Pesti Napló, 1887. január (38. évfolyam, 1-30. szám)

1887-01-01 / 1. szám

1. szám. Budapest, 1887. Szombat, január 1. Szerk - iroda: Ferencziek-tere, j__ 9 u m-6 p t, A. lap ianHoni részét metö ^ ^zlemény »«erkesztöségha» 1 " Bérmen­etlen levelek csal ^,étiktől foga­tatnak el. Kéziratok neu­­ viasza, Kladd­h­­ Ffrencziek-tere, Athen v n­épillat A lap anyagi rését illető közlemények te­sténi pénz, kiadás körül pattanok, hirdetmények) «kiadó Híva intézendők. Egyes szám­o­­kr. Reggeli kiadás 38. évi folyam. Előfizetési feltételek: A reggeli és eeti kiadás postán egyszerre küldve, vagy Budapestén kétezer házhoz hordva. Savonként 1 frt 50 kr. — 3 hónapra é irt 60 kr. — 6 hónapra 9 írt, w. u „a Zladia postai kiu­dnküldése kívántatik, postabélyegro­valonként 55 kr., érnagyedenként 1 forint felfilftsetaeda. Hirdetések mintugy mint előfizetések »Pesti VS Napló­ kiadó-hivatalába Budapest, Ferencziek­ tere, Athenaeum-épület, küldendők. Egyes szám 4 kr. Előfizetés PESTI NAPL­ó uj évi folyamára. A »Pesti Napló« 1887-ben harmincznyolcadik évfolya­mába lép. A magyar közönségnek a legrégibb lapja a legválto­zóbb viszonyok között is meg tudta tartani olvaóinak nagy számát; ma a legolcsóbb nagy politkai lap, és a legelterjedtebb lapok közzé tartozik. Nincs szükségünk reá, hogy kecsegtető új ígéreteket tegyünk , maradunk a régiek. Fenntartva lapunk teljes függtlenség­ét, remljük, hogy a magyarság és az ellenzék nemes­égének a kezéig válasz­tások alatt is nagy szolgálatokat telítünk. Vezérczikkeink nagy részét eztán is oly fényes tollak írják, minek főmunkatársainké : b. Etu Ivor és ifi Ábrá­nyi Kornél.­­ Tárczánkban, rendes munkatársak : Porzó dr. Vá­­rady Antal és Harrach József cikein és egyéb közle­ményeken kívül, újévkor megkezdtük a Vetkező czimű, szen­­zácziós új eredeti regény közlését: ,­A. FI J&. FT ~Z~ IF1 "UT t­iju, Wohl Stefanietól. Egyéb rovataink is, ezentúl is, úgy lőnek szerkesztve, hogy az értesülések gyorsasága, változatossá és alapossága tekintetében senki se múljon felül. Kérjük az előfizetés minél előbbi meglét, hogy a lapot fennakadás nélkül megküldhessük. Előfizetési árak : (A Pesti Napló megjelen naponként kétszer, hétfő reggel rendkívüli lapot adván ki, megjelen hetenkint tízháromszor.) Egész évre................................ 18 frt. Félévre ................................... 9 frt. Évnegyedre ............................ 4 frt l kr. Egy hónapra............................ 1 frt 5­ kr 1 8^“ Az előfizetések Budapestre, a Pesti Nap kiadó­hivatalába (Ferencziek­ tere Athenaeum-épület) legésszerűb­­ben postai utalványnyal küldhetők. Ha az esti kiadás postai különküldése kívántja a bélyegre havonkint 35 kr., évnegyedenkint 1 forint ,fül­­fizetendő. A Pesti Napló szerk. s kiadóhivatala. Újév. Borús tekintettel nézünk a borús látha­tárba, mely az új év küszöbén szemünk elé tárul, s csak halk hangon merjük kimondani a szokásos üdvözletet, hogy : boldog új évet kívánunk ! Mert igaz, hogy boldogságot egyesek találhatnak mindig és minden körülmények hoz közt, de vájjon nyujthat-e vigasztalást, hogy k­icsi vannak egyesek, kiket a közálfő nében nem érintenek s a kik pank « w , T­. jelennek örömen et függve, nem néznek a jövőbe ? »Egyesek szren­cséje — írja báró Eöt­vös József — nem­­ függ mindig a köz­állomány­­tól. V­aamin­­t a fecske sokszor ro- Jeo’-7^0’'* * rabja fszké­t, s a minden perezben e°~állással fenygető fal mellett nyugodtan éli fel kisdedit\­­alamint a Vezúv alján rózsák virulnak! szől­ők érnek, mig a hegy csúcsa olvadóit éress let s köveket hány­­ ugm az egyes nyugod­t, megelégedett, sőt bol­dog lehet a közolomány legnagyobb szenve­dései közt. A fal időlhet s a fészket szétzúzhatja, a láva arra vési talán folyását, hol a rózsa s venyige áll; s mig ez nem történt, addig madár, rózsa s­­enyige, nem sejtve a veszélyt, nyugodtan fejldnek, saját módjuk szerint; s h­a az egyes mber békében élvezheti kis szerencséjét, h­rmi vészek környezzék a ha­zát, melyben él.­ Igaza van Eötvösnek s h. » akik joldogok és szerencsések tudnak • ’ » bajai közt is, ám legyenek. Csak,^ ng ^ör_ ténjék, hogy ne csak egyesek, hanem is sokan legyenek azok, a kik csak azt­ ne akarják látni a haza bajait, hogy ők ba­dogok és szerencsések lehessenek. Pedig — fájdalom — nálunk, talál ke­vesek kivételével, ez történik. Nem akarják látni az ország s a nemzet bajait még azok sem, a­kik csinálják. Ha pedig mégis kénytelenek meglátni, azzal vigasztalják meg önmagukat, hogy má­sok még nagyobb bajokat csináltak volna s hogy őket tulajdonkép még érdem és elisme­­rés illeti, a miért még nagyobb baj csak ke­letkezni nem engedtek. De mit ér az öncsalás ? mit érnek az ámító vigasztalások ? — Országún! nincsen tenger által elszigetelve, mint Anglia; — nekünk nincs módunkban a baj okai közöny­nyel nézni s várni, mig maguktól simulnak. Mert mi a világesemények országútján fek­szünk, s ha nem a legnagyobb bérséggel élünk, átgázolnak rajtunk. Voltak idők, mikor belügyileg a legszo­­morubb időket éltük , de meg volt nemzeti összetartásunk, meg volt akaratuk és kitar­tásunk, é­s nemcsak bizalomra­, hanem igazi és jogos reményekkel tekntettünk a külügyi komplikácziók felé, azoktól várva helyzetünk jobbra fordulását. És reményeink­­ben nem is csalatkoztunk. Ausztriának 1859-diki és 1866-diki ve­reségei megszerezték nekünk 2 alkotmányt és a politikai függetlenséget. De vájjon nézhetünk-e uralommal és reménynyel a külügyi komlikácziók elé m., midőn azokban csak vesztni valónk le­­­­het nyerni valónk nem.­­ Pedig a külügyi kompikácziók sötét r­­észfelhők gyanánt tornyosulnak és nem­­ ál módunkban azok elől kitéri, sem azokat eloszlatni. A kényszerhelyzetek sapkája követeli, s e komplikácziókat mi magunk is szapp­­rk. Az a békepolitika, melyet eddig kö­­ünk, megbukott. A dilemmákat, melyek­be ,onortattunk, növekedtsmem hagyhat­­juk iden megalkuvással gyengébbek let­­tü­ni ha a megalkuvásokat ovább akar­juk tatni, megverettünk háború nélkül. A vert minden kárát el kell viselnünk annuszta szégyenével s mindendicsősége néll­ü látjuk ugyan az agg némi császár és élő kanczellárjának végerősedzéseit a béketartására: de vájjon meddig fog az siker ? na netalán sikerülne is addig, a mig Vilmiászár él, ámde meddig fog éli Vil­mos sár ? vélhető hogy az agg német ura^de nem art,­eg háború által koczkára­t ni az álti etrt nagy sikereket^ s értheti ha Bismak­ofi engedi megváltozni Eut,a jelenleg füzetét, melyben Német őrsig viszi feétba a döntő szót. Mi ér­­thető, mert akár mi verje meg az oroszt, akár az orosz verjen meg min­ket, a német politikának egy új tényező­vel kell számolnia. És nagyon termé­szetesen folyik ebből az is, hogy tehát, ha a háborút nem lehetne kikerülni köztünk és Oroszország között, ez nem lehetne lokalizált háború, hanem vagy kezdetén, vagy közepén, vag é­­v végén, de okvetlenül európai konflag­­ráczióra.Zezetne Mert Németország nem en­gedhetné, hoogy a háború utáni győztes fél egy piheni elkészült Francziaorszá­­got találjon. Nem az üstög csillagból jövendölhető tehát, hanem a tények képződéséből, hogy a háború felhői tornyokóinak és közelednek, s ez mindig borús érzések,* kell. Mert a háború esélyei sohasem számithatók ki. Azokat iga­zán : ember tervezi, Isten vég-«­. De mennyivel inkább elborol a jövőbe néző lélek, ha a közállapotokban iy súlyos bajokat lát, melyek háború nélkül­­sorvasz­tanak s a béke áldásait nem engedik gyümöl­csözőkké válni. Az uj év tehát, melybe átlépünk, válsá­gos eseményekkel terhes és komolyságra s minden téren nagy meggondolásokra int. S Bizáncz sorsára kellene jutnunk, ha még most is csak a rendhagyó igék hajtogatásával baj­lódnánk, mialatt a vész már a kapuk előtt áll. fi PITI NAH.Ó TÁRITUA. ARAWFÜST. —■ Bény. — Irt.: WOk STEFANIE. I. NYV. végrezd.ete„ I. ezet. _2£i ebet ez az zony ? Öröklött koronát visel vag v uralkodó jegyei csak olyan minősé­güire, Aa . PTK­W5~ «y-7 Tehet az emV? Balga dia. Mintha nem mindegy, mim anyagban egy asszony kormány­­pálczája, csa gyakorolni a hatalmat. Ez pe­g határozottan­rthet hozzá A nő,i fölött Yaribik­ Felix ily m­ódon el­mélkedett, a bécsi bigb-b­ígpályájának legfeltűnőbb jelensége ve. ,, Maga, karcsú ala, melyhez angol szabásu, szorosan tejhez álló zöld trsonyruha simult, majd úgy siklott oda a sima srén, mint egy smaragd­­zöld kígyó majd kaczér, ledéren himlálódzott rajta, min valami pomi keleti virág, mii a szél karjaiban ingat. Mozdulatban nyoma volt a ruganyosság ama negélyeének, melyből közép­szerű korcs­lyázók bizonytanságukat lerlezni szok­ták, sőt i­kább, néha ugyátszott, minta teljes el­­bágyadás ’­enne rajta erőt, karjait fecsüggesztve lebegett te­ább, izgató kecsis, bámultos biztosság­gal. A szé asszony szőrmecsmát vielt, mely alatt r ” _ ____* 1. _____11___11 j:____X dig gunyofirosol, vonva ajkát egy-egy termetes, szépség látára, libegve remorkirozott elömlő bájainak­­em­lele­n merült lovagja. Azonban a ter­mészetest utoljó mégsem maradt egyedül. Végre társául gegődött a hatalmas, széles vállu férfi, ki tán­­g nálának feltűnőbb jelenség volt. Egy berkulesi alak, a mederi Apolló büszkén hordott szép fejével. Nyil őt várta a szép hölgy, mert könnyed mosolylyá fogadta és hideg arcza egy perezre egészen elvult, midőn kéz a kézben, ön­feledten siklottak több a ragyogó jégen. A mint Vande­t a férfit megpillantá, arcza az öröm és meglep, pírja futotta el. Egy gyér lépést tett előre, mint meg akarná szólítani, azon­ban látva, hogy a már nem néz se jobbra, se balra hanem teljesen el­han­gnője szemléletébe merülve összeszoritotta ajkait elkomorodva visszalépet Majd tekintete, mely aatatosan követé őket, ma másodízben találkozott szép asszonyéval. Tán Vanderbilt keleti napsugártól szin­­kronezszintvé égetett, é.Vonása arcra lepte meg szép idegent, vagy sötét,látságosan delejes szem fejeztek ki többet, mint Annyit el akart árulni - elég az hozzá, előbb csodrozva nézett reá, majd d­ezosan vetve föl ajkát,­­» szorosabban simult­­ sérőjéhez, ki csakhamaragával ragadta a köre­­lyázók élénk, szingazdag vege közé. — De ha mondom, *y oroszok — mond# perezben Vanderbilt mel* angolul egy kő»« öltözetű, vézna, monoklis­zis, ki a szép idegent szte nagy figyelemmel kisérte. — Nem oroszok, magrok — felelé határit­­tan, azonban épp oly vontott angol hangfejjel egy második uracs., A frazia nagykövet esszéi láttam őket tegnap. Éppen elenében voltam, volt ezeket az estélyeket. Akkor jmtették be őket, féle furcsa, tatárhangzásu nevök ... — U­fl. H­ai.árnrQvácrhQn mn Gaa^rnivnhr GDI' valaha S mily szépen hordja a fejét, akár egy Ali« 't Sir Henry — folytatá egy gúnyos ol­í* a vézna uracsra — persze a két ujja “i­tatná szét. Csak inkább tudnám, hol ta­r 1 . . Olyan ismerősnek látszik. iuerbilt lélekvesztett figyelemmel hallgatta e­l re­­jtést és arcza előbb határtalan meglepetést,­­ ma valóságos ijedelmet árult el.­­ Ugyanekkor újra elsuhant mellette a feltűnő - pár- férfi még mindig kezénél fogva vezette az asz- Tfif'Tés sóvár, égő szemeit arczán, alakján végig­­­tatva, minden mozdulatát lesve, kívüle nyilván sem- 8 ,se látott; a nő azonban nyájasan köszöntgetett r a egy világ egy-egy ujonan érkező tagjának és 1e­11 - messziről kereste szemeivel Vanderbiltet, ki, ki liba felfedeztetéstől tartana, önkéntelenül egy t- r­­e álló terjedelmes asszonyság mögé húzta meg i­ De tekinteteik azért még sem kerülték el egy­­' sőt a nő kissé vissza is nézett, kihívón, lenéző ( szal. a ,— Az asszonyt éppen nem tartom szépnek — e. , xjra a szőke hölgy — sőt inkább ellenszenves­­­nek w.om 61 1 ~x egyne, természetesen Milady, — nevetett az t­eltes ur. A legtöbb nő ellenszenvesnek fogja őt ta­lálni, már önfentartás ösztönénél fogva is. De an­­n­o , a brutabb rokonszenvet ébreszt­ő b­e­n­­­­n­ü­n­k. Fogav, mernék, hogy e nőnek története lesz. Lesz talán volt is már. — Nem, a­ fiatal. De már most is meglát­szik rajta, hogy időben félisten férje mellett, nem ■ fogja megvetni a kényeges halandókat sem.­­ — Kiről van Milady? — kérdé fran-­ cziául egy elegáns, reigiekkel ékeskedő úr, az an­­t­gol társasághoz lépve. — Erről a kissé igyen feltűnő hölgyről, ki ott azzal a szép emerrel korcsolyáz — felelé­g a lady, miért látszott olyan ismerősnek. Hisz csak nemrég jelent meg arczképe a Graphic-ben. Vanderbilt nem hallgatott tovább. Komoly, té­­pelődő arczczal indult kifelé, egy tekintetre sem mél­tatva a hóribargós szőke komtesszekből és délereg ifjakból képződő négyest, mely a katonazene élénk hangjai mellett vette kezdetét és olyan tömeget gyűj­tött maga köré, melyen nehéz volt keresztülhatolni. Alig szabadult ki Vanderbilt e tömegből, midőn egy tábornoki egyenruhát viselő, ősz pofaszakállas férfiba ütközött, ki szemeit keresve jártatva körül, egyenesen a jégpályának tartott. — Károly bácsi! — kiálta a fiatal­ember öröm­teli meglepetéssel. A megszólított előbb csodálkozva bámult reá, azután egyszerre kitárta karjait. — Csakugyan ő az, Felix! — és a két férfi mit sem törődve a körülöttük zsibongó sokasággal, melegen átölelte egymást. Majd a tábornok egy gyors mozdulattal eltolta magától fiatal barátját. — Hogy megizmosodtál, meg­­férfiasodtál, s mekkora szakállad nőtt! Hisz alig le­het rád ismerni — monda helyeslően nézve vé­gig rajta. — Igen, egész beduinná váltam — nevetett Vanderbilt. — És így érkezik az ember, suttyomban, nem is tudósítva barátait, kik hetek óta aggódnak egy ilyen semmirekellő miatt ? Vanderbilt tréfás bűnbánattal hajta le fejét. — A régi nóta, Károly bácsi — felelé panaszo­san. — Hisz tudja, hogy levélírás-iszonyban szen­vedek. — Azért van a világon sürgöny. — Sürgönyöztem a múlt héten Alicenak. Azt is tudattam vele, hogy mint tegnap érkezem ide és pár napot sürgős ügyekben itt kell töltenem, bizonytalan, kérdő tekintete majd ő reá, majd a tábor­nokra szegződik. Vanderbilt hevesen ragadá meg a tábornok karját. — Ki az a nő, nem ismeri ? Az a nő, ki Pistá­val van ? A tábornok Vanderbilt szemeinek irányát kö­vetve, elneveté magát. — Hogy ismerem-e ? Mindjárt bebizonyítom, azonnal bemutatlak. S mit se törődve Felix szabódásával, ki többször utána kiáltott, fiatalos gyorsasággal sietett a két kor­csolyázó felé, kiknek már messziről intett, hogy köze­ledjenek. Vanderbilt nagyon restelte a dolgot, de már nem volt lehetőség a menekülésre és pár percz múlva Szelényi István hatalmas karjai ölelték át, ki régi, el­­lentállhatatlan melegségével üdvözölte. — Valahogy össze ne nyomd, nekünk is hagyj valamit belőle — nevetett a szép asszonynyal karján hozzájuk lépő tábornok, azután ünnepélyes komolysá­got segélyezve. — Dr. báró Vanderbilt Félix, gróf Szentendrei Károlyné — mondá feszesen. Vanderbilt mélyen meghajolt és igy leplezte határtalan meglepetését, de ekkor a tábornok már kezeiben fogta össze két jobbjukat. — Fogadd kegyeidbe ezt a gyereket Liza, meg­érdemli. Hisz úgyis régi ismerősöd. Senkiről se be­széltünk annyit, mint ő róla, ugy­e­bár ? — Az már igaz, — felesé Liza grófné, kissé gúnyos mosolylyal. Otthon nálunk valóságos regény­hőst csináltak önből, báró Vanderbilt. — És Liza grófné most csalódva látja, hogy ez a hős már külsejénél fogva is, legfeljebb unalmas pro­fesszornak, erkölcstanitónak, vagy más efféle fölösle­ges lénynek termett. — Én még semmit se látok — felelé Liza ki­sincs semminő külpolitikája s a népfelkelési törvény végrehajtása iránt három generális — Bylandt, Wel­­sersheimb és Fejérváry — most tanakodik Bécsben. Történnek ugyan itt is előkészületek a papíron, de szinte bizonyos, hogy a háború, ha kitör, általa Ausz­­tria-Magyarország meg lesz lepve s az ellenség nem találja készen. Az osztrák czopfot Moltke és Bronsart berlini beszédeik sem bírták bajporos egykedvűségé­ből felrázni. Szerbia, Bulgária és Románia szövetsé­géről sokat beszélnek, ez semlegességi és védelmi szö­vetség lenne, ha létesül, mitől azonban még távol vagyunk. Olaszország Angliával tart, de Anglia nem háborúba készül, hanem miniszterválsággal van el­foglalva. Háborús új esztendő fenyegeti Európát. Hogy megtartsuk a békét, rajtunk nem múlik, mi nem bán­tunk senkit, nem akarunk senkitől semmit, hódítani nem szándékunk, pénzünk nincs a háborúra és had­seregünk sincs még ismétlő fegyverekkel ellátva, szö­vetségesek dolgában is gyöngén állunk, ha Német­ország cserben hagyna bennünket. De, ha a muszká­nak tetszik verekedni, ám jöjjön, nem félünk tőle: a magyarok verekedni fognak, mint párduczok, a­mi veszélyessé teszi a helyzetet, az általános hadikészü­lődések mindenütt és a bolgár kérdés békés megoldha­­tásának lehetetlensége, míg Oroszország negatív maga­tartását el nem hagyja. Hiszen, ha a czár akarná a békés megoldást, engedje trónra lépni sógorát, a dán Valdemárt vagy Koburtet s az ügy el van intézve. Oroszország szándéka­­­orosz, a­zért nincs béke és fe­nyeget a háború. Iv­ánr­iszt a hadi készülődések oly fokat értek el, mikor már alig lehet az összeütközést soká halasztani, s a hadseregek nyomása a politikára előidézi a háborút. E nyomás irtóztató. Francziaor­­szág 400 millió frankot költ csak a végső előkészü­letekre, Németország nemcsak seregét szaporítja áprilisig, hanem a rendeletek mindenütt kiadattak, hogy mindenik hadosztály teljes felszereléssel a ren­delet vételétől 24 óra alatt a vasútra üljön úgy, a­mint a vasúti mozgósítási tervben elő van szabva. Oroszország hónapok óta szedi és küldi katonáit a déli s nyugati tartományokba helyőrségül, hogy a­mikor tetszik, hamarosan táborba gyűjtsön nagy tö­megeket a támadásra. Haditanács haditanácsot ér Szent-Pétervárott s a muszka nem várja a tavaszt, ha neki úgy tetszik. Szövetségesei közül a szultán nagy erőt gyűjtött Bulgária ellen s esetleg Szer­bia ellen is, Montenegró pedig 35.000 ember­rel betörni készül Kattaro­s Herczegovinába, hol bandái hírmondónak már megjelentek. Ausztria- Magyarország I. Napóleon szavai szerint »egy esz­mével s egy hadsereggel mindig elkésik«, igy most A miniszterek Bécsben, Bécsből tegnap esti ke­lettel távirják lapunknak. Fejérváry báró hon­védelmi miniszter, kit ő Felsége ma délelőtt hosz­­szabb kihallgatáson fogadott, délben Welsers­­th­e­­­m . gr. osztrák honvédelmi miniszterrel érteke­zett. A népfelkelési törvény egyes részletei­nek életbeléptetésére most további rendeleteket dol­goznak ki.­­ Baross közlekedési miniszter ma az osztrák minisztereknél látogatást tett és egy órakor hosszabb ideig értekezett Bacquehem kereske­delmi miniszterrel és délután Fejérváry báró mi­niszterrel visszautazott Budapestre.­­ A közle­kedésügyi államtitkári állás betöltése aligha fog a legközelebbi időben megtörténni. A kiegyezési tárgyalások: Tisza miniszterel­nök, S­z­a­p­á­r­y gróf pénzügyminiszter és Széche­nyi kereskedelmi miniszter az osztrák-magyar vám­­konferenczia magyar tagjaival — mint értesülünk, január 3-án Bécsbe utaznak a függőben levő kiegyezési tárgyalások folytatására. A bűnvádi eljárás kodifikácziója. Az igazság­ügyminiszter a bűnvádi eljárás kodifikáczióját halaszt­­­atlannak tartván, a Csemegi által készített javaslat átdolgozásával, miután Csemegi elfoglaltsága és gyöngélkedése miatt az átdolgozásban akadályozva van, Schediusz Lajos kir. táblai bírót, "Wlassics Gyu­la kir. főügyészi helyettest és Tarnai János ügyvédet, a Magyar Igazságügy szerkesztőjét bízta meg. Közgazdaságunk a uralt esztendőben. Kevés örvendetes, annál több keserves nyomokat hagy hátra az elmúlt év nemcsak a politikai, hanem a közgazdasági élet terén is. Haladás semmi irányban és a mi szerény megoldás tőle várható volt, az is a jövő­ évre marad. Termése rossz volt és a gyenge mennyi­séget nem pótolta sem a minőség, sem az árak javulása. A három megelőző évhez ké­pest a gabona össztermése 5—8 millió méter­mázsával kisebb volt. A kivitel csekély volt, mert a minőség nem konveniált és az évek óta kinn is keresett és jól fizetett árpa is le­maradt a kiviteli piaczokról, hiányos kvali­tása miatt. A gabonafélék itthon is rosszul keltek, mert a malmok és szeszgyárak folyton redukált erővel dolgoztak. Karöltve jár ezzel a marhahizlalás veszteséges üzlete.,, Szarvas­­marha s sertés ára csökkent. Őszszel a gyapjú ára javult a tengerentúli verseny ha­nyatlása folytán, csakhogy ezen áremelkedés tartósságára számítani nem lehet. Az ország jólétének ezen főforrásai ilyen szegény táplálékot adván a nemzet anyagi gyarapodásának, igen természetes, hogy a kereskedés, ipar, forgalom pangott. Mindhá­rom irányban nyomasztólag hatott úgy a kolera, mint a Romániával fennállott keres­kedelmi szerződés megszakítása, melynek kö­vetkeztében az ország számosabb iparczikké­­nek kivitele elmarad, de megérezték a hatást a romániai forgalmat közvetítő vasutak is. A közlekedési eszközök csakis helyi ér­dekű vasutak által szaporodtak és pedig meg­nyílt az év folyamán 332 kilométer pálya, újonan engedélyeztetett 297 kilométer. A közlekedési politikában a legnevezetesebb változás az államvasutak igazgatóságának újjászervezése. A vasúti általánosan rossz be­vételekkel szemben kimagaslik a magyar ál­lamvasutak kedvező üzleti eredménye, mely azonban mégis mögötte marad az előirányzott tiszta jövedelemnek. A vasúti téren különben az év vége felé nevezetes kormányi tervek proklamáltattak, a­melyeknek keresztülvitele legnagyobb részt az új közlekedési minisz­terre vár. Ide tartozik a vasúti prioritások konverziója, a vasúti s gőzhajós szállítás ma­gasabb megadóztatása, a helyi érdekű vas­­utakról szóló törvény oly irányban leendő módosítása, hogy az állami vasutak a vic­i­­nális pályák üzemben tartása által ne káro­suljanak. A közmunka egyik nagy műve a Duna felső szakaszán megindított szabályozás, mely­nek, igen helyesen, elsőbbség adatott a Vas­kapu szabályozása fölött. A közlekedés elő­mozdításra szolgál kétségen kívül az Adria tengeri gézhajózási vállalat szubvencziójának 150.000 írttal történt fölemelése •járatok­nak megfelelő szaporít Az elmúlt év közgá­z- jellegének legsötétebb vonása az állami háztartásban nyilvánult. Az 1885-diki nagy defic­it, a ha­tártalan hiteltúllépések és a takarékosságnak szándékos mellőzése teljességgel felforgatták az állami háztartás rendjét és az örökös, ki­­sebb-nagyobb állami emissziók megrontották az állam hitelét, a­mely pedig a múlt év vé­géhez képest egy ideig tetemesen emelkedett. A papírjáradék 95-ön, az aranyjáradék 110-en állott már, de közbejöttek a bolgár esemé­nyek , attól fogva leszállottak a magyar jára­dékok és ma, bár az utóbbi hetekben némi javulás következett be, még mindig csak 93­60-an, illetőleg 104,60 on állanak. A pénzpiac­ pedig az év nagyobb ré­szében világszerte igen kedvező volt, a­míg a politikai bonyodalmak és későbben a new­­yorki túlspekuláczió a hitel megdrágulását ma­guk után nem vonták. Nagymérvű konverziók folytak a külföldön, nálunk is a magyar föld­hitelintézet 5*/j°/6-os záloglevelei konvertál­tattak, kibocsáttattak a budapest pécsi vasúti részvények és történt számos rente-emisszió. A monarchia kibocsátásait és konverzióit a múlt évben 190 milliósra teszik. Hogy a mű­veletek nagyobb arányokat nem öltöttek, annak csakis az év utolsó harmadában be­állott politikai zavar az oka, mert az üzleti depresszió, a tőkebőség, az olcsó kamat szám

Next