Pesti Napló, 1895. szeptember (46. évfolyam, 239-268. szám)

1895-09-22 / 260. szám

18 Budapest, vasárnap PESTI NAPLÓ. 1895. szeptember 22. 260. szám. e játszmával vivta ki az o csoportjában az elsőséget Owew-nel egy régi jeles angol sakkjátszóval szemben. Azután megmérkőzött a többi három csoport győz­teseivel és kivívta az első dijat. A másik játszmát Harry N. Pillsbury a 22 éves bostoni champion a mesterverseny első győztese játszotta Gunsberg Izi­dorral a Londonban lakó kiváló magyar mesterrel. I. sz. feladvány. Ehrenstein Mórtól Budapesten, A „Budapesti Sakk-Szemle1- versenyén első dijat nyert. Sötét Világos. Világos indul s a 3-ik lépésre mattot ad. 2. sz. feladvány. Schuster Zsigmondtól Budapesten. A „Budapesti Sakk-Szemle“ versenyén első dijat nyert. Sötét. Világos indul s a 2-ik lépésre mattot ad, I. sz. játszma.*) Zukertort megnyitása. Játszották a bastings! amateur versenyen. Világos Sötét Owen J. Maróczy Géza. 1 Hgl —Í3 E kezdő lépést az elhunyt nagy sakkmester Zukertort előszeretettel alkalmazta, miért is ezt a meg­nyitást az ő nevéről nevezték el. 1) ................... g7—g6 Az elmélet H g8—fG-ot vagy d7—d5-öt ajánlja mint legjobb folytatásokat, a Maróczy ur által választott lépés azonban, melylyel ő chablontól akart eltérni, szin­tén teljesen megfelelő. 2) d2—d4 F f8—g7 3) e2—e3 d7—d6 4) F fi—d3 e7—e5 5) c2—c3 Fc8—g4 6) h2—h3 Fg4XÍ3 7) VdlXf3 c7—c6 8) H bl—a3 Hb8-d7 9) H a3—c4 E céltalan támadó lépés helyett jobb volt H a3—c2 és azután. e3—e4. 9)................... V d8—c7 10) d4—dó H d7—c5 11) F d3—c2 Hg8—e7 12) e3-e4 c6Xd5 13) e4Xd5 H c5-d7 14) F c2—b3 b7-b5 15) H c4—e3 Í7—fö 16) V 13 —e2 Ba8-b8 17) elsáucol. í‘5—f4 18) H e3—c2 Sötét igen jól aknázta ki világos 9-lk lé­pésének a gyöngeségét; a huszár most sokkal kedvezőtle­nebb körülmények közt mégis csak c2-re került 18) ............ a7—a5 19) H c2—a3 Vc7-c5 20) c3—c4 b5 —b4 21) H a3—b5 elsáncol 22) K gl— L2 V c5-b6 *) A játszmákban használt jelzések: K *= király, V ■­­vezér (királyné), F —= futár, H =** huszár, X = üti az ellsége» bábot. 23) a2—a3 E lépés folytán, amivel világos a huszárnak akar visszavonulási utat nyitni, a sötét által előkészí­tett huszánnanoeuvre még veszedelmesebbé lesz, azonban itt már alig lehet világos részére előnyös folytatást ta­lálni. 23) ................. H d7—e5 24) F b3—c2 b4 —b3 25) F c2-e4 H e7—Í5 26) g2—g4 í4Xg3 27) f2 Xg3 Hc6Xe4 Mint Maróczy ur maga mondja ő itt a H f6Xg3 folytatást tervezte és csak szórakozottság okozta téve­désből ütötte előbb a futárt. 27) H f5Xg3 sötétet tény­leg azonnal döntő túlsúlyba hozta volna, amint ezt a következő folytatás mutatja: 28) K h2 Xg3 BfSXfl 29) V e2Xfl H c5X«4 sakk 30) K g3—g2 B b8—f8 31) V tetszés szerint B f8—f2 sakk és sötét nyer. 29) Kh2Xg3 B fSXfl 30) F cl—e3 B fi Xal 31) Fe3Xb6 Bb8Xb6 Sötét két bástyáért és egy gyalogért feladta a vezért ami az adott állásban teljesen indokolva van, a védekezés világosra vézve itt igen nehéz feladat. 32) h3—h4 A hadállás tüzetes tanulmányozása után kitűnik, hogy világos itt csak remisre számíthat. A tett gyönge lépés a játékot igen megnehezíti reá nézve. Leg­jobb volt 32) H b5—d4 ! Ha a sötét üti a huszárt, világos 33) V e4—e6 sakkal folytathatja, B b6—b8-ra pedig H d4—e6 következuék remis eredménynyel. 32) ............... F g7—h6! A futár itt igen erőteljesen lép actioba; sötét e ponttól kezdve kitünően vezeti a támadást. 33) K g3—g2 B al—a2 34) Y e4—g4 B a2Xb2 sakk 36) K g2—h3 (Hadállás) F h6—f4! Hadállás világos 35-ik lépése után, Sötét: Maróczy G. 14) ........ 15) F cl—d2 16) K el—e2 17) B hl—cl 18) B cl Xc8 19) B al—cl 20) F d2Xcl 21) F cl—d2 22) F d2—1)4 H b8—d7 B fó—c8 e7 —e6 F g7—f8 B a8Xc8 B c8 xcl F f8-d6 K g8—f8 K f8—e7 F d6Xb4 volt itt a legjobb, amire a játék körül­belül kiegyenlítődik; a tett lépésre világos jelentékeny positiobeli előnyre tesz szert. 23) F b4—c5! a7—a6 24) b2—b4 f7—Í6 25) g2—g4 F d6Xc5 26) b4Xc5 H d7—C8 27) f4—15! g6—g5 28) H d3—b4 Világos a 27-ik lépéstől kezdve remek styl­­ben vezeti a végjátékot. 28) . a6—a5 Sötétnek nincs jobb lépése; K o7—d7-re következik 24) f5Xe6 sakk K d7x e6 30) c5—c6 K e6—d6 31) c6—c7 K d6Xc7 32) H b7Xdő stb. és világosnak nyernie kell. 29) cő—c6! K e7—d6 Hadállás sötét 29-ik lépése után. Sötét: Gunsberg. abedefgh Világos: Owen. 36) V g4—c8 sakk K g8—g7 37) V c8— c7 sakk K g7—b6 38) V c7Xb6 világos megnyerte a bástyát, játszmája azon­ban most veszve van. 38) .............. B b2—d2 E helyett K h6-h5 volt a helyes folytatás, amire világos nem védekezhetett volna többé, 39) V b6—gl-rejött volna: B b2—d2 40) V gl—g4sakkKh5—b6 41) V g4—f3 K h6—g7 42) tetszés szerint h7—h5 és nyer; (42) h4—h5 g6Xh5 stb) 41) V g4—d7-re vagy gl-re sötét b3—b2-vel győz. 39) Hb5Xd6 E hibás lépés nagyon egyszerűvé teszi a dolgot, sötét most két lépésben eldönti a játszmát. 39) V b6—b7! volt az egyetlen menedék, amire sötét a következőkép folytathatta volna: 39) .. . B d2—d3 sakk 40) K h3—g2 e5—e4 ! 41) V b7—e7 B d3—g3 sakk 42) K g2—£2 B g3—f3 sakk stb. remis örökös sakkadással 39) ........... K h6—h5 40) V bG—gl B d2—d3 sakk 41) K h3—g2 B d3—g3 sakk világos feladja. 2. sz. játszma. Elhárított vezércsel. Játszották a bastings! mestervemenyon. Világos: Sötét: Pi119b ury. Gunsberg. 1) d2—(14 d7—d5 2) c2—c4 c7 —C6 Steinitz által ajánlott lépés amelyet ő Zukertort elleni hires matchében többször alkalmazott 3) e2—e3 g7—g6 4) II bl—c3 F f8—g7 5) H gl—f3 H g8—f6 6) F fi—d3 0—0 7) H Í3—e5 d5Xc4 8) F d3Xc4 H f6-d5 9) f2—Í4 F c8—e6 Sötét e lépéssel adott esetre a F g7Xe5 10) d4 x e5 H d5 Xc3 folytatást ter­vezi, főleg azonban a két támadó tisztet akarja ártal­matlanná tenni. 10) V dl—b3 b7 — b5 Okvetlenül szüksé­ges volt nézetünk szerint e lépést megelőzőleg F g7Xe5. Vb3Xb7 erre természetesen nem történhetett volna H e5—b6 miatt 11) F c4xd5 Fe6Xd5 12) Hc3Xd5 Vd8Xd5 13) Vd3Xd5 c6xd5 14) H e6—d3 Világos persze most már nem adja oda huszárt, amit igen előnyösen értékesíthet. Világos: Pillsbury. 30) f5Xe6!H b8Xc6 31) Hb4Xc6K d6Xc6 32) e3—e4!dőxe4 33) <34-d5K c6—d6 34) K e2 - e3b5 —b4 35) K e3Xe4a5—a4 36) K e,4—d4h7—h5 37) g4Xh5a4—a3 38) Kd4—c4f6—f5 39) h5—h6Í5—f4 49) li6—k7 sötét feladja. SZALON. <$> Tudóa asszonyok. Rég, elismert dolog, hogy a nőemancipáció valódi földje Amerika. Dr. Florence Bascom asszonyt magántanárnak nevezték ki egy amerikai egye­temen. ő nagysága azelőtt az ohiói főiskolában tartott elő­adásokat. Még nagyobb tudós a bosztoni miss Gertrud Pear­son, aki ötvenkét férfi elöl vitte el a legjobb vegytani munkával a kitűzött pályadijat A pennsylvániai orvos­egyesületben dr. Garner asszony felolvasást tartott az örökletességről s ez az előadás általában feltűnést keltett mélyreható vizsgálódásaival. Dr. Garner asszony, férjének 1880-ban történt halála óta első orvosa a harrisburgi állami őrültekházának. S amellett ez a derék asszony még arról is híres, hogy nagy tudományos elfoglaltsága ellenére a osaládi életben is a leghívebben teljesíti kötelességét Nem­csak orvos, hanem gondos anya is, aki a legkifogástalanabb módon gondozza gyermekeit. ^ A kalitka. Általánosan el van terjedve az a rossz szokás, hogy a kalitkákat az ablakok közé, vagy az ablakok mellé a falra függesztik, mert csak nagyon keve­sen tudják, mennyire árt a madaraknak a léghuzam. A madárka egyszer csak megbetegszik, nem tér többé magá­hoz és néhány nap múlva meghal, elpusztul. A legtöbb esetben a léghazamtól. Azért okvetetlenül az ablaktól tá­volabbra kell a kalitkákat felfúggeszteni. DIVAT. zj. A legújabb angol divat. Senki sem mond újat azzal, hogy az időtöltésnek legagyafnrtabb nemei Angol­országban teremnek. De azért az angolok még mindig meglephetik a világot valamelyes legújabb különcködésük­kel. Ez idő szerint a legelőkelőbb körökben divattá lett a — tetoválás. Már tizenöt esztendővel ezelőtt is kísértet az eszme. Akkoriban hire járt, hogy a walesi herceg két fia földkörüli útjáról tetováltan tért vissza. Az alattvalók nagymértékben meg voltak ijedve, mert először is hallat­lannak tartották a gondolatot, másodsorban attól tartottak, hogy a legfelsőbb helyről mutatott példát követniük kell majd. A két herceg azonban szerencsére tetoválatlanul ér­­kozett haza, de ugyanakkor Miklós orosz nagyherceg val­lásos jelvényekkel megtetovált karral ment haza Paleszti­nából Minthogy tehát az előkelő angol társaság most már a tetováló-sportot is űzi, a szabómüvészeknek legfontosabb feladata a legközelebbi jövő esztendőben az lesz, hogy a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék