Pesti Napló, 1894. szeptember (45. évfolyam, 241-270. szám)

1894-09-01 / 241. szám

241. szám. 41 Budapest, szombat PESTI IVAJPEÓ._________ 1894. szeptember 1. BELFÖLD. Tisza Kálmán beszámolója. Szeptember másodi­kén mondja el Tisza Kálmán, Nagyvárad képviselője be­számolóját, amelyre nemcsak Biharvármegye, hanem a szomszéd vármegyék is nagyban készülnek. A Tisza-család nagyváradi barátainak körében, mint levelezőnk írja, azt hiszik, hogy Tisza Kálmán beszédének legfontosabb és az egész országra nézve felette jelentőséges része az a nyi­latkozat lesz, amelyet a volt miniszterelnök a közigazgatási reformról mond. Az egyházpolitikai reformok ügyét és a liberális eszméknek győzelmét az irányadó pártvezérek ma már annyira bevégzett dolognak tekintik, hogy e tárgy­ban új, érdemben fontos enunciációkat nem várnak. Annál kevésbbé, minthogy Tisza Kálmánnak mindig az volt a meggyőződése, hogy Magyarországon a pártok lehetőleg mentek, szabadok és függetlenek legyenek a valláskülönbség befolyásától. Miután Tisza Kálmán a közigazgatási reform abszolút szükségességét elkerülhe­tetlennek mondotta maga is, enunciációi bizonyosan nagy befolyással lesznek az összes pártokra. De arra nézve is újabb bizonyítékot fog szolgáltatni beszámolója, hogy a szabadelvű párt belső egyetértése és megbízható, közös elveken nyugvó összetartó­ ereje további nagy haladást tett Wekerle miniszterelnök alatt is. Ebben van a legmegbíz­hatóbb kezessége annak, hogy az állami közigazgatási reform biztosan sikerül, amit a magyar állam egysége és a nemzeti konszolidálódás okvetetlenül megkövetel. Tisza Kálmán fogadtatására élénken készül a vá­ros választó közönsége. A pályaudvar, a Fő­ utca és a Szent László-tér díszítéséhez szombaton hozzáfognak. Bi­­har megye előkelősége nagy számmal fog résztvenni a fogadtatáson. A fővárosból táviratilag jelezték megjelené­süket Perczel Dezső, Gajári Ödön, Nyári Béla, Molnár Béla, Krajcsik Ferenc, Beöthy Algernon, akik mindannyian a rendező bizottság vendégei. A beszámoló vasárnap dél­előtt 11 órakor lesz a Sas fogadó nagy­termében. Délután egy órakor bankett lesz a Rózsabokorban Olasz felolvasás az oláh kérdésről. Nápoly­ban, mint levelezőnk táviratozza, Óváry Lipót tegnap tartotta meg felolvasását a politika és a sajó kép­viselői jelenlétében a magyarországi oláh kérdésről. Az érdekes felolvasást, amelyet mi már a Felolvasó kéz­irata nyomán néhány nappal ezelőtt kimerítően ismer­tettünk, az előkelő és nagyszámú közönség lelkes ovációkkal fogadta. Az olasz sajtó is nagy elismerés­sel nyilatkozik az értekezésről, amely nemcsak tanul­ságos, hanem sok részben meglepő, egészen új ada­tokkal világítja meg a mostanában annyira megvitatott oláhkérdést. Óváry ma olvassa fel ugyanezt a tanul­mányát Rómában. A demográfiai kongresszus. — A Pesti Napló tudósítójától. — Budapest, augusztus 31. A nyolcadik nemzetközi közegészségügyi és demográfiai kongresszus holnap kezdődik Budapesten. A Nemzeti Múzeum oszlopcsarnokos épülete előtt, a tágas parkban, villamos ívlámpák izzó fényében, terí­tett asztalok mellett, holnap este ismerkedő este lesz, amelyen a világ minden vidékéről idejött tudósok kollegiális kézszorítással üdvözlik majd egymást, mi­előtt hozzáfognak a szakfelolvasások komoly mun­kájához. A kongresszusra igazán hatalmas arányokban folytak az előkészületek. A főváros, amely a kon­gresszus rendezését és szervezését magára vállalta, e feladatának kötelességtudással és áldozatkészséggel felelt meg. A Műegyetem palotája, ahol a kongresz­­szusi iroda és a kongresszusi kiállítás van, már mint látványosság is grandiózus. Amikor végigjárunk a folyosókon, a termeken, a főtitkári hivatalból a nagy­szerűen berendezett postaterembe, a sajtóirodából az elegáns társalgóba, a világváros sejtelme fog el s úgy érezzük, hogy a nagyszabású millenniumi kiállí­tásnak egy kis, szerény, de mégis jelentős főpróbája az, ami itt történik. A kongresszust vasárnap délelőtt a király képvise­letében Károly Lajos főherceg fogja megnyitni a Vigadó nagytermében. Estére a budai Várpalotában udvari fogadó este lesz. Károly Lajos főherceg szeptember 2-án, vasár­napon reggel nyolc óra 30 perckor külön vonaton érkezik Bécsből Budapestre. Kíséretében lesz gróf Pejacsevich fő­­udvarmester és egy szolgálatot tevő kamarás. A főherceg nem a király lakosztályait fogja elfog­lalni, hanem a vendégek számára fentartott első emeleti termeket. A nyáron keresztül szabadságon volt udvari hivatalnokok is már visszatértek a királyi palotába, ah­ol néhány nap óta nagyban készülődnek arra, hogy az udvari fogadtatás mennél fényesebb legyen. Minthogy azonban a budai várlak termei kicsinyek a kongresszus összes tag­jainak befogadására, csak ezerkétszáz meghívót bocsátanak ki az udvari estére. A nagy fehér teremhez épített tolda­lék még nem készült el teljesen s igy nem is használható. Löberstein kormánytanácsos és segéde, Kállay, valamint az udvari ellenőri hivatal sok tagja már több nap óta Budapesten van, hogy a szükséges intézkedéseket meg­tegyék. Az udvari estén a kongresszus több tagját be fogják mutatni Károly Lajos főhercegnek. * Tegnap este már Budapestre érkezett hat udvari szakács, az éjjel pedig megérkeznek az udvari kocsik és a lovak.* Nagy előkészületeket csinálnak Wekerle Sándor mi­niszterelnök palotájában is a fogadó estére, amelyre nyolc­­száz vendég lesz hivatalos. De minthogy a miniszterelnöki palota is szűk a kongresszus összes tagjainak a befoga­dására, Wekerle Sándor miniszterelnök, aki holnap délután érkezik dánosi birtokáról a fővárosba, csak a külföldi kongresszusi tagokat hívhatja meg. A kormány azonkívül a kül­földi kormányok és ható­ságok hivatalos képviselői tiszteletére is ebédet fog adni. * A Műegyetem folyosóin és termeiben rendkívül élénk az élet A külföldi kiállítók már megérkeztek és maguk rendezik el az egyes tárgyakat. A kongresszus külföldi tagjai is élénken sürögnek-forognak mindenfelé , majd a főtitkári hivatalban tudakozódnak egyről-másról, majd a postateremben átveszik a számokra érkezett leveleket és iratokat, vagy pedig a társalgóban csevegnek és pihennek, a kongresszusra a tudományos világ sok kitűnősége érke­zett el Budapestre. A párisi Pasteur-intézetnek is majdnem minden tagja jelen lesz a kongresszuson, amelyen a világ minden civilizált országa hivatalosan is képviselve lesz, így az exotikus országok közül Argentinia, Jóre­ménység foka, Ceylon, Chile, Japán, Brazília és Venezuela küldtek el képviselőket. Külön hatósági képviseleteket küldöttek: Alexandria, Altona, Amsterdam, Athén, Avignon, Berlin, Boroszló, Brigthon, Brünn, Brüsszel, Birma, Cernovitz, Colberg, Croydon, Drezda, Dünkirchen, Edinburgh, Majna m. Frank­furt, Freiburg, Freidek, Gleiwitz, Grác, üamburg, Havre, Howrah (India), Karlsbad, Kopenhága, Krakó, Laibach, Lausanne, London, Lyon, Monferato, Magdeburg, Me­ xico, Michigan, Nápoly, Norwich, Offenbach, Oppeln, Pária, Prága, Rangoon, Heims, Regensburg, Salzburg, Varsó, Bécs. ' Küldöttségeket küldött továbbá az aberdeeni, angersi, athéni, baltimorei, birminghami, bordeauxi, boroszlói, britini, cagliarii, konstantinápolyi, newyorki, dublini, dunhami, ferrarai, freiburgi, giesseni, hallei, hannoveri, dorpati, kazani, kopenhágai, liégei, lillei, londoni, marburgi, mar­­seillei, michigani, moszkvai, müncheni, münszteri, oxfordi, párisi, prágai, pennszilvániai, római, Sheffield­, stokholmi, tomszki, toulousei, turini, tübingai, utrech­ti, bécsi egyete­mek, főiskolák, akadémiák vagy orvosi intézetek. A hazai egyesületeken kívül képviselve lesz a világ minden államából számos tudományos egyesület és társulat. A kongresszusi tagok számára a Műegyetem palotá­jában külön postatermet rendeztek be, ahol minden egyes tag számára külön névre szóló nagy borítékban őrzik a számára érkezett leveleket, meghívókat, újságokat. A kongresszus tagjainak kényelmére szolgál továbbá a nagy fénynyel berendezett társalgó terem, továbbá az olvasó­szoba, amely kül-és belföldi könyvekkel és újságokkal bő­ven el van látva, és végül a buffet. A kongresszus közegészségügyi részének szakosztályai leginkább a Műegyetemben és a vele szomszédos épületek­ben fognak ülésezni. Ugyanitt van elhelyezve a kongresszus kiállítása is. A földszinten van a balneológiai kiállítás, amelyben hazai fürdőink és ásványforrásaink mutatják be érdekes kollekcióban termékeiket, az emeleten pedig vannak a higiéniai és a demográfiai kiállítási termek. * Schlauch Lőrinc bíboros, a kongresszus alelnöke, mint nagyváradi tudósítónk telegr­afálja, holnap reg­gel Budapestre utazik. Lomb­oso tanár, a híres olasz tudós azonban, mint értesülünk, nem jön el a kongresszusra. Vol­­tagioban betegen fekszik s igy nem is fogja meg­tartani érdeklődéssel várt felolvasását A bűnösről. Duka Tivadar hires hazánkfia is Londonból Budapestre érkezett, hogy a kongresszuson részt­­vegyen. Az első két nap programmja: Szeptember 1-én (szombaton). Esti 8 órakor ismer­kedő estély a Nemzeti Múzeum csarnokában és kertjében. (Belépő­jegyül a tagsági jegy szolgál.) Szeptember 2-án (vasárnap). Délelőtt 11 órakor a kongresszus ünnepies megnyitása Károly Lajos főherceg , császári és királyi fensége által a fővárosi Vigadóban. (A belépő jegyeket és az ülés jegyeit a tagok a posta­zsákban találják.) Az ülés végeztével a kiállítás megnyitása a királyi József-műegyetemen. (Tagsági jegy.) Délután 3 ómkor Semmelweiss-ülés a Magyar Tudo­mányos Akadémia dísztermében, dr. Kézmárszky T. egye­temi tanár, mint a Semmelweiss-bizottság elnökének elnök­lete alatt. Tárgy: ü­ueppe Nándor egyetemi tanár (Prága) emlékbeszéde Semmelweiss Ignác fölött. (Tagsági jegy.) Ülés végeztével a tagok egy része a kerepesi-uti teme­tőbe megy, ahol Kézmárszky tanár leleplezi és átadja a Semmelweissnak közadakozásból emelt sírkövet; dr. Duka Tivadar (London) pedig beszéd kíséretében a sirkőre le­teszi a nemzetközi koszorút (Kocsira külön előjegyzés a főtitkárságnál.) Délután 5*/­ ómkor a budapesti önkéntes mentő­­egyesület (V. Markó­ utca 22.) látogatása. (Tagsági jegy.) Este a budai váriakban udvari fogadó estély. (Kü­lön meghívók.) Megyék és városok.­ ­ (A Csanádi püspök otthon.) Temesvári leve­lezőnk táviratozza: Dessewffy Sándor püspököt, aki láb­törése óta, amely Torontólban érte bérmálás közben, most jelent meg először székhelyén,­­ rendkívül szívesen fo­gadták. Az állomáson megjelent a Csanádi káptalan Németh József felszentelt püspök vezetése alatt, továbbá Molnár Viktor főispán, Telbisz polgármester, Sebesztha tanfel­ügyelő, több városi képviselő és nagy közönség. A nota­­bilitások megjelenése tanúsította, hogy az egyházpolitikai mozgalmak idején netalán felmerült feszültségek immár teljesen elenyésztek. A püspököt, aki botjára támaszkodva, lassan lépegetett a perronra, a fogadtatás láthatólag meg­­hatotta. Miután kezet szorított a jelenlevőkkel, Németh püspök intézett hozzá üdvözlő beszédet, amelyre Dessewffy rendkívül melegen válaszolt, megköszönve a fogadtatást és nyomatékosan hangsúlyozva, hogy mindenkor első lesz a város kulturális intézményeinek előmozdításában. A közön­ség lelkes éljenzése közt hintájába szállott és palotájába hajtatott, ahol Dulánszky Nándor, a keresztü­lutazó pécsi püspök látogatását fogadta.­­ (Lelkészválasztás Kisvárdán.) Mint levele­zőnk írja, a napokban választották meg a kisvárdai új evangélikus lelkészt. Két jelölt volt, Osvnáth Pál b­assi és Vitéz Ignác kemencsei lelkész. Erős küzdelem után Osváth Pál győzött. KÜLFÖLD. A szerb határrendezés. A Politische Cor­­respondene értesülése szerint a napokban megkez­dődtek a Drina-határ tekintetében Ausztria-Magyar­­ország és Szerbia közt függőben levő határrendezés dolgában a tárgyalások. Kállay Béni közös pénzügy­­miniszter részletes memorandumot nyújtott át e tárgy­ban Simics, bécsi szerb követnek, aki azt külügyi kormányának küldte le Belgrádba, hogy az megadhassa utasításait a bécsi követségnek. Crispi titokzatos utazása. A Berliner Taghlaff legutóbbi számában római tudósítójának egy táviratát közli, amely Crispinek egy állítólag titokzatos utazásáról szól. A távirat, amelynek különben a tudósító sem ad komoly hitelt, így hangzik: Crispi miniszterelnök augusztus 29-ikén éjjel hirte­len Toriéba utazott a királyhoz. Hivatalos részről azt erősítgetik, hogy a miniszterelnöknek erősen titkolt útja csupán adminisztratív természetű kérdések elintézésével áll kapcsolatijan. Az úgynevezett jól informált források azon­ban úgy tudják, hogy Crispi nagyon pontos internacionális megállapodásokról referált Túriéban a királynak , titokza­tos arccal hozzáteszik, hogy ezek a megállapodások Afri­kára vonatkoznak. A felelősséget ennek a hírnek a hite­lességéért a jól értesült körökre kell hárítanom. Erős kép­zelőtehetséggel megáldott források egy Crispi­vel való ta­nácskozásról fantáziálnak. PESTI NAPLÓ. Tisztelettel kérjük vidéki előfizetőinket, hogy lejáró előfizetésüket mielőbb megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szétküldése fönnakadást szenvedjen. Egyúttal figyelmeztetjük tisztelt vidéki előfizetőinket, hogy úgy az előfizetés megújításánál, valamint minden reklamációhoz, lakóhelyváltozás bejelentéséhez és a lap szétküldésére vonatkozó egyéb felszólalásokhoz egy-egy címszalagot mellékelni szíveskedjenek. A Pesti Napló reggeli kiadásának, mely az előző napon beérkezett összes híreket magában foglalja, tehát a teljes Pesti Napló­nak előfizetési ára Budapesten és a vidéken, korán és pontosan házhoz juttatva, az esti lap küldése nélkül: Egész évre ........ 14 frt —­kr. Fél évre................................ 7 „ — „ Negyed évre...................... 3 „ 50 „ Egy hónapra..................... 1 „ 20 „ Esti és reggeli lap együtt, egyszerre küldve a vidékre: Egész évre........................ 18 frt — kr. Fél évre ............................ 9­ — _ Negyed évre ....... 4 50 Egy hónapra..................... 1 „ 60 Naponkint kétszer, reggeli és esti kiadás külön külön házhoz vagy postán küldve: Budapesten: Egész évre . 18 frt — kr. Fél évre . . 9 „ — „ Negyedévre 4 „ 50 „ Egy hónapra 1 „ 60 „ Vidéken: Egész évre . 20 frt — ki Fél évre . . Negyedévre. Egy hónapra 1 B 70 10 „ - „ 5 „ - „ A Pesti Napló esti lapjára külön is elfoga­dunk előfizetéseket, úgy, hogy ha valaki más újságot járat és megszokott újságától megválni nem akar, előfizethet a Pesti Napló esti lap­­jára, vidéken negyedévenként 2 frt 30 krral, Budapesten 2 forinttal. A Pesti Napló kiadóhivatala. (Ferenciek­ tere, Bazár-épület.)

Next