Pesti Napló esti kiadás, 1889. november (40. évfolyam, 302-330. szám)

1889-11-02 / 302. szám

Budapest, 1889.Szombat, november 2. 302. szám. — Ára 3 kr. vidéken 4 kr. (reggeli lappal együtt 7 kr.) Budapest, november 2.­ ­ Crispi és Bismarck. Kálnoky gr. friedrichsruhei * látogatását november második felében Crispi lá­togatása fogja követni. A franczia lapok azt állították ugyan, hogy Crispi ez­úttal nem fog Bis­marckhoz utazni, mert az elintézendő ügyeket meg­beszélte már Vilmos császárral és Bismarck Herbert gróffal s igy látogatása Friedrichsruheban szükség­telenné vált. Most azonban olasz részről félhivatalo­san megerősítik azt, hogy Crispi mégis elmegy Friedrichs ruhéb­a, sőt esetleg Kálnoky­­val is fog találkozni. A spanyol pártmozgalmak. Mint a madridi je­lentésekből látjuk, azoknak a hallatlan botrányok­nak, melyek a spanyol képviselőházban legutóbb le­játszódtak, érdekes előzményeik vannak. A kortes ülésszaka október 29-én nyittatott meg. Ugyanakkor az ellenzék vezérei­ egyetértésben Lopez Dominguez, Canovas del Castillo, Martos és Cassola urakkal meg­állapították az új ülésszakban követendő haditervet. Ez az obstrukc­ió elvét hirdeti a kor­mány minden javaslata irányá­ban. Az a megállapodás történt, hogy Romero Robledo a háznak már első ülésén szót emeljen s ki­jelentse, hogy a mostani kortes ezen ötödik ülés­szakát, mely júliusban kezdődött, mielőbb be kell re­­keszteni, hogy a régenskirálynőnek alkalma nyíl­jék új tanácsadókat venni maga mellé. Az ellenzék nézete szerint a kormánynak nincs, mint állítja, joga az ülésszakot a jövő év végéig elnyújtani. Ezek után világos a helyzet.A kisebbség az új képvise­lőválasztások mielőbbi megtartását sürgeti, míg a kor­mány, mely a többséggel rendelkezik, az ülés­szakot lehetőleg ki akarja nyújtani. A kisebbség úgy igyekszik óhajai teljesítését kierőszakolni, hogy az obstrukc­iót proklamálja, vagyis agyon akarja beszélni a kormány minden javaslatát. Akc­ióját már a ház máso­dik ülésében, október 30-án megkezdte. Cosgayon konzervatív azt indítványozta, hogy a nyáron előter­jesztett budgetet szavazzák meg. Ezzel meg akarta hiúsítani, hogy a pénzügyminiszter az 1890-iki budge­tet benyújtsa és megszavaztassa. Szónok egyszer­smind végtelen hosszú beszédet tartott s ennek folya­mán történt a kíméletlen közbeszólás Sagasta minisz­terelnök részéről, ki szemére vetette szónoknak, hogy obstrukcziót űz. Erre támadt azután a botrány. Mad­rid politikai köreiben olyan izgatottság uralkodik, mint XII. Alfonz halála óta nem volt. Sagasta mos­tan is ura ugyan a többségnek, de azért még sincs kizárva a lehetőség, hogy beadja lemondását. A képviselőház közlekedésügyi bizottsága ma N­i­k­o­l­i­c­s Fedor báró elnöklete alatt ülést tartott, melyben a következő törvényjavaslatokat tárgyalta: A somogy-szobb-barcsi helyi érdekli vasútnak engedélyezésére vonatkozó felhatalmazás tárgyában; a morvavölgyi helyi érdekű vasútnak, valamint a dévénytói-stomfai szárnyvo­nalak engedélyezéséről, és a budapest-pécsi vasút-részvénytársaság vasútvonalainak megváltása iránt a nevezett társasággal megkötött szerződés jó­váhagyása és beczikkelyezéséről. Tárgyalta to­vábbá a kereskedelmi miniszternek következő négy előterjesztését: Jelentés a debreczen-füzes­­abonyi és ahát-polgári helyi érdekű vasút engedélyezése tárgyában. — Jelentés a Csáktornyától Zala-Szent-Ivánon át U - - i­g vezetendő helyi érdekű vasút engedélyezésé­nek megtörténte tárgyában, jelentés a poprád­­völgyi helyi érdekű vasút engedélyezése tárgyában, jelentés a m. kir. államvasutak és a budapest-sorok­­sári helyi érdekű vasút soroksári állomásait összekötő helyi érdekű vasút engedélyezése tárgyá­ban. Baross miniszter részletesen indokolta az elő­ A PESTI NAPLÓ TÁRCZÁJA. — I1' N­Tfl.­­ .'Bin IMM'I'.' «'I. ■■!.» TT ■ !' 'W.1111» •¡ ■ ' ' ■­VAK SZERELEM. Irta: WILKIE COLLINS. — Angol eredetiből. — (21) -Ä- TI E <3- IÉ 1ST "5T. Első korszak. Vimpanyné nem a bóditószer izét kutatta többé, hanem kutatásának tárgyát a bor tulajdonképeni ér­demének a megítélése képezte. Boldogtalan házassága előtt, vidéki színpado­kon való győzelmei korszakában, gazdag imádói gyak­ran megvendégelték a csinos színésznőt, melynél az asztal mindig a legteljesebben volt fölszerelve. Ta­pasztalata szerint őt a legfinomabb bordeaux-ival is megismertették, melyek most újra föl lettek ele­venítve. Midőn az asztalon maradt bordeaux-it megiz­­lette, azonnal érthető lett előtte, miért vette azt meg Mountjoy úr, valamint az is, hogy Mountjoy miért hívta meg Yinjpanyt ebédre. Okoskodása szerint, Mountjoy fölfedezésekre irányult első kísérletével az ő okossága és tapintata folytán kudarczot vallván, gyanúja arra indította, hogy férjét kelepczébe ejtse. Tehát ivásra csábította, hogy az ő előnyére részeg állapotában mindent kibe­széljen. Minő titkokat árulhatott el a gyámoltalan nyo­morult, mielőtt a bor teljesen elbódította ? Düh és félelem által sarkaltatva, dühösen kezdte férjét felrázni. Az orvos fölébredt, vértől elöntött szemekkel bámult nejére s összeszoritott ököllel fenyegette. Csak egy mód létezett őt tompultságából föl­rázni. Az orvos neje, a férje által már sok megelőző alkalomkor saját magán alkalmazott kisérlethez fo­lyamodott. — Újra ittál, te bolond, — kiáltott rá, — pe­dig egy pacziens várakozik reád. Az orvos már szokva volt e dilemmához, s an­nak kijelentése részben magához téritette. Vimpanyné leszakitá a papirboritékot s kibonta magával hozott orvosságos üveget. A doktor az üvegre bámult: Meg akar mérgez­ni ? — mormola. A nő egyik kezével megfogta férje fejét, a má­sikkal pedig orra alá tartotta az üveget. — Saját orvosi rendeleted — kiáltá, — a ma­gad s gyűlöletes barátaid számára. A Yimpany orra kifejezte, a mire e szavak nem lettek volna képesek s elnyelte a mixtúrát. — Ha a paczienset elvesztem, — mondá jóslat­szerűen, — a pénzt is elvesztem. Elszánt neje kihúzta a székéből. Az ebédlő egyik ajtaja a hálószobába vezetett. Az orvos, neje segítségével bevánszorgott abba s el­terült az ágyon. Vimpanyné órájára tekintett. Több megelőző alkalomkor már megtanulta, mennyi pihenési időre volt szükség, hogy a kijózanító orvosság hatása érvényesüljön. Várakoznia kellett s nem volt mit tennie, mint a másik szobában visszatérnie. A pinczér megjelent, kérdezve, nem parancsol-e valamit ? Ismeretes lévén a pinczér előtt a doktor e gyarló oldala, megértette mit jelentett, midőn a hölgy a hálószoba felé mutatott. — Ismét a régi história, asszonyom, — mondá rokonszenvező tisztelettel. — Nem parancsol egy csésze teát? Yimpangné elfogadta a teát s rokonszenvező tisztelettel szürcsölgette. Két czél lebegett előtte: megboszulni magát Mountjoyn s őt arra kényszeríteni, hogy elhagyja a várost, mielőtt még fölfedezéseit Iris-szel közölheti. Hogy e két különböző eredményt ugyanegy esz­közzel miképp érje el, még mindig ezen törte a fejét, midőn a doktor nyers hangja lett hallható, kiáltva, hogy jöjjön be hozzá valaki. Ha ez idő alatt a Yimpany feje eléggé ki­tisztult arra, hogy megértse a kérdéseket, melyeket neje elébe fog terjeszteni, hogy feleletei jelezhetnék az eszmét, melynek nyomába akar jutni. A kiáltásra Vimpanyné hirtelen fölkelt s visz­­szatért a hálószobába. — Nyomorult teremtés —• igy szólt férjéhez — hát kijózanodtál már ? — Olyan józan vagyok, mint akár csak te. — Tudod-e — folytatá az asszony — hogy Mountjoy miért hitt meg ebédre ? — Azért, mert barátom. — Ő a te legnagyobb ellenséged. Fogd be a szádat! Mindjárt megmagyarázom, mit értek alatta. Szedd össze emlékező tehetségedet, ha ugyan egyáta­­lán rendelkezel még ilyennel. Azt óhajtom tudni, mit beszéltetek Mountjoy-val ebéd után? Az orvos gyámoltalanul bámult nejére, ez pe­dig férje emlékezetét fölelevenítő kérdésekkel igyeke­zett czélhoz jutni. De mindhiába! A doktor csak szomjúságra panaszkodott. Yimpangné elveszte önuralmát, s sokkal dühö­sebb lett férjére, semhogy a szobában tudott volna ma­radni. Kiment visszanyerni nyugalmát, s szódavizet és pálinkát rendelt, mert csak úgy lehetett kilátása fér­jét hasznavehetővé tenni, ha undok kedvét kielégíti. Sőt még maga szolgált fel neki. Az ital bizonyos mértékben megtisztította a doktor zavaros fejét, s Yimpanyné ismét próbára tette emlékezetét. — Mondtam Mountjoy ezt, vagy azt ? — Igen , valószínűleg. — Ó, vagy Mountjoy említette a lord Harry nevét ? Az értelem egy csilláma mutatkozott az orvos ostoba szemeiben. Beismerte, hogy­ igenis volt szó lord Harryról s össze is pöröltek miatta, sőt úgy rémlik előtte, mintha a palaczkot a Mountjoy fejéhez vágta volna. — Hát Henley kisasszonyt említette­k valaki közületek ? — kérdezé a nő. — Természetesen! — Mikép ? Az orvos nem bírt visszaemlékezni s türelmet­lenül kérdezte nejétől, mikor hagyja már abba a zak­latást.­­ Várj csak, még nem vagyunk készen. Kí­sértsd meg megérteni, amit mondani fogok. Ha lord Harry azalatt jön hozzánk, amíg Henley kisasszony házunknál van — Az orvos félbeszakítá: — Az a te dolgod! — Várj egy kissé. Az én dolgom, ha előre tu­dom, mikor jön. De ő elég meggondolatlan arra nézve, hogy meglepjen bennünket. Ez esetben óhajtanám, hogy hasznossá tedd magadat. Ha te történetesen otthon lennél akkor, midőn a lord megérkezik, tartsd vissza attól, hogy Henley kisasszonyt lássa, mielőtt én nem beszéltem vele. — Miért? — Alkalmat kell keresnem, bevallhatni Henley kisasszonynak, hogy oly elvetemedett voltam, s­őt rá­szedtem. Remélem, meg fog bocsátani, ha mindent bevallok. Az orvos elnevette magát. — Mi az ördögöt törődsz te vele, ha megbo­csát-e neked, vagy sem ? •— Nagyon is sokat törődöm vele. — És úgy beszélsz, mintha szeretnéd őt. — Úgy is van. Az orvos elborult elméje tisztulni kezdett. Egy helyes megjegyzést tett. — Ha! ha! szereted s mégis megcsalod! — Igen, — felelé a nő nyugodtan, — épen úgy van. Lassanként vett ez erőt rajtam, nem tehe­tek róla, de én szeretem Henley kisasszonyt. — Szóval, bolond vagy—jegyzé meg Yimpany. E szavak után furfangosan nézett nejére s igy szólt: — Föltéve, hogy hasznossá teszem magamat, hát aztán mit nyerek általa ? — Térjünk vissza ahhoz, a ki a maga hasznára leitatott. — Összetöröm minden csontját! — orditá az orvos. — Ne beszélj ostobaságokat! Bizd rám Mount­joy urat. — Pártját fogod ? Csak annyit mondhatok ne­ked, hogyha kelleténél többet ittam abból a franczia lőréből, Mountjoy járt elől a példával. Becsületemre mondom neked, hogy — a­mint te szoktad nevezni — szégyenletesen részeg volt. Hát most mi a bajod? Vimpanyné, a­ki mindeddig eléggé higgadt volt, egyszerre izgatott lett, mert egy csöpp igazságot sem érzett ki abból, a­mit férje épp most mondott Hugó­ról s a­mi egy pillanatra sem vezette félre. De a ha­zugságnak véletlenül egy érdeme volt: megtalálta általa azt ez eszmét, melyet a csésze tea mellett hiába keresett. — Tegyük fel, hogy rávezetlek, mikép boszul­­hatod meg magadat Mountjoyn! — mondá. — Hát hogy? — Eszedbe fog jutni amire fölkértelek, ha lord Harry megtalálna lopni bennünket ? Az orvos kivette zsebéből jegyzékkönyvét, hogy majd jegyezze bele neje, amit akar. Wimpanyné sürgönyszerű rövidséggel ezt írta abba: »Tartsd vissza lord Harryt, hogy ne lássa Henley kisasszonyt addig, amig én nem beszéltem vele.« — Most pedig, — folytatá, — az ágy szélénél egy székre leülve, mindjárt meg fogod látni, milyen okos feleséged van neked. Hallgass ide! (Folyt köv.) A CSALÁD UTOLSÓ LAPJA. (85) — Franczia regény. — Irta: ZD-A.X7"3TI_i LA.TOS. Fordította: Szigethyné­ Szalay Erzsi. MÁSODIK RÉSZ. Mialatt fejét törte s azon tűnődött, mi módon tüntesse el Ferenczet, ha esetleg a republikánusok golyói nem szabadítanák meg ettől a gondtól, egy gondolat, mely addig még soha se jutott eszébe, vil­lant át hirtelen agyán. — Ah! mily őrült, mily háromszoros őrült bo­lond is voltam én! — mondá magában, — hogy erre még soha se gondoltam! Mi szükségem volt nekem erre a bohóczra! Ha ezt az embert a nyakamba nem vettem volna, okvetlen czélt érhetnék és most én lennék e két nő sorsának intézője. Ekkor nagy léptekkel kezdett fel s alá járkálni a szobában, dühösen fejtegetve, fontolgatva az általa elkövetett ostobaságot. — Mi a manónak kellett nekem Ferenczet más emberrel helyettesítenem ? — gondolá a lovag. Mire való volt felépítenem ezt a hazugságokból és csalásokból álló veszedelmes máglyát ? Hiszen az első véletlen romba döntheti! Egy ismeretlen, ki figyelemmel kisér bennünket, vagy a legcsekélebb váratlan körülmény leálcrázhat és vesztünket okozhatja. Kitettem magamat a legcsekélyebb körülmény czéljának. Ekkor sajnálkozva, megbánólag és önmaga ellen dühöngve érezte, hogy összes fondorkodása összedül és hogy ő maga ott van az épület romjai alatt. Visszaidézte emlékezetébe a kehli hid melletti jelenetet, a találkozást az igazi Fontbriand Ferencz­­czel és egykori barátjának meggyilkoltatását. — Egy dolog okozta vesztemet, és ez a rémü­let, mit nekem e bohócznak megjelenése okozott, mi­dőn őt a holdfényétől megvilágítva felém jönni meg­pillantottam. Abban a pillanatban a másik Ferencz boszóló árnyának képzelem és egy pillanatig azt hittem, hogy áldozatom tért vissza, hogy szememre lobbantsa gyá­vaságomat. Szerencsétlenségre elvesztettem a fejemet. Pedig hát másként kellett volna cselekednem. Mindenekelőtt jobb lett volna biztos meggyőző­dést szereznem a felől, hogy Ferencz csakugyan meghalt. Azután üldözni s ártalmatlanná tenni kellett volna az ő gyilkosait. Akkor se tőlük, se az igazságszolgáltatástól nem lett volna mit tartanom, miután a gyilkosságban részt nem vettem. — Mily ostoba voltam én! Hiszen ez az ember a gyilkos golyó, melyet magam ellen irányoztam és mely engem tehetetlenné teend! Ekkor ellenszenve a szerencsétlen ifj­u ellen, a­kit elveszíteni remélt, oly heves gyűlöletté fokozódott, hogy e pillanattól alá volt írva a bohócz elitéltetése. — Igen, — mondá magában, — meg kell hal­nia, el kell tűnnie ennek az embernek örökre, hogy én lehessek ura annak a kastélynak ! Ezerféle eszme és terv foglalkoztatta, de egyik lehetetlenebbnek tűnt fel a másiknál. Valami egyszerű egészen természetes módot kellett találnia, mely megengedje neki, Malestroist­­nak, hogy megsirassa barátját és pedig oly keserve­sen, hogy azzal megindítsa a sziveket. Arra gondolt, hogy utána siet, bocsánatot kér tőle s elkíséri őt Charettehez. Ki tudja a zűrzavarban s a nagy tömegben ta­lán kínálkoznék olyan alkalmas pillanat, midőn ezélt tévesztve, eltehetné láb alól azt, ki akadályt képezett előtte. De komolyabb fontolgatás után lemondott az annyira veszélyes szerep eljátszásáról. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Malestroist gyáva volt és hogy legkisebb kedvet sem érzett bo­­szuját oly áron kielégíteni, hogy az által csak egy kis karczolást is megkoc­káztasson. Nem, más módot kellett kigondolnia, de sehogy sem tudott alkalmasat találni. Akár elfogathattam volna az orgyilkosokat, akár nem, vissza kellett volna térnem Fondbriandba, elbeszélni az egészet az én előnyömre, és elhitetni a két nővel, hogy rajongva szeretett barátom tőlem ma­gánosan pár perc­c­el korábban eltávozván, megtá­­madtatott, megöletett. Akkor bizonyosan és egész természetesen én lettem volna a szerencsétlen kétségbeesett anyának vigasztalója. Én helyettesíteném mellette a meggyilkolt fiút terjesztéseket, mire a bizottság azokat hosszabb vita után, melyben részt vettek, To­k­nay Lajos, Nemé­­nyi, Tomcsányi és Fákh egyhangúlag elfo­gadta. A jelentéseknek a pénzügyi bizottságban és a házban való előterjesztésével N­e­m­é­n­y­i Ambrus előadót bízták meg. A képviselőház pénzügyi bizottsága ma délelőtt Wahrmann Mór elnöklete alatt ülést tartott, mely­ben letárgyalta és elfogadta a honvédemi miniszté­rium költségvetését. A tudományos és a gyakorlati felsőbb oktatás. Fenyvessy Ferencz legújabb röpirata, mely felső­oktatásunk reformjával foglalkozik, élénk érdeklődés tárgyát képezi. Az eleven tollal írt polemikus mun­kálatból érdemesnek tartjuk közölni az alábbi részt: A kétféle tanítás, melyre szükség van, nem is eszközölhető máskép, mint kétféle különintézetben. És pedig nem­­csak az alsóbbrendű szaktanítás, ha­nem a legmagasabb rendű tudományos képzés érdekében is. És azt állítom, hogy a­meddig e kettéválasztás nem történik, az egyik fel­adat többé-kevésbbé mindig el lesz hanyagolva, csak látszólag fog teljesíttetni, a rövidebbet pedig minden valószínűség szerint a legmagasabb rendű kiképzés fogja húzni, az egyetem színvo­nala menthe­tetlenül lejebb fog szállíttatni azon színvonalnál, a­mely a legmagasabb tudományos czélok szempont­jából kívánatos. Azzal vádoltattam, hogy orvosok képzését óhajtom a­nélkül, hogy azokat fizikára, ana­tómiára, s élettanra akarnám taníttatni. E vádat fönnebb a leghatározottabban visszautasítottam. De igenis én oly határozottan kívánom, hogy gondoskodva legyen felső­oktatási rendszerünkben külön fizikai, anatómiai és élettani előadásokról azok számára, a­kik magukat ezen egyes szakokban külö­nösen ki akarják képezni, külön előadásokról azok számára, a­kik el akarnak végezni egy orvosi kurzust, a­mely még számos más szakból áll, a­miket az ille­tőknek mind el kell végezniük, és a­kik továbbá mind e tárgyakat egy különös szempontból, az emberi test gyógyítása szempontjából tanulják és végre még másféle előadásokról, a leendő középiskolai tanárok számára. Azt akarom, hogy a­ki az egyetemre jön, hogy fizikában vagy fiziológiában a lehető legmagasabb kiképzést nyerjen, az legalább három év­folyama alatt évről-évre mindig más és más előadásokat hallhasson tanárától és tanulmányokat végezhessen vele, melyek­nek összege egy ily kurzus alatt az egész tudomány­­szakot a legbehatóbban átöleli. Azt kívánom, hogy a legmagasabb tudományos intézetben a fizika ta­nára ne adjon elő évről-évre summarius előadásokat ily czímmel »Physika, hetenkint 5 vagy 8 óra«, hanem egyik félévben csak az atom-theóriát, az összes legminucziózusabb kísérletek bemutatásával és a kü­lönböző elméletek beható ismertetésével, a második félévben csak a nehézkedéstant, a harmadik félévben csak a rezgéstant, a negyedikben csak a hőtant, és így tovább, míg megint a tárgy elejére kerül. Ép úgy azt kívánom, hogy a legmagasabb tudományos egyetemen a fiziológia tanára oly beható tanulmá­nyokat folytasson hallgatóival, hogy egy egész fél­év szenteltessék például csak az idegizom élet­tani vizsgálatok készülékeinek és használatuknak be­mutatásának, vagy az idegek vegytanára vonat­kozó kutatások ismertetésének. És én elég barbár vagyok bevallani, hogy én nem követelem, hogy a leendő orvosok ily alaposan tanulják az atom­elméle­tet, a nehézkedéstant stb., a nevezett vizsgálati ké­szülékeket, vagy az idegek vegytanára vonatkozó hipotheziseket, hanem mindezekből csak a főbb ered­ményeket. Mert ha e leendő orvosok folytonos éber­ségben akarják tartani fejekben csak a mathematikai ismereteket is, melyek ama tanulmányokhoz szük­ségesek, lehetetlen, hogy ugyanazon időben befogad­hassák a pathologiát és a therápiát. A különbség a leendő tudósok és a leendő gyakorlati szakemberek közt nemcsak az, hogy azok számára részletesebben kell tanítani a szakot, hanem még inkább abban, hogy azoknak főleg azt kell bemutatni, hogyan készül, fejlődik és gyarapodik a tudomány és mely irányokban gyara­pítható tovább, míg ezeknek főleg a ma kész eredmények nyújtandók, annak tanításával, hogyan alkalmaz­­hatók azok. De azt hiszem, hogy mindezek szerint köztem és elleneseim közt nem az a különbség, hogy én igen alacsonynak tervezem az orvosnövendékek ki­képzését, hanem, hogy nekem oly magas legfelsőbb tudomány tanítási és egyetemi ideáljaim vannak, a­melyekhez az ő terveik egyáltalán nem érnek fel. És a hasonlót kívánom minden más tárgy­nál. Filosofiát kell előadni a joghallgatók szá­mára is, valamint a leendő középiskolai tanárok számára is. De végre külön azok számára is, kik a filosofiát spec­iális tudományukká te­szik. Már most kérdem, a filosofiai előadó­­adások, melyek a mai vegyes egyetemeken előadat­nak, e három osztály közül, melyiknek szükségeit elégítik ki ? Váljon tudják-e névtelen bírálóim, hogy a­ki ma a budapesti vagy a kolozsvári egyetemre jön, hogy attól egy pár éven segélyt nyerjen a fi­­losófiában vagy pláne épen a psichológiában való beható kiképzésére, az egyenesen nevetséges dol­got cselekszik. Az ország legmagasabb tudo­mányos iskolájában, véleményem szerint, a fi­­losófia tanárának legalább is­­mert nem akarok valami teljes tanterv-félét adni oly szakban, a­melyről tudok legfölebb valamit, de a­melyet épenséggel nem tudok), az lenne a feladata, hogy minden 3—4 év alatt magyarázólag és kizálólag átmenjen hallgatóival azon néhány lángész főmunkáin, a­kik a filozófiában korszakot alkottak; a psichológiából egy-egy fél­évet kellene betöltenie csupán a tér képzeté­ről (Raumvorstellung) való tanoknak vagy a hang psichológiájának tárgyalásával, az összes nézetek és az elmélet fejlődésének ismertetésével; behatóan elő kellene adni a pszicho-fizikát, a­melynek laboratóriumai, tudomásom szerint, nem egy je­les magyar ifjút vonzanak Lipcsébe és más külföldi egyetemekre és részletesen a fiziológiai pszichológiát. Én nem akarom tagadni, hogy e szakokban talán ki lehet magát képezni tanári segély nélkül is, de kon­statálni kívánom, hogy a mai vegyes egyetemen a leendő filozófus erre kényszerítve van. És ha a magasabb tanítás és kiképzésnek, az igazi egyetemi tanításnak a filozófiában ilyennek kell lenni, várjon a joghallgatót és a klasszia-filológia leendő gimná­ziumi tanárát e legfelsőbb kiképzésben kell része­sítenünk, ezen előadások hallgatására kell kénysze­­rítenünk ? Én azt kívánom, hogy a jogtörténetből a leg­felsőbb képzés a források tanulmányozása, az egy­házjogból a corpus juris canonici olvasása, a magyar magánjogból egyebek mellett a kúriai döntvények elemzése és jogesetek megoldása alapján történjék stb. Nekem az egyetemről az a fogalmam, hogy ott a nemzetgazdaságtanból az érték elméletei vagy a szoc­iális kérdés, vagy a külkereskedelem kérdése egy-egy féléven keresztül taníttassék a kérdések egész történetének részletes kritikai ismertetésé­vel , a pénzügytan során pedig az összes európai államok pénzügyi intézményei összehasonlíttassanak. Már most én nemcsak megengedem, de a leghatáro­zottabban állítom, hogy a szolgabírótól, a rendőrka­pitánytól és a bírótól az összes jog- és államtudomá­­nyoknak bizonyos mértékben való tudását kell köve­telnünk , de váljon attól, a­kinek kiváló képessége és hajlama van arra, hogy a gyakorlati élet­ben mint szolgabiró, vagy mint rendőrkapitány, vagy mint bíró működjék, azt követeljük-e, hogy az a ka­­pitulárokat vagy a nagyváradi regestrumot, vagy a corpus juris canonici-t olvassa, vagy az érték elmé­letével töltse idejét, vagy a különböző országoknak polgári törvénykönyveit, kereskedelmi és váltótör­vényhozását úgy összehasonlítsa, mint azt minden egyetemen legfőbb fokon bizonyos számú hallgató számára nyújtani kell? Minden szakból így kétféle kiképzés lehető: egy a gyakorlati hivatások számára, mely az azok számára szervezett kurzusban a maga kellő helyét elfoglalja és egy legmagasabb. És azok, kik ez utóbbit az előbbi czélra törekvők mindnyája­­számára kötelezővé akarják tenni, azok vagy leszorítják azt egy teljesen alacsony színvonalra (a­mi ma az eset, lásd kivált a jogi doktorátust, mely nevének már meg nem felel) vagy egy lehetetlenséget kívánnak. Ha már most ez így van, akkor azoknak, kik a kétféle intézetnek szétválasztását ellenzik, már csak egyféle menedékek van ez érvek súlya alól és ez, —­ követelni, hogy a vegyes egyetem tanárai kétféle előadásokat tartsanak legmagasabb, színvonalú, részletes, a tudományt fejlődésében fel­tüntető, monografikus előadásokat egyfelől és egysze­rűbb kompendiózusokat másfelől, a­milyenek ma csak­nem kizárólag, legfölebb a bölcsészeti kar néhány tárgyainak kivételével, betöltik a tanrendet. Azonban e kettős feladatra egy ember munkaereje elégtelen, kivált ha még hozzá vesz­­szük — a­mi a mai rendszer fentartása mel­lett semmikép sem lesz elengedhető — az utóbbi feladattal járó vizsgálatokat és colloquiumokat. Hogy pedig a kétféle feladat közül a magasabb fog nagyobb kárt vallani, azt a jelen állapot bizo­nyítja. Ennek oka először, hogy a másiknak teljesí­tése sokkal fáradságosabb, és másodszor, hogy az arra szoruló hallgatók száma elenyészőleg csekély a többiekéhez képest. Azokat tehát, a­kik nem akarják felszaba­dítani a tudományos egyetemet bizonyos hi­vatásokra képező kurzusok tartásától és a­kik, habár ellenkezőt hirdetnek és kívánnak, a legmagasabb tu­dományos intézetet levonják a legalacsonyabb színvo­nalra, azokat igenis én vádolom a nem­zeti intelligenc­ia lejebb szállításá­val. Egy oly tudományos egyetem, melyet én óhaj­tok, sokkal felemelőbb hatással lenne a szakiskolákra, melyet javasoltam, és az egész nemzetre, mint azok a mixtum compositum egyetemek, melyek ma fennálla­­nak. Ismételve és ismételve emlékeze­tébe kell hoznom az olvasónak, hogy ez az egyetem fennállana a szakiskolákat végzett hallgatóra nézve is, és így mindaz, a­kiben tudományos hajlam és képesség van, bizonyos hivatásra való kiképzés után is törekedhetnék a leg­magasabb tudományos fokra bizonyos szakban. — nov. 2. A király Mayerlingban. Mint Bécsből távirják,a király ő Felsége ma reggel 6 órakor Hetzendorf állo­másról különvonaton B­a­d­e­n­b­e utazott s onnan kocsin Mayerlingba ment. A király csekély szá­mú kíséretével részt vett a mayerlingi kolostorban Rudolf trónörökös lelki üdvéért tartott g­y­á­s­z­m­i­­s­é­n, melyet Mayer, a Burg plébánosa czelebrált. Délben a király visszatért Bécsbe.­­ A gyászmisén S­t­e­f­á­n­i­a trónörökösné is részt akart venni, de a király határozott kívánságára e szándé­káról lemondott. Az a hir, mely szerint a ki­rály Miramareba megy, nélkülözi az alapot. Hétfőn délelőtt a király általános kihallgatást ad s ugyanaz­nap este, legkésőbb kedden, Gödöllőre utazik. Stefánia trónörökös­é, mint pozsonyi tudósítónk távirja, hír szerint hosszabb időre szándékozik Po­zsonyban megtelepedni. Portugália fiatal királynéja reményteljes álla­potban van s a királyi családban az örvendetes ese­mény beálltát e napokban várják. A születendő gyer­meknek­­keresztszülei Aosta herczeg és neje lesznek, kik Liszabonnban tartózkodásukat éppen e miatt hosszabbították meg. Érdekes a dologban az, hogy ekként I. Napóleon egyik leszármazója lesz Lajos­ Fü­löp leszármazójának keresztanyja. A monakói fejedelem esküvője, I. Albert, Mo­­nakó új fejedelme, e hét közepén tartotta esküvőjét Párisban Heine Alice-szal, Richelieu herczeg özvegyé­­vel.Az esketési szertartásba monakói követség párisi pa­lotájában ment végbe, természetesen polgári után. Monakóban kellett volna ugyan az esküvőt megtar­tani, de a fejedelmi udvar gyásza ezt megakadályoz­ta. Az egyházi szertartás a polgári esküvőt követő napon ment végbe a párisi pápai nuncziaturában fé­nyes közönség jelenlétében. Az Emke brassó megyei fiókjának minapi köz­gyűléséről több lapban tendencziózus tudósítások je­lentek meg. Ezekkel szemben tudósítónk beküldi az ülésről felvett jegyzőkönyv hű másolatát, melyet itt közlünk: Jegyzőkönyv, felvétetett az »Erdélyrészi Ma­gyar Közművelődési Egyesület« brassómegyei fiókjának Brassóban 1889. október 27-én tartott közgyűlésén. Jelen voltak: 114 egyleti tag. (Neveik következnek.) 1. Elnök Koós Ferencz a gyűlést meg­nyitván, felhívja jegyzőt, hogy a múlt év közgyűlési jegyzőkönyvét olvassa fel. 2. Jegyző Szterényi József felolvassa a múlt év közgyűlési jegyzőkönyvét, melyet a közgyűlés hitelesít. 3. Felolvastatott a közp. direktó­rium átirata, melyet a közgyűlés éljenzéssel tudomásul vett, és jegyzőkönyvbe iktatni határoz. 4. Szterényi József felolvassa a választmány múlt évi tevékenysé­géről jelentését, mire Moor Gyula főesperes kiemel­vén és indokolván azt, hogy a brassói magyarság Szterényi József jegyzővel szemben eddigi magatartása után bizalommal nem viseltethetik, indítványozza, hogy jelentése tudomásul ne vétessék és Szterényinek bizalmatlanság szavaz­tassák. Nagy Gyula erdőfelügyelő, Moor indítvá­nyával szemben, indítványozza a jegyzői jelentés tu­domásul vételét. Szterényi József Moor Gyula érvei­vel szemben védekezését előadván, dr. Weisz Ignácz 3 tag nevében indítványozza a vita berekesztését, és hogy Moor indítványa fölött titkos szavazás ejtessék meg. Erre az előadó első­sorban Nagy Gyula indítványát bocsátja szavazás alá, felszólítván a ta­gokat, hogy a­kik Nagy Gyula indítványát pár­tolják, kezöket emeljék fel, erre 14 tag kézfeleme­léssel Nagy Gyula indítványához járulván, mivel e szerint a többség Moor Gyula indítványát elfo­gadottnak tekinti, Koós Ferencz elnök és Szte­rényi József jegyző állásukról lemondot­tak és eltávoztak. 5. Ekkor dr. Weisz Ig­nácz indítványozza, hogy miután elnök és jegyzők lemondottak és alelnök megválasztva nincs, az­ ü­gyrend értelmében a választmány legidősebb tagja , Nagy István kérendő fel az elnöki szék elfoglalására. A közgyűlés az elnök és jegyző lemondását tudomásul véve, korelnökül az ügyrend értelmében a választ­mány legidősebb tagját, Nagy István bankigazgatót választja meg közfelkiáltással, mire Nagy István ál­talános örömnyilatkozatok közepette, elfoglalja az elnöki széket. 6. Körjegyzőül közfelkiáltással Hajdu J. Hugo főgim.­tanár választatik meg. 7. Konstatálta­tok, hogy miután még 74 tag, fiókegyleti tag van jelen (következnek a nevek) s így a közgyűlés határozatké­pes, elnök kijelenti, hogy 8, minthogy az imént meg­ürült elnöki és Il­od jegyzői állás ma be nem tölt­hető, áttér a közgyűlés a kitűzött tárgysorozat folyta­tására, mely szerint az alelnöki I-f. jegyzői és ellenőri állás töltendő be ez alkalommal, a­mit a korelnök ki is tű­z. Erre a közgyűlés és dr. Weisz Ignácz indítványára a) alelnökké dr. Vajna Gábor h. ügyvéd urat, b) f. jegyzővé Killyéni Endre áll. polg. leányisk. ta­nítót, b) ellenőrré Ágoston Lajos főgimna­tanárt vá­lasztja meg, még­pedig mindhármat lelkesült közfel­kiáltással, a­mely választást a korelnök enuncziálja.

Next