Pesti Napló, 1905. július (56. évfolyam, 179-209. szám)

1905-07-27 / 205. szám

205. szára.Budapest, csütörtök PEST? NAPLÓ 1905. julius 27,9 bízta meg a miniszter. — Dr. H o 11 á n Sándor miniszteri titkár megvált állásától s a vasúti ügy­osztályba osztották be titkári ranggal. Helyébe a miniszter mellé dr. T o r m a y Géza miniszteri fo­galmazót osztották be. — A szultán ajándéka. Jelentettük már, hogy Abdul Hamid szultán két arabs telivér hátaslovat ajándékozott akirálynak. Az aján­dékot most külön küldöttség viszi Ferenc Jó­zsefnek. — Mint B é c s b ö 1 táviratozzék, ma kellett volna megérkeznie Feik basának, a szultán főlovászmesterének, aki Ferenc József királynak két arabs telivért hoz a szultántól. A vasútállomáson udvari hintó várakozott a basára és kiment elébe gróf Széchenyi testőrszázados is, de a basa nem érkezett meg. Csak később jött meg a jelentés, hogy Feik basának az állategészségügyi szabályok értel­mében a szultán ajándékával, a két arabs lóvaj Belgrádban kellett maradnia vizsgálat céljából s igy csak holnap érkezik Béesbe. — A kereskedelmi miniszter fogadónapja. Vörös László kereskedelemügyi miniszter e hét péntekén is megtartja kihallgató napját. A kihallga­tásra azonban már eddig is oly nagy előjegyzés tör­tént, hogy még csak néhány előjegyzést fogadhat el a miniszter titkára és pedig péntek reggel Vs9—9-ig a miniszter titkári hivatalában. — A hadgyakorlatok- Jövő hónapban kez­dődnek az ezidei hadgyakorlatok. Királygyakorlatok ezúttal valószínűleg csak Tirolban & Cseh­országban lesznek. A magyarországi csapat­testek hadgyakorlata szeptember 12-én fog befe­jeződni, A magyarországi had gyakorlatok rendje ez lesz: A negyedik, budapesti hadtestnél: Dandár­gyakorlatok augusztus végéig, azután szabad had­osztálygyakorlatok szeptember 8-ig és végül Fehér­vár mellett hadtestgyakorlatok a 40. és 41. hon­­védhadósztálylyal és három honvédhuszárdandárral együtt. — Az ötödik, pozsonyi hadtestnél: Had­osztálygyakorlatok szeptember 8-áig a nyitrai já­rásban ) azután 12-ig hadtestgyakorlatok (egy napig szabadon) Nyitra mellett, a 37. honvéd-hadosztály­­lyal együtt. — A hatodik, kassai hadtestnél nem lesznek szabadgyakorlatok. Szeptember 2-ig dandá­­ronldnt gyakorlatoznak, 8-ig hadbsztályonkint. végül hadtestben, a 39. honvéd-hadosztálylyal együtt Va­­rannónál és Legenyeszentmihálynál. — A hetedik, temesvári hadtestn él: Hadosztálygyakorlatok (nem szabadon) szeptember 7-ig Arad és Lugos mel­léit, azután 12-ig hadtestgyakorlatok a 23. honvéd­­hadosztálylyal együtt. — A tizenkettedik, brassói hadtest 7-ig hadosztályonkint és azután, részben szabadon, hadtestben gyakorlatozik a 38. honvéd­­hadosztálylyal együtt 12-ig Béreshalomnál. — A tizenharmadik, horvát hadtest szeptember 12-én há­romnapos hadtestgyakorlattal Belovár és Daruvár mellett fejezi be a gyakorlatait. — A lüttichi sajtókon,gresszus- Lüttich­­ből táviratozzák: A nemzetközi sajtókongresszusnak gazdag és a legkülönfélébb s legéletbevágóbb kér­déseket felölelő munkaprogrammját a kiküldöttek élénk részvételével és tanulságos vitájával ma több órán át tartó ülésen beszélték meg. A délelőtti ülésen tanácskoztak az újságok post-a­­tárifájának leszállításáról (előadó: Thaunay), to­vábbá a telefondijak mérsékléséről és a külföldi levelezőknek a hírlapíró-egyesületek által össze­állítandó általános névsoráról (előadó: Janzon). Thaunay Viktor főtitkár jelentést tett a nemzet­közi igazolójegyről, amelynek szükségessége és hasz­nossága nap-nap után jobban bebizonyul. Különösen érd'ekes volt egy portugál njságiró jelentése, amely szerint Portugália királya a hazájabeli hirlapiró­­egyesülétek kérésére hivatalos dekrétumot bocsá­tott ki e hónap 7-én, előírva benne valamennyi ható­ságnak, hogy a nemzetközi igazolójegyeket láttamo­­zásukkal hitelesítsék. Steinherz (Paris) ezzel kapcsolatban azt indítványozza, hogy a nemzetközi sajtószövetséghez tartozó egyesületek szólittassanak fel, hogy alapszabályaikat és tagjaik névsorát küld­jék meg egymásnak. Az indítványt elfogadták. Elénk érdeklődést keltett Kummer József prágai kikül­dött jelentése a postai szállítás jogának az egyes országokban való megvonásáról. Dumont belga ujságiró indítványára kimondták, hogy egyes lapok szállításának a kormányok részéről való megtiltását a sajtószabadság korlátozásának te­kintik és ellene határozottan óvást emelnek. S i n­­ger (Becs) és Steinherz (Páris) előadása á fize­­téstelen munkatársakról élénk vitát keltett, amelynek végén elfogadták azt az indítványt, hogy minden országban megnevezendő lesz valaki, aki a volon­­tőrök rendszeres kizsákmányolásának eseteit ellen­őrzi és a nemzetközi bizottságnak tudomására hozza. Az egyes országok küldötteit felhívják, hassanak oda, hogy a szerződések rendezése révén a volontőr­­szolgálatban előforduló visszaélések megszűnjenek. IJjabb tanácskozás tárgya volt az újságkiadók és szerkesztők közt kötött szerződések kérdése (elő­adók: Singer Becs, Schweit zer Berlin), utána pedig a hírlapírók között előforduló párbajok kér­désével foglalkoztak; erre vonatkozólag azt a hatá­rozati javaslatot terjesztették elő, hogy hírlapi köz­lemények miatt újságírók között keletkező konflik­tusok elintézésében a párbaj mellőzendő. — Búcsú a szervitáknál. A szerviták bel­városi templomában ma volt a búcsú, a templom védőszentjének, a Szent Annának ünnepe alkalmából. A templomot egész nap nagy közönség töltötte meg, mely áhitatosan hallgatta végig az istentiszteleteket. Az ünnep jelentőségéről L a t z ó György mondta a szentbeszédet, mely után tiz órakor S z t a n y i Peregrin, a rend római generálisa fényes segédlettel végezte az ünnepi istentiszteletet. A nagy mise alatt az operai énekesekkel megerősített kórus énekelt. — Ég5 holttest. A Szalonikiban elhunyt M ü 1- 1 e r polgári ügyvivő holtteste kicsiny híja, hogy el nem égett tegnap. Ugyanis az a vaggon, amelyben a koporsót Béesbe szállították, tegnap kigyuladt. A tüzet a bicskei állomáson vették észre és a sze­mélyzetnek csak nagy nehezen sikerült a holttestet megmenteni. A tűz ugyanis, amely azáltal keletke­zett, hogy a mozdony egy szikrája meggyujtotta az elszáradt koszorúkat, már elpusztította a koporsó ládáját, megolvasztotta a fémkoporsót, sőt már a holttest is égni kezdett. A gyorsvonat ez incidens miatt 72 percnyi késéssel folytatta útját, a holttestet pedig uj ládába helyezve az éjjeli vonat­tal szállították Béesbe. — Mint éjjel Bécsből jelen­tik, a hietzingi temetőben ma délután nagv részvét mellett temették el az elhunyt Midiért. A beszere­lésen jelen voltak Mery, Müller, Luzzara, Horowitz, Lazzarini és Dobra osztály­­főnökök és a külügyminisztérium és a közös pénz­ügyminisztérium számos más főhivatalnoka. — Lassale-szobor Pécsett. Lassalenak, a hí­res német agitátornak Magyarországon szobrot emel­nek, még pedig Pécsett. Az ottani munkások gyűjtötték össze a szobor költségeit s augusztus 6-án leplezik le az ottani munkásképzőegyesüíet ud­varán. Az életnagvságu ércszobor leleplezése ünne­­piesen fog végbemenni. Jelen lesznek a szociál­demokrata pártnak s a munkásszervezeteknek kikül­döttei is s a szobor leleplezésénél beszédeket tar­tanak. — A konstantinápolyi merénylet. Kon­stantinápolyból táviratozzák: A félhivatalos «Agence do Constantinople» a merényletről a következő le­írást közli: A szelamlik végén a császári mecsetben föl­robbant egy bomba. A szultánt szerencsére nem érte baj és a merénylettől népének üdvére csoda mentette meg. Ö felsége bámulatos bátorságot és hidegvért tanusitott. Az uralkodó maga hajtatott vissza a palotájába, kegyesen köszönve meg a kö­zönség lelkes üdvözlését. A főváros egész lakossága föl van háborodva a visszataszító merénylet miatt. A robbanás több embert megölt és megsebesített. A gonosztettet a mecset udvarán kivül követték el azon a helyen, hol a látogatók kocsijai szoktak állani. A merénylet szerzőjét nagyban keresik és minden intézkedést megtettek letartóztatására. A szultán palotájába való visszatérése után kihallga­táson fogadta báró Calico magyar-osztrák nagykö­vetet. — Egy másik konstantinápolyi távirat ezt mondja: A merényletre vonatkozó jelentésekben sok a hibás adat. A szelamlik nem két körfalon belül történik, hanem a Hamidzse-mecsetben, amelyet csak vasrács vesz körül. A robbanás a szem­közt levő szabad téren történt, amely, mint kocsi­­állomás, ugyancsak be van kerítve és amelyet a mecset udvarától a Jildiz- felé vivő kocsiút választ el. A robbanás nem a szultán közelében történt, hanem több mint száz méternyire. Nem tör­tént két robbanás, nem is dobták a bombát. A robbanást, amint bebizonyították, pokolgép okozta. Eddig még mit sem tudnak a merénylőről. Csak az egyik súlyosan megsebesült elbeszélésére támaszkodnak. Ez az ember ugyanis azt vallja, hogy a robbanás előtt látta, amint egy ember ko­sarat tett az egyik kocsira. A két angolról szóló valamint a többi kombináció is alaptalan. A por­tánál elterjedt az a föltevés sem ér semmit, hogy a merénylő bolgár. Az a francia jelentés, hogy a merényletet az itt ülésező uj törökök csoportja ha­tározta el, a fantázia szüleménye. A halottak száma valósággal huszonnégy. Ezek közt van Beha bég, Szelim herceg nevelője, a szultán két szolgája. Ezeken nem volt semmiféle külső sértés nyoma, halálukat az ijedtség következtében beállott sziv­­szélhüdés okozta. A halottak közt nincsen sem basa, sem nagyrangu hivatalnok, sem pedig há­remhölgy. Az a híresztelés sem igaz, hogy német turisták eltűntek. Berlinből jelenti tudósítónk: A «Lokalan­­zeiger»-nek táv'ratozzák Konstantinápolyból Heller nürnbergi tanítónak letartóztatásáról: Heller a Müller-féle fogadóban lakott és egyedül ment a sze­­lamlikra, anélkül, hogy a német nagykövetségtől igazolványt kért volna. A bombamerénylet után Heller eltűnt s hasztalan kutatta a német nagy­­követség és főkonzulátus. Már azt hitték, hogy meghalt a robbanáskor, amikor a német nagykő-1 vétség dragománjai megtudták, hogy Heller több; száz fogolylyal együtt le van tartóz-; tatva a Jildizben. A német nagykövetség kö­vetelte szabadonbocsátását s tiltakozott, hogy le­­tor tózta tásáról nem értesítették hivatalosan a nagy-, követséget, de Heller még most is fogsá,g-j ban van. ; — A krisztiániai Nobel-palota. Krisztianiä-, ból Írják, hogy az ottani Nobel-alapitvány hivatalos helyisége a napokban saját épületébe költözködik, amelyet nemrégen szerzett meg és azóta szépen; átalakíttatott. Ä renovált épületben lesz egy népjogi és államtudományi könyvtár, egy nagy olvasóterem és egy diszterem is, melynek falain békegalaffibok vannak ábrázolva. Az első előadást benne dr. G o­­bat Albert, a berni nemzetközi békeiroda titkára, fogja tartani, ki az 1902. évi békedijat kapta Du­­commun Elievel közösen. Gobat németül fog be­szélni és pedig az 1899. évi hágai tanácskozás ked­vező eredményeit fogja fejtegetni. Soknak az a terve, hogy az intézettel kapcsolatban egy nemzetközi nép jogi akadémiát állítsanak fel. A stokholmi bizottságok a tudományos Nobel-dijak részére ké­miával és fizikával foglalkozó intézeteket állíta­nak fel. — Maróczy az esztendei sakkverseny­ről. Maróczy Géza, az osztendei sakkverseny győz­tese, néhány nap óta Szegeden időzik s érdekes apróságokat mondott el a «Szeged és Vidéke» egyik munkatársának a világszerte nagy érdeklődéssel ki­sért versenyről. Nyilatkozatai között a sakkvilág körein kivül is a legnagyobb feltűnést bizonyára az a kijelentése fogja kelteni, hogy nemsokára Amerikába utazi-k és a világbajnokságért meg fog mérkőzni Lasker Manóval, a világbajnoki disaz ez idő szerint való viselőjével. Elmondta Maróczy, hogy legérdekesebb mér­kőzése a második fordulóban Csigopinnal és Leon­­hardttal váltott játszmái voltak, mert — úgymond — ezek voltak a legélesebbek. A kérdezősködésre elmondta aztán, hogy mi volt az oka Csigorin le­­szorulásának, ami a sakkvilágban nem kis feltűnést keltett. Gyomorbetegség kínozta Csigorint ezért nem tudott teljes lélekkel résztvenni a játékban. «Előre tudom, — mondotta Maróczynak mindjárt a verseny megnyitása után Csigorin, ■*— hogy le fogok törni, de azért, ha már benne vagyok!, a repu-; tációm érdekében végigjátszom a versenyt.» — Nem is gondolják, — folytatta Maróczy' — hogy a versenyeken sokszor milyen apró moz-i zanatok gyakorolnak döntő befolyást. Például a jó; táplálkozás úgyszólván mindennél fontosabb. Ősz- j tendében nem tudtunk jó kosztét kapni s^ emiatt; sokat szenvedtünk. En halon meg burgonyán csak; megvoltam valahogy, de dr. Tarrasch állandóan cső-' kóládén tengődött s legfölebb este evett főtt ételt. Elmondta aztán Maróczy, hogy már az utolsó öt játszma előtt oly biztosra vették győzelmét hogy háromszoros pénzt ajánlottak fogadásra neki, de persze ő — nem fogadott. Sok magyar ember volt Osztendében, akik szenvedélyes érdeklődéssel _ vár-, ták diadalát, igy Wiassics Gyula, gróf Károlyi Mi-: bály, Rohonczy Gedeon, dr. Havas Rezső stb. s a külföldiek közül különösen Fleischl Sándor buda­pesti dán konzul és az amerikai Rice professzor, aki szintén hires sakkozó. Mikor az első dijat meg­nyerte, Dádián mingréliai orosz herceg és a bécsi báró Rotschild Albert az elsők között voltak, akik táviratilag üdvözölték. Külömben a világ minden részéből tömérdek üdvözlő sürgönyt kapott. Szóba került aztán a világbajnokság kérdése. — Tulajdonképpeni világbajnokverseny nincs, — mondotta Maróczy, — de ha valaki párharcra hívja ki a világbajnokot, az köteles kiállani. Lasker nem is vonakodik a párharctól, de csak tízezer frankos fogadás mellett játszik. Rövid idő múlva valószínűen abban a helyzetben leszek, — foly­tatta a magyar mester — hogy csakugyan meg­mérkőzhetek Laskerrel. Az amerikaiak nagyon in­vitálnak erre a kétségtelenül érdekes párviasko­­dásra; nekem, meg a feleségemnek már szabadje­gyet is küldöttek. Amerikában sok sakkmecenás van, s ezek bizonyára lehetővé fogják tenni a Las­kerrel való matchet. Az bizonyos, hogy a mérkő­zésre pro és kontra óriási összegeket fognak ki­tűzni. Legközelebbi terveire nézve elmondta Ma­róczy, hogy a jövő hónap 10-ikéig Szegeden marad, majd augusztus közepén Barmenbe utazik, az ott megtartandó nemzetközi sakksersenyre, s csak az­után fogja eldönteni amerikai utazásának idejét. A barmeni versenyen Alapin, Burn, Bernstein, Ber­ger, Gottschall, Mieses Marshall, Schlechter, Csi­gorin, Teichmann, Wolff, Süchting, Bardeleben és John lesznek az ellenfelei, ügy tudja, hogy Janov­­szky és Leonhardt ezen a versenyen nem vesznek részt. A jövő esztendőben öt nemzetközi verseny lesz, még peoig Londonban, Bécsben, Osztendében Nürnbergben és Montekarlóban vagy Karlsbad-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék