Pesti Napló esti kiadás, 1889. június (40. évfolyam, 150-176. szám)

1889-06-01 / 150. szám

nem annyit jelent, hogy ez a kormánytól szűkkeblű­­ség volna, hanem ellenkezőleg azt, hogy a­mennyire csak lehet, mindenkinek tulajdonát a czél elérése mellett respektálni kívánja. Habár e tekintetben — mint mondom — a tör­vényjavaslat nem is megy el azon határig, a­meddig szükséges lett volna, legalább mégis közelebb jutott a czélhoz, és a hitel alapjául nem von be oly területe­ket, melyek az ily természetű terheknél még a szava­tossági kötelezettségben be sem állanak s azért ha­bár meg vagyok győződve arról, hogy az igényeknek me­lyek jelenkezni fognak, e törvényjavaslat nem is fog egyelőre megfelelni, mégis szívesebben fogadom azt el, mintsem erőszak­tételt a tulajdonjogon és ez ok az, a­miért a szakaszhoz úgy, a­mint van hozzájáru­lok. (Helyeslés.) Horánszky Nándor: Magam részéről azon érte­lemben, a­mint az előttem szólott képviselő úr e kér­déssel foglalkozott, szintén egy megjegyzést kívá­nok tenni. A vízszabályozási kölcsönökkel — sajnos — durva rés ültetett azon az elven, hogy szerzett jogok­kal, a telekkönyvi bekeblezésekkel szemben oly első­ség nyúttatik a felvett kölcsönökre és pedig nagyobb összegű kölcsönökre, melyek egyfelől a birtokok hi­telképességét csorbítják, másfelől a szerzett jogok­kal szemben nem olyan óvatossággal járnak el, amint az óhajtandó lett volna. Miután azonban ezen elv a talajjavítás kérdé­sében ezúttal először vétetik törvénybe, magam részé­ről is nem tehetem, hogy kifejezést ne adjak azon aggodalmamnak, hogy az egy kissé kommunisztikus szű intézkedés, mert az mégis­csak sajátságos, hogy valaki egy napon arra ébredjen fel, hogy például első helyen bekeblezett követelése alól — az összegről magáról nem szólok, hanem csak a princzi­­piumról — azon biztos alap, melyre fektetve volt, kivonatik, ez ha az első időkben nem is és tényleg nem nagy mérvben is, de mindenesetre megingatja a földhitel képességét. Mert ha ily elv bevezettetik is a törvénybe, hol van annak határa megszabva jövőre, és hol van a biztonság a te­kintetben, hogy ha például mondjuk egy száz frtos jelzálogi tétellel szemben, az ily intézkedés által a biztosítéknak alapja 10 frt erejéig csökkentetik, hol van akkor — mondom — a megnyugtatás arra nézve, hogy holnap vagy holnapután nem fog ez a biztosí­téki alap 80 frt erejéig, sőt talán egészen elvonatni. Ezt én felfogásom szerint nem tekinthetem a földhi­tel érdekében valami nagyon üdvösnek. Nemcsak, hogy nem óhajtok tehát odáig menni, mint György Endre t. képviselőtársam, hanem én a kérdést a ma­gam részéről a magán­tulajdonra való beavatkozás tekintetéből olyan súlyosnak tartom, melynek követ­kezményei kiszámíthatlanok. Csak azt akarom megmondani, hogy midőn egy telekkönyvi jószágtestről van szó, melynek esetleg csak egy része esik bele, javítási területtel és erre azon egész telekkönyvi jószágtest kataszteri tiszta jövedelmének 6-szorosáig terjedő hitel nyújtatik, ez egy olyan intézkedés, melyre azt mondani, hogy szűk­keblűen jár el a törvényhozás, elvi szempontból nem lehet. Én szeretek óvakodni attól, hogy szerzett jo­­gokkal szemben a törvényhozás olyan irányú intézke­dést tegyen, melyet sem elvileg elfogadhatónak, sem pedig jövőre nézve a földbirtok hitelképessége érde­kében üdvösnek nem tekinthetek. Ismétlem, hogy addig menni, a­meddig György képviselőtársam megy, a magam részéről nemcsak az elvi szempontokat tekintve, hanem a szükségesség kérdése szempontjai tekintetéből sem óhajtanék, kü­lönben elfogadom a szakaszt. (Helyeslés.) Az ötödik fejezet c­íme és a törvényjavaslat többi szakaszai elfogadtattak. Ezzel a mai ülés napirendje ki volt merítve. A hétfőn d. e. 10 órakor tartandó ülésben mindenek­előtt a ma elfogadott törvényjavaslatok fognak har­madszor felolvastatni; azután tárgyalás alá vétetik az 1889. évi állami költségvetésről szóló törvényja­vaslat s ha idő marad, a pénzügyi közigazgatás szer­vezetében eszközlendő változtatásokról szóló törvényja­vaslat ; ez utóbbi egyébként a keddi ülésre marad. A hétfői ülésben továbbá az igazságügyminisz­ter fog válaszolni Csatár Zsigmondnak a naszódvidéki erdőket illető interpellác­iójára. Münnich Aurél a véderőbizottság jelentését nyújtja be a véderő kötelékében álló országgyűlési tagoknak katonai szolgálatra való behívásáról szóló törvényjavaslat tárgyában. A jelentés annak idején fog napirendre tűzetni. Az ülés délután 12 é10 órakor ért véget. KÜLÖNFÉLÉK. — junius 1. A h­iv. lapból. A király ő Felsége : okolicsnai Okolicsányi Sándor I. oszt. követségi tanácsost, a württembergi királyi udvarhoz, valamint a badeni és hesszeni nagyherczegi udvarokhoz rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré nevezte ki. Kinevezések. A közmunka- és közleke­désügyi miniszter: Kolozsvári Endre és Va­ter József posta- és távirda tiszteket, posta- és táv­írda főmérnökökké, Schaden Frigyes, Balla Pál, Gál, Elemér, Szabó Károly, Medgyes Ferencz S­z­o­y­k­a Lajos, Hollós József, és K­a­k­u­l­a­i Károly posta és távirda tiszteket I. oszt. Ottó Emil és L­ö­v­y Szigfrid posta és távirda tiszteket pedig II. oszt. posta- és távirda mérnökökké; az igazságügyminiszter Szili József veszprémi törvényszéki bírót, pápai köz­jegyzővé, Cherny Mátyás komáromi törvényszéki joggyakornokot aljegyzővé ; a pénzügyminiszter V­u­s­­k­i­t­s­ Miklóst vámfőtisztté, Lengyel Antalt és K­e­­lemen Jánost pedig vámtisztté nevezte ki. Személyi hírek. A király ő Felsége tegnap dél­ben meglátogatta a bécsi bútorkiállítást, a­hol Seifert elnök üdvözölte az uralkodót. A király három­negyed órát töltött a kiállításon. — Yamagata gróf japán belügyminiszter s kísérői, tegnap Bécsből Pétervárra utaztak.­­ Vámbéry Ármin tegnap tudományos ku­tatások czéljából Konstantinápolyba utazott, hol egy hetet fog ezúttal csak tölteni. Az uj pozsonymegyei főispán, Pozsonyból sür­gönyzik ma lapunknak. Gr. Zichy főispán ma foglalta el hivatalát. A délelőtt folyamán a megyei és városi tisztviselők Klempa alispán és D­r­ö­x­­­e­r polgármester vezetése alatt tisztelegtek a főispánnál s ez alkalommal szivélyes üdvözlő beszédek tartottak. A megyei hivatalnokok az alispán vezetése alatt csak ma búcsúztak el a volt főispántól. Bécs város Rainer főherczegnek. A bécsi köz­ségtanács, mint lapunknak jelentik, tegnap a haladók klubjának indítványára elhatározta, hogy alkalmas módon kifejezést fog adni Rainer főherczeg előtt annak az örömnek, melyet a bécsi akadémia közgyű­lésén mondott szavai a bécsi lakosság minden rétegé­ben ébresztettek. A haladók klubjának indítványa igy hangzott: »A haladás szellemétől áthatott ama szavak, melyeket Rainer főherczeg , császári fensége a tudományos akadémia ünnepélyes köz­­gyűlésén mondott, mint mindenütt, úgy Bécs­ben, Ausztria szellemi életének központjában is a legélénkebb viszhangra találtak. O császári fen­ségének szavai megaczélozták az intelligens polgár­ság lelkét és új bizalommal töltötték el az iránt, hogy Ausztria jobb jövő elé nézhet. Ő császári fenségének emlékezetes szavait a krónikaíró fogja az utókor számára megőrizni; mi kortársak azon­ban , meglatolva e fejedelmi szavak becsét és jelentőségét, kötelességünknek érezzük, hogy az osz­trák művészet és tudományok fenkölt szellemű pártfogója iránti hálás érzületünknek őszinte ki­fejezést adjunk és e végből indítványozzuk. Hatá­rozza el a nagyteli. községtanács, hogy felszólítja a polgármestert, nyilvánítsa alkalmas módon ő császári fensége, Rainer főherczeg előtt, hogy mily örömteljes benyomást tett ő császári fenségének beszéde Bécs lakosságának körében. A községtanács túlnyomó ré­sze elfogadta az indítványt. Fejedelmi eljegyzés: A cetinjei fejedelmi palo­tában nagyban folynak az előkészületek Militza her­­czegnő menyegzőjére. Mint egy táviratunk már jelen­tette, Nikolajevits Péter orosz nagyherczeg, Miklós nagyherczeg és tábornagy fia feljegyezte a fekete hegyek fejedelmének leányát. A huszonkét éves herczegnő, a­mint mondani szokás, " fényes par­trét­ csinál. Míg ugyanis nénjét, Zorkát csak egy szerb trónkövetelő, Karagyorgyevics Péter fia vette el, addig Milicza herczegnőnek a czár valóságos uno­­kaöcscsét juttatta a sors, a­mi jelentékenyen emelni fogja a montenegrói uralkodói ház fényét. Milicza herczegnő feltűnő szépség, a délszaki szláv nők esz­ményi típusa. Jövendőbelijével Pétervárott ismerke­dett meg, a­hol fiatalabb nővérével, Anasztáziával együtt nevelkedett. A magyar tudományos akadémia első (nyelv- és szép­tudományi osztálya) e hó 3-án, hétfőn, délután öt órakor ülést tart. Tárgyai a következők : 1. Hein­rich Gusztáv lev. tag: »A középkori német lyra eredete.* 2. Kunos Ignácz mint vendég: »Kis­­ázsiai tanulmányok.« Dékán-választás az egyetemen. A tudomány­­egyetemen a hittudományi és a bölcsészeti karon ma ejtették meg a dékán-választást. A hittudományi kar jövő évi dékánja dr. R­a­p­a­i­c­s Raymund lett. Ra­­paics egri fő egyházmegyei áldozó­pap s az egyház­történelem nyilvános rendes tanára. Pár év előtt már viselte a dékáni tisztet. A bölcsészeti kar dékánjává dr. Heinrich Gusztáv, a jelenlegi dékán választa­tott meg. Heinrich a német nyelv és irodalom rendes tanára. Ezenkívül mind a két karon négy-négy rektor­választó tanárt jelöltek ki. A jogi és orvosi karon délután lesz a dékán-választás. Uj tanügyi egyesület. Tanítóképzésünk és nép­nevelési érdekeink előmozdítására Budapesten egy uj egylet alakult, melynek neve: »A tanítóképző intézeti tanárok országos egylete.« Az egylet élén P­é­t­e­r­f­y Sándor elnök és Hetyey Gábor alelnök állanak s tisztviselői pedig: Nagy László fő­titkár, Felméri Alajos titkár, Zajzon Dénes pénztár­nok. A választmányi tagok sorában számos kiváló tanügyi férfiú nevével találkozunk. Az egyletnek min­den tanítóképző-intézeti tanár tagja lehet, évi 4 frt tagsági díj lefizetése mellett, melyért a tagok az egy­let közlönyét, a Hetyey Gábor által szerkesztett­­Magyar Tanítóképzőst is kapják. Egy város viz alatt, Newyorkból jelenti egy mai táviratunk. A Northfok folyónak Johnstown (Pitts­burg) melletti rendkívüli áradása következtében a város két harmadrészben viz alatt a 11. A város közelében levő víztartó teljesen e­l­­pusztult. A megrémült lakosság a hegyekre me­nekült. Több mint kétszázan a hullámok­ban lelték halálukat. A távirda- és vasúti forgalom meg van szakítva. Honnan eredt az Egyesült Államok lobogója ? Egy newyorki lap hivatalos okiratok alapján előadja az Egyesült Államok lobogójának történetét, s azt beszéli, hogy a csillagos lobogót egy német szülőktől való penszilvániai asszony találta föl. Mikor ugyanis szóba került az Egyesült Államok zászlójának kér­dése, ez az asszony készített egy csillagos lobogót s azt beküldte a kormánynak, mely aztán a kongresz­­szus elé terjesztette a dolgot. A kongresszus nem látván okot arra, hogy miért n­e lehetne ez a nem­zeti zászló, elfogadta és hivatalosan megerősítette. Kifosztott kéte­zer forintos levél. A temesvári kifosztott kétezer forintos levél ügyében — mint Te­mesvárról jelentik — új fordulat állott be. A vizsgá­lat ugyanis minden kétséget kizárólag kiderítette, hogy a »Renner és Löwinger« czéghez küldött pén­zeslevél üresen érkezett Temesvárra, és a czég egyik tagja, Löwinger Lajos üresen vette azt át a főpostán. Löwinger tanuk előtt bontotta fel a levelet, s azok mindannyian igazolják, hogy a pénz­nek nyoma sem volt a levélben. A levélborítékon kü­lönben meg is látszott a felbontás, sőt a belső boríték nyitva is volt. A feladó Frankl c­ég főnöke tegnap Temesvárott időzött, és az ő kihallgattatása, valamint a rendőrség puhatolása alapján kiderült, hogy a két­ezer forintos le­velet a „Frankl fiai” czég irodai gyakor­noka fosztotta meg tartalmától. A múlt hó 28-án ugyanis a gyakornok a neki feladás végett átadott pénzes leveleket délután 3 órakor adta pos­tára, a Temesvárra szóló két­ezer forintos levelet el­lenben — mely szintén köztük volt — csak este adta föl. A gyakornokot letartóztatták s ellene a vizsgálat erélyesen folyik. A pénz azonban eddig még nem került meg, öngyilkosság. Pozsonyból jelentik lapunknak, hogy Tóth János ottani ismert fodrász néhány nap előtt nyomtalanul eltűnt s tegnap érkezett hir szerint, Liptó-Szent-Miklóson neje jelenlétében agyonlőtte magát. Helyi hírek. Bérmálás a fővárosban. Ma volt fővárosunkban a bérmálások második napja s a templomokban nagyszámú közönség gyűlt egybe. A Ferencziek tem­plomában báró Hornig, a józsefvárosi templomban Palásthy s a krisztinavárosiban Boltizár püspökök végezték a szertartást. Huber Károly síremlékét e hónap 9-én, pünkösd vasárnapján délelőtt 10 órakor fogják a kerepesi sírkertben ünnepélyesen lelepleztetni. A levegő tornászai Az Anastazini és Biasini­­féle légtornász-társaság mutatványai naponként nagy közönséget vonzanak az állatkertbe. Mától kezdve a műsor még érdekesebb lesz, mert több új számmal bővítették. A mutatványok közül a 30 méter magas­ságban ki­feszí­tett kötélen falábbal való sétálás tetszik most is legjobban a közönségnek. Az előadás kezdete hat órakor van este, vasárnapon és ünnepeken négy órakor is van előadás. Leszakadt deszkák. A Sip­ utcza 5. számú Ko­­nyáti János birtokát képező házban tegnap este hét órakor oly baleset történt, mely könnyen végzetessé válhatott volna. A harmadik emelet udvar felőli ré­szén ugyanis a mennyezettől két hatalmas szál deszka — mindegyik két öl hosszúságú — vált el s nagy robajjal az udvar kövezetére esett. Szerencsére senki sem járt ott, mert a deszkák bizonyosan agyon zúz­ták volna. A rendőrség értesítette a mérnöki hivatalt, mely az épületet meg fogja vizsgálni. Ez is öngyilkos. Halász Zsigmond, 25 éves bog­nársegéd az éjjel revolvert vett magához s elment a soroksári Duna-ághoz, véget vetni életének. Bevetette magát a vízbe, de az nagyon alacsony volt s az ön­gyilkos jelölt egy ideig hiába lubiczkolt benne. Ekkor látván, hogy a víz­halál lehetetlen, a revolverrel igye­kezett magát megölni, csakhogy a pisztoly hasznave­hetetlen volt. Miután Halász meggyőződött, hogy az öngyilkosságot nem képes végrehajtani, elment a Külső-Soroksári-utón őrt álló Bokor Mihály nevű rendőrhöz s jelentvén kettős öngyilkossági kísér­letét, kérte, hogy vigye a Rókusba. Ez meg is történt. Betörés nappal.Tegnap délután négy óra tájban a Ferencz József rakpart 33. számú házban lévő mészáros üzletbe, mely Friedmann Manó tulajdona, ismeretlen tettes álkulcs segélyével behatolt s az áru­­pad fiókját is feltörve 16—18 frt. pénzt vitt el. A tettes vakmerőségét jellemzi, hogy azon a helyen, hol az üzlet van, a délutáni órákban igen élénk a közlekedés s a közelben rendőr állomásozik. Táviratok. A czár toasztja. London, jun. 1. A »Standard“ a czár felkösz­öntőjéről szólva, igy nyilatko­zik : »A czár szavai Európának tudtul adják nemcsak azt, hogy Sándor czár nagyon jól ismeri az orosz politika és az orosz tervek el­len irányuló oppozícziót, hanem azt is, hogy e körülményt nem akarja többé a diplomácziai simaság fátyolába burkolni. Mindazáltal nincs ok arra a fel­tevésre, hogy a czár eddigi várakozó politi­kájától el akar térni.* Berlin, jan. 1. (A Pesti Napló távirata.) A montenegrói fejedelem fogadtatását Pé­tervárott s az eljegyzési hírt itt is mint fontos szimp­­tomáját tekintik annak, mily benső barátság uralkodik Oroszország és Montenegró k­ö­z­t. A czári pohárköszöntő szövege, mely Nikita fejedelemről, mint Oroszország egyetlen őszinte és igaz barátjáról szól, úgy látszik, téves A tőzsde e szövegben nyugtalanító mozzanatot lát s az árfolyamok jelentékenyen csökkentek. — Rainer fő­herczeg akadémiai beszéde az idevaló sajtó nagy ré­szében élénk visszhangra s elismerésre talál. Carnot Arras-ban. Arras, jun. 1. Carnot köztársasági el­nököt a pályaudvarban a prefektus és a kü­lönböző testületek fogadták. A prefektúra épületében az elnök a hatóságok tisztelgé­sét fogadta. Az ez alkalommal tartott beszé­dek kiemelték a lakosság hódolatát Carnot iránt. Jam­ont hadtestparancsnok üdvözle­tére válaszolva, Carnot a következőket mondotta: »Tudom, hogy a csapatok hívek és jó vezetés alatt állanak és hogy teljesen bízhatunk bennök, ha a körülmények valaha tettre hívnák a katonaságot. Én azt óhajtom, hogy szolgálati buzgalmuk még sokáig óvjon meg bennünket attól, hogy kép­zettségükhöz és vitézségükhöz kelljen folya­modnunk. Bízom benne, hogy nyugodt ma­­guktartása a néppel szemben, valamint eré­­lyek, biztosítani fogják számunkra a bel és a kid­békét egyaránt.* Car­not elnök a prefektúra épületének el­hagyásakor lelkesült ovácziókban részesült. Arras, jup. 1. A városházán rendezett lakomán Carnot köztársasági elnök beszédet tartott, mely­ben konstatálta, hogy a kiállítás sikere nemzeti dia­dal, melynek jótékony hatását egész Francziaország meg fogja érezni. Megkísérelték az érdekek bizonyos versenygését fölkelteni, de a nép józan gondolkozása és hazafias érzése meghiúsította e fondorlatokat. A kiállítás sikere nem egy párté, hanem egész Franczia­­országot büszkeséggel tölti el e hatalmasan nyilvá­nuló új fölemelkedés, melyet szorgalmának és genie­­jének köszönhet. Az elnök beszéde nagy tetszést keltett. A belgrádi események. Belgrád, jun. 1. (Pol. Korr.) Garasa­­n­i­n k­lebbezett a letartóztatási végzés ellen. Itteni mérvadó körökben a leghatáro­zottabban visszautasítják a külföldi lapokban fölmerült ama feltevést, hogy a Garasanin elleni eljárásnak politikai tendencziája van. A bűnvádi eljárás világosan előírja, hogy emberölés bűnténye esetén a vádlott ha­ladéktalanul vizsgálati fogságba helyezendő. Az országban mindenütt teljes nyugalom van. Belgrád, jun. 1. (A Pesti Napló távirata.) Garasanint mint vizsgáló foglyot a városi prefektura 8. számú zárkájában helyezték el. A mai délelőtt fo­lyamán haladópárti ügyvédek gyűlést tartottak s megszerkeztették a tiltakozást, melyet Garasa­­ninnak azonnal be kell nyújtani. Ez irat hangoztatja, hogy az esetben, ha Miskovicsot csakugyan Gara­sanin golyója ölte meg, úgy ez csak vélet­len emberölés jogos önvédelemben elkövetve. Ezért az irat Garasaninnak kezesség vagy kauczió melletti szabad lábra helyezését kéri. A törvényszéki vizsgálat a zavargások ügyében javában folyik. Mindinkább bizonyosabbá lesz, hogy a zavargásokat előre tervezték. Számos utczai gyereknél fütyülőket találtak, melyeket abból a czél­­ból kaptak, hogy macskazenét rendezzenek. Több vizsgálati fogoly kompromittáló vallomásokat tett egyes ismert személyiségek ellen. A vizsgálat eredmé­nyeit titokban tartják. Hírlik, hogy Taujanovics mi­niszter az ellene lanyhaság és erélytelenség miatt hangoztatott panasz következtében törvényszéki vizsgálatot fog maga ellen kérni. Egy verzió szerint a régensség az egész kabinet lemondá­sát kívánta volna. E híreket egy idevaló orosz laptudósító a régensséghez közel álló körök in­formációja nyomán sürgönyözte meg Pétervárra s bár a sürgönyöket konfiskálták s dementálták, a hírek tartják magukat.. Épp igy van az ország belse­jében kitört zavargások hírével is. Újabban Labacz­­ról s más kisebb helységekből is hasonló zavargá­sokról érkeznek jelentések, miket szintén megc­áfol­­nak. Todorovics Pera lapjában a »Male Noviné«-ben nyilt levelet intéz G­r­u­­­c­s Szava miniszterelnök­höz, melyben elmondja panaszait s a lapjában kö­zölt tudósítások igazságosságát és pártatlanságát hangoztatja. Belgrád, jun. 1. (A Pesti Napló távirata.) A tegnapi nap folyamán Mihály ex­­metropolitan régenseks más polgári és katonai méltóságok látogatását fo­­g­a­d­t­a. Délután több küldöttség is jelent meg laká­sán. Különösen sok orosz és bolgár, köztük Zankov és neje is Üdvözölték. Az exmetropolita lakása előtt csendőr áll ort, hogy csoportosulásokat megakadá­lyozzon. Sztrájk mindenfelé. Aachen, jan. 1. A szünetelő bányamun­kások Máriadorfban gyűlést tartottak, melyen el­határozták, hogy holnap újra munkába ál­lanak és a tárgyalásokat a bányaegyesülettel tör­vényes úton folytatják. A tárgyalások befejezésére két havi határidőt állapítottak meg. London,jan. 1. A bányamunkások Yorks­ Hireban tegnap gyűlést tartottak, mely a bá­nyatulajdonosok ajánlatait elfogadta. Az utóbbiak hozzájárultak a bérfelemeléshez, még­pedig júliustól kezdve öt százalékkal, ok­tóbertől kezdve további egy százalékkal. Min­denütt a nagy megelégedettség nyilvánul a küszöbön állott igen komoly sztrájk ily módon való elhárítása felett. Prága, jún. 1. A hírlapoknak jelentik Nür­­schauból: H­u­c­k­e­r kerületi főnök tegnap hajnali 5 óra óta a bányákat mind meglátogatta; a munká­soknak a legszigorúbban lelkekre kötötte a rend föntartását; délutáni két órára a városházára ren­delte a munkások megbízottjait s értekezletre hívta meg a bányatulajdonosokat és az igazgatókat. A »Hlas Narodá«-nak azt jelentik, hogy a Pankraz­­bányában a munkások által gyűlölt felügyelők egyike, Je­s81 visszavonult és helyére Zeid­ler lépett. Kladno, jun. 1 A prágai vasipartársa­­ság elrendelte, hogy az Amalia-és a Wittek-tárna munkásai, a­kik t. i. nem vettek részt a sztrájkban, béremelésben részesüljenek, még­pedig már a lefolyt hónapra járó fizetésnél. A fölemelés abban az arányban történik, melyet a társaság a sztrájk kitö­rése előtt a munkás küldöttségnek megígért. Úgy lát­szik, a társaság szért nyúl ehhez az eszközhöz, hogy így tudtára adja a sztrájkolóknak, hogy mihelyt helyre állanak a normális viszonyok, ők is részesülni fognak e béremelésben, mivel a társaság minden tárnájára nézve ugyanazok az akkord­tételek érvényesek. Kladnó, jan. 1. (A Pesti Napló távirata) Ma munkás­küldöttség megy Bécsbe, hogy az uralkodónál kihallgatást kérjen. Pilsen, jun. 1. (A Pesti Napló távirata.) A nürschani sztrájk nem változott. A csendet nem zavarták. Az igazgatóság a munkásokkal tizennégy órai nappali, és tíz órai éjjeli munkában állapodott meg, azonkívül tíz százaléknyi bérfelemelést engedé­lyezett ; huszonnyolc­ ember fölvette a munkát, míg a többiek tovább sztrájkolnak. A Pankraz tárna bányá­szaival folytatott tárgyalások, mindeddig nem vezet­tek eredményre. A Ziegler-tárna munkásai tegnap Ziegler Pál bányagondnokkal tudatták feltételeiket, s a gondnok végleges válaszát holnapra ígérte meg. Hecht bányatanácsos és H­u­c­k­e­r kerületi elöl­járó Miesből Nürschauba érkeztek. KÖZGAZDASÁG, Páris, jún. 1. A »Havas ügynökség* írja: A szerbiai franczia vasúttársaság, melyet a szerb kormány birtokvesztésnek nyilvánított, a franczia kormányhoz fordult olta­lomért, és utasította belgrádi képviselőjét, hogy magát személyzetével a franczia követség oltalma alá helyezze és hogy e jogfosztás ellen óvást emeljen. Bern, jan. 1. A szövetségtanács azt javasolta az olasz kormánynak, hogy a S­i­m­p­­­o­n­­alagút ügyében az értekezlet junius hó első felé­ben tartassák meg. Vegyes hírek. Az 1864 iki államsorsjegyek mai húzásánál a főnyereményt, mint lapunknak Bécsből sür­­gönyzik, a 848 sor. 47 sz. sorsjegy nyerte. 20.000 frtot nyert 2046 sor. 75. 10.000 frtot nyert 65 sor. 64 sz. 5000 — 5000 frtot nyertek. 3071 sor. 90 sz. és 3895 sor. 74 sz. Kihúzottak továbbá a következő so­rozatszámok: 507 795 899 991 1376 1459 1535 1589 1666 1689 1951 2153 2202 2373 2846 3314 3415 3517 3569 3611 3768. Az első magyar kártyagyár részvénytársaság ma délben tartotta közgyűlését Chwalovszky Ede elnöklete alatt. A felolvasott évi jelentés kedve­ző üzleteredményről ad számot, bár kiemeli, hogy a már használt kártyák törvényellenes forgalomba ho­zatala a hanyag pénzügyőri kezelés mel­lett nemcsak a társulatnak, hanem magának az államnak is kárára van. Jelenlegi vám­­viszonyaink miatt kelet felé egyáltalában nem volt képes kivitelt teremteni, holott Ameriká­ban árui kelendőségnek örvendtek. A múlt év­ben 192.107 forint összforgalmat eredményezett az üzlet, 6500 frttal kedvezőbbet, mint a meg­előző évben. Csupán bélyegilleték fejében 82.500 frtot fizetett a társulat. Az évi tiszta nyeremény 9650 frt, a­melyből 8000 frtot fordítanak a részvényszelvények­nek 16 forintjával leendő bevallására. A szel­vények júl. 1-től esedékesek. A közgyűlés készséggel megadta a fölmentvényeket és köszönetet szavazott az agg Chwalovszky igazgatónak, a­ki ma előreha­ladott korára való tekintettel lemondott ez állásáról. Helyébe Tarcsay Lajost választották m­eg. Az igaz­gatóság és felügyelő bizottság többi tagjai a régiek maradtak. A szilágysági vasúttársaság részvényesei báró Bánffy Dezső elnöklete alatt ma délelőtt tartották má­sodik rendes közgyűlésüket. A felolvasott igazgatósági jelentés beszámol az év történetével és konstatálja, hogy az 1888. üzleti évben a vállalat bevétele 102,610 frt 58 kr, kiadása pedig 63,895 frt 10 kr volt és igy az üzleti felesleg 38,715 frt 48 krra rúgott. A feles­leg oly csekély, hogy az elsőbbségi czimletek kama­ A kiadótulajdonos Aifc*»a«aja irodalmi * nyomdai r. társulat lftáivsL Budapest, Wátokte-% Athimfiam-ápiká­ toztatását sem fedezi, a minek okát a jelentés a pá­lya kezdetlegességével járó okon kívül még abban ta­lálja, hogy az üzlet a múlt évben beállt rendkívüli hófúvások és vizek miatt több ízben szünetelt. A 39,736 frt 57 krra rugó felosztandó összegre vonat­kozólag a jelentés azt proponálja, hogy abból az első sorban az 1888. július 1-én kisorsolt 9 darab, vala­mint az 1889.­július 1-én kisorsolandó 10 db, össze­sen 19 darab elsőbbségi részvény beváltására 1900 frt felhasználtassék; b) a maradékból a kibocsátott 15,000 db elsőbbségi részvény 6°/0 osztaléka helyett csupán 21la°lo, vagyis 37,500 frt adassék ki; végre c) a még fenmaradó 336 forint 75 kr összeg a folyó 1889. évre átvitessék. Végül a jelentés kéri a tudo­másul vételt és a fölmentvény megadását. A közgyű­lés a jelentést tudomásul vette s a felmentvényt meg­adta. Ezzel a közgyűlés véget ért. Magyarország áruforgalma február hónapról a következő hivatalos számokat tünteti fel: az összes behozatal 14,859 darabot és 1.107,213 métermázsát tett ki, ebből Ausztriára 1373 darab és 806,006 mé­termázsa esik. Az összes kivitel 3.396,037 darab és 2.334,197 métermázsa volt, ebből Ausztriába 860,425 darab és 1.541,518 métermázsa ment. A m. kir. államvasutak kimutatása az 1889. évi 20-dik heti bevételekről a következő adatokat tartalmazza: Május hó 14-től május hó 20-ig: Szállított mennyiség: utasok száma 111.669, ára 141.881 tonna, bevételek 1889-ben 688.669 frt, az 1888. év hasonló időszakában 684.622 frt, többlet 4047 frt. Január hó 1-től május 18-ig: Szállított mennyiség : utasok száma 1,790.194, áru 2,603.045 tonna, bevétel 1889-ben 12,688.401 frt, az 1888. hasonló időszaká­ban 12,238.428 frt, többlet 299.978 frt. Január hó 1-től má­jus 20-ig összesen : Szállított mennyiség : utasok száma 1,901.763, ára 2,744.876 tonna, bevétel 1889-ben 18,227.070 frt, az 1888. év hasonló időszakában 12,923.060 frt, többlet 304.020 frt. A magyar nyugati vasút 1889. 20-dik heti kimuta­tása a következő forgalmi adatokat tartalmazza: Május hó 14-től május hó 20-ig. Szállított mennyiség: utasok száma 7447, áru 7638 tonna, bevételek 1889-ben 23.847 frt, 1888-ban 23.921 frt, többlet 74 frt. Január 1 től május 13-ig . Szállított mennyiség : utasok száma 12. 253, áru 118.101 tonna, bevételek 1889-ben 424.634 forint, 1888-ban 40. 640 frt, többlet 16.094 frt. Január 1-től május 20-ig . Szállított mennyiség: utasok száma 132 700, ára 126.734 tonna, bevételek 1889-ben 448 481 frt, 1888-ban 438.461 frt, többlet 15.020 frt. A budapesti gabonatőzsdéről. Búzát ma jól kínáltak, a vételkedv kedve­zőbb, az irányzat kellemesebb lett s teljes napi ára­kon 25,000 mm. kelt el. Elkelt: Búza , t­i­s­z­a vidéki: 300 mm. 80­5 k. 7 frt 20 kr, 1500 mm. 80 5 k. 7 frt 15 kr, 200 mm. 78­ 8 k. 6 frt 75 kr, időre. P­e­s­t v.: 100 rom. 80­3 k. 7 frt — kr, 800 mm. 80 k. 7 frt 05 kr, 100 mm. 79 k. 7 frt — kr, 100 mm. 79 k. 6 frt 80 kr, időre. Fehérmegyei: 300 mm. 78'5 k. 6 frt 85 kr, 650 mm. 77 4 k. 6 frt 70 kr, időre. Tolnai: 1200 mm. 79­ 2 k. 6 frt 95 kr, időre. Felsőtiszai: 2600 mm. 80 k. 7 frt 06 kr, 1400 mm. 81 k. 7 frt 06 kr, 700 mm. 80 k. 7 frt 05 kr, 400 mm. 77­ 5 k. 7 frt 05 kr, időre. Bácskai: 100 mm. 79­6 k. 6 frt 92'/, kr, IC0 mm. 79­2 k. 6 frt 92'/, kr, időre. Szokványbúza:­ 4000 mm. 77 k. 6 frt 50 kr, 3900 mm. 74­8 k. 6 frt 45 kr, időre. A határidő-üzletben felmondtak 15,000 mm. búzát és 23,000 mm. tengerit. A délelőtti árfolyamok a következők: Búza őszre 6.89—6.91, tengeri május—júniusra 4.48 —4.45, jul.—aug.-ra 4.57—4.68, zab őszre 5.06 —6.08; ká­­posztarepeze aug.—szept.-re 12 70—12.80. A déli tőzsde zárlatai pedig • Búza őszre 6.90 pénz, 6.92 áru; tengeri május—júniusra 4.44 pénz, 4­45 áru ; jul.—aug.-ra 4.67 pénz, 4.69 áru ; zab őszre 5.06 pénz, 5.68 áru; káposzta­­repeze aug.—szept.-re 12.65 pénz, 12.76 áru. Mai hivatalos effektiv árak. A budapesti terménytőzsdéről. Terményekben mérsékelt volt a forgalom. Zsíráru megtartotta árát. Disznózsír, városi áru hordóstul 59, tábla­szalonna 51 írttal köttetett. A szilvahatáridők szilárdak. Szerb 100 dbos okt.—nov.-re 12.95 frton kelt. Heremagvak közül vörös luezerna zárlata : 52.— pénz, 56.— áru. A budapesti értéktőzsdéről. A tőzsdén ma élénkebb volt a hangulat s a ve­zető értékek árfolyamai részben megerősödtek s hely­­lyel-közzel emelkedtek is. A forgalom is élénkebb jel­leget öltött. Vasúti értékek nyugodtabbak s részben valamivel olcsóbban zárulnak. Helyi papírok közül néhány bank előnyben részesült. Valuta tartósan szilárd. Hivatalos felszámolási árfolyam : osztrák hitel­részvény: 305.— magyar aranyjáradék: 101.80. A dij­biztosításoknál: osztr. hitelrész­vény hol­napra: 2.-----3.—, 8 napra: 5.------6.—, egy hóra: 11.-----12.— írt. Az árfolyamok következőleg alakultak: Az előtőzsdén osztr. hitelrészvény 804.80— 304.90 írton, magyar hitelrészvény 818’/a—314.35 írton, magyar ári­éyjáradék 101.67*/,—101.­­5—101.80 írton, magyar papirjáradék 96.65 fr­ton, lesz. és pénzváltóbank 105.75 írton került forgalomba. A déli tőzsdén magyar 4 száz. aranyjáradék 101.76—101.95 írton, magyar papirjáradék 96.67'/,—96.75 írton, fiumei hitelbank r. t. 114 írton, magy. ált. hitelbank 314—314.75 frton, magyar jelz. hitelbank II. kib. id. elism. 142.50 frton, lseb. és pénzváltóbank 105.60—105.76 frton, osztr. hitelintézet 306—305.90 frton, pesti magyar kereskedelmi ba­n 780—782 frton, pesti közúti vasút 400 frton, Ganz-gyár 11­5—1182 frton, Drasche-gyár 290 — 292*/, frton, salgó-tarjáni kőszénbánya 309 frton, magyar földh. papirérték 4­/, száz. 100.90 frton, olasz vörös­ kereszt sorsjegy 17.10 frton köttetett. írttól írtig ftus* uj bánsági............... 77 —81 frig ----- •­* « tiszavidéki ... 78—81 » 690 7 10 * » partvidék! . , 78—81 » 6 86 7 05 * » fefiámegyei . 78 Bl « 6 90 7 10 s » bieaktá.............. 79 - 91 , 6 90 7,10 » a Sszfekmagyar.jí m 78 61 * 6 75 6 95 Kosa­r.................. ... 70--7S , 6. 0 5 *0 krp» » takarmány . 60 —ük «■ 6 70 6 10 i » égetni való . . 82—«34 6 63­ 6 90 » » sstrfőadai ..... 84—88 » — Stáb »...................................89 41 » 6 80 5.70 T8£íg*rt uj bánsági ...... 7b * 4 40 4 45­­ » másnemű .... 78 » 4.20 4.85 Horea »..... . — » 526 565 Kivonat a Budapesti Közlönyből. — Junius 1. — Árverések Budapesten. Gyöngytyuk-u. 7. jun. 3. Somogyi Ferencz ingós. 300 frt. — Mária-Valé­­ria-u. 15 jun. 3. Hoffman J. E ingós. 483 frt. — Halász­ u. 1. jun. 3. Schmidt Vilmos ingós. 526 frt. — Torony u. 1. jul. 9. Deák Ferencz ing. 1400 frt Árverések a vidéken. Szenicze jun. 26. Janák Ilona ing 1560 frt.. — Mosorin község ellen jun. 3. ingós. 2600 frt. Pályázatok. A kapuvári­­biróságnál joggya­kornoki áll. fiz 360 frt 2 hét — A győri tavszéknél járás­­bírói áll. fiz. 1600 frt 2 hét. Színházak, ma, Junius 1-én ! Nemzeti színház: A jó barátok. Uj betanulással először. — Népszínház: Utazás a föld körül 80 nap alatt. Felelős szerkesztő: Ifj. ÁBRÁNYI KORNÉL. ’SHmammmMmmmmmmmmmmMammmmmmmmmmmmmmmmmmmmuMBmt Mytht tér. (Az e rovat alatt közlötteknek sem tartalma, sem alakjáért nem felelős a szerkesztőség.) Fővárosi Vendéglő a Városligetben. Ma és minden csütörtök, szombat, vasár-- és ünnepnapon nagy katona-hangverseny, a többi napokon Nohn és Pichler és Bandi Marczi zenekarai fognak működni. — Szabad bemenet. Udvari sör az első magyar részvény-sörfőződéből. — Számos látogatást kér tiszteletteljesen Brestmayer Kálmán. (1639)

Next