Pesti Napló, esti kiadás, 1887. május (38. évfolyam, 120-148. szám)

1887-05-02 / 120. szám

120. szám. Szerkesztési iroda: Ferencziek-tere, Athenäen m-é­p­ü­l­e­t. A lap szellemi részét illető minden közlemény a szerkesztőséghez intézendő. Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatnak el. Kéziratok nem adatnak vissza. Kiadó­hivatal: Ferencziek-tere, Athenäen m-é­p­ü­l­e­t. A lap anyagi részét illető közlemények (előfizetési pénz, kiadag közöli panaszok, hirdetmények, a kiadó-hivatalhoz intézendők. Egyes szám 2 kr. Budapest, 1887. Hétfő, május 2. 38. évi folyam.­ Előfizetési feltételek: A reggeli és esti kiadás postán egyszerre küldve, vagy Budapesten kétszer házhoz hordva. Havonként 1 írt 50 kr. — 3 hónapra 4 írt 50 kr. — 6 hónapra 9 írt. Ha az esti kiadás postai külfbnf küldése kívántatik, postabélyegre havonként 85 kr., évnegyedenként 1 forint felill fizetendő. Hirdetések szintúgy mint előfizetések a. kifesti 2STaplós kiadó­ hivatalába Budapest, Ferencziek-tere, Athenaeum-épület, küldendők. Egyes szám 2 kr. Esti kiadás. Budapest, május 2. A pánszlávok, kiknek nem sikerült Bul­gáriát fellázítani, most úgy látszik Kréta szi­getén próbálnak szerencsét. A sziget tudva­levőleg igen nagy arányú önkormányzati jo­gok birtokában van, melyek a görög lakosság érdekeinek teljes védelmet nyújtanak. De azért görögök és törökök közt nem szűnik meg a súrlódás, mely az utóbbi napokban vé­res harczokra vezetett s számos emberéletbe került. Hogy e mozgalom külföldről jön szít­va, az kétségtelen. Maga Görögország aligha érezhet kedvet arra, hogy a jelen pillanatban a portával össze akarna tűzni. Úgy látszik tehát, hogy azon elemek keltették a mozgal­mat, melyek mindig a félhomályban izgatnak s fel akarják zavarni a kelet békéjét. A hírek, mintha olaszok és abissziniaiak közt újabb harczok vivattak volna, alaptala­noknak bizonyultak ugyan, de hogy a hely­zet Masszovah környékén igen komoly s to­vábbi küzdelmek várhatók, azt eléggé meg­mondja az a tény, hogy Saletta tábornok ki­hirdette az ostromállapotot, hazulról pedig élénken sürgeti a további erősbitések küldé­sét. Ezek a hét folyamán indulnak útnak s remélhetőleg még idején megérkeznek a fe­nyegetett olasz birtokokra. A reichsrath képviselőházában a budgetvita általános része öt napi tartam után, mint távirataink jelentették, szombaton véget ért. Eredményekép a N. Fr. Presse első­sorban azt emeli ki, hogy a bírá­lat, melyet az ellenzék a politikai s a pénzügyi hely­zeten gyakorolt, nagy hatást tett, annál inkább, mert a szónokok nem annyira erős kifejezésekkel, mint in­kább nyilatkozataik meggyőződtető erejével akartak hatni. A Taaffe-kormány nyolcz évi működésének mér­lege, folytatja a bécsi lap, a krónikussá lett defic­it aggasztó szaporodásával, az állam eladósodásának folytonos emelkedésével, az adóügy terén az összes állambevételek emelésével záródik. A bevételek nagy arányokban emelkedtek, de azért a defic­it is nőttön nőtt s az államadósság kamatai évről-évre emelked­nek. Még kedvezőtlenebb a politikai helyzet képe.Míg a külső béke két hatalmas egyéniség idegeitől függ, az ál­lam belsejében egyre fokozódnak a c­entrifugál törek­vések ; a németség, a birodalomhoz hű s a birodalmat fentartó elem folyton inkább visszaszorittatik, a nem­zetiségi viszály mindenütt élesbült s a népek ígért ki­békülésétől ma Ausztria távolabb áll, mint valaha. Ez a politikai mérleg szaldója, mely az utóbbi napok vitáiból levonatott. Különösen Herbst vonta le e kö­vetkeztetéseket. Kimutatta, hogy nyolcz év alatt a defic­it 9-ről 27 millióra nőtt, az államadósság évi kamatterhe 11 millióval emelkedett, a vasúti adós­ságok 450 millióval szaporodtak s igy a pénzügyek mindenütt feltűnő hanyatlást mutatnak. A román kereskedelmi szerződés ügyében hozzá intézett interpelláczióra az osztrák kereskedelmi mi­niszter szombaton felelt a képviselőházban. A beszéd azonban nem ad tájékozást a helyzetről s a szerződés kilátásairól. Ellenben román részről történt oly nyi­latkozat, mely azt mutatja, hogy a két alkudozó fél közt igen messzemenő ellentétek forognak fenn. Aure­­lianu, a Bécsbe küldött román delegátusok feje, egy lapban czikket közöl, mely főleg az állategészségügyi egyezményt ítéli el a legélesebben. Kijelenti, hogy a monarchia részéről előterjesztett egyezmény egyál­talán nem alkalmas arra, hogy a megegyezés alap­jául szolgáljon. A javaslat nagyon hasonlít a Szerbia és monarchiánk közt fennálló egyezményhez. De a románok már kezdettől fogva kijelentették, hogy meg nem engedhetik, hogy az ő marhakereskedésük a szerbiai egyezmény szerint szabályoztassék. Ha Ro­mánia a marhakivitelre nézve Ausztria-Magyaror­­szággal kedvező egyezséget nem köthet, akkor nem is érdemes vele szerződést kötni. »Mi — mondja Aure­­lianu — az állategészségügyi egyezményt úgy értjük, hogy marhakivitelünk Ausztria-Magyarországba ak­kor se szakíttassék meg, ha az ország valamely pont­ján felmerülne a marhavész.« Aurelianu azt kívánja, hogy ne a szerbiai, hanem a monarchia és Olaszor­szág közt fennálló állategészségügyi egyezmény vé­zessék a román-osztrák-magyar tárgyalások alapjául. Katkov lapja és a Nordd. Alig. Ztg. Előre volt látható, hogy Katkov lapja nem fog adós maradni a válaszszal a Nordd. Alig. Ztg czikkeire. A német lap első czikkére Katkov lényegében a következőket jegyzi meg: Gorcsakov nem szorította Ausztria-Ma­­gyarországot a kelet felé. Értjük a Nordd. Alig. org c­élzásait, de a berlini tárgyalások csak akkor indul­tak meg, mikor a Balkán-félszigeten már kitörtek volt a zavarok. Bismarck nagyon jól tudja, hogy ki kezdte azokat, valamint azt is, hogy miben áll Ausz­­tria-Magyarország politikájának programmja, a mint azt Andrássy gróf felállította, ki a birodalmi kanczel­­lárral teljesen egyetértőleg gondolkodott és cseleke­dett. Andrássy Gyula ezt a programmot az osztrák­magyar delegácziókban teljes nyázsággal kifejtette. Egyszerűen Oroszországnak a keletről való kiszorítá­sát czélozza, a­mit eddig sikeresen is tudtak érvénye­síteni. Az orosz diplomácziát e programmért nem ter­heli felelősség, mert nem ő gondolta ki, csak nem szállott ellene kellő erélylyel síkra. Azok az enged­mények, melyeket Gorcsakov Berlinben tett, csak azt mutatják, hogy diplomácziánk hajlandó magát idegen nézeteknek alávetni s idegen terveket kivinni s hogy a rája bízott érdekeket nem tudja kellőleg felfogni és megvédeni. A­mi a berlini megállapodást illeti, egy véres háború után minden jelentőségét elvesztette s ha Ausztria-Magyarország valami különös czimen annektálta Boszniát és Herczegovinát, az csak a ber­lini szerződés segélyével történt. Katkov aztán hozzáfűzi a kelet jövőjéről szőtt fantáziáit. Eszerint Oroszország a Balkánfélszigeten egy hatalommal sem osztozkodhatik. Egészen és csor­bítatlanul a rajta lakó s Oroszországgal rokon népeké kell, hogy legyen, ama népeké, melyek Oroszországgal egy rendszert alkotnak, egy világot, melyben minde­­nik csak magát tarthatja fenn és maga őrizheti meg nemzetiségét. A kelet sérthetetlensége éppoly fontos és drága Oroszországra nézve, mint saját területének épsége. Minden engedmény, melyet e tekintetben egy más hatalomnak önként vagy önkéntelenül, tudva vagy öntudatlanul tenne, árulás volna az ő részéről, mely létének alapjait megingatná, meggyöngítené. Talán még azt is megérjük, hogy a berlini poli­tikusok az orosz diplomáczia engedményeire hárítják a felelősséget azért is, a­mi a Balkán-félszigeten mos­tanában végbe megy. Legyetek egyszer őszinték ti, berlini politikusok , nem az orosz diplomáczia gon­dolta ki Oroszország Bulgáriából való kiszorításának csodálatos tervét, a minthogy Szerbiából és Romá­niából való kiszorítását s ez országoknak azt az át­változását sem, hogy a­hol annyi orosz vér folyt, most oroszellenes fondorlatok tanyája létezik csak. Már az is elég, ha a berlini politika gúnyosan megjegyzi, hogy diplomácziánk mindezekben segítségére volt. államtitkár előadása nagy fesztelenségről és az újabb pénzügyi előterjesztések egyes rész­leteinek szabatos ismeretéről tett tanúságot, de modorának és fellépésének valamivel több tartózkodás nagy előnyére lett volna. Az ellenzékre az új pénzügyi államtit­kár meglehetősen kedvezőtlen benyomást tett s az visszatetszésének nem is tartózkodott ki­fejezést adni, mert beszédének különösen má­sodik felét folytonos közbeszólásokkal szakí­totta meg. Két állítása igen érdekes. Az egyik által bevallotta, hogy a kormánynak csak­ugyan nincs pénzügyi programmja ma sem és pedig annyira nincs, hogy ha az mai éret­len állapotában terjesztetnék elő, ennek káros hatása elmaradhatlan lenne. A másik állítása pedig szerfelett furcsá­nak mutatja közgazdasági felfogását. Azt mondta t. i., hogy a kormány 32 milliós elő­terjesztésének egyik előnyét az is képezi, hogy a­mennyiben az államnak igénybe nem vett pénzkészletei lesznek, ezekkel majd tá­mogathatja a közgazdaságot. Ilyen túlbuzgó érvelésekkel az államtitkár úr nem nagy szol­gálatokat fog tehetni az általa ezentúl véden­dő ügynek. Ha pedig csakugyan ő van kisze­melve arra, hogy pénzügyeinket rendezze, az általa nyilvánított általános közgazdasági és azokból folyó pénzügyi nézetek szomorú ki­látásokat nyújtanak az országnak. Weckerle előtt szólottak Hegedűs előadó, Helfy Ignácz, Horánszky; utána Hoitsy, gr. Szapáry Gyula, Csanády, Wahrmann (szemé­lyes kérdésben, Csanády által provokálva,) s végül Tisza Kálmán. Az ellenzéki szónokok különösen azt kifogásolták, hogy a kormány más czélokra megszavazott pénzeket, »a mások pénzét« folyó állami kiadásokra fordította. Hoitsy azt mondá, hogy ha alsóbbrendű hivatalnok tenne ilyesmit, a bünfenyitő törvényszéknek adnák át. Ez ellen védekezett gr. Szapáry s Tisza. — Orbán Balázs, az ülés végén felhívott szó­nok, holnap mondja el beszédét. szág között kötött kereskedelmi egyezmény beczikke­­lyezéséről szóló törvényjavaslatot. A közgazdasági bizottsághoz utasíttatik. Földváry Miklós a ház számvizsgáló bizottságá­nak jelentését mutatja be a múlt év második felének számadásaira vonatkozólag. Annak idejében napirendre tűzetik. A pénztári készletek. Tárgyalás alá vétetett az álami pénztárak tar­talékkészleteinek kiegészítéséről szóló törvényjavaslat. Hegedűs Sándor a pénzügyi bizottság nevében el­fogadásra ajánlja a törvényjavaslatot. Azon meggyő­ződésnek ad kifejezést a bizottság nevében is, hogy az államháztartás vezetése úgy, a­mint most vitetik, hosszabb ideig nem tarthat, hanem szükséges arra törekedni, hogy az államháztartás vezetésének bizto­sítékai megszereztessenek. Ajánlja a törvényjavaslat elfogadását. (Helyeslés a jobboldalon. Helfy Ignácz a póthitelekkel és a tartalékkészle­tek kiegészítésére kért összegekkel vitt gazdálkodást jellemzi s a volt pénzügyminisztert vádolja, hogy a­mi most a ház előtt fekszik, annak nagy részben ő az oka. A következő határozati javaslatot terjeszti elő. Mondja ki a képviselőház, hogy a jelen kor­mánynak, mely az általa követett rossz pénzügyi politi­kát még ily példátlan, laza, rendetlen, a törvényhozást tévútra vezető, ennek budgetjogát, sőt világos törvé­nyeket sértő pénztári kezeléssel is tetézte, a kért fel­hatalmazást meg nem adja, következőleg az állami pénztári tartalékkészletekről szóló törvényjavaslatot visszautasítja. (Élénk helyeslés a szélső balon.) Ezután Horánszky Nándor szólalt fel, kinek be­szédére, valamint az lés további folyamára, reggeli lapunkban visszatérünk. A PESTI NAPLÓ TÁN­CILA. JULIA. Regény. 5 Irta, : O­ a­ bázism­. III. — Jó napot fiacskám, szólítottam meg a gyer­meket, ki szavamra elpirult és egészen beletemetkezett a könyvbe. — Mit csinál itt maga ? kérdem, s hogy felbá­torítsam, megezirógatom az arczát. O rám sem pil­lantva felsóhajtott, mint a gyermekek szoktak hosszas sírás után. Nem válaszolt, csak tovább darálta lecz­­kéjét: »A szigorú István királynak sok ellensége volt . . . stb.« — Mit csinálsz itt, kicsikém ? kérdeztem újólag. A fiú zavartan tekintett rám, s halkan mondá: — Meg vagyok büntetve .... — Megbüntetve ? kérdem részvéttel. S miért ? — Nem tudtam a leczkémet. — Leczkét? Hiszen még szünidő van. — Nekem soha sincs szünidőm! . . Apa engem mindig tanít. . . szólt búsan lapozva könyvében. — És mi a neved, fiacskám ? — Klein Dezső . . . Apám tanító úr. — Tanító ? Itt ? — Itt. — Leendő kollega, súgta atyám, aztán ő kér­dezte a kis­fiút: — Hány éves maga? — Tíz múltam, volt a habozó válasz. — Már? kiáltottunk fel mindketten, mert a gyermek sokkal fiatalabbnak látszott. Meglepetésünk észrevehetően elkedvetlenítő, s némi nehezteléssel je­gyezte meg : — Beteg voltam ám! . . . — Szegény gyermek, szólt atyám, de egyszers­mind intett nekem, hogy menjünk, mert az igazgatót látja jönni a barátságos »iskolamester«-rel. Nem tudtam ellentállni, valami úgy oda­bilin­cselt e fiúhoz, mintha szellemi karok érintését érez­tem volna, melyek hozzá vonzottak. Úgy tetszett nekem, mintha egy világos perez alatt egész élete történetét belátnám. Ez érzéstől elragadtatva, mi­előtt kilép­tem a szobából, lehajoltam hozzá, s megcsókoltam a homlokát. Egyszerre olyan piros lett, mint a vér, bele­temetkezett a könyvébe és szörnyű gyorsan da­rálta: »A szigorú István királynak sok ellensége volt« .... stb. — Bocsánat! kiáltá az igazgató már messziről, mind a két kezét atyám felé nyújtva. — Bocsánat! De valóban nem is reméltem, hogy önök ilyen ponto­sak lesznek. Darnóczy Pál úrhoz van szerencsém, ugy­e ? . . . a kisasszony ? . . . kérdé, engem üdvö­zölve. — Leányom, Julia. — szólt atyám. — Örvendek. Isten hozta. Én Murányi Béla, igazgató vagyok. Aztán a barátságos iskolamesterhez fordult: — Gója! Egymásután vigye fel a kisasszony podgyászát az udvari szobába, s mondja meg a szol­gálónak, hogy tüstént rendezzenek el mindent. Ezzel karját nyújta nekem, s fölvezetett a lép­csőn. Útközben folyton beszélt. — Bocsánatot kérek, hogy senki sem volt itt, a­ki fogadta volna önöket, de a feleségem fekvő beteg, nekem pedig konferencziám volt a papunknál. Hanem azért rendbe fogunk mi jönni nagyon hamar. Gója előttünk ment, vállán hurczolva a ládá­mat, de minden lépcsőfokon akkorát tántorgott, hogy féltem, vájjon nem esik-e mindenestől a nyakunk közé ? . . . — Ez az iskolaszolga, súgta fülembe az igaz­gató, Gójára mutatva. Áldott jó ember, csak az a baj, hogy néha kissé többet iszik a kelleténél, s olyankor azt képzeli magáról, hogy ő itt a legnagyobb úr. Az emeletre értünk, s bevezettek egy meglehe­tősen csínnal bútorozott, de nagyon kicsiny szobába, hol Gója, egy neki gyürkőzött cseléddel tologatta a szekrényeket, asztalokat. A másik szoba ajtaja nyitva volt, s beléptünkkor rekedtes köhögés hallatszott on­nan, s egy kétségbeesett hang kiáltá: — Béla! Csukjátok be az ajtót! Fürdőm! -- Ez ő, a feleségem, jegyzé meg hanyagul az igazgató, és bezárta az ajtót, s megparancsolta Gojá­nak, hogy az egyik szekrényt tolják ez ajtó elé. — Ez lesz itt a kegyed szobája, a mienk mel­lett. A szekrény tökéletesen elzárja a közös ajtót, s mi majd a konyhán keresztül fogunk bejár­ni. Köszönve intettem, hogy meg vagyok elégedve, s kezdtem rendbeszedni öltözékemet, de miután ész­revettem, hogy az igazgatónak semmi szándéka min­ket magunkra hagyni, sőt kényelmesen letelepedett atyám mellé a pamlagra, s rendeletet adott, hogy te­rítsék föl az asztalt és hozzanak enni, inni valót, s abba hagytam szegényes holmim kicsomagolását, s leültem szembe az igazgatóval. Csak most volt alkalmam őt jobban megnézni. Az első tekintetre úgy tetszett nekem, mintha ez em­bert már láttam volna valahol, egy álomszerű múlt­ban. Gyakran vagyunk úgy egészen idegen egyének­kel, hogy ismerősöknek tűnnek fel előttünk. Sőt nem­csak emberek, de néha egy-egy tájék, liget, erdőrész­let, ismeretlen város némely pontja, — a­hol pedig előbb sohasem jártunk, — olyannak látszik, hogy szinte mondjuk magunkban: »Én már voltam itt va­laha !«... Az ily egyének és helyek aztán rendesen végzetesekké válnak ránk nézve. Murányi Béla csinos ember volt s még fiatal; nem lehetett több harminczöt évesnél. Magas termetű, vállas és duzzadt az egészségtől. Sötét haja s kissé napbarnított bőre , férfias erőt, gyér körszakálla s bajusza derült kifejezést kölcsönzött arczának. De ezt a jó benyomást némileg elrontotta szemeinek sajátsá­gos, hunyorgató nézése, mint az olyanoknál tapasz­taljuk, kik rendesen mást mondanak, mint a­mit éreznek. Mintha ezek a szemek afféle szűrők lettek volna a gondolatok és a száj között, mely szűrő aztán egy részét a gondolatoknak visszatartja, másik részét pedig megváltoztatva bocsátja az ajakra. Nyájas beszédű volt, s némi látszólagos gyönyö­rűséggel ejté ki a szavakat, s ha beszélt, olyan moz­dulatokat tett, mintha gömböstűt tartana ujjai között, melyre — mint a természetbúvár a bogarakat, — kü­­lön-külön felszurkál minden szót, s úgy helyezi a mondatba. Az iskoláról, a tanítókról s Váz hely társadalmi viszonyairól beszélgetett velünk. — Az emberek itt nem valami nagyon bálvá­nyozzák egymást, mondá ; sőt, — mint minden kis városban, — előszeretettel kutatják a más gyöngéit, hogy azokat saját hasznukra fordítsák; mások botlá­sait, hogy azokat dobra üssék, s szárnyat adhassanak ama vénasszonyok kedvencz madarának, melynek neve: »pletyka«. — Máshol is igy van ez , jegyezte meg apám. — De még­sem annyira, mint itt; sóhajtott az igazgató, egy tekintetet vetve a szomszéd szoba ajtaja felé, honnan a beteg asszony sipító, száraz köhögése hallatszott. Majd folytatá: — A családi élet is olyan laza ebben a város­ban, mint talán sehol. Kérem, uram, maga a papunk is elválva él a feleségétől, pedig hát ő a példaadó. Ha ilyen az isten szolgája, milyen legyen a nép ? . . . Atyám csodálkozó fejbólintással fogadta e nem éppen vigasztaló nyilatkozatot, és szánakozva tekintett rám. Az igazgató alkalmasint észrevette atyám nyug­talanságát, mert egyszerre felém fordult, s kezemet érintve, egész vidám hangon mondá: — Hanem azért én hiszem, hogy a kisasszony­nak jó dolga lesz nálunk. Darnóczy úr pedig legyen egészen nyugodt, először látom most a kedves leányát, s mondhatom, már is nagyon szeretem. Atyám, kinek oly érzékeny lelke volt, mint a csiga szarva, nem szenvedhette az ilyen túlhajtott s emberét nagyon is jellemző nyilatkozatokat, különö­sen egy fiatal ember ajkairól, ki ezzel a tekintélyes pártfogó színében akar feltüni s éppen ezért, midőn Murányi később néhány perczre távozott a szobából, megölelt engem, gyöngéden súgva : — Vigyázz magadra, édes lányom. Ez az igaz­gató kissé könnyüvérü embernek látszik és .. . és. . . Különben akármit hozzon is a jövő, jusson eszedbe mindig az, a­mit oda lent az a kis­fiú tanult: »Ha Isten velünk — ki ellenünk ?«. . . Megcsókoltam a drága kezet, mely áldólag pi­hent fejemen. Vacsora után atyám búcsút vett tőlem, ő még az éjjeli vonattal haza akart utazni, s örömmel fo­gadta az igazgató ajánlatát, ki őt a pályaházhoz akarta kisérni. Erre hosszantartó ölelkezés követke­zett, mely alatt én igyekeztem parancsolni érzelme­imnek s atyámnak is csak a keze reszketett nagyon. Határozottan lépdelt, s azt a megjegyzést koczkáz­­tatta, hogy az igazgató úr szivarja neki nagyon erős. Aztán még egy ölelés, még egy csók, ... s én egye­dül maradtam. Elrendeztem holmimat s lefekvés előtt kissé körültekintettem uj otthonomban. A falon, éppen szemben az ágyammal, két nagy arczkóp függött; az igazgatóé és ... a másik kétség kívül feleségét ábrázolja. Véletlenségből-e, vagy aka­rattal, de e képek úgy voltak elhelyezve, hogy férj és feleség egymásnak hátat fordított. Az igazgató arcza itt feltűnő ostobának látszott, ellenkezőleg mint az életben; az igazgatóné meg a kit a művész mélyen kivágott, zöld selyem ruhában festett — oly harago­san nézett le a falról éppen rám, hogy el kellett for­dítanom a fejemet, mert ki nem állhattam ezt a visz­­szatas­itó, festett pillantást. Ugyane perezben hang­zott fel megint — éppen azon az oldalon, hol a kép függött — a sipító köhögés s nekem hirtelenében úgy tetszett, mint ha a kép köhögne. Lefeküdtem, de daczára, hogy nagyon el voltam fáradva a szokatlan hely okozta izgatottság miatt, jó ideig nem tudtam elaludni. Szendergésemből hangos beszéd zaja vert föl; az igazgató jött haza s a szom­széd szobába nyitott. Szinte véltem látni, hogy mi­ként bandukol a sötétben, tapogatódzva, egyik bútor­tól a másikhoz. Megbotlott valamiben és zajt csinált. Aztán a gyufa sistergését hallottam, mire a beteg asszony fölébredt s a házaspár el kezdett czivakodni. — Szép! Szép!... Én akár a lelkemet is ki­adhatom,. .. törődöl is te velem !. .. — Jó, jó, csak aludj. Ördög vigye azt a leányt, mindig máshová teszi a gyufát!.. — Elmegy délután a czimborái közé,... mu­lat. . . iszik,. . . dorbézol,... és csak azért vetődik haza, hogy újdonsült professzornékkal nyájaskodjék! — Pszt!... s a férj valamit suttogott, mire az asszony ingerülten kiáltá: — Hát hadd hallja! Bánom is én, ha hallja is a lelkem!... Volt nekünk erre szükségünk? Nem tudsz te megélni a fizetésedből ? Ilyen galiba a háznál........... — De ne kiálts hát! — Ilyen galiba... éppen most, mikor megint rosszabbra fordult az állapotom. Látszik ebből is, hogy már úgy tekintesz, mintha nem is volnék. Oh!.. Oh!... Sirt, köhögött és fújta az orrát. A férj vigasz­talta suttogó hangon, de visszautasíttatott. — Hagyj békét! Ne szólj, te gyilkos !. . Át­kozott a perez, melyben megláttalak!.. Te ... Te... — Jó, jó. Mindezt hallottam már százszor, csak ne kiálts! — De kiáltok! Igen! Ha te megmérgezed az én életemet, én sem leszek különb.... bolond vol­­unk!.. . ’Hát kiálts, akár reggelig!... (Folyt. köv.) ORSZÁGGYŰLÉS. A képviselőház ülése május 2-án. Z. Weckerle Sándor pénzügyminiszteri ál­lamtitkár ma tartotta szűzbeszédét, mert eddigi felszólalásai a képviselőházban, akkor, midőn még képviselő sem volt, egyszerű felvilágosí­tások voltak, melyekben nem volt alkalma felfogását is bemutatni. A pénzügyminiszteri H. Elnök: Péchy Tamás. Jegyzők: Tibád Antal, Beöthy Algernon, Zay Adolf. A kormány részéről jelen vannak : Tisza Kál­mán, Trefort Ágoston, Fabiny Teofil, Széchenyi Pál gr., Orczy Béla dr. Az ülés kezdődik d. e. 10 óra után. Bejelentések: Elnök az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv hite­lesítése után bemutatja a belügyminisztérium átira­tát, mely szerint boldogult Mária Anna császárné s királyné ő Felségéért a szokásos ünnepélyes gyász­istentisztelet halála évfordulóján, vagyis folyó évi május hó 4-dikén d. e. 10 órakor fog a várbeli hely­őrségi templomban megtartatni. Tudomásul vétetik. A budapesti mindkét egyetem polgárainak Hor­váth Gyula képviselő által beadott kérvényét, mely­ben a közös hadsereg magyar ezredeiben a magyar ál­lam nyelvének érvényre emelése iránt kérelmeznek. Kiadatik a kérvényi bizottságnak tárgyalás és jelezéstétel végett. Bemutatja végül az elnöki havi előterjesztést, mely tudomásul vétetik. Széchenyi Pál gr. közgazdasági miniszter be­mutatja az osztrák-magyar monarchia és Görögor­ képviselőválasztási mozgalmak. Török-Kanizsáról írják nekünk május 1-éről. A mai nap d. e. óráiban Török-Kanizsán (Torontál­­megye) Sváb Károly úr elnöklete alatt tartott igen népes értekezleten a kerület szabadelvű pártja meg­alakult és zombori Rónay János urat kiáltotta ki egyhangúlag és kitörő lelkesedéssel a kerület képvi­selőjelöltjének. A párt által Dézsán Arthur elnöklete alatt megválasztott küldöttség f. hó 5-áp fogja Rónay János urat felkérni a jelöltség elfogadására. — Ró­nay János úr 1861 óta egyik legkedveltebb szolgabi­­rája volt a kerületnek, erre vezethető vissza a sze­mélye iránt nyilvánuló általános rokonszenv. Miskolczon a függetlenségi párt, hogy a kortes­kedéseket lehetetlenné tegye, V­a­d­n­a­y Károly elle­nében nem állít jelöltet. Horváth Lajosnak nincs el­lenjelöltje és így Miskolczon egyhangú lesz a vá­lasztás. A jákóhalmai kerület függetlenségi pártja a tegnap Árokszálláson tartott értekezleten T­a­s­s­y Gézát, a mostani képviselőt kérte fel jelöltnek. Tassy a jelöltséget elfogadta. (Ered. sürg.) Ráczkeve, május 1. A ráczkevei kerület függetlenségi pártjának ma tartott értekezle­tén dr. Halász Géza — daczára felolvasott s a jelölt­ség el nem fogadhatását indokoló levelének — nagy lelkesedéssel a ráczkevei kerület képviselőjelöltjének egyhangúlag kikiáltatott. A jelöltség elfogadására küldöttségileg fog felkéretni. KÜLÖNFÉLÉK. — A lliv. lapból Woyta József, Pápa város volt polgármestere, a közszolgálat terén szerzett érdemei elismeré­séül, a Ferencz József-rend lovagkeresztjét nyerte. Az igazságügyminiszter, aljegyzőkké: a deb­­reczeni törvényszékhez : dr. Dicsőfi Sándor ottani ; a tornal­­lyai járásbírósághoz : Cseh István rozsnyói járásbirósági; az alsó-lendvai járásbírósághoz : dr. Pap Gyula veszprémi tör­vényszéki jog-gyakornokot, Kriszt Béla budapesti törvény­­széki jog-gyakornokokat dr. Vaisz-féle segélydíjas jog-gya­kornokká, telekkönyvvezetőkké, a brassói tör­vényszékhez : Udvarnoky István ottani , a dévai törvényszék­hez : Bartha Miklós dévai, az aradi törvényszékhez : Keresz­tes Mihály aradi törvényszéki segédtelekkönyvvezetőket; i­r­­nokokká: a gyöngyösi járásbirósághoz : Sextius Lajos losonczi ; a szent-gotthárdi járásbirósághoz : Borovits Adolf német-uj­vári ; a módosi járásbirósághoz : Kohn Ferencz ot­tani járásbirósági; a homonnai járásbirósághoz : Hankus Béla sátoralja­ujhelyi; a tiszalöki járásbirósághoz : Papp Antal szatmár­németi törvényszéki bijnokokat, családfővé: a kolozsvári javítóintézethez : Andráscsik Károly aszódi javító­intézeti tiszti írnokot nevezte ki. — Dr. Thassy János alsó­­lendvai járásbirósági aljegyzőt a zalaegerszegi törvényszék­hez, Ambrózy László perlaszi járásbirósági telekkönyvvezetőt a nagybecskereki és Regedi Péter hajdú­böszörményi járás­birósági segédtelekkönyvvezetőt a székesfehérvári törvény­székhez, Káposztás István kis­várdai járásbírósági írnokot a tiszalöki járásbirósághoz, Szank János gödöllői járásbiró­sági végrehajtót a váczi és Holosy Arnold szegedi járásbíró­­sági végrehajtót a gödöllői járásbírósághoz helyezte át.­­ A kecskeméti ügyvédi kamara részéről ezen­nel közhírré tétetik, hogy Móczár Kálmán kun­fél­­egyházai ügyvéd önkéntes lemondása, B. Tóth László kecskeméti ügyvéd pedig az ügyvédi állással össze nem férő clégfestészet iparszerv­ezése miatt, — a m. kir. kúria által is helybenhagyott 40. jegy. 1887. sz. ítélettel történt elmozdítása folytán, a kamara laj­stromából kitöröltettek. — Somosheöy nro 2. Az ál-Wenckheim-Degen­­feld grófot (Coldbergert), kinek Egerben történt el­­fogatásáról reggeli lapunkban adtunk hirt, Bóday Aurél egri vizsgálóbíró tegnap hallgatta ki. E kihall­gatás lefolyásáról a B. H.-nak következőket jelentik: Az álgróf a vizsgálóbíró előtt elmondta, hogy Kis- Kemenczén született, 24 éves, zsidó, könyvelő. A 65. gyalogezredben szolgált mint tizedes. Csak február 26-án szabadult ki s egyenesen atyjához, Goldberger Mórhoz ment Budapestre s kérte őt, hogy ha már fölnevelte, taníttatta — most segítse is. Atyja azon­ban megtagadta tőle a segedelmet, mire odahagyta Budapestet s Munkácsra ment, hol egy nyilvános házban egy hónapig volt zongoramester. Innen Kis- Várdára utazott s ott Török Napóleon főispán fiának adva ki magát, 20 frtot csalt ki Hrabovszky Guidó ügyvédtől. Majd Ungvár felé vette útját s itt Ullmann ezredestől, Wenckheim gróf neve alatt, 20 frtot kért kölcsön. Ugyanitt valami szakaszvezetőtől útlevelet is kapott Wenckheim névre, melylyel aztán S.-A.­­Ujhelyen a katonai irodából 5 frt hivatalos pénzt vett fel. Miskolczra utazott s ott Goldschmied és Melczer alezredesektől 20—20 frtot csalt ki. Ez­után betért Szirma-Bessenyőre, hol Szirmay gróftól, mint Wenckheim gróf, 20 frtot kapott. Majd Debre­­czenbe ment, Degenfeld József grófhoz s neki is Wenckheim Béla gróf gyanánt mutatta be magát. A gróf — mondja a szélhámos — fölismerte benne ter­mészetes fiát és adott neki 50 frtot, de egyúttal meg­kérte, hogy rögtön utazzék el Debreczenből. Ugyan­csak itt még Teleki Sándor ezredestől 20 frtot kért kölcsön. Nagyváradon meglátogatta Kornis grófot, kitől mint Wenckheim gróf 100 frtot kapott kölcsön. Ez összeget visszaadta s az alispántól kért ugyan­annyit. Nagyváradról elutazva a vasúton, találkozott Teleki Domokos gróffal s vele utazott Budapestig, hol tőle 150 forintot kölcsönzött, ezúttal­­Wenckheim Béla gróf név alatt Budapestről Érsekújvárra ment. Ott már Wenckheim Viktor gróf gya­nánt szerepelt — s mint ő maga mondja — egy ismeretlen úrtól, a ki bírónak látszott, 120 frtot kért kölcsön, de csak 70 frtot kapott. Azt mondja különben, hogy nem áll az, a­mit a lapok is írtak, hogy ő revolverrel kényszerítette volna a járásbirót pénzének átadására. Érsekújvárról Pozsonyba uta­zott. Wenckheim grófnak adta ki magát, de értesül­vén arról, hogy az öreg Wenckheim ott lakik, jónak látta odább állni. Időközben Mackó szabótól 30 frtot meg egy szalonruhát csalt ki s ezzel Szegedre ment, hol már mint Degenfeld László gróf szerepelt s Kállay főispántól kicsalt 80 frtot. A »Tisza« vendéglőben lakott s onnan egy hölgygyel utazott Budapest felé. Kísérője azonban Kőbányáról visszatért s ő álmos fővel megfeledkezett karpereczéről, melyet magánál tartott. Tagadja azt a vádat, mintha ellopta volna a karpereczet, melyet át is adott nyomban a vizsgáló­bírónak. Ezután Debreczenbe készült. Kényszeríteni akarta — úgymond — Degenfeld grófot, hogy ismerje el őt fiának. Útközben betért Ecsédre s ott Bay Zol­tántól 100 fotot csalt ki, majd a vasúton találkozván Müller alezredessel, ennek a kedvéért Egerbe jött, hol azonban — a lapunkban már leirt körülmények kö­zött — elfogták.

Next