Pesti Napló, 1906. június (57. évfolyam, 149-177. szám)

1906-06-29 / 176. szám

10 Budapest, péntek 176. szájú nyomtatványokat terjeszszék a "katonák közt és ma­­_gyarázzák meg nekik. I Pétervár, junius 28. Keres-Jeniből város és kerületben az ott tiralkodó zavargások miatt kihirdették az os­tromállapotot A Bcrsicsev-Taganrod, Nisni- A övgorod kerületekben ée a Moszlcva-Nisni­­'Novgorod közötti vasúti vonal területére kihir­detett ostromállapotot, úgyszintén Kornél, váro­sában kihirdetett rendkívüli védelmi állapotot meghosszabbították. Pétervár, junius 28. A Mjeceki torpedónaszádon két matróz feltörte a. hajópénztárt és 3000 rabéi elrablása után elmenekült, (A balti tartományokban.) Pétervár, junius 28. A' „Szlovo“ részletes tudósítást közöl a balti tartományokban kitört agrár-zavargásról és fosztogatásról. A „Szlovo“ azt mondja, hogy ma már tel jes joggal lehet, állítani, hogy a balti tartományokban forradalom tört ki az orosz uralom ellen, (A rigai Ítélet revíziója.) Riga, junius 28. rA legfelsőbb haditörvényszék a rigai hadi­törvényszéknek a szocialista szervezet pőrében hozott, ítéletét megsemmisítette és az ügyet más haditörvényszék elé utasiotta. Ebben a perben tudvalevőleg 7 embert halálra, 19-et pedig, köz­tük két iskolás leányt élethossziglani kény­szermunkára ítéltek. Arató-sztráj k mozgalmak. Budapest, junius 28. Holnap lesz Péter-Pál napja s ősi szokás sze­rint ezen a napon meg kellene kezdődnie az aratás­­bak. A hagyomány rendelkezéseinek ezidén aligha lehet majd eleget tenni. Az arató-sztrájkmozgalmak egyre nagyobb arányokat öltenek s ma már olyan helyekről is érkeznek sztrájk-hirek, ahol eddig semmiféle mozgolódás nem volt észlelhető. A sztrájk-mozgalom különösen erős Torontál­it Békésmegyében, ahonnan ma egész sereg távirati jelentés érkezett a sztrájkoló aratókról. IJjabb hireink a sztrájkmozgalmakról itt kö­vetkeznek : Törökberséröl írják: Bohonczy Gedeon, Vun­­fsyérssky Lázár, Ivánovics Iván, Lónyay Flóra és Sólymos Gusztáv hatalmas kiterjedésű földbirto­kán: kétezer arató állott sztrájkba. Ezekkel a mun­kásokkal még a télen kötötték a birtokosok a meg­állapodást a következő feltételek mellett: 1. Két forint kaszapénz. 2. 50 kilo komenció. 8. Holdan­ként tizenharmad aratórész. A munkások azonban nem lévén megelégedve ezekkel a feltételekkel, újakat terjesztettek a birtokosok elé, amelyek a következőképpen hangzanak: 1. Két forint kasza­pénz. 2. 100 kiló konvenció. 3. Nem rész, hanem fix 2 métermázsa holdanként. A birtokosok ezekbe a feltételekbe nem mentek bele, mivel a munkások kimondták, hogy a munkát nem veszik fel, mire a hatóságok részéről a legerólyesehb intézkedéseket foganatosították. Az aratók közül száznyolcvanai, mint szerződésszegőt vasraverve vitték he Nagy­­becskerekre a törvényszékre, még külön izgatással is vádolva őket. A birtokosok mind a mellett alku­doztak aratóikkal s már hajlandók lettek voltig tizenharmadrósz helyett tizennegyed részt adni, de ezt az aratók nem fogadták el. Különben nagy as elkeseredés Sólymos Gusztáv birtokán, mert Sóly­mos szigorúan ragaszkodni akar a télen kötött szerződéshez. Törökbecsén óriási katonai és csend­őri karhatalmat összpontosítottak és tartanak attól, hogy véres összeütközések lesznek a kivezé­nyelt karhatalom és az aratók között. Békéscsabáról jelentik: Pénteken, Széchenyi Antal gróf uradalmán 102 pár arató bérjavitást követelt. Az uradalom hallani sem akart javításról, hanem mindkét fél hozzájárulásával a szerződést kölcsönösen felbontották. •— József főherceg bán­­kuli uradalmán 36 pár csabai munkás kért javí­tást, holdankint 50 liter búza biztosítás helyett 70 litert. Az intézőség elutasította a munkások ké­relmét, mire hazajöttek Csabára. Az uradalom valószínűleg fel fogja bontani a szerződést — Gróf Wencleheim Frigyes József-majorjában 96 pár csabai sztrájkol, az ujkigyósi uradalomban 114 pár. Székesfehérvárról Írják: A fejérmegyei Ba­­racskán, Dreher Antal birtokán az aratómunkások sztrájkba léplek. A békéltetési kísérletek csak rész­ben vezettek eredményre, mert az aratók közül negyvenen semmi szin alatt sem akartak munkába állni. Kezeket a munkásokat Tarafás Béla váli fő­szolgabíró fejenként harminc napi elzárásra ítélte, elitéit jnuniásókat .a ceeniiöiséc vemiag kísérte PESTI NAPLÖ. a székesfehérvári királyi ügyészség fogházába bün­tetésük kitöltése végett. Temesvárról jelentik: Tcmesvármegyében is erősen terjed az aratósztrájk. A legtöbb uradalom­ban föl kellett emelni a munkások járulékát, Ro­­mánsztamorán egy kincstári bérleten busz munkást izgatás eimén letartóztattak. Berény községben a sztrájktörőket a falu népe megakadályozta. Har­minc csendőrt rendeltek a községbe. Kecskemétről írják: Schwitzer és Reiner törökszentmiklósi bérlők 50 aratót szerződtettek Kecskemétről. A munkásoknak még az elmúlt hé­ten kellett volna munkába áilaniok, de nem jelen­tek meg. Schwitzer es társa jelentést tett a kecs­keméti rendőrhatóságnál és a rendőrök most a munkásokat összefogdosva, karhatalommal állít­ják munkába, Somogy tornácáról írják nekünk: Gróf Széchényi Ferenc Somogytarnóeai nagybirtokos évenkint tete­mes összeget áldoz a jótékonyság oltárán. Tegnap, azaz 26-án egy kifogástalanul öltözött fiatalember kért bebocsáttatást a grófhoz, aki előtt mint Bakocs’ József tarnóeai születésű néptanító mutatta be ma­gát. Bakoc3 felmutatta dr. Szaplonczai somogyme­­gyei főorvos levelét, aki ajánlja levél felmutatóját, mint kifogástalan embert a gróf jóindulatába, mert mint súlyos tuberkulózis beteg rá van utalva má­sok segilségére, hogy magát gyógykezeltethesse. Gróf Széchényi Ferenc gazdagon megajándékozta az illetőt s csak mikor mán az ál-tanicó eltávozott, ébredt fel a gyanúja, hogy valószinüleg csalóval van dolga. A levelet azonnal clküldötte dr. Szaplon­­czay főorvosnak és semmi kétség, hogy hamisítvány s a név io költött. A g.yanu alapos voltát megerő­sítette a barcsi csendőr járőr, amely ma megjelent községünkben és két szocialista agitátor után nyo­mozott, kik már a környék cselédségét felkeresték s köztük a földesur ellen izgató könyvecskét és nyomtatványt, osztogattak. Tényleg e két alak járt its Tarnóeán is. az egyik míg a földesur jó szivéhez fordult, alamizsnáért, a másik a földesur ellen izga­tott. W. G. Aradról táviratozzék: A macsai csoport vezető­ségét a osendörség letartóztatta.. Hogy a letartózta­tásnak mi volt a közvetlen oka, az nem került nyil­vánosságra. Nagyváradról írják: A belügyminiszter rende­letére a csendőrök létszámát, megkettőzteiték. A ka­tonaság köréből a biharmegyei csendőrséghez beosz­tott katonák ma kimentek a megyébe. Az ország különböző vidékeiről érkező mező­­gazdasági sztrájkhirek a földmivelésügyi kormányt a mai napon két újabb intézkedés megtételére indí­tották. Darányi miniszter ma délben utasította a minisztérium munkásügyi ügyosztályát, hogy azokra a vidékekre, ahol az aratósztrájk folytán a munka szünetel, a hatóságok vagy magánosok megkeresé­sére megfelelő mukaerőt közvetítsen, a vidéki posta­­hivatalokat pedig a kereskedelmi miniszter junius 20-iki rendeletére való hivatkozással felhívta, hogy az aratás tartama alatt éjjel és nappal tartsanak távíró- és távbeszélőszolgálatot._________________ Az esztendei sakkversenyről. Osztende, junius 23. Minden verseny voltaképpen értékosztályozója a játékbeli erőknek. Az osztendei verseny azonban ebből a szempontból, bár egyébként kétségtelenül elsőrangú mérkőzés, a csoportverseny és a játé­kosok ilyen alapon való rostálása folytán igazi értékosztályozónak nem tekinthető. Hiszen az ed­digi játszmák nívója valósággal nem áll azon a magaslaton, amelyen, a játékosokat tekintve, ál­lania kellene. Az összes játékosok agyát eltölti az a félelem, hogy egy vesztés után búcsúzhatnak, vagy másrészt annyira elmaradnak egyenes riváli­saiktól, hogy végeredményben nem jutnak arra a helyre, amelyen rendes versenyen állnának. Az össze3 ngymesterek és chöosztályu játékosok, igy Janovszki (aki a versenyt óriási szerencsével kezdte, de aki az utolsó pár fordulóban könnyen észlelhető balsorstól üldözve, alig tud játszmát nyerni), Schlechter, Teichmann, Marshall stb. ed­dig nagy indiszpozieióval küzdöttek. Maróczy Géza, a magyar nagymester nem mutatott eddig olyan formát, amelyet tőle már megszoktunk, de nála már mélyebb okokat talá­lunk. Egyrészt a négyhónapos, rengeteg fáradal­makkal járó amerikai ut 8 a folytonos légváltozás fizikai erejét erős próbára tette, másrészt pedig — s ezt talán először kellett volna megemlítenem — családja után való sóvárgása majdnem képtelenné teszi, hogy nyugodtan gondolkodjék. Mert hiszen nem kis dolog az, hogy egx félévig .távol van a 1906. junius 29. újszülött, alig egyhónapos leánykáját még nem is látta! A feltámadt apai érzés nem hagyja nyugton s innen van az, hogy a nyugalmáról és végtelen biztos játékáról világszerte irigyelt Maróczy ezen a versenyen nyugtalanul, idegesen és sokszor bi­zonytalanul játszott. Kisebb kaliberű ember esek' után alapos vereségre számíthatna, de Maróczyt hatalmas talentuma felszínen tartja s én hiszem, hogy ha nyugalma csak pár napra visszatér, az első dijat feltétlenül megnyeri, mert sokan vannak: itt a hivatottak, de kevesen a választottak! Egyáltalán — anélkül, hogy ezért a vezetősé­get okolhatnék — a versenyen nem a legpéldásabb rend uralkodik, amiért inkább a játékosok felelő­sek, akik közül nem egy való bárhova, csak ide nem. Erről különben alkalomadtán még irni fogok. Talán akadnak olyanok, akik e cikkecske vc­­gén nevemet látva, kiváncsiak vereségemet illető nézetemre. Nem volna szabad erről írnom, de hi­szen a „Frankfurter Zeitung“, a „Münchener Alig. Zeitung“, a „Daily Telegraph“, a „Times“, a „Münchener N. Nachrichten“ cs a külföld még számos kis, nagy és nagyobb lapja irt rólam olyan kiemelően és szánakozó hangon, hogy nem tartom fölöslegesnek, legalább egy pár szóban ezt sz ese­tet megvilágítani. Igaz, 50 százalékkal estem ki s az egész első versenyen csak egy pártit vesztettem, do azért, mert ily eredmény dacára is távol kellett marad­nom a további küzdelemtől, nem annyira a felté­telek hibásak, mint inkább ismét a játékosok, 8 igy én is, mint akik ilyen feltételekkel kiirt versenyló neveztünk. A nevezéssel minden jogunkat elveszí­tettük, hogy esetleges balszerencse esetén sopánkod­hassunk, legfeljebb boszanthatja az embert az a körülmény, hogy nagyon közepes játékosok tovább' játszhattak. A harmadik magyar résztvevő, Forgács meg* lepetésszerü ideges és következményeiben rossz já­tékot produkált. A barmeni vegyes-verseny első győztesétől többet vártunk. Reméljük, hogy a nürnbergi versenyen több eredményt ér el, ami különben nemcsak személyi érdeke. Hétfőn kezdődik az amatőr-verseny, amelyen hazánkból Bayer és e sorok írója vesz részt. Kívána­tos volna, hogy jól játszunk, bár Lómy, Leussen, Lem man, Shories, Carls és Johncr II. kemény ellenfelek. Bállá Zoltán. TÁVIRATOK. Szerb-román közeledés. Belgrad, junius 28. Risztics Mihály üsz­­kübi szerb iokonzulnak bukaresti követté való kinevezésében a szerb-román közeledés jelét látják. Riszties tizenkét esztendeig tar­tózkodott Macedóniában s kitünően ismeri az ottani viszonyokat. Az angol flotta Oroszországban^ Magdeburg, junius 28. A „Magdeburger Zeitungénak jelentik Londonból: A kabinet állítólag elhatározta, hogy radikális tagjai­nak követelései ellen is keresztülviszi az an­gol flottának kronstadti látogatását, ügy hallatszik azonban, hogy a kormány a kül­ügyminiszter által az alsóházban ünnepélye­sen kijelenti, hogy az angol flotta látogatása csakis az orosz nemzetnek szól. A többség szónokai is hangsúlyozzák, hogy a látogatás nem az orosz kormánynak szól, hajiéin csu­pán az angol nép szimpátiáját jelenti az orosz demokrácia irán^ A cár és Vilmos császár. Berlin, junius 28. (Saját tudósítónktól.)' Megerősítik a „Lokal anzeiger“-nek azt a hírét hogy a cár is jelen lesz az idei német tengeri hadgyakorlatokon. Azután Darmstadtba uta­zik. A manőverek julius végén lesznek és öt napig fognak tartani. A balkáni zavargás, Belgrád, junius 28. (Hivatalos.) Telje­sen alaptalan több külföldi lapnak az a Kon­stantinápolyból származó hire, hogy Nisben (szerb területen) szerb bandákat szerveznek -avégből, hogy azok .Macedóniába törjenek,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék