Pesti Napló, 1898. augusztus (49. évfolyam, 211-240. szám)

1898-08-01 / 211. szám

Budapest, hétfőn FILio­ri NAPLÓ 1898. augusztus 1. $!! szám, villatelkek eladása. A pilis­csabai főh­er­­cegi uradalom köz­­vetlen az ottani vas­­úti állomás mellett, 200 kat. holdnyi er­dőterületet villatel­­keknek elad. Háttér­ben 1000 k. szálas erdő, 10—20 méter mélységben bárhol a legjobb ivóvíz. Bő­vebb értesítést ad Dr. Dallovits Zoltán el­adással megbízott ügyvéd Budapesten, VII. Király­ utca 19. vagy az uradalmi in­­tézőség Pilis­ Csabán. 15830 B­útorok, még teljes jókarban,háló-, ebédlő- és szalonbe­­rendezés, varrógép, író­asztal, hintaszék, ingaóra, igen jutányos áron eladat­nak darabonkint is. Cim a kiadóban: 15609­8 TA­N­DAR­D életbiztosító­­Edinburghban (Angolhon). Alapittatott 1825-ben. Magyarországi Hók, Budapest, 2., Fürdő-utcza 4. , Korona Évi bevétel — — — 27,500.000 Kiutalt nyereményrészek _ 150,000.000 Vagyon — — — — 220,000.000 Halálesetek folytán kifizetve__ 450,000.000 pi Standard kötvényeinek nevezetesebb előnyei: Kétségtelen biztonság. Alacsony dijak. Szabad világköt­vények. Kötvények érvényben tartása díjfizetések elmúlásao­láséinál. Tőkésítés és előre megállapított visszaváltási érték. Megtámadhatatlanság. Feltétlen fizetés öngyilkosság eseté­ben egy évi fennállás után. Szabad háború biztos­i­tás nép­felkelők részére. Díjtáblázatok t&I'V’á.r&a.'fcx»» küldetnek. részletfizetésre 1 e­grj­utányosabb áron író Budapesti Teréz-körut 3. -..­........ .......—rSj 2382. szám. Faeladási «*■ hirdetmény. A máramaros-szigeti m. kir. erdő­­igazgatósághoz tartozó rónaszéki erdő­­gondnokság (B. u. oszt. 1. vgs. 5 t. 26, 27, 29, 30 és 31. oszt.) 100­5 kat. holdnyi vágás területéről 1898. és 1899. évben kihasználandó mintegy 5354­ darab, különféle vastagságú és hosszúságú, mintegy 114­93 m3 épületi és műfára, 1822 m8 hasábfára és 910 m3 dorong és galyfára becsült tölgyfa készletnek tövön való eladása iránt 110376 frt kikiáltási ár mellett 1898. évi augusztus hó 22-én délelőtt 10 órakor az alulírott erdőigazgatóságnál írás­beli zárt ajánlatok útján versenytárgyalás fog tartatni. Az 50 krnyi bélyeggel, valamint a megajánlott vételár 10 %-ának meg­felelő bánatpénzzel ellátott írásbeli zárt ajánlatban, a megajánlott vételár szá­mokkal és hetükkel tisztán kiírandó, valamint az is határozottan kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési és szerző­dési feltételeket ismeri és azoknak ma­gát feltétlenül aláveti. Az árverési és szerződési feltételek ezen erdőigazgatóságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Utóajánlatok nem fognak tekintetbe­­ vétetni. M.-Sziget 1898. julius 10-én. Jöoss M. kir. erdőigazgatóság. (Utánnyomás nem dijaztatik.) Déli vasút. Közvetlen kocsik Budapest déli vasútról A nyári menetrendben, azaz 1898. évi má­jus hó 1 -től 1898. évi szeptember hó 30-ig Budapest déli vasúti pályaudvarról és viszont, naponta a következő I. és II. osztályú közvetlen személykocsik közlekednek a gyorsvonatoknál. Budapest, d. v.München Centralbahnhof és viszont. Fragerhof-Marburg-Franzensfesten-Kufsteinon át ind. Budapest d. v. S óra este. érb. München- Centralbbf. 9 óra 57 p. este. Menettartam 26 óra. Ind. München Centralbhf. 11 óra 23 p. d. e. érk. Budapest d. v. 9 ó. 50 p. d. e. Menet­tartam 22 és félóra. Bpest d.v. Velence (Venezia) és viszont Pragerhof-Nabresina-Cormonson át. Indul Buda­­pest d. v. 8 óra este. érk. Velence 2 óra 15 p. d. u. Menettartam: II VI óra. Indul Velence 2 óra 10 p. d. u., érk. Budapest d. v. 9 óra 50 p. d. e. Menettartam 19 és félóra. Ezen közvetlen kocsik minden gyorsvonat­ra érvényes I. és II. oszt. menetigazolvánnyal használhatók. Budapest d.v. pályaudvaron Velencébe köz­vetlen menetjegyek adatnak ki. Az utazás Ausztria-Magyarországban egy­szer megszakítható. Budapest déli vasút Fiume és viszont Pragerhof-Szt.-Péteren át. a) ind. Budapest d. v. 8óra reggel, érk. Fiume 9 óra 15 p. este. Me­nettartam 13 s egynegyed óra. b) ind. Bpest d. v. 8 óra este, érk. Fiume 9 óra 38 p. d­. e. Me­nettartam: 13 és félóra, a) ind. Fiume 7 óra 46 p. reggel, érk. Budapest d. v. 9 óra 20 p. este. Menettartam: 13 és félóra. b) indul Fiume 7 ó. 55 p. este, érk. Budapest d. v. 9 ó. 50 p. d. e. Menettartam: 14 óra. Budapest déli vasút Villach és viszont, Pragerhof-Marburgon át. Ind. Budapest d. v. 9 óra reggel, érk. Villach 8 óra 12 p. este. Menet­tartam 12 és egynegyed óra. Ind. Villach 6 óra 12 p.reggel, érk. Budapest d. v. 9 óra 20 p. este. Menettartam 15 óra. Budapest d. v. Pakrác-Lipik és viszont, Kanizsa-Barcson át Ind. Budapest á. v. 9 óra 25 p. este, érk. Pakrác-Lipik 1 óra 20 p. d. u. Menettartam 10 óra. Ind. Pakrác-Lipik 2 óra 50 p. d. u. érk. Budapest, d. v. 6 óra 29 p. reggel. Menettartam 15 és félóra. Budapest, hétfőn, 1898. augusztus 1-én . Nemzeti Színház, M. Kir. Operaház, Népszínház, Vígszínház és Magyar Színház a nyári szünet miatt i. é. augusztus 16-ig zárva vannak Városligeti Színkör. Fővárosi Nyári Színház a Krisztinavárosban.­ Lili. Operette 3 felvonásban. Kezdete 7 órakor. Kisfaludy-színház Ó-Budán. Zárva: Háromláb kapitány. Személyek: Énekes bohózat 3 felvo­násban. Háromláb A. Sziklai K. Lucy második neje Erdei B. Frida, leánya Joskó A. Veres K. Giréth Guszti Kövessyné Potyond Lejtényi Vondrácsiek Lenkeli Vondrácsekné Szénási J. Kezdete 7 órakor. Magyar üvegbiztosító-társaság Jepis Biztosit tükör-üvegtáblákat portáléiban, üvegértékeket egész építményeknél, legolcsóbb díjak és a legpontosabb leszámítolás mellett. Több évre szóló biztosításnál tetemes kedvezmények. Elvállal szállítási biztosításokat is. Ügyes ügynökök kerestetnek. Stájerországi országos gyógyintézet Ettl­ Neuhaus bei Cilii, rég ismert hegyi hőmérséke 29,2')R. (37°C.) és acélfor­rás Hydropat intézet, égaljics földövi gyógyhely, leg­alkalmasabb átmeneti állomás úgy dél felől, mint dél felé, 8V2 óra Bécstől, 6V2 óra Trieszttől, 8 óra Budapesttől, 397. m. a.­­ f. terjedelmes fenyőerdők közepén, alpesalatti éghajlat, tiszta teljesen por­mentes levegő, különösen védett hely,, csaknem ál­landó szélcsend. GYÓGYSEGÍTSÉGEK: meleg fürdők (medencék különb, hőmérsékket) díszes külön fürdők, hideg fürdő, víz- és hőgyógyászat, massage és svéd gyógytornázás (Brand Th-féle gyógymód női betegségeknél.) Étgyógymód (hízási gyógymód tetszés szerint), villanyozás, ivógyógymód és u. t. Több százados tapasztalat. Kitűnő gyógysiker női- és idegbetegségekben, anitmia, sápkor, gyöngeségi álla­pot, a légző és emésztő­ szervek hurutjánál, a ke­ringési­ szervek betegségeiben, köszvény, iz- és izom­­csatoknál, traumát, izzadásoknál. Mord. Based., húgyszervi bántalmaknál. Díszes liget és hozzátar­tozó és fenyves (50. J. gr.) Gyógyzenekar, díszes gyógyterem és éttermek, olvasó- és biliárdszoba. Lawn-Tennis-tér, nagyon jó vendéglők, társasjáté­kok, hangversenyek, bálák, tekepálya, halászat, va­dászat, gyógyszertár, posta- és távirda-állomás, zenekara gyógyházban, szép lakások egyes nyaralók és lakások is konyhával­ (nagyon mérsékelt árak). Tartományi gyógyász és igazgató Dr. F. KTJMF, ez­előtt Operateur Billroth tanár és Chrobak tanár udvari tanácsosok kórodáinn.­­ Tudakozódások a gyógy­intézet igazgatóságához Neuhaus bei Cilii. Árjegyzékek díjtalanul és bérmentve. — Idény májusl-től októberig. m *na n iii„iii m :! 111 iiiiiii:!ii:ii;i.­ii:!Hiiii!i!!i:;i­iiiiniiiiiii!i!!i 1111111111 | képes budapesti S Ssadkácsiköxiy'ir I tanít, melyet " s Sz. Jozefa E ^és más hires magyar s külföldi szakácsművésznek ?­­"nyomán­­ Zempléni Szabó Antónia E ^szerkesztett. Függelék: A magyar gazdasszony házi á­g kincstára. Hatodik, négy színezett képpel, 53 fa- 2 P metszettel és számos kiváló magyar étellel bővített fi­x kiadás. Tartalmaz: 82-féle levest, 6S-féle receptg P marhahús, főzelék és mártásról, 134-féle recept be-1 fő csináltakról, halakról, szárnyasakról, 238 recept rész- fa­stákról, 59 recept pecsenyékről, befőttekről, saláták- g Eről, 122 recept cukrász-süteményekről, 179 receptg £ gyümölcsbefőzésről stb.-ról, 96 recept tulajdonképeni * £ magyar ételek stb.­ stb. § E Közel 800 oldalra terjedő vaskos könyv, a legele­­r­o­gánsabb kiállításban, bámulatos olcsó árban. Fűzve g § csak 1 írt SO kr., kartonkötésben 2 frt, diszkötés-^' ben 3 frt. Megrendelhető: § *a Pesti Napló kiadóhivatalában-I Budapest, Teréz körút 23. £ " I ■: M M i n i M I IMI I l l i l i : i IáJ 'Nyomatott a Kosmos­z műintézet kő- és könyvnyomda részvénytársaság körforgógépén, Budapest, VI., Aradi­ utca 8. sz.

Next