Pesti Napló, 1908. március (59. évfolyam, 54–79. szám)

1908-03-29 / 78. szám

8­44 Budapest,­­vasárnap PESTI N­A PL­US* 1908. március 29. 78. szám Az alább felsorolt műveket és folyóiratokat megvételre keresem és ezekre vonatkozó ajánlatokat kérek. ] Vigorous H. A­tilia. T. kötet v. teljes,­­ Zöllner—Talabér. Egyházi beszédek. Tudományos gyűjtemény. 1827. 1—6., 1834. tel­jes, 1835. 2, 6, 8, 7, 12, 1836—1841-ig. Arany János. Koszorú. 1863—1865. Schwarz—Besuye. Pandekták. Concha—Senasey. Politikai jegyzetek. Toldt. Atlasz, teljes vagy egyes füzetek. Mittheilungen der Wiener Antropologischen Ge­sellschaft. 1890. Aszalay. Szellemi omnibusz II. kötet vagy teljes. Balbi—Czirbusz földrajz. I. és V. kötet. Benedek. A magyar nép múltja. II. kötet.­­ Életképek. 1844. I. félév. Petőfi Sándor müvei első kiadásokban Bessenyei müvei első kiadásai. Gvadányi müvei első kiadásai. Aurora, Szerk. Kisfaludy és Bajza. Archeológiai Értesitő. (Szerk. Römer.) VII. Könyöki. Magyarországi várak. Pallas Nagy Lexikon teljes vagy egyes kötetei. Frankl V. Pázmány Péter és kora. II. vagy teljes. Beöthy Zs. Nagy képes irodalomtörténet bármely kiadása teljes vagy egyes kötetek. Marco Polo's. Reisen. Bossuet beszédei. Ford. Acsay. 2. kötet. Bereczky. Gyümölcsé­szeti vázlatok. III. v. teljes,­­­j Vasárnapi Újság. 1871., 1879. Budapesti Szemle. 1907. évfolyam. Magyar remekírók. Könyves Kálmán-féle kötés-­­ ben. X. sorozat,­­ Marcziányi. Nemesség­­i Nagy Iván. Családtörténeti folyóirat. III. évf.­­ Zalamegyei oklevéltár. I. II. Bérczy. Magyar méneskönyv,­­ Turul. I—IV. évfolyam vagy egyes folyamok. Bárczay. Heraldika. Nyáry. Heraldika. Cervantes. Don Quichotte: Ford- Győri V., I. kötet. Dante. A pokol. Fordította Szász . Dante. A purgatórium. Ford. Szász K. Lipthay. Vasútépitéstan. Bármelyik rész. Hitelemzés példákban. Grünwald. Régi Magyarország. Grünwald. Uj Magyarország, Marci Chronica. (Emich.) Bartal. Magyarországi latinság szótára. Veszprémi. Succinta Medicorium- Magyar Iparművészet. I., III- évfolyam,­­ Szász K. A világirodalom nagy eposza. II. v. teljes Philologiai Közlöny. 1877—1881. Fröhlich. Kinematika. Michelet A. francia forradalom története. T. Széchenyi István gróf. A selyemről. Fest, 1840.­­ — Magyarország kiváltságos lakosaihoz. Sod rét.­­ — Nehány szó a lóverseny körül. Pest, 1858. Teleki I.. gróf. A kegyenc. Pest, 1821. Katona. Bánk bán. Pest, 1821.­­ Bessenyei. Agis tragédiája. Bécs, 1772.­­ Akadémiai évkönyv. I. kötet­. Buda. .Magyar Nyelvőr. 1872­, 1873., 1876., 1879., 1881., 1882., 1883., 1889., 1895. és 1907. évfolyamok. Erdélyi I. Népdalok és mondák. III. kötet­­— Közmondások könyve. Kriza. Vadrózsák. Magyar Népköltési gyűjtemény. I—III. kötet. Merényi Népmese gyűjteményei. Kálmán Lajos. Népmese gyűjteményei. Dugonics. Közmondások. Kovács. Közmondások. Mommsen. Rómaiak története, Pauer. Philosophia történetei Beöthy. A tragikum. Acsády. Kézi lexikon. II. kötet. Gazdaságtörténeti Szemle. Egyes folyamai vagy füzetei., Reclus. A föld és életjelenségei. Petrik. Magyarország Bibliograph­i­áj­a. 1712— 1860. Pálmai genealógiai művei és megyei monográfiái. Kiss B. Az Árpádok királyi vére. Fináczy egyetemi előadásainak jegyzetei. Kossuth L., Széchényi I. gróf, Petőfi Sándor, Szendrei Julia, Jókai Mór, Arany János, Vö­­rösmarthy M. Csokonai, Berzsenyi, Kazinczy eredeti kéziratai és levelei. Pora. Rokonértelmü szók. Domanovszky. A bölcsészet története. II. v. teljes. Kant. A tiszta r ész kritikája. Pukánszky. Héber nyelvtan. Századok. 1867., 1874., 1899., 1902., 1904., 1905., 1906., 1907. Buckle. Anglia müv. története. III. kötet, Darwin. Az ember származása II. kötet v. teljes. — A fajok eredete. T. kötet. Orbán Balázs- Székelyföld. Teljes v. egyes kötetek. Ballagi. Magyar és német nagy szótár, Rolti. Fizika. I. II. Gáspár. A föld körül. I—IV. Balassa B- költeményei. Kiadta: Szilády Á. Melius Juhász Péter. Herbarium. Kolozsvár, 1574. Heltai Gáspár. Chronika. Kolozsvár 1575. Csorna. Abaujto­rna vármegye nemes családjai. Gróf Bethlen Miklós.­ Önéletírása Vörösmarty M. munkái. Pest, 1864. Spencer Herbert. Értelmi, erkölcsi s testi nevelés. Ford. Öreg J. Nagykőrös­ 1875. Magyar Sion. 1869. 1877. 1878. 1879. 1880. 1803. évfolyam­aik, vagy ezekből egyes füzetek. Corpus Juris Hungarici. Millniumi törvénytár. 1657—1740. 1903. 1904. 1906. 1907. Franklin-­­ féle fekete félbőrkötésben. Marczali. II. József császár és kora. III. kötet. Arany János munkái. 6 kötet. Iparosok olvasótára. I. III. IV. V. VI. VII. kötet. Földrajzi könyvtár. Szerkeszti Lóczy L. Varga Ottó. Magyarország története. Dárday. Közigazgatási törvénytár. III. kiadás. Acsády. A magyar jobbágyság története. Acsády. A magyar birodalom története. I Napló. 1869—1872. 15, 17—2­4. kötetek. — 1878—1891. 12., 17. kötetek. — 1889—1892. 22—23. kötetek. Irományok. 1838.—1892. 26. kötet­. — Tartalommutató kötetei az 1869—72., 1878— 1881., 1892—96., 1901—5. ciklusokhoz. Budapest, IV. kerület, Muzeum-kM 21. szám, I—II. kötet.­ I. kötet. Nagy, Fazekas, Ludas Matyi. Régebbi kiadásai. Sárossy Gy. Arany trombita. Debrecen, 1849. Szépirodalmi figyelő. Szerk. Arany János. Rubies. Cornado jelentése a velencei tanácshoz. Endlicher. Monum­enta. Arpadiavia. Bel Math. Nothicia. Tom. IV., V. W­eszerle A. m. n. Muzeum érem táblái. Rapp. Érmészeti táblák- I kötet Budán, 1844. Zalka-Zsidovics-Debreczeni. Szentek élete. IV., V. kötet vagy ezekből egyes füzetek. Bougand. A kereszténység és korunk. 5 kötet. Chatubriand. A kereszténység szelleme. 4 kötet. Philosophiai szemle. 18S2. 6., 1885. 6., 1889. 3., 4., 6., 1890. 2­, 3., 5., 6. Szeredy. Egyházjog. 2 kötet. Fejér G. Codes diplomaticus. Teljes vagy egyes kötetek. Katona. Historia critica. Fejérpataky. Magyar czimeres emlékek 2 kötet. Nemzetségi Zsebkönyv. I. I­. Nagy Iván: Magyarország nemesi családai. Sohm. Institutiok. Lencs. Filozófia története teljes v. egyes kötetek. Taine. A jelenkori Francziaország. I—III. Dedek. C. L. Szentek élete. I—II. Brehm. Az állatok világa. Régi magyar nyomtatványok és oklevelek. Than K. :Kísérleti chémia. Déc­sy S. Magyar szent korona. Képekkel. Fabinyi-Gottl. Curiai határozatok. XL, XII., XIII. és tárgymutató. Werbőczy: Hármaskönyv. Heltai-féle kolozsvári nyomás. Teljes v. töredék. Melier színművei. Kiadta a Kisfaludy-Társaság. (Anonymus I. Béla király névtelen jegyzője. Fa­csarni kiadás. Latin és magyar szöveggel. Országgyin­ési aperataíványok: Töredékesen keresett müveket, folyóiratokat elfogadható áron teljes példányokban is megvásá­rolom.­­— Teljesen keresett müveket töredékesen is. Az ajánlatoknál kérem a mü címét, megjelenési évét, kötet­számát, állapotát és lehetőleg végső árát megjelölni. Minden ajánlatot postafordultá­val elintézek és a vétel összegét készpénzben fize­­tem­ a könyvek átvétele után azonnal- Bármely más jó művet vagy egész könyvtárt jó áron vásárolok. Régi 1711-ig nyomatott műveket, régi kéziratokat, okleveleket, híres írók és államférfiak levelezéseit, festményeit, rajzokat és vázlatokat vételre keresek és ezekért a legmagasabb árakat fizetem.

Next