Pesti Napló, 1889. október (40. évfolyam, 270-300. szám)

1889-10-01 / 270. szám

270. szám. 40. évi folyam Budapest, 1889. Kedd, október 1 Szemit­esztéül Iroda, Ferencziek­ tere, Athenben m­é p 3­­ e t. A lap szellemi részét illető minden közlemény a szerkesztős­éghez intézendő. Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatnak .. Kéziratok nem adatnak vissza. Kiadó-hivatal: Ferencziek­ tere, Athenben m­é­g 81 s t. Abp anyagi részét illető közlemények (előfizetési pénz, kiadás kftb­, panaszok, hirdetmények) a kiadó-hivatalhoz intézendők. Egyes szám helyben 4 kr, vidéken 6 kr. Politikai napilap. Előfizetési feltételek : A reggeli és esti kiadás postán egyszerre küldve, vagy Budapesten kétszer házhoz hordva: Havonként 1 frt 50 kr. — 3 hónapra 4 írt 50 kr. — • hónapra • M. Ba­ss esti kiadás postai különküldése kívántatik, postabélyegri­ka vonásai­n ha, évnegyedenként 1 forint feltüntetendő. Hirdetések szintúgy mint előfizetések &­­]Pesti [Napló] kiadó­hivatalába Budapest, Ferencziek­ tere, Athenaeum-épület, küldendők. Egyes szám helyben 4 kr, vidéken 5 kr. Ellentétek a kormánypártban. György Endre kormánypárti képviselő beszámoló beszéde, melyet Munkácson tar­tott, alkalmat nyújt arra, hogy ama beszéd­nek gondolatmenetén át a kormánypárt bel­ü­gyeibe tekinthessünk, s a kormánypártban létező eszmeáramlatokról, a nyílt vagy elrej­tett rokon- és ellenszenvekről képet rajzolhas­sunk. Hogy először is magáról György Endré­ről szóljunk, őt azon kormánypárti képvise­lők csoportjához kell sorolnunk, mely nem csak azt tűzi ki feladatául, hogy a miniszter­­elnök személyét feltétlenül tartsa és támo­gassa, hanem egyszersmind azt is, hogy a ka­binet egyes tagjai, kik részint az önállóság hítében, részint az önállóságra való törekvés­nek gyanújában állnak, túlságosan ki ne fej­lődhessenek és meg ne nőhessenek. Mert hisz a miniszterelnök pótolhatatlanságáról szóló legenda csak úgy tartható fenn továbbra is, ha a kabinet tagjai közül egy sem ké­pes a kormánypártban oly pozíc­iót vív­­ni ki, mely ezen pótolhatatlansági legen­dának tarthatatlanságát ad oculos demon­strálná. És mi az egyedüli mód, mely ezen vészes proczesszusnak útját vághatja? Nem más, mint folytonos intés a kormánypárt ré­széről és figyelmeztetés az ily urakkal szem­ben, hogy el ne bízzátok magatokat! Mert le­hettek akármilyen nagy férfiak, alkothattok akármily nagy dolgokat, tűzhettek magatok elé akármily nagy és nemzeti czélokat, mind­az mi előttünk, hű és orthodox kormánypár­tiak előtt, nem számít egy fityinget sem, ha ugyanakkor ez össze nincs kötve a miniszter­elnök iránti feltétlen meg- és odaadással. El­lenben ezen feltétlen meg- és odaadás mellett ha valamivel rosszabb politikát is csináltok, akkor sem lesz semmi bajotok. Mert jegyez­zétek meg, hogy ti is csak éppen úgy a mi­niszterelnökért vagytok és lehettek a kabi­netben, mint voltak elődeitek, kik jámborsá­gaikban tetszettek nekünk. Körülbelül és érthető magyar nyelvre fordítva, ez a György Endre beszámoló beszédének is a foglalatja s hogy rögtön meg is értsék azok, a­kiknek szól, tehát György Endre siet állást foglalni először is a közigazgatási reformnak azon alakja el­len, mely a jelenlegi kabinetben a Szilágyai Dezső nevéhez van kötve; továbbá siet aggo­dalmakat tolmácsolni azon költségemelkedé­sek irányában, melyekkel a Szilágyi által kontemplált igazságügyi reformok karöltve fognak járni ; s ugyanakkor­­ pedig egy kissé vastagabban, mint az eszélyesség meg­engedné, neki támad Baross Gábornak s elitéli a közelebb behozott zónareformot s Barosst teszi felelőssé a dunagőzhajózási tár­saság és a kereskedelmi minisztérium közt beállt küzdelemért. Hát előttünk ez a szimptóma éppen nem új, s ezért nem is meglepő. Meglehet, hogy Baross Gábor megmenekülhetett volna ettől a támadástól, ha minisztériumában egy má­sodik áll­amtitkárságot rendszeresít, s arra György Endrét hívja meg, de, ha sejtelmünk nem csal, Szilágyi Dezső semmiképen sem menekülhetett volna György Endre aggodal­maitól. Mert hisz, a közigazgatási reform, abban az alakban mint azt Szilágyi Dezső kontemplálja, mindazon alkotmányos garan­­cziákkal, melyekkel Szilágyi az állami köz­­igazgatással szemben a municzipalizmust, és a hivatalnoki karnak objektív működését kö­rülbástyázni akarja, nem csupán egy intéz­ménynek formai átalakítását, jelenti, hanem jelenti, szükségképen és kikerülhetetlenül az egész jelenlegi kormányrendszernek megdő­lését, s az önző és egyoldalú párturalom hát­térbe szorulását. Tagadhatlan, hogy a kormánypártnak van egy része, mely ezt a reformeszmét a maga egész nagyságában felfogja s megvalósítani akarja, de ezekkel szemben áll az a rész, mely mindenféle ürügyet gondol ki, hogy e reform tulajdonképpeni jelentősége iránt a közvéleményt zavarba hozza, s egyrészről a munic­ipalistákkal kaczérkodjék s azokat el­lenállásra serkentse, másrészről pedig azokat, akik a kabinetben ezt a reformot képviselik, mindinkább zsákutczába szorítsa az által, hogy szinleg hozzájárul az elvhez, de tényleg mindent elkövet annak meggátlására. így gondoltatott ki csaléteknek az a nagylelkűség, hogy ilyen mélyre ható refor­mot nem lehet végrehajtani a nemzet meg­kérdezése nélkül! Jó isten! Ugyan hát mikor kérdezte meg még ez a kormány valami iránt a nemzetet? S most egyszerre beleesik az al­kotmányos lelki­furdalásba. De még szebb ennél az, mikor a kormánypárt félhivatalos tollai nagy indignáczióval utasítják vissza azt a föltevést, mintha a közigazgatási reform lényege csakis a megyei hivatalnokok kine­vezéséből állana! És ezt olvasva, az a jó ma­gyar ember, a­ki ha be is látja a közigazga­tási reform szükségét, de mégis nehéz szívvel válik meg a régi vármegye utolsó maradvá­nyától, (hisz a chilloni fogoly még börtönét is annyira megszokta, hogy mikor szabad lett, börtönét sóhajtva hagyta el) elérzékenyedik s képes elhinni, hogy mégis csak haza­fias politikusok azok, a­kik így írnak s beszélnek. S e közben kiadatik az a jelszó is, hogy ez a reform oly nagy és oly sok irányban hat ki, hogy rö­vid idő alatt nem lehet felfújni. S az annál veszedelmesebb ürügy, mert ez tulajdonké­pen így is van és szóról-szóra igaz. De hát ki is akarja azt, hogy e reformot akárki is el­siesse? Az emberek, a­kik ezt a reformot óhajtják, csak azt kívánják, hogy lássák az eltökélt szándéknak előfeltételeit; hogy lássák a sorrendet, melynek minden részlete a czél­­hoz vezet s hogy lássák mindazon akadályok­nak elhárítását, melyek e reformnak útjában állanak. Csakhogy éppen ez az, a­mi a legke­­vésbbé és a legnehezebben bontakozik ki a kormánypárti eszmeáramlatok ködéből , ha­nem e helyett mindinkább előtérbe lép az az irányzat, mely még ezt a reformot is­ az ed­digi kormányrendszer és párturalom érdekei­nek rendeli alá. Mind többen jelennek meg a kormánypártban azok, a­kik »vérző szívvel« látják az állami közigazgatás »közeledését«, a­mi pedig nem más, mint optikai csalódás. Mert minél többen vannak a kormánypárt­ban az ilyen vérző szívek, annál kevésbbé közeledik a közigazgatási reform. S így a kormánypárt kebelében, hol nyíltan, hol elrejtve, de folyvást kavarognak az ellentétes eszmeáramlatok, é­s ennek kö­vetkezése az, hogy a kormány helyzete is zavaros, és a kabinet egyes tagjainak hely­zete bizonytalan. Mert hisz ha a kabinet tagjai közt megvolna a teljes homogenitás, akkor lehetetlen volna az, hogy a párt kebelében ilyen ellentétek kavarogjanak. Ámde ez ismét egy okkal több, hogy a megtisztulási pro­c­esszusnak akár jobbra, akár balra, de meg kell indulnia s el kell dőlnie. S be kell kö­vetkeznie annak, a­mit már a kabinet re­­konstrukc­iója alkalmával a tavaszszal mond­tunk, hogy ez az átmeneti stádium nem le­het tartós, és vagy minden vissza fog térni a régihez, vagy minden el fog tűnni a régiből. Budapest, szept. 30. Milán király Natália hazaérkezéséről. Milán ki­rályt újra megintervieválták. A karlsbadi helyi lap szerkesztője tisztelgett tegnap nála s a király igen hosszasan beszélgetett vele. Milán csodálkozását fe­jezte ki, hogy a sajtó folyton olyan sokat foglalkozik vele és családi ügyeivel, pedig az utóbbiak rendes mederben folynak s nem oly fontosak, minőknek látsza­nak. Azután elmondotta, hogy alaptalanul híresztel­­ték, mintha Belgrádba akart volt mostanában utazni. Ő most nem politizál és nem intriguál, teljesen bízik a régensekben. Kérdést is intézett hoz­­ták, szükségesnek tartják-e, hogy tekintélyük fokozása érdekében haza menjen. Ők azt felelték, hogy maguk is teljesíteni képesek kötelességüket s ő bízott sza­­vakban. Natália királynéra térve át Milán elmondot­ta, hogy ha N­atália elfogadta volna a neki ajánlott feltételeket, Sándor király maga hívta vol­­na meg. De mivel Natália ezt nem tette, t­a­­lán látni sem fogja a királyt. A régenseknek nincs az ellen kifogásuk, ha Natália évenkint kétszer három-négy hétre Bel­­grádba menne, de a király nevelését egészen neki átengedni nem lehet. Ha én, az atya — mondá Milán — nem lakom állandóan fiam­­nál Belgrádban, az anya sem maradhat ott állandóan. A királyné — folytatta — dicsvágyó, ambicziózus, politikai »egyéniség« s politikai befolyást igyekszik szerez­ni. A király azonban minden ily befolyást fiára meg fog gátolni s nincs a legcsekélyebb oka ez irányban a régensekben bizalmatlankodni. A sajtó aggodalmai teljesen alaptalanok. Milán azt is mondotta, hogy valószínüleg holnap, kedden utazik el Karlsbadből, de nem Belgrádba, hanem Svájczba s onnan hosszabb időre Parisba megy. A franczia belmozgalmak. A tegnapi nap egész nyugodtan folyt le Párisban s Francziaország minden részében, ámbár lehetett választási gyűlés elég, mert, mint ismételve hangsúlyoztuk, a franczia szűkebb vá­lasztásokban egészen új jelöltek s nemcsak azok, kik az első szavazásban relatív többséget kaptak, léphet­nek föl. A szept. 22 én megbukottak tehát okt. 6-án újra szerencsét próbálhatnak. Az ide vonatkozó nyi­latkozatot okt. 1-én éjfélig elfogadják s bizonyára lesz több olyan kerület, hol új pályázók jelentkeztek a mandátumra. Ferry azonban nem lesz közöttük, noha több kerületből tettek neki ajánlatot, egyiket sem fogadta el, mert úgy látszik, azt hiszi, hogy győ­zelmes ellenfelének mandátumát meg fogják semmisí­teni. Noha vasárnap új jelöltek is lesznek tehát, egészben a jelöltek száma tetemesen csökkenni fog, mert azon kerületekben, hol több köztársasági küz­dött egymással, ezek tömegesen lépnek vissza annak javára, a­ki körükből a relatív többséget nyerte. Azon mozgalomnak, mely arra irányul, hogy a monarchis­­ták ne szavazzanak a boulangista jelöltre, már­is nagy gyakorlati eredménye van. Páris hetedik városrésze, melybe az előkelő Faubourg St. Germain konzervatív lakosságával s Grenelle, a gyárváros munkásaival tartozik, szept. 22-én a követ­kező eredménynyel szavazott le: Frébault radiká­lis, az eddigi képviselő 4492, Cochin monarchista 4743 és M­e­r­m­e­i­x boulangista,­­a »Cocarde« hír­hedt szerkesztője 5,046 szavazatot kapott. Minthogy senki sem nyerte meg az abszolút többséget, pót­választás vált szükségessé, melyben a boulangisták azt követelték, hogy Cochin lépjen vissza az ő jelölt­jük javára. Cochin azonban azt felelte, hogy fen­­tartja jelöltségét, mert nem akar hozzá­járulni, hogy olyan jelölt választassák képviselővé, a­kitől becsülését meg­vonni kénytele­n.Most nagy kíváncsisággal néznek az itteni választás eredménye elé. A párisi 8. kerületben körülbelül hasonló a pártok helyzete. Ott Passy köztársasági 3955, Martin boulangista 3546 és Her­vé, az ismert monarchista i­ő és a párisi gróf bizalmasa 3511 szavazatot kapott. A boulangisták itt is azt követelték, hogy Hervé az ő javukra vissza­lépjen. Hervé, mielőtt határozott, Londonba utazott, hogy a párisi gróf véleményét kikérje. Hervé eldönté­séből ki fog tűnni, fenn akarja-e tartani a párisi gróf a boulangistákkal a szövetséget, vagy pedig ő is úgy gondolkodik ez ügyben, mint francziaországi híveinek igen jelentékeny része, mely egyrészt mint czéltalant, másrészt mint erkölcstelent visszautasítja a szövetséget. A PESTI NAPLÓ TÁRCZÁJA. A vásárosok. Regény két kötetben. 10 Irta : Margitay Dezső. ELSŐ KÖTET. Teréz megharapta az ajkát, szemei megvil­lantak. — Találkozott Grünbein Salamonnal ? — kér­dezte olyan hangon, mintha csak éppen azért szólalt volna meg, hogy beszéljen. — Találkoztam. — Elmondta bizonyosan, hogy... — Nem álltunk szóba egymással. — Csodálom, hogy nem panaszolkodott, mert ha idejekorán el nem távozik... — Éhes vagyok! — szakította félbe mostohája szavait Ferencz száraz hangon, mintha ezáltal akarná tudtára adni, hogy nem ízlése szerinti a megkezdett beszéd. De az asszony nem engedte magát elriasztatni. — Legyen elkészülve, — folytatta közönyösen, — hogy ma nem fog jóízűen ebédelni. Grünhein gon­doskodott róla, hogy ebédjét is megkeserítse. Ferencz keresztbe vetette egyik lábát a mási­kon s félhangon kezdte dúdolni magában: »Búsulok én, bánkódom is... « Terézt ez sem akadályozta meg, hogy szavait tovább folytassa. — Fölbizgatta a munkásokat, hogy rohanják meg az öreget fizetés­emelés végett. — A mostanit sem érdemlik meg ! — vetette oda Ferencz félvállról. A mostanit se érdemlik meg, s ezt nagyon jól tudja Grünbein. — Ő maga természetesen ebből a hangból be­szél az ön édes atyja előtt, sőt még azt is hozzáteszi, hogy az üzlet napról-napra száll alá. — Hej ! — bizony nem hazudott! — nem ? — Látom, hogy omladozik — de hát miért? — Az én kezem le van kötve, nem tudok segíteni... Hát Isten neki! — Azt mondja, hogy maga csak az időt vesz­tegeti. Minden valamire való munkás elhagyta a gyárat. — Ki foghatja kötéllel, ha elcsalják ? — Hogy rossz bőrből dolgoznak. — Mert nem telik jobbra. — Hogy a gyár nem állja ki a versenyt a többi gyárral. — Ennek a vádnak az éle tulajdonképen ön ellen van fordítva, Ferencz. Azt akarja jelenteni, hogy nem,teszi, ami kötelessége volna. — Én nem teszem ? Hát ki vagyok én ? mi va­gyok én? Van-e nekem beleszólásom az üzleti dol­gokba ? — Az a zsidó beszél így, — folytatta Teréz, — aki egyik szavával megparancsolja a lányának, hogy füvelje magához s igyekezzék elvonni az üzlettől . . . — Nincs szükség rá , úgy sincs beleszólásom. — Most a másik szavával az apát akarja a fiú­val összeveszíteni, hogy annál bizonyosabban meg­fojthasson bennünket . . . Volna öröm Izraelben i s a gyár jó lenne hozományul Iliikének, mikor Kohnné akar lenni. Merész és vastag gúny volt s Teréz nem lett volna meglepetve, ha Ferencz fölugrik az asztaltól és villogó szemmel elébe állva, kérdőre vonja. Ha Ferencz így jár el, akkor legalább tudja a mostoha: hányat ütött az óra ? Tudja, hogy a Fe­rencz és Eszter között gyanított viszony csakugyan létezik. Hiszen Teréz éppen azért akarta a legszélső határig vinni a dolgot, hogy valahára tisztában legyen ebben a kérdésben. De Ferencz nem ugrott fel és nem állt mosto­hája elé villogó szemekkel. Mindössze is csak az egyik lábát vetette keresztül a másikon s halkan fü­­työrészett. — Ma az ebédnél — vette föl a szót újra a nő — bizonyosan meg fogja önt támadni az öreg, de önnek legyen esze. A vén zsidó azt akarja, hogy ösz­­szeveszszenek, csak azért se tegye. A vén zsidó meg­parancsolta Eszternek, hogy csalogassa önt... Titkon leste, hogy minő hatást tesznek szavai Ferenczre, de a Ferencz arczái nem árultak el sem­mit ; egyetlen vonáskája se mozdult meg. A mostoha nevetve s könnyelmű vállbillentés­­sel folytatta tovább.­­ — Én nem hagynám magamat orromnál fogva hurczoltatni egy Grünbein Eszter által. Hát ki az ? Mi az ? — Pillangó, a minőt találhat bármely táncz­­teremben. Ez a szó végre fellökte Ferenczet a székről, sötét pillantással nézett mostohája szemei közé s fe­nyegető hangon kérdezte: — Ki mondja azt ? — Én! — villant meg a szeme Teréznek. — Zsidó lány, a­kinek az apja korcsmáros volt. — S hát a maga apja mi volt ? Teréz elsápadt, de szemei annál jobban villogtak. — Ferencz! — mint közelebb a fiatal ember­hez. Mindketten hallgatva, de merőn és fenyegető pillantással néztek egymás szemei közé és nem lehet előre meghatározni, mi következett volna, ha ugyan­abban a pillanatban a folyosó felőli ajtó föl nem pat­tan s rajta, fürgén, mint valami szarka, de nem ugrik Dénes urfi, akinek félre volt ütve a kalapja s tele tü­dőből kaczogott. — Hahahal Hahaha! Ferenczre e váratlan megjelenés ébresztőleg ha­tott. A fölindulás mámorának nagy része hirtelen el­párolgott agyáról. Elfordította tekintetét mostohájá­ról , kalapja után nézett, de azért nem állhatta meg, hogy legalább egy szusszanással ne könnyítsen az indulaton, mely még benne forrott. — Mért vihogsz ? — mordult Dénes urfi felé ingerülten. Dénes, mintha nem Ferencz lett volna az, aki megszólította, az »aranyos« felé fordult. — Hogyne nevetnék, aranyos, mikor olyan mu­latságos jelenetnek voltam tanúja? •— Na hiszen ne­kem beszéljetek ezután az erényes asszonyokról! Teréz daczosan megrázta a fejét. Nem figyelt Dénes szavaira; a fölhevülés, mely erőt vett rajta, el­feledtette vele, hogy Dénes most valószínűleg az imént tett ígéretét akarja beváltani: Ferenczet akarja meg­­káromkodtatni. Mit törődött ő most ezzel ? — Hiszen már tisz­tában volt a kérdéssel, hogy várjon csakugyan szereti-e Ferencz Grünbein Esztert ? Haragtól fényes szemeivel még egyszer végig nézte Ferenczet, aztán daczosan fordított hátat a testvéreknek. — Sohase haragudjál, aranyos, csettintett utána Dénes az ujjaival. Bedugod a füledet ? Bánom is én! — Meghallgatja Feri s tudom, ő is jót nevet neki. És ezzel, nem riadva vissza bátyja haragos te­kintetétől, ehhez intézve szavait, folytatta tovább : — Amint jövök, a kapu előtt találkozom Rá­­bay Izidorral, épp akkor lépett ki Grünbein Eszter is. — Rábay rámered. — »Ösmered ?« kérdem. »Hogy­ne! A kis piros czipőből­ tánczol, mint egy kis an­gyal, ha pezsgőt ivott...« A padló megrecscsent. Teréz kíváncsian hátra­­ pillantott s látta, amint Ferencz galléron ragadta­­ Dénes urfit. — Fattyú! — Tán nem hiszed ? pattogott vissza Dénes s az ablak felé húzódott, Ferenczet is magával kény­szerítve. — Nézz ki az ablakon. Ahol kiséri, ni! Hogy nevet a szeme közé... Honnan ismerné máskülönben ez a nagy antiszemita ? Ferencz önkénytelen mozdulattal fordította fe­jét az ablak felé, kinézett rajta le az utczára. Az aszfalton föl­d alá hullámzó embertömeg között egy feltűnően csinos termetű lányra tapadtak szemei, a­kit egy elegánsan öltözködött magastetejű kalapos úr kísért. A lány zavarban látszott lenni, mozdulataiból látszott, hogy szeretne kísérőjétől megszabadulni, hol meggyorsította lépteit, hol tétovázva megállapodott és széttekintgetett, mintha ismerőst keresne a jár­kások között, vagy attól félne, hogy valami ismerősre bukkan. A kisérő úr azonban nem tágít mellőle: élénken beszél hozzá és bizalmasan rámosolyog. Ferencz kezei mintha meggyengültek volna: elbocsátották Dénes urfi gallérját. — Úgy! — mormogta magában, egész figyel­mével az utczai jelenetre veszve. Hát mégsem ok nélkül leskődött utánad s hazudtál, mikor azt mond­tad, hogy nem ismered ? Még előbbre hajtotta fejét, aztán mozdulatot tett, mintha kalapját akarta volna a szemére húzni, pedig hajadon fővel volt. — Minden — még ez is! — bólintott a fejével s a jövő pillanatban az ablak üvege pengve, dara­bokra zúzva, hullott a padlózatra. X. A szép Kóbi. — Tessen girek, mozsd gezdedig! — kiabálta tele torokból a testszin trikóba öltözött, fölül hamis aranypikkelyekkel ékített, megyszin bársony mellényt viselő izmos nő, a büvészeti bódi deszka- emelvényéről. Tessen belépn­i! Csak egy hatos! — Tra-dra! — látta közvetlen mellette réz­­trombitáját a szomszéd czirkusz bohócra, lángvörös parókáját idébb-odébb tologatva a fején. — Tra-dra ! — Hallatlan! Lehetetlen s mégis igaz! A nagy kínai, aki az orrán sütögeti az ágyukat — Tra­dra! Öt-hat közeli kintorna nyomja el a trombita hangját. A közjátékosok forgói megindulnak; a fa­szarvasok, zsiráfok megkezdik körfutásokat sivalkodó gyermek, szobalány és mesterlegény terheikkel. A por magasan fölverődik az után; a virágárus lányok eb­be­ kerülnek s akár akarod, akár nem, fölvirágoz­zák gomblyukadat. Szerbnek, töröknek öltözött terézvárosi zsidók dalolva, kiabálva, tánczolva kínálják édességeiket; amott a sátor alatt sustorogva sül a pecsenye; bádog katlanban fő a bécsi kolbász. — Frizis forró pecsenyét — r­opogós pereczet vegyenek! Tompa puffanások jelentik, hogy közel valahol örömérő pózna van, a­hol izmos ács- és mészáros-legé­nyek nagy fakalapácscsal igyekeznek maguknak meg­szerezni a »markos gyerek« titulust. Valahol egyszerre megcsendül egy éles­ szavú csengő, nagy mozgalom támad a gyerekek közt, akik eddig a majomkomédia lánc­csörtető­s Hanzi«-ját, a repülő czukrász kézi szekerét, a lövőházakat és kari­ka-dobó köröndöt vették körül. A csengő cseng, pereg siketítő módon, éles füttyök, állati visongások hallatszanak ki a keskeny színpad leeresztett bársony-függönye mögül, mig egy­szer csak hirtelen föllebben s a kaczagó, sivalkodó, egymás hátára kapaszkodó gyermek sereg szemei előtt megjelen vörös sipkájával a fején a városliget legnépszerűbb alakja: Paprika Jancsi. Összeüti a bokáját s fakezeivel a fejéhez kap, mintha azt akarná mondani, hogy: — Na, komám! Most lesz ám valami, mert most fene kedvem kerekedett. Valamivel távolabb ettől a helytől, ahol hang, illat, por és a legtarkább színek gyors változása, egy­másba gomolyodása majdnem elszédíti az embert, nyugodtabb a vidék, kevesebb az ember. A zajos bó­dék, színházak helyett sorházak, eleanderrel körül­­vett ivószobák, kávézó­ telepek állnak. Itt már elegánsabb öltözetekkel és komolyabb magatartású emberekkel találkozik az ember. A szá­las fák alatt sétálókat látsz, akik nem akarnak bá­­mulói lenni a Stefánia-út robogó fogatainak; nem akarnak tolakodni a Széchenyi-sziget környékén, de a népmulatságok zaja, tarkasága se vonzza. Korosabb urak, akik itt, vagy ott összetalál­tak s használva az alkalmat, üzleti, vagy családi ügyekről beszélnek. Fiatal párok, akik csak futtában váltanak egymással pár szót; a város felül a nép­mulatság helye felé siető árusok; néhány borozó fiatal ember; pár polgárcsalád, mely az oleander­­bokrok közé telepedett kávézni, meg az elmaradhat­­lan pék, ki kosarával karján, siet előre. — Friss, ropogós pereczet! (Folyt. ker.) ; Kamarai enquet. in. Miskolcz, szept. 29. (L. J.) A kereskedelemügyi miniszter úr által, az október 5-ki kamarai értekezletre kitűzött 2-dik kérdés így szól: Az ipari és gyári termelésnek terjesztése, fokozása, egyes iparágak megho­nosítása s általában ipari és gyár­tási tevékenységünknek széle­sebb alapokra való fektetése érde­kében minő további intézkedések lennének szükségesek? Ezen kérdés oly nagy horderejű dolgot és oly fontos tényezőt kíván megoldani, hogy a­ki ebben egy helyes és eredményre vezető utat felfedezni tudna és ajánlana, annak neve csakugyan mint egyik államalkotóé bátran említtethetnék az utókor színe előtt. Módját találni hirtelen annak, hogy mi tudná hazánk egyoldalú gazdasági életét átváltoztatni és itt virágzó gazdaság mellett megfelelő ipart is­­ támasztani, az szerintem csaknem a lehetet­lenséggel határos. Mindamellett mégis meg­engedhető, hogy ha egyes eszmék koronként e részben is nyilvánosságra jutnak, talán a későbbi kor, ezekből tanulságot merítve, len­díthet majd jobb viszonyok között hazánk iparának emelésén is valamit, vagy legalább annyit a­mennyit. Áttérve most már a dologra magára, én elismerem, hogy mióta az 1867. évi közjogi kiegyezés visszaadta Magyarországnak bel­­kormányzati önállóságát, és iparügyeink eme­lésére közvetlen befolyást gyakorolhatunk, úgy az egyes kormányok, valamint a törvény­hozás sokat tett arra nézve, hogy a hazai ipar fejlődjön, hogy legalább egy részét az inpor­tált czikkeknek itt benn, vagy gyárilag vagy iparszerűen előállítani képesek legyünk. E te­kintetben meghozatott az 1872-ki ipartörvény, megalkottatott az érdekeltek óhajtására az 1884. 14. t. czikkben foglalt újabb ipartörvény, mely az ipar űzését képesitéshez köti. Meghozta az országgyűlés az 1881. 44. t. czikket, mely uj iparvállalatoknak tetemes állami ked­vezményeket nyújt; rendeztetett a bankügy, mely a lehetőség szerint kedvezőbbé alakította az osztrák-magyar bank viszonyát is Magyar­­országhoz ; megtörtént a vasúti hitelbérek te­kintetében igen sok könnyítés, volt számtalan enquet, ipar­kongresszus és konferenczia s mégis azt tapasztaljuk, hogy eltekintve az ál­talános nehéz gazdasági helyzettől, rendszere­sen sem a kisipar nem emelkedik, sőt annál visszaesés konstatálható, sem a gyáripar nem halad és nem nagyobbodik. Hogy ez így van és hogy ezen minden eddigi igyekezet nem segít, ennek okvetlen valamely mélyebb okának kell lenni. Hogy akkor, mikor az ország minden tényezője kí­vánatosnak, sőt elengedhetlenül szükségesnek tartja a kis- és nagyipar nagyobb mértékben való fejlődését, hogy mégis úgy­szólván hiá­bavaló minden törekvés és általános javulás helyett inkább hanyatlás legyen tapasztal­ható, annak kell hogy legyen nagy oka és ennek keresése és kipuhatolása talán némely tekintetben hozzájárul legalább a bajnak, az akadályoknak megismeréséhez. És csakugyan, ha eltekintünk pillanatra a kisipar helyzetétől — melynek bajai inkább lokális természetűek — úgy e baj egyik oká­nak azt kell hinnünk, hogy egyes igen kevés, leginkább a fémipar terén mutatkozó kivéte­leken kívül összes újabb és régibb gyáripa­runk is nemcsak hogy nem emelkedik, de stagnál; a létező gyárak nem igen boldogul­nak, újak nem alakulnak, hacsak a fegyver­gyár, vagy az új c­ukorgyárak módjára az állam részéről különös kedvezésben nem ré­szesülnek, és mert a gyáripar e szerint itt ál­talában rentábilisnak nem mutatkozik, után­zásra, újabb befektetésre a tapasztalatok nem ösztönöznek. Mert én ezen feltevéseknél azt tartom, hogy nem elég, hogy ha egy gyár nagy áldozatok és nagy fáradság után létesül­­ és ezzel az új alakításokat szaporítja, de a I helyett azután, hogy jövedelmező lenne állan-

Next