Pesti Napló, esti kiadás, 1887. június (38. évfolyam, 149-178. szám)

1887-06-01 / 149. szám

vén, ezentúl a felvirágzás korszakának nézhet elébe. A lefolyt évben a klub két versenyt rendezett: a tavaszi verseny alkalmával a bajnoki távol­ugrásban B­o­g­­d­á­n­y Ferencz győzött, aki ennek következtében a klub bajnoka és tiszteletbeli tagja lett. A viadalok eredménye bátran párhuzamba állítható a külföld hasonló versenyeinek eredményével. A klub tagjainak száma összesen 438-ra emelkedett. A klub vagyona kitesz 46,195 frtot, az alaptőke ez évi gyarapodása 2600 frt. Az évi jelentés tudomásul vétele után a köz­gyűlés néhány alapszab­álymódosítást fogadott el és megállapította a 30 tagú választmányt. A Pesti Napló táviratai. A franczia új kormány. Piíris, jún. 1. A radikális lapok meg­újítják a hadüzenetet a kabinet ellen. A füg­getlen és mérsékelt sajtó tartózkodó álláspon­tot foglal el, s az új minisztérium tetteit akar­ja bevárni. A konzervatív hírlapok a radiká­lis és az opportunista párt közötti szakadást megelégedéssel konstatálják. Remélik, hogy ezen szakadásból hasznot fognak húzhatni. A Hordd. Alig. Zig­lie Flo leleplezéseiről. Berlin, jun. 1. A Nordd. Alig. Zeitung szemben Le Flo tábornok úgynevezett lelep­lezéseivel, a következőket mondja: Sándor czár nyilatkozatai inkább, mint bármi más, kimutatják, hogy 1875-ben Németország ré­széről Francziaország ellen tervezett támadás­ról szó sem volt, mert kizárólag Vilmos csá­szár, kinek beleegyezése nélkül egy német katona sem küldhető háborúba, rendelkezik a háború és béke fölött és ő Sándor czár állí­tása szerint határozottan ellene volt az új há­borúnak. Radovitz követ pétervári küldetésének sem volt egyéb czélja, mint hogy a távollevő nagykövet ideiglenesen helyettesíttessék kö­veti rangban levő oly diplomata által, ki miután küldetése idejéig a berlini kül­ügyi hivatalnál volt alkalmazásban, a mellett hogy a német kormány szándékait ismerte, Gorcsakov dialektikájával szemben is helyét megállta. A mondottak helyességének beiga­­zolására a Nordd. idézi Reuss herczegnek 1875. évi ápril 22-ről, 1875. május 22-ről és január 22-éről kelt jegyzékeinek szószerinti szövegét. A franczia hadügyminiszter hadi parancsa. (Ered. sürg.) Páris, junius 1. Ferron tábornok a következő hadiparancsot adta ki: »Május 31-iki rendeletével a köztársaság elnöke engem bízott meg a hadügyminisztérium vezetésével. Midőn a nehéz feladatot elvállalom, számítok minden katonai rang­fokozatot viselők föltétlen engedelmességére. Abban a szilárd meggyőződésben vagyok, hogy vezetésem alatt a különböző hadtestek a haladás megkezdett útján elszántan tovább fognak haladni. A bennünket körülvevő hadseregek napról-napra emelkednek szám­ban és képzettségben. Tétlenül maradni azonos volna a meghátrálással s a haza érdekeinek legaggasztóbb veszélyeztetésével. Mint elődeim, szünetlenül a had­sereg reformján fogok fáradozni s minden nap Francziaország s a köztársaság védel­­mi erejének nagy­obbitására lesz szentelve. Tüntetés Brüsszelben. Brüsszel, jun. 1. Tegnap este több szoczialisták­­ból álló csoport vonult a városon keresztül, mely al­kalommal a rendőrséggel összeütköztek. Számos el­­fogatás történt. A polgármester hír szerint elhatároz­ta, hogy a rendeletet, mely szerint több, mint öt sze­mély csoportosulása meg nem engedtetik, szigorúan fogja végrehajtatni. Az elzászi kémkedés. Berlin, jun. 1. A Nordd. Alig. Ztg Írja : A hír­lapok nemrég azon hírt hozták, hogy Strasszburg kerületi elnökségénél alkalmazott két hivatalnok , Cabannes irodatiszt és Brückner postames­ter ellen honárulás vádja miatt vizsgálat indíttatott. Mint hírlik, Cabannes most már újabb vallomá­sokat tett és nevezetesen beismerte, hogy az ismere­tes V­i­n­c­e­n­t ezredeshez, a franczia Bureau des renseignements volt főnökével összeköttetésben állott és neki , Mr. Müller Paris Rue-Var­enne 26. czím alatt jelentéseket küldött. Ugyanezen vizsgálati ügy­ben harmadik hivatalnok is, Glausinger August kő­nyomdász meghiúsult önmérgezési kísérlet után el­fogatott. Glausinger azzal vádolja magát, hogy Ca­bannes által elcsábittatott titkos nyomtatványok köz­lésére. Hagy tűzvész Hamburgban. Hamburg, jun. 1. Tegnap este a rakpartokon tűz ütött ki és hat raktárt megemésztett, azonkívül a City of Dortmund és a Gladiator angol hajók teljesen elégtek. A hajók, melyek a két gőzös közelében horgonyoztak, elvesztették a kötélzetet és az árboczokat. 1 óra után az égés továbbterjedésének veszélye elhárítottnak látszik. Eddig nem volt meg­állapítható, vájjon emberélet esett-e áldozatul. A kárt több millióra becsülik. A párisi tüntetés. (Ered. sürg.) Páris, május 31. este 8r/a óra. Lo­vas- és gyalogrendőrök sűrü csapatokban vonulnak az opera tájékára. A operatéren nagy számú tömeg gyűlt össze. A rendőrség kiürítő a tért. Az operával szemben van a katonai klub, az összes arra vezető utczákat kordonnal elzárta a rendőrség s csak azokat bocsátja át, kikn­e jegyök van. P este 9­ 2 óra. A közönség az Avenue de l‘opéra nyugati részébe s a boulevard felé szorittatott vissza, de a távolból folyton hangzik a viharos kiál­tás : Éljen Boulanger! Éljen a hadsereg! Ének és za­jos taps is hangzik s a tömeg ütemben kiáltja: Bou­­lan­ger s hozzá harczias dalokat énekel. Az Éljen Boulanger kiáltás folyton megújul. Mig az operatéren katonaság áll sorfalat, a boulevardi kávéházakban tömegesen éneklik a mar­­seillaiset, azután a Demission! Vive Boulanger! ki­áltások hangzanak. A zaj egyre zavarosabb lesz. Éljen a köztársaság! kiáltásokat éljen a kommün ki­áltás követi. A zaj azonban mindig ugyanazon tömeg­ből indul ki. P este 9­/4 óra. Az opera közelében a tömeg folyton szaporodik. Valaki tűzijátékot gyújt, mi nagy tetszést kelt. Boulanger! és nous l’aurons! kiáltások hangzanak. Midőn a rajongók azon szándékukat nyil­vánítják, hogy az Elysée palotához akarnak nyomul­ni, szétverte őket a rendőrség. Több elfogatás történt. -P­ este 10 óra. Az opera villamos fénynyel van kivilágítva s megkezdődik a vendégek érkezése a ka­tona­klubhoz. Minden kocsit Boulanger-kiáltás­sal fo­gadnak. Mióta a köztársaság fennáll, nem volt ily nagyszerű utczai tüntetés. A német nagy­követi és a közeli hadügyminiszteri palota előtt eddig minden csendes. 1 2 óra 18 perc, reggel. 200 egyénből álló csoport az Elysée elé vonult és Boulanger visszahiva­­tását követelte. Körülbelül 100 lovas rendőr szétver­te a csoportot. 1/al-kor minden nyugodt. Páris, jun. 1. A katonai­ klub által az operában rendezett ünnepély alkalmából az opera bejárata előtt több ezerre menő tömeg gyűlt egybe, mely ki­áltotta : Demission! Vive Boulanger! Nous l’aurons! Eddig a rendőrség fentartotta a rendet. Az anglián határ. Pétervár, jun 1. A Petersburger Zei­tung szerint, az angol-orosz határbizottság tárgyalásai még mindig tartanak. Hétfőre várták az utasításokkal ellátott angol futárt, kinek tulajdonképen már vasárnap meg kel­lett volna érkezni, azonban útjában feltartóz­tatták. Oroszországból. Pétervár, június 1. A Petersburger Zeitung szerint a birodalmi tanács a külföldi útlevelek meg­adóztatására vonatkozólag nagy többséggel elhatá­rozta, hogy csupán a félévi időtartamra kiállított út­levelekre jelenleg érvényben levő adó emeltessék fel 5 rubelről 10 rubelre. A Zeitgenössische Nachrichten czímű moszkvai lap árusítása sajtóvétség miatt betiltatott. közgazdaság! Vegyes h­írek. A magyar franczia biztosító részvény­társaság a tőzsde­tanácscsal közölte, hogy részvényeinek 6. számú szelvénye a mai naptól fogva 30 frankkal fog beváltatni. A tőzsdeforgalomra való tekintettel tehát elrendeli a tőzsdetanács, hogy a magyar franczia biztositó részvény­társaság részvényei a mai nap déli tőzsdéjétől szelvény nélküli 1887. évi junius 1-sejé­­től folyó 5°/C kamatokkal árulandók. A filloxera, Abauj-Torna vármegye szikszói já­rás Jánosd község és Szilágy vármegye tasnádi járás Csekenye és Kis-Paczal községek szőleiben a filloxera jelenléte konstatáltatott. Sorsolás: Bécs, junius 1. (Az 1864. évi államsorsjegyek húzása.) Kihúzott sorozatszámok : 44­61 332 401 619 643 649 726 949 1026 1387 1525 1910 1950 2029 2169 2372 2489 2542 2745 2780 2916 2960 3515 3606 3793. A főnyereményt nyerte sorsz. 1950 nyszám 66. Második főnyereményt nyerte sorsz. 1950 nye­rőszám 85. Harmadik főnyereményt nyerte sorsz. 3606 ny. sz.,52. Ötezer forintot nyertek : sorsz. 643 ny. sz. 20, sorsz. 2745 ny. sz. 50. Kétezer forintot nyertek : sorsz. 1026 ny. sz. 5, sorsz. 2542 ny. sz. 60. Ezer forintot nyertek : sorsz. 3793 ny. sz. 94, sorsz. 44 ny. sz. 42, sorsz. 44 ny. sz. 55. A budapesti gabonatőzsdéről. Búza. A szép idő beállta csöndet hozott az üzletbe. Búzában a kínálat mérsékelt volt ugyan, másrészt azonban a vételkedv is lényegesen gyöngébb volt s igy csöndes irányzat mellett mintegy 10000 mmázsa mégis meglehetősen változat­lan árakon kelt el. Más magvakban rendkívül gyér volt a for­galom ; irányzat és árak változatlanok. Elkelt: Búza tiszavidéki: 2000 mm. 81*5 k. 9 frt 55 kr, 100 mm. 81 k. 9 frt 50 kr, 900 mm. 80'5 k. 9 frt 50 kr, 700 mm. 80 k. 9 frt 50 kr, 600 mm. 80 k. 9 frt 50 kr, 100 mm. 80 k. 9 frt 40 kr, 100 mm. 79 k. 9 frt 40 kr, 100 mm. 77-8 k. 9 frt 40 kr, 100 mm. 79 k. 9 frt 20 kr, 100 mm. 79 k. 9 frt 30 kr, 100 mm. 77'8 k. 9 frt 25 kr, mind időre. Pestvidáki: 100 mm. 80‘5 k. 9 frt 40 kr, 200 mm. 77 k. 9 frt 30 kr, mind időre. Bácskai: 200 mm. 76*5 k. 9 frt 25 kr, mind időre. Bánsági: 2500 mm. 77'3 k. 9 frt 22 k/s kr, mind időre. Északmagyarországi: 100 mm. 80'5 k. 9 frt 35 kr, 100 mm. 79 k. 9 frt 35 kr, mind időre. Zab : 100 mm. 6 frt 8 kr, 200 mm. 6 frt 05 kr, 100 mm. 5 frt 90 kr, 200 mm. 5 frt 80 kr, 100 mm. 6 frt 25 kr, 100 mm. 6 frt 20 kr, 100 mm. 5 frt 75 kr, mind kész­fizetéssel. A határidők a szép idő következtében lanyhán és olcsóbban indultak. A déli tőzsdén csekély forgalom mellett nem állott be változás. El­adatott: búza május—júniusra 9.13 frton, búza őszre 8.03—8.—8.03 írton, tengeri május— júniusra 5.47—5.50 írton, jul.—aug.-ra 5.61 — 5.62 írton, zab őszre 5.80—5.79 írton, káposztarepeze aug.—szept.-re 12 írton. A határidők hivatalos jegyzése: Búza tavaszra 9.08—9.10 írton, búza őszre 8.02—8.04 írton, ten­geri május—júniusra 5.48—5.49 írton, tengeri julius—augusz­tusra 5.62—5.63 írton, zab őszre 5.78—5.80 írton, káposzta­repere aug.—szept.-re 12 forinton. A budapesti terménytőzsdéről. Terményekben gyér volt a forgalom. Zsira­dék szilárdabb , disznózsír hordóstul írton köttetett. S­z­­­á­­v­a megtartotta árát. Szesz változatlan. A budapesti értéktőzsdéről. Szilárd külföldi jelentésekre a tőzsde jól volt hangolva s a főbb értékek kurzusa lényegesen emelkedett. A forgalom is élénkebben alakult. Államsorsjegyek lényegesen szilárdabbak. Vasúti ér­tékek tartották magukat. A helyi papírok közül köz­úti vaspálya és salgó­tarjáni élénkebben kerestetett s magasab­ban zárult. Valuta változatlan. Az előtőzsdén igen szilárd irányzat mellett osz­trák hitelrészvény 282.50—282.75 írton, magyar 4 százalékos aranyjáradék 102.40—102.52’/s írton, magyar papirjáradék 97.90 írton került forgalomba. A déli tőzsdén magyar 4 százalékos aranyjára­dék —.— írton, magyar 5 százalékos papirjáradék 87.90—87.95 Az osztrák költségvetés, Bécs, június 1. A Wiener Zeitung közli a költ­ségvetési és az 1887-ki pénzügyi törvényjavaslatot. Az olasz kamarából, Boilia, június 1. A kamara tárgyalta a hadügyi törvényjavaslatot. Ricotti volt hadügyminiszter ezen alkalomból felvilágosí­tásokat nyújtott és védelmezi az afrikai poli­tikában követett eljárását. Depretis kije­lentette, hogy a kormány kimerítő tárgyalását óhajtja az Afrikára vonatkozó különös intéz­kedéseknek, melyeket a kormány a napokban indítványozni fog. írton, temes-bégavölgyi vízszabályozó 98.50 írton, bpesti bank­egyesület r. t. 95 írton, magyar jelzáloghitelbank 129.25 írton, magyar leszámitoló- és pénzváltóbank 93.75— 94 frton, osztrák hitelrészvény 282.70—283 frton, első magyar ált. bszt. társa­ság 2900 frton, pesti közúti vaspálya 390—386 frton, egyen­értékű bankjegyek (100 márkáért) 62.37%/a írton, London 10 fontsterlingért 127.10—127.30 írton köttetett. Hivatalos felszámolási árfolyam: Magyar hitelrészvény. ...... 287.—. A bécsi értéktőzsdéről. Bécs, junius 1. (Megnyitás.) Osztrák hitelrészvény 282.60 — 20 frankos arany 10.09. —Magyar jelz. hitelbank részvény —.—. — Magyar orsz. bankrészvény —.—. — Ma­gyar hitelbank-részvény —.—. — Magy­. 4 százalékos arany­járadék 102.55. —Magyar leszámitoló és váltóbank-részvény —.—. Az irányzat szilárd. BÉCS, június 1. (Előtőzsde.) Osztr. hitelintézeti rész­vény 282.70. — Unio­bank-részvény —.—. — 20 frankos arany 10.09. — Magy. hitelrészvény 286.25 — Angol-osztrák bank­részvény —.—. — Déli vasúti részv. —.—. — Osztrák államvasuti részvény 225.10 — 4 százalékos magyar arany­járadék 102.57 — 5 százalékos magyar papírjáradék 87.95 Az irányzat szilárd. Osztrák hitelrészvény............................... 283.—. Magyar 4%-kos aranyjáradék. . . . —.—. Magyar papírjáradék............................... —.—. Anglo-osztrák bankrészvény .... —.—. Osztrák-magyar államvasut .... — . Déli vasút...............................................—.—. Dohány­részvény....................................—.—. Magyar leszámitoló­ bank.....................—.—. Tiszai és szegedi kölcsön.....................—.—. Magyar jelzálogbank...............................—.—. Rima-murányi gyár...............................—.—. Jelzálog-sorsjegy....................................—.—. Kivonat a Budapesti Közlönyből. — Június 1. — Árverések Budapesten: Szabó József ing. 41043 frt. (Nagy-Mező- és Uj-u. sarkán) jul. 6. — Schlinter Ede ing. 303 frt (Róna-u. 2326) jun. 3. — Kirchmayer Ödön­né ing. 1321 frt (Molnár-u. 2891 Deák-Ferencz-u. 18.) jun. 3. — Schwartz Dávid ing. 552 frt. (Király-u. 105.) jun. 2. Árverések a vidéken: Érsek-Ujvár Czuczor Andrásné ingós. 242 frt aug. 8. — Féltorony (Nezsider) Bauer János ingós. 2920 frt aug. 4. — Lugos Kuffrik Ferencz ingós. 3101 frt jun. 18. — Haraszti Csatár Zsigmond ingós. 2706 frt jun. 18. — Polgár, Polonkay Gábor ingós. 27021 frt jun. 13. — Apcz, Molnár Mária ingós. 2657 frt. jun. 13. Pályázatok: Zsombolyai­­biróság­i biró 2 h. a. — Szabadkai tvszék bírósági végrehajtó 2 h. a. — Nagy­enyedi bíróság joggyakornoki áll. 4 h. a. — Szabadkai trszék irnoki áll. 4 h. a. — Miskolczi trszék irodatiszti áll. 4 h. a. — Gyulafehérvári­­biróság joggyakornoki áll. 4 h. a. Idegenek Budapesten. Marschal-Angol királynő szálloda: Sa­lamon G. Lőcse. — Greemwood A. London. — Kohn B. Bécs. — Ormódy I. Becskerek. — Müller Gy. Bécs. — Böhringer Bécs. — Geiringer Zs. Bécs. — Czitler J. Pancsova. Vadászkürt szálloda : Br. Jeszenszky S. Kö­­lesd. — Munkácsy K. Esztergom. — Molnár V. Abafalva. — Szikora J.-né Sz.-Fehérvár. — Hugón B. London. — Gluzek Gy. Mezőhegyes. — Hillebrand B. Tarnovicz. — Vlasen A. Brassó. — Pick M. Bonyhád. — Hanemann Y. Regensburg. — Beszédes Gy. Simontornya. — Günter L. és Lang S. Kolozs­vár. — Spann M. Prága. — Schulz M. Steier. — Bergmann J. Bécs. — Klenz E. Bécs. — Kartin A. Bécs. — Woellner B. Bécs. — Weisz E. Bécs. — Reuter M. Bécs. Hungária szálloda : Br. Kellert F. Drezda. — Kral A. Kanizsa. — Stern M. N.-Várad. — Wamoscher N. Monostor. — Zirner M. Pécs. — Speyer L. Páris. — Heim Y. és dr. Beyer M. Temesvár. — Szabó N. Szatmár. — Neubert F. München. Schmidt-Orient szálloda: Drakulics K. Új­vidék. — Petenkofer J. Buma. — Götz B. Palin. — Papp S. Sz.-Fehérvár. — Borhy J. Gyöngyös. — Telmányi E. Losoncz. — Dr. Hoffer S. B.­Gyula. — Miskolczi K. Becs. — Busies J. Wieden. — Pikter H. Bajecz. — Deutsch L. Miskolcz. — Füzy M. Sz -Fehérvár. — Zechnitz K. Győr. — Pfilf A. Veszprém. — Tollagi A. Déva. — Lerach M. Bécs. — Nasch J. Bécs. — Kronauer G. Debreczen. — Szabó K. Szolnok. Holzwarth-Frohner szálloda : Gr. Klebers­berg Z. N.­Sajó. — Lov. Freistadtler A. Kaposvár. — Borell L. Chicago. — Jäkel I. Bécs. — Dr. Pinner I. Bécs. — Biszert K. Bécs. — Modlinger M. Bécs. — Budaspitz L. Bécs. — Kiss I. és Polacsek E. Szeged. — Eiszert A. Bumburg. — Börstling V. és családja Pécs. — Wendtlandt K.-né Lábatlan. — Wohl­fahrt G. Trieszt. — Stonovszky B. Szenicz. Magyar király szálloda s Nagy P. Szepesd. — Dr. Hornyánszky L. Somogy. — Rosenberg S. Bécs. — Kohn Zs. Bécs. — Löwentritt Gy. Szántód. — Stern E. N.-Kanizsa. — Bachrach M. Bezdán. — Lang I. Eszék. — Berger A. Vesz­prém. — Lassner E. Bécs. — Reich I. Bécs. — Petrovszky I., Szalay J., Botyánszky I., Fábry K., Aradszky K., Koritar Y. B.­Csaba. — Bonchetti G. Nis. Walther Fehérle-szálloda: Balogh A. Er­dély. — Rácz I. Szt-György. — Szabó A. Hidegkút. — Weber E. Kerepes. — Szikszay F. Miskolcz. — Molnár I. Sáros. — Stark H. Bécs. — Balogh I. Kolozsvár. — Borsi X. Pél. — Máj I. Bécs. — Karpfl M. Grácz. — Müller I. Bécs. — Lichtl K. Pozsony. — Weisz I. L.­Szt-Miklós. — Feierstein M. K.­Czell. — Károly K. Eger. — Wiener I. Nagyvárad. — Gutfreund P. Magyer. — Staub M. és Klein I. Bécs. Rémi-nemzeti szálloda : Gr. Thoroczkay M. Erdély. — Gr. Alfredo-Fee Olaszország. — Gr. de l’Oi C.-né Florencz. — Br. Leon G. Tirol. — Lov. Fels G. Szajer. — Si­mon B. Hildburghausen. — Borbély L. S.­Tarján. — Bersgei M. Baja. — Bérczel H. B.-Gyarmat. — Galba K. Komárom. — Kálmán P. Zombor. — Wolff E. Bécs. — Kohn B. Prága. — Jakobi F. Bécs. — Ring F. Bécs. — Zsinay I. Bécs. — Bossbach F., Schmutzler B., Bossbach O. Plauen. Pannónia szálloda : Berzeviczy B. Nógrád. — Podhorszky P. Sz.-Gede. — Hir M. N.-Hantos. — Bpheim Zs. Zombor. — Hartstein Gy. Debreczen. — Hasenfeld B. Szirák. — Varga I. Esztergom. — Csekey F. Léva. — Dr. Szőllősy M. Tasnád. — Fazekas B. Munkács. — Szőllősy I. A.­Járó. — Pessina E. Derékegyháza. — Nuszer I. Erdőd. — Sárkány I. B.-Komárom. — Thuránszky I. Beszterczebánya. — Tipold D. Herczegfalva. — Krupff Gy. Laasenheim. — Dwelly B. Ada. — Herzfeld I. Kassa. — Spielman I. Arad. — Löwy A. Te­­schen. — Adler S. Érsekújvár. — Nass D. Pozsony. — Mezey F. Dévaványa. — Rosenberg L. Szombathely. — Heksch I. Losoncz. — Horváth I. Körmend. Erzsébet szálloda : Salamon K. K.-Harta. — Dr. Hajdú Gy. és Luft K. Nagyvárad. — Dr. Dembéri L. Sza­badka. — Plahy Gy. Trencse. — Haffner I. Gyönk. — Dobó L. Gyirek. — Áronffy K. Pécs. — Horváth I. Győr. — Babó A. Arad. — Maróthy L. Sárvár. — Olosz F. Mislye. — Dr. Somo­gyi I. Szolnok. — Badák P. Debreczen. — Novák F. Bécs. — Wielich L. Beefeld. Aranysas szálloda : Stammer S. Szentes. — Dr. Primics Gy. Kolozsvár. — Ragályi J. M.­Csáth. — Benczúr L., Benczúr I.-né és Edelstein J. Szarvas. — Jankovics M. Gömör. — Simly D. és Simly I. Diósjenő. — Barcza D. Debreczen. — Jármy Zs. Ibrány. — Horváth I. Oroszlámos. — Zwicker I. és neje Mehádia. — Sorkó A. Zsámbék. Fehér hattyú szálloda: Hendler I. Kőhid- Gyarmat. — Vitnay G. Szigetvár. — Szax L. T.-Földvár. — Mikovics D. és Ivanisevicsné Gracsanicza. — Leitersdorfer I. Árokszállás. — Hacher L. Jász-Apáti. — Farkas L. Czegléd. Időjárás június 1. reggeli 7 órakor. Az időjelző intézet távirati jelentése. Jelek magyarázata: © = szélcsend, o = tiszta, de­rült, ® = '/s felhős, 3 = '/• felhős, © = */« felhős, 0 = bo­rult, • : = eső, = hó, A · jégeső, = = köd, OO = gőz­­zivatar, = villám. Áttekintése a mai időjárásnak : Európában: A nagy légnyomás (767) Beesés Szolnok között, a depresszió (757—759) Olaszországban van. Az idő Közép-Európában változó, helyenkint esővel, kevés hőváltozás mellett. Hazánkban: Északias és nyugatias mérsékelt sze­lekkel, a meleg kevéssel kisebb, a légnyomás mindenütt na­gyobb lett. Az idő változó, közben napos. Esők helyenkint, gyéren s többnyire kis mennyiségben voltak. Az idő, huzamo­san volt változó jellegével végéhez közeledik s derülő jeleget öltve, jövő szárazabb s lassan melegebb lesz. Kilátás a jövő időre . Hazánkban: Kevés kivétellel délen, többnyire csendes, derült időt várhatni. Vízállás 1887. junius 1. Felelős szerkesztő: URVÁRY LAJOS. 50.000 forintra rug a Kincsem-sorsjáték főnyere­ménye, melynek még ezenkívül 4874 nyereménye van s ez ál­tal rendkívül kedvező nyeremény kilátást nyújt, miért is nem mulaszthatjuk el a t. olvasók becses figyelmét e sorsjátékra különösen felhívni. 566 Duna Pozsony Komárom Budapest Mohács Vukovár Újvidék Pancsova Orsová Dráva Barcs Eszék Száva Sziszek Szél­i Hír-Á ,. Leg­­b­ánya és mérséklet Csapa- Fölhe­llomások nyomás erej 6 , Celsius- déli*fü­ zet *(*7°°+ (1—12) 1 fokban___ - - j “ Arad...................... 64.1 Ny 4 1 14.3 — © Besztercze . . . 63.9 Ny 3 j 13.0 — 0 Beszterczebánya. 64.1­­ENy 2 12.0 — O Budapest. . . . 65.1­­ © 13.6 — ® Csáktornya. . . 64.2 E 2. 12.0 20 •­ Debreczen . . . 65.7 ENy 1 10.6 — •; Eger.......................... 66.1 j EK i­ 118 — & Fiume...................... 63.2 Ny 2 18.3 — 3 Késmárk .... 65.5 , Ny 4 6.7 — O Keszthely . . . 65.9 E 1 12.9 — •; Kolozsvár ... — 1 Ny 3 11.6 — 0 Magyar-Óvár . . 64.7 jE 1 15.0 — Q Akna-Szlatina. . 61.9 Ny 3 9.8 — — Nagy-Enyed . . — | — — — — Nagy-Szeben . . 61.0 E 2 14.6 — 0 Nagyvárad . . . 61.4 | @ 12.2 — 3 Orsóvá...................... 62.2 | DNy 1 17.4 — 0 Pancsova. . . . 63.7 : EK 2 18.1 6 0 Selmeczbánya. . 65.4 K 2 9.4 — O Sopron...................... 66.7 \ E 2 12.0 n 3 Szatmár-Németi. 64.9 DNy 4 11.4 — O Szeged...................... 62.7 E 2 13.2 — 0 Sepsi-Szt-György — — — — — Szolnok .... 66.7 DK 5 14.0 — 0 Temesvár . . . 64.7 E 3 17.6 3 0 Trencsin ..... 64.1 D 2 10.4 — 0 Ungvár .... 63.9 DNy 2 10.9 — 0 Zágráb...................... 65.7 EK 1 14.6 — 0 Bécs.......................... 66.6 E 1 10.4 1 3 Bregenz .... 61.9 © 15.5 1­­0 Konstantinápoly. — — — — — Lesina...................... — — — — — Póla.......................... 62.1 K 1 21.4 — — Prága...................... 66.3 DNy 1 9.1 2 = Szulina .... 62.2 K 2 15.4 1­0­ Szerajevo . . . 64.5 1­0 . 18.0 — 1­3 Méter Méter Néz­­ő Változik NiV­­ö Változik szerint a szerint­e fölött 1 alatt fölött I alatt Tisza 2.78 — áradó M.-Sziget 0 87 — változatl. 2.80 — áradó V.Namény 4.89 — apadó 2.80 — áradó Tokaj 5.80 — apadó 3.87 — apadó Szolnok 5.40 — áradó — — — Szeged 6.60 — áradó 4.68 — áradó Hodrog 4.11 — változatl. Sárosp. 3.90 — apadó 4.66 — változatl. Szamos Szatmár 2.68 — áradó Kőrös 1.49 — apadó B.­Gyula 3.70 — apadó 2.18 — áradó Maros Arad 1.79 — apadó 4.60 — áradó BéSs ,4.42 — apadó Temesvár — — — A kiadótulajdonos AUm bmm irodalmi s nyomdai r. társulat betijivel. Budapest, barátok-toro, Athenaeonhépakb h*.pk. _____________________________A budapesti gabona- és értéktőzsde hivatalos jegyzései 1887. június 1.________________________ A bécsi tőzsdei árfolyamok május 31. ° : ::::::::: J S *8 & 2 if0 & — .& •..........“■?! ,OOMA .kt — «bio;k“::::::::: - 1$ i;ir í ?? 7 5 7 ^ ------------------------------------------— ------------------------------M" Ä ' Ä Ä b t i , , : » : íTM:r0uS:h Ä Z C "TM Tm bim “» 9875 J9'25 Gabona | “ tof* ‘“I “áS"'* Ir*“f Faj pénzÁr“ Értékpapírok SSlít I Értékpapírok árketet­­ Értékpapírok árkelet X Értékpapírok árkelet Értékpapírok Pénz Árú Értékpapírok Pénz Árú Értékpapírok Pénz Árú •O S írttól | írtig 8 S írttól I írtig frt frt pénz árú J Pénz Árú Jo_______________________pénz árú _Jj_______________________pénz árú ......... ........"" — — — — —— ----------------------------------------------------------------­­„ a , „­ ín. M. jelzálogb..........5 V„»/o 101.75 — M. hitelbank 200 frt.... 286.50 287 — 46.— Államadóssági Budapest fov. köles. e) Tak.-penztarak. 200 Báttasz.-d.-z. v.. .5% 99.75 100.25 Alt. anamanossag. Magy. jelzb.dijsorsj.4»/» 104.50 105.- A.-auszt.lesz.-tár.500 frt 541. — 647 — 70- Ramaa0SSag- 4888........50 Bpest m. ker. sz. n. 102.- 105.­““ Déli vasúti éra. .. ,4»/0­­.---------------------------------------------.­­Egye. jár. bkj. 100 frt Kisbi országos földhitel- Magyar leszámitoló és 60— M „„„„Járad 40/102 65,09^ Szert. nyer. k. ..3«/. 31.25 31.75 300 Orsz. közp.........sz. n. 470 — 475— tár« J - _ - miji-nov. 5*/. 81.40 81.60 intézete.............5­/.«/. 102.--------.­­pénzváltó bank.......... 93.25 93.75 42.­­aranyjarad.. .40/0 102.65 102.95 Bécs v. ny. k. 1874. 129— 130— 1000 Pesti hatels3 sz. n. 7325- 7375- ~Toc DTMagozh*tAra- "8°/« —--------•“ Egy s. jár. ezüst 100 frt Oszt. jelzgb. 200 frt 25•/„ 64— 66 — -------- If „i'iri li n 50/“ 07*05 po­oe, Részvények. 200 Egyes, bp.föv. sz. n. 448.— 445.— 300 » » 6 ’It—— jan.-jul. 5«/o 82.60 82.80 Elsőbbségi kötv. M. jelzálogb. 200 frt ... ____v vasut­ k 120 frt 8196 88 26 m­­i/i, 100 M. ált. takarékp. sz.n 89 90— 300 Éjszakk. vasút. . .5»|„ 99.50 100— Sors. 1854.250 frt pp. 4% 128.­129— 8 Landerb. 200 frt ar. 50% 231 —231.25­­— vasúti k. 120 frt Bankok. * 1000 J . »r 5» —--------.­­„ 1860.500 frt pp.5« « 136— 136.50 Alföldi op. 200frt ez.5„/„ 101— 101.75 Osztr.-m. bank(iOO frt.. 885 — 887 —­­**7 J f r t o s 5 50 152— 120 Angolosztrik bank. --------.­­f) Különféle tállal. 200 ar. 6«/— -----------­­. 1860. iOOfrt oé.5»/„ 136.75137.25 Dunagözh.-társ.........5«/„—--------.­ Unió bank 100 frt oé... 90— 90.50 -— M^vasuti k. 120 frtos top Bpesti bankegy.sz.n. 95.- 95.50 in. „,„,45 fiR 200 Észak m e kösz b— ______- 1864.100 frt oé....­­.--------— „ „ ... .6»/« 108.75109.50 Ált. forg. bank 140 frt.. 150.25150.75 ..................................... n­r . « .1 a ------------------------------------------ u 152M 200 Horvát lesz. bLk .. --------200 MaA»j vasút 99.75100.25 ” 1S64. 50 frt oé.... _.--------— Duni.dráv.20bfrt ez.5«/. 99.50100— „ . . ]l 9.'l5 9.20 79 l'-il csendes - ------------■- M.S 1r “ __________200 M. ált. Mtelb..sz.n. 287— 287.50 ,1^. V. „* „„no*- ,n8*_ 200 „y ..U.kki.L 99.25 99.75 Comp-jár.42 fira...........­­.--------— Erzsébet vp. 100 frt 4% *j Közi. váll. részt. S _ ................. 80 9.30 9 35 81 9 35 9 40 ^.. ----------------------------------------------------------------M keleti v­áll - 200 M. jelz. hitelbank .. ..— — 1­0 Fiumei I m rízsh frv t 555 — ms — 200 M. nyug. vp...........5/­/0 100.50 101.— Áll.­jav. zál. 120 frt 5#/o 159.70160.10 Ford. vp. 100 frt oé. 4°/o 100.50 101.— fehérmegyei 74 ,5 ---- *z Hárd «pete, préselt 4.80 ^«tv. (elsőbbe.) 5­/„ 98 - 98.50 Z .- «J gS ^1U “*"'*' »ftU TM—^ - - «“.Ub.5* — — FeUUTM toM l -- - - D tSA Y i»« PP. * Sfa T lS:8 « : 8 «2%7 T m .ttA i i i i S -- --” ” Tg 9 30 9*35 79 9 35 9 40 a. . m‘I* régensz. .. 46.— 48— M. nyer. kölcs.lOOfrt 121.25 122— 500 pesti m. ker. b.sz.n. 658— 660— A ’ tJn Ai50 Vasút..................6•/„-------------— ’ „ osztr.v. 1879.200frt 101.75 — Pécs-barcsi200 frt........ —-----------­" **'* " la 36 1, 9-38 9­ 40 Szalonna csendes városi, régensz.. 45.50^ 46— ^ _y , » 120 ~ lal'~ 100 Sziszek! hitelbank..­­.--------— U.Av.;' 20» Kassa-odb. v. ez. 5«0100.50 101— „ m. v. 1879. (ar.) 5«/o 127.50 128— Kár.-Lajos v. 200 frt pp. 206.50 206.75 m. északvidéki ” 4 I­­I I I I ' I füstölt, azonnal. 51— 52— Tisza V.és 87eg^‘ ... 200 Union bank............... -----------­­f )e* 500 „ (eperj.-tarn. v. ^Uam.SOL»« Lemb.-Czere,Jassy vp. Kassa-oderbergi 200 frt. 145.25 145.75 ” 76 _*_I*I „ 7 7 ~ --------------------------------------------------------------------------------kölcsön.......4"/o 123.50 124— 100 Nemz. wagg. k........... 59— 61— m’. r.­ ez...........5°c100.---------— allamadossaga. 1865. 300 frt... ...59/. 82— 82.50 Lemb.-Czer. Jassy 200 frl 223.50224 — ” ' 78 9*10 9*15 79 9*15 «'20 Fabylty*1 lanyha olvasztott.......... 29 — 30.— 1­7gt* w* WBszt. társaságok. IM Rima m.-s.-tarj. v.... 92 . 93 200 Kassa-odb. v. (osztr. M. aranyjár................4"/» 102 45102.65 Osztr.-magy. Lloyd.... —.--------.— osz.-m­. Lloyd 500 frt pp. 177 — 479 — " ' 80 9 25 9 30 81 9 30 9 35 -------------------------------------------------------------TM m .TM­­--------------------------------------— 200 Bécsi bizt. társ.......... 199— 201— J“ 'S “ ' *,“ gs*_­­TM*~ v.) 1879. kib... .5». —--------— M. papirjár................5»/„ 87.95 88.10 O. éjsz.ny.v.200 frt e.5»/. 106.70107— O.éjszakny.v. 200 frt.. 160.50161 — ......................... ” 9.25 9.30 81 9.30 9.35 boszniai b­út - -------­­kötv siertT 5w’ 200 Bécsi életjár.b. int.. --------— M SadsTm Vt n I­­I Kassa-odb. v. (m. v.) M. Sas. köles. 120frt 5*/„ 152—152.50 „„ lit.B.......... 5«/„ 105.20105.70 „ „ lit.B. 200frt 165-165.50 ingyenhordó . zsik'" _*_ ~*~ M fflWteherm k5.' im*m «V 1000 EIs8 “• Ut. b. t. sz.n. 2900- 2905- Sertéshizl’aló sz n' 292* - 300 _ 1879. kib. ar. ..5»/» -•--------— M. államkötv. keleti v. Rudolf vp. 300 frt.. .4«/. 124.75­­— Rudolf vp. 200 frt ez... 185.50186 — t. s. bordó és csendee szerbiai hordó­' -' nivaniv 1867 vári’ M'5° 105'5° 100 Folloifer« Pesti b- L • 69-25 69.75 «TMd , ismtilVvt 125*“ O.­m. áll. v............5«/„ —---------— els. 1869..................5«/. 97.75 98.25 Erdélyi vp.200frt ez.5»/. 99.40 99.90 Erdélyi vp. 200frt......... 179 — 180 — WWM„S1.LJEM1----------11UJM.1. i zsákokban ‘ zsák -■ *“ Udékktí 1867* aw tm w ,03 60 »2°« Magy-francziab.­.. 200— 202— M 8n 97*~ too*~ *» 1883. kib.. .4»/» —--------— Ugyanaz 1873............6«/. 127.--------— Államv. 500fmk db S»/o 198—198.75 Államv. 200 frt............... 225 30225.70 V ___________” Zliák"­­•--------------— J 7 104-^a» 106-50 300 Pannónia vb. 1. sz.n. B15— 8*0— r111 1* - ~ 10°— ” X. kib.1885.3»/„ —--------— ,, 1876...........5»/» 115—116— dtto kib. 1874.........3«/.­­ —192— DéU v. 200 frt (500 frc). 75.25 75.50 Irány. s“]y 100 klgr. 7 ~~~ Mt’om«teh uu semns sn von Tztti of miLi J'n 16T* iso* 100 Tiszav. vasút___5*/. — — — — M. szőlödézsmaváltság. 99.50100— Déli vp. 500 frank. .3»/. 148—148.40 Tiszav.vp. 200 frt........ 251.50253 — Gabona ff Faj . hit.­­ára Határidő boszniai,okt-nov --------temesl .^«,. 104.50 105.50 c) Gőzmalmok. 2 L 100 liíl:lhid • ■f"''104'50 106— M. dijkölcsön................ 121.60122— „ 200 frt ez. v. a. 5«/. 127—127.50 Bécsi Tramway 170 frt. 230.50230.75 i ““ mnm 2SK' — Sffi: ü:; j j f f S T A -r ...TM SSíA’SSSIKräSKS/Sä,“:: SSSSlS::: S8S6.TÄ“ • : -Ü“ -----------— “A srí/iií - -iiáSftS&S «£■“ - 2:: S:: iKÄ::::::S:iS:i.»:= ff:» ^ tenflerl........ 2 bánsági „ 75 5.55 5.60 Határidő . . szláv., szept.-okt. 13.50 14— válts, kötv........5% — M. jelzálogb... 102.75 103.50 Magy. vör. k. ” 9­50 10.— R^detv^­Szlavonorsz..5».(° * Hitelsorsj 100 frt 176 75177 °5 Bécsi fegyvergy*. 180 frt 210. — 212.— * ■ ............ ^ másnemű ” 73 5.50 5.55 S*Uv«.sz W bánsági P„ 13.50 U _ SzölödézsmaviltsA. *) Köziek, vállal. ...................................... 101-101.50 „ „ ” ‘150 15 ?eCfi ba^! ^ uUAu».­­P^lV S?A -- --| ggl—............ , ~ ~— ——-------------------------------------------------------------------------------1(100 frt)...... .5*0 99— 100— 100 „Adria ‘ m. t. h. t... —— —.— Kisb o földh i 51/1*/ 102 — 102 50 01a,!i « V » U,— IS'80 kisors. 1867. 5»/» 104.50105— D.­görb. társ. 100 frt pp. 113.75114.25 Tör. doh. egyedü. társ. 55.50 56 — J f c 'á I lang'hinélkül 4'3° 4*7° mla, magy.,min. szer___________V tó (MbS« w 200 Alföld-fiumei v. ,5. . 182.75 183.26 Ki b. o Mdh. 5/% 02 02 50 Oszt. fldh. 1. k. ny. j. — — Magyarország. 104.50105- Insbruckl 20 frt oé. 20.50 21.25 Sites»? - = : == .....~ -UÄSSBSUS 5.» issaasszí: — zz !».-!».» ------­­■“-» —■«. iga::::::: S:= ...—— ~ «.» « . » burok nélkül - szerbiai.............. _._! Egyes, adósa. sz. k. 200 Bpest-pécsi v.r.t.5«/„ 160— 162— Festi m. ker. b. ..b. 102. 102.50 ”a­rt“ “° * in*o» 10 10 Dunaszab. srt. 100frt5«/o 116.75117.25 Pálffy 40 frt..................... 44.75 45.50 Német bankok..........3 62.37 62.57 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 • •­­-.= ” ■” •” r i “8 arany ;:: %% IS:8-Ä W U banki irány. ^ «--(-■) „IUrd “*i g- ÄS Ä i ^i|i =- =­­"i -‘i : S S : B 8 : S ! Gabona Zh­ Hatando ^ ...................ti- SÄBCSfüBt - 9 -50 i w i»:“ iS«:- 62'37 62"2 & S Ä & « ft =:fi ü - K Ä 'p p :::: Kü S í : » 50*32 -*31 ---------------------------------------------------------15E nyers, mm. szer. — ~ oszm^ssk'g iA 28'~ Z nyTo Iái­­. L ’’ % Váltók ^folyama Szerb dijsorsjegy.......... 31.30 31.70 IDOfrtpp. 30- 3_0.5_0 «.Erczpénzek árf. hu­__ . . Méa csendes sárga» C8Urgatott --------•— 500 frt...............5®/o 136.— 136.50 200 Magyar-gal. v. . .5°oo 169.— 169.50 Bp.^^köszv.v.r.k.. 5 /./° 102.15 102.75 M (látra.) /■) /Álok­leTelek 46/o50frtvPa 68 — 69 ~ Cfl*k* arany.................. 5 97 5,99 S bZ ........ lanyh. tavaszra ... 9 08 9 10 netto tara fehér ........ Osztr. adósság 1860. 200 M. nyugati v. .. .5»/« 165.50 166.50 M. jelzb. ny. k. tbá./, 104.50 105— $ Ném. bp. 100 bir. m. 62.45 62.55 /. Za og­ere « . waldstein 20fripp... 36— 37— 20 frankos...................... 10.0910.10 | tenniin..................... 1—.......... 8­0S 804 apró hordókban. 100 frt ........50/. 136.50 137.50 100 Márm. sóv. r. t. e. r. 93.50 94— OLt ’f 1 /k 100*75 im*50 21/. Amsterd. 100 holl. frt 105 30 105.50 Ált. oszt. földh. st.40 V/„ 126— 127— Windi­chgrätz 20 frtpp. 43.76 44.25 20 márkás .................... 12.47 12.49 - 2 ..................... mft*Jun*ra 8 48 8 49 ------------------------------------------------------------------------------ Osztr. adósság 1864. 200 O.­m. á. v. sz. n. 5*/. 225 — 225.50 Licorn* Zla­­rn 3 Brüssel lOOfrank.. —---------— 50 év. alatt sors. 4­/.«„ 101 — 101.40 " mai.cn8r PP Orosz imperial.............. SI 41 Z#b.................. » juh-aug.-ra 5 62 5 63 rozsnyól........... 126 Jl28 - 400 frt ............. 165.75 166.25 200 Pécs-barcsi v. .. .5»/. ----------------­­Pesti hazai e. tg.hj, 1M.50 l®*-~ g./ páris 100 ..50.42 50.52 Záloglev. aorsj....3% 101.25101.75 1. Bankok részvényei. Angol sovereign............ 12.66 12.71 ll ran»'.*............ ........... 5 18 8 80 Ulusz szilárd binAtj[ _*Ij|_'_ Osztr- adósság 1864. 500 Szamosv. v. t. e. r. . —.— 89.75 ” ” ” ”4/*/“ 99'— "•50 3»/„ Marseille 100 „ .. — —.— Osztr.­m. bank.........5»/0 100 —100.40 7 1 Török Ura arany.......... 11.41 11.43 ................................... aug.-szept. . 12 — 12 — ........................II • 50frt....................... 165.75 166.25 100 Szatmár-nb. v. e. r.. —— —— „II . , 21/. Svájci piacok 100 fk. 50.35 50.45 E.o.tpt.Szév. sor.51/.“/« 103—104— Aug.-o.b.200 frtez.60»/o 103—103.50 Ezüst.............................. —— —— ■%-a ------------------------ A temes - bégavölgyi 200 Tiszavidéki v. . .5»/» 252— 253— d­SODDSege K, 2V, Zürich 100 frank .... 50.35 50.45 M. földh. int..........b'I^U —■--------— Bécsi bankegyl. 100 frt. 90.75 91.25 Ezüst szelvények.......... —­-------— £ 100 fitelszáza i­nvh. vizszab. tóra.. .50/. 98.50 99.50 500 Dunagözh. társ. .50/. 353— 365— 200 Alföldi vasút.........5% 100.50 101.50 2 London 10 font sterl. 127.15 127.55 M. földh. int. 39 év 5«/. 102.25 — Osztr. földh. 200 frt4W­/. 244.75245.25 Német.bír.bkj............. 62.37 62.42 fokonként 7 L­­st * * *A* * * ‘ 25.­ 25.50 Pestv.k. 1870. ..6»/„ 106.50 — 200 Pesti közúti vp. sz.i. 390— 392— „ „ 1874. 5%­­.--------— 5% Szentpéterv. 100 rub. ---------.­­M. földh. int..............4*/. 99.60100.10 P­esti m. keresk. bank.. ----------— Olasz bkj. 100 Ura......... 49.90 50 — lok­onkint ^^^Jsz^élesz^^ ^8^^^6 Pestv. k. 1871. . .69/. 107.— 108.50 Pesti k. v. élv. j.sz.n 200— 205— 200 Bpest-pécsi vasút 5% 100— 101 5'/, Olasz bankp. 100 Ura —.— — M. földh. 39 év (ar.) 5"/„ 130.50 —— Osztr. hh­eimt. 160 frt.. 282.50 282.69 Orosz rubel......................1.14— 1.14— ,L„»«AS »*—Sfir »» XS Ä2SSO/::::: 2.1 iSAfir--

Next