenzéki tagjainak kö­szönetet indítványoz. (Általános helyeslés.) Horánszky Nándor elnök Hodossy indítványát elnökileg, a pártértekezlet zajos éljenzései közt, enun­­cziálta. Ezzel az értekezlet eloszlott. Divat. Pak­s, november hó végén. Jobban, mint valaha, megszabja az uj divat, hogy tetőtől talpig egyezzék a ruházat s egyetlen da­rabka se zavarja a színek összhangját. Sőt még a keztyüket is minden lehető színben készítik, csakhogy a ruha színéhez illeszthető legyen. Elegáns nő csak svéd keztyűt viselhet, ha az meg nem egyezik öltözéke színével. A küszöbön lévő ivad uralkodó szövete a plüss és az marad is. Alig láthatni oly toilettet, melyen a plüssnek szerepe ne jutna, ha akármilyen kicsi is. Sávos és bonclé, világos és sötét és minden kigondol­ható színben készítik és viselik. Új és igen eredeti a tigris-plüss, mely pompásan imitálja a tigris- és pár­­duczbőrt; használják pedig egyszínű, sima köpenyek­re, mellénybetétekre, ujjakra, capuchon-bélésre, rövid kabátkára stb. Az ilyen kosztümök kitűnnek feltűnően elegáns voltukkal. Kivált a rövidre nyírott plüst kedvelik, mely­nek az az előnye van, hogy nem törik oly könnyen s az eső sem hagy rajta azonnal nyomot. A sétaru­hákhoz sötétzöld, kék, szürke és fekete plüsst használ­nak, de az esti toilettekhez világosabb színekben, mint égszínkékben, rubinban és tengerzöldben kedvelik. A köpenyekhez és díszítéshez a koczkás plüsst és bársonyt használják, melyeknek koczkáit egészen keskeny, elütő színű atlasz­ sávok szegélyezik. E min­ták nagyon emlékeztetnek a régi németek özönvíz előtti bársonymellény-divatjára. A­mi a ruhák fagonját illeti, mint már említet­tük, a határ igen tágra van szabva. Az egészen rövid s a télire hirdetett directoire-kabátok nem váltak be. Mindazonáltal nem mellőzik egészen s egyes motívu­maival legalább minduntalan találkozhatunk. Csak­hogy leginkább karcsú termetű hölgyeken. A köpeny és az úgynevezett burka szinte mel­­lőzhetlenné vált. Különösen az utóbbi örvend nagy kedveltségnek s hátul testhez állónak, elől pedig bő­nek ferde gombelhelyezéssel viselik. Azonkívül vállon mindegyik rojtszerű díszítéssel van ellátva. A hosszú köpenyeket illetőleg, amennyire lehet, emanczipálják magukat az egyszerű és mégis oly for­más minták alól s a legfurcsább szinü szöveteket használják vegyesen ugyanazon a köpenyen, így pl. látni olyan köpenyt, mely egészen testhez álló s­as­­trachanból készült, elől és hátul csúcsba futó derék van, egy másik sávos szövetből való, fekete plüssel és grosgram­-pekinnel diszített köpenybe illesztve. Mások ismét három és négyféle szövetből vannak összeállít­va. Igen csinos és praktikus az úgynevezett pelisse russe, durva vastag, kék gyapjúszövetből, melynek jobboldali szárnya áthajlik s a balcsipőn vörös plüss­­gombokkal van megerősítve. A köpeny egészen piros plüssel van bélelve s hosszú bő ujjakkal van ellátva, melyeket föl lehet hajtani s igy többé-kevésbbé széles plüssvégbe futnak, vagy pedig leeresztik s a muffot pótolhatják. A gombokban megint igen nagy a válto­zatosság s a köpenyeken használnak apró állatfejeket is, melyek tigrisbőrből vagy astrachánból készülnek. A prémek használatára vonatkozólag a legex­­czentrikusabb egyszersmind a legdivatosabb is. A muffokon igazi tigris, jaguár- és leopárdbőrt használ­nak s a szerint, a­milyen állat prémét veszik, ráillesz­tik az illető állat fejét is, természetesen kicsinyített Budapest főváros közgyűlése­­ i. A tegnapi fővárosi közgyűlés megragadó módon fejezte ki Jókainé halála alkalmá­ból a főváros részvétét és kegyeletét. A közgyűlés elintézte a napirendre ki­tűzött összes tárgyakat. II. Elnöklő Ráth főpolgármester bejelenti, hogy ő Felsége a királyné kegyesen fogadta a névnapja al­kalmából hozzá intézett hódoló ü­dvkivánatokat. Jókai Mór a főpolgármesterhez a következő levelet intézte: Méltóságos főpolgármester úr! Szívem legmélyebb bálaérzetével járulok Mél­tóságod elé, hogy forró köszönetemet kifejezzem azon szeretetteljes részvétért, melylyel Budapest fő­város mélyen tisztelt tanácsa és közönsége boldo­gult nem elhunyta fölötti fájdalmamat enyhíteni tö­rekedett. Szeretett halottam emléke együtt fog élni szivemben azzal a hálával, melyet fővárosunk közön­sége és elöljárósága iránt keblemben megőrzők. Vaj­ha bármily csekély tettel tudnám azt valaha kifejezni, a­mit szavakkal nem tudok. Fogadja Méltóságod, és esedezem, közölje fő­városunk tanácsával és képviselőtestületével az elhunyt művésznőnek hozott tisztességért hazafias köszöneté-

Next