Pesti Napló, 1899. július (50. évfolyam, 180-210. szám)

1899-07-12 / 191. szám

191* szám Budapest, szerda PESTI PTAJPIJÖ,' 1899. Julius 12. 7 katasztrófa mély részvétet keltett a fürdőhelyen, kü­lönösen az ott üdülő magyarokat érintette mélyen az eset. A részvét jeléül koszorút tettek az uriasz­­szony koporsójára, a halottat magyar pappal szen­teltetik be és temetésekor valószínűleg Szily Kál­mán, az Akadémia ott nyaraló főtitkára mond gyász­beszédet. — Házasság. Bulyovszky Lillát, Bulyovszkyné­­nak, a magyar színpad egykori büszkeségének leányát Gmundenben nőül vette Körver tüzér­főhadnagy. — Az ulánusok uj osákója. A hadügyminisz­ter elrendelte, hogy az osztrák-magyar ulánus-ezre­­dek a jövőben ujmintáju csákót kapnak. Az uj csá­kók valamivel kisebbek az eddigieknél és tetszető­sebb kiállitásuak. Lényegesebb újítás a csákó posztójának színében van, mely a külömböző ezredek szerint a következő: az első és hatodik ezrednél császársárga, a második és hetediknél sötétzöld, a harmadik és nyolcadiknál rákvörös, a negyediknél fehér, az ötödiknél világoskék, a tizenegyediknél cseresnyepiros, a tizenkettedik és tizenharmadik ezrednél pedig sötétkék. — A komáromi párbaj. A báró Fidth Ele­mér és Hiedler főhadnagy között lefolyt kardpárbaj, melynek előzményeiről annak idején hirt adtunk, mint utólag nyilvánosságra került, egyike volt a leg­érdekesebb mérkőzéseknek. Teljes háromnegyed óráig tartott. Az első roham három percig tartott, szakértők tudják, hogy mily nagy idő, mely idő alatt mindkét fél felismerte, hogy kitanult vívók állanak egymással szemben. A főhadnagy hires vivő a saját zászlóaljában, a fiatal báró pedig a pozsonyi jog­akadémián elsőrendű kardforgató hírében állt. A főhadnagy szerepét úgy tölté be, hogy sürü vágá­sokkal iparkodott ellene kezéből a kardot — ki­csapni s ezzel őt elfárasztani, alig hagyván neki időt a védelemre. A felek ilvképpen kilencszer csap­tak össze sérülés nélkül, a főhadnagy karján három helyen, az ifjú báró kezefején egy helyen kapott gyenge bőrhorzsolást. Az utolsó «állj» után báró Fiáth Elemér bejelentette, hogy annyira kifáradt, hogy karját, mely háromszoros vastagságra dagadt fel, emelni nem tudja. Az orvosok megvizsgálták őt, a harcképtelenséget konstatálták, mire a segédek a párbajt beszüntették. — Gyászrovat. Mertel Theodulf bíboros, a kardinálisok diakonátusának dékánja és korelnöke, mint egy római távirat jelenti, szülőhelyén, Allumiere­­ben, kilencvennégyesztendős korában ma meghalt. Az elhunyt egyházfejedelem negyvenkét eszten­deig viselte a biborosi méltóságot, melybe nagy po­litikai szolgálatai és kiváló tudományos működé­séért emelte őt IX. Fiús pápa, még pedig egyszerű diakonátusi rendből, anélkül, hogy valaha lelkész lett volna. Mertel mint kiváló szentszéki jogász tűnt fel e,század első felében s már IX. Pius pápa po­litikai misszióra használta fel. Mertel bíboros mun­kája volt az 1848-iki szentszéki alkotmány-szerve­zet, melyet harminchat óra alatt kellett elkészítenie. Mikor a pápaság francia közbenjárásra egy időre visszanyerte világi hatalmát, Mertel a belügyi, majd az igazságügyi miniszteri székbe került s itt szer­zett érdemeiért kapta a biborosi méltóságot 1858-ban. A pápai világi hatalom megszűntével a római kon­gregációban érvényesítette nagy tudását s 1883-ban a római szentszék helyettes kancellárja lett, s egy­szersmind megkapta a san-lorenzoi diakonátust. Mertel a legidősebb bíboros volt s ezért megillette volna az összes szent kollégium dékáni méltósága, de mivel csak egyszerű diakonátus-rendje volt, nem kerülhetett a bíboros-püspökök közé s igy csak a a biboros-diakonátus dékáni és korelnöki méltósá­gát viselte. Az agg egyházfejedelem nagy kora mel­lett is részt vett minden vatikáni ünnepségben és az utolsó napokig nagy tudományos működést fej­tett ki különösen a geológia és a történelem terén. Faliczky Viktor, Biharvármegve főlevéltárnoka, ma éjjel tizenegy órakor, mint egy nagyváradi táv­irat jelenti, hetvenhatesztendős korában meghalt. Grévy Albert szenátor, volt algíri kormányzó ma Mont sous Vanclrey-ben meghalt. Dr. Kaufmann Dávidot, a budapesti rabbiképző­­intézetnek Karlsbadban elhunyt tanárát ma délután helyezték örök nyugalomra a kerepesi-uti zsidó­temetőben. A temetésen Kőim Sámuel főrabbi, dr. Bosenthal boroszlói főrabbi, dr. Bacher Vilmos, dr. Klein Ferenc szegzárdi, dr. Biichler Sándor keszthelyi rabbik és Goldzieher Ignác egyetemi ta­nár, mint a budapesti izraelita hitközség képviselője, mondottak búcsúbeszédet. — Villámsujtott ember. A főváros felett ma kétszer is, délután és este is nagy zápor kíséretében ógiháboru húzódott el. Az esti ógiháborunak áldo­zata is van. A villám az Aranka- és Szemző-utca sarkán lesújtott egy napszámos külsejű embert. A szerencsétlen ember szörnyet halt, úgy összeégett, hogy. alig V lehet arca vonásait meskülöraböztetm. Személyazonosságát nem tudták eddig megálla­pítani. — Népcsere Ausztria és Magyarország kö­zött. A bécsi statisztikai központi bizottságnak most közzétett jelentése szerint a Magyarországból Auszt­riába való kivándorlás 1896-ban jóval kisebb volt, mint 1895-ben, mig ellenben az Ausztriából Magyar­­országba való bevándorlás tetemesen emelkedett. 1895-ben 2045, 1896-ban 1630 magyart vettek föl az osztrák állam kötelékébe, melyből viszont Magyar­­országba 1895-ben 613, 1896-ban 701 embert bocsá­tottak el. A Magyarországból Ausztriába bevándor­lók közül foglalkozásra nézve legtöbb volt a keres­kedő és az értelmiség, legkevesebb a mezőgazda, felekezetre nézve pedig legtöbb a katolikus, legke­vesebb a protestáns. Az Ausztriából Magyarországba bevándorlók közt pedig 1896-ban foglalkozásra nézve volt 4 mezőgazda, 150 iparos, 130 kereskedő, 139 értelmiség, 31 napszámos és cseléd, felekezetre nézve 662 katolikus, 84 protestáns, 365 zsidó. A legtöbb kivándorló magyar állampolgár Bécsié köl­tözött, hol a megélhetésre sok alkalom kínálkozik. Érdekes, hogy a bukovinai csángó lakosságból 1891 óta, amikor 71-en tértek vissza Magyarországba, senkisem vándorolt ki. — Árvizek. A Vág és Béla folyók, valamint a mellék patakok, mint Liptó-Szent-Miklósról írják, még egyre áradnak. A kassa-oderbergi vasút tölté­seit és hídjait több helyen alámosta az ár. A teher­vonatok közlekedése teljesen szünetel s a személy­szállítás csak átszállással történhetik. Budapest, Hatvan, Pozsony, Bécs és Oderberg felől már 3 nap óta kimaradt a posta. A Sztrecsnő melletti vasúti alag­utat teljesen elöntötte az ár s nagy kerülővel átszállás utján tartják fönn a személyforgalmat. Csak Kassától Liptó-Szt.-Miklósig szabad a vonal. Az okolicsnói ferencrendi zárda összedőléssel fenyeget. Okolicsnón mintegy harminc holdnyi beltelket sodort el a vadul hömpölygő víztömeg. Á folytonos esőzés kétségbe­­ejti a lakosságot. A mezőn levő takarmány elrot­hadt. A kiilömben kielégítőnek Ígérkezett termés pusztulófélben van. — Mint Lembergböl táviratoz­zék, az árvíz jelentékeny károkat okozott. A hidak és utak legnagyobb része tönkrement. Az árviz-suj­­totta vidékeken a vetések elpusztultak. Mo^t, hogy az idő kiderült, az ár apadni kezd. — Gyilkos tolvaj. Mint Bécsből jelentik, ma déltájban borzalmas gyilkosság történt a Gumpen­­dorfer-strassen. Tahödl péklegény nadrágot lopott egy zsibárustól, és zsákmányával futásnak eredt. Kergették sokan, de nem tudták utolérni. Ekkor egy A londoni sakktorna. — Saját tudósítónktól. — London, julius 11. A verseny utolsó, harmincadik fordulója meg­hozta a fiatal magyar mesternek, Maróczy Gézának azt a dicsőséget, hogy a nemzetközi sakktornán Pillsburyvel és Janovszkival együtt a második helyre jutott. Utolsó ellenfele Lee volt, akit könnyen le­győzött. Schlechter, aki Maróczyval együtt haladt, mikor látta, hogy Maróczy már győzött, mindent elkövetett, hogy szintén győzzön. De ellenfele Lasker volt s igy érthető, hogy Schlechter minden erőlkö­dése dacára elvesztette a pártit. Legérdekesebb volt a Janovszki—Steinitz játszma, mert ennek az ered­ményétől függött, kié lessz a második dij. Janovszki Ksepelak nevű henteslegény, ki kis szekéren szembe jött a menekülővel, elébe ugrott. A tolvaj erre hosz­­szu kést rántott elő s a henteslegény hasába döfte. Ezalatt odaértek az üldözők s a gyilkos tolvajt le­fegyverezték. A henteslegény ’pár percnyi kínlódás után meghalt. A felbőszült nép erre meg akarta lincselni Tahödlt. A lovasrendőrök csak ügygyel­­bajjal tudták kiszabadítani s bekísérni a gyilkost, kit igy is félholtra vertek. — A felleghajtó ágya sebesültje. Miskocl városának egy érdemes polgárát, Fischer Lajost, a miskolci hitelintézet pénztárosát, mint táviratilag je­lentik, súlyos következésü baleset érte ma este. Fischer nagyobb társaságot hivott meg szőlőtelepére, hogy bemutassa felleghajtó ágyúját. A kísérlet nagy szerencsétlenséggel végződött. A mozsárágyu a má­sodik lövésnél szétrobbant és elszakitotia Fischer bal alsólábszárát. A helyszínén levő dr. Kazai orvos, ki szintén a vendégek közt volt, adta meg az első segítséget a sebesültnek, kit aztán a mentők szállí­tottak lakására. Az eset nagy részvétet keltett Miskolcon. — Közvetlen hálókocsi-közlekedés Buda­pest Báli Vasat és Velence (Venezia) között. Folyó évi julius hónap 15-étől Budapest Déli Vas­útról Pragerhof-Nabresina-Cormonson át Velencébe (Venezia) és megfordítva a 201—2—1002. számú, illetve 1001—1—202. számú gyorsvonatokkal a Nemzetközi Hálókocsi-Társaság hálókocsijai közle­kednek, melyek I. és II. osztályú hálóhelyekon kí­vül közvetlen utasok részére szolgáló I. és II. osz­tályú kocsiszakaszszal is bírnak. Indulás Budapest­ről 8 órakor este, érkezés Velencébe 2 óra 15 perckor délután. Indulás Velencéből 2 óra 10 perc­kor délután, érkezés Budapestre (Déli Vasút) 9 óra 53 perckor délelőtt. A háióhelyek használatáért a gyorsvonatra érvényes vasúti menetjegyeken felül Budapest Déli Vasútról Velencébe vagy megfordítva az I. Osztályra 17.75 frank, a II. osztályra 13.25 frank ^fizetendő. Közbeeső vonalrészeken szintén a teljes dijak szedetnek be. Hálóhelyeknek előre való megrendelése csak a Nemzetközi Hálókocsi-Társa­ság irodáiban (ügynökségeinél) fogadtatik el, melyek ezért a következő előjegyzési dijakat szedik: egy I. osztályú hálóhelyért 1.70 korona, egy II. osztályú hálóhelyért 1 korona. A vonatokon a hálókocsi­jegyeket a hálókocsi kalauza adja ki. = A nagy hőség okozta gyakori főfájások ellen kitűnő hatású, teljesen ártalmatlan Guarana­­pasztillák kaphatók a Nádorhoz címzett gyógyszer­­tárban. 1 pasztilla 10 perc alatt megszünteti a leg­hevesebb főfájást, migraint stb. Ára 1 phiolának, mely 12 pasztillát tartalmaz, 1 forint. beérte volna remisvei is, de Steinitz, akit Ja­novszki már nem egyszer könnyedén legyőzött, régi erejével játszott s Janovszkit hosszú elkeseredett küzdelem után legyőzte és ezzel hozzá segítette Maróczyt is a második helyhez: Csigorin az utolsó napon is bebizonyította, hogy játéka kiszámíthatat­lan. Elvesztette játszmáját a torna leggyöngébb játéko­sával, Tinsleyvel szemben s igy visszaszorult a hetedik helyre, mert Blackburne leverve Cohnt, fél egységgel Csigorin elé került. Mason legyőzte Birdet. Showalier és Fillsbury az utolsó fordulóban már nem játszott. Az egész torna eredményének táblázatos össze­állítása, melyben 1 nyert játszmát, Va remist és 0 vesztett játszmát jelent, a következő: Nevek Bird Blackburne | cM (S .9 3ja *53 O Janovszki * Lasker jj 0)0 t-j Maróczy ÍS Mason ,1 Pillsbury Schlechter Showalter j NJ f o•M in Teichmann j Tinsley Eredmény j Bird ............... —— 0 o|o 10 01 00 0Va 0 0 Va 0 00 Va0 0 0 0 1/2 0i i 1 7 Blackburne 1 1— 0 1 l/2 00 Vail 01 Vi 1/2 01 1/21 10 1/2 0 1 1 0Va i 115 Va Cohn...............1 01 0|---------1 00 00 Va1 Va0 0 1 10 01 1/2 1 1/2 0 V» 1 0 011 VS Csigorin ..1 1Vs 1|0 1 — 0 00 01 01 0 1 Vi 0 10 1 1 1/2 Va 1 1 t 015 Janovszki ...0 11 Vs1 1 1 1— 0Va 1 10 1 0 01 01 1 1/2 l|l 01 1 1/218 Laskef 1 10 11 1/2 1 11 1/2— 1 1Va 1 1 ViV2 11/2 1 1 1 Va 11 1 1221/2 Lee______1/2 10 Vs0 1/2 0 10 0 0 0— — 1/2 01 10 00 0 0 01/2 11 1/2 VS 91/2 Maróczy ...t V2Vs 111 10 11 0 1/2 0Va 1 — 1 01/2 Va 1/2 1/2 1 Vs 1/21 1 1 118 Mason 1 10 Vi-0 00 /a 1 1 0 1/30 00 1 — — 0 01/2 0 1 1/310 11 1/2 112 Pillsbury ...1 l/30 Oil 11 00 1 Va 01 1Va Va 1 1— — 1/2 1 Va Va |l 1Va 1 118 Schlechter ..1 11 V2|0 1/21 00 op/s 01 11/2 Va1/2 11/2 0— 1/9 1l 11 1 117 Showalter ...1 11 0,0 1/2 0 1/2Vs o;o 01 14 0 1/20 Vs 1/2 VS 1/2 0 — — 1 Va 1 0 1l2Va Steinitz Vs1 0 1jl 1/2 V* 0 0 1!1/2 0Vs 01/2 01 0 0 00 0 0 1/2 —■ 1 1 1111/2 Teichmann 0 0p/s 0,0 00 00 00 00 00 00 0vv 0 0 0 0 00 0— 1 0 2 Tinsley 0 0|0 Oil 10 10 Vs |0 0Va Vi 0 oji/a 0|0 00 0 1 ojo 00 — 6 A dijak a következőképpen oszlanak meg: az Chess Club szép tiszteletdiját a berlini Lasker Emá­­elsö dijat (250 sterling font, 3000 forint) és a Ladies J nuel_nyerte 22V^ egységgel, a második, harmadik os

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék