Pesti Napló, 1906. június (57. évfolyam, 149-177. szám)

1906-06-22 / 169. szám

Budapest, péntek PESTI NAPLÓ, 1906. junius 22.­­169. sz­áma 11 — A fiumei kormányzó beiktatása. A fiumei kormányzó beiktatásának programmja a követ­kező: A meghívott vendégek e hónap 25-én este nyolc óra tizenöt perckor az e célra rendelkezésre álló különvonaton a keleti pályaudvarról indul­nak Budapestről és Fiuméba 26-án reggel kilenc óra negyvenöt perckor érkeznek. Minden valószí­­nűség szerint gróf Nákó Sándor fiumei kormány­zó ugyanezzel a vonattal utazik Fiuméba, ahol megérkezésekor a podeszta és a hatóságok fejei ü­nnepiesen fogadják. A beiktató raprezentanca ülése 26-án déli tizenkét órakor lesz, melynek meg­történte után egy órakor társasebéd és ennek be­fejezése után két órakor a hatóságok és küldött­ségek fogadása lesz. Fél három órakor a Casino Patriotico vendégül látja az ünnepségre érkezett vendégeket. Fél hat órakor kirándul az egész tár­saság Portore és Bucari felé és háromórai hajózás után este fél tíz órakor a kormányzó estélyt ad a Vendégek és Fiume előkelőségei tiszteletére. — A Vad Nyugat a Kerepesi-úton. Az éj­szaka a Kerepesi-úton belépődíjat kellett volna szedni. Ingyen produkálta magát Buffalo Bill ,Vad Nyugata. A Nagy Kígyónak, Sólyomszemnek, és a Fehér Medvének — akik különben indiánusok Buffalo Bill társulatánál — kimenőjük volt. Össze­álltak néhány cowboy-jal és francia zitával a javá­ból, akik már a világ minden részének mindenfajta „tüzes vizével”” megpróbálkoztak és elindultak megnézni Budapest éjszakai nevezetességeit. Mire a Kerepesi-út közepén lévő egyik füstös, cigány­zenés nevezetességből kibotorkáltak, már praib­e­­széles jókedvük volt. Barátságosan kézen fogták egymást, és az út egész szélességét elfoglalva, rettenetes gajdolással, kiki saját anyanyelvén du­hajkodva, vonultak le a Népszínház felé. Itt azon­ban­ akadályba ütköztek. Egy éjszakai kávéházból munkavégeztével, pincérek és cigányok bukkantak ki a szokásos hajnali veszekedésbe elmerülve. A Nagy Kígyó rögtön, megsejtette a veszedelmet, le­feküdt a földre, hogy a közeledők lépteit kémlelje és nyomban elaludt. Horkolása azonban megadta a vészjelt. Indiánusok, zuávok, cowboyk csatarendbe helyezkedtek és megvárták, hogy az ellenség köze­lebb jöjjön. Az ellenség pedig, gesztikulálva vesze­kedve, pénzt számolva, csakugyan közeledett. Ami­kor lőtávolba érkezett, az indiánusok az ő Szivet reszkettető „howgh-howgh“ harci kiáltásukkal, a zuávok az­­ éles ,,ki-ki-ki“-jükkel, a cowboyk pedig mindenre elszánt amerikai szótlansággal pipájukat az agyarukba szorítva, rohamba vetették magukat. A mieink a váratlan támadásra először m­egdöbbentek, egy elfojtott „hogy a devla rúgja meg!í£ is hallatszott a soraik közül, sőt néhány árny, hegedűvel és bőgővel a béna alatt elvált a többiektől és hamar eltűnt az éjszakában. A pincé­rek azonban rettenth­etetlenül állták a rohamot. Csakhamar borzasztó ordítás közepette, nagy ga­­balyodás volt a Népszínház előtt, amelyet a kör­nyékbeli házak, álmából felzavart lakossága és a kávéházak kései publikuma, érdeklődve figyelt mindvégig. A harc csak rövid ideig tartott, de né­hány igazán szép epizódja volt, így Plock Károly pincér, a Dupla Kréta, maglátván, hogy barátja és fegyvertársa, Sok Hab, másként Hrovác Máté pin­cér, már-már nem tud ellenállni Louis Gödriek­­fil­s francia zuáv ravasz birkózó-fondorlatainak, halálmegvetéssel odarohant a verekedőkhöz és ép­pen abban a pillanatban, amikor Sok Hab fejét Louis Gödrick majdnem a kövezethez koppantotta, bicskáját beledöfte a francia zuáv lábikrájába. Ezt meglátván Sólyomszem mester, fájdalmas kiáltás tört ki rézvörös melléből. Sápadt arcú barátját meg nem mentheti már, de legalább megboszulja! Ezzel Plock Károlyt összeszurkálta. Ki tudja, mi­lyen véres események színterévé lesz a Kerepesi-út sivár aszfaltja, ha ebben a pillanatban futólépésben meg nem érkezik a rendőrség. De megérkezett, a verekedőket szétverte és a késelőket, könnyű se­beikkel bevitte a rendőrségre. — Magántisztviselők vasárnapi munkaszü­rkete. A „Magántisztviselők Országos Szövetsége“ feliratot intézett Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszterhez s tiltakozik a munkaszünetnek lépten­­nyomon való fölfü­ggesztése ellen. Felemlíti a szö­vetség, hogy a rendőrhatóságok nem teljesítik az ellenőrzést s itt az ideje, hogy törvénybe legyen iktatva a teljes és általános vasárnapi munkaszü­­net, amelyet ne lehessen kivételes intézkedésekkel illuzóriussá tenn­v .. . A londoni interparlamentáris konferencia. Bernből jelentik, hogy az interparlamentáris unió július 23-án délelőtt 11 órakor ül össze Londonban, rendes évi közgyűlésére és a többi között a követ­kező fontos kérdésekkel is fog foglalkozni: Felül­vizsgálása a második hágai békekonferencia elé terjesztendő kérdéseknek a szárazföldi és tengeri fegyveres hatalom s a hadibudget csökkentésére vonatkozólag. (Előadó D'Estournelles de Constant.) A semleges hatalmak kötelességei és jogai. (Elő­adó dr. Cobat.) A magánvagyon sérthetetlensége tengeri háborúban. (Brun­alli.) Új rendszerű fegy­verek, tengeri ágyuk, kikötők, városok és falvak bombázása egy tengeri haderő által. (Beernaert.) Egy londoni jelentés szerint mintegy 500 képviselő, ezek között 100 francia és több duma-tag jelentette be részvételét. A magyar résztvevők közt van Ap­­ponyi vallás- és közoktatásügyi miniszter is. A ta­nácskozások a felsőházban tartatnak meg. Edvárd király a konferencián résztvevőket meghívta a windsori kastélyba. — Az esztendei sakkverseny. A tizenötödik forduló lefolyásáról kiküldött tudósítónk a kö­vetkezőket táviratozza: A mai nap legérdekesebb eseménye Marshall veresége Bernsteinnal szemben, ki a vezércselben kitűnően vezette a végjátékot és nyert. A prágai fiatal mester, Duras, az utolsó napon meglepő játékával tűnt föl. Teichmann volt az ellenfele és vele szemben zseniális vezér­­áldozatot hozott. Rubinstein heves támadással nyert Swiderski ellen, Schlechter csinos kombi­nációval nyert Bahrin ellen, Burn szellemes tiszt­áldozattal győzött Spielmann ellen, Janowski nyert Lüichting ellen, mindannyian vezércselben. Spanyol játékban Jeim vesztett Wolf ellen, úgy­szintén Perics vesztett Blackburns ellen. A Leon­­hardt—Mieses, Csigorin—Johner, Salve—Maróczy, és S.­Borowski—Marco játszmák remisvel végződ­tek. A verseny állása a tizenötödik forduló után: A csoport: Burn 10%, Janowski, Leonhardt 10, Bernstein 9, Blackburne 8% (1), Duras 8. B cso­­port: Maróczy 9%, Rubinstein 8% (1), Johner 8, Fahmi, John 7, Marco 5%. C csoport: Marshall 10, Teichmann 9, Perils 8%, Spielmarm 8, Mieses 7% (1), Süichting 6. D csoport: Schechter 10%, Salve 9%, S. Borowski 9, Sviderski 7%, Csigorin 6% (1), Wolf 6%. — Új francia akadémikus. Párisból táviratoz­zék, hogy a nemrég meghalt Perraud püspök he­lyére Mathieu bibornokot választották meg a fran­cia akadémia tagjává. — Diákkongresszus Debrecenben, Debrecen­ből jelentik: A magyar főiskolák ifjúsági szerve­zete ma diákkongresszusra gyűlt össze Debrecen­ben. A vendégeket a debreceni ifjúság, élén Kiss Pál, Kiss Áron püspök fia, debreceni jogászelnök­kel fogadta. A kongresszus legkimagaslóbb pontja az az ünnep lesz, amelynek keretében a debreceni Ifjúság a Kossuth-serleget egy­ évre átveszi. A ser­leggel ma érkeztek meg Kolozsvárról: dr. Pólya Antal, az ottani Egyetemi Kör tavalyi elnöke és Melha Armand idei elnök, továbbá Lám Károly és Venczel József. A kongresszusra és a vele kapcso­latos­ ünnepségekre megjelent a Kossuth-serleg ter­vének megpendítője, dr. Kovács J. István is. A kongresszusra egybegyűlt ifjúság körében kellemes meglepetést keltett, hogy a lengyel főiskolai ifjak szervezete központjának, az Ognivonak elnöke, Sidonszky Szaniszló és a lembergi egyetemi kör elnöke, Bátor Boleszláv váratlanul megjelentek a kongresszuson, hogy kifejezést adjanak a magyar társak iránt érzett rokonszenvüknek. Az ifjúság a lengyel diákok elnökeit­ lelkes ovációval fogadta. A kongresszusra a délután folyamán még egyre érkeztek a küldöttségek. Este elnöki értekezlet volt, amelyen a Kossuth-serleg ünnepségének egész tervét megállapították. A kongresszus érdemleges tárgyalásait holnap délelőtt kezdi meg. — Védőegyesü­let Nyíregyházán, Nyíregyhá­záról táviratoztak. A Magyar Védőegyesület sza­­bolcsmegyei osztálya ma tartotta meg Nyíregy­­házán alakuló közgyűlését. Elnökké gróf­­Vay Gá­bor főispánt, az egyesület női osztályának elnökévé pedig gróf Vay Gábornét választották meg. Az egyesület célját Dobreczki Sándor ismertette. — Öngyilkosság az apa sírján. A bécsi-uti régi temető egyik újonnan ásott sírján, amelybe tegnap temették idősb Ruppert Antal napszámost, ma délelőtt öngyilkosságot követett el ifjabb Rup­pe­­rt Antal. Hátrahagyott levelében azt írja, hogy az apja halála miatt akar megválni az élettől. A mentők súlyos sebével a Rókusba pláffitottak, s — A nyakszirtmerevelés. Bécsből jelentik, Behle Lajos egyetemi magántanár, Escherich ud­­vari tanácsos, egyetemi tanár asszistense a nyak­­szirtmerevedés körül végzett kutatásai alapján megállapította, hogy e betegség közvetlenül nem ragad át másokra, hanem csak közvetve. Ez a magyarázata annak, hogy iskolákban még soha­sem lépett föl járványosan ez a baj. Azt is igazol­ták a kutatások, hogy a betegséget felnőttek har­­colják tovább. A Házasság: Deutsch Henrik e hónap 24-én délután fél három órakor vezeti oltárhoz a Dohány­­utcai templomban Eisenberg Minka kisasszonyt, Eisenberg Ede és neje leányát. Dr. Müller Vilmos, operatőr, a budakeszi „Erzsébet királyné Szanatórium“ volt asszisztense, a St. Blasieni Szanatórium másodfőorvosa elje­gyezte Mendershausen Helénát, Mendershausen György németországi nagykereskedő, kereskedelmi tanácsos leányát. Kurucz Károly tüzérfőhadnagy június 25-én vezeti oltárhoz Margaretha Pál bécsi bankigazgató leányát, Gizellát, a bécsi fogadalmi templomban. Dr. Szigeti Imre e hónap 19-én házasságra lépett Gajzágó Krisztina­ Katalinnal, Pusztatur­t párszton. — Letartóztatott fővárosi ügyvéd. Dr. Ladányi Ármin fővárosi ügyvédet, a Földmunkás Szövetség ügyészét, ma a nagykanizsai rendőrkapit­­ány letartóztatta. Az eset előzményei a következők: Nagykanizsán június 19-én egy földbirtokos mun­kásai bérharcba léptek, mert a rendőrkapitány ki­lenc társukat elzáratta. A város többi munkássága­ szolidaritást vállalt a sztrájkolókkal és igy már-már általános sztrájkra volt kilátás. A birtokosok, hogy­ ezt megakadályozzák, tegnap kimondták, hogy ha a munkások befejezik a mozgalmat, úgy a birtokos újra visszafogadja őket és semmi bajuk nem tör­ténik. A munkások erre rá is szereltek, de a rendőr­­kapitány a kirótt büntetés kitöltésére kényszerítette őket. A munkások erre táviratilag lehívták Nagy­kanizsára dr. Ladányit, aki ma el is utazott oda. De alig ért a városba, a piacon egy rendőr letar­tóztatta s a rendőrkapitány elé vitte, aki izgatás cimén elrendelte az ügyvéd fogvatartását. De La­dányi rögtön telefonált dr. Baracs Marcellhez, az ügyvédi kamara ügyészéhez, aki erre a belügymi­nisztériumba sietett s dr. Szalai László miniszteri tanácsosnak elreferálta az esetet, megtorlást és Ladányi rögtönt­­ való szabadonbocsátását követelte. A belügyminisztérium táviratot küldött Nagykani­zsa rendőrkapitányához azzal a rendelkezéssel, ha dr­. Ladányi nem követett el büntetendő cselek­ményt, úgy bocsássa rögtön szabadon. — Az öngyilkos községi jegyző. Megírtuk, hogy a fejérvármegyei Isztimér község jegyzője, Stollmahr Ferenc főbelőtte magát, mert községi pénzekből nagyobb összeget elsikkasztott. A sik­kasztó jegyző öngyilkosságáról most a következő részleteket jelentik: Stollmahr, mint fiatal ember került segéd­jegyzőként Isztimérre, ahol elvette egy ottani német parasztnábobnak leányát. A feleségével kapott pénzt hamarosan elpazarolta és ekkor apósa befolyása ré­vén a község jegyzőjévé választották. Stollmahr két hónappal ezelőtt egész családját kiküldötte Ameri­kába. Ez a tette gyanút keltett s többen hivatalos vizsgálat megejtését kezdték sürgetni, annál is in­kább, mert már régebb idő óta beszélték, hogy a köz­ség pénzeinek kezelése nincs a legrendezettebb álla­potban. A járási főszolgabíró meg is indította az el­járást és miután több szabályellenes dolognak­ jött a­ nyomára, a vizsgálóbíró is beleavatkozott a dologba. Sárkány Ferenc székesfehérvári vizsgálóbíró körtévél a székesfehérvári pénzügyigazgatóság ifj. Sárkány Ferenc pénzügyi számtisztet küldötte ki a rovan­­csolás megejtésére. Ifj. Sárkány Ferenc tegnap dél­után érkezett a községbe és azonnal felkereste Stollmahrt, hogy a rovancsolást megkezdjék­. A jegyző azzal, hogy a másik szobából előhozza az irodakulcsot, bement lakásába és ott főbelőtte magát. Stollmahr azonnal meghalt. A hiányt ezideig nem állapították meg. A község lakosai között nagy a felháborodás, mert azt hiszik, hogy Stollmahr nem­csak közpénzeket, hanem magánpénzeket is sik­kasztott. A község lakosainak fele ugyanis Ameri­kában van és ezek ott megtakarított pénzeiket ren­desen a jegyző címére szokták küldeni, hogy azt azután a hozzátartozóiknak adja át. — Agyongázolt váltóőr. Tegnap este a külső soroksári­ után, a vicinális vasút állomása közelé­ben, halálos szerencsétlenség történt. Pakucska Lajos fuvaros elgázolta kocsijával Arcz Mihály hatvanöt éves villamos vasúti váltóőrt, akit a kocsi kerekei úgy összezúztak, hogy ott a helyszínen meghalt. A rendőrség letartóztatta a kocsist, aki el akart menekülni. A halottat bevitték a törvény­széki orvostani intézetbe.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék