Pesti Napló, 1904. január (55. évfolyam, 1-31. szám)

1904-01-20 / 20. szám

Budapest, szerda 20. szám PESTI NAPLÓ. — A hercegprímás körlevele. V a s z a r y Kolos bíboros hercegprímás most adta ki ez évi I. számú körlevelét. A körlevélben köszönetét fejezi ki a papságnak az újévi jókivánatokért és egyúttal papságára is az Isten áldását kéri. Közli X. P i u s pápa legmagasabb elisme­rését és áldását az újévi üdvözletekért. Majd személyi ügyek után publikálja a szertartások kongregációjának 1903. december 4-én hozott határozatát, melynél fogva ,a tiltott könyvek jegyzékébe a következő müveket tette: Albert Houtin «La question bibliaue chez les catho­­liqúe, de France an XIX. Siede» és Mes difficultés avec mon évéque», Alfred Loisy «La Religion .d’Israel, L’Évangile et l’église, étude évangéliques, An­­tour d’ un petit ljvre, Le quatriéme Évangile». A böjt alól való fölmentések felsorolása után következnek a közoktatásügyi miniszternek a népfölkelési szolgálat alól fölmentendő egyénekre vonatkozó időszaki jelentésekről, a köztisztviselők egészségi ál'apotának mfgvizsgá á'áról, a kereskedelmi miniszternek az iparhatósági tisztviselők napidijairól szóló rendelete. Majd közli a miniszter­tanács határozatát, mely szerint a tanítói járandóság megállaritása iránt indított ügy elbírálása a közigaz­gatási hatóság jogkörébe tartozik. Végül könyvek aján­lásával fejezi be a körlevelet. — A krimmitschaal sztrájk véget ért. Több ízben irtunk arról a küzdelemről, amely a krimmitschaui szövőgyárosok és munkásaik közt már hónapok óta folyt. A munkások az egyik •gyárban sztrájkba állottak s mikor a gyáros nem akarta teljesíteni követeléseiket és a többi gyárak munkásai is sztrájkkal fenyegetőztek, a gyárosok — összesen nyolcvanhárom — szolidaritást vállaltak társaikkal és ők állottak sztrájkba. A különös sztrájk rendkívül hevességgel folyt. A gyárosokat a többi városok gyárai anyagilag segélyezték, de nem maradtak tétlenek a németországi munkások sem s olyan sztrájkalapot gyűjtöttek össze, hogy abból február közepéig éppen annyit juttathattak volna a krimmitschaui munkásoknak, mintha dolgoztak volna. A sztrájk az utóbbi hetekben teljesen elvi természetű lett. Hiába kísérelték meg a munkásokat és munkaadókat kibékíteni egymással, az utóbbiak még a szász kormány közvetítését is elutasították, mert szerintük most már nem arról van arról szó, bogy a munkások követeléseit teljesítsék, hanem hogy ki a hatalmasabb. Szóval a legutóbbi hirek szerint úgy látszott, hogy az ellentétek elsimithatat­­lanok és az elvi küzdelem eldöntésébe egész Né­metország közvéleményének bele kell szólania. Annál meglepőbb most az a krimmitschaui távirat, amely szerint a sztrájkszövetség felhívja a munká­sokat, hogy holnap a munkát feltétlenül újból megkezdjék, ügy látszik, a gyárosok mégis meg­gondolták a dolgot, a hatalmi kérdés feszegetése helyett igyekeztek megegyezni munkásaikkal s ezzel a hónapok óta tartó elkeseredett küzdelem véget ért. Hogy a hirtelen megegyezésnek mik voltak a fel­tételei, arról a krimmitschaui távirat hallgat. — Blowitz végrendelete. Blowitz, az «ujságiró-fejedelem», a Times párisi levelezője most egy éve, 1903 január 18-án halt meg. Vég­rendelete azonban csak most lett ismeretessé. Mivel Blowitz nem nevezett ki végrendeleti végrehajtót, a francia törvények szerint ezt a tisztet most Stéphane Lauzanne de Blowitz -ra, a párisi «Matin» fő­­szerkesztőjére bízták, aki most bontotta fel a Blowitz végrendeletét. A világhírű újságíró, Henri Georges Stéj)hane Adolphe Oppert de Blowitz végrendeletében egész vagyonát Lausanne Dé­­sirée kisasszonyra hagyta, aki utolsó éveiben hűsé­gesen ápolta. Lausanne Désirée kisasszony, aki 1875-ben született Reimsben. örökli az egész ha­gyatékot, amely az elhunyt ujságiró-fejedelem párisi rue Greuze-í lakásán van. Végrendeletében Blowitz semmisnek nyilvánítja minden korábbi végrendelke­zését. — A raibli bányalégrobbanás. A tegnap jelentett bányalégrobbanásról ma a következő jelen­tés érkezett: A raibli bánya kincstári segédtárná­­jában, midőn a munkások reggel a villamos vas­úton bementek a tárnába, a munkaszünetes vasár­nap alátt összegyűlt szén- és hidrogéngázok a bányamozdony szikráitól meggyulladtak. Tizenegy munkás közüt kilenc másodrendű égési sebeket szenvedett. A bányahatóság kiküldöttje megtette a szükséges biztossági intézkedéseket. Most a további veszedelem ki van zárva. Az üzemet egyelőre be­szüntették. — Megkerült turisták. Mai számunkban hirt adtunk arról, hogy dr. Nabel József, a leobeni bányászakadémia adjunktora és dr. Lebzelter gráci turista még szombat este turista útra indultak, vasárnap kora hajnalban felmásztak Eizenerz mellett a Reichensteinra és azóta ^nyomuk veszett. Meg­keresésükre egv hét tagú, utóbb egy harminc tagú expedíció indult, mely utóbbinak, mint Loeben­­bői jelentik, tegnap sikerült is az elveszettnek hitt turistákat a Reichenstein egyik menedékházában megtalálni. A megkerült turisták még tegnap este megérkeztek Leobenbe. — A bilekl halálos menetelés. Szeraje­­vóból jelentik, hogy Grün zweig ezredes és vádlott tiszltársai ismert ügyében a múlt héten foly­tatták és be is fejezték a végtárgyalást. Az iratokat a katonai büntetőtörvénykönyv értelmében a felsőbb katonai törvényszék elé terjesztették, amely viszont a legfelsőbb katonai bírósághoz teszi át az iratokat. A legfelsőbb haditörvényszék föladata lesz, hogy a király véleményének meghallgatása után végleges ítéletet hozzon és azt az elsőbirósági fórum utján közzététesse. Az Ítélet közzétételére körülbelül egy hónap múlva kerül a sor. — Egy horvát képviselő afférja. Említettük hogy dr. Frank horvát képviselő vesztegetési ügyéből kifolyólag dr. G a j zágrábi ügyvéd provo­­káltatta Frank képviselőt, mert a «Hrovatsko Pravo»-ban sértő cikk jelent meg, melynek szerző­jéül Frankot tartja. Az ügy állásáról most Zág­rábból a következőket jelentik: Frank segédei kiielentették, hogy felük minden tettéért elvállalja a felelősséget s kész azokért elégtételt is adni: továbbá, hogy azt a cikket, amelyért tőle dr. Gaj elégtételt kért, nem ő irta. Konstatálták azután, hogy Gaj az elégtételt a fennálló párbajszabályok ellenére későn kérte, végül még azt is, hogy dr. Frank rögtön, mihelyt erre alkalma nvilt, becsületbicóságot kért s amig ez nem döntött, addig Gajnak nincs joga elégtételt kérni. Frank megbízottai azt kívánták, hogy e kijelentések szellemében jegyzőkönyvet vegye­nek fel. Gaj segédei erre visszavoultak és felükkel tanácskoztak. Mikor uiból megjelentek, kijelentették, hogy szerintük ezeknek a pontoknak jegyzőkönyvbe vétele fölösleges, mert dr. Gaj teljesen megelégszik dr. Frank ama nyilatkozatával, hogy a kérdéses cikket nem ő irta s ezzel az ügyet befejezettnek tekinti. — Frank vesztegetési ügyében az általa kért országgyűlési vizsgálóbizottság tegnap Franci s ei képviselőt választotta elnökének. Este már érdem­leges ülést tartott a bizottság, melyben elhatározta, hogy az országgyűlésnek bejelenti, hogy ez a bizott­ság nélkülözi a törvényes eszközöket s a lehetősé­get ahhoz, hogy ebben az ügyben eljárjon, annál is inkább, mert a rágalmazás nem az országgyűlésen történt. Egyébként dr. Frank a vesztegetési hir ter­jesztője, Gaj ellen a törvényszéknél viszonvádat emelt. Az ügy előadója az országgyűlésen P o p o­­v i c s István képviselő lesz. — Taán és Tun;fuszláng. Két tigrise volt a Kínában ezelőtt két évvel lángolt jehocsuán láza­dásnak : T u á n császári herceg és a kegyetlen hajlamú mandzsuésTungíusziáng, a moha­medán vallásu katona, aki nyiltan a lázadók párt­jára állt, pedig azért adták a kezébe hatalmai, hogy az idegeneket védelmezze meg vele. A két fanatikus idegengyűlölőt a kínai kormány akkor, amikor Európa vasöklét kezdte érezni, halálra is Ítélte, sőt megjött a kivégzésük hire is, de termé­szetesen senki sem vette komolyan s a világ csak­hamar elfeledkezett róluk. Ma azután, majd két esztendei hallgatás után, olyan bir érkezik Peking bői, amely igazolja a kétkedést, melvlyel kivégzésük hirét fogadták Európában. Nem a hóhér bárdja — vagyis Kináról lévén szó : fűrész, — hanem maga a természet bünteti meg most a két vérivó ször­nyeteget. A berlini Wo'ff-ügynökség jelenti Peking­­ből mai kelettel: Hittérítők jelentései szerint Tuán herceg, komolyan megbetegedett, Tungfusziáng pedig meghalt. — Házasság. Maróczy Géza, a kiváló sakkmester, január 23 ikán tartja esküvőjét Szege­den, a belvárosi templomban Mann Irénnel, dr. "M a n n I. királyi tanácsos leányával. Dr. Erdős Bertalan nyíregyházai ügyvéd eljegyezte Kohn Gizella kisasszonyt, Kohn Gábor földbirtokos, hevesi lako= leányát. Dr. Körmendi Lajos budapesti ügyvéd ma tartotta esküvőjét Tatán Kellner Jolánnal, K e li­ner Jakab odavaló ügyvéd leányává1. — Ingyenkenyér. A Podmaniczky-utcai ke­­.nyérkiosztó-boltban vasárnap, 17-én, 6825 adag ke­nyeret osztottak ki. — A rovnloei vasúti baleset. Megirtuk, hogy a Szinj—Spalato vonalon levő Rovnice mel­lett vasúti szerencsétlenség történt. Bécsból most azt táviratozzák, hogy a vasúti balesetet orkánszerii hóvihar idézte elő. A mozdony és az utána követ­kező négy kocsi kisiklott és húsz méternyire lezu­hant a töltésen. Egy utas szörnyet halt, tizenketten megsebesültek. A Spalato—Szinj között levő vonalon beszüntették a forgalmat, 1 ' ;vi. ■ ...; ' v.- • • .... 1904. január 20. — A pírnál eset. A pirnai házasságtörési drámáról és a miatta támadt párbajról kővetkezőket jelentik ma Münchenből: Erőn tábori tüzéríőhad­­nagy nagyon tehetséges és általános tisztelt tagja volt mindig a német hadseregnek. Két évvel ezelőtt nősült meg. Kron imádta a feleségét, minden sze­szélyes kívánságának eleget tett: mulatságba, tár­saságba vitte állandóan, bátaslovat tartott neki és lovagolni is taníttatta. A házasságból egy gyermek származott, aki iránt az aDyja azonban sohasem érdeklődött valami túlságos szeretettel. Látszólag deiüs, békés családi életet éltek, a mitsem sejtő férj még akkor sem vett észre semmit, mikor a «világ» már suttogni kezdett airól, hogy a lelesége megcsalja. Különben is nagyon komolyan vette a hivatását, nagyon el volt foglalva: éppen most készült a hadiiskolába. Karácsony előtt az egész család Lübeckbe utazott a főhadnagy szüleinek látogatására, a férj előbb visszatért szabadságától és akkor figyelmeztették őt tiszttársai először arra, amiről a városban széltében-hosszában már régidő óta beszéltek. A férj bizonyítékok után kezdett kutatni és csakhamar levelekre akadt, melyekből vilá­gosan kitetszett, hogy a felesége három különböző embeirel megcsalta. Sőt még apró ajándékokkal is kedveskedett a szeretőinek. Kron első sorban is G főhadnagyot, az egyik csábitót provokálta és a katonai becsületbiróság tárgyalásai után megvívták — nagyon súlyos feltételek mellett — a párbajt, melyből a megcsalt férj, aki kitünően forgatja & fegyvert, sértetlenül került ki. — A hordárok eUenőrzö szemléje. A buda­pesti hordárok fölött a rendőrség minden évben szemlét tart, hogy a ruházatok, sapkát illetőleg megfelelnek-e a követelményeknek. Ez a szemle ma reggel kilenc órakor volt a rendőrség Mosonyi-utcai kaszárnyájában, ahol mintegy ötszáz közszolga je­lent meg. A szemlét dr. Vermes Gyula rendőr­fogalmazó, a hordárosztály vezetője tartotta. A meg­jelenteknek számát jegyzőkönyvbe vették s az el­maradottakat újabb megjelenésre hívják föl. A szem­lén megjelenteken kifogásolni valót nem találtak, néhány csekélységtől eltekintve. — Makacs betörök. Három éven belül hat­szor törtek be özvegy G 1 á s e r Károlvné ékszeres­­boltjába, az Üllői-ut 52. száma alatt. Néhánv héttel ezelőtt az utcáról feszítették fel az ékszerüzlet vas­­ajtóját, de a járókelők elriasztották a vakmerő be­törőket, mielőtt az üzletbe bejuthatlak volna. A rendőrség őrszeme a Nagy-körut és az Űllői-pt keresztezésénél áll éjjelenkint s igy a hat betörés közül egyet sem akadályozhatott meg. Sőt a tolva­jokat sem sikerült elfogni. A január 16-ára virradó éjjelen a makacskodó gonosztevők újra fölkeresték Giáser Károlvné üzle'ét. Az üzlettel szomszédos korcsmahelviségbe törtek be, nekiestek a korcsmát és ékszerüzletet elválasztó vékony téglafalnak s rövid munka után kibontották a falat. Éppen be akart egyikük bújni az üzletbe, mikor Giáser Ká­­rolvné, aki a bolt hátsó helyiségében aludt, föléb­redt és két revolverlövéssel elriasztotta a betörőket. Az egyik lövés után tompa zuhanás hallatszott, de mire a ház népe fölébredt, a betörők a korcsma utcai ajtaján keresztül elmenekültek. A lövés za­jára mozgalmas lett az utca s a három betörőt sokan látták menekülni. Kettőre közülük rá is is­mertek. Nagvsokára megjelent egy rendőr s a meg­riasztott betörők otthagyott szerszámait bevitte a nyolcadik kerületi kapitányságra. A gonosztevőket mindeddig nem sikerült elfogni, mert a rendőrség semmiféle lépést nem tett ebben az irányban, sőt a helyszíni szemlét sem tartotta meg ma reggelig, A betörők az ékszerüzletben nem tehettek semmi kárt, de a korcsmából elvitték G o 1 d z w e i g Jenő pincér húsz korona készpénzét és ezüstóráját. Fői­forgatták a borosüvegeket s két görbe kést, egy • feszitővasat hátrahagyva, elmenekültek. Az utcai tanuk vallomása szerint a felismert két betörő W i s z t István és W i s z t Géza ismert gonoszte­vők, akiket most keres a rendőrség. — Öngyilkos főhadnagy. Miskolcról távira­tozzák : Aílé Lajos hadbíró-főhadnagy főbelőtte magát és szörnyet halt. Az öngyilkosságot a Pan­­nonia-szállóban levő lakásán követte el. Tettének oka ismeretlen. Rendezett viszonyok között élt. Azt hiszik, hogy búskomorságban követte el tettét. — Meggyilkolt vasúti ör. Olmützbő] táviratozzák : A Walachisch-Meseritsch—Grosnau kö­zötti vasúti vonalon tegnapelőtt éjjel ismeretlen tettesek meggyilkoltak egy vasúti őrt. Á holttestei egy hegyi patakba dobták. — Öngyilkossá lett a gyermekei előtt Szegedről jelentik, hogy Bruckner Édéné. ottani nagykereskedő felesége, tegnap délután agyon­lőtte magát. Brucknemé ezelőtt három éve epilep­tikus beteg lett s azóta idegessége folyton kínozta Az öngyilkos nő három gyermeke szemeláttára fülébe lőtt s azonnal meghalt. k

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék