Pesti Napló, 1903. március (54. évfolyam, 59-89. szám)

1903-03-18 / 76. szám

8 Budapest, szerda PESTI NAPLÓ 1903. március 18. rosok konvertálni akarják adósságaikat, de a buda­pesti pénzintézetek, bár folyvást hallani, hogy nagy heverő tőkékkel rendelkeznek, aránytalanul drágán adják a városoknak kölcsöneiket. Pozsony és Győr városok városi kötvények kibocsátásához kértek en­gedőimet, kérték továbbá, hogy kibocsátás esetén a kötvények után bélyeg- és illetékmentességet él­vezzenek. Ezt annak idején a belügyi kormány nem hagyta jóvá, de a kérvényt most ismételten a kor­mány pártfogásába ajánlja. Az állami funkciókért a vármegyék kárpótlásban részesülnek, arányos re­­kompenjsációt kérnek most a városok is és különösen kérik, hogy a városok részére uj kulturális és köz­hasznú intézetek létesítése végett a kormány uj jövedelmi forrásokat engedélyezzen. Széli Kálmán miniszterelnök a válaszában ki­jelentette, hogy alapos megfontolás tárgyává teszi minisztertársaival együtt a kérelmet és azt azzal a jóindulattal és melegséggel fogja tanulmányozni, amelylyel a városok iránt állandóan viseltetik. Fö­lösleges lenne most ígéretet tennie, mert a szóban forgó kérdésnél a városok igazságát és anyagi szük­ségét mindenki érzi. Csak a módokról és eszkö­zökről lehet szó, amelyekkel a bajon segíthetni, mert a célban mindnyájan egyetértünk. Ma a legtöbb esetben az intézetek járnak utána a kölcsönt ke­resőnek, nem a hitelt kérők az intézetnek. E tekin­tetben nem igen van panasz. Hja a városok közül egy­nek megadták volna a városi kötvénykibocsátás jo­gát, nem lehetett volna megtagadni a többitől sem, mert klasszifikálni a városokat nem lehet. Ha pe­dig mindegyiknek megadnák, ebből kibonthatatlan konfúzió keletkezhetnék. Az a báj ék a legfőbb baj, hogy a városok nagyon is eladósodtak és ezután kölcsön már csak az igazán elkerülhetetlen és gyü­mölcsöző szükségletre vehető fel. Már bizonyos irányban a parciális megoldás munkája folyamatban van, készül az adminisztráció reformja olyan ala­pon, amely az ország’ és a városok érdekeit reális alkotásokkal és intézkedésekkel istápolja és elégíti ki. Nemsokára e munkálatok nyilvánvalókká lesz­nek, most speciálisan nem nyilatkozhatik, de általá­nosságban újból hangsúlyozza, hogy át van hatva a városok nagy jelentőségétől. A küldöttség éljenzéssel fogadta a kormány­elnök beszédét s aztán Zechhieister polgármes­ter bemutatta neki a küldöttség tagjait, amivel a tisztelgés véget ért. — (A biharmegyei alispánválasztás.) Nagy­váradról jelentik, hogy a biharmegyei szabadelvű párt ma délután gróf Tisza István elnöklésével értekezletet tartott és elnök indítványára kimondta, hogy a holnapi alispánválasztást, tekintettel, hogy mind a három pályázó, úgymint M i s k o 1 c z y Ferenc, Fráter Barnabás és Beöthy Pál, érdemes szabadelvű férfiú, nyílt kérdésnek hagyták. Elhatározták továbbá, hogy a megyei tisztviselők fizetésrendezési kérvényeit melegen pártolják. Az alispánválasztás iránt, amely holnap reggel 9 óra­kor kezdődik, igen nagy az érdeklődés. TÁVIRATOK Vilmos császár Drezdában. Drezda, március 17. Vilmos császár ma délután 3 órakor ideérkezett. A pályaudvaron György király, János György herceg és a ható­ságok képviselői fogadták. Szives üdvözlés után a két uralkodó négyes fogaton a királyi kastélyba hajtatott. A királyi palotában diszebéd volt, amely­nek során György szász király a következő kö­szöntőt mondotta Vilmos császárra: «Engedje meg császári felséged, hogy mai, nekem oly örvendetes látogatásáért felségednek a magam és enyéim nevében szívélyes és mélyen érzett köszönetét mondjak. Ez a látogatás újabb jele annak a jóakaratnak, és ama szívélyes érzel­meknek, amelyeket felséged irántunk mindenkor, jóban és rosszban egyaránt tanúsított, s ame­lyek különösen az utób bi időben, e ko­moly napokban szivünknek oly jól estek. Bátorkodom a köszönet és szives ragaszkodás ér­zelmeinek kifejezést adni felséged íenkölt sze­mélye iránt, amidőn azt mondom: Isten áldja, Isten óvja felségedet! Ő felsége Vilmos császár éljen! Éljen! Éljen!» Vilmos császár a következő köszöntővel felelt: «Engedje meg királyi felséged, hogy mé­lyen érzett legtensőbb köszönetemet fejezzem ki a kegyes szavakért és azért a szép fogadásért, amelyben felséged engem részesített. Szükségét éreztem annak, hogy felséged látogatását mi­előbb viszonozhassam és ezzel lerovom felséged iránt való hálatartozásomat. Legyen felséged meggyőződve arról, hogy miként egykor fenkölt lelkű nagybátyám iránt azért a gondoskodásért, amelyet irántam ifjú koromban tanúsított, szi­vemben a legmélyebb benső vonzódás támadt, ffiost ugyanezt a vonzódást érzem felséged é§ háza iránt is. Egyszersmind biztosítom felsége­det, hogy miként a Wettin-ház öröme és bánata mindenkor egyszersmind a Hohenzollern-ház öröme és bánata is, én épp úgy érzek, mint fel­séged, és velem együtt egész népem is. Azzal fejezem be köszönetemet a szives fogadásért és felséged jóságos szavaiért, hogy remélem, hogy felséged útjában meg fogja találni a verőfényes aél minden varázsát és ujult erővel fog vissza­térni szeretett szász népéhez. Ő felsége György király hurrá! Hurrá! Hurrá! Vilmos császár, akit a király, a trónörökös és János György herceg kisértek ki a pályaudvarra, szívélyes bucsuzás után este 8 órakor elutazott Berlinbe. Tízmillió orosz töltény a szerbeknek. Belgrad, március 17. A «Belogradska No­­vine» látszólag hiteles pétervári jelentést közöl, mely szerint a szerb kormány néhány héttel ezelőtt azzal a Kérdéssel fordult Péter­­várhoz, hogy miután csak Oroszországnak van­nak Berdán-fegyverekhez való töltényei, en­gedjen át Oroszország Szerbiának 10 millió ilyen töltényt azokhoz a Berdán-fegyverekhez, amelyeket annak idején III. Sándor cár aján­dékozott Szerbiának. Gróf Lamsdorff a szerb kormánynak ezt a kérelmét azonnal pár­­tolólag terjesztette Miklós cár elé. A cár, aki Szerbiának a Macedóniai kérdésben való magatartásával meg van elégedve és meg van győződve arról, hogy a töltényeket nem fog­ják az ő intencióival ellenkező célokra fel­használni, ennek következtében Sándor ki­rály iránt való barátságának és Szerbia iránt való jóindulatának jeléül a kért 10 millió töltényt odaajándékékoZta a szerb hadseregnek. A töltényeket valószínűleg május végén küldik el Szerbiába, ... L A szultán a görög királynak. Athén, március 17. A Raehmi pasa hadosz­tályparancsnok vezetése alatt ideérkezett török követség ma nyújtotta át ünnepélyes módon a királyi palota tróntermében a királynak a gyémántos Nisan-I-Iftikar-rend jelvényeit és a trónörökösnek a Nisan-I-Intias-rend jelvényeit, valamint a szul­tán pompás ajándékát. Forradalom az adófelügyelök ellen. Madrid, márc. 17. Lisszabonból jelentik, hogy a coimbrai események élénken foglalkoztatják az itteni közvéleményt és izgatott vitákra adnak okot a kamarában, amelyekben a kormányt erősen támad­ják. A coimbrai egyetemet bezárták. A városban lévő iparos-egyesületek a királyhoz intézett távira­tokban tiltakoztak a kormány eljárása ellen. A Liberal azt jelenti Lisszabonból, hogy a portugál kormány megszakította a távirati ösz­­szeköttetést úgy a külfölddel, mint az országban. De azért mégis köztudomású, hogy Goimbrában valóságos forradalom van az adó­­felügyelők ellen, akiknek menekülniük kellett a városból, mert a lakosság halállal fenyegette őket. A városban kihirdették az ostromállapotot. A négy nap óta tartó zavargás alatt nyolc embert megöltek és sokat, köztük néhány katonát megsebesítettek. Állategészségügyi egyezményünk Olasz­országgal. Róma, március 17. A kamara mai ülésén Fusinato képviselő azt kérdezte a kormánytól, hogy az Ausztria-Magyarországgal való kereske­delmi szerződés Elmondása után milyen szándékai vannak a száj- és körömfájás ellen való védekezés tárgyában az 1897. december 7-iki osztrák-magyar­­olasz egyezmény tekintetében és különösen az egyezmény IV. cikkének rendelkezése tekintetében. Baccelli külügyi államtitkár azt válaszolja, hogy a külügyminiszter a belügyminiszterrel egyetértőén minden lehetőt el fog követni avégre, hogy a kü­szöbön lévő tárgyalások alkalmával hatásos védel­met eszközöljön ld a gazdasági szempontból oly fontos érdekek számára. Ronchetti belügyi állam­titkár még hozzáteszi, hogy a kormány teljesen tudatában van a szóban forgó szerződés és különö­sen a IV. cikk jelentőségének. Már meg is kezdte a tárgyalásokat, amelyek azonban eddig nem ve­zettek a kellő gyakorlati eredményre, noha már több javítást léptettek életbe ebben az irányban. A kormány a jövőben is arra fog törekedni, hogy elhárítsa a felmerült nehézségeket, 76. számjí---------------—’! A lengyelek és az osztrák vasutak államosítása. Bécs, március 17. (Saját tudósítónk­tól.) A lengyel klub elnöke, Javorszki, a képviselőház mai ülése közben tanácskozott Kör­tér ésWittek vasul ügyi miniszterrel az északi vasút államosítása tárgyában. Javorszki kifejtette, hogy a lengyelek nem idegenkednek kompromisz­­szumtól, de határozottan követelik, hogy az államo­sítással ne késsen a kormány 1904. január elsején túl s a terminus megtartására nézve a klub a kor­mány valamennyi tagja nevében a miniszterelnök részéről kötelező nyilatkozatot kíván. Azok a híresztelések, miutha a lengyel klub kebe­lében válság tört volna ki, alaptalanok. A petrólenm-kartell tárgyalásai. Bécs, március 17. (Saját tudósítónk­tól.) A petróleum finomító gyárak tisztviselői ma folytatták tanácskozásaikat s felhatalmazták a szti­­kebbkörü bizottságot, hogy az egyes petróleum­­finomító gyárakkal külön tárgyaljanak s esetleg még március vége előtt közgyűlést hívjanak egybe. Közgazdasági táviratok. Bécs, március 17. (A Pesti Napi ó telefon jelentése.) Köttetett: Búza tavaszra 7.48—7.53, rozs tavaszra; 6.92— 6.93, zab tavaszra 6.27—6.29 koronával. Zárlatkor: Búza tavaszra 7.51—7.52, rozs tavaszra 6.93— 6.94, zab tavaszra 6.28—6.29 koronával. Bécs, március 17. (6a;áí tudósítónk telefon­jelentése). A délutáni magánforgalomban a zárlatok a következők voltak : Osztrák hitelrészvény 689.— Magyar hitelrészvény 749.25. Angol-osztrák bank 274.50. Bankegyesület 495.— Union-bank 538.— Län­derbank 413.59. Osztrák-magyar államvasut 690.25 Déli vasút 51.—. Elbavölgyi vasút 451.—. Északnyugati vasút —.—. Dohányrészvény 349.—. Rimamurányi 487.50. Alpesi bányarészvény 396.—. Májusi járadék 100.66. Magyar koronajáradék 99.45. Magyar arany­járadék 119.25. Német birodalmi márka 117.18 készpénz, 117.2C ultimo február, Napoleond’or lő. 10. Amerikai gabonatőzsdék. New-York, március 17. (K á b e 11 á v i r a t.) Gya­pot New-Yorkban helyben 10.— (10.—). Gyapot márciusra 9.83 (9.75). Gyapot júniusra 9.63 (9.55). Gya­pot New-Orleansban helyben (9n/t6). Petroleum Stand white New-Yorkban 8 20 (8.20). Petroleum Stand white Philadelphiában 8.15 (8.15). Petroleum Rafined in Cases 10.50 (10.50).Petroleum Credit Balances at Oil City 150— (150—). Zsir Western Steam 10.15 (10.40). Zsír Rohe és Brothers 10.65 (10.60). — Tengeri állandó. — Tengeri márcinsra 55— (55'/8). Tengeri májusra 503/a (50 %). Tengeri júliusra 49Vs (49%). — Búza irányzata szilárd. Piros őszi búza hely­ben 80% (80 J/8). Búza márciusra S2.% (82Vs). Búza májusra 79'/8 (78%) Búza júliusra 76% (76—). Búza szeptemberre 75Vs (74.Va). — Gabona szállítási dija 1% (l1/*). Kávé fair Rio 7. sz. 5% (5%). Kávé márciusra 4.20 (4.20). Kávé júniusra 4.45 (4.50). Liszt SpringWheat Cle. 3.-----3.10 (3.-----3.10). Cukor 31/* (3V4). On 29.87—30.12 (30.-------Réz 14.75—15.— (14.75—15.—). (A zárójelben levő számok a tegnapi ára­kat jelentik.) ___ Chicago, március 17. (K áb e 1 távirat.) Búza irányzata szilárd. — Búza májusra 741/* (73.%). Búza júliusra 7V/í (70%). — Tengeri irányzata állandó. Tengeri márcinsra 52% (53—) Zsir márciusra 9.70 (9.85). Zsir májusra 9.80 (9.95) Szalonna short eclair 10.43—.— (10.49—.—). Sertéshús májusra 17.52 (17.87). (A zárójelben levő számok a tegnapi árakat jelentik.) 'NAPI HÍREK — Napirend.- Szerda, március 18. — Római ka­tolikus: Ciril. — Protestáns: Sándor. — Görög-orosz (március 5.): Konou. — Zsidó: Adar 19. — Nap kél: 5 óra 53 perckor; — nyugszik: 5 óra 52 perckor. — Hold kél: 11 óra 31 perckor, éjjel; — nyugszik: 8 óra 26 perckor, reggel. — A horvát miniszter fogad’ délután 4 órakor. — A képviselőház elnöke fogad dél­előtt 9-től 10 óráig. — Nemzeti Muzeum: Képtár nyitva 9—1 óráig. — Iparművészeti Muzeum nyitva délelőtt 9-től délután 5 óráig. — Mezőgazdasági Muzeum (Ke­­repesi-ut 72. szám) 9—1 óráig. — Földtani Muzeum (Stefánia-ut 14. >.zám) megtekinthető 10—1 óráig 1 korona belépő-dij mellett. — Kereskedelmi Muzeum a városligeti Iparcsarnokban nyitva 9—2 óráig. — Az Akadémia Goethe-saobája megtekinthető 10—12 óráig. — Múzeumi könyvtár nyitva 9—1 óráig. — Akadémiai könyvtár délután 3-tól este 7 óráig. — Egyetemi könyv­tár nyitva délelőtt 9—12 óráig és délután 3-tól este 8 óráig. — Fővárosi könyvtár (Károly-körut 28. szám) nyitva hétkö napo’fcn 9—1 óráig, vasár- és ünnepnapo­kon 9—12 óráig. — A Kereskedelmi és Iparkamara könyvtára (V., Szemere-utca 6. szám) nyitva hétköz­napokon félfotől félkettőig. j t •

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék