Pesti Napló, 1900. július (51. évfolyam, 178-208. szám)

1900-07-11 / 188. szám

6 Budapest, S2?arau. ...............— " ' ■ ■■■ ■ — Kotohltö herceg a cárnál. Pétervárról táviratozzák, hogy a cár ma délután Kolmszból Peterhofba tért vissza és azután Kotohitó japáni herceget fogadta. — Az Erzsébetváros uj temploma. Az er­zsébetvárosi plébánia-templom, a főváros legújabb temploma, már teljesen elkészült, csak a belső be­rendezésen dolgoznak még. A fölszentelés szeptem­berben lessz. Az ünnep napjának meghatározását a király döntésére bízzák, akit meghívnak erre az alkatomra. Fényes ünnepiesség keretében fog meg­történni a felavatás ; remélhetőleg maga Yaszary Kolos' bíboros hercegprímás végzi majd az egyházi szertartást. — Umberto király s az elesett családja. Az olasz király a Tiencin ostrománál elesett Ermanno Carlotto olasz tengerészhadnagy apjának, Guiseppe Carloltonak a következő részvéttáviratot küldötte: «Ermanno Carlotto tengerészhadnagynak a Savoja-ra beosztott bajtársamnak halálhíre engem mélyén megszomoritott és gondolatom ön felé szárnyal, ön felé, akit a sors legnemesebb érzé­sében sújtott. Ebben a szomorú pillanatban szol­gáljon önnek vigaszul az a tisztelet, mely még Olaszországon kívül is megnyilvánul a hős tiszt és bajtársai bátorsága iránt és hogy én, valamint a királyné, mély részvétet érzünk az önt és csa­ládját ért fájdalmas csapás felett. Fogadja leg­őszintébb jóakaratom és rokonérzésem kifeje­zését, Umberto.» — Az újságírók párisi kongresszusa. E hónap végén nyílik meg Párisban a hetedik nem­zetközi ujságiró-kongresszus, melyre minden nem­zet zsurnalisztikája, a magyar is, erősen készül. HáTcosi Jenő, a sajtószövetség központi igazgatósá­gának magyarországi tagja, a központi bizottságtól kapott információja értelmében, a kongresszusra készülőket a következőkre figyelmezteti: A delegátusok kijelölésében, a kongresszusra menő újságírók számában és nevében most már semmi változás sem történhetik. A sajtóegyesületek képviselőinek névsora már véglegesen meg van álla­pítva és ki van nyomatva. Legkésőbb e hónap 15-ikére elküldi a központi titkárság a kongresszus minden tagjának és az őket kisérő hölgyeknek a kongresszusra szóló jegyekét. A határtól Párisig a kongresszisták díjtalanul utaznak, a kisérő hölgyek féláru jegyet kapnak. A közös kirán­dulásokon a kongresszisták nem fizetnek, a hölgyek itt is féláron utaznak. Julius 20-ika előtt tudassák a kongresszisták a titkársággal (Paris, 21. Rue de Sévres), hogy a kongresszus után, a közös kirándulásokon kívül mely várost akarják megte­kinteni és mely ponton akarják Franciaországot elhagyni. Ebben " az esetben az uraknak díjtalan­ság, a hölgyeknek félár biztosittatik. A nevet és rímet olvashatóan kell megírni. A kongresszusra készülők számára a titkárság a Trocaderoban lakást biztosított. A feltételek ezek: Aki csak szobát akar, a szoba árából húsz százalékot engednek neki, aki teljes ellátást (penzió) akar, a teljes összegből húsz százalék engedést kap és ha egyik vagy másik ebé­dét nem eszi meg, ennek árát nem kell meg­fizetnie, mert levonják a penzió árából; a hatodik emeleti lakás áráért az ötödik emeleten lehet lakni. Á világításért és a kiszolgálásért nem kell külön fizetni. Mindez a kedvezmény a hölgyeknek is szól. Aki a Trocaderoban akar lakni, julius 25-ike előtt írja ezt meg a következő címen : Société des Grands Hotels, boulevard Delessert Paris, és jegyezze meg a levélben, hogy a sajtókongresszus tagja. — Ostromállapot Rotterdamban. Rotterdam­ból táviratozzák nekünk: A kikötőmunkások között napok óta forrongó sztrájk teljes erővel kitört s komoly rendzavarásra vezetett. Tizenkétezer sztráj­koló munkás fenyegető állást foglalt és a kikö­tőt meg akarta támadni. A kikötőt ezért a katona­ság megszállotta. A kormány Rotterdamban kihir­dette az ostromállapotot. Ma újabb gyalogság és huszárság érke­zett Amsterdamból a városba. Már szombaton este 'a munkások a helyzet urai voltak. Számos kis gő­zösön körülvették t a kikötőben levő hajókat, hogy azok rakományát ne lehessen a partra szállítani és a dolgozni kívánó munkásokat megakadályozhassák a munkában. Egy angol gő­zösre tényleg fel is jutottak a sztrájkolók és ott nagy pusztítást vittek véghez. A kikötőben most egy cirkáló hajó és két ágyunaszád tartózkodik, sőt •azt hiszik, hogy egy páncélos hajó is fog a kikö­tőbe érkezni. A kereskedők azt tervezték, hogy nehány áruval megrakott hajót Amsterdamba küldenek, hogy :áruit ott partra szállíthassa, de a terv hajótörést szenvedett az amsterdami munkások nyilatkozata folytán, kik rotterdami társaikkal magukat szolidá­risaknak jelentették ki. Arra most már gondolni sem -lehet, hogy a sztrájkolókkal tárgyaljanak, mert a sztrájkolók* kijelentették, hogy követeléseik föl-PESTI NAPEŐ, étien elfogadását kívánják. A hajók kirakó­­tdására most a gőzhajók személyzetét használják, sőt egyes hajókon az irodai alkalmazottak is kira­kodási munkát végeznek. A városban magában is fennakadt a fuvarozási üzlet, mert a sztrájkolók a fuvarozásnál alkalmazottakat is erősen szemmel tartják és a kocsikat minduntalan feltartóztatják. A polgármester proklamációt bocsátott ki, melyben felhívja a polgárságot, hogy a rend helyreállításában a hatóságot támogassa. A rendőrség megtiltotta, hogy több mint öt ember az utcán csoportosul­hasson. — Esős idő. Tegnap is, ma is az egész or­szágban esős volt az idő, a főváros és vidékének kivételével. Itt Budapesten ma már ki-kisütött a nap is és valamivel melegebb volt, mint tegnap, de a vidéken még mindig hűvös az idő, némely helyen hét fokra sülyedt le a hőmérő. Az utóbbi napok viharai különösen Esztergom-, Győr- és Ko­­márommegyében okoztak nagyobb károkat. — A tanult leány. Sok család életét mérgezi meg, hogy a szegény, munkás-sorban küzködő szü­lők tanult embert nevelnek gyermekükből s ez aztán a tudás-adta fensőbbségében nem adózik azzal a tisztelettel szüleinek, melyet megadni a gyermeki szeretet kötelessége, s nem tud beleilleszkedni abba a szerény körbe, hová születése utalja. Egy toron­­tálmegvei munkáscsaládot is ilyen eset döntött ma gyászba. Stich Márton károlyligeti jómódú földes­gazda jobb nevelésben részesítette, magasabb isko­lákba is járatta leányát, Annái. Az iskolában a kisasszonykodás hajlamait szívta magába a leány, erre pedig otthon nem adták meg neki a módot. Ma atyja rájaparancsolt, hogy menjen ki a mezőre aratni. A leány vonakodott, apja dühbe jött s meg is verte. Az elvakult gyermek helyrehozhatatlan szé­gyent látott az apai fenyítésben, kirobant a szobá­ból s felakasztotta magát. Mire megtalálták, a tizen­nyolcesztendős szép leány már halott volt. — Házasság1. Dr. Rózsa Géza állami főreál­iskolai tanár, az ismert nevű francia regényforditó, eljegyezte Gombosy Renée kisasszonyt Egerben. — Hivatalos dákoromá nt ág1. A romániai Bűzén városban a minap nagy ünnepséggel főiszen­telték a 8-ik román dorobáncezred uj, hordozbató tábori kápolnáját, melyet a maga nemében eddig páratlannak mondanak. A főlszentelést nagy pom­pával a buzeoi püspök végezte s jelen volt a román hadügyminiszter képviselője is. A kápolna belsejét stilszerii képek diszitik ; az oltártól balra eső falon van Erzsébet királyné képe, kezében a szent bibliát tartva, a jobboldalon pedig Károly király képe, aki Dácia, azaz Dákorománia képét tartja kezében. Ez a térkép igv az erdélyi részek elfoglalását szimboli­zálná s valószínűleg csak tévedésből került oda. Magyarország elvárhatja külügyminisztériumunktól hogy ezt a gonosz hibát minél előbb kiigazittassa a velünk «barátságos viszonyban» álló román kor­mány által. — Gyászrovat. Rónaky Ignácról, Pécs város nyugalmazott rendőrkapitányról, aki a 48-as sza­badságharcban mint honvédkapitány küzdött, a család gyászjelentése igy emlékezik meg: «Szülei­nek jó gyermeke, családjának odaadó gondozója, városának hűséges és önérzeies szolgája, hazájának igaz polgára volt. A 48-as időkben az iskolát csatatérrel, a könyvet karddal és a tollató fegyverrel cserélte föl. Vác, Isaszegh, Nagv-Sarl. tanuk erre. Budavár bevételéért is hősiesen küzdött Hazájáért megnyugvással tűrte, hogy elfogták és két évre becsukták. Majd innen kegyelemből kike­rülve, a Wasa-ezredhez sorozták, honnan — ki­jőve — Pécs szabad királyi város egyhangúlag rendőrkapitányává választotta, mely tisztséget 41 és fél évig igaz becsülettel viselte. Szerette hivata­lát, hűséggel dolgozott. A szegények segítője, a ta­nácsra szorultak pártfogója, egyik legfőbb erénye pedig igazságszeretete volt. Polgártársaiért, roko­naiért minden telhetőt megtett. S most", midőn a jói megérdemlett nyugalmat élvezhette volna — itt hagyta szerető övéit. Elköltözött oda, honnan nincs visszatérés». Dr. Franki Adolf járási és vasúti orvos, e hó­nap 8-án Csenyén meghalt. Czeczidescó Miidós, a román akadémia elnöke, ki mint miniszterelnök, miniszter és párisi, majd pétervári követ Románia politikai életében a jelen­legi uralom előtt és alatt nagy szerepet játszott, 88 éves korában Bukarestben meghalt. Kobza Sándor állattenyésztési kir. felügyelő e hónap 9-én Kassán elhunyt. Kobza több éven át gazdatiszt, később pedig a sopronvármegyei gazda­sági egyesület titkára volt s a miniszter 1896-ban nevezte ki állattenyésztési felügyelővé. Kartársai külön gyászjelentést adtak ki haláláról és koszorút helyeztek ravatalára. Frölich János magánzó ma délelőtt 76 éve3 ko­rában szivszélhüdés következtében hirtelen meghalt. Temetése csütörtökön délután 4 órakor lessz a ke­­repesi-uti temető halottas házából a családi sír­boltba. Az elhunytban Frölich János hirlapirótár­­sunk, a Magyar Nemzet munkatársa édesatyját gyászolja. Ifjabb Tüdős József szakács e hónap 9-ikén 31 éves korában hosszas betegség után elhunyt. Te­metése 11-én délután lessz a kerepesi-uti temetőben levő családi sírboltba. — Nyári mulatság. A mátyásföldi nyaraló­tulajdonosok egyesülete julius tizennegyedikén, szom­baton, társasvacsorával, tombolával és tánccal egybe­kötött jótékonycélu hölgyestét -rendez a mátyásföldi parkvendéglőben. Részvételi jegy ötven fillér, férfiak­nak egy korona. — Vadászjegyek Iriadása. A szabadságra ment Rózsavölgyi Gyula alpolgármester távolléte idején a vadászjegyek kiadását a tanácsi X. ügy­osztályban (központi városbázall. emelet) intézik el. — Égő község. Vácról táviratozzák, hogy a közeli Tótfalun, melyben kevés híján ötszáz ház van, tűz ütött ki és csakhamar az egész községre elterjedt. Attól tartanak, hogy a falu teljesen el­pusztul. A szomszédos falvak és városok tűzoltó­sága kivonult a veszedelem helyére. — Elhallgattatott német orfeum. Szegedről jelentik, hogy tegnap a Fekete Sas-szálló udvarában, hol német orfeumi társaság játszik, tüntetést ren­dezett mintegy hatvan egyetemi hallgató. Előadás­közben énekelni kezdték a'Szózatot és a közönség nagyobb része pártjukra állva, velük énekelt, A né­met társaság kénytelen volt abbahagvni produkcióit, rendőrök jöttek, mire a diákok kimondták, hogy csak sortüzre távoznak. A katonatisztek ekkor el­mentek, de a tüntetők éjfélig ott maradtak, míg.az artisták ott nem hagyták a helyiséget. Rainer Jó­zsef rendőr-alkapitány megígérte, hogy a német zengerektől megvonja a játszási engedőimet. — Tizezerháromsxázhusz koleraeset. Indiá­ban érte el ezt a rettenetes nagy számot egy hót alatt a kolera. A bombav-i kormányzó táviratozza a hirt Londonba, hogy junius utolsó hetében az inség-sujtotta vidéken 10.320 koleraeset fordult eló és közülük 6502 halállal végződött. Az alkirálynak egy távirata pedig azt mondja, hogy az ínség min­den várakozást felülmúló arányokat öltött és hogy Rádspunában és Közép-Indiában nagyon szomorúak a kilátások. — Az I. cs. és kir. szab. Bunagőzhajózásl Társulat közli, hogy a vasúti forgalomban érvé­nyes összeállítható menetjegyszelvények az alábbi vo­nalokon a személyhajózás tartama alatt az I. cs. és kir. szab. Dunagőzhajózási Társulat személy­szállító hajóin is érvényesek, és pedig: Passau— Linz, Linz—Bécs, Bécs—Pozsony, Bécs—Marchegg, illetve Bécs—Bruck, Pozsony—Budapest, Budapest —Báziás, Budapest—Zimonv, Budapest—Orsóvá (Vaskapu) között. Ezen menetjegyszelvények az uta­zás megkezdése előtt a Dunagőzhajózási Társulat pénztárainál rendes hajójegyekkel díjtalanul kicse­rélendők. A II. vasutosztálvu (zöld) menetjegyek az I. hajóosztály használatára, a III. vasutosztálvu (barna) menetjegyek pedig a IF. hajóosztály haszná­latára jogosítanak. A hajókon egy-egy menetjegy után 25 kilogramm szabadpodgyász engedélyeztetik. — Egy földbirtokos katasztrófája. Kis­­torakon, mint egy Temesvárra küldött telefonjelentés mondja, a múlt éjjel megölték és kirábolták Nacsa József földbirtokost. A jómódú ember csak a tava­szon költözött el Giládról torontáli uj birtokára. Hatvanőtéves gazdasszonyát sem kímélték a tette­sek, kiket eddig nem sikerült megtalálni. 1900. julius 11. 188.'szám. J F ÓTÁR, OS. * Rendkívüli közgyűlés. A törvényhatósági bizottság ma Halmos János polgármester elnöklete alatt, a nyár derekához mérten elég sok városatya érdeklődése mellett, rendkívüli közgyűlést tartott. Örvendve vette a bizottság tudomásul a múlt év zárószámadásából, hogy 614,064 forint 36 és fél krajcár volt az 1899-iki fölösleg, s ezzel együtt a főváros törzsvagyona 102,063.333 forint 33 és fél krajcárra emelkedett. A közgyűlés megszavazott a tanácsnak 279,500 koronát a Szent Géllért­­járványkórház kibővítésére. Persze azzal az óhaj­tással, hogy az uj paviilonokra sohase legyen szük­ség. A többi tárgy apróság volt, amelyek során mégis kétszer rácáfolt a közgyűlési szavazat a tanács javaslatára. Napirend előtt az elnök bejelentette, hogy

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék