Pesti Napló, 1895. február (46. évfolyam, 32-58. szám)

1895-02-13 / 43. szám

43. szám. Budapest, szerda PESTI NAPLÓ, 1895. február 13. IS­ziniházak és mulatságok. n­emzeti színház. Évi térlét 88. sz. Havi bérlet 10. sz. Aegeus Diodor fia Xantus, tudós Cast­us Lamius Alkias Budapest, szerda, 1895. évi febr. hó 13-án. AESOPUS. Vígjáték 5. felvonásban Rákosi Jenőtől. Sze­mélyek: Aesopus Egressy Horvath Ab­onyi Szigeti I. Gyenes Z­laki Nycla, felesége Erota, leánya Trundusia Sardanapale Kométa Mihályfi Lendvayná Török I. Rákosi Sz. Vizváriné Keceli 1. in­tezdete 7 órakor.­­ Holnap, csütörtök, 1895. febr. hó 14-én. Szigetvár, vértanuk. MAGYAR KIR. OPERA­HÁZ. A színház zárva van. Holnap, csütörtök, 1895. febr. hó 14-én. A nürnbergi mes­terdalnokok. NÉPSZÍNHÁZ. Budapest, szerda, 1895. évi február hó 13-án. A BÁNYAMESTER. Operette 8 felvonásban. írták West és Held. Fordította Márkur­y József. Zenéjét szerzette Zeller Károly. Személyek: Dusel Martin Roderick Fichtenau Zwack EH­rida Tschida Mihályi F. Hegyi A. Német­h­ M. Csatay Fenyék­ Kezdete Újvári víd N­elly Stróbl Babett 7 órakor. Vidtor Komáromi Nánásy Izsóné. Holnap, csütörtökön, 1895. febr. hó 14-én. Virágcsata. TÁR-SZÍNHÁZ. A színház zárva van. 55Telefon Hírmondó d­íjas­ hangversenye. 7260 terepe,i­tt 22. Előfizető: negyedévre­ írt 60 kr. Ma, szerda, február 13-án: Prinser S­­idomia, énektanárnő, Bogdán Erzsike, Kiss Mihály, a népszínház tagja, Fehér Antal és a népszínház női kara. Kezdete este fél 9 órakor._______________ Blab­lissemen­t SOMOSSY mulató. Nagy mező­ utca 17. szám. — Iroda: Mozsár-utca 5. sz. 4II. számú telefon. Igazgató tulajdonos: Somossy . Ma nagy előadás. „Parisiana“-csoport, „Kankán a törvény előtt.“ Edég csat 3 napig: Jean Mollon az éneklő athleta. Február 18-án újdonságok és T­WISTE -A. “5T a híres Sarah Bernhard-parodista. Szombaton 16-án: NAGY MONSTRE ÁLARCOS-BÁL kiváló látványos műsorral és humoros csoportokkal Mulattató epizódok a bál kezdetétől reggelig. Páholyok és számozott helyek a Somossy-Mulató pénztárá­nál. Jegyek 2 írtjával kaphatók: Patzik Lujza szivarosboltjában a két oktogon­ dohánytőzsdében. Valódi brünni szövetek] 1805. évi tavaszra és nyárra. írt ?oV.hu:Telj­e: Tér öltönyre íkabát. na­drá­sz és mellény­ fittem, )-is . s°­r -iji Egy Coupon fekete szalon-öltönyre 10 frt, vala­int fel­öltő-szövetek, turista-loden, fék, 13 peruvienne és doskingposz­­tók állami hivatalnokok számára legfino­m­abb kamgarnt stb gyári árakban küld a szilárdnak és szolidnak elismert posztó­gyár­i raktár SIEGEL-K­F Brünn­ben. Minták ingyen és hírmentes. Mintaszerinti költemény jótállás mellett Figyelmeztetés! A tisztelt közönséget kü­l­önösen arra figyelmez­­tetjük, hogy a közvetlenül megrende­t szövetek sokkal olcsób­bak, mint a másodkézből beszerzettek. A Siegrel-ZmRo? cég Brünnben csakis eredeti gyári árakon küldi összes szöve­teit és semmi árfelemelést nem ismu* a vevőkkel szemben és nem alkalmazza az úgynevezett ..szabó ár kedvezmény“-t, mely a szélhámossággal lidáros. £ Egyedüli j#V ^ * *r, gyárhelyiség L­egfinomabb Amsterdam-BÉCS, hollandi nigaeurók ^ Gyári raktár: ‡1 7­00 Kohlmark­t 4. közönség kényelme te-V V _ ^ át. ez. k-----„p__,j _.__ v„ ^ ,• » ^'v-v T­­­­kintetéből ezen Uqueurök az is n mértebb s jobb hirnevű­ ezégek- J* v -» nél is kaphatók a figyelmeztetek » ár 4? mindenkit, miszerint az én hol 7 uu­uuuuiut, imszemid az en noi landi liqueurjeim egyedül csak én Amsterdam­ban készíttetnek, hogy­­ Amsterdamon kívül sem Ausztria- Magyarországon, sem máshol nincse­nek gyáraim. 1226 M. k. államvasutak. 7457/95 C. II. számhoz. HIRDETMÉNY. Magyar adriai vasúti kötelék. (Sajtóidba helyesbítés) Az 1895. évi január hó 1-től érvényes magyar adriai kötelék! díjszabás 1 -ső füzetének 57. oldalán (Reexpeditiós táblázat) Za­­la-Szt.-Iván állomásnál a Zágráb és Logne fuzine­­- ban való reexpeditiót jelző­­ »1« számjegy törlendő és­­ a »Marburg« rovatba í­­randó be. Ugyanezen díj­szabási füzet 72-ik oldalán pedig ugyancsak Zala- Szt.-Ivánnál a zárjel meg­szakításával a »Csák­tornya« és »Marburg« fel­iratú rovatokba »­« a többi rovatokba pedig víz­szintes vonás helyezendő. Budapest, 1895. január 25-én. A magy. kir. ál­lamvasutak és részes va­sutak nevében is. (Után nyomás nem dijaztatik) E­gy bútorozott két ablaku földszinti utcai szoba kiadó csil­lag utcában. Cím a kiadó­­h­ivatalban. 8290 Bál! Bál! és társaság-cipőt temérdek választékban eladok és szétküldök következő árakon : Hölgyek részére • Partie atlasz kivágott, minden színben . . . frt 1.— Atlasz tánccipő, mélyen kivágott, minden színben » 1.70 Szalon lakk tánccipő, fasarokkal.................. » 2.—­­ » bőrsarokkal..................» 2.20 Aranypor-cipő................................................ » 1-70 Megrendelések tulajdon atlasz vagy selyemből még azon nap elkészülnek. 7677 Urak részére: Lakk, mélyen kivágott, selyem szalaggal kötni frt 2.80 Szalon lakk Regatta egészen varrt kötni .... 3.60 Kidbö­r, körül lakboritás, könnyű egészen varrt talppal......................................................... 4.20 Legfinomabb serros, lakk boritás..................» 5.50 Minden további cipőkben, az én több száz képpel ellá­tott árjegyzékemben, melyet ingyen és bérmentve küldök. Deák-tér T Trasági inas (né­pl­met) 24 éves, állást keres. Szives ajánlatot a kiadóhivatalba kér »Be­csületes« jelige alatt. 8370 H­ázve­zetőnői állást keres úri csa­lád 28 éves leánya, falura, pusztára vagy papi házhoz. Gondos és megbíz­ható gazdasszony. Cím a kiadóhivatalban. 3686 790.000 korona nyerhető! 1 drb 3°/0-os osztrák földhitel sorsa. Ígérvénnyel. Húzás február hó 7-én. Főnyeremény 93.000 korona, ára............ 1 darab 8 - esi ár ősi sorsjegy ígérvénnyel h­uzás március hó 1-én. Főnyeremény 400.000 korona, ára.............. 1 drb 1884. osztr. államsorsjegy igérvénynyel. Húzás március hó 1-én. Főnyeremény 300.000 korona, ára........... Mind a 3 drb együttvéve csak 11.75. Teljes utánvéttel semmi sem küldetik el. 2.50 4.50 12.50 t N­ak­inna kiadóhivatalának I­KRPfilKr BANK-ÉS VÁLTÓÜZLETE a 5JITILLI WMI POLITZJEH S., Budapest, Borottya­ utca 12. szám, Jelzálogos kölcsönök az összeg me­­int 21 lkül IS évtől 10 évig terjedő időre kaphatók. Bővebbet Bu dll Hofae Bécs Chiff.e­g V. 2687.‘­0 mm IGÉK­­VÉNYEK Osztrák Földhitel-sorsjegyekre a 2 frt. ■béljsregrg-el eg­yüitt. •sBan Húzás már február 15-én. Kaphatók ig. SCHÖ­M Á­RMOT­­ bankházában Budapest, Erzsébet-körut 46. szám. (Az épülőfélben lévő Royal-nagy­szállodával szemben. 7989 | Agulár Dávid BUGDÍzPELTh. Anker-udvar. A nagyillosás napja már nem ijeszt meg senkit! i ^ a £zajj£(]alfiiazott szerecsen-szappant használjuk. fél nap alatt 100 darab fehérneműt mosh­atunk kifogástalanul tisztá­ra. Ha a szabadalmazott szerecsen­szappant használjuk, a fehérnemű mégegy­­szer annyi ideig tart el, mintha más szap­pant használnánk. A rabit háromszor he­lyett csak egyszer szükséges kimos­­­­unk. Nem kell többé kefével mosnunk, sem az ártalmas fehérítő port­ használnunk. Időt, munkát, fűtőanyagot takarítunk meg. Tö­kéletes ártalmat­lanságáról bizo­nyít­ványt adott dr. Jolles Adolf, cs. és kir. kereskedelmi távszéki szakértő. Kapható minten fűszer­es vegyeskereskétésben. Főraktár: WIEN, Renn­­gassa 6. Főraktár Budapesten: Reiner lipói és Ferenc uraknál. Király­ u. 41. Brooker A n. é. közönség tájélszozá­sa,­­szegzett Egy itteni sérvkötő-cégtől a nagy közönség félre­vezetésére a lapokban állítólag F. Berguerand Fils párisi különlegességi gyáros által közzétett nyilatkoza­tával szemben, hogy F. Bargueraiul Fils gyártvaá­nyai­nap- csakis"gy nevezett cégnél szerezhetők be, kötelességemnek tartom, az igazságnak megfelelően kije­lenteni, hogy F. Berguerana Fils párisi gyáros különlegességeit nekem is állandóan szállít­ja és azok nálam jutányos áron beszerezhetők. Az eredeti számlák (legutóbbi f. é. január hó 29-től keltezve) m. kir. vámnyugták stb. okmányok nálam bárki által megtekinthetők. Tisztelettel 1? o.|ij & r M . tá­r 1 & 19 egyet, gyakorlott kötszerész, Budapest, VII. Erzsébet-körut 50. sz. Kimerítő képes árjegyzékei cégnélküli zárt borítékban diskré­­ten készséggel és díjmentesen küldők. m­mm­mmmmmmmd­mmmmm IX &Jfé-Tarján­i kő­szén bá­n­ya-r­és­z­vény társulat. A t. c. részvényeseket az 1895. évi március 4-én délelőtti 10 órakor irodánkban (V., József-tér 14., I. emelet) tartandó Iliit Iliin Hiri! tiszteletttel meghivatjuk. 1. Az igazgatósági és felügyelő-bizottsági évi jelentés előter­jesztése. 2. Az 1894-ik évi mérleg előterjesztése, határozat e fölött és az 1894-iki évre eső osztalék megállapítása. 8­ Indítvány az igazgatóságnak és felügyelő-bizottságnak adandó felmentvény iránt. 4. Az igazgatósági tagok számának meghatározása és azoknak megválasztása öt évi időtartamra. 5. A felügyelő-bizottságba választandó tagok számának megálla­pítása, ezeknek megválasztása három évi időtartamra. IM mind­en. l-xöixög­ és ~?leg valamint a légcső, gégető és tüdő minden hurutos meg­­betegedése, nehéz légzés, szakmellűség, aszhma, elnyál­­kásodás, szamárhurut, görcsös köhögés, ingerlő érzés a torokban 6s a kezdődő tridogümökór leggyorsabban és legalaposabban meggyógyítható az évek óta legjobttnak bizonyult, orvosi rendelvény után késírült és orvosok által melegen ajánlott, egyedül valódi Szt-György-tea, (egy csomag 100 kr), és a Szt.-Györgyhurut-por, (egy doboz 50 kr) segélyével, melyekhez kimerítő orvosi utasítás mellékelve van. A hatás már néhány nap után jelentke­zik. Kevesebb mint s csomag nem küldetik, l’ostai kül­désnél csomagolás és fuvarlevélre 20 kr. számittatik. Megrendelések közvetlenül Szt.­György gyógyszertár Bécs. V., Wim­mergasse 33, varr.a magyarországi főraktár. Budapest, Király­ u. 12. TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertárába intézendők. 1m 1 "~1 m1 m1 Napirend: Felkéretnek a t. c. részvényesek, hogy részvényeiket bezáró­lag folyó hó 23-iki esti 6 óráig vagy a társula­t központi »ő pénztárá­nál Budapesten (V., Josefeftér 14 ), vagy a K. k. priv. alig. österr. Bőd­e-C­redit-Anstalt-nál Bécsben elismervény mellett letenni és az azokra szóló szavazati jegyeket a társulat központi irodájában Budapesten átvenni szíveskedjenek. A közgyűlésbe való beme­netkor a letétről szóló elismervény felmutatandó. Az alapszályok 19. §-a értelmében 25 részvény egy szavazatra jogosít. Minden részvényes csak 10 saját és 10 meghatalmazással átvett szavazattal bírhat. Budapesten, 1895. évi február hó 8-án. Az igazgatóság. 1992 (Utánnyomat nem dijaztatik.) -féle hollandi Cacao M. k. államvasutak igazgatóság. Antwerpen 1894: Gyárosok J. és C. Brooker Amsterdamban (Hollandia). Tábla csokoládé helyet, tejes csokoládé főzésénél a legnagyobb takarékossági szempontból csakis Brooker-féle Gacaót használjunk. FéraMáj* €«­. A. IMLl« J®éc% Koh­lmarkt A. Kapható továbbá gyógyszertárakban, drogueriákban, valamint minden jobb fűszer- és csemege üzletben. 1­­ 6985 9747/A. IV. szám. A m. kir. államvasutak igaz­gatóságának értesítése szerint, a kassa-tornai k. é. v. pocskai lud­abányai szárnyvonalán fekvő „Lud­abánya“ rakodó hely, i. é. február hó 5-én a gyors és teher darabáru forgalomra is megnyittatik. Budapest 1895. január hóban. Az igazgatóság. (Utánnyomás nem dí­jaztatik.)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék