Pesti Napló esti kiadás, 1889. március (40. évfolyam, 60-88. szám)

1889-03-02 / 62. szám

hogy minden áron parlamenti válságot akar előidézni. (Zaj. Kiáltások. Kormányválságot!) Tiltakozik a parlament tekintélyének aláaknázása ellen. (Nagy zaj.) Az ellenzék végre is azt fogja elérni, hogy az egész nem­zet a kormányt fogja támogatni. (Óriási zaj. Csatár Zsigmond az elnökre néz és kezével eltakarja száját, mutatva az elnöknek, hogy ő hallgat. Viharos de­rültség.) Elnök : Ne zajongjanak, mert akkor igaza lesz Csatárnak, hogy csak őt utasítják rendre. Horváth Gyula azzal végzi beszédét, hogy elfo­gadja Gajáry határozati javaslatát. (Viharos Hadi­­kiáltások.) A pártatlan elnök. Elnök szavazást rendel el, kívánj­a-e a ház meg­hallgatni Polonyi Gézát vagy sem. Az ellenzék »igennel« szavaz s föláll. Minthogy azonnal nem tűnik ki, vájjon többségben vannak-e az ülve maradottak, — folytonos kiáltások hangzanak: Ellenpróbát! Elnök elrendeli az ellenpróbát s a jobboldal fel­áll , de több kormánypárti képviselő s köztük H­e­­g­e­d­ü­s Sándor is ülve marad. Elnök kijelenti, hogy első tekintetre a több­séget meghatározni nem lehet, de még ha több­ségben volnának is azok, a­kik nem akarják meghallgatni Polonyit, m ily kis többség nem volna elegendő, hogy egy képviselőtől a szólás jogát elvonja. Megadja tehát Polonyinak a szót. (Óriási zaj. Viharos kiáltások . Éljen a elnök. Taps. Több perczen át a házban folyvást megújul az izgatott kiáltozás. A jobboldalról számosan elhagyják az üléstermet. Szerb György, Török Zoltán és Tisza István kormánypárti képviselők az elnökhöz rohannak s lát­szik, a­mint szenvedélyes taglejtésekkel disputálnak. Az általános zajban hangjukat lehetetlen hallani. Az ellenzéki oldalon megújul a taps s a kiáltás: Él­jen az elnök!) Polonyi mély tisztelettel hajol meg az el­nök igazságossága és digiitása előtt. Köszöni, hogy megadta neki a szót. De nem akar az adott jog­gal élni. Elég volt a háznak látni, hogy a túloldal­­ról fenyegették az elnököt. (Megújuló kiáltások: Éljen az elnök!) A zaj elmúltával szót emel Gróf Apponyi Albert, kinek beszédét reggeli lapunkban közöljük. Ülés vége félhárom órakor. A 25. §. ellen Kunszentmiklós választó­polgáraitfebr. 26-án az ipartestület helyiségében gyűltek össze pártkü­lön­b­s­é­g nélkül, hogy a véderőjavaslat tárgyá­ban márczius hó 3-án tartandó nagy népgyűlés elő­készületeit megbeszéljék. Az impozáns értekezlet kimondta, hogy a véderőtörvény 25-ik §-a ellen felirat intéztessék az országgyűléshez és tilta­kozás ama feltevés ellen, mintha gróf Teleki József fülöpszállási választókerület képviselője vá­lasztóinak akaratát tolmácsolta volna, midőn a véderőtörvényjavaslat 25-ik §-a mellett foglalt állást. Az értekezleten jelen volt választó­polgárok határozottan elítélték a képviselő magatartását és kimondták, hogy gróf Teleki József, ha a 25. §. mel­lett szavaz, tarthatja ugyan magát a fülöp­szállási választókerület képviselőjének, de választóival min­den bizalmi kapcsot megszakított. * A szabadkai népgyűlés határozatát, melyet már közöltünk, a következő levél kíséretében küldték meg Ivánka Imre és Antunovits József szabadkai ország­­gyűlési képviselőknek: Nagyságos ur! Van szerencsém Szabadka váro­sában 1889. év február hó 22-én d. u. 2 órakor tar­tott népgyűlés határozatát, a­mennyire az idő rövid­sége lehetővé tette, 1026 választópolgár aláírásával ellátva azon hozzáadással küldeni meg, hogy ha becses figyelmére méltatja, tapasztalni fogja, miszerint ezen kérelem nem csupán az ellenzék ké­rél­me, mert Lénárd Máté volt szabadelvű főispánon kívül a papság, az ügyvédi kar legnagyobb része, a tanári és tanítói testület, valamint a szabadelvű párt intelligens és közép­osztályhoz tartozó része is alá­írta. Egyebekben honfiúi üdvözletem nyilvánítása mellett maradok Szabadkán, 1889. márczius 1-én. Németh Mátyás, mint népgyűlési elnök. * Kolozsvárról jelentik tegnapi kelettel. Váro­sunk törvényhatóságának ma tartott közgyűlésén B­a­r­t­h­a Miklós, interpellálta Béldi Ákos gróf főis­pánt, illetve Albach Géza kir. tanácsos polgármes­tert, hogy van-e arról tudomásuk, hogy Zemplén vár­megye és Arad város törvényhatósága a jelenleg az országgyűlés előtt tárgyalás alatt levő véderőtör­vényjavaslat tárgyában átiratot intézett a törvényhatóságokhoz ? Biztos tudomása van — úgy­mond — hogy különösen Arad város törvényhatósága számos törvényhatóságnak megküldötte határozatát pártolás végett. Kérdi, hogy érkezett-e Kolozsvár ívha­­tóságához is ily tartalmú átirat s ha igen, miért nem vétetett fel a mostani közgyűlés tárgy­­sorozatába? Albach Géza kir. tanácsos erre kitérő választ adott. Elmondta, hogy Arad városa csakugyan küldött ily átiratot s neki nincs kifogása az ellen, hogy indítvány tétessék az átirat tárgyalá­sára. A napirendre, szerinte, azért nem vétetett fel, mert az átirat egyik része, a 14. §. már elintéztetett a képviselőházban s igy ez tárgytalanná vált B­a­r­t­h­a Miklós kéri, hogy az átirat a jelen ke gyű­lés napirendjére tűzessék ki, erre B­é­­­d­i Ákos gróf, főispán elővette a törvényhatósági házszabályokat s annak 14-ik paragrafusából és a szabályrendeletekből kimagyarázta, hogy az indítvány maga is csak a jövő közgyűlésen tárgyalható. Ez pedig egy hónap múlva lesz. Battha Miklós ez el­járás ellen, melylyel Arad átiratát sikerült hivatalo­san elnyomni , felebbezést jelentett be. Budapest márczius 2 án. A Parnell-pörben ismét szenzácziós, drá­mai fordulatot jelentenek. A pör főszereplője P­i­g­o­tt Rikhárd Madridban agyonlőtte ma­gát. Pigott hamisította volt a leveleket, melyek alap­ján a »Times« az írek vezére, Parnell ellen súlyos becsületbe vágó vádakat emelt. A hónapokon át fo­lyó tárgyalásokban csak a múlt héten merültek föl gyanúokok Pigott megbízhatósága ellen. Csakhogy a­mint felmerültek, napról-napra óriásibb mértékben szaporodtak is s már szombaton tisztában volt a lon­doni vizsgáló bizottság, hogy körmönfont csalóval van dolga. Pigott azután — mint már írtuk — vallomást tett Labouchére képviselő előtt, elismer­vén, hogy a körben szereplő ösz­­szes leveleket maga hamisította. Nyilatkozatában azt mondja : »Húsz év óta pénzhiány m­iatt sokszor zavarban és nagy szükségben voltam , hogy családom fentartására az eszközöket előteremt­sem, olyan bűntényt követtem el, mely engem örökre meggyaláz.« Ugyanakkor azonban Sha­­non ügyvédnek is levelet írt, melyben azt állítja, hogy nem minden levél hamisítvány,hanem egy részök igaz. Végre egy harmadik vallomást is tett, mel­y­ben elismeri, hogy az összes leveleket ő hamisította. Vasárnap még 25 font sterlinget kért a »Ti­mes«-től, mely azonban nem adott több pénzt. Erre Pigott eltűnt Londonból. Hová utazott, azt nem tudták. Eleinte Svájczra vagy Pakisra gondoltak s több ír képviselő néhány detektivvel a franczia fővárosba utazott, hogy a szökevényt ott felku­tassa. Pigott azonban onnan Madridba menekült. De ott sem maradhatott soká. Mikor a rendőrség el akarta fogni, agyonlőtte magát s igy adott elégtételt azoknak, kiket oly csúfosan megsértett. Egyébiránt Parnell tegnap más elégtételt is kapott. Mikor az alsóházban megjelent, nemcsak saját pártja, hanem az egész ellenzék nagyszerű ovácziókban részesítette. Más következménye azonban az ügy­nek nincs s az a föltevés, hogy a pernek poli­­tikai hatásai lesznek s hogy megingatja a Salisbury-kormány állását, teljesen alaptalannak bizonyult. A kormány épen tegnap aratott fényes diadalt, mer­t a ház 79 szótöbbséggel vetette el az indít­ványt, mely rosszalja Salisbury ír politikáját. Ez elég világosan bizonyítja, hogy a szenzácziós per ki­menetele a minisztérium állására semmi befolyás­sal sincs. A franczia képviselőházban ma zajos jele­neteket várnak. Ma fogják a boulangisták a kormányt a hazafias liga elleni intézkedések miatt meginterpellálni. Egyelőre a kormány foly­tatja a liga elleni vizsgálatot, melyet Derouléde és társai a legbotrányosabb magaviselettel igyekeznek zavarni. De nem imponálnak senkinek. Az illető ható­ságok épp oly hidegvérrel mint erélylyel végezik teen­dőiket s máris bizonyos, hogy Derouléde, Richard és Laguerre ellen megindítják a fenyítő el­járást, sőt valószínű, hogy a liga egész elnökségét perbe fogják. A párisi lapok tegnap is túl­­áradoztak az Oroszország iránti biza­lom és rokonszenv nyilvánulásaitól. Azt is jelentik, hogy az Azsinov-eset miatt az orosz közvélemény már megnyugodott . Laboulaye franczia nagykövet folyton a rokonszenv számos felében részesül. 4 Ij^dótalaidojRos Athmtmnm irodalmi $ KÜLÖNFÉLÉK. A hiv. lapból. A király 6 Felsége Sándor Géza nyitrai törvényszéki bírót a balassa-gyarmati törvény­székhez elnökké ; az igazságügyminiszter aljegyzőkké , a pécsi törvényszékhez : dr. H­u­s­z­á­r Sándor joggyakor­nokot, a lugosi törvényszékhez : dr. O­r­o­s­z Sándor ügy­védjelöltet, a nagykikindai törvényszékhez : Hekto­­v­i­t­z Károly ottani joggyakornokokat ; végrehajtókká a sepsi-szent-györgyi járásbírósághoz : Császár Lajos ottani , a szent­endrei járásbírósághoz : Perjessy György ugyanottani dijknokot; a pénzügyminiszter Geor­­g­i­e­v­i­c­s Mladen, és T­e­rl Vilmos II. oszt. számtisz­teket I. osztályú, Nagy József és S­p­o­r­k­ó László III. oszt. számtiszteket pedig II. oszt. számtisztekké ; a kolozs­vári pénzü­gyigazgatóság Roediger Viktor kezelé­si gyakornokjelöltet díjtalan kezelési gyakornokká ne­vezte ki. Névmagyarosítások. Both Zsigmond szolnoki lakos vezetéknevét »Szőke«-re, és Fried Róza budapesti lakos vezetéknevét »Fodor«-ra magyarosította belügyminiszteri engedélylyel. Kálnoky gróf külügyminiszter ma reggeli 6 óra 20 perczkor az osztrák-magyar államvasut gyorsvo­natán Bécsből Budapestre érkezett. A külügyminisz­tert a pályaudvarban udvari kocsi várta s azon haj­tatott fel Budára, a­hol a királyi váriakkal szomszé­dos Stöckel-épületben szállt meg. A tudományos akadémia I. (nyelv- és széptudo­mányi osztálya) e hó 4-én, hétfőn délután 5 órakor ülést tart, melynek tárgyai a következők: 1. H­a­­­á­s­z Ignácz 1. tag »A svédországi lapp nyelvjárások«-ról székfoglaló értekezése. 2. Hunfalvy Pál 1. tag: »Thukydidesröl«. Márczius tizenötödike. Az egyetemi ifjúság kö­rében nagy az izgatottság. A márczius tizenötödiki ünnepély miatt konfliktus tört ki a rektor és a fiatal­ság közt. Az olvasókör tegnap esti ülésén Pándy István olvasóköri elnök jelentette, hogy a délelőtt folyamán tisztelgett dr. Ki­­­n­g­e­r István egyetemi rektornál, a­ki kijelentette, hogy a nemzeti ünnep megüléséhez kész­séggel adja beleegyezését. Átengedi az előzetes gyű­lés megtartására a kért termet, kiadja az egyetemi zászlót, sőt egyet az egyetem épületére is kitüzet, szóval a nemzeti kegyelet gyakorlását maga is elő­mozdítja, ha az ifjúság idegen elemeket (ezek alatt orsz. képviselőket is ért) nem enged maga közé s politikai tüntetésektől tartózkodik. A bizottság az elnök e bejelentését nem vette tudomásul s elhatározta, hogy márczius tizen­ötödikén délelőtt a főv. Vigadó nagy termében ma­tinéét tart, s alkalmi beszéd mondására Irányi Dániel orsz. képviselőt kéri föl. A matinéén még egy szavalat lesz s az egyetemi énekkar két hazafias dalt énekel. Délután az Egyetem- és a Petőfi-téren tart­ják meg a szokásos ünnepélyt, mely után zászlókkal a Kígyó- és Hatvani utczán át a függetlenségi s in­­nen a Kálvintérre a mérsékelt ellenzéki kör helyisége elé vonulnak s mindkét helyen egy-egy egyetemi pol­gár tart beszédet. A Kálvintéren az ifjúság szétoszlik. E határozatot ma levélben hozták a rektor tudomására. A rektor, mint a »Hircsarnok« jelenti, az olvasóköri bi­zottság e határozatát részben meg fogja semmisí­teni. Az olvasóköri szabályzatra hivatkozva, a rektor ugyanis nem akarja megengedni, hogy az ünnepély­nek politikai jelleget adjanak. Ezért nem ad termet az előleges tanácskozásokra és az egyetemi zászlót sem hajlandó kiadni. Az ifjúság küldöttségileg fog holnap tisztelegni a rektornál, hogy ez elhatározásai­ról hivatalos végzést kapjon. A Fehérkereszt-egyesület Stefánia trónörökös­néhez ma a következő részvétfeliratot intézte: »Fen­séges özvegy írónőről ésné! Császári királyi főherczeg­­asszony ! Kegyelmes fővédnöknő ! Alig vettük hirét annak, hogy Fenséged, ki Maga is egy szép kisded főherczegnő szerető anyja, a »Fehér Kereszt- E­g­y­e­s­ü­l­e­t« fővédnökségét kegyelmesen elfogadni és e kegyelmi ténynyel e haza csecsemői megmenté­sét czélzó törekvésünk sikereit biztosítani kegyes­kedett: a derült égből lecsapott villámként sújtott bennünket is azon megrendítő hir, hogy: Rudolf trón­örökös ő cs. és kir. fensége, oly váratlan halála által, a monar­chia és édes hazánk jövőjének legszebb remé­nyét élete legszebb világában vesztettük. Atyáskodó legjobb uralkodónk, országunk és királyunk őrangyala, királynénk ő Felségeik, Fenséged és az egész felsé­ges uralkodóház legsúlyosabb vesztesége a miénkkel párosulva, oly súlyosan nehezedék szivünkre, hogy fájdalmunk mélysége elnémitá remegő ajkainkat. Most is, — vigasztaló szónak helye nem lévén — leg­bensőbb részvétünknek csak egy vallásos fohászban és hódolatteljes kérelemben adhatunk kifejezést, he imában esdekelvén a mindenhatóhoz, hogy ő adjon Fenségednek elég lelki erőt Felséges Urunk magasz­tos példájaként övéi javáért, pótolhatlan veszteségét elviselhetni és hódolatteljesen kérvén Fenségedet, hogy ne vegye le jótevő kezét a jövőben se egyesületünkről, mely védnöknője alatt most kétszeres erővel igyeke­zem­ a monarchia erejének és a nemzeti erő egyik főtényezőjét képező lélekszám biztosítása czéljából is, veszendő gyermekeit megmenteni és ösmerve fenkek­ nemes nagylelkűségét, biztosíthatjuk Fenségedet, hogy ez irányban érvényesítendett magasztos hivatása jó­tékonyságának a trón és haza javára szolgáló bizo­nyára fényes eredménye, fájdalmának némi enyhülé­séhez szintén hozzájárulandó Megtámadott pénzeslevélhordó. A Hager pén­­zeslevélhordó ellen intézett merényletről, melyről ismételten írtunk, a következő részleteket írják: A tervet a 21 éves Rosnowski Lipót főzte ki s J­a­n­o­w­s­k i Ödönnel aztán megállapodtak a kivitel részleteire nézve. Rosnowski tervük kivitelére alkal­mas lakást keresvén, a Schönlaterngasse 11. számú házában bérelt ki egy szobát, a­hová febr. 26-ikán be is költözött. Azért választotta ezt a lakást, mert közel esik a főpostahivatalhoz és úgy számí­tott, hogy a levélhordó akkor , mikor az ál­­pénzlevéllel hozzájuk érkezik, még nem hord­hatta szét a pénzes leveleket s igy jó fogásuk lesz. Említettük, hogy Meixner Frigyes néven mutatta be magát házi asszonyának. Janowski aznap éjjel már ott halt barátja lakásán s reggel minden­képen el akarták küldeni a szállásadó asszonyt Döb­­lingbe, de ez nem vállalta el a megbízást. Janowski egy ruhaszekrénybe bújva, várta a levélhordó érkezé­sét. A megtámadás részletei ismeretesek. Tegnap dél­után kihallgatták a két fiatal rablót. Rosnowski, a­ki ügyes modorú s csinos fiatal­ember, kereskedel­mi akadémiát járt és két év előtt belépett egy irodába. Tavaly sikkasztás és csalás vétsége miatt három havi börtönbüntetést állt ki, s ezután a szász Markneukirchenbe ment, a­hol ugyancsak csalás miatt tizennégy napig volt becsukva. Majd ismét Bécsbe jött, s alkalmazás hiányában any­jánál lakott. Mivel otthon sok szemrehányásokat tet­tek neki, elhatározta, hogy pénzt szerez és igy szüle­tett meg agyában a rablás gondolata. Czinkos társa, J a n­o­w­s k i Ödön egy jómódú kereskedő fia, keres­kedelmi iskolát­ végzett s még eddig büntetve nem volt. Rosnowski ellen az a gyanú is fölmerült, hogy ő volna a november elején a városi park­ban elkövetett vakmerő rablásnak tet­tese. A kirabolt bankszolga, a­kitől tudvalevőleg ötezer forintot rabolt el egy ismeretlen tettes, szembesittetett Rosnowskival s úgy nyilatko­zott, hogy Rosnowskiban ráismer arra az emberre, a­ki elrabolta tőle a pénzt. A további vizsgálat fogja megmutatni van-e alapja e gyanúnak. Korán kezdte­ Rózsahegyről írják lapunk­nak, hogy ott a rendőrség tegnap egy U­­­m­a Ist­ván nevű tizenkét éves fiút kisért be, mivel mes­terétől, egy trsztenai kovácsmestertől ötszáz fo­rintot lopott el. A nagyreményű csemetét át­adták a törvényszéknek. Hosszú lélekzetű szónok. Aligha van a föld ke­rekségén parlament, mely oly szónokkal dicsekedhet­nék, mint Brit-Columbia parlamentje. Egy brit­­kolumbiai honatya, M'C­lure ugyanis megcselekedte azt a hihetetlen dolgot, hogy e parlamentben teljes huszonhét óráig tartó beszédet mon­dott egyfolytában. Arról folyt a vita, eladja­nak-e bizonyos földterületet egy külföldi vasút­építő társulatnak vagy ne ? Meg volt állapítva a nap és az óra, melyben tudatják majd a társulattal, a parlament igenlő vagy tagadó értelmű határozatát. Egy hete folyt már a vita nagy elkeseredéssel. A birtokel­adásnál közvetlenül érdekeltek hevesen küzdöt­tek az indítvány ellen. De kevesen voltak s biz­tosra lehetett venni, hogy nem érnek ezért. A vita utolsó előtti napján már csak két szónok volt felje­gyezve az indítvány ellen: Des Cosmos és M’Clure. Ha ők elmondták beszédöket, szavazásra kerül a do­log s természetesen elfogadják az indítványt. A két szónok elhatározta, hogy ha csak lehet, megakadá­lyozza a határozathozatalt. Des Cosmos három óráig beszélt, de nem bírta tovább. Ekkor — déltáján egy órakor — kezdte el mondókáját M’Clure. Beszélt, be­szélt — egyfolytában másnap délután négy óráig. Az egész 27 óra alatt c­ukrosvíznél egyebet nem vett magához. Másnap délután 4 órakor fejezte be a szónoklatot, a­mikor már lejárt a kitűzött ha­táridő. S a földek eladásából nem lett semmi. Párbajozó rokonok. Gráczból jelentik, hogy Cilis szomszédságában, a »Christinenhof« nevű majorság mellett tegnap délelőtt pisztolypárbaj folyt le Poglayen Arthur tengerészhadnagy és mislingi földbirtokos, és nagybátyja Gy­uj­tó, a »Christinen­hof« tulajdonosa közt. A harmadik golyóváltásnál Poglayen megsebesült, a golyó májába hatolt s halá­lát okozta. Gyújtót elfogták és átadták a kerületi törvényszéknek. Poglagen a nemrég elhalt Lohningen stájer képviselőnek veje volt, és özvegyet hagyott visz­­sza. A párbajra valószínűleg családi körülmények és vagyon felett folytatott viszályok adtak okot. — márcz. 2. Eljegyzések, esküvők. Thomkaházy Tomka Emile hó­n ikén az egyetemi templomban oltárhoz vezeti némethi Daniel Margit kisasszonyt, néhai szamosujvári né­methi Daniel Béla és neje néhai Tammel Valesca leányát. Halálozások. Mihalovics Antal nyug­­orvos-sebész a múlt hó 26-án gróf Apponyi Sándornak a pálfai plé­bániához tartozó rácz-egresi birtokán elhunyt. Hosz­­szu évek során Simontornyán működött, utolsó éveit fiánál, a rácz-egresi tanítónál töltötte. A temetés febr. 28-án ment végbe nagyszámú gyászoló közönség jelenlétében. Törvényszéki csarnok. A Bulyovszky Lilla asszonyon megkisérlett gyil­kosság tettesét P­u­s­­­c­h Józsefet a VI. ker. kórház­ból ma szállították át a Fortunába. A kir. ügyészség már régebben gyilkosság bűntettének kísérlete miatt indítványozta a bűnvádi vizsgálat megindítását. A törvényszék Bánó József bírót bízta meg a vizsgá­lat vezetésével. Táviratok: Ováczió Parnellnek. London, márcz. 2. Az alsóház tegnapi ülésén a válaszfelirat tárgyalása folyamán 339 szavazattal 260 ellenében elvetette Mór­ic­s indítványát, mely élesen elítélte Í­r­o­r­­szág mostani kormányzatát és oly rendszabályokat követelt, melyek az ír népet kielégítenék és létrehoznák Nagy-Britannia és Írország igazi egyesülését. Az ellenzék Parnellt nagy ováczióban része­ ilyenlt hi­r­­tár­a illat­osítása t­ ellé; midőn ugyanis Parnell szót emelt, az ellenzék tagjai mindnyájan fölállottak helyeikről és lelkesült kiáltások­kal üdvözölték. A hazafias liga feloszlatása. Pár­is, márcz. 2. A »Presse« megerősíti, hogy Laguerre a kamara mai ülésén in­­terpellácziót fog intézni a kormányhoz az iránt, miért nem terjesztették ki ő reája is az elvtársai ellen megindított bírósági eljárást. Valószínű azonban, hogy az igazságügyi mi­niszter mindjárt az ülés elején azt fogja kérni, engedje meg a ház, hogy Laguerre ellen megindíttassék a bírósági eljárás. Ez esetben Lassant a hazafias liga helyi­ségeiben tartott házmotozás miatt fog inter­pellálni. Pigott öngyilkossága, Madrid, márcz. 2. Pigott tegnap este ide ér­kezett és egy vendégfogadóba szállt, hol egy revolver­rel agyonlőtte magát, midőn éppen el akarták fogni. London, márcz. 2. Mint a Reuter-ügynökségnek Madridból jelentik, tegnap délután az ottani »Hotel des Ambassadeurs«-be egy idegen férfi érke­zett Parisból,ki Ponsonly Renald-nak mondotta magát. Este egy rendőrbiztos jelent meg a vendégfo­gadóban, hogy letartóztassa az idegent, de ez letartóztatása előtt r­evolve­rrel agyon­­lőtte magát. Kinézésének hasonlósága és neve kezdőbetűinek azonossága következtében Pigott­­nak tartották az öngyilkost,­mely föltevés megerősí­tést nyer a Madridból érkező újabb hírekben. Az osztrák képviselőházból. Bécs, márcz. 2. A képviselőház ülése. Herbst vezérszónok elitéli azt az eljárást, hogy minden áron szép költségvetést akarnak bemutatni. 1887-ben és 1888 ban a kamatteher 4 200.000 írttal szaporodott, amihez még az úgynevezett resszort­­adósságok jönnek, úgy hogy el kell bámulnia az emberek, ha azt az állítást hallja, hogy »a defic­it el van enyésztetve !« Magyarországon sze­rinte nem történtek ily szépítgetések a költség­­vetés összeállításánál, épp azért a magyar rente tetemesen javult is. Szóló szerint a hadmentes­ségi díjnál, a söradónál és a postánál az előirányzott bevételi összegek túlságosan magasak. A politikai kérdést fejtegetvén, szóló elítéli a kormány magatar­tását a dislokáczióra vonatkozó rendeletet illető­leg, a­midőn is a kormány a hatalmas csehek­kel szemben engedett, de a­ gyönge németekkel és olaszokkal szemben nem. Épp oly kevéssé van megelégedve a kormány magatartásával az iskolai felügyelet kérdését illetőleg, melynek halogatásával semmi sincs nyerve. Az iskolából, melyet Mária Terézia politikumnak nevezett, most ecclesiasticumot akarnak csinálni. Szemére veti szóló a kormánynak, hogy nincsen programmja és igy végzi szavait: Min­den régi osztráknak, ki hazája sorsát szivén viseli, újra meg újra az a kérdés tolál alakára: Meddig fog ez még tartani? — Herbst után Hausner emelt szót. KÖZGAZDASÁG. Washington, márcz. 2. Az államadósság február hóban 6­443,344 dollárral emelkedett. Az államkincstárban február végén 607.387,571 dol­lár volt. Sorsolás. A Budapest fővárosi 1880. hat milliós kölcsön kötvényeinek 18. visorlása tegnap ment végbe a kö­vetkező eredménynyel: 1000 frttal törlesztetnek a következő számok: 21 371 613 774 1093 1100 1129 1602 1721 2009 2546 2557 2558 2780 2896 2972 2976 3185 3389 3395 3444 3811 3945 3954, 500 frttal : 2 129 551 936 1013 1394 1416 1637 1697 1763 1798 1905. 100 frttal. 15­72 152 247 528 546 583 814 826 1065 1207 1222 1340 1537 1547 1827 1924 2158 2159 3048 3055 3595 3654 3799 3927 4080 4192 4333 4335 4456 4767 4839 4841 4852 5235 5546 5637 5911 6108 6605 6609 6875 7112 7182 7315 7637 8027 8028 8363 8600 8603 8652 8727 9068 9069 9070 9071 9072 9077 9079 9200 9353 9531 9747 9886 és 9902. A budapesti gabonatőzsdéről. Búzát ma meglehetősen kínáltak, a vételkedv gyenge, az irányzat szilárd volt és mintegy 10,000 mm. kelt el 2*/a krral magasabb árakon. Zab 5 krral drágább. Más magvak szilárdak. Elmeit: Búza:­tisz »vidéki: 100 mm. 80 k. 7 frt 67'/2 kr, 100 mm. 79 k. 7 frt 67'/3 kr, 100 mm. 79­8 k. 7 frt 76 kr, 100 mm. 795 k. 7 frt 75 kr, 100 mm. 79 k. 7 frt 65 kr, 100 mm. 76 k. 7 frt 30 kr, időre. P e s t v.: 500 mm. 80 k. 7 frt 74 kr, £00 mm. 19 k. 7 frt 75 kr, 500 mm. 81 k. 7 frt 70 kr, 100 mm. 79 5 k. 7 frt 75 kr, ICO mm. 79-6 k. 7 frt 57>/a kr, 600 mm. 79 2 k. 7 frt 60 kr, 2100 mm. 79 k. 7 frt 55 kr, időre. Bácskai: 100 mm 79­ 5 k. 7 frt 75 kr, időre. Erdélyi: 100 mm. 80 k. 7 frt 40 kr, 100 mm. 79­ 3 k. 7 frt 35 kr, időre. Árpa: 100 mm. 6.25, 250 mm. 6.15, készpénzben. Zab­i 100 mm. 5.371/1, 100 mm. 5.55, készpénzben. A határidőüzletben felmondtak 12,000 mm. búzát. Mérsékelt forgalom mellett a jegyzések a következők: Búza tavaszra 7.40—7.39, őszre 7.58—7 55, tengeri május—júniusra 5.04—5.03, zab tavaszra 5.34. A déli tőzsde tárlatai pedig: Búza tavaszra 1889, 7.39 pénz, 7.40 áru; őszre 7.65 pénz, 7.56 áru; tengeri május—júniusra 5.03 pénz, 6.04 áru; zab tavaszra 1889, 5 33 pénz, 5.35 áru. Mai hivatalos efektiv árak: A budapesti terménytőzsdéről. Terményekben mérsékelt volt a forgalom. Zsiráru változatlan. Szilva szilárdabb. Szokv. 8,93 frttal kelt. Szilvasz, szerb tranzitó áru le73 frttal köttetett. Here­magvak közül magyar luczerna zárlata: 60.— pénz, 66.— áru ; vörös luczernáé 52. — p­é­n­z, 60.— áru. A budapesti értéktőzsdéről. A tőzsde ma, a hitelrészvények árfolyamaiban tegnap történt viharos mozgalmak után, nyugodtabb volt, bárha az árfolyamok javulást nem mutatnak. Magyar hitelrészvények lényegesen szilárdultak. Já­radékok és különösen a magyar papírjáradékok is erős javulást mutatnak. Közlekedési részvények ál­landóan szilárdak és különösen a budapest-pécsiere A helyi papírok közül takarékpénztári és bányarész­vények voltak előnyben és emelkedtek is részben. Közúti részvények is szilárdultak. Valuták és kül­földi váltók csaknem változatlanok. A forgalom min­den téren korlátolt. Hivatalos felszámolási árfolyam: osztrák hitel­részvény: 308.10, magyar aranyjáradék: 102.35. A díjbiztosításoknál: osztr. hitelrészvény hol­napra: 2.50—3.—, 8 napra: 6.50—7.50, egy bóra : 12.50—13.50 frt. Az árfolyamok következőleg alakultak: Az előtőzsdén nyugodt volt az irányzat. Osztr. hitelrészvény 809 —308.80 frton, magyar hitelrészvény 315—815.20—315 frton, magyar aranyjáradék 102.277. frton, magyar papirjáradék 94.427« frton került forgalomba. A déli tőzsdén magyar 4 száz. aranyjáradék 102.30-102.277« frton, magy. papirjáradék 94.527» frton, bpesti bankegyesület r­t. 113—113.25 frton, magyar ált. hitelbank 314 26-----315.25 frton, magyar jelzálog hitel­bank II. kib. id. elism. 145.50—1457­ frton, I. magyar ipar­bank 163 frton, pesti magyar kereskedelmi bank 751— 753 frton, első magy. bizt. 3185 frton, bpest-pécsi vasút r. t. 203 - 208.50 frton, pesti közúti vasút 395—898 frton, orsz. központi takarékpénztár 480 frton, Athenaeum­­könyvnyomda 470 frton, Ganz gyár 1087—1092 frton, Drasche-féle gyár 268 —269 frton, rima-murányi vasmű 118.75 frton, Schlick-gyár 198 frton köttetett. Mai hivatalos árfolyam, államadósság Magy. aranyj. 47,-os 102,30 Egyes, államadósság papirjárad. 6*/«-os 94.60 febr. és ang. 4'/i«V« 83 60 M. vasúti k. 120 frt­o. Egyes, adóss. ez. k. é. (800 fcs) BVo-os 146.26 jan.-jul. 4*/,«•/• 88.75 M. vasúti k. 120 frtos Egyes, adóss. ez. k. darabokban 6V,-os 145.25 ápril-okt. 4•/««•/« 83.76 M. 1869. keleti v. áll. Ssőlődézsmav. k. (100 kötv. (elsőbbs.) 67. 99.20 frt) 57. 100.— M. 1878. kel. v. ar. v. Osztr. aranyjár. 47« 111.25 ez. (elsőbb.) 6*/« 119 — Osztr. -manim­ár. 67« 99.26 Magy. 1876. keleti v. Osztr. adóss«... 1864. aranyban 5*/, 116.— 250 frt p. 4’f, 189.— 1889.1. k. adóm. m. k. áll. Osztr. adósság 1810. vas. köles. ar. 47,°/« 116.60 500 frt 5*/. 141 — M. nyer. köles. 100 frt. 138.50 Osztr. adósság 1860. » » » 50 » 138.60 100 frt 67. 146 60 Tiszai és szeg. köl. 4*/. 123.— Osztr. adósság 1884. M.kir.4°/0 adóm.Magy­ar­ 100 frt — orsz. földt. k. i. j. 88.70 Osztr. adósság 1864. M. földteherm. k. f.7. 104.7­6 50 frt — Ugyanaz 1867. zár. 6*/« 104.76 A temes-bégavöl. viz- M. földt. k. temesi 57« 104.75 szab. társ. 67« 97 76 M. földteher, *, bt.z. Pestv. k. 1870. 6»/« 102.~ zár.­k 1 A'/, 104.75 Pestv. k. 1871.67, 103.­M. földt. k. erdélyi 67, 104 76 Budapest főv. kei. M. úrbéri válts. kötv. 1880. 57. k. 100.— (100 frtos) 5­/, 98.60 Szerb nyer. 87, 84 76 Egyes, adóss. 47. .7* 88 50 Bécs v. ny. k. 1874. 144 60 Rászvéttysk. a) Bankok. Magyar-gal v. 57, 186 25 Angol-osztrák bank. —,— M. nyugati v. 57, 183.— Bpesti bankegyes. 03.— Márm. sóv. r. t. e­­. 97 — Bpesti k. és iparbank 56.— O.-magy. áll vasút 67, 268 20 M. ált. hitelb. 314 26 Pécs-barosi v. 67, 196 — M. tele. hitelbank —Tiszavidéki v. 67. 248 — Ugyanaz I­. kib. 145.60 Dunát,özh. társ. 6*­, M. lesz. és pr. b. 104.60 festi közúti vp. 396.— M. orsz. bank r.-t. —.— Pesti k. v. élv. j. 220.— Oszímigyítná Sí? «— Tak.^énk­irak. I. m. iparbank. 163.— Bpest III. ker. 115.— Pesti m. ker. b. 763.— Orsz. 480.— Sziszeki hitelbank —.— Pesti hazai 8625.— Union bank —.— Egyes. bp. főv. 627.— . , M. ált. tatarékp. 98.— .. VBf'Mr'a.igoh. f) KiUmWe vdUcUtok. Bécsi biEt, taré. Ib9 ~ , iRO Bécsi életév, b. int. 220.— ^ b­ Első m. ált. b. t. 8180.- A|ÁWftf?§- kl­­ . ° Foneiére pesti b. i. ^thenaeum« t. ^70-Magj.-franczia b. t. t ~ Pannonia vb. i. 1040.- J könyvnyomda 1100.­Pallas i. ny. r. t. 148 — e) Göimalmok. Fiam. I. m. r­zah. gy.t. 780.— Concordia m. 512.— Gon® v. 5, és ggy. 1092 — Első bpesti m. JOOO— Gsohwind szgy. 370 -Erzsébet m. 301. — Gyapjú-mosó 224 -Henger m. 695.— Keresk. épület 700.— Lujza malom 242.— Köszénd. (Drasch.) 269.— Molnárok és s. m. 425.— S.-tarjáni kszb. 283.— Pannonia m. 755.— Köztégl. gy.köth. 270-Victorians. 175. — Tégla-és mészégető 166.— d) XMAtMai föltS14' HV0 »Adria« m. t. h. t. 89.— Rimam.-s.-tarj. 1­1 . 8 75 Alföld-fiumei v. 5*/, 195.50 Wehlick vasönt. 198 — Bpest-pécsi v. r. t. 5*/, 203— Serfőzöde, I. m. 766 — Bpest-Szt-Lőrincs v. —Sertésbklaló 280 — » »­els. r. —.— Spod. s csontlisdt gy. 140 — Dél.i vasút 67, —.— Szálloda r.­t. 104 — Észak-keleti v. 179 — Szeg.­ezgv. és fia r. t. —.— Erdélyi vasút 67, 184 60. Török dohány e. á. t. 1­­­4.60 Kassa-ordeb, v. 47, 166 75|Uj“Antelv, ftv.-gy, r.l. 510.— M. földh. int. p. 67. 102.— Pesti a. ker. b. 07, 101 26 Ugyanaz 47.7. 100.50 » » » * 47.7. 69.— » 47. 06.76 Bpesti m. k. b. kk. 47. 101.— » ar. v. ez. 67/ 121.— »Albina« t, s. h. i. 67. 101.— M. jelzálogb. 67,7. 108.— » » » * » 67, 98 60 » » 67, 101.60 Nagysz. föld. 7,7. 100.60 » » 47.7­. 99.­ » » 67, 101.50 M. orsz. közp. tkp.47, 98.25 » » 67, 103 — Kisb. o. földh. i. 67.7. 102.— * ált. tafep. 67, 10150 . » » 5­/, 100.75 M. jelzb. ny. k k. 47« 106.50 Oszt.-rnagy, k. 4’/,7. 10176 » » nyer. jegy. 16. — » » » 47, 99 70 Oszt. f. i. d. k. k. 87« 106.25 » »50 év. 47« 99.60 Osztr. f. int. dijk. k. 37« 18.— Pesti na. ker. k. 67, 103 — Pesti hazai e. tp. 670 101 25 » » » »67.7, 101.— » » » » 47.7. 99.— Eredbt­ cégek. Alföldi vasut.67, 100.20 M. nyug. vp. 5*/, 99.25 » » 1874. 67, 100.20 » » 1874. kib. 57. 99.26 Bp. közúti vasut 47.7. 96.— M. vasút els. köles. bér. Báttasz.-d.-z. v. 5'/, 99.26 czél. ar, 5«/, 120.— Bpesti lánczhid 67, 108.— » » » 47.7« 117.— Bpest-pécsi vasút­ 6«/, 100.— I. erdélyi vasút &76 ICO— Éjszaka, vas­­ 5’/. 99,60 Kassa-odb. v. ez. 67« 102.— » » ar. 67. —» eperj.-tarn. v. m. » * ar. 67. —.— r.­ ez. 57. 100,60 Lloyd-épület 5«/« 99,50 Kassa-odb. v. (oszt. v. Magy.gal. -vasút 99.60 1879. kib. 67, 102.— Victoria malom, e. k 181.— Tiszav. vasút 67, 100 75 Maginsorsjegyek. Osztr. hitelintézet 185.—I Oszt. vör. kar. sorsj. 19,25 Magy. vör. ker. sorsj. —.— I Olasz » » » 13 — Váltók árfolyama. (látra.) I Pár­is 100 frank 47.85 Ném. tp. 100 kir. m. 69.16 Svájcai piaczok 100 frk. 47.­0 Amsterd. 100 holl. frt 100.10­­ London 10 fnt sterl. 12125 Prizntmtk. Cs. k. arany (vert.) 5.63 20 frankos arany 9.55 » » » (körm.) 6.66 20 márka 11.83 O.­magy. 8 frtos ar. 9 55 Német bír.bj. 100 .n. 59.15 Kivonat a Budapesti Közlönyből. — Márczius 2. — Árverések Budapesten: Lajos-utcza 2324. sz., márczius 4. Habli József ingós. 661 frt. — Vas­­utcza 8., márczius 14., Somogyi Ferencz ingóságai 418 frt. — Korona-utcza 24 , márczius 3., Klein Bernát ingós. 673 frt 80 kr. — Öntőház-utcza 1., márczius 5. Cullmann Anna ingós. 356 frt. Árverések a vidéken: Szegzárd, április 29. Schandl Imre ing. 6000 frt. — M.­Vásárhely, márcz. 21. König Józsefné ing. 8982 frt. Pályázat: A székelyudvarhelyi törvényszék­hez joggyakornoki áll. fiz. 860 frt 2 h.a. Színházak, ma, márcziuz 2 án: Nemzeti színház: Clémenceau. — Várszínház: Zárva van. — M. kir. operaház: A Rajna kincse. — Népszínház: A kis herczeg. Felelős szerkesztő: ifj. ÁBRÁNYI KORNÉL Bigikt tér. (Az e rovat alatt közlötteknek sem tartalma, sem alakjáért nem felelős a szerkesztőség). Hf — 1 szárazon és svéd módon áztatva, úgyszintén legjobb. I N­KHlf £11 nAk "'ismert felvidéki savanyú kitnoszla és A vHVUHl laibavhl répa kapható: 25!) RIPMTFR KÁRni V fűszer- és csemege.kereskedésében. niDn I E.K­RÁKULY IV. kér., m xA t­xm «. szám, ’ ~ íjg írttól früg SS**» uj biaeági............... 77—81 kíg » » tissaviyéki .... 78-81 » 7 45 7 66 » » restvidéki .... 78-81 * 7.40 7.60 » » fehérmagyei . . . 78— 81 » 7.45 7 65 » » bácskai ...... 78—8­1 » 7.45 7 66 » » északmagyarorsz. 78—81 » 7.80 7 50 ««»*­ ó................................. 70-72 » 6.66 6 90 Árpa » takarmány .... 60—62 » 6 80 6 10 » » égetni vile .... 63—64 » 6.50 7,10 »­­ sörfőzdéi . . , , , 64—66 » 7,85 8.60 Lab »..................... 89-41 » 6.25 5.70

Next